Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta przetargu OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA."

Transkrypt

1 Poland Tender Oferta przetargu Nazwa OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Miejscowość Tczew Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Typ ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia obowiązkowe. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Powiat Tczewski Adres ul. Piaskowa 2 2, Tczew, woj. pomorskie Ogólny adres internetowy zamawiającego Telefon Rodzaj zamawiajacego

2 Administracja samorządowa PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ DOSTAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Rodzaj zamówienia usługi Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 2.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz dostawa niezbędnego sprzętu i oprogramowania, w czterech etapach: Etap I - Dostawa sprzętu niezbędnego do wdrożenia EOD - w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II - Dostawa oprogramowania niezbędnego do wdrożenia EOD oraz jego wdrożenie w siedzibie Zamawiającego - w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia Etapu I, Etap III - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie z EOD - w terminie do 7 tygodni od dnia zakończenia Etapu II, Etap IV - Prowadzenie opieki autorskiej systemu EOD - w terminie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. 2.2 Wymagania formalno-organizacyjne: Dostosowanie oferowanego EOD do potrzeb Zamawiającego Dostosowanie musi być poprzedzone audytem przedwdrożeniowym w siedzibie Zamawiającego. Audyt musi być zakończony protokołem System EOD musi charakteryzować się minimalnymi wymaganiami opisanymi w SIWZ Wdrożenie systemu EOD nie może trwać dłużej niż do 30 listopada 2011 r Wdrożenie obejmuje dostawę niezbędnego sprzętu i oprogramowania, jego instalację w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Dostarczenie szczegółowego harmonogramu wdrożenia systemu, obrazującego w sposób graficzny wzajemne powiązania i czas trwania poszczególnych etapów wraz z punktami kontrolnymi. Każdy etap wyszczególniony w harmonogramie musi być zakończony protokołem Wdrożenie minimum 20 procedur przepływu dokumentów (tzw. workflow), udzielenie bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie, wraz z umożliwieniem zainstalowania kopii oprogramowania przez Zamawiającego na serwerze zapasowym, który przejmie pracę w przypadku awarii głównego serwera Udzielona licencja musi umożliwiać jednoczesną pracę 90 użytkowników oraz być udzielona na czas nieokreślony Udzielona licencja musi umożliwiać wykorzystanie systemu EOD w sposób zgodny z działalnością Zamawiającego, w tym udostępnienie części systemu EOD na stronach internetowych Zamawiającego Na dostarczone oprogramowanie systemowe, bazodanowe i narzędziowe, z chwilą jego dostarczenia Zamawiającemu, zostanie - w zależności od systemu dystrybucji oprogramowania stosowanego przez danego producenta - udzielona

3 licencja, sublicencja lub Wykonawca będzie pośredniczył przy zawarciu umowy licencyjnej Licencja nie może być związana z dostarczonym serwerem lub stacją roboczą Zamawiającego Dostarczenie i przekazanie licencji na wdrożone oprogramowanie systemowe serwera, bazodanowe i każde inne niezbędne do poprawnego i w pełni funkcjonalnego działania systemu EOD wraz z nośnikami instalacyjnymi. W przypadku zastosowania licencji terminowych, ich okres obowiązywania nie może być krótszy niż 5 lat. Licencje na bazy danych nie mogą być ograniczone czasowo, funkcjonalnie i wielkościowo. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa udzielania licencji, sublicencji albo pośredniczenia przy zawarciu umowy licencyjnej. Zamawiający wymaga, aby udzielone licencje na oprogramowanie bazodanowe, narzędziowe, systemowe oraz standardowe będące elementem Oferty Wykonawcy, nie ograniczały Zamawiającemu praw i pól eksploatacji w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym korzystanie z systemu Przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu w stopniu gwarantującym umiejętność poprawnej pracy. Przeszkolenie 140 użytkowników systemu (około 6 godzin na grupę). Szkolenie odbywać się będzie w sali przygotowanej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń (komputery, laptopy, rzutniki, itp.). Do przeprowadzenia szkolenia wymaganych jest co najmniej 2 instruktorów - jeden tłumaczący, a drugi chodzący po sali i bezpośrednio udzielający porad użytkownikom. Szkolenie kończyć się będzie uzyskaniem zaświadczenia Poszczególne grupy szkoleniowe nie powinny liczyć więcej niż osób Wykonawca może zaproponować inny sposób przeprowadzenia szkoleń Przeprowadzenie wizyty w siedzibie Zamawiającego nie wcześniej niż 2 tygodnie lecz nie później niż 4 tygodnie od zakończenia szkoleń i uruchomienia systemu. W czasie wizyty wymagana jest obecność minimum 4 instruktorów, którzy będą wspomagać użytkowników bezpośrednio przy ich stanowiskach pracy. Na jednego użytkownika będzie przypadać nie więcej niż 60 minut czasu Termin szkolenia oraz wizyty zostaną ustalone z Zamawiającym Umieszczenie na stronie logowania do systemu logotypów UE i POKL oraz tekstu Zamówienie realizowane w ramach projektu Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Logotypy oraz informacja tekstowa powinna zajmować nie mniej niż 15% ekranu logowania. 2.3 Wymagania techniczne i technologiczne: Dostarczony system musi być zbudowany w oparciu o architekturę

4 trójwarstwową, złożoną z: klienta - kod generowany dla przeglądarki internetowej; serwera aplikacji - kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki biznesowej, pośredniczący między żądaniami klienta, a motorem bazy danych; motoru bazy danych - motor zarządzający w pełni transakcyjną SQL-ową bazą danych, która umożliwia, a warstwa aplikacyjna systemu wykorzystuje: - podzapytania (ang. subqueries), - kontrolę spójności referencyjnej danych (ang. referential integrality), - wbudowane języki proceduralne (ang. stored procedural languages), - rozbudowane indeksy, - klucze obce, - sekwencje, - kursory, - widoki, - definiowane typy, System EOD musi działać w dowolnej sieci komputerowej opartej o protokół TCP/IP Systemem operacyjnym serwera może być Windows Server 2008 R2 Standard, wówczas będzie on członkiem domeny ActiveDirectory lub system typu OpenSource System EOD musi umożliwiać pracę na stacjach roboczych działających pod kontrolą MS Windows XP/Vista/7 i nowszych opartych na procesorach typu x86 w tym procesorach 64 bitowych System EOD musi poprawnie działać z czołowymi przeglądarkami internetowymi, w tym szczególnie z MS Internet Explorer 8 i nowszym oraz Mozilla Firefox i Google Chrome W przypadku zastosowania oprogramowania typu OpenSource, oprogramowanie to nie

5 może być oparte na wersjach niestabilnych. Zastosowane rozwiązania muszą być dostatecznie rozwinięte i rozpowszechnione. Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań niszowych oraz przestarzałych. Zastosowane rozwiązania nie mogą pozostawać w konflikcie do systemu automatycznej aktualizacji na stacjach roboczych lub serwerach Wszystkie funkcje systemu muszą być zintegrowane z systemem i dostępne dla użytkowników oraz administratorów poprzez graficzną przeglądarkę internetową. Niedopuszczalne jest, aby do osiągnięcia funkcjonalności lub wprowadzania zmian użytkownicy lub administratorzy musieli z poziomu serwera edytować pliki, np.: pliki konfiguracyjne lub wprowadzać zmiany bezpośrednio w bazie danych Dopuszcza się, by do niektórych czynności, np. skanowania dokumentów lub czynności administracyjnych, system na czas obsługi tych funkcji pobierał z serwera i uruchamiał dodatkowe aplety, np.: aplety Java lub ActiveX. Aplety te muszą się uruchamiać bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania po stronie klienta Transmisja danych pomiędzy stacją roboczą a serwerem musi być prowadzona w sposób zaszyfrowany, z wykorzystaniem protokołu SSL (HTTPS) Wszelkie pliki dokumentów oraz załączniki tworzone i przetwarzane przez system EOD muszą być przechowywane w systemie plików serwera. Zastosowane rozwiązanie musi umożliwiać rozdzielenie serwera plików oraz serwera bazy danych na co najmniej dwa fizyczne serwery Dla każdego zapisanego w systemie pliku musi być generowana suma kontrolna, która w sposób jednoznaczny potwierdza jego wiarygodność. Weryfikacja sum kontrolnych powinna być przeprowadzana przez system automatycznie i publikowana podczas przeglądania pliku Uwierzytelnianie użytkowników musi opierać się o usługę katalogową ActiveDirectory oraz poprzez stosowanie kart elektronicznych i zawartych na nich certyfikatach System musi być skalowalny, tj. musi umożliwiać dołączanie nowych stanowisk, rozbudowę warstwy aplikacyjnej, rozbudowy warstwy bazodanowej Dane zawarte w systemie muszą być zabezpieczone przed utratą. Awaria stacji roboczej powoduje jedynie utratę danych, które wprowadzone zostały na tym komputerze w edytowanych w momencie awarii dokumentach.

6 Tworzenie kopii zapasowych (backup) odbywać się będzie w oparciu o system Symantec BackupExec Wykonawca musi dostarczyć licencje agenta, odpowiednią do zastosowanego systemu operacyjnego i bazy danych Generowanie plików w formacie XML do wymiany informacji z innymi systemami Zamawiającego, np. z Biuletynem Informacji Publicznej. 2.4 Wymagania wydajnościowe i ergonomiczne: System musi charakteryzować się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników. Średni czas odświeżenia/odbudowy ekranu po czynności wykonanej przez użytkownika nie może być dłuższy niż 1,5 sekundy, przy połączeniu szyfrowanym między przeglądarką, a serwerem, w warunkach pełnej przepustowości sieci wewnętrznej Zamawiającego (100Mb/s). Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych takich jak np. sporządzanie raportów i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem. Znaki we wprowadzanym tekście w pojedynczym polu muszą ukazywać się na ekranie w czasie poniżej 0.1 sek. od naciśnięcia klawisza System musi umożliwiać przechowywanie takiej ilości danych, jaka będzie średnio gromadzona przez Zamawiającego w okresie 5 lat. Należy przyjąć, że w systemie będą przechowywane odwzorowane cyfrowo pisma wchodzące w postaci papierowej. System EOD musi poprawnie działać w Urzędzie obsługującym powiat z liczbą mieszkańców 113 tyś, 150 urzędników zatrudnionych w Urzędzie oraz szacowaną liczbą inicjowanych spraw rocznie. Wielkości te powinny stanowić podstawę do oszacowania przez Wykonawcę wymaganej wydajności oraz pojemności systemu Oszacowana wydajność musi uwzględniać okresowe (w określonych porach roku) spiętrzenia prac skutkujące trzykrotnym wzrostem obciążenia w stosunku do obciążenia przeciętnego System musi cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika opartym na typowych rozwiązaniach interfejsów systemów inter i intranetowych: wykorzystywać menu, listy, formularze, przyciski, odnośniki (linki), itp System musi być wyposażony w polskojęzyczne podręczniki użytkownika i administratora w wersji papierowej i elektronicznej (zawierającej wyszukiwarkę kontekstową) oraz w dokumentację techniczną. Podręczniki muszą wyjaśniać działanie systemu oraz pokazywać na przykładach, jak użytkownik/administrator może wykonać w systemie typowe zadania. Wersja

7 elektroniczna instrukcji musi mieć możliwość jej wydrukowania System musi być wyposażony w pomoc kontekstową przeznaczoną dla wszystkich typów użytkowników. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi wdrażania oprogramowania Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania Urządzenia komputerowe Usługi szkolenia komputerowego Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Zakończenie INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Informacja na temat wadium 9.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 9.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 12.1 SIWZ. 9.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,

8 9.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 9.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tczewie Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg na: Opracowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz dostawę niezbędnego sprzętu i oprogramowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w punkcie 9.3, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 9.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w treści tego dokumentu powinna znaleźć się treść art. 46 ust. 4a i 5 ustawy określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego (brak tej treści w dokumencie będzie skutkować odrzuceniem oferty). Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 9.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 9.4 SIWZ. 9.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa Ustawa. PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony Kryteria oceny ofert cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 1. Cena: 20 - Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

9 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE woj. pomorskie kod , ulica Piaskowa 2, w pokoju nr 319 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert godz. 10:00 STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE woj. pomorskie kod , ulica Piaskowa 2, w KANCELARII OGÓLNEJ w pokoju nr 04. Termin związania ofertą Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej zadanie realizowane w ramach projektu Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. English Version Tender offer Name DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CIRCULATION OF DOCUMENTS AND DELIVERY OF NECESSARY EQUIPMENT AND SOFTWARE Place Tczew Advertisement ID Date enlisted Ad Type

10 Contract notice - services Placing an advertisement mandatory. AUTHORITY Name District Tczew Address ul. Sand 2 2, Tczew, woj. Pomeranian General address of the customer Web Phone Type of contracting authority Local government administration OBJECT OF THE CONTRACT Title attributed to the contract DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CIRCULATION OF DOCUMENTS AND DELIVERY OF NECESSARY EQUIPMENT AND SOFTWARE Type of contract Services Determining the object and the size or scope of the contract 2.1 The contract is to develop and implement an Electronic Document Circulation System and supply the necessary hardware and software in four phases: Phase I - Delivery of the equipment necessary to implement the EOD - within 3 weeks from the date of the contract, Phase II - Delivery of software necessary to implement EOD and its implementation at the headquarters of the Employer - within 6 weeks from the date of completion of Phase I, Phase III - Conducting training for employees in Tczew County Office of EOD - within 7 weeks from the date of completion of Phase II, Phase IV - Conduct of care author EOD system - in the period from 1 January 2012 to 31 December formal organizational requirements: Adapting to the needs of EOD offered Employer Adaptation must be preceded by an audit at the premises of the Employer przedwdrożeniowym. The audit must be completed by the Protocol EOD system must have a minimum requirements described in the tender documents Implementation of the EOD can not be longer than 30 November The implementation includes the supply of necessary equipment and software, its installation at the premises of the Employer and train staff Provide a detailed timetable for implementation of the system, imaging in a graphical way interactions and the duration of individual stages with checkpoints. Each step listed in the schedule must be completed protocol Implementation

11 of a minimum of 20 procedures for the movement of documents (so-called workflow), the granting of perpetual software licenses provided, along with allowing the backup software installed by the Employer on a backup server, which will take over the job in case of failure of the main server The license granted must be capable of 90 simultaneous users, and be granted for an indefinite period The license granted to use the system must allow the EOD in a manner consistent with the activities of Employer, including access to parts of the system on web pages EOD Employer.02/02/10 The supplied system software, database and tool, when it is delivered to the Employer, will be - depending on the software distribution system used by the manufacturer - granted a license, sublicense or contractor will be brokered at the conclusion of the license agreement license may not be associated with the supplied server or workstation Employer Provision and transfer of licenses deployed server system software, database and any other necessary for the proper and fully functional operation of the EOD along with the installation media. When using the term licenses, their duration can not be shorter than 5 years. Licenses for the database may not be time-limited, functionally and in volume. Contractor declares that he enjoy the right to grant the license, sublicense or mediation at the conclusion of the license agreement. The Purchaser requires that the licenses granted to the database software, tool, system and standard which offers an element of the Contractor, the Employer does not restrict the rights and fields of use to the extent that, or impeding the use of the system Training of users and system administrators to the extent that guarantees the ability to work properly. Training of 140 users of the system (about 6 hours per group). Training will be held in the hall prepared by the Employer. Contractor shall provide the necessary equipment to conduct training (computers, laptops, projectors, etc.).to conduct training is required at least two instructors - one explaining, and the other walking around the room and directly providing advice to users. The training will end with obtaining a certificate Individual training groups should not expect more than people The contractor may propose a different way of training. 2/2/16 Conducting visits to the Purchaser no earlier than 2 weeks but no later than 4 weeks after the end of training and boot. During the visit is required the presence of a minimum of four instructors who will assist users directly at their work stations. For one user will be no more than 60 minutes of time. 02/02/17 Deadline training and visits will be established with the Employer. 02/02/18 Putting on the login to the system of the EU and HCOP logos and text Order made under the project to the office where I do not go - I prefer to avoid them, co-financed by the European Union under the European Social Fund, under the Human Capital Operational Programme, Priority V Good governance, Measure 5.2 Strengthening local government administration, Sub-measure Modernization of management in local government administration. Logos and text information should occupy not less than 15% of the login screen. 2.3 Technical and technological requirements: The delivered system must be built based on three-layer architecture, consisting of: client - code generated for your web browser, Application Server - managing application code,

12 performing functions in the field of business logic, the intermediary between the customer demands, and the database engine; database engine - engine management fully transactional SQL-word database, which enables a system uses the Application layer: - subqueries (subqueries in English) - check referential integrity data (called referential integrality) - built-procedural languages (English Stored procedural languages), - complex index, - foreign keys - sequence, - cursors - views - defined types, Explosive Ordnance Disposal System must operate at any network based on TCP / IP The operating system can be Windows Server 2008 R2 Standard Server, it will be a member of the Active Directory domain or a system of OpenSource EOD system must support on workstations running under MS Windows XP/Vista/7 and newer processors based on x86-type processors, including 64 bit EOD The system must work correctly with the leading web browsers, especially with MS Internet Explorer 8 and later and Mozilla Firefox and Google Chrome In the case of application software such as OpenSource software can not be based on an unstable version. The solutions must be sufficiently developed and disseminated. There may be niche applications and outdated solutions.the solutions may not be in conflict, the system automatically update the workstations or servers All system functions must be integrated with the system and available for users and administrators through a graphical Web browser. It is unacceptable that in order to achieve the functionality or to change users or administrators from the server had to edit files, eg configuration files or make changes directly in the database is allowed to certain activities, such as scanning documents or actions administrative system, the service time of these functions retrieve from the server and start additional applets, for example Java applets or ActiveX. Applets must be run without installing additional software on the client side Data transmission between the workstation and the server must be conducted in a way that encrypted using SSL (HTTPS) All documents and attachments files created and processed EOD system must be stored in the file system server. The solution must permit the separation of the file server and database server for at least two physical servers For each file stored in the system must be generated checksum, which clearly confirms its reliability. Verifying checksums should be carried out automatically by the system and published when you view the file User authentication must be based on Active Directory directory service, and through the use of smart cards and certificates contained therein The system must be scalable, ie, must enable add new jobs, expand the application layer, database layer expansion The data contained in the system must be protected against loss.workstation failure result only in loss of data, which were introduced on this computer in edited documents at the time of failure. backup (backup) will take place in a system based on Symantec BackupExec, The contractor must provide a licensed agent, corresponding to the used operating system and database Generate XML file format to exchange information with other systems, the Employer, such as the Public Information Bulletin. 2.4 Performance and ergonomic requirements: The system must be characterized, respectively, rapid response to user

13 actions. Average time to refresh / rebuild the screen after the operations performed by the user can not be longer than 1.5 seconds, with an encrypted connection between the browser and the server, with full-bandwidth internal network Employer (100Mb / s). This condition does not apply to features that are associated with the performance of the global database operations such as preparing reports and at the same time are not performed during the daily, routine work with the system. Marks the text you enter in a single field must appear on the screen in less than 0.1 sec. by pressing a key The system must be capable of storing that much data, what is the average collected by the Purchaser within 5 years. It is assumed that the system will be stored digitally mapped letter included in paper form.eod The system must operate correctly in the Office supports the district with a population of 113 thousand, 150 officials employed in the Office and the estimated number of cases initiated per year.these values should form the basis for estimating the performance required by the Contractor and the capacity of the system Estimated performance must include periodic (at certain times of the year) resulting in the accumulation of work loads in a three-fold growth compared to the average load The system must demonstrate a friendly interface based on typical user interface solutions, inter and intranet systems: use of menus, lists, forms, buttons, links (links), etc The system must be equipped with a Polish-language user manuals and administrator in both paper and electronic (which includes context-sensitive search) and technical documentation. Textbooks must explain the operation of the system and show by example how a user / administrator can perform common tasks in the system. The electronic version of the user must be able to print it The system must be equipped with context-sensitive help for all types of intended users.

14

15 Common Procurement Vocabulary (CPV) Software package and information systems Software implementation services Consulting services in the field of software programming Computer equipment Computer training services Can be accepted in part No. Is it permissible to submit variants No. Duration of the contract or time limit for completion Completion LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL Information on security 9.1 In order to participate in the proceedings is to make a deposit.employer determines the amount of deposit 3 000,00 PLN (in words: three thousand and 00/100). 9.2 The bid security must be lodged before the deadline for submission of tenders indicated in Section 12.1 Terms of Reference. 9.3 The bid security may be paid in the following forms: 9.3. a cash, bank sureties or guarantees a savings and loan, except that the guarantee fund is always a monetary guarantee, bank guarantees, 9.3.3, insurance guarantees, sureties granted by the entities referred Article. Paragraph 6b. 5, point 2 of the Act of 9 November 2000 on the establishment of the Polish Agency for Enterprise Development (Journal of Laws of No. 42,

16 pos. 275 with amendments) If the bid bond will be paid in cash, they must be paid by bank transfer to bank account Employer: Cooperative Bank in Tczew The contractor should attach a photocopy of the tender bid bond with confirmation of bank transfer. For the transfer order, type: Securities - a tender for: Development and implementation of Electronic Document Circulation System and supply the necessary hardware and software. In other cases, is required to attach the original document issued to Employer, to be submitted together with the offer. Documents proving the deposit contribution referred to in section 9.3, must be valid throughout the period in which the Contractor is bound by the offer. 9.5 In case of tender security in a form other than cash, the contents of this document should be the content of art. 46 paragraph. 4a and 5 of the Act specifies the circumstances of seizure of the security by the Employer (not the contents of the document will result in rejection of the offer). Besides the above document should show clearly, guaranteeing payment of receivables in an irrevocable, unconditional, and the first request. 9.6 In case of payment of deposit bank account, his bringing in the period will determine the date of receipt of the Purchaser to the bank account indicated in section 9.4 Yes. 9.7 The circumstances and conditions a refund of deposit, its forfeiture specified in the Act. PROCEDURE Type of award

17 open tender Award criteria price and additional criteria and their importance first Price: 20 - An electronic auction will be used No. The website address, which is available on terms of reference Specification of the tender can be obtained at District Office in Tczew province. pomorskie code, street Sand 2, in room No 319 The deadline for submitting requests to participate or tenders pm. 10:00 District Office in Tczew province. pomorskie code, street Sand 2, GENERAL OFFICE Room No. 04th The term of the bid Additional information, including the financing of the project / program from the European Union task carried out under the project to the office where I do not go - I prefer to avoid them, cofinanced by the European Union under the European Social Fund, under the Human Capital Operational Programme, Priority V Good governance, Measure 5.2 Strengthening local government administration, Sub-measure Modernization of management in local government administration.

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28.

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Poland Tender Bydgoszcz: DOSTAWY CZĘŚCI do ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH. ZADANIE 1 - Dostawy części do zwrotnic tramwajowych Cogifer Polska, ZADANIE 2 - Dostawy elementów napędowych do zwrotnic Prazska Strojina

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, ul. Lindleya 4, 02- Page 1 of 5 Warszawa: Wykonanie usługi dostarczania i odbierania sprzętu telerehabilitacyjnego Numer ogłoszenia: 283487-2010; data zamieszczenia: 12.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Poland Tender.

Oferta przetargu. Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Poland Tender. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Miejscowość Wrocław Numer ogłoszenia 121793 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 4. Publish date 7/4/2013 4:10 AM. Change date 7/4/2013 4:10 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 4. Publish date 7/4/2013 4:10 AM. Change date 7/4/2013 4:10 AM Construction work Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/38127535.aspx External tender id 219333-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Protective and safety clothing

Protective and safety clothing Protective and safety clothing Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41690262.aspx External tender id 364826-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30571025.aspx External tender id 5330-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES. Supplies

PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES. Supplies CONTRACTING ENTITY PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES Supplies NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Logistyki Materialowej

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gospodarstwo pomocnicze Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gospodarstwo pomocnicze Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Poland Tender Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA Numer ogłoszenia: 51092-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. Numer ogłoszenia: 39688-2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poland Tender Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 37772-2010; data zamieszczenia: 10.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pansa.pl Warszawa: USŁUGA SZKOLENIA OBSŁUGI PAKIETU MS OFFICE (EXCEL, WORD I ACCESS) Numer

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011. Poland Tender Stalowa Wola: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011 Numer ogłoszenia: 49107-2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Różny sprzęt komputerowy

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Różny sprzęt komputerowy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281042-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Różny sprzęt komputerowy 2010/S 184-281042 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 198928-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Specialist training services

Specialist training services Specialist training services Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/36049817.aspx Ekstern anbuds ID 35213-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

Polska-Krosno: Karetki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Krosno: Karetki 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144586-2017:text:pl:html -Krosno: Karetki 2017/S 075-144586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pot.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i realizacja kampanii AdWords dla portali w domenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: Subskrypcja na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości urządzeń zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej oraz rozszerzenie gwarancji i warunków gwarancji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. Spr@wny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://bip.ipn.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/usuniete/739,przetarg-na-dostawe-i-instalacje-zintegrowanego-systemu -wspomagajacego-prace-adm.html

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Przeprowadzenie kampanii informacyjnej POPŻ 2014-2020 Numer ogłoszenia: 307074-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS

Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS Instrukcja numer 01 Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003 Opiekun pracowni internetowej SBS Instalacja serwera APACHE na serwerze SBS 2000/SBS2003 Zadanie 1 Instalacja serwera Apache na serwerze SBS2003

Bardziej szczegółowo

Security services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Beskrivelse. Utvidet beskrivelse. Versjon 1

Security services. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjonsendringer. Beskrivelse. Utvidet beskrivelse. Versjon 1 Security services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41177430.aspx Ekstern anbuds ID 327127-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011. Nazwa. Miejscowość. Morawica.

Poland Tenders. Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011. Nazwa. Miejscowość. Morawica. Poland Tenders Nazwa Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011 Miejscowość Morawica Numer ogłoszenia 137510 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SAP BASIS Architektura systemu klient Server

SAP BASIS Architektura systemu klient Server SAP BASIS Architektura systemu klient Server Platformy systemowe: Microsoft Windows Server, UNIX, Linux Platformy bazodanowe: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 System SAP WSB: System operacyjny: Windows

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym Numer ogłoszenia: 199502-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo