TUTORING 1 rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich wydziałach prawa (wprowadzenie do dyskusji)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TUTORING 1 rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich wydziałach prawa (wprowadzenie do dyskusji)"

Transkrypt

1 Marta Chmura TUTORING 1 rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich wydziałach prawa (wprowadzenie do dyskusji) W książce Lekarze ciężko chory ordynator chirurgii Harland Longwood prowadzi rozmowę z wykonawcą swojego testamentu odnośnie przekazania darowizny na konto uczelni medycznej: - Zamierzam wykorzystać część funduszy [z papierów wartościowych], które zostaną uwolnione [po mojej śmierci]. - W jaki sposób? - ostrożnie spytał Greene. - Chociażby szkoląc nowego wykładowcę chirurgii. To kosztuje, a na razie nie zadbaliśmy o dobrze przygotowanych następców. Czas się tym zająć, i to szybko. 2 H. Longwood, sprawujący funkcję przewodniczącego szpitalnej Komisji Zgonów, z każdymi kolejnymi obradami coraz wyraźniej zdaje sobie sprawę z deficytów w wykształceniu młodszych kolegów. Od lat praktykując medycynę zauważa, że samodzielne przyswajanie wiedzy z książek, obserwowanie pracy autorytetów i zdobywanie biegłości w zawodzie podczas treningu na ludziach jest mało efektywne i niedopuszczalnie ryzykowne. Ponadto, zdarzają się lekarze, którzy głównie ze względu na swoją niedojrzałość emocjonalną (pychę, chciwość) popełniają tragiczne w rezultatach błędy. Stary ordynator, mając perspektywę osoby od lat obserwującej niedostatki systemu i ważąc sposoby rozgospodarowania funduszy, zamiast przeznaczyć środki na wzmocnienie kapitału praktyków np. finansowanie sprzętu oddziału chirurgicznego czy badań klinicznych, większy potencjał dla ogólnej poprawy efektów pracy lekarzy upatruje we wspar- 1 Tutoring (od łac. tutor = opiekun) jest metodą nauczania spersonalizowanego wykazującą ścisły związek z klasyczną misją uniwersytetu oraz tradycją artes liberales (sztuk wyzwolonych). Począwszy od angielskiej reformy edukacji w 1870 r. jest powszechnie stosowany w Uniwersytecie Oksfordzkim i University of Cambridge. Według prof. Z. Pełczyńskiego jest on jednym z podstawowych czynników wpływających na sukces dydaktyczny tych uczelni oraz dominację ich absolwentów w brytyjskich elitach. Z. Pełczyński, Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oksfordzkiego, s. 33 [w:] Tutoring - w poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Program polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Warszawa 2007, dostępny na: W Polsce jest on realizowany m.in. na MISH-ach. 2 N. Gordon, Lekarze, Katowice 1999, Książnica, s

2 Marta Chmura ciu pierwszego etapu szkolenia adeptów tzn. poprzez wykształcenie lepszych niż dotąd wykładowców. Jest to zapotrzebowanie dostrzegane także przez młodych chirurgów, z których jeden w dobitny, choć przekorny sposób przedstawia to, czego oczekuje od dobrego nauczyciela: - Rezydentura u Hostvogela to wcale nie taka gratka, jak by się mogło wydawać. Mistrz uwielbia operować, więc inni rzadko mają okazję potrzymać skalpel. Och, nie robi tego z podłości czy wyrachowania. Tylko kiedy trzeba kogoś pokroić, facet po prostu nie potrafi się powstrzymać. Być może dlatego wciąż jest taki dobry. - Naprawdę jest? Tak dobry jak mówią? - To prawdziwy geniusz - zapewnił Silverstone. - Jest tak dobry, że czuje pulsy, których nie potrafi wyczuć nikt inny na świecie, bo ich tam nie ma. ( ) Ma świetną reputację, ale nauczyciel z niego żaden. Spędziłem tam rok głównie jako obserwator i w końcu doszedłem do wniosku, że muszę rzucić to w diabły. Zrezygnowałem z tych wszystkich fanfar i przeniosłem się tutaj, żeby w końcu czegoś się nauczyć. Jako chirurg Longwood nie dorasta Hostvogelowi do pięt, ale za to świetny z niego nauczyciel. 3 Powyższy przykład, w moim mniemaniu, może posłużyć jako ilustracja sposobu myślenia zwolenników tutoringu czyli metody dydaktycznej opartej na relacji uczeńmistrz. Mamy tutaj abstrahując chwilowo od wymogu ponadprzeciętnie wysokiej aktywności ze strony studenta - wskazanie na szczególną rolę i wymagania wobec osoby nauczyciela. Założenie, że prócz przekazania wiedzy można i trzeba oczekiwać od niego znacznie więcej. Ma on nie tylko wiedzieć, czego uczyć, ale także jak uczyć, a zwłaszcza jak przygotować studenta do samodzielności. W tym celu tutor koncentruje się głównie na rozwoju jego potencjału zarówno osobowościowego, jak i naukowego. Rozwój następuje, gdy tutor stworzy przestrzeń dla ujawnienia się ukrytych i niewykorzystanych lub nieefektywnie wykorzystywanych zasobów jednostki. Jego głównym zadaniem staje się zdiagnozowanie, jakie informacje są studentowi najbardziej potrzebne, aby wspiął się na wyższy poziom swoich możliwości. Końcowy efekt zależy jednak wyłącznie od studenta kluczowym czynnikiem jest poczucie odpowiedzialności za ten proces, zrodzone na bazie wolnego wyboru i poczucia wpływu. Tutoring bazuje na koncepcjach rozwoju liderów (Richard Barrett), zarządzania talentami (Martin Buckingham), różnych szkół coachingu oraz tradycyjnych koncepcjach samokształcenia i uczenia się osób dorosłych. 4 Uwzględnia eksperymenty wskazujące na przełożenie wiary w możliwości podopiecznego na jego faktyczne osiągnięcia 3 N. Gordon, idem, s K. Czayka-Chełmińska, Metoda tutoringu, s. 42 [w:] Tutoring

3 TUTORING rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich... edukacyjne (np. efekt Rosenthala). 5 Jest to relacja wymienna: cechy tutoringu pojawiają się także w innych metodach, przez co bywa on często mylony z coachingiem czy mentoringiem. 6 Te trzy podejścia łączy cel w postaci wypracowania możliwie najwyższego poziomu działania podopiecznego i aspekt motywacyjny, choć w tutoringu poligonem jest sfera edukacji, zaś w dwóch pozostałych głównie obszar biznesu. 7 Podstawowa różnica tkwi w oczekiwaniach stron i narzędziach stosowanych przez opiekunów. Coach nie musi mieć wiedzy specjalistycznej z dziedziny, z którą obcuje (choć jest to wskazane). Jest jak trener i partner - udziela wsparcia w realizacji określonych przez klienta celów, pomaga mu lepiej planować działania, nie proponuje rozwiązań. Kontakt z mentorem ma zapewnić możliwość uczenia się od najlepszych. Jest to osoba, która odniosła sukces przynajmniej w mniemaniu klienta. Prócz stymulowania, szczególnie ważny jest tutaj element przywództwa - zaufania i oparcia działań na poglądach mentora. Efektem ma być osiągnięcie w większym stopniu przedsiębiorczości (sprawnego działania) niż - jak w przypadku tutoringu - autonomii myślowej uczestnika. Tutoring jako jedyny wymaga holistycznego spojrzenia na człowieka i równorzędnej pracy na trzech obszarach: charakter, wiedza i umiejętności. Praktycy tutoringu przedstawiają jego efekty jako niezwykle kuszące: wykazano, że na egzaminach studenci objęci tym systemem znacznie przewyższają tych, którzy z niego nie korzystają. Również w późniejszym życiu naukowym wykazują się większą inicjatywą, zaradnością i kreatywnością. 8 Zwracają tym uwagę nie tylko na skuteczność dydaktyczną, ale także na długofalowość efektów (osiągnięcie samodzielności w samokształceniu) oraz element twórczy. Potencjalne słabości tutoringu bywają interpretowane jako swoisty walor np. efekt kangura. Polega on na tym, że studentom przygotowującym w ciągu tygodnia kilka esejów z różnych przedmiotów przeważnie nie starcza czasu na wnikliwe przestudiowanie wszystkich zebranych materiałów. Może się zatem pojawić zarzut powierzchowności zdobytej przez nich wiedzy i jej fragmentaryczności. Uważam, że jest to problem także przy tradycyjnym modelu studiów (wykłady są fakultatywne, ćwiczenia nie zawsze obejmują cały materiał) odpowiedzialność za jakość finalną procesu kształcenia zawsze spoczywa przede wszystkim na studentach. Tutorzy są zdania, że nieuchronność efektu kangura to dobry trening z selekcji przed 5 R. Rosenthal, L. Jacobson, Pygmalion In The Classroom Teacher Expectation and Pupils Intellectual Development, Por. S. Trusz, Efekt Pigmaliona: realne zjawisko edukacyjne czy próba manipulacji opinią publiczną?, s [w:] Manipulacja: pedagogiczno-społeczne aspekty, cz. II, red. J. Aksman, Kraków Por. S. Karwala, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, Mentoring.pdf 7 E. Kalińska, Tutoring nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej. Rozmowa z Piotrem Czekierdą, Edukacja Pomorska, nr 53 (4)/2012, s Zob. 159

4 Marta Chmura wejściem w szybko zmieniającą się rzeczywistość, kiedy to nie ma wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z wszystkimi potrzebnymi danymi. Trzeba wytypować zasadnicze kwestie, rozważyć argumenty i podjąć najlepszą możliwą decyzję, licząc się z możliwością popełnienia błędu, ale ante omnia - będąc gotowym na ich szybką i umiejętną korektę. W przełożeniu na praktykę uniwersytecką tutoring jest to proces, który wymaga regularnej i długofalowej współpracy między tutorem a studentem (ich meritum stanowi 8-12 tutoriali raz na tydzień po 60 minut), podczas której student samodzielnie przygotowuje eseje 9 na ściśle związane z programem zajęć, ale co szczególnie istotne frapująco skonstruowane tematy 10, stanowiące bazę pod wymagającą intelektualnie dyskusję. Koniecznym jest zaznaczyć, że tutoring nie jest metodą uczenia przygotowania doskonałych tekstów naukowych. Punkt ciężkości położony jest na naukę krytycznego myślenia i podejmowania decyzji wartościowe merytorycznie teksty stają się cennym produktem ubocznym tego procesu. Zadaniem studenta jest przedstawić swój punkt widzenia (rozważyć problem badawczy) wybierając i wykorzystując argumenty (m.in. aktualne badania naukowe, poglądy przedstawicieli doktryny) zaczerpnięte m.in. z zasugerowanej przez tutora literatury i przy ich pomocy dążyć do odparcia kontrargumentów. Tutor, przyjmując otwartą postawę wobec tez studenta tzn. nie zakładając istnienia jednej poprawnej odpowiedzi, podejmuje z nim polemikę, wskazując zarazem na słabe punkty wywodu oraz proponując sposoby jego udoskonalenia. Jest to proces wymagający zarówno od studenta, jak i tutora. Kompetentny i doświadczony tutor wspiera i towarzyszy w myśleniu w taki sposób, aby prócz wskazania i wzmocnienia silnych stron ucznia (predyspozycji), zachęcić go do korekty popełnionych błędów oraz rozbudzić w nim dalszą ciekawość poznawczą zmotywować do samodoskonalenia. Potrafi tak poprowadzić dialog, aby wyznaczyć dalszy możliwie przyjemny dla obu stron szlak poszukiwań (w tym celu omawiają temat kolejnego eseju). Wszystko to przy zachowaniu klasycznych wartości akademickich, jak prawda czy szacunek dla wolności. Jak to ujmuje Allan Bloom: Nie ma nauczyciela z prawdziwego zdarzenia, który w praktyce nie wierzyłby w istnienie duszy, jak również w magiczne oddziaływanie, 9 Studenci Uniwersytetu Oksfordzkiego piszą średnio 124 eseje podczas 3 lat trwania studiów. Standardowo esej obejmuje znaków (zob. Z. Pełczyński, Tutoring, s. 33). 10 Przykładowe tematy esejów na egzaminie końcowym z Filozofii prawa w Uniwersytecie Oksfordzkim: 1) Czy istnienie właściwej odpowiedzi w kontrowersyjnym zagadnieniu prawnym jest ważne? 2) Jakie znaczenie mają i czy w ogóle mają, teorie sprawiedliwości dla teorii prawa? 3) Czy punkt widzenia sędziego jest najlepszą perspektywą, z której możemy zrozumieć prawo? 4) Czy realizm prawniczy jest wystarczająco realistyczny, jeśli chodzi o prawo? 5) Czy ma jakikolwiek sens, i jeśli tak to jaki, rozróżnianie pomiędzy subiektywnym i obiektywnym? 6) Czy mamy prawo do pornografii? Z materiałów szkoleniowych Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. 160

5 TUTORING rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich... jakie można na nią wywrzeć za pomocą słów. Nauczyciel musi sobie powiedzieć, że choć na początku procesu kształcenia aktywność duszy wymaga czasem pobudzania z zewnątrz poprzez nagrody i kary, to na końcu aktywność ta jest sama dla siebie nagrodą i pobudza się sama. Ponadto sama czynność nauczania kryje w sobie niebezpieczeństwo, że ograniczymy się do przekazu wiedzy, zamiast ją stale zdobywać, że dostosujemy się do tego, co studenci potrafią lub czego chcą się nauczyć, że będziemy znali siebie tylko poprzez naszych studentów. 11 Na ostatnich stronach Umysłu zamkniętego autor konstatuje: Potrzeba głębokiej refleksji, aby zrozumieć, że wspólne myślenie to właśnie to, o co chodzi. Niestety, w tym punkcie zaczynamy ponosić klęskę. Niemniej jest ono cały czas w zasięgu ręki, mało prawdopodobne, lecz zawsze obecne 12. Zaiste, jest to nie lada wyzwanie, stąd niejednokrotnie w publikacjach z tej dziedziny pojawia się określenie, że tutoring jest sztuką satysfakcjonującego godzenia ognia z wodą 13, wyważenia/balansu (m.in. udzielania wskazówek i pozostawienia swobody badawczej, wymogu dyscypliny naukowej z elementem twórczym intelektualnej eksploatacji), a sam opiekun ujmując rzecz w dużym uproszczeniu powinien być jak kaloryfer ciepły i twardy zarazem. 14 Taka postawa konweniuje z dobrymi obyczajami w kształceniu akademickim, wśród których oprócz prawdy, odpowiedzialności, sprawiedliwości, rzetelności, tolerancji, lojalności, samodzielności, uczciwości, godności i wolności nauki wymienia się także życzliwość, rozumianą jako: bezpośrednia opieka nad rozwijającymi się umysłami, pomoc w budzeniu zainteresowań, dyskretne, ale owocne kierowanie pierwszymi, samodzielnymi krokami seminarzystów, magistrantów i doktorantów. To również tworzenie atmosfery dobrej roboty, wyzwalającej energię i entuzjazm wszystkich uczestników życia akademickiego, wolnej natomiast od małostkowości, zniechęcającego krytykanctwa, rywalizacyjnego pośpiechu i pozoracji merytorycznej działalności. ( ) Życzliwa, konstruktywna, pełna wzajemnego zaufania atmosfera twórczej synergii wyzwala wielkie moce ludzkiej aktywności, nie tylko dopingując do zwielokrotnionych wysiłków, lecz i wyzwalając pełną radość z sukcesów badawczych i dydaktycznych własnych i cudzych A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, Poznań 1998, s Ibidem, s Zob. wywiad z dr Anettą Pereświet Sołtan, adiunktem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, trenerem Projektu Nowoczesny Wykładowca tutor i coach akademicki_pereswiet-soltan,page,44 14 Na podstawie materiałów przeznaczonych dla Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense. Autorka jest uczestnikiem prowadzonej tam II edycji szkolenia z Tutoringu Akademickiego (zob. 15 Patrz: Akademicki kodeks wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu r. /dostępny na: /Zob. także: Kodeks: Dobre praktyki w szkołach wyższych, opracowany przez 161

6 Marta Chmura Bez wątpienia tutoring nie jest metodą korzystną i dostępną dla każdego. Zakłada pewną elitarność - stanowi ścieżkę specjalną dla komandosów edukacji - tych, którzy chcą więcej i głębiej, są ciekawi idei edukacji liberalnej. 16 Edukacja liberalna wystawia wszystkie przekonania na ryzyko i wymaga od studentów gotowości podjęcia tego ryzyka. 17 Osoba tak wykształcona potrafi oprzeć się odpowiedziom łatwym i obecnie lansowanym, nie dlatego, że jest przekorna, lecz dlatego, że zna inne, również warte rozważenia. 18 Wymaga to czasu, szacunku dla studenckiej podmiotowości i indywidualnego traktowania. To sprawia, że tutoring nie jest w stanie zaproponować alternatywy dla masowości kształcenia na studiach wyższych. Jest za to ciekawą propozycją jako jedna ze szczególnie efektywnych metod nauczania; metodą, która niesie za sobą ideę, która nie powinna pozostać obojętna tym, którym zależy na wysokiej jakości nauczania oraz podtrzymaniu tradycyjnej misji uniwersytetu. 19 Uważam, że warto zastanowić się nad sposobem adaptacji tej metody na wydziałach prawa, szczególnie ze względu na jej retoryczny charakter zbieżny z wymaganiami wobec umiejętności absolwentów. Poniżej przedstawiam argumentację na rzecz tutoringu wraz z propozycją jego wdrożenia, licząc, że zostaną one potraktowane jako zaproszenie do dyskusji. TUTORING zarys wdrożenia metody dydaktycznej na Wydział Prawa UWr Czas trwania całego projektu: 1-2 lata (zakończony sprawozdaniem i ewaluacją na tej podstawie podjęcie decyzji przez władze uczelni o przyjęciu tutoringu w wypracowanej formie na kolejne lata, korekcie metody lub usunięciu tutoringu z realizowanych metod kształcenia) Czas trwania tutorialu: 8-12 spotkań po min. (1 semestr) Organizacja tutorialu: 1 tutor na 1-3 studentów, praca nad 1 esejem przez 1-3 spotkania. Organ decyzyjny: DZIEKAN Fundacje Rektorów Polskich i uchwalony 26 kwietnia 2007 roku przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 16 Sformułowanie to pochodzi od J. Axera, promotora koncepcji sztuk wyzwolonych i tutoringu na polskim uniwersytecie. A. Bikont, Komandosi edukacji rozmowa z prof. Jerzym Axerem, Gazeta Wyborcza, 2000/11/18-19, s A. Bloom, op. cit., s Ibidem, s P. Czekierda, Tutoring jako szansa na odnowę misji polskiego uniwersytetu, [w:] Tutoring, s Por. przykładowo: B. Readings, The University in ruins, Harvard University Press 1996; Z. Ratajczak, Teraz misja, Forum Akademickie, nr 6/9; J. Ortega y Gasset, Mission of the University, Taylor & Francis Group,

7 TUTORING rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich... Zakres działania Dziekana: bezpośredni nadzór nad pracą tutorów (zatwierdzanie sprawozdań z przeprowadzonego tutoringu, analiza ankiet ewaluacyjnych studentów uczestniczących w programach tutoringowych). ARGUMENTACJA Argumenty dla władz Wydziału: nauczanie metodą tutoringu silnie koresponduje z Krajowymi Ramami Kwalifika- cji w zakresie wymagań dotyczących umiejętności i kompetencji absolwenta, realizuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej odnośnie podnoszenia jakości dydaktyki, metodzie sprzyja obecna struktura demograficzna (zmniejszająca się ilość studentów), jest adaptowalny dla potrzeb studiów prawniczych (akcent zarówno na wiedzę, jaki i na argumentację), trafniejsza i wcześniejsza identyfikacja dobrych kandydatów na doktorantów, publikacja ich artykułów opracowanych na podstawie esejów (punkty dla katedry), większa ilość publikacji studentów, zwłaszcza we współpracy z tutorami, nie jest to metoda, która wymaga dużego nakładu środków finansowych, a stanowi interesującą innowację oraz gwarantuje efekty trudno osiągalne w tradycyjnym nauczaniu, bardziej efektywne rozłożenie obciążenia dydaktycznego kadry profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy przejmą zajęcia tutoringowe w ramach programów pilotażowych, oddając większą część ćwiczeń doktorantom (większa realizacja zajęć w ramach pensum), aspekty marketingowe: wyróżniający się program nauczania na tle konkurencyjnych wydziałów prawa, zachęcenie studentów do wyboru Wydziału Prawa UWr. m.in. przez ułatwienie adaptacji naukowej studentów wyjeżdżających na angielskie uniwersytety, dodatkowe punkty dla Wydziału Prawa UWr w rankingach Wydziałów Prawa. Argumenty dla kadry dydaktycznej: zagwarantowanie korzystnego wynagrodzenia tzn. 1h tutoringu traktowana jako 2h tradycyjnych zajęć (uwzględnia to konieczność przygotowania się do tutorialu), 163

8 Marta Chmura lepsze przygotowanie doktorów pod kątem prowadzenia seminariów dyplomowych, większa konkurencyjność kadry na rynku pracy - szansa na poszerzenie wiedzy w dziedzinie nowych metod nauczania (istotne zwłaszcza z perspektywy pracowników szukających zatrudnienia na innych ośrodkach dydaktycznych). Argumenty dla studentów: wyniki badań w zakresie tutoringu, potwierdzające lepsze niż przy użyciu tradycyjnych metod dydaktycznych - opanowanie umiejętności istotnych w zawodzie prawnika (analityczne myślenie, argumentacja, retoryka), rozwijanie relacji uczeń-mistrz, szczególnie istotne dla osób rozważających studia doktoranckie, udział w programie tutoringowym, zakończony zatwierdzeniem przez tutora określonej liczby esejów (np. 2-3), jako alternatywa dla tradycyjnego egzaminu, możliwość opublikowania artykułów naukowych opartych o zatwierdzone przez tutora eseje. ADAPTACJA 1. Informacje dla kadry rozpowszechnienie wiedzy o tutoringu wśród kadry - zorganizowanie spotkania informacyjnego (+ rozesłanie maili informacyjnych z prezentacjami), zebranie zgłoszeń od kadry zainteresowanej prowadzeniem zajęć metodą tuto ringu, wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie pełnego planu wdrożenia tutoringu na Wydział Prawa UWr (zajmie się on zwłaszcza analizą tego, jakie zajęcia i w jakim zakresie będą bardziej efektywne przy dodatkowym lub wyłącznym wykorzystaniu metody tutoringowej), określenie wąskiej grupy docelowej zajęć tutoringowych (TPP tzn. tutoringowy program pilotażowy dla studentów spełniających określone kryteria). 2. Szkolenie dwa scenariusze: zorganizowanie we współpracy ze Szkołą Tutorów Collegium Wratislaviense dwudniowego szkolenia z tutoringu dla osób chętnych lub opłacenie pełnego przeszkolenia na Tutora Akademickiego dla 1-2 przedstawicieli kadry + przeprowadzony przez certyfikowanego tutora cykl szkoleń wewnętrznych dla pozostałych zainteresowanych. 164

9 TUTORING rozważania nad metodą rozwoju potencjału oraz jej adaptacją na polskich Informacje dla studentów rozpowszechnienie wiedzy o tutoringu wśród studentów: plakaty, informacje na stronie WWW uczelni, informacje podawane przez kadrę podczas zajęć. REALIZACJA dla zajęć w formie: konwersatoria, seminaria i proseminaria, niektóre ćwiczenia (zwłaszcza przedmioty do wyboru), alternatywa dla tradycyjnego zaliczenia niektórych egzaminów, spotkania kół naukowych, przykładowo w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa: Teoria i Filozofia Prawa (10 semestr), Ekonomiczna Analiza Prawa (6 semestr), Etyczne problemy prawoznawstwa (8 semestr); Retoryka (5 semestr); Alternatywne metody prowadzenia sporów (6 semestr). 165

10

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski, 64-godzinny program dla wykładowców, doktorantów,

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VII EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, ŁÓDŹ GDAŃSK, POZNAŃ, KALISZ CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, wykładowców akademickich,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

STUDIA TZW. POMOSTOWE LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA / POŁOŻNICTWA. Przewodnik dla organizatorów kształcenia. 2004r.

STUDIA TZW. POMOSTOWE LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA / POŁOŻNICTWA. Przewodnik dla organizatorów kształcenia. 2004r. STUDIA TZW. POMOSTOWE LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA / POŁOŻNICTWA Przewodnik dla organizatorów kształcenia 2004r. 1 SPIS TREŚCI Wstęp 1. Charakterystyka studiowania zindywidualizowanego 1.1. Organizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ,

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW VI EDYCJA: KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW, SZCZECIN, GDAŃSK, POZNAŃ, CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny program dla nauczycieli, dyrektorów szkół,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 24/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 24/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 Pensum dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w procesie dydaktycznym zarys koncepcji

Innowacyjność w procesie dydaktycznym zarys koncepcji dr Jarosław Hermaszewski Innowacyjność w procesie dydaktycznym zarys koncepcji Wstęp Reforma szkolnictwa wyższego, która w końcu weszła w życie 1 października 2011 roku wprowadza nową filozofię kształcenia,

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Magnificencje, Szanowni Rektorzy,

Magnificencje, Szanowni Rektorzy, DSW.ZLS.6031.2.2014 Warszawa, 13 listopada 2014 r. Magnificencje, Szanowni Rektorzy, od dnia 1 października br. obowiązuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2013 z 11 czerwca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wzoru ankiety oceny postępów doktoranta w pracy naukowej oraz wzoru sprawozdania doktoranta z przebiegu

Bardziej szczegółowo

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w roku akademickim... KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Jednostka... 1. Czy jednostka posiada strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji Nazwa studiów trzeciego stopnia prawo Wydział Wydział Prawa i Administracji Jednostka Wydział Prawa i Administracji Tryb studiów stacjonarne Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU KATEDRA NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, NIESTACJONARNE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO 1 Egzamin kończący studia zawodowe pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? Tutoring W LOS 17 Co to jest tutoring? Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy rozwój podopiecznego. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

COACHING. Czym jest, a czym nie jest coaching

COACHING. Czym jest, a czym nie jest coaching COACHING Czym jest, a czym nie jest coaching Hanna Grendel-Wielisiej Fundacja OGRODY TWOJEGO SUKCESU COACHING JAKO Możliwość rozwoju Budowanie relacji Wspieranie osiągania ważnych celów życiowych Droga

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ Na kierunku FIZJOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tak naprawdę geniusz oznacza mniej więcej zdolność do postrzegania w niewyuczony sposób Założenia i cele Akademii:

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE FORUM TUTORINGU. W SŁUBICACH 18 września 2015

REGIONALNE FORUM TUTORINGU. W SŁUBICACH 18 września 2015 REGIONALNE FORUM TUTORINGU W SŁUBICACH 18 września 2015 DLACZEGO FORUM TUTORINGU? Tutoring jest wyjątkowym podejściem do edukacji, które staje się coraz szerzej znane w Polsce, jednak wciąż niewiele placówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem

Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem Mentoring i tutoring: długoterminowa współpraca między nauczycielem i uczniem Tutor Obie strony (tutor i uczeń) poświęcają czas i zaangażowanie na spotkania, których celem jest rozwój wiedzy, umiejętności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety i szkoły wyższe

Uniwersytety i szkoły wyższe Uniwersytety i szkoły wyższe Na uniwersytecie lub szkole wyższej można uczyć się na wielu kierunkach i kursach. Szkolnictwo wyższe oznacza większą swobodę i odpowiedzialność za samego siebie. Studia muszą

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Polecenie Rektora nakłada na Wydział obowiązek przygotowania programu studiów w systemie 3-letnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Tutoring Szkolny. TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie

Tutoring Szkolny. TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie TOWARZYSTWO EDUKACJI OTWARTEJ Kolegium Tutorów ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie Tutoring Szkolny nowa jakość w relacjach Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice Mariusz Budzyński starogreckie słowo

Bardziej szczegółowo

OFERTA WEWNĘTRZNEGO SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO DLA Wydziału Oceanografii i Geografii UG

OFERTA WEWNĘTRZNEGO SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO DLA Wydziału Oceanografii i Geografii UG OFERTA WEWNĘTRZNEGO SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO DLA Wydziału Oceanografii i Geografii UG Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski program dla naukowców, k a d r y d y d a k t y c z n e j u c z e l n i i

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI REGIONALNE FORUM TUTORINGU

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI REGIONALNE FORUM TUTORINGU INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI REGIONALNE FORUM TUTORINGU DLACZEGO FORUM TUTORINGU? Tutoring jest wyjątkowym podejściem do edukacji, które staje się coraz szerzej znane w Polsce, jednak wciąż niewiele placówek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo