Utrzymanie procesu relacji z klientem. ROI z działań Customer Experience

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utrzymanie procesu relacji z klientem. ROI z działań Customer Experience"

Transkrypt

1 2012 Utrzymanie procesu relacji z klientem. ROI z działań Customer Experience Robert Barski Relacje z klientami Zielona Góra, 10 października 2012

2 Funkcjonowanie organizacji F Funkcjonowanie każdej organizacji poza jej potencjałem zależy również od jej relacji z otoczeniem. Jednym z elementów, coraz częściej wykorzystywanym przez Ośrodki Innowacji w celu kształtowania ich pozytywnego wizerunku jest budowanie partnerskich więzi z otoczeniem a w przypadku klientów Inkubatora lub Parku również z ich lokatorami. Koncepcja ta jest podejściem polegającym na tworzeniu długoterminowych związków opartych na wzajemnym zaufaniu i interaktywnych relacjach pomiędzy OI oraz jego otoczeniem. Takie podejście można określić mianem marketingu partnerskiego. Ph. Kotler G. Armstrong, J. Sauders, V. Won`g Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall, England, 1996; K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, 1999 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

3 Relacje OI z otoczeniem Elementy związane z nawiązywaniem relacji z otoczeniem łączą się z instrumentami marketingowymi organizacji. W przeciwieństwie do znanej w marketingu transakcyjnym koncepcji 4P (Product, Price, Place, Promotion), czyli: produkt, cena, dystrybucja i promocja, w marketingu partnerskim często zastępowana jest koncepcją 5I zaproponowaną przez D. Peppersa i M. Rogersa (Identification, Individualization, Interaction, Integration, Itegrity) czyli: identyfikacja, indywidualizacja, interakcja, integracja, integralność (rozumiana tutaj jako uczciwość relacji). Peppers, D., Rogers, M., Enterprise One-to-One: Tools for Building Unbreakable Customer Relationships in the Interactive Age, Piatkus, London 1997 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

4 Relacje OI z otoczeniem Identyfikacja związana jest z poznawaniem i wręcz uczeniem się w celu nawiązania dialogu, indywidualizacja dotyczy przystosowania organizacji do otoczenia, celem interakcji jest zapoczątkowanie dialogu i zrozumienia zmieniających się potrzeb. Uczciwość relacji (integrity) związana jest z uzyskiwaniem zaufania, poczucia prywatności i lojalności wobec organizacji oraz organizacji wobec otoczenia. K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, 1999 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

5 Typy relacji pomiędzy OI a klientami Wyróżnić można pięć różnych typów relacji: relacja podstawowa przedstawiciel OI sprzedaje usługę, ale nie prowadzi żadnych działań posprzedażowych; relacja reaktywna - przedstawiciel OI sprzedaje usługę i zachęca klienta do skontaktowania się z OI w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub problemów; relacja odpowiedzialna - przedstawiciel OI dzwoni do klienta aby sprawdzić czy usługa odpowiada jego oczekiwaniom, ponadto stara się uzyskać od klienta sugestie dotyczące ulepszeń bądź informacje o przyczynach niezadowolenia z usługi; Ph. Kotler G. Armstrong, J. Sauders, V. Won`g Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall, England, 1996

6 Typy relacji pomiędzy OI a klientami cd. relacja proaktywna - przedstawiciel OI sprzedaje usługę i okresowo kontaktuje się z klientem, przekazując mu sugestie na temat sposobu wykorzystania produktu lub informacje o nowych ofertach; relacja partnerska - przedstawiciel środka Innowacji w sposób ciągły pracuje z klientami w celu poszukiwania sposobów dostarczenia im większej wartości. Ph. Kotler G. Armstrong, J. Sauders, V. Won`g: Principles of Marketing, The European Edition, Prentice Hall, England, 1996

7 Siedem kluczowych zasad nawiązywania relacji z klientem Pozytywne nastawienie. W każdej sytuacji, należy wyszukiwać czegoś budującego a i wydarzenia interpretować w pozytywnym duchu. Uprzejmość. Bądź uprzejmy dla każdego, pokazój że jesteś miłym i taktownym. Dziś ludzie są bardzo wyczuleni pod tym względem. Akceptacja. Kiedy bezwarunkowo kogoś zaakceptujesz, poczuje się cenny i dowartościowany. Podniesie się jego samoocena. Ugodowość. Bądź ugodowy we wszystkich relacjach z klientami. Podam ci parę zasad związanych z ugodowością. Docenianie i uznanie. Docenianie opiera się na poczuciu wdzięczności. Uznanie zaspokaja głębokie podświadome potrzeby ludzi i podnosi ich poczucie własnej wartości. I Uwaga. Poświęcanie uwagi powoduje, że ludzie czują się cenni.

8 Komunikowanie W kształtowanie relacji OI z otoczeniem wpisuje się również komunikowanie. Komunikowanie się to proces, który odbywa się na kilku poziomach. Poziom najniższy to komunikowanie intrapersonalne, wewnętrzne, zachodzące w umyśle jednostki, zanim jeszcze sformułuje ona przekaz. Kolejny, wyższy poziom to komunikowanie międzyosobowe, między dwiema lub trzema osobami. Komunikowanie w liczniejszych grupach określane jest mianem komunikowania grupowego. Na jeszcze wyższych poziomach mówi się o komunikowaniu społecznym, instytucjonalnym, organizacyjnym.

9 Proces komunikowania Proces komunikowania można zdefiniować na wiele sposobów poniżej wymieniono dwie z definicji: komunikowanie jest procesem przekazywania informacji, emocji, idei, umiejętności; komunikowanie to społeczna interakcja, czyli oddziaływanie przy pomocy symboli. Globan-Klas T., Komunikowanie i media, Kraków 2000

10 Formy komunikowania Komunikacja werbalna. Jej mocną stroną jest fakt iż, większość naszej komunikacji odbywa się właśnie w tej formie. Jest ona szybka, łatwa i najbardziej chyba naturalna. Słabą jej stroną jest natomiast to, że treść prowadzonej rozmowy często pamiętana jest (jeśli w ogóle!) różnie przez różnych jej uczestników. Nie jest ona zatem zalecaną formą komunikowania w oficjalnych kontaktach. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

11 Formy komunikowania cd. Komunikacja niewerbalna. Jest to rodzaj komunikacji nie związany z przekazem słownym komunikacja niewerbalna najczęściej towarzyszy werbalnej i stanowi cenne dopełnienie wiadomości, która przekazywana jest ustnie. Jeśli jednak komunikacja niewerbalna nie będzie pokrywała się z wypowiadanymi słowami, prawdziwe uczucia łatwo mogą wyjść na jaw. Aby więc w pełni wykorzystać potencjał komunikacji niewerbalnej, należy najpierw nauczyć się ją kontrolować. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

12 Formy komunikowania cd. Komunikacja pisemna. Jest to taka forma komunikacji, która jest o wiele bardziej trwała i wielu ludzi przywiązuje do niej o wiele większą wagę niż do innych sposobów porozumiewania się. Jej głównym atutem jest to, że nie musi się opierać na ludzkiej pamięci. Jednakże i w tym przypadku istnieje niebezpieczeństwo dwuznaczności czy błędnej interpretacji, jeżeli wiadomość przekazywana w formie pisemnej jest źle sformułowana. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008 R. Barski, Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami, PAIP, Poznań, 2012

13 Warunki dobrej komunikacji Istnieje kilka warunków dobrej komunikacji: Swobodny przepływ informacji. Warunek ten określa stan, w którym każdy członek organizacji posiada łatwy dostęp do informacji, których potrzebuje do sprawnego wykonywania swoich zadań. Pozwala to również na elastyczne reagowanie członków zespołu na sytuacje kryzysowe związane np. z brakiem osoby prowadzącej dany projekt, Otwarta komunikacja. Jest to stan, w którym w zespole nie ma osób bardziej od innych uprzywilejowanych, jeśli chodzi o dostęp do pewnych informacji. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008

14 Warunki dobrej komunikacji cd. Częste dostarczanie informacji zwrotnej. Ludzie chcą wiedzieć, jak w Twojej ocenie radzą sobie z zadaniami, a także czy i w którym miejscu mogliby usprawnić swoje działania. Regularna wymiana zdań w cztery oczy. Zadaniem zarządzającego jest nawiązanie bezpośredniej rozmowy z członkami zespołu jak ze zwykłymi ludźmi, należy ich tak motywować, aby byli zadowoleni ze swojej obecności w zespole. Kultura słuchania. Należy postarać się, aby członkowie zespołu nie obawiali się mówić tego, co myślą - by nie obawiali się wybuchu złości czy ewentualnej zemsty ze strony innych. Powinni zostać oni wysłuchani, nawet jeśli ich poglądy reprezentują mniejszość lub są niepopularne. Krok E. tłum.: Zarządzanie zespołami. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008

15 Zapotrzebowanie na usługi Z badań wynika, że przedsiębiorcy pytani o to, w jaki sposób chcieliby, aby usługi były świadczone, wskazywali: konsultacje indywidualne (przede wszystkim); szkolenia i konferencje; telefonicznie (rzadziej niż to wynika z praktyki EEN).

16 Zapotrzebowanie na usługi Przedsiębiorcy chcą większego, stopnia zaawansowania usługi: Oczekują usług o większym stopniu zaawansowania, na co wskazuje duży udział konsultacji indywidualnych, szkoleń oraz badań rynku jako preferowanej formy współpracy i wsparcia. Zakres usług powinien być poszerzony o dostarczanie specjalistycznych informacji rynkowych/branżowych.

17 Proces projektowania usługi w oparciu o metodykę DMADV Kroki D Działania Define zdefiniuj cele, jakie chcesz osiągnąć. Co ma być zaprojektowane? Dlaczego projektujemy taką usługę? Wykorzystaj narzędzia takie jak np. QFD (Quality Function Deployment), aby upewnić się, że cele są zgodne z wymaganiami klienta i strategią OI. M Measure określ krytyczne dla procesu i dla wymagań klienta miary. Przetłumacz wymagania klienta na cele strategiczne i cele operacyjne projektowanej usługi. Analyze przeanalizuj opcje, jakie są dostępne do wsparcia w osiągnięciu celów. Określ A spodziewane wydajności i inne parametry procesów. Design teraz zaprojektuj sam proces świadczenia usługi. Jeśli potrzebujesz, wykonaj usługę D V prototypową, przeprowadź symulacje, pilotaż itp. O ile to konieczne, przeprowadź walidację ex ante. Verify sprawdź efekty swojej pracy w realnym świecie. Pozwól usłudze pracować, jeśli dostrzeżesz problem wróć do kroku DEFINE.

18 Zapotrzebowanie na usługi Obszar wsparcia Etap rozwoju Metodyka Stadium pomysłu Idea, koncepcja, brak zdefiniowanej formy prawnej. Mentoring grupowy, scouting. Zakładanie firmy Start-up rejestracja firmy. Mentoring indywidualny (ewentualnie mentoring grupowy), coaching, tutoring. Faza wzrostu Start-up młoda firma o krótkim stażu działania. Mentoring indywidualny, coaching, tutoring. R. Barski, Zarządzanie inkubatorem, Gliwice, 2012

19 Zapotrzebowanie na usługi Obszar wsparcia Etap rozwoju Metodyka Budowanie strategii rozwoju Firma o stażu 2-3 lat, na etapie intensywnego rozwoju Mentoring indywidualny, coaching, tutoring. Internacjonalizacja i globalizacja Firma działająca powyżej 5 lat na rynku lokalnym lub posiadająca rozwiązanie technologiczne, będące innowacją na skalę międzynarodową. Mentoring indywidualny, coaching, tutoring (jeśli firma nadal wyraża potrzebę współpracy z opiekunem projektu). R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012

20 Zapotrzebowanie na usługi we wczesnej fazie We wczesnej fazie rozwoju firmy wsparcie merytoryczne koncentruje się głównie na: formalno-prawnych aspektach zakładania i prowadzenia firmy, doradztwie w zakresie opracowywania biznesplanu tworzenia oferty firmy, poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju firmy,,

21 Zapotrzebowanie na usługi w późniejszych fazach poszukiwaniu partnerów biznesowych i promocji firmy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, usłudze sieciowania i integracji firm, konsultacjach wniosków projektowych i projektów w ramach funduszy strukturalnych UE, organizacji misji zagranicznych, konferencji, dni informacyjnych, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu oferowanych usług.

22 Możliwe usługi Ośrodka Innowacji Tymi usługami mogą być: Doradztwo, Szkolenia, Scouting, Mentoring, Coaching, Tutoring, Audyt technologiczny, Proof of Concept itd.

23 Coaching, mentoring, tutoring Kryterium porównania Stopień sformalizowania Coaching Mentoring Tutoring Bardziej formalny: kontrakt lub ustanowione reguły, angażowanie trzeciej strony (OI) jako organizatora programu. Mniej formalny: porozumienie najczęściej między dwiema stronami (często jednak bywa mieszana forma mentoringu, tzn. formalnonieformalny, gdzie znaczącą rolę koordynatora odgrywa OI). Raczej nieformalny. Czas trwania kontraktu Krótszy: na ogół 4 do 12. spotkań ustalonych w okresie 2-12 miesięcy Dłuższy: na ogół niesprecyzowana ilość spotkań, relacja zazwyczaj trwająca od 3 do 5 lat. Zależy od terminu realizacji zaplanowanego zadania. R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012

24 Coaching, mentoring, tutoring Kryterium porównania Coaching Mentoring Tutoring Nastawienie na Zadaniowość: większe nakierowanie na krótkookresowe umiejętności i wykonanie zawodowych zadań. Karierę: długoterminowe, perspektywiczne podejście do zagadnień związanych z rozwojem firmy i karierą przedsiębiorcy, dostarcza uczniowi konkretne doświadczenia. Rozwój ucznia i projektu poprzez rozwiązanie konkretnego problemu, którego dotyczy kontrakt; przekazywanie uczniowi inspiracji, która pomoże rozwiązać jego problemy. Poziom wiedzy biznesowej Bardziej ogólny: na ogół coach wyraża dobrą orientację w zagadnieniach dot. biznesu, ale sam nie jest ekspertem biznesowym, nie musi natomiast posiadać rozległej wiedzy na temat branży, jaką reprezentuje uczeń. Większa wiedza na temat sektora: na ogół mentor posiada szczegółową wiedzę nt. organizacji i sekto- rów gospodarki, w jakich pracują jego podopieczni, potrafi też skojarzyć ucznia z odpowiednim specjalistą np. coachem, jeśli wg niego istnieje taka potrzeba. Zdolność organizowania i dostarczania projektowi biznesowemu (oraz uczniowi) niezbędnego wsparcia dla jego rozwoju. Poprzez słuchanie potrzeb ucznia, tutor przekazuje OI, jakiego wsparcia specjalistycznego wymaga projekt. R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012

25 Tytuł Kryterium porównania Coaching Mentoring Tutoring Szkolenia Z większym naciskiem na szkolenia dot. relacji: na ogół coach posiada przy- gotowanie z psychologii, psychoterapii lub zarządzania zasobami ludzkimi bądź odbył specjalistyczne szkolenie, przygotowujące go do roli coach a. Więcej szkoleń z obszaru zarządzania: przeważnie mentor odbył szkolenia dot. senior management, z raczej minimalnym przy- gotowaniem do roli coach a/mentora ogromne znaczenie doświadczenia, którego nie jest w stanie dostarczyć żadne szkolenie. Tutor wprowadzony do swojej roli poprzez szkolenie (obejmuje ono również zagadnienia dot. budowania relacji). Klient Podwójny : coach interesuje się Pojedynczy: na ogół mentora interesują potrzebami zarówno potrzeby podopiecznego, choć podopiecznego, jak i organizacji. może być również men- torem dla zarządu spółki; mentor jest wzorem do naśladowania. R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012 Tutor to opiekun projektu, który troszczy się i o rozwój projektu i o jego autora; nie musi być przedsiębiorcą nie pełni więc roli wzoru do naśladowania.

26 Coaching, mentoring, tutoring Kryterium porównania Coaching Mentoring Tutoring Odpłatność usługi Tak. Nie. Tak/nie przy nieformalnej formie kontaktu. Nadzór (Superwizja) Formalna: od coach a oczekuje się, że będzie poddawał się nadzorowi. Nieformalna: mentor może mieć okresowe rozmowy lub odprawy, jeśli mentoring realizowany jest w ramach instytucji/ organizacji; w sytuacji, gdy OI organizuje program, w którym mentor bierze udział, to od tej instytucji zależy, w jaki sposób będzie oceniała pracę mentora i w jaki sposób zaplanuje otrzymywanie od niego zwrotnych informacji niezbędnych do właściwego budowania oferty OI odpowiada Nieformalna: podobnie jak w przypadku mentora zależy od wymogów stawianych przez OI (często instytucje zrzeszające tutorów wymagają nadzoru). R. Barski, Zarządzanie Inkubatorem, Gliwice, 2012

27 Utrzymanie klientów i pozyskiwanie nowych Dlaczego firma potrzebuje nowych klientów? W obecnym układzie gospodarczym jedyną alternatywą dla firmy jest zasada rozwijaj się albo zgiń. Aby się rozwijać potrzebni są nowi klienci to oni przyczyniają się do zwiększenia ilości zamówień a w konsekwencji do zwiększenia przychodów. Ponieważ trudno jest namówić stałych klientów na radykalnego zwiększenia zamówień. Szczególnie w obecnych czasach. Każda firma potrzebuje nowych klientów ale to stali klienci dają Ośrodkowi stabilizację. Wobec powyższego Ośrodka jak i każdej innej firmy nie stać na utratę stałych klientów. Schenk G.: Jak budować trwałe więzi z klientami. Oficyna Ekonomiczna. Kraków, 2002

28 Utrata klientów Przyczyną utraty klientów jest niezadowolenie, którego źródła można upatrywać w luce pomiędzy oczekiwaniami klientów a ofertą. Na tę lukę składa się pięć luk w obsłudze: Luka promocyjna, Luka w rozumieniu potrzeb, Luka proceduralna, Luka w zachowaniu. Luka w percepcji. Hill N., Alexander J.: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna. Kraków, 2003

29 Pomiar satysfakcji klienta Pomiar satysfakcji klienta jest odzwierciedleniem tego, w jakim stodniu produkt, usługa oferowane klientom przez dany Ośrodek Innowacji (daną organizację) zaspokaja zbiór wymagań tego klienta. Pomiar satysfakcji klienta polega na mierzeniu tego, jak klient postrzega działalność Ośrodka Innowacji. Pomiar ten służy rozwojowi OI i rozwojowi oferowanych przez ten ośrodek usług. Hill N., Alexander j.: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna. Kraków, 2003

30 Podsumowanie Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami to kluczowa umiejętność każdego kto ma do sprzedania produkt lub usługę i stanowi fundament każdej firmy jak również każdego Ośrodka Innowacji. Od tej umiejętności zależy w dużej mierze sukces. Na koniec Złota Zasada Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Spraw, aby klienci poczuli się z siebie zadowoleni a odniesiesz sukces we wszystkim, co robisz i w relacjach ze każdym.

31 Dziękuję za uwagę

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACYJNY. Marketing relacyjny. Adam Sagan Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych

MARKETING RELACYJNY. Marketing relacyjny. Adam Sagan Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych MARKETING RELACYJNY Adam Sagan Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Marketing relacyjny Marketing rozumiany jest zwykle jako działalność zmierzająca do zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego

Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego Anna Daria Nowicka socjolog NES Healthcare Szkolenia nie są kosztem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114,

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114, Projekt Postaw na siebie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Postaw na siebie realizowanego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o.

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. aleksandra.barczyk@velvetcare.pl piotr.majcherkiewicz@elevatosoftware.com

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem PROGRAM DLA BASENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem dla kasjerów, działów obsługi Klienta, służby ratowniczej itp. Obiekty sportowe kierujące swoją ofertę do ogółu społeczności

Bardziej szczegółowo

Rola wspomagania na etapie. i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki.

Rola wspomagania na etapie. i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Inicjowanie pracy zespołu Organizacyjnie Cel cyklu szkoleniowego LAS Zasady pracy Poznajmy się Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Platformy startowe dla nowych pomysłów 2015 Platformy startowe dla nowych pomysłów Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Marcin Wasilewski Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 8 czerwca 2015 r. Oczekiwane rezultaty Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki?

Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Po co coaching dyrektorce/ dyrektorowi biblioteki? Cykl Kieruj w dobrym stylu PREZENTUJĄCA: Małgorzata Lelonkiewicz PROWADZĄCA: Bogna Mrozowska Zapraszam do komentowania, aktywności, dzielenia się swoim

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

EOF Europejskie Ramy Outplacementu. Wsparcie dl osób poszukujących lub zmieniających zatrudnienie

EOF Europejskie Ramy Outplacementu. Wsparcie dl osób poszukujących lub zmieniających zatrudnienie 2011 EOF Europejskie Ramy Outplacementu Wsparcie dl osób poszukujących lub zmieniających zatrudnienie EOF Europejskie Ramy Outplacementu Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Agenda Podstawowe funkcje i zadania menedżera sprzedaży a zróżnicowane zespoły sprzedawców Zespół sprzedawców

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego

Coaching systemowy. Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Aureliusz Leżeński Dyrektor Działu Coachingu Systemowego Coaching systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer),

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Czym jest marketing?

Czym jest marketing? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym biznesie Czym jest marketing? Agata Kilon 19 kwietnia 2012 Czym jest marketing? 1 Marketing to: sprzedaż; promocja (min reklama) komunikacja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm Efektywność osobista Cele: Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych Odkrycie swojego potencjału i

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? Tutoring W LOS 17 Co to jest tutoring? Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy rozwój podopiecznego. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania,

Bardziej szczegółowo

OFERTA GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Czas trwania: 2 dni Ilość osób w grupie warsztatowej: 6 10 osób

OFERTA GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. Czas trwania: 2 dni Ilość osób w grupie warsztatowej: 6 10 osób GŁÓWNY ZAKRES SZKOLENIA PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 Podejście projektowe w biznesie: Czym jest projekt i jakie są jego cechy? Czym jest podejście projektowe? Jakie działania biznesowe wspiera podejście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA VAL Gee JEFF Gee PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA Ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego Zestaw z CD WARSZAWA 2011 Spis treści Zestawienie sesji szkoleniowych według celu szkolenia...............

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO- SZKOLENIOWEGO Organizatorzy i Współorganizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci Podstawowe formy wspierania i rozwijania kompetencji Prowadzący mgr Olga Samuel-Idzikowska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 09.05.2017 r. Warsztat dla Rodziców

Bardziej szczegółowo

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Polskie Mosty Technologiczne. Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 2015 Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Sukces czy porażka? Trzy kluczowe czynniki porażki na nowym rynku: 1. Brak produktu / Niedopasowanie

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r.

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013

Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013 Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013 W tym czasie 11 pracowników Instytucji Integracji Społecznej odbyło 80 godzin zajęć, które mają pomóc im bardziej efektywnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż Poznań, 8 maja 2014

Neurosprzedaż Poznań, 8 maja 2014 Neurosprzedaż Poznań, 8 maja 2014 Agenda Jak podejmujemy decyzje? Czym są neurony lustrzane? Jakie reguły rządzą naszymi relacjami? Dlaczego język ciała jest tak ważny? Dlaczego klienci od nas odchodzą?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem projektowym IT

Zarządzanie zespołem projektowym IT Zarządzanie Zarządzanie zespołem projektowym IT zespołem projektowym IT OKREŚLANIE CELU Straciwszy ostatecznie cel z oczu, podwoiliśmy wysiłki Mark Twain Ludzie, którzy efektywnie wykorzystują swój czas,

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Poprawa procesów W sektorze usług

Poprawa procesów W sektorze usług Poprawa procesów W sektorze usług Użycie Lean Six Sigma Black Belt w sektorze usług Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co robi Black Belt w sektorze usług? Dobrze wyszkolony

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

CELE PROJEKTU. PRAKTYKI I ĆWICZENIA W PROCESIE KSZTAŁCENIA W proponowanym przez nas procesie kształcenia praktyki i ćwiczenia mają doprowadzić

CELE PROJEKTU. PRAKTYKI I ĆWICZENIA W PROCESIE KSZTAŁCENIA W proponowanym przez nas procesie kształcenia praktyki i ćwiczenia mają doprowadzić WSTĘP We wstępie zostaną przedstawione cele, jakie w czasie kształcenia powinni osiągnąć praktykanci i aspiranci, jeśli chodzi o pomoc i rozmowę psychopedagogiczną. W programie kształcenia przyjętym przez

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Coaching wspomaganie pracowników w codziennej pracy Coaching istota procesu Coaching to proces,w którym stosując szereg rozmów o określonej strukturze pomagasz pracownikom podnieść jakość ich pracy zarówno

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17. Zaproszenie Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży Termin Cele szkolenia 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.00 Miejsce szkolenia Biuro Regionalne AHK Polska /Rynek 6/Gliwice Język Polski Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

EOF European Outplacement Framework. Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie 2011 EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie EOF European Outplacement Framework Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA

MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA DZIEŃ OTWARTY W CENTRUM UŚMIECHU Chrzanów 24.10.2009 www.empiriamanager.com zarządzanie Zarządzanie firmą to dla nas budowanie wartości. To szukanie

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r.

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Celem prezentacji jest: Przedstawienie roli i zadań koordynatora w moderowaniu sieci współpracy i samokształcenia. Wyjaśnienie specyfiki obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo