Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA."

Transkrypt

1 Poland Tender Oferta przetargu Nazwa OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Miejscowość Tczew Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Typ ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia obowiązkowe. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Powiat Tczewski Adres ul. Piaskowa 2 2, Tczew, woj. pomorskie Ogólny adres internetowy zamawiającego Telefon Rodzaj zamawiajacego

2 Administracja samorządowa PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Rodzaj zamówienia usługi Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 2.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz dostawa niezbędnego sprzętu i oprogramowania, w czterech etapach: Etap I - Dostawa sprzętu niezbędnego do wdrożenia EOD - w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II - Dostawa oprogramowania niezbędnego do wdrożenia EOD oraz jego wdrożenie w siedzibie Zamawiającego - w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia Etapu I, Etap III - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie z EOD - w terminie do 7 tygodni od dnia zakończenia Etapu II, Etap IV - Prowadzenie opieki autorskiej systemu EOD - w terminie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. 2.2 Wymagania formalno-organizacyjne: Dostosowanie oferowanego EOD do potrzeb Zamawiającego Dostosowanie musi być poprzedzone audytem przedwdrożeniowym w siedzibie Zamawiającego. Audyt musi być zakończony protokołem System EOD musi charakteryzować się minimalnymi wymaganiami opisanymi w SIWZ Wdrożenie systemu EOD nie może trwać dłużej niż do 30 listopada 2011 r Wdrożenie obejmuje dostawę niezbędnego sprzętu i oprogramowania, jego instalację w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Dostarczenie szczegółowego harmonogramu wdrożenia systemu, obrazującego w sposób graficzny wzajemne powiązania i czas trwania poszczególnych etapów wraz z punktami kontrolnymi. Każdy etap wyszczególniony w harmonogramie musi być zakończony protokołem Wdrożenie minimum 20 procedur przepływu dokumentów (tzw. workflow), udzielenie bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie, wraz z umożliwieniem zainstalowania kopii oprogramowania przez Zamawiającego na serwerze zapasowym, który przejmie pracę w przypadku awarii głównego serwera Udzielona licencja musi umożliwiać jednoczesną pracę 90 użytkowników oraz być udzielona na czas nieokreślony Udzielona licencja musi umożliwiać wykorzystanie systemu EOD w sposób zgodny z działalnością Zamawiającego, w tym udostępnienie części systemu EOD na stronach internetowych Zamawiającego Na dostarczone oprogramowanie systemowe, bazodanowe i narzędziowe, z chwilą jego dostarczenia Zamawiającemu, zostanie - w zależności od systemu dystrybucji oprogramowania stosowanego przez danego producenta - udzielona

3 licencja, sublicencja lub Wykonawca będzie pośredniczył przy zawarciu umowy licencyjnej Licencja nie może być związana z dostarczonym serwerem lub stacją roboczą Zamawiającego Dostarczenie i przekazanie licencji na wdrożone oprogramowanie systemowe serwera, bazodanowe i każde inne niezbędne do poprawnego i w pełni funkcjonalnego działania systemu EOD wraz z nośnikami instalacyjnymi. W przypadku zastosowania licencji terminowych, ich okres obowiązywania nie może być krótszy niż 5 lat. Licencje na bazy danych nie mogą być ograniczone czasowo, funkcjonalnie i wielkościowo. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa udzielania licencji, sublicencji albo pośredniczenia przy zawarciu umowy licencyjnej. Zamawiający wymaga, aby udzielone licencje na oprogramowanie bazodanowe, narzędziowe, systemowe oraz standardowe będące elementem Oferty Wykonawcy, nie ograniczały Zamawiającemu praw i pól eksploatacji w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym korzystanie z systemu Przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu w stopniu gwarantującym umiejętność poprawnej pracy. Przeszkolenie 140 użytkowników systemu (około 6 godzin na grupę). Szkolenie odbywać się będzie w sali przygotowanej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń (komputery, laptopy, rzutniki, itp.). Do przeprowadzenia szkolenia wymaganych jest co najmniej 2 instruktorów - jeden tłumaczący, a drugi chodzący po sali i bezpośrednio udzielający porad użytkownikom. Szkolenie kończyć się będzie uzyskaniem zaświadczenia Poszczególne grupy szkoleniowe nie powinny liczyć więcej niż osób Wykonawca może zaproponować inny sposób przeprowadzenia szkoleń Przeprowadzenie wizyty w siedzibie Zamawiającego nie wcześniej niż 2 tygodnie lecz nie później niż 4 tygodnie od zakończenia szkoleń i uruchomienia systemu. W czasie wizyty wymagana jest obecność minimum 4 instruktorów, którzy będą wspomagać użytkowników bezpośrednio przy ich stanowiskach pracy. Na jednego użytkownika będzie przypadać nie więcej niż 60 minut czasu Termin szkolenia oraz wizyty zostaną ustalone z Zamawiającym Umieszczenie na stronie logowania do systemu logotypów UE i POKL oraz tekstu Zamówienie realizowane w ramach projektu Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Logotypy oraz informacja tekstowa powinna zajmować nie mniej niż 15% ekranu logowania. 2.3 Wymagania techniczne i technologiczne: Dostarczony system musi być zbudowany w oparciu o architekturę

4 trójwarstwową, złożoną z: klienta - kod generowany dla przeglądarki internetowej; serwera aplikacji - kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki biznesowej, pośredniczący między żądaniami klienta, a motorem bazy danych; motoru bazy danych - motor zarządzający w pełni transakcyjną SQL-ową bazą danych, która umożliwia, a warstwa aplikacyjna systemu wykorzystuje: - podzapytania (ang. subqueries), - kontrolę spójności referencyjnej danych (ang. referential integrality), - wbudowane języki proceduralne (ang. stored procedural languages), - rozbudowane indeksy, - klucze obce, - sekwencje, - kursory, - widoki, - definiowane typy, System EOD musi działać w dowolnej sieci komputerowej opartej o protokół TCP/IP Systemem operacyjnym serwera może być Windows Server 2008 R2 Standard, wówczas będzie on członkiem domeny ActiveDirectory lub system typu OpenSource System EOD musi umożliwiać pracę na stacjach roboczych działających pod kontrolą MS Windows XP/Vista/7 i nowszych opartych na procesorach typu x86 w tym procesorach 64 bitowych System EOD musi poprawnie działać z czołowymi przeglądarkami internetowymi, w tym szczególnie z MS Internet Explorer 8 i nowszym oraz Mozilla Firefox i Google Chrome W przypadku zastosowania oprogramowania typu OpenSource, oprogramowanie to nie

5 może być oparte na wersjach niestabilnych. Zastosowane rozwiązania muszą być dostatecznie rozwinięte i rozpowszechnione. Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań niszowych oraz przestarzałych. Zastosowane rozwiązania nie mogą pozostawać w konflikcie do systemu automatycznej aktualizacji na stacjach roboczych lub serwerach Wszystkie funkcje systemu muszą być zintegrowane z systemem i dostępne dla użytkowników oraz administratorów poprzez graficzną przeglądarkę internetową. Niedopuszczalne jest, aby do osiągnięcia funkcjonalności lub wprowadzania zmian użytkownicy lub administratorzy musieli z poziomu serwera edytować pliki, np.: pliki konfiguracyjne lub wprowadzać zmiany bezpośrednio w bazie danych Dopuszcza się, by do niektórych czynności, np. skanowania dokumentów lub czynności administracyjnych, system na czas obsługi tych funkcji pobierał z serwera i uruchamiał dodatkowe aplety, np.: aplety Java lub ActiveX. Aplety te muszą się uruchamiać bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania po stronie klienta Transmisja danych pomiędzy stacją roboczą a serwerem musi być prowadzona w sposób zaszyfrowany, z wykorzystaniem protokołu SSL (HTTPS) Wszelkie pliki dokumentów oraz załączniki tworzone i przetwarzane przez system EOD muszą być przechowywane w systemie plików serwera. Zastosowane rozwiązanie musi umożliwiać rozdzielenie serwera plików oraz serwera bazy danych na co najmniej dwa fizyczne serwery Dla każdego zapisanego w systemie pliku musi być generowana suma kontrolna, która w sposób jednoznaczny potwierdza jego wiarygodność. Weryfikacja sum kontrolnych powinna być przeprowadzana przez system automatycznie i publikowana podczas przeglądania pliku Uwierzytelnianie użytkowników musi opierać się o usługę katalogową ActiveDirectory oraz poprzez stosowanie kart elektronicznych i zawartych na nich certyfikatach System musi być skalowalny, tj. musi umożliwiać dołączanie nowych stanowisk, rozbudowę warstwy aplikacyjnej, rozbudowy warstwy bazodanowej Dane zawarte w systemie muszą być zabezpieczone przed utratą. Awaria stacji roboczej powoduje jedynie utratę danych, które wprowadzone zostały na tym komputerze w edytowanych w momencie awarii dokumentach.

6 Tworzenie kopii zapasowych (backup) odbywać się będzie w oparciu o system Symantec BackupExec Wykonawca musi dostarczyć licencje agenta, odpowiednią do zastosowanego systemu operacyjnego i bazy danych Generowanie plików w formacie XML do wymiany informacji z innymi systemami Zamawiającego, np. z Biuletynem Informacji Publicznej. 2.4 Wymagania wydajnościowe i ergonomiczne: System musi charakteryzować się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników. Średni czas odświeżenia/odbudowy ekranu po czynności wykonanej przez użytkownika nie może być dłuższy niż 1,5 sekundy, przy połączeniu szyfrowanym między przeglądarką, a serwerem, w warunkach pełnej przepustowości sieci wewnętrznej Zamawiającego (100Mb/s). Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych takich jak np. sporządzanie raportów i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem. Znaki we wprowadzanym tekście w pojedynczym polu muszą ukazywać się na ekranie w czasie poniżej 0.1 sek. od naciśnięcia klawisza System musi umożliwiać przechowywanie takiej ilości danych, jaka będzie średnio gromadzona przez Zamawiającego w okresie 5 lat. Należy przyjąć, że w systemie będą przechowywane odwzorowane cyfrowo pisma wchodzące w postaci papierowej. System EOD musi poprawnie działać w Urzędzie obsługującym powiat z liczbą mieszkańców 113 tyś, 150 urzędników zatrudnionych w Urzędzie oraz szacowaną liczbą inicjowanych spraw rocznie. Wielkości te powinny stanowić podstawę do oszacowania przez Wykonawcę wymaganej wydajności oraz pojemności systemu Oszacowana wydajność musi uwzględniać okresowe (w określonych porach roku) spiętrzenia prac skutkujące trzykrotnym wzrostem obciążenia w stosunku do obciążenia przeciętnego System musi cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika opartym na typowych rozwiązaniach interfejsów systemów inter i intranetowych: wykorzystywać menu, listy, formularze, przyciski, odnośniki (linki), itp System musi być wyposażony w polskojęzyczne podręczniki użytkownika i administratora w wersji papierowej i elektronicznej (zawierającej wyszukiwarkę kontekstową) oraz w dokumentację techniczną. Podręczniki muszą wyjaśniać działanie systemu oraz pokazywać na przykładach, jak użytkownik/administrator może wykonać w systemie typowe zadania. Wersja

7 elektroniczna instrukcji musi mieć możliwość jej wydrukowania System musi być wyposażony w pomoc kontekstową przeznaczoną dla wszystkich typów użytkowników. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi wdrażania oprogramowania Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Urządzenia komputerowe Usługi szkolenia komputerowego Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Zakończenie INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Informacja na temat wadium 9.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 9.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 12.1 SIWZ. 9.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,

8 9.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 9.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tczewie Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg na: Opracowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz dostawę niezbędnego sprzętu i oprogramowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w punkcie 9.3, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 9.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w treści tego dokumentu powinna znaleźć się treść art. 46 ust. 4a i 5 ustawy określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego (brak tej treści w dokumencie będzie skutkować odrzuceniem oferty). Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 9.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 9.4 SIWZ. 9.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa. PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony Kryteria oceny ofert cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 1. Cena: 20 - Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE woj. pomorskie kod , ulica Piaskowa 2, w pokoju nr 319 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert godz. 10:00 STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE woj. pomorskie kod , ulica Piaskowa 2, w KANCELARII OGÓLNEJ w pokoju nr 04. Termin związania ofertą Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej zadanie realizowane w ramach projektu Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. English Version Tender offer Name DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CIRCULATION OF DOCUMENTS AND DELIVERY OF NECESSARY EQUIPMENT AND SOFTWARE Place Tczew Advertisement ID Date enlisted Ad Type

10 Contract notice - services Placing an advertisement mandatory. AUTHORITY Name District Tczew Address ul. Sand 2 2, Tczew, woj. Pomeranian General address of the customer Web Phone Type of contracting authority Local government administration OBJECT OF THE CONTRACT Title attributed to the contract DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CIRCULATION OF DOCUMENTS AND DELIVERY OF NECESSARY EQUIPMENT AND SOFTWARE Type of contract Services Determining the object and the size or scope of the contract 2.1 The contract is to develop and implement an Electronic Document Circulation System and supply the necessary hardware and software in four phases: Phase I - Delivery of the equipment necessary to implement the EOD - within 3 weeks from the date of the contract, Phase II - Delivery of software necessary to implement EOD and its implementation at the headquarters of the Employer - within 6 weeks from the date of completion of Phase I, Phase III - Conducting training for employees in Tczew County Office of EOD - within 7 weeks from the date of completion of Phase II, Phase IV - Conduct of care author EOD system - in the period from 1 January 2012 to 31 December formal organizational requirements: Adapting to the needs of EOD offered Employer Adaptation must be preceded by an audit at the premises of the Employer przedwdrożeniowym. The audit must be completed by the Protocol EOD system must have a minimum requirements described in the tender documents Implementation of the EOD can not be longer than 30 November The implementation includes the supply of necessary equipment and software, its installation at the premises of the Employer and train staff Provide a detailed timetable for implementation of the system, imaging in a graphical way interactions and the duration of individual stages with checkpoints. Each step listed in the schedule must be completed protocol Implementation

11 of a minimum of 20 procedures for the movement of documents (so-called workflow), the granting of perpetual software licenses provided, along with allowing the backup software installed by the Employer on a backup server, which will take over the job in case of failure of the main server The license granted must be capable of 90 simultaneous users, and be granted for an indefinite period The license granted to use the system must allow the EOD in a manner consistent with the activities of Employer, including access to parts of the system on web pages EOD Employer.02/02/10 The supplied system software, database and tool, when it is delivered to the Employer, will be - depending on the software distribution system used by the manufacturer - granted a license, sublicense or contractor will be brokered at the conclusion of the license agreement license may not be associated with the supplied server or workstation Employer Provision and transfer of licenses deployed server system software, database and any other necessary for the proper and fully functional operation of the EOD along with the installation media. When using the term licenses, their duration can not be shorter than 5 years. Licenses for the database may not be time-limited, functionally and in volume. Contractor declares that he enjoy the right to grant the license, sublicense or mediation at the conclusion of the license agreement. The Purchaser requires that the licenses granted to the database software, tool, system and standard which offers an element of the Contractor, the Employer does not restrict the rights and fields of use to the extent that, or impeding the use of the system Training of users and system administrators to the extent that guarantees the ability to work properly. Training of 140 users of the system (about 6 hours per group). Training will be held in the hall prepared by the Employer. Contractor shall provide the necessary equipment to conduct training (computers, laptops, projectors, etc.).to conduct training is required at least two instructors - one explaining, and the other walking around the room and directly providing advice to users. The training will end with obtaining a certificate Individual training groups should not expect more than people The contractor may propose a different way of training. 2/2/16 Conducting visits to the Purchaser no earlier than 2 weeks but no later than 4 weeks after the end of training and boot. During the visit is required the presence of a minimum of four instructors who will assist users directly at their work stations. For one user will be no more than 60 minutes of time. 02/02/17 Deadline training and visits will be established with the Employer. 02/02/18 Putting on the login to the system of the EU and HCOP logos and text Order made under the project to the office where I do not go - I prefer to avoid them, co-financed by the European Union under the European Social Fund, under the Human Capital Operational Programme, Priority V Good governance, Measure 5.2 Strengthening local government administration, Sub-measure Modernization of management in local government administration. Logos and text information should occupy not less than 15% of the login screen. 2.3 Technical and technological requirements: The delivered system must be built based on three-layer architecture, consisting of: client - code generated for your web browser, Application Server - managing application code,

12 performing functions in the field of business logic, the intermediary between the customer demands, and the database engine; database engine - engine management fully transactional SQL-word database, which enables a system uses the Application layer: - subqueries (subqueries in English) - check referential integrity data (called referential integrality) - built-procedural languages (English Stored procedural languages), - complex index, - foreign keys - sequence, - cursors - views - defined types, Explosive Ordnance Disposal System must operate at any network based on TCP / IP The operating system can be Windows Server 2008 R2 Standard Server, it will be a member of the Active Directory domain or a system of OpenSource EOD system must support on workstations running under MS Windows XP/Vista/7 and newer processors based on x86-type processors, including 64 bit EOD The system must work correctly with the leading web browsers, especially with MS Internet Explorer 8 and later and Mozilla Firefox and Google Chrome In the case of application software such as OpenSource software can not be based on an unstable version. The solutions must be sufficiently developed and disseminated. There may be niche applications and outdated solutions.the solutions may not be in conflict, the system automatically update the workstations or servers All system functions must be integrated with the system and available for users and administrators through a graphical Web browser. It is unacceptable that in order to achieve the functionality or to change users or administrators from the server had to edit files, eg configuration files or make changes directly in the database is allowed to certain activities, such as scanning documents or actions administrative system, the service time of these functions retrieve from the server and start additional applets, for example Java applets or ActiveX. Applets must be run without installing additional software on the client side Data transmission between the workstation and the server must be conducted in a way that encrypted using SSL (HTTPS) All documents and attachments files created and processed EOD system must be stored in the file system server. The solution must permit the separation of the file server and database server for at least two physical servers For each file stored in the system must be generated checksum, which clearly confirms its reliability. Verifying checksums should be carried out automatically by the system and published when you view the file User authentication must be based on Active Directory directory service, and through the use of smart cards and certificates contained therein The system must be scalable, ie, must enable add new jobs, expand the application layer, database layer expansion The data contained in the system must be protected against loss.workstation failure result only in loss of data, which were introduced on this computer in edited documents at the time of failure. backup (backup) will take place in a system based on Symantec BackupExec, The contractor must provide a licensed agent, corresponding to the used operating system and database Generate XML file format to exchange information with other systems, the Employer, such as the Public Information Bulletin. 2.4 Performance and ergonomic requirements: The system must be characterized, respectively, rapid response to user

13 actions. Average time to refresh / rebuild the screen after the operations performed by the user can not be longer than 1.5 seconds, with an encrypted connection between the browser and the server, with full-bandwidth internal network Employer (100Mb / s). This condition does not apply to features that are associated with the performance of the global database operations such as preparing reports and at the same time are not performed during the daily, routine work with the system. Marks the text you enter in a single field must appear on the screen in less than 0.1 sec. by pressing a key The system must be capable of storing that much data, what is the average collected by the Purchaser within 5 years. It is assumed that the system will be stored digitally mapped letter included in paper form.eod The system must operate correctly in the Office supports the district with a population of 113 thousand, 150 officials employed in the Office and the estimated number of cases initiated per year.these values should form the basis for estimating the performance required by the Contractor and the capacity of the system Estimated performance must include periodic (at certain times of the year) resulting in the accumulation of work loads in a three-fold growth compared to the average load The system must demonstrate a friendly interface based on typical user interface solutions, inter and intranet systems: use of menus, lists, forms, buttons, links (links), etc The system must be equipped with a Polish-language user manuals and administrator in both paper and electronic (which includes context-sensitive search) and technical documentation. Textbooks must explain the operation of the system and show by example how a user / administrator can perform common tasks in the system. The electronic version of the user must be able to print it The system must be equipped with context-sensitive help for all types of intended users.

14

15 Common Procurement Vocabulary (CPV) Software package and information systems Software implementation services Consulting services in the field of software programming Computer equipment Computer training services Can be accepted in part No. Is it permissible to submit variants No. Duration of the contract or time limit for completion Completion LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL Information on security 9.1 In order to participate in the proceedings is to make a deposit.employer determines the amount of deposit 3 000,00 PLN (in words: three thousand and 00/100). 9.2 The bid security must be lodged before the deadline for submission of tenders indicated in Section 12.1 Terms of Reference. 9.3 The bid security may be paid in the following forms: 9.3. a cash, bank sureties or guarantees a savings and loan, except that the guarantee fund is always a monetary guarantee, bank guarantees, 9.3.3, insurance guarantees, sureties granted by the entities referred Article. Paragraph 6b. 5, point 2 of the Act of 9 November 2000 on the establishment of the Polish Agency for Enterprise Development (Journal of Laws of No. 42,

16 pos. 275 with amendments) If the bid bond will be paid in cash, they must be paid by bank transfer to bank account Employer: Cooperative Bank in Tczew The contractor should attach a photocopy of the tender bid bond with confirmation of bank transfer. For the transfer order, type: Securities - a tender for: Development and implementation of Electronic Document Circulation System and supply the necessary hardware and software. In other cases, is required to attach the original document issued to Employer, to be submitted together with the offer. Documents proving the deposit contribution referred to in section 9.3, must be valid throughout the period in which the Contractor is bound by the offer. 9.5 In case of tender security in a form other than cash, the contents of this document should be the content of art. 46 paragraph. 4a and 5 of the Act specifies the circumstances of seizure of the security by the Employer (not the contents of the document will result in rejection of the offer). Besides the above document should show clearly, guaranteeing payment of receivables in an irrevocable, unconditional, and the first request. 9.6 In case of payment of deposit bank account, his bringing in the period will determine the date of receipt of the Purchaser to the bank account indicated in section 9.4 Yes. 9.7 The circumstances and conditions a refund of deposit, its forfeiture specified in the Act. PROCEDURE Type of award

17 open tender Award criteria price and additional criteria and their importance first Price: 20 - An electronic auction will be used No. The website address, which is available on terms of reference Specification of the tender can be obtained at District Office in Tczew province. pomorskie code, street Sand 2, in room No 319 The deadline for submitting requests to participate or tenders pm. 10:00 District Office in Tczew province. pomorskie code, street Sand 2, GENERAL OFFICE Room No. 04th The term of the bid Additional information, including the financing of the project / program from the European Union task carried out under the project to the office where I do not go - I prefer to avoid them, cofinanced by the European Union under the European Social Fund, under the Human Capital Operational Programme, Priority V Good governance, Measure 5.2 Strengthening local government administration, Sub-measure Modernization of management in local government administration.

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia Poalnd Tenders Oferta przetargu Nazwa Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie w ramach projektu 5.2.1 Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender

Oferta przetargu. Poland Tender Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Zakup usług organizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Miejscowość Wieliczka Numer ogłoszenia 247738

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011. Poland Tender Stalowa Wola: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011 Numer ogłoszenia: 49107-2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM)

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) Strona: Strona: 2 13 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). System

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa bipotencjostatu

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Organizacja i przeprowadzenie kursów dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, uczestników projektu Twoja szansa - program aktywnej integracji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Master Automatic Control System for the Power Industry

Master Automatic Control System for the Power Industry Master Automatic Control System for the Power Industry Authors Michał Białecki Jerzy Drutko Radosław Izakiewicz Antonina Kieleczawa Piotr Pietras Roman Skakowski Wojciech Szubert Edward Ziaja Keywords

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

TERMS OF REFERENCE. Case reference: ADZ-23-19/2013

TERMS OF REFERENCE. Case reference: ADZ-23-19/2013 TERMS OF REFERENCE Delivery of spinning-disk confocal microscope for live cell imaging in real-time for the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw Case reference: ADZ-23-19/2013

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo