Utrzymanie procesu relacji z klientem. ROI z działań Customer Experience

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utrzymanie procesu relacji z klientem. ROI z działań Customer Experience"

Transkrypt

1 2012 Utrzymanie procesu relacji z klientem. ROI z działań Customer Experience Robert Barski Relacje z klientami Zielona Góra, 10 października 2012

2 Funkcjonowanie organizacji F Funkcjonowanie każdej organizacji poza jej potencjałem zależy również od jej relacji z otoczeniem. Jednym z elementów, coraz częściej wykorzystywanym przez Ośrodki Innowacji w celu kształtowania ich pozytywnego wizerunku jest budowanie partnerskich więzi z otoczeniem a w przypadku klientów Inkubatora lub Parku również z ich lokatorami. Koncepcja ta jest podejściem polegającym na tworzeniu długoterminowych związków opartych na wzajemnym zaufaniu i interaktywnych relacjach pomiędzy OI oraz jego otoczeniem. Takie podejście można określić mianem marketingu partnerskiego. Ph. Kotler G. Armstrong, J. Sauders, V. Won`g Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall, England, 1996; K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, 1999 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

3 Relacje OI z otoczeniem Elementy związane z nawiązywaniem relacji z otoczeniem łączą się z instrumentami marketingowymi organizacji. W przeciwieństwie do znanej w marketingu transakcyjnym koncepcji 4P (Product, Price, Place, Promotion), czyli: produkt, cena, dystrybucja i promocja, w marketingu partnerskim często zastępowana jest koncepcją 5I zaproponowaną przez D. Peppersa i M. Rogersa (Identification, Individualization, Interaction, Integration, Itegrity) czyli: identyfikacja, indywidualizacja, interakcja, integracja, integralność (rozumiana tutaj jako uczciwość relacji). Peppers, D., Rogers, M., Enterprise One-to-One: Tools for Building Unbreakable Customer Relationships in the Interactive Age, Piatkus, London 1997 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

4 Relacje OI z otoczeniem Identyfikacja związana jest z poznawaniem i wręcz uczeniem się w celu nawiązania dialogu, indywidualizacja dotyczy przystosowania organizacji do otoczenia, celem interakcji jest zapoczątkowanie dialogu i zrozumienia zmieniających się potrzeb. Uczciwość relacji (integrity) związana jest z uzyskiwaniem zaufania, poczucia prywatności i lojalności wobec organizacji oraz organizacji wobec otoczenia. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, 1999 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

5 Typy relacji pomiędzy OI a klientami Wyróżnić można pięć różnych typów relacji: relacja podstawowa przedstawiciel OI sprzedaje usługę, ale nie prowadzi żadnych działań posprzedażowych; relacja reaktywna - przedstawiciel OI sprzedaje usługę i zachęca klienta do skontaktowania się z OI w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub problemów; relacja odpowiedzialna - przedstawiciel OI dzwoni do klienta aby sprawdzić czy usługa odpowiada jego oczekiwaniom, ponadto stara się uzyskać od klienta sugestie dotyczące ulepszeń bądź informacje o przyczynach niezadowolenia z usługi; Ph. Kotler G. Armstrong, J. Sauders, V. Won`g Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall, England, 1996

6 Typy relacji pomiędzy OI a klientami cd. relacja proaktywna - przedstawiciel OI sprzedaje usługę i okresowo kontaktuje się z klientem, przekazując mu sugestie na temat sposobu wykorzystania produktu lub informacje o nowych ofertach; relacja partnerska - przedstawiciel środka Innowacji w sposób ciągły pracuje z klientami w celu poszukiwania sposobów dostarczenia im większej wartości. Ph. Kotler G. Armstrong, J. Sauders, V. Won`g: Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall, England, 1996

7 Siedem kluczowych zasad nawiązywania relacji z klientem Pozytywne nastawienie. W każdej sytuacji, należy wyszukiwać czegoś budującego a i wydarzenia interpretować w pozytywnym duchu. Uprzejmość. Bądź uprzejmy dla każdego, pokazój że jesteś miłym i taktownym. Dziś ludzie są bardzo wyczuleni pod tym względem. Akceptacja. Kiedy bezwarunkowo kogoś zaakceptujesz, poczuje się cenny i dowartościowany. Podniesie się jego samoocena. Ugodowość. Bądź ugodowy we wszystkich relacjach z klientami. Podam ci parę zasad związanych z ugodowością. Docenianie i uznanie. Docenianie opiera się na poczuciu wdzięczności. Uznanie zaspokaja głębokie podświadome potrzeby ludzi i podnosi ich poczucie własnej wartości. I Uwaga. Poświęcanie uwagi powoduje, że ludzie czują się cenni.

8 Komunikowanie W kształtowanie relacji OI z otoczeniem wpisuje się również komunikowanie. Komunikowanie się to proces, który odbywa się na kilku poziomach. Poziom najniższy to komunikowanie intrapersonalne, wewnętrzne, zachodzące w umyśle jednostki, zanim jeszcze sformułuje ona przekaz. Kolejny, wyższy poziom to komunikowanie międzyosobowe, między dwiema lub trzema osobami. Komunikowanie w liczniejszych grupach określane jest mianem komunikowania grupowego. Na jeszcze wyższych poziomach mówi się o komunikowaniu społecznym, instytucjonalnym, organizacyjnym.

9 Proces komunikowania Proces komunikowania można zdefiniować na wiele sposobów poniżej wymieniono dwie z definicji: komunikowanie jest procesem przekazywania informacji, emocji, idei, umiejętności; komunikowanie to społeczna interakcja, czyli oddziaływanie przy pomocy symboli. Globan-Klas T., Komunikowanie i media, Kraków 2000

10 Formy komunikowania Komunikacja werbalna. Jej mocną stroną jest fakt iż, większość naszej komunikacji odbywa się właśnie w tej formie. Jest ona szybka, łatwa i najbardziej chyba naturalna. Słabą jej stroną jest natomiast to, że treść prowadzonej rozmowy często pamiętana jest (jeśli w ogóle!) różnie przez różnych jej uczestników. Nie jest ona zatem zalecaną formą komunikowania w oficjalnych kontaktach. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

11 Formy komunikowania cd. Komunikacja niewerbalna. Jest to rodzaj komunikacji nie związany z przekazem słownym komunikacja niewerbalna najczęściej towarzyszy werbalnej i stanowi cenne dopełnienie wiadomości, która przekazywana jest ustnie. Jeśli jednak komunikacja niewerbalna nie będzie pokrywała się z wypowiadanymi słowami, prawdziwe uczucia łatwo mogą wyjść na jaw. Aby więc w pełni wykorzystać potencjał komunikacji niewerbalnej, należy najpierw nauczyć się ją kontrolować. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

12 Formy komunikowania cd. Komunikacja pisemna. Jest to taka forma komunikacji, która jest o wiele bardziej trwała i wielu ludzi przywiązuje do niej o wiele większą wagę niż do innych sposobów porozumiewania się. Jej głównym atutem jest to, że nie musi się opierać na ludzkiej pamięci. Jednakże i w tym przypadku istnieje niebezpieczeństwo dwuznaczności czy błędnej interpretacji, jeżeli wiadomość przekazywana w formie pisemnej jest źle sformułowana. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

13 Warunki dobrej komunikacji Istnieje kilka warunków dobrej komunikacji: Swobodny przepływ informacji. Warunek ten określa stan, w którym każdy członek organizacji posiada łatwy dostęp do informacji, których potrzebuje do sprawnego wykonywania swoich zadań. Pozwala to również na elastyczne reagowanie członków zespołu na sytuacje kryzysowe związane np. z brakiem osoby prowadzącej dany projekt, Otwarta komunikacja. Jest to stan, w którym w zespole nie ma osób bardziej od innych uprzywilejowanych, jeśli chodzi o dostęp do pewnych informacji. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008

14 Warunki dobrej komunikacji cd. Częste dostarczanie informacji zwrotnej. Ludzie chcą wiedzieć, jak w Twojej ocenie radzą sobie z zadaniami, a także czy i w którym miejscu mogliby usprawnić swoje działania. Regularna wymiana zdań w cztery oczy. Zadaniem zarządzającego jest nawiązanie bezpośredniej rozmowy z członkami zespołu jak ze zwykłymi ludźmi, należy ich tak motywować, aby byli zadowoleni ze swojej obecności w zespole. Kultura słuchania. Należy postarać się, aby członkowie zespołu nie obawiali się mówić tego, co myślą - by nie obawiali się wybuchu złości czy ewentualnej zemsty ze strony innych. Powinni zostać oni wysłuchani, nawet jeśli ich poglądy reprezentują mniejszość lub są niepopularne. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008

15 Zapotrzebowanie na usługi Z badań wynika, że przedsiębiorcy pytani o to, w jaki sposób chcieliby, aby usługi były świadczone, wskazywali: konsultacje indywidualne (przede wszystkim); szkolenia i konferencje; telefonicznie (rzadziej niż to wynika z praktyki EEN).

16 Zapotrzebowanie na usługi Przedsiębiorcy chcą większego, stopnia zaawansowania usługi: Oczekują usług o większym stopniu zaawansowania, na co wskazuje duży udział konsultacji indywidualnych, szkoleń oraz badań rynku jako preferowanej formy współpracy i wsparcia. Zakres usług powinien być poszerzony o dostarczanie specjalistycznych informacji rynkowych/branżowych.

17 Proces projektowania usługi w oparciu o metodykę DMADV Kroki D Działania Define zdefiniuj cele, jakie chcesz osiągnąć. Co ma być zaprojektowane? Dlaczego projektujemy taką usługę? Wykorzystaj narzędzia takie jak np. QFD (Quality Function Deployment), aby upewnić się, że cele są zgodne z wymaganiami klienta i strategią OI. M Measure określ krytyczne dla procesu i dla wymagań klienta miary. Przetłumacz wymagania klienta na cele strategiczne i cele operacyjne projektowanej usługi. Analyze przeanalizuj opcje, jakie są dostępne do wsparcia w osiągnięciu celów. Określ A spodziewane wydajności i inne parametry procesów. Design teraz zaprojektuj sam proces świadczenia usługi. Jeśli potrzebujesz, wykonaj usługę D V prototypową, przeprowadź symulacje, pilotaż itp. O ile to konieczne, przeprowadź walidację ex ante. Verify sprawdź efekty swojej pracy w realnym świecie. Pozwól usłudze pracować, jeśli dostrzeżesz problem wróć do kroku DEFINE.

18 Zapotrzebowanie na usługi Obszar wsparcia Etap rozwoju Metodyka Stadium pomysłu Idea, koncepcja, brak zdefiniowanej formy prawnej. Mentoring grupowy, scouting. Zakładanie firmy Start-up rejestracja firmy. Mentoring indywidualny (ewentualnie mentoring grupowy), coaching, tutoring. Faza wzrostu Start-up młoda firma o krótkim stażu działania. Mentoring indywidualny, coaching, tutoring. R. Barski, Zarządzanie inkubatorem, Gliwice, 2012

19 Zapotrzebowanie na usługi Obszar wsparcia Etap rozwoju Metodyka Budowanie strategii rozwoju Firma o stażu 2-3 lat, na etapie intensywnego rozwoju Mentoring indywidualny, coaching, tutoring. Internacjonalizacja i globalizacja Firma działająca powyżej 5 lat na rynku lokalnym lub posiadająca rozwiązanie technologiczne, będące innowacją na skalę międzynarodową. Mentoring indywidualny, coaching, tutoring (jeśli firma nadal wyraża potrzebę współpracy z opiekunem projektu). R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012

20 Zapotrzebowanie na usługi we wczesnej fazie We wczesnej fazie rozwoju firmy wsparcie merytoryczne koncentruje się głównie na: formalno-prawnych aspektach zakładania i prowadzenia firmy, doradztwie w zakresie opracowywania biznesplanu tworzenia oferty firmy, poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju firmy,,

21 Zapotrzebowanie na usługi w późniejszych fazach poszukiwaniu partnerów biznesowych i promocji firmy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, usłudze sieciowania i integracji firm, konsultacjach wniosków projektowych i projektów w ramach funduszy strukturalnych UE, organizacji misji zagranicznych, konferencji, dni informacyjnych, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu oferowanych usług.

22 Możliwe usługi Ośrodka Innowacji Tymi usługami mogą być: Doradztwo, Szkolenia, Scouting, Mentoring, Coaching, Tutoring, Audyt technologiczny, Proof of Concept itd.

23 Coaching, mentoring, tutoring Kryterium porównania Stopień sformalizowania Coaching Mentoring Tutoring Bardziej formalny: kontrakt lub ustanowione reguły, angażowanie trzeciej strony (OI) jako organizatora programu. Mniej formalny: porozumienie najczęściej między dwiema stronami (często jednak bywa mieszana forma mentoringu, tzn. formalnonieformalny, gdzie znaczącą rolę koordynatora odgrywa OI). Raczej nieformalny. Czas trwania kontraktu Krótszy: na ogół 4 do 12. spotkań ustalonych w okresie 2-12 miesięcy Dłuższy: na ogół niesprecyzowana ilość spotkań, relacja zazwyczaj trwająca od 3 do 5 lat. Zależy od terminu realizacji zaplanowanego zadania. R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012

24 Coaching, mentoring, tutoring Kryterium porównania Coaching Mentoring Tutoring Nastawienie na Zadaniowość: większe nakierowanie na krótkookresowe umiejętności i wykonanie zawodowych zadań. Karierę: długoterminowe, perspektywiczne podejście do zagadnień związanych z rozwojem firmy i karierą przedsiębiorcy, dostarcza uczniowi konkretne doświadczenia. Rozwój ucznia i projektu poprzez rozwiązanie konkretnego problemu, którego dotyczy kontrakt; przekazywanie uczniowi inspiracji, która pomoże rozwiązać jego problemy. Poziom wiedzy biznesowej Bardziej ogólny: na ogół coach wyraża dobrą orientację w zagadnieniach dot. biznesu, ale sam nie jest ekspertem biznesowym, nie musi natomiast posiadać rozległej wiedzy na temat branży, jaką reprezentuje uczeń. Większa wiedza na temat sektora: na ogół mentor posiada szczegółową wiedzę nt. organizacji i sekto- rów gospodarki, w jakich pracują jego podopieczni, potrafi też skojarzyć ucznia z odpowiednim specjalistą np. coachem, jeśli wg niego istnieje taka potrzeba. Zdolność organizowania i dostarczania projektowi biznesowemu (oraz uczniowi) niezbędnego wsparcia dla jego rozwoju. Poprzez słuchanie potrzeb ucznia, tutor przekazuje OI, jakiego wsparcia specjalistycznego wymaga projekt. R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012

25 Tytuł Kryterium porównania Coaching Mentoring Tutoring Szkolenia Z większym naciskiem na szkolenia dot. relacji: na ogół coach posiada przy- gotowanie z psychologii, psychoterapii lub zarządzania zasobami ludzkimi bądź odbył specjalistyczne szkolenie, przygotowujące go do roli coach a. Więcej szkoleń z obszaru zarządzania: przeważnie mentor odbył szkolenia dot. senior management, z raczej minimalnym przy- gotowaniem do roli coach a/mentora ogromne znaczenie doświadczenia, którego nie jest w stanie dostarczyć żadne szkolenie. Tutor wprowadzony do swojej roli poprzez szkolenie (obejmuje ono również zagadnienia dot. budowania relacji). Klient Podwójny : coach interesuje się Pojedynczy: na ogół mentora interesują potrzebami zarówno potrzeby podopiecznego, choć podopiecznego, jak i organizacji. może być również men- torem dla zarządu spółki; mentor jest wzorem do naśladowania. R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012 Tutor to opiekun projektu, który troszczy się i o rozwój projektu i o jego autora; nie musi być przedsiębiorcą nie pełni więc roli wzoru do naśladowania.

26 Coaching, mentoring, tutoring Kryterium porównania Coaching Mentoring Tutoring Odpłatność usługi Tak. Nie. Tak/nie przy nieformalnej formie kontaktu. Nadzór (Superwizja) Formalna: od coach a oczekuje się, że będzie poddawał się nadzorowi. Nieformalna: mentor może mieć okresowe rozmowy lub odprawy, jeśli mentoring realizowany jest w ramach instytucji/ organizacji; w sytuacji, gdy OI organizuje program, w którym mentor bierze udział, to od tej instytucji zależy, w jaki sposób będzie oceniała pracę mentora i w jaki sposób zaplanuje otrzymywanie od niego zwrotnych informacji niezbędnych do właściwego budowania oferty OI odpowiada Nieformalna: podobnie jak w przypadku mentora zależy od wymogów stawianych przez OI (często instytucje zrzeszające tutorów wymagają nadzoru). R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012

27 Utrzymanie klientów i pozyskiwanie nowych Dlaczego firma potrzebuje nowych klientów? W obecnym układzie gospodarczym jedyną alternatywą dla firmy jest zasada rozwijaj się albo zgiń. Aby się rozwijać potrzebni są nowi klienci to oni przyczyniają się do zwiększenia ilości zamówień a w konsekwencji do zwiększenia przychodów. Ponieważ trudno jest namówić stałych klientów na radykalnego zwiększenia zamówień. Szczególnie w obecnych czasach. Każda firma potrzebuje nowych klientów ale to stali klienci dają Ośrodkowi stabilizację. Wobec powyższego Ośrodka jak i każdej innej firmy nie stać na utratę stałych klientów. Schenk G.: Jak budować trwałe więzi z klientami. Oficyna Ekonomiczna. Kraków, 2002

28 Utrata klientów Przyczyną utraty klientów jest niezadowolenie, którego źródła można upatrywać w luce pomiędzy oczekiwaniami klientów a ofertą. Na tę lukę składa się pięć luk w obsłudze: Luka promocyjna, Luka w rozumieniu potrzeb, Luka proceduralna, Luka w zachowaniu. Luka w percepcji. Hill N., Alexander J.: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna. Kraków, 2003

29 Pomiar satysfakcji klienta Pomiar satysfakcji klienta jest odzwierciedleniem tego, w jakim stodniu produkt, usługa oferowane klientom przez dany Ośrodek Innowacji (daną organizację) zaspokaja zbiór wymagań tego klienta. Pomiar satysfakcji klienta polega na mierzeniu tego, jak klient postrzega działalność Ośrodka Innowacji. Pomiar ten służy rozwojowi OI i rozwojowi oferowanych przez ten ośrodek usług. Hill N., Alexander j.: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna. Kraków, 2003

30 Podsumowanie Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami to kluczowa umiejętność każdego kto ma do sprzedania produkt lub usługę i stanowi fundament każdej firmy jak również każdego Ośrodka Innowacji. Od tej umiejętności zależy w dużej mierze sukces. Na koniec Złota Zasada Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Spraw, aby klienci poczuli się z siebie zadowoleni a odniesiesz sukces we wszystkim, co robisz i w relacjach ze każdym.

31 Dziękuję za uwagę

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej

Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Ewa Lipianin-Zontek Zbigniew Zontek Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej Customer

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM

PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM Część II PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE PORTALU NEIBERIA.COM marketing instytucji naukowych i badawczych PIERWSZE KROKI W KOMERCJALIZACJI PROJEKTU NAUKOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE

PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 1 dr Jan Dąbrowski dr Izabela Koładkiewicz mgr Marcin W. Staniewski Centrum Studiów Zarządzania WSPiZ im. L. Koźmińskiego PRAKTYKI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo