Jednocześnie przedstawiam Państwu najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące pierwszej sesji wyjazdowej w ramach Szkolenia nt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednocześnie przedstawiam Państwu najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące pierwszej sesji wyjazdowej w ramach Szkolenia nt."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, iż zakończyła się procedura wyboru wykonawców w ramach realizacji szkoleń nt. tutoringu dla kadry akademickiej DSW projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W jej efekcie wyłoniona została jednostka szkoleniowo-badawcza Kolegium Tutorów z Wrocławia, która w ramach projektu przeprowadzi z Państwem cykl szkoleńnt. tutoringu. W załączeniu przedstawiam szczegółowe informacje nt. wykonawcy. Jednocześnie przedstawiam Państwu najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące pierwszej sesji wyjazdowej w ramach Szkolenia nt. tutoringu: GRUPA 3 Termin pierwszej sesji wyjazdowej: (4 dni). Ze względu na fakt, iż zajęcia rozpoczynają się o godz jest możliwość przyjazdu wieczorem na kolację i nocleg. Prosimy o zgłoszenia do Biura Projektu z informacją, jaką opcję rezerwacji hotelu Państwo przewidujecie: od (od 17.00) do (wyjazd po zajęciach i obiedzie) od (od 8.00 rano włącznie ze śniadaniem) do (wyjazd po zajęciach i obiedzie). W przypadku braku informacji automatycznie zostanie dla Państwa zarezerwowany nocleg w terminie r. Miejsce szkolenia: Hotel SZRENICA w Szklarskiej Porębie W ramach szkoleń są przewidziane: śniadania, obiady, kolacje oraz przerwa kawowa podczas zajęć. Koszt dojazdu: Przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na podstawie przedstawionych biletów PKP (II klasa) lub PKS, na trasie od miejsca zamieszkania do Szklarskiej Poręby, w wysokości 33,00 zł w jedną stronę (66,00 zł w obie strony) w ramach jednej sesji wyjazdowej. Istnieje możliwość rozliczenia podróży własnym samochodzie w ww. limicie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Informacje dodatkowe: Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych nastąpi podczas pierwszej sesji wyjazdowej w lipcu Druga sesja wyjazdowa GR 3 WRZESIEŃ 2009 (3 dni): , hotel SZRENICA Szklarska Poręba (możliwy przyjazd od 17.00). Szczegóły powyższych informacji zostaną przedstawione Państwu w późniejszym terminie. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, DSW, ul. Wagonowa 9, pok.1, tel lub Z pozdrowieniami Monika Siurdyban Koordynator Projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 ZAŁĄCZNIK 1 Kolegium Tutorów (jednostka szkoleniowo badawcza prowadzona przez Towarzystwo Edukacji Otwartej, stowarzyszenie o statusie Organizacji Pożytku Publicznego) - Opis szkolenia Szkolenie z zakresu tutoringu opracowane jest według autorskiej koncepcji Kolegium Tutorów, instytucji szkoleniowo badawczej powołanej w celu popularyzacji tej metody w polskim systemie edukacji. Za główny cel szkolenia przyjęto wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności konieczne do wdrożenia i stosowania tutoringu rozumianego jako metodę edukacji zindywidualizowanej opartej na bezpośrednim spotkaniu wykładowcy/tutora ze studentem w pracy dydaktycznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Szkolenie obejmuje łącznie liczbę 96 godzin, które będzie składało się z modułu wyjazdowego w wymiarze 56 h (w okresie lipiec wrzesień 2009) oraz stacjonarnego w wymiarze 40 h (w okresie październik grudzień 2009). Szkolenie zaprojektowane jest dla grupy 12 pracowników dydaktycznych uczelni. - Wprowadzenie do tutoringu Tutoring to jedna z najważniejszych metod dydaktycznej pracy akademickiej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora ze studentem, jest podstawową metodą pracy dydaktycznej m.in. na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge. Tutoring jest skuteczną oraz sprawdzoną metodą rozwijania studentów i nauczycieli akademickich, której siła bierze się z indywidualnego podejścia do osoby uczącej się. Ponadto jest metodą, która obejmuje relację nauczyciela (tutora) ze studentem (opartą na zasadzie mistrz uczeń) a jej celem jest rozwinięcie mocnych stron i talentów podopiecznego. W Kolegium Tutorów, tutoring rozumiany jest jako najczęściej długofalowy (obejmujący co najmniej semestr) proces współpracy, nakierowany na integralny obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy rozwój podopiecznego (ang. tutee). Za istotę tutoringu przyjmuje się indywidualne spotkania, na których w atmosferze dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi tutor pracuje z podopiecznym, pozwalając mu dogłębnie poznać określony obszar wiedzy akademickiej, rozwinąć umiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz rozwinąć sztukę maksymalnego korzystania z własnych talentów. Tutor osoba, która pracuje metodą tutorską posiada wiedzę, doświadczenie i odpowiednią formację oraz potrafi pracować w relacji jeden na jeden. Tutoring pozwala na coś więcej, niż tylko weryfikację wiedzy. Tutoring sprzyja samoorganizacji pracy studenta i motywuje do stałego rozwoju; daje możliwość regularnego konsultowania wyników pracy; pozwala zrobić krok dalej, niż tylko zapoznanie się z materiałem : rozwija umiejętność analizy materiału oraz wypracowanie własnego stanowiska w danej sprawie; wzmacnia umiejętność rozwiązywania problemów oraz uczy merytorycznej obrony własnej opinii; umożliwia wspólne ustalenie celów, jakie stawiamy przed danym przedmiotem oraz zakresu programu realizującego te cele; uczy efektywnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 korzystania z własnej wiedzy; kształtuje nawyki myślenia i pracy sprzyjające zdobywaniu mądrości. Wzmacnia poszukiwania studenta, któremu towarzyszy tutor: mądry nauczyciel, który służy radą i potrafi umiejętnie wyznaczyć szlak poszukiwań. Tutoring ma za zadanie prowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości. Potrzeba na to czasu, uwagi i regularności między innymi tymi cechami tutoring wyróżnia się spośród innych metod edukacyjnych. Tutoring rozumiany jest także jako dobry sposób realizacji uniwersyteckiej misji wspólnego poszukiwania prawdy. Przygotowywane przez MNiSW oraz MEN zmiany programowe zakładają większą indywidualizację nauczania, stąd wydaje się, że znaczenia i przydatności proponowanej metody będzie wzrastać. Tutoring jest sprawdzoną formą pracy, która może podnieść jakość pracy nauczycieli akademickich, spełnić oczekiwania studentów oraz wzmocnić konkurencyjność pracującej tą metodą Uczelni. - Zarys programu szkoleniowego Szkolenia nt. tutoringu dotyczyć będą poznania historii, źródeł i założeń tutoringu, procesu tutorskiego oraz głównych narzędzi tej metody. Uczestnicy będą mieć także okazję do poznania i przećwiczenia kompetencji i umiejętności niezbędnych w tutoringu. W ramach szkolenia planuje się również prezentację najważniejszych badań, koncepcji oraz dobrych praktyk związanych z omawianym tematem. Program kładzie mocny nacisk na trening: stworzenie przestrzeni do przećwiczenia kompetencji i narzędzi edukacji zindywidualizowanej pod okiem doświadczonych trenerów, odpowiedni rytm programu i jego zakres godzinowy pozwoli wzmocnić kreatywność uczestników. Uczestnicy programu oraz jego koordynatorzy będą mieć również możliwość indywidualnych konsultacji w tutoringu. W szkoleniu znajdują się również formy seminaryjne związane z ideą uniwersytetu, relacją mistrz uczeń, powołaniem nauczycielskim / tutorskim. Przygotowanie do pracy tutorskiej obejmuje w formule proponowanej przez Kolegium Tutorów zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej na temat tutoringu, narzędzi tutorskich, zdobycie doświadczenia (warsztaty), jak wzmocnienie formacji tutora. - Doświadczenie wykonawcy Kolegium Tutorów posiada swój zespół trenerów, tutorów oraz koordynatorów programowych. Kolegium posiada Radę Programową, która dba przede wszystkim o realizację misji Kolegium. W skład Rady Programowej wchodzą m.in.: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Mariusz Budzyński przewodniczący Rady (Towarzystwo Edukacji Otwartej, ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu). Kolegium posiada znaczące doświadczenie w realizacji projektów tutorskich w edukacji. Na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia zrealizowaliśmy w latach dwa projektu tutorskie: Wrocławską Akademię Tutoringu (roczny projekt skierowany do wrocławskich licealistów) oraz Tutor we wrocławskim gimnazjum (roczny projekt wdrażający tutoring w trzech wrocławskich gimnazjach: 8, 16 i 25, w tej chwili program jest poszerzany, planowana jest jego kontynuacja w latach 2009 / 2010). W 2008 roku Kolegium Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 Tutorów było również realizatorem Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w ramach którego zrealizowało m.in. cykl szkoleń tutorskich oraz przyczyniło się do wydania pierwszej w Polsce książki poświęconej tutoringowi w szkole, p.t. Tutoring w szkole. Między praktyką a teorią zmiany edukacyjnej (Wrocław 2009). W latach zrealizowaliśmy szereg konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych tutoringowi, których partnerami były takie instytucje jak: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej, Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej, Wydział Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Ponadto zdobyło pionierskie w skali Polski doświadczenie w zakresie tutoringu naukowego. We współpracy z Autorskimi Liceami Artystycznymi ALA Kolegium uruchomiło od roku 2008/2009 unikalne kierunki akademickie: nauki społeczne, nauki przyrodnicze oraz nauki ścisłe. System nauki na kierunkach akademickich oparty jest na metodzie tutorskiej. Zajęcia na kierunkach akademickich prowadzone są przez tutorów: specjalistów w danej dziedzinie przygotowanych do indywidualnej pracy z uczniem wedle metodyki tutorskiej, stosowanej m.in. na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge. Posiada również doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu tutoringu akademickiego. W marcu i kwietniu 2009 Kolegium Tutorów zrealizowało szkolenia z zakresu tutoringu i mentoringu dla kadry dydaktycznej oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Działania te odbyły się w ramach projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kuźnią kadr menedżerskich dla opartej na wiedzy gospodarki, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. (więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: Działania podejmowane przez Kolegium były dokumentowane przez radio, prasę i telewizję. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE WDRAŻANIA NOWEJ FORMUŁY WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ. Elwira Zadęcka POZYTYWNE DZIAŁANIA

PERSPEKTYWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE WDRAŻANIA NOWEJ FORMUŁY WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ. Elwira Zadęcka POZYTYWNE DZIAŁANIA Elwira Zadęcka PERSPEKTYWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE WDRAŻANIA NOWEJ FORMUŁY WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ POZYTYWNE DZIAŁANIA Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA

INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA INNOWACYJNE NARZĘDZIA do ZASTOSOWANIA w obszarze EDUKACJA Szanowni Państwo, W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypracowywane są, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, innowacyjne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK. Poradnik dla szkół. rozwojowe. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK. Poradnik dla szkół. rozwojowe. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - SMOK projekt przygotowany na konkurs MEN Nr 8/2.1a/2006 Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo