Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2010, z. XIX Adrianna SARNAT-CIASTKO Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych Pod koniec XX wieku Mi dzynarodowa Komisja do spraw Edukacji sporz dzi a dla UNESCO raport zatytu owany Edukacja jest w niej ukryty skarb. Cz onkowie owej Komisji pod przewodnictwem Jacques`a Delorsa w przygotowanym przez siebie dokumencie okre lili konkretne tezy, które sta y si dla nich strategicznymi celami edukacji, filarami nauczania i wychowania w XXI wieku. W ród nich znalaz y si stwierdzenia, i nale y: I. Uczy si, aby wiedzie (wiedza), II. Uczy si, aby dzia a (umiej tno ci), III. Uczy si, aby by (system warto ci i postaw), IV. Uczy si, aby y wspólnie z innymi (pokojowe wspó istnienie i wspó dzia anie ca ej ludzko ci) 1. Nakre lona w ten sposób na mapie teorii droga, w rzeczywisto ci trafi a na wiat, który nie sprzyja sta ym punktom odniesienia. wiat pe en chaosu i braku stabilizacji, o którym Zygmunt Bauman pisze, e p dzi, p ynie, przelewa si, zmienia form, jest lekki, ruchliwy, nieobliczalny i nieuchwytny 2. Mo e te dlatego twórcy raportu zaakcentowali, i o wiata w nowym milenium musi by zwi zana z kszta ceniem ustawicznym, polegaj cym na ci g ym nabywaniu, aktualizowaniu i stosowaniu wiedzy 3. Nieuchwytne przemiany, które spotykaj wspó czesnego cz owieka, powoduj, e ten mierzy si nie tyle z powoln ewolucj, lecz z nag ymi rewolucjami. Bez w tpienia trwanie w takiej rzeczywisto ci, szczególnie dla osoby dojrza ej, która opiera swoje ycie na ustalonym porz dku, mo e stanowi du e wyzwanie. Jak jednak w tej perspektywie odnajduj si ci, którzy wkraczaj w doros e ycie? Zbyszko Melosik dostrzega, e w a nie dorastaj cy cz onkowie spo e W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielchowski, Kompetencje nauczyciela szko y wspó czesnej, Pozna 2003, s. 15. Por. Z. Bauman, P ynna nowoczesno, Kraków 2006, s. 24. W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielchowski, dz. cyt., s. 15.

2 88 Adrianna SARNAT-CIASTKO cze stwa 4, zwani mistrzami akomodacji, maj najwi ksze szanse na rozwój. Wynika to mo e z tego, i potrafi oni korzysta z nowo ci dot d, dopóki te s nowo ciami, a na horyzoncie nie pojawi si kolejne. S zatem elastyczni i otwarci na zmiany, które cz stokro sami wywo uj. Czy jednak za tempem tych, których Tomasz Szlendak obrazowo nazywa przedstawicielami kultury supermarketu 5, nad a edukacja? Dorota Pankowska zauwa a: Globalizacja, rozwój nowych technologii, mobilno i dynamika spo eczna, wymiana mi dzykulturowa, wielokulturowo spo ecze stw i problematyczno to samo ci jednostkowych, zwrot ku indywidualizmowi, czy procesy demokratyzacji na ró nych poziomach ycia spo ecznego postawi y nowe zadania przed edukacj [...] 6. Mimo tego retorycznego stwierdzenia mo na odnie wra enie, e m odzi ludzie, b d cy uczestnikami owych zmian, bior udzia w procesie przyspieszonej nauki, jednak ten niestety rozgrywa si z dala od systemu o wiaty, b d ewentualnie na jego pograniczach. To równie powoduje, e wiat starych coraz mocniej ró ni si od wiata m odych, co mo e dotyczy tak e relacji ucznia i nauczyciela. Z czego wynikaj owe ró nice? Wydaje si, e obecnie cz owiek powinien dysponowa innym ni dawniej zestawem wiedzy, umiej tno ci, sprawno ci, postaw i cech osobowo ciowych. Zestaw ten ma umo liwia mu efektywniejsze funkcjonowanie, przez co stwarza lepsze szanse na osobisty rozwój. Jest to istotna wskazówka dla wspó czesnej edukacji, która wed ug Henryki Kwiatkowskiej powinna zmieni podej cie do nauczania i wychowania w obszarach: od przekazu wiedzy do samodzielno ci poznawczej i egzystencjalnej; od sterowania do inspirowania rozwoju; od prostego przekazu do wprowadzania ucznia w wiat wiedzy; od funkcji przekazu wiedzy do czynienia adu w informacjach; od dominacji intelektu do równowagi wiata my li i uczu ; od alternatywy (dychotomii) do dialogu (rozumienia i negocjowania) 7. W tym kontek cie wspó czesne teorie i nurty wychowania staraj si zaprezentowa szereg innowacyjnych rozwi za, które skutecznie wyjd naprzeciw Por. Z. Melosik, M odzie w kulturze wspó czesnej. Paradoksy pop-to samo ci, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i ró nic w jednocz cej si Europie. Materia y z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. E. Malewska, B. liwierski, Kraków 2002, s Termin supermarketyzacja kultury, który oznacza przeniesienie wzorców zachowa charakterystycznych dla relacji ekonomicznych (szczególnie w sferze nabywania dóbr i us ug) na inne, pozaekonomiczne zachowania ludzi, zosta u yty przez T. Szlendaka w publikacji Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne m odzie y w kulturze konsumpcyjnej. Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wroc aw 2004, s Nale y zaznaczy, i poj cie to nawi zuje do kultury konsumpcyjnej, która stanowi ma skomplikowan sie, utkan ze sfery wzornictwa przemys owego, zainteresowania producentów, public relations, reklamy i mediów. D. Pankowska, Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Lublin 2010, s H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s

3 Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych 89 owym zmianom. To jednak, co rodzi si w umys ach przedstawicieli pedagogiki czy psychologii, rozbija si o mur zwyk ej polskiej szko y, w której, jak mówi Mariusz Budzy ski (twórca koncepcji Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA ) w dalszym ci gu dominuje wychowanie tradycyjne, oparte na autorytecie maj cym swoje ród o w pe nionej funkcji, a nie b d cym wynikiem prezentowanej postawy yciowej 8. M. Budzy ski zauwa a ponadto, e taki stan rzeczy jest niejako spu cizn po systemie, w którym ukszta towanych zosta o kilka pokole Polaków, a który prowadzi z regu y do formowania ludzi niesamodzielnych i niedecyzyjnych. Taka sytuacja nie stanowi sprzyjaj cego pod o a do rozowju cz owieka, który wiadomie i dojrzale bierze na siebie odpowiedzialno za swoje ycie i rozwój, a tak e za rozwój swojego otoczenia w kontek cie cho by przyjmowania postawy obywatelskiej. Czy mo e by zatem co na tyle atrakcyjnego, innowacyjnego i skutecznego, aby mog o zaistnie w tej przestrzeni, bez szczególnych nak adów si, z po ytkiem dla rozwoju i satysfakcji, tak ucznia, jak i nauczyciela? Co, co pozwoli zarówno podopiecznym, jak i wychowawcom odnale si w zmieniaj cej si rzeczywisto ci? Wed ug twórców prowadzonych w Polsce (we Wroc awiu i Cz stochowie) niepublicznych szkó alternatywnych Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA 9 metod, która mo e odnie po dany skutek jest tutoring, szczególnie w swoim opieku czym wydaniu. Tutoring korzenie metody Dla historyka wychowania tutoring nie jest nowym zjawiskiem, wr cz przeciwnie, jest mocno osadzony w dziejach o wiaty Wielkiej Brytanii (stamt d te zreszt przyw drowa do Polski). Korzeni tutoringu mo na dopatrywa si równie w staro ytno ci. Sama nazwa t tor w j zyku aci skim bierze swój pocz tek od s ów tueri b d t te i oznacza w odniesieniu do czynno ci: zabezpiecza, chroni, opiekowa si, zaradza czemu, a w odniesieniu do osoby: opiekuna, obro c, kuratora 10. Ponadto owo poj cie by o szeroko stosowane w j zyku prawniczym (co ciekawe, okre lenie tutores w redniowieczu dotyczy o tzw. 8 M. Budzy ski, Wychowywa inaczej. Dlaczego?, page/show/11/artykuly_o_ala, W niniejszym artykule autorka nie b dzie szerzej odnosi si do opisu samych Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA, gdy ich szczegó owa prezentacja znajduje si w innych jej artyku ach,takich jak: Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie ALA geneza, koncepcja, perspektywy (tekst opublikowanym w tomie XVIII Pedagogiki pod redakcj K. R dzi skiego, wydanym w Wydawnictwie Akademii im. J. D ugosza w 2009), b d Personalizm chrze cija sko-egzystencjalny w Statutach Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich ALA, opublikowany w 2009 r. przez Wydawnictwo Gliwickiej Wy szej Szko y Przedsi biorczo ci w tomie Spo eczne konteksty edukacji pod redakcj K. R dzi skiego i M. apota. 10 S ownik aci sko-polski, t. 5, red. M. Plezia, Warszawa 1979, s. 469.

4 90 Adrianna SARNAT-CIASTKO opiekadla ców 11 osób, które mia y trzyma w zastawie dla szlachty dobra królewskie, do czasu potwierdzenia, z o onego przez króla, prawa doj cia do pe noletno ci). Nale y zauwa y, i wspó cze nie s owo tutor jest potocznie u ywane w j zyku angielskim, jednak zawiera w sobie wiele znacze. Okre la ono bowiem: opiekuna, wychowawc, guwernera, jak i prywatnego nauczyciela oraz korepetytora 12, a nawet osob, która pe ni funkcj nauczyciela akademickiego, prowadz cego niedu grup studentów 13. Ponadto do owego okre lenia odnosi si tak e angielskie tutee, oznaczaj ce podopiecznego 14. Odnosz c si jednak e do historii wychowania, nale y zauwa y, i tutoring, jako metoda indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, zaistnia po raz pierwszy w XVI wieku 15 na dwóch angielskich uniwersytetach w Oxfordzie i Cambridge. Metoda ta nie jest jednak przypisana jedynie do rodowiska akademickiego, gdy stosuje si j równie w innych obszarach o wiaty, m.in. w kszta ceniu doros ych. Ju w 1907 roku Robotnicze Stowarzyszenie O wiatowe (ang. WEA) 16, przy wspó udziale Uniwersytetu w Oxfordzie powo a o tzw. ruch uniwersyteckich klas tutorialnych, przeznaczonych dla robotników, którzy chcieli w ten sposób podwy sza swoj wiedz i kwalifikacje. W opinii wspó czesnych, tutoring mo na traktowa jako indywidualne spotkanie (tutorial) mi dzy nauczycielem/tutorem a uczniem, które odbywa si ma w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi 17. Jest to równie d ugofalowy, oparty na wspó pracy i nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, proces 18. Anna Izabela Brzezi ska i Ludmi a Rycielska uwa aj tutoring za metod, która daje przestrze dla zaistnienia indywidualnej relacji podopiecznego/studenta z profesorem/tutorem, gdzie nauczyciel wchodzi w rol swego rodzaju akademickiego przewodnika, natomiast student mo e stawa si aktywnym partnerem. Dzi ki tej sytuacji edukacyjnej obu partnerów (tworz cej si relacji) mo e po czy wi pe na zaufania, która ma sprzyja g ównie rozwojowi intelektualnemu i spo ecznemu podopiecznego 19. Celem zatem pracy nauczyciela/opiekuna staje si towarzyszenie uczniom w ich samodzielnej drodze, która wie ma ku pomy lnemu zako czeniu szko y. Jak wi c zobrazowa w tym kontek cie posta wspó czesnego tutora? Pomocne mog by w tym miejscu okre- lenia bliskoznaczne, w ród których znajduj si takie poj cia, jak: wychowaw- 11 J. Sandel, S ownik aci sko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s S ownik angielsko-polski, Warszawa 2005, s M. Szkutnik, Podr czny s ownik angielsko-polski, Warszawa 2001, s Tutoring w szkole. Mi dzy teori a praktyk zmiany edukacyjnej, red. P. Czekierda i in., Wroc aw 2009, s J. Traczy ski, Kim jest (móg by by...) tutor w polskiej szkole?, [w:] Tutoring w szkole..., s Tam e. 17 Por. Tutoring w szkole..., s Por Por. A.I. Brzezi ska, L. Rycielska, Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] Tutoring w szkole..., s. 19.

5 Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych 91 ca, mistrz, konsultant, trener, coach, opiekun, m dry doradca czy mecenas 20, a tak e nauczyciel wspieraj cy 21, lub nawet mediator 22. Definicje tutora okre- laj tak e jego cechy i umiej tno ci. Beata Zamorska zauwa a, e by tutorem, oznacza s ucha, wspiera i rozumie 23. Z kolei dzi ki osobistym do wiadczeniom Joanna Antczak-Soko owska uzna a, e w ród najwa niejszych cech tutora powinny si znale : obecno, cierpliwo, wymaganie, dawanie nadziei oraz przyjmowanie pora ek 24. W odczuciu autorki niniejszych rozwa a tutorem b dzie zatem osoba postrzegana jako indywidualny opiekun, który korzystaj c z dost pnej mu wiedzy, umiej tno ci i do wiadczenia, pomaga swojemu podopiecznemu w optymalnym rozwoju oraz zdobywaniu przez niego wykszta cenia (poprzez organizacj cyklicznych spotka, na których realizowane s zak adane wcze niej cele). Tutoring opieku czy Obecnie w literaturze odnale mo na szereg sposobów wykorzystywania opisywanej metody. Prócz tutoringu rówie niczego 25 oraz dzieci cego 26, które odnosz si do teorii Davida Wooda (opisuj cej tutoring jako rodzaj uczenia si nieformalnego, naturalnego 27 ), na szczególn uwag zas uguj metody, które wykszta ci y si na bazie do wiadczenia Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich. W ród metod mo na wyró ni 28 : tutoring rozwojowy (zwany równie opieku czym); tutoring naukowy (okre lany tak e jako akademicki), b d cy form pracy dydaktycznej, oraz tutoring artystyczny. Warto zauwa y, e ka da z tych odmian tutoringu zawiera w sobie zbli one etapy post powania. Jaros aw Traczy ski 29 zak ada, i tutorial powinien rozpocz si od poznania 20 Tutoring w szkole..., s E. Nerwi ska, Tutoring szans dla ucznia, nauczyciela i systemu edukacji, [w:] Tutoring w szkole...,, s Por. A. I. Brzezi ska, L. Rycielska, dz. cyt., s B. Zamorska, Tutoring w codzienno ci szkolnej uczniów, nauczycieli i rodziców ALA, [w:] Tutoring w szkole..., s J. Antczak-Soko owska, O systemie opieku czym w Autorskich Liceach Artystycznych, czyli jak wzajemnie wspiera si w rozwoju, [w:] Tutoring w szkole..., s Por. E.A. Forman, C.B. Cazden, My l Wygotskiego a edukacja. Warto ci poznawcze wspó pracy z rówie nikami, [w:] Dziecko w ród rówie ników i doros ych, red. A. Brzezi ska, G. Lutomski, B. Smykowski Pozna 1995, s A. Pawlak, Tutoring dzieci cy w procesie nauczania uczenia si dzieci siedmioletnich i o mioletnich, Lublin D. Wood, Spo eczne interakcje jako tutoring, [w:] Dziecko..., s Opis wymienionych odmian tutoringu jest owocem pracy i do wiadczenia tutorów skupionych wokó Towarzystwa Edukacji Otwartej prowadz cego Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie ALA, por.: Tutoring w szkole...,, s. 31 i n. 29 J. Traczy ski, dz. cyt., s. 35.

6 92 Adrianna SARNAT-CIASTKO przez tutora swojego podopiecznego, co pozwala na budowanie dobrych wzajemnych relacji. Te umo liwiaj opiekunowi postawienie swoistej diagnozy, stanowi cej baz do wyznaczenia uczniowi celów rozwojowych i planowania jego post pów. Cele te s nast pnie przez podopiecznego realizowane, a ich realizacji towarzyszy monitoring tutora, który jednocze nie stara si zach ca ucznia do podejmowania kolejnych dzia a. Ostatnim etapem jest ewaluacja ocena pracy i osi gni tych rezultatów. Czym zatem, w wietle powy szych informacji, b dzie charakteryzowa si tutoring opieku czy? W pierwszej kolejno ci nale y jeszcze raz podkre li, e metoda ta jest oryginalnym do wiadczeniem ALA 30. W du ym uproszczeniu mo na stwierdzi, i tutor w zespole klasowym pe ni rol wychowawcy. Jak zauwa a M. Budzy ski: tutoring rozwojowy realizowany jest w zespole klasowym (oddziale), w którym zadania wychowawcy pe ni trzech tutorów maj cych pod swoj opiek ok. 10 uczniów ka dy. Opiek sprawuj w sposób zindywidualizowany czyli nad ka dym uczniem z osobna. Jeden z tutorów, pe ni c funkcj lidera zespo u, wype nia równie wszystkie zadania administracyjnowychowawcze, spoczywaj ce tradycyjnie na wychowawcy klasy. Obowi zkami tymi, je eli tylko jest to mo liwe, powinien podzieli si z pozosta ymi tutorami w zespole 31. Nale y ponadto zaznaczy, i w odró nieniu od typowej szko y, w której o wyborze opiekuna/wychowawcy decyduje system b d przypadek, tutor jest wybierany samodzielnie przez ucznia, co ju na starcie zmniejsza istniej cy mi dzy wychowankiem a opiekunem dystans, tworz c szerok przestrze dla maj cej si rozwija wspó pracy. Nale y jednak zaznaczy, i w ALA wybór tutora nast puje po semestrze nauki w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym, który pozwala na bli sze zapoznanie si uczniów z nauczycielami. Prócz pe nienia opieki nad mniejsz grup podopiecznych, praca tutora ró ni si od pracy wychowawcy klasowego równie w aspektach jako ciowych. Wed ug Miros awy Nowak-Dziemianowicz, celem pracy tutorów w ALA jest tworzenie warunków i pomoc m odemu cz owiekowi w organizowaniu procesu jego wiadomej pracy nad sob [...] 32. Zadanie to realizowane jest poprzez indywidualne spotkanie (tutorial) z podopiecznym. Odwo uj c si do zacytowanego wcze niej zdania J. Traczy skiego, mo na stwierdzi, e podstawowym celem opiekuna pozostaje poznanie ucznia, które s u y ma dostosowaniu tutorialu, do jego indywidualnych potrzeb i wra liwo ci. Do wiadczenie tutorów pracuj cych w ALA pokazuje, i aby realizacja tych za o e by a mo liwa, opie- 30 Tutoring w szkole M. Budzy ski, Tutoring szkolny jak przez dialog rozwija ucznia i motywowa go do nauki, [w:] Tutoring w szkole..., s M. Nowak-Dziemianowicz, Szko a wobec alternatywy twórczej edukacji (na podstawie wybranych w tków koncepcji oraz jej praktycznej realizacji w Autorskich Liceach Artystycznych we Wroc awiu),

7 Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych 93 kun optymalnie powinien widywa si z uczniem nie rzadziej ni raz w miesi cu, na spotkaniu trwaj cym oko o 45 minut, oraz przynajmniej raz w tygodniu, na krótszych minutowych sesjach, które mog mie charakter spontaniczny i nieformalny (niekoniecznie te musz si odbywa w szkole). Analizuj c tutoring opieku czy, warto zwróci uwag na jedno z g ównych zada przypisanych wychowawcy klasowemu we wspó czesnej szkole, którym jest ocenianie zachowania uczniów. Zgodnie z za o eniami tutoringu, opiekun nie jest sam odpowiedzialny za dokonanie takiej oceny, poniewa zadanie to, w jak najwi kszym stopniu, ma si odbywa dzi ki autorefleksyjnemu udzia owi ucznia. Nale y zauwa y, i owa umiej tno samooceny podopiecznego ma by owocem odbywanych cyklicznie tutoriali, podczas których opiekun stara si wraz z podopiecznym mi dzy innymi okre la jego system warto ci, traktowany pó niej jako wewn trzny uk ad odniesienia. Istotny jest fakt, i podczas owych spotka szczególne znaczenie przypisuje si zasadom dialogu, wzajemnej pomocy i odpowiedzialnej wspó pracy, we wzajemnym poszanowaniu pogl dów, i tolerancji. Statut ALA podkre la, i wa nym punktem odniesienia jest równie autorytet, którego ród em nie jest pe niona funkcja spo eczna, ale osobisty system warto ci, przejawiaj cy si w czynach 33. Tak nakre lone ramy tutoringu opieku czego wskazuj nie tylko na drog post powania opiekuna, ale równie na mo liwo ci ucznia. Zgodnie z zasadami okre lonymi w Statucie ALA 34, ucze ma prawo do swobodnego wyra ania swoich my li i przekona, o ile nie naruszaj one dobra innych osób, ma mo liwo oczekiwa sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ponadto mo e liczy na ochron przed wszelkimi formami przemocy, a tak e na poszanowanie w asnej godno ci oraz yczliwe i podmiotowe traktowanie. Zgodnie z zapisem statutowym, podopieczny w ALA ma równie mo liwo swobodnego rozwoju w asnych zainteresowa i zdolno ci oraz uczestniczenia w yciu szko y przez podj cie dzia ania w Radzie Szko y. Niezmiernie istotnym elementem tutoringu rozwojowego pozostaje tak e to, e tutor ma mo liwo nawi zania realnego kontaktu z otoczeniem podopiecznego, poniewa jego zadaniem jest mi dzy innymi troska o kontakt z rodzicami, b d opiekunami podopiecznego. W tym aspekcie ma by nie tylko równorz dnym partnerem podopiecznego, ale ma wej w rol mediatora pomi dzy dynamicznymi i plastycznymi mo liwo ciami ucznia, a rodowiskiem, w którym on yje i dzia a 35. W rozumieniu praktyków ALA, stosowanie tutoringu rozwojowego to droga prowadz ca do samowychowania 36. Metoda ta, w opinii A. I. Brzezi skiej oraz L. Rycielskiej, pozwala wskaza podopiecznym podstawowe warto ci 33 Por. Statut Spo ecznego Liceum Ogólnokszta c cego Autorskiego Liceum Artystycznego ALA, 6. pkt Tam e, 7. pkt A.I. Brzezi ska, L. Rycielska, dz. cyt., s M. Budzy ski, Tutoring szkolny..., s. 33.

8 94 Adrianna SARNAT-CIASTKO i ich rol jako wewn trznego uk adu odniesienia, standardu oceny, «busoli» w yciu, szczególnie w sytuacjach trudnych 37. Tutoriale stwarzaj miejsce i czas do podejmowania rozmowy w tym obszarze, przez co zach caj podopiecznych do wyra ania w asnych przekona, a tak e dyskutowania o ró nicach i podobie stwach, zgodzie i braku zgody wobec danych postaw. Tak podj ty dialog mo e da asumpt do tego, aby móc samodzielnie weryfikowa w asny wiatopogl d, a tak e w konsekwencji podejmowa pewne zobowi zania, wzgl dem siebie i swojego otoczenia, które przewiduj ponoszenie ryzyka. Samodzielno podopiecznego ALA staje si tak e istotn warto ci dla twórcy koncepcji tych e szkó, M. Budzy skiego. Wed ug jego opinii 38, dzi ki udzielonej uczniowi pomocy w odkrywaniu i rozwijaniu zdolno ci, w wypracowaniu w asnego stylu uczenia si i budowaniu osobistej cie ki, podopieczny Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich uczy si ponoszenia odpowiedzialno ci za proces w asnej edukacji. W za o eniach ma on by zdolny do: podejmowania decyzji, systematyczno ci, samodyscypliny, umiej tno ci planowania zaj, a tak e wyboru drogi yciowej i budowania planów yciowych. W opinii M. Budzy skego mo e to pozwala na wzrost samoakceptacji i poczucia w asnej warto ci, a tak e otwarto ci i yczliwo ci wzgl dem innych. Ma si to przejawia w zwi kszonym poziomie zaufania, odwadze w formu owaniu i g oszeniu w asnych pogl dów, umiej tno ci twórczego, samodzielnego my lenia oraz, co istotne, we wzajemnej koegzystencji, która wi e si z tolerancj dla zachowa i pogl dów innych osób. Metoda ta uczy postawy dialogu, która wi e si cho by z umiej tno ci s uchania innych. Istotn zalet tutoringu opieku czego, w wietle literatury, jest tak e stwarzanie szansy na osobisty rozwój tutora. Kwestia ta jest jednak wielow tkowa. Z jednej strony system ten poci ga za sob konieczno tworzenia tzw. zespo- ów tutorskich, które stanowi grupy wsparcia zbli one do superwizji 39. Dzi ki temu, opiekunowie maj mo liwo dzielenia si w asnym do wiadczeniem, mo liwymi trudno ciami, a tak e uczenia si od siebie nawzajem. Z drugiej strony wydaje si, e najwa niejszymi elementami wspieraj cymi na co dzie prac tutorów s wspó odpowiedzialno za efekty nauczania i wychowania (ponoszona przez uczniów, co znacznie odci a opiekunów), a tak e mo liwo prowadzenia indywidualnych tutoriali, które za ka dym razem s unikatowe, skutecznie tym samym przeciwdzia aj c rutynie. Bez w tpienia pozwala to na unikni cie zjawiska tzw. auto-instrumentalizacji, czyli sytuacji, w której, w wyniku wypalenia zawodowego, nauczyciel zaczyna traktowa siebie jako li tylko narz dzie w systemie edukacji 40. Wprowadzenie tutoringu opieku czego mo e by równie korzystne dla ca ego systemu szko y. Dzi ki indywidualnej opiece 37 A.I. Brzezi ska, L. Rycielska, dz. cyt., s M. Budzy ski, Tutoring szkolny..., s Tam e. 40 Por. A.I. Brzezi ska, L. Rycielska, dz. cyt., s. 26.

9 Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych 95 nad uczniem i procedurom, które s zwi zane ze stosowaniem tutoringu, pojawia si du a szansa na zmian relacji wszystkich uczestników ycia szko y. Zmiana ta wi e si mi dzy innymi z nast puj cymi kwestiami: wzrostem poczucia bezpiecze stwa psychicznego uczniów i nauczycieli; zmniejszeniem poziomu zachowa agresywnych; rozwojem relacji osobowych, postawy dialogu; rozwojem szko y w kierunku wspólnoty ucz cej si, która integruje ze sob cztery rodowiska: nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników obs ugi szko y 41. Podsumowanie Jak zauwa y a Henryka Kwiatkowska, zmiany zwi zane z procesami przemian kulturowych zagl daj do klasy szkolnej czy tego chcemy, czy nie, jednak- e ignorowanie tych tendencji czyni edukacj nieadekwatn, mijaj c si z wymaganiami zawodowego i spo ecznego funkcjonowania cz owieka w spo ecze stwie wiedzy i gospodarki rynkowej 42. Zatem je li otaczaj ca rzeczywisto jest tak p ynna, e trudno znale w niej punkty odniesienia, które zmniejsza yby ryzyko utraty celu, to wydaje si, e atwiej jest na ni adekwatnie reagowa tutorowi (który pracuje z podopiecznym indywidualnie i zna konteksty jego ycia) ni wychowawcy klasowemu (który przeznaczony jest zwykle dla du ej grupy uczniów). Indywidualna, unikatowa relacja mi dzy opiekunem a uczniem stwarza mo liwo rozwoju ka dej ze stron bior cych udzia w tutorialu. Poprzez indywidualizacj kontaktu, zagwarantowanie czasu i przestrzeni na wspólne spotkanie, tutoring rozwojowy daje obu stronom (uczniowi i nauczycielowi) mo liwo poznania siebie, rozwijania kompetencji spo ecznych oraz wra liwo ci moralnej 43 przyznaje Agnieszka Zambrzuska. Tutoring to tak e du a szansa na to, aby dostrzec tych uczniów, których szko a powszechna okre la mianem przeci tnych 44 nie wymagaj cych zbytniej uwagi i troski ze strony nauczyciela. Tutor ma bowiem zauwa a ka dego wychowanka. Warto zatem w ramach swoistego podsumowania, wczyta si w zdanie uczennicy ALA, który przyznaje: Tolerancja innych, uczniów i nauczycieli, pozwoli a mi nie ba si siebie, nie by szarym obywatelem, a przede wszystkim odnale swoj drog. Wiem o tym, e wp yn o na to wiele innych czynników, lecz ALA mia a w tym swój udzia [...]. Jestem wiadoma tego, e mo e jeszcze wiele na- 41 M. Budzy ski, Tutoring szkolny..., s H. Kwiatkowska, dz. cyt., s A. Zambrzuska, Tutoring w szkole drog do wi kszej wolno ci i samodzielno ci ucznia i nauczyciela?, [w:] Tutoring w szkole..., s P. Czekierda, Co mo emy zyska w perspektywie spo ecznej wprowadzaj c tutoring do szko y?, [w:] Tutoring w szkole..., s. 18.

10 96 Adrianna SARNAT-CIASTKO szej szkole brakuje, ale na dzie dzisiejszy jest jedyn, jak znam, która si sprzeciwi a urabianiu uczniów na jednolit i bezmy ln mas. Przede wszystkim jednak jest wa nym krokiem ku lepszej rzeczywisto ci 45. Summary The guardianship tutoring in the perspective of cultural transformation Henryka Kwiatkowska in her publication entitled Pedeutology indicates the fact that the existing processes of cultural transformation, whether we approve it or not, are getting into the classroom. In today's school we can easily notice the results of both globalization and the free market economy which is connected with supermarket culture. It seems that for young open to change pupils, it is easier to exist in such a reality than for teachers who are accustomed to other fixed reference points. Therefore, this situation makes great demands on education. Its goal should be a flexible and fluent adaptation of teaching and educational methods so that they become relevant to the changing time. The author of this article decided to present one of such methods which in her opinion may successfully achieve the aim. This method is the guardianship tutoring, which is an original experiment of the Artistic and Academic Secondary Schools with ALA program

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2012, nr 1 Anna PIERZCHA A Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyros e na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Joanna SNOPKO Urz d Miasta w Legnicy Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców Synopsis: W

Bardziej szczegółowo

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR

Przywództwo w dobie CSR i PR Leadership at the age of CSR and PR Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Gra yna O Sullivan Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Przywództwo

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych

Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2012, t. XXI Agnieszka MIKLEWSKA Agata WO NIAK-KRAKOWIAN Powrót i podj cie pracy sytuacja stresuj ca dla osób bezrobotnych Wst

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization

Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji New consumer trends and the success of the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. zw. dr hab. in. Stanis aw Tkaczyk Politechnika Warszawska COBRO - Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Ryszard Wojciechowski ukasz Cio ek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo