Oracle Secure Enterprise Search - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Secure Enterprise Search - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności"

Transkrypt

1 Oracle Secure Enterprise Search - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności Artur Gramacki, Jarosław Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki ul. Podgórna 50, , Zielona Góra Abstrakt. W artykule omówiono udostępniony w połowie 2006 roku przez firmę Oracle nowy, niezaleŝnie sprzedawany, produkt o nazwie Secure Enterprise Search (SES). Zastępuje on znany od dłuŝszego czasu moduł Ultra Search (US) dołączany bezpłatnie do wersjach 9i oraz 10g serwera bazodanowego Oracle. SES, w odróŝnieniu od US, stanowi niezaleŝny produkt instalowany w oddzielnym ORACLE_HOME (i niestety równieŝ oddzielnie nabywany). Zgodnie z oficjalnymi informacjami podawanymi przez firmę Oracle, moduł US będzie nadal dołączany do aktualnej wersji serwera 10g oraz wersji nowszych, jednak nie będzie juŝ wprowadzana do niego Ŝadna nowa funkcjonalność (utrzymywanie w tzw. trybie bug fix). W artykule pokrótce scharakteryzowano SES, pokazując jego najwaŝniejsze cechy uŝytkowe. 1. Wstęp UŜytkownicy bazy danych Oracle w wersji 9i oraz 10g z pewnością wiedzą, Ŝe jednym z wielu dostępnych w niej modułów jest moduł o nazwie Ultra Search (US) [USAdm]. Jest to w gruncie rzeczy bardzo rozbudowana nakładka na inny moduł o nazwie Oracle Text (OT) 1, który umoŝliwia wygodne i łatwe indeksowanie najprzeróŝniejszych danych (tabele bazodanowe Oracle, pliki dyskowe w wielu róŝnych formatach, np. pdf, doc, xls, strony internetowe, systemy poczty elektronicznej i inne). OT pełni w US rolę motoru indeksującego (ang. indexing engine). Zaindeksowane dane przechowywane są w repozytorium, którym jest baza danych Oracle. Dostęp do zaindeksowanych danych umoŝliwia dedykowana do tego aplikacja kliencka stworzona w technologii J2EE. Uruchamiana jest ona pod adresem: Większość czynności administracyjnych wykonywanych jest równieŝ z poziomu przeglądarki internetowej tym razem naleŝy uŝyć adresu: (domyślny port to w obu przypadkach 5620). Nabywca serwera w wersji 9i/10g otrzymuje moduł US niejako za darmo. Moduł instalowany jest jako opcja w trakcie kreowania bazy danych (zwykle robimy to z pomocą narzędzia Database Configuration Assistant 2 ). Po wykonaniu kilku (dość prostych) czynności konfiguracyjnych [3, rozdział 2] system jest gotowy do pracy. W przypadku SES twórcy przyjęli diametralnie inne załoŝenie co do sposobu jego dystrybucji. Tym razem jest to całkowicie niezaleŝny produkt 3, który moŝe być instalowany niezaleŝnie od istniejących juŝ na dysku innych produktów Oracle. Proces instalacji jest w tym przypadku maksymalnie uproszczony uŝytkownik musi w zasadzie wskazać tylko katalog, w którym system zostanie zainstalowany, podać port, na którym będzie działać aplikacja kliencka, hasło administratora oraz nazwę tworzonego serwera. Wszystkie te parametry podajemy w pierwszym oknie programu Universal Installer, a dalej proces instalacji przebiega juŝ całkowicie automatycznie. Po zainstalowaniu systemu okazuje się, Ŝe SES to nic innego jak kolejna instancja bazy danych Oracle wraz z serwerem aplikacyjnym zrealizowanym w technologii OC4J w wersji standalone [OC4J]. 1 Oracle Text moŝe być oczywiście uŝywany zupełnie niezaleŝnie i na przykład uŝywany w dowolnych aplikacjach uŝytkowych. 2 W przypadku serwera w wersji 10.2 w drugim okienku kreatora naleŝy wybrać opcję Custom Database a następnie w okienku dziesiątym wybrać komponent Oracle Ultra Search. 3 NaleŜy wykupić stosowną licencję, która do tanich nie naleŝy. Orientacyjne koszty: 30000$/CPU lub 60$ za nazwanego uŝytkownika.

2 Mamy więc do czynienia z sytuacją, którą moŝna by obrazowo ująć następująco: stare (i sprawdzone) narzędzie w nowym opakowaniu. Oczywiście SES wprowadza pewne zmiany i ulepszenia w stosunku do pierwotnego modułu US, jednak ogólna koncepcja (a więc uŝycie modułu Oracle Text wraz z repozytorium w postaci bazy danych Oracle) pozostaje niezmieniona. Niestety w Ŝadnym miejscu w dokumentacji [SESAdmin] nie znajdziemy informacji na ten temat. Firma Oracle najwyraźniej postanowiła promować SES jako całkowicie nowe, niezaleŝne i zamknięte środowisko zarządzane wyłącznie z poziomu internetowej aplikacji administracyjnej 4. Co więcej w dokumentacji [2, strona 4-1] wyraźnie zaznaczono, Ŝe ręczne czynności administracyjne (np. z poziomu programu SQL*Plus) są niewskazane. Jest to zdaniem autorów nieco dziwne podejście, gdyŝ nie moŝna całkowicie wykluczyć róŝnych sytuacji awaryjnych na poziomie serwera bazodanowego i wówczas nie będzie innego wyjścia jak próbować uratować zgromadzone dane w jakiś klasyczny dla serwerów Oracle sposób. Czynności administracyjne dostępne z poziomu aplikacji internetowej sprowadzają się w zasadzie wyłącznie do moŝliwości zmiany hasła administratora (de facto jest to hasło uŝytkownika SYS) oraz wykonywania backup-u ustawień konfiguracyjnych SES-a. W nazwie nowego produktu pojawia się słowo Secure. Wyjaśnijmy więc w jakim kontekście jest ono uŝyte. OtóŜ zakres działania systemu SES jest nieco szerszy niŝ klasycznych wyszukiwarek typu Google, gdzie niemalŝe z definicji zakłada się, Ŝe wszystkie zaindeksowane dane stają się dostępne dla kaŝdego zainteresowanego. UŜytkownicy takich wyszukiwarek, aby korzystać z ich zasobów, nie muszą się w Ŝaden sposób autoryzować. W przypadku systemu SES wygląda to nieco inaczej. SES moŝe być uŝywany w dwojaki sposób. MoŜe on indeksować dane ogólnodostępne (głownie zlokalizowane w internecie) jak równieŝ dane, do których dostęp musi być ograniczony tylko do wybranej grupy uŝytkowników. Klasycznym przykładem są tutaj zasoby korporacyjnych sieci Intranet, gdzie dostęp do róŝnych danych musi być ściśle kontrolowany. Aby z poziomu systemu SES skorzystać z takich danych, naleŝy się wcześniej prawidłowo autoryzować. Secure w systemie SES naleŝy więc rozumieć jako zapewnienie autoryzowanego dostępu do danych, które oczywiście same w sobie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnymi intruzami. 2. Struktura systemu SES Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, produkt Secure Enterprise Search przygotowano w taki sposób, aby był praktycznie gotowy do uŝycia zaraz po zainstalowaniu i nie wymagał wykonywania Ŝadnych wstępnych czynności konfiguracyjnych 5 (brak opcji znanej jako Post-installation Tasks). Tak teŝ jest w istocie, choć aby wykorzystać pełne moŝliwości, jakie oferuje SES nie obejdzie się bez złoŝonego i czasochłonnego dostrajania systemu. W systemie Windows w grupie Start Menu tworzony jest folder Oracle - ses pokazany na Rysunku 1. Rys. 1. Panel administracyjny systemu SES Dwie pierwsze pozycje przenoszą nas do przeglądarki internetowej do modułów odpowiednio administratora (Rysunek 2) oraz zwykłego uŝytkownika (Rysunek 3) 6. Trzecia i czwarta opcja słuŝą jak łatwo się domyślić do uruchomienia oraz zamykania systemu. 4 Dostęp z adresu: 5 Domyślnie komunikacja pomiędzy aplikacją (aplikacjami) klienta a motorem SES nie jest szyfrowana (SSL wyłączony). MoŜna to jednak zmienić odpowiednio przekonfigurowując system szczegóły patrz dokumentacja [SESAdmin]. 6 Dostęp z adresu:

3 Rys. 2. Wygląd przykładowej strony z modułu administratora Rys. 3. Wygląd przykładowej strony modułu uŝytkownika (patrz teŝ opis w tekście) Jak wspomniano w rozdziale pierwszym, SES to w gruncie rzeczy odpowiednio skonfigurowana instancja serwera bazodanowego Oracle wraz z warstwą serwera aplikacyjnego działającego w warstwie pośredniej (ang. middle tire) zrealizowanej na bazie OC4J (ang. Oracle Containers for J2EE) w wersji standalone [OC4J] 7. Start systemu oznacza wiec w praktyce uruchomienie trzech komponentów: serwera bazodanowego, programu nasłuchującego (ang. listener), warstwy serwera aplikacyjnego. 7 MoŜna jednak tak skonfigurować system, aby wszystkie Ŝądania do SES-a przyjmowane były najpierw przez niezaleŝny Oracle HTTP Server, który korzystając z modułu mod_oc4j przekaŝe następnie Ŝądanie (poprzez protokół AJP13) do OC4J-a systemu SES. Komunikację między Oracle HTTP Server a OC4J SES naleŝałoby wówczas zabezpieczyć za pomocą SSL-a.

4 Łatwo odszukać te elementy na liście usług systemowych (patrz Rysunek 4). Rys. 4. Komponenty systemu SES 2.1. Roboty internetowe (ang. crawlers) w systemie SES Właściwe działanie systemu SES oparte jest na pracy tzw. robotów internetowych (ang. crawler. Dla uproszczenia będziemy je nazywać krótko robotami). Robot to program (w systemie SES jest on napisany w czystej Javie, działa jako wielowątkowy proces), którego zadaniem jest odczytywanie danych z róŝnych źródeł zdefiniowanych wcześniej przez administratora systemu oraz ich indeksowanie 8. Indeksowanych moŝe być kilka predefiniowanych źródeł są to: strony internetowe, dane przechowywane w bazie Oracle, pliki dyskowe, serwery pocztowe (tylko IMAP), dane z OracleAS Portal. Mogą być równieŝ indeksowane inne źródła, nawet bardzo nietypowe i zamknięte. Wymagane jest wówczas samodzielne oprogramowanie w języku Java pewnych elementów patrz informacje na ten temat podane w rozdziale 4. Na Rysunku 5 pokazano umiejscowienie robota w całym systemie SES. Pojawiające się na rysunku bloki o nazwach Crawler Plug-in oraz Remote Application nie wchodzą w skład instalacyjnej wersji produktu (uŝytkownik musi je sam utworzyć) i będą omówione nieco dokładniej w dalszej części artykułu. Uruchomienie robota moŝe odbywać się ręcznie lub teŝ moŝe być on uruchamiany automatycznie co określony odstęp czasu. Rys. 5. Komponenty systemu SES (rysunek zaczerpnięto z [SESAdmin]) 8 Indeksowaniem zajmuje się moduł Oracle Text, który jest jednym z elementów systemu SES.

5 2.2. Moduł administratora Administrator zarządza systemem SES z poziomu aplikacji, której fragment pokazano na Rysunku 2. Domyślna nazwa uŝytkownika to eqsys. Hasło tego uŝytkownika jest równocześnie hasłem uŝytkownika SYS w bazie danych. Podstawowe czynności, jakie naleŝy wykonać, aby móc rozpocząć indeksowanie danych to: 1. Ustawienie wymaganych wartości parametrów globalnych (zakładka Global Settings). Na początku moŝna rozpocząć pracę korzystając z ustawień domyślnych). Przykładowym parametrem jest głębokość przeszukiwania stron internetowych (ang. Crawling Depth) określający ile poziomów podstron strony startowej ma być zaindeksowanych (uwaga: podanie zbyt duŝej liczby moŝe skutkować próbą zaindeksowania całego światowego interenetu!), 2. Zdefiniowanie źródeł danych (ang. Sources). Zakładka Home Sources. Źródła wybieramy na liście rozwijalnej patrz Rysunek 2. Mogą nimi być: strony WWW, tabele bazy Oracle, pliki dyskowe, poczta elektroniczna (tylko obsługiwana przez serwery IMAP), listy mailowe, zasoby OracleAS Portal, tzw. źródła sfederowane, własne źródła (dowolna ilość; definiowane przez uŝytkowników na bazie samodzielnie napisanych odpowiednich klas Java). 3. Ustalenie harmonogramu indeksowania (np. co tydzień o określonej godzinie lub teŝ ręcznie rozpocząć indeksowanie). Zakładka Home Schedules 9, 4. W przypadku indeksowania danych, do których dostęp wymaga autoryzacji zainstalowanie i skonfigurowanie systemu zarządzania toŝsamością (ang. Identity Management) Oracle Interenet Directory (OID; patrz teŝ niŝej rozdział 3) będący jednym z modułów w Oracle Application Server 10g Release 2 [AS10g, OID] 10. Po prawidłowej instalacji naleŝy podłączyć SES-a do systemu OID (zakładka Global Settings Directory Setup). Przykładowe wpisy wykonane w komputerze autorów pokazano na Rysunku 6. Komunikat w ramce świadczy o poprawnym podłączeniu. Po wykonaniu powyŝszych czynności uŝytkownicy mogą rozpocząć pracę z systemem SES. Rys. 6. Przykładowe parametry połączeniowe do Oracle Internet Directory 9 Aktualna wersja systemu SES (10.1.6) posiada błąd opisany w pliku [SESReadme]. SES nie indeksuje danych (w logach pojawia się błąd "ORA-00933: SQL command not properly ended"), gdy system operacyjny ma ustawienia regionalne inne niŝ domyślne angielskie. Jak na razie jedynym wyjściem jest zmiana tych ustawień (w Windows: Control Panel Regional Options zakładka General ustawić: English (United States). W systemie Linux ustawić zmienne systemowe: setenv LANG en_us oraz setenv LC_ALL en_us). 10 Omawiana wersja systemu SES (10.1.6) wymaga, aby Oracle Interenet Directory był w wersji lub (z ewentualnymi patch-ami). Oracle Application Server 10g Release 3 NIE zawiera wymaganego tu modułu! Musimy więc uŝyć Oracle Application Server 10g Release 2.

6 2.3. Moduł uŝytkownika Przykładowy wygląd strony uŝytkownika pokazano na Rysunku 3. WaŜniejsze elementy zostały ponumerowane i poniŝej, w duŝym skrócie, zostaną opisane: Nr Opis Tabela 1. Opis elementów pokazanych na Rysunku 3 1 UŜytkownik wpisuje poszukiwane hasła w klasyczny sposób, znany z innych popularnych wyszukiwarek. 2 Domyślnie przeszukiwane są wszystkie zaindeksowane zasoby. Administrator moŝe jednak pogrupować je w tzw. grupy źródeł (ang. Source Groups) i wówczas moŝna zawęzić obszar poszukiwania do jednego wybranego źródła. Nie ma ograniczeń tego typu, Ŝe w jednej grupie muszą znajdować się dane tylko z jednego źródła (np. w grupie Dokumenty mogą być dane zarówno ze źródeł internetowych, jak i ze źródeł plikowych). 3 UŜytkownik otrzymuje znalezione dane w formie zbliŝonej do tej, w jakiej wyświetlane są wyniki z innych popularnych wyszukiwarek typu Google. Wszystkie zaindeksowane dane są buforowane w systemie SES. Przykładowy wygląd takich danych pokazano na Rysunku 7 (poszukiwane frazy są pokolorowane). Buforowanie moŝna jednak wyłączyć w zakładce Global Settings a poźniej Crawler Configuration. 4 Administrator ma moŝliwość zdefiniowania synonimów (ang. Alternate Words), które SES będzie podpowiadał. MoŜna ten mechanizm wykorzystać do zaimplementowania czegoś w rodzaju automatycznego korektora pisowni. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe w obecnej wersji SES NIE potrafi importować danych z zewnętrznych źródeł a ręczne tworzenie słowników jest bardzo czasochłonne. Omawiane tu elementy definiuje się w zakładce Search. 5 Administrator ma moŝliwość zdefiniować tzw. łącze sugerowane (ang. Suggested Links). Definiuje się je w zakładce Search. Mogą one mieć charakter pomocy merytorycznej lub teŝ mieć znaczenie marketingowo-reklamowe. Stronę gdzie następuje definiowanie tych łącz pokazano na Rysunku 8. 6 System SES udostępnia moŝliwość doprecyzowania kryterium poszukiwania. 7 SES udostępnia bardzo ciekawą funkcję. Wybierając mianowicie łącze Prześlij adres URL, uŝytkownik moŝe wysłać administratorowi systemu adres strony (stron), którą uwaŝa za wartą do zaindeksowania. Administrator moŝe wówczas zdecydować, czy daną stronę zaindeksować, czy teŝ nie. Wszystkie zasugerowane przez uŝytkowników strony trafiają do załoŝonej w tym celu grupy źródeł (patrz opis punktu 2). 8 Opcja Zaloguj nie pojawia się automatycznie po zainstalowaniu systemu SES. Stanie się ona dostępna dopiero po zainstalować i skonfigurować system zarządzania toŝsamością.. Więcej szczegółów podano niŝej w rozdziale 3. Rys. 7. Przykładowy wygląd okna z wynikami poszukiwań. Szukana fraza jest zaznaczona innym kolorem. Wyniki są wewnętrznie buforowane w systemie

7 Rys. 8. Przykładowe okno do definiowania tzw. łączy sugerowanych 3. Secure w SES 3.1. Uwagi wstępne Jak wspomniano w rozdziale 1 SES stworzony został z myślą o zapewnieniu wygodnych mechanizmów indeksowania zarówno danych o charakterze publicznym jak i danych poufnych. W pierwszym przypadku sprawa wydaje się być dość oczywista naleŝy zapewnić, aby system potrafił szybko i dokładnie indeksować duŝe ilości danych o bardzo róŝnej strukturze. PoniewaŜ SES korzysta ze sprawdzonego i dobrze juŝ dopracowanego modułu Oracle Text [Text], więc indeksowanie danych publicznych nie stanowi tu problemu. W przypadku danych poufnych pojawiają się dwa bardzo waŝne zagadnienia. Po pierwsze robot internetowy musi być zdolny dostać się do chronionych danych. Innymi słowy musi w jakiś sposób potrafić automatycznie uwierzytelnić się (np. podać wymaganą nazwę uŝytkownika i hasło) lub teŝ wejść do chronionych zasobów będąc obdarzonym przez nie odpowiednim zaufaniem (ang. trusted). Wówczas dopiero dane mogą zostać zaindeksowane i udostępnione w module uŝytkownika (patrz podrozdział 2.3). Z drugiej strony zaindeksowanie pewnych danych nie oznacza automatycznie, Ŝe staną się one dostępne dla kaŝdego zainteresowanego. Pojawia się więc kolejne sito, którego zadaniem jest ograniczanie dostępu do zaindeksowanych danych dla nieautoryzowanych uŝytkowników. System SES wspiera powyŝsze działania, jednak nie robi tego samodzielnie. Musi bowiem współpracować z systemem zarządzania toŝsamością (ang. Identity Management) Oracle Interenet Directory (OID) będącym jednym z modułów w Oracle Application Server 10g Release 2. Dopóki administrator nie połączy systemu SES z OID, ten pierwszy moŝe działać tylko w obszarze danych udostępnianych publicznie. Innymi słowy wszystko co SES zdoła zaindeksować, zostanie udostępnione publicznie. Zwróćmy w tym miejscu uwagę na to, Ŝe SES moŝe zaindeksować dane, które same w sobie nie są publiczne (np. jakąś kolumnę w tabeli Oracle) i następnie udostępnić je publicznie. Nie mamy więc na razie do czynienia z autoryzacją (ang. authorization) 11 na poziomie 11 authorization (autoryzacja) - potwierdzenie uprawnień lub uprawnienie kogoś do zrobienia czegoś. Na przykład centra autoryzacji kart kredytowych autoryzują transakcje nimi dokonywane. Słowo "autoryzacja" jest często mylone z authentication, patrz teŝ kolejny przypis. Źródło:

8 poszczególnych uŝytkowników systemu SES a jedynie z uwierzytelnieniem (ang. authentication) 12 na poziomie administratora systemu SES Uwierzytelnianie (ang. authentication) RozwaŜmy przykład, w którym tworzymy źródło danych bazujące na tabeli Oracle (ang. Table Source). Wówczas administrator systemu SES wpisuje dane uwierzytelniające, czyli w tym przypadku parametry dostępowe do tabeli. Pokazano to na Rysunku 9. Po zaindeksowaniu danych stają się one natychmiast dostępne z poziomu modułu uŝytkownika SES. Mówimy wówczas o tzw. uwierzytelnianiu na poziomie administratora (ang. Admin-based Authentication). Rys. 9. Definiowane źródła danych bazującego na tabeli Oracle W przypadku innych źródeł danych (np. stron WWW) bardzo często uwierzytelnianie odbywa się w formularzach HTML, gdzie uŝytkownik wpisuje właściwą nazwę oraz hasło. SES w takich sytuacjach potrafi samodzielnie w czasie indeksowania (bez udziału kogokolwiek) wpisać wymagane dane do pól formularza. Mówimy wówczas o tzw. uwierzytelnianiu na poziomie formularza (ang. Form-based Authentication). Oczywiście administrator w czasie tworzenia tej formy uwierzytelniania musi pierwszy raz ręcznie podać poprawne dane do formularza. Opisane powyŝej metody uwierzytelniania wymagają, aby administrator w czasie ich konfigurowania podał wymagane parametry (najczęściej jest to nazwa uŝytkownika i jego hasło). Oczywiście administrator nie zawsze zna lub moŝe znać te dane. MoŜna wówczas wdroŝyć jeszcze inne rozwiązania. Chodzi tutaj o tzw. uwierzytelnianie samoobsługowe (ang. Self Service Authentication). Wówczas właściciel danych dokonuje ich uwierzytelnienia niejako w imieniu administratora. UŜytkownik obdarzony zaufaniem przez administratora moŝe samodzielnie uwierzytelnić się i tym samym zlecić indeksowanie danych. Po zalogowaniu się do systemu SES z poziomu modułu uŝytkownika w prawym górnym rogu pojawia się dodatkowe łącze o nazwie Dostosuj. Pokazano to na Rysunku 10. Rys. 10. Łącze Dostosuj pojawiające się w module uŝytkownika w wyniku uŝycia Self Service Authentication 12 authentication (uwierzytelnienie) - potwierdzenie swojej toŝsamości, stwierdzenie Ŝe dany podmiot jest tym, za kogo się podaje. A więc: podczas logowania do systemu uwierzytelniamy się przedstawiając mu dowody swojej toŝsamości (ang. credentials) w postaci nazwy uŝytkownika (login) i hasła. Słowo to pochodzi od potwierdzania autentyczności, jednak w języku polskim raczej nie mówi się Ŝe osoba jest autentyczna, stąd problemy z tłumaczeniem. Często spotykany w polskich tekstach potworek stanowiący kalkę z angielskiego to słowo autentykacja, czy jeszcze straszniejszy autentyfikacja. Prosimy unikać. Źródło:

9 Inną metodą uwierzytelniania wspieraną przez SES jest tzw. funkcjonalność jednokrotnego uwierzytelniania (ang. Single Sing-On Authentication). Aby jednak wdroŝyć to rozwiązanie musimy zainstalować oraz skonfigurować serwer aplikacyjny Oracle Application Server Autoryzacja (ang. authorization) Omówione w poprzednim podrozdziale uwierzytelnianie zapewniało tylko (albo aŝ) to, Ŝe SES był w stanie indeksować dane o charakterze poufnym. Jednak po ich zaindeksowaniu stają się one dostępne dla kaŝdego uŝytkownika systemu SES, czyli de facto są ogólnie dostępne. Aby ograniczyć dostęp do poufnych danych tylko dla wybranych uŝytkowników, naleŝy jeszcze dodatkowo skonfigurować uprawnienia do zaindeksowanych zasobów. UŜytkownik w rozumieniu systemu SES to uŝytkownik, który jest zdefiniowany w systemie zarządzania toŝsamością Oracle Interenet Directory. Na Rysunku 11 pokazano przykładowe ekran z modułu administratora, gdzie pokazano, w jaki sposób ustawia się autoryzację w oparciu o tzw. listę kontroli dostępu (ang. Access Control List) do indeksowanych danych. Wpisany uŝytkownik orcladmin jest uŝytkownikiem zdefiniowanym w OID. Na rysunku widać równieŝ pozycję Querytime Filtering. Jest to kolejna moŝliwość autoryzowania uŝytkowników. Wymagane jest tutaj napisanie odpowiedniej klasy w języku Java, która będzie w locie sprawdzała uprawnienia uŝytkowników. Gdy okaŝe się, Ŝe uŝytkownik chce oglądać dokumenty, do których nie ma wystarczających uprawnień, nie zostaną mu one pokazane na stronie WWW. Rys. 11. Ustawianie autoryzacji dla przykładowego źródła danych Dokładniejsze omówienia zagadnień autoryzacji uŝytkowników w systemie SES wymagałoby wcześniejszego omówienia (dość złoŝonych) spraw związanych z działaniem i konfiguracją Oracle Interenet Directory co wykracza poza zakres artykułu. Osoby zainteresowane mogą sięgnąć do dostępnej literatury [AS10g]. 4. Java API System SES, mimo Ŝe bardzo rozbudowany i funkcjonalny, moŝe czasami nie zapewniać wymaganej przez uŝytkownika funkcjonalności. NaleŜy równieŝ spodziewać się, Ŝe przyszli uŝytkownicy będą chcieli zintegrować wizualnie wyszukiwarkę SES z istniejącymi juŝ w przedsiębiorstwie systemami. Do dyspozycji mamy wówczas następujące Java API:

10 Web services API: słuŝy do tworzenia własnych aplikacji klienckich przeszukujących zaindeksowane przez system SES dane, Crawler Plug-in API: daje moŝliwość indeksowania indywidualnych danych uŝytkowników, które nie są rozpoznawane przez SES, Query Time Authorization API: filtrowanie wyników poszukiwać celem sprawdzenia, czy dany uŝytkownik posiada wymagane uprawnienia do oglądania dokumentów. Dokument zostanie umieszczony w wynikach wyszukiwania dopiero po tym, jak zostanie sprawdzony pod kątem uprawnień dostepowych, URL Rewriter API: daje moŝliwość podmiany w locie adresów URL pojawiających się na stronie z wynikami wyszukiwania. PoniŜej opisano dwa pierwsze rodzaje Java API. Opis pozostałych (w praktyce prawdopodobnie rzadziej uŝywanych) moŝna znaleźć w dokumentacji systemu SES Web Services API UŜycie Web Services API ma zastosowanie w sytuacji, gdy uŝytkownik końcowy potrzebuje dopasować interfejs do swoich specyficznych wymagań nie zawsze przecieŝ oracle-owy wygląd aplikacji klienckiej SES będzie współgrał wizualnie z innymi uŝywanymi aplikacjami. Dodatkową zaletą własnej aplikacji dla klienta jest to, Ŝe moŝe być ona osadzona na dowolnym serwerze WWW (wspierającym oczywiście środowisko Javy). Aplikacje taką tworzymy z wykorzystaniem technologii Web Services [Zak06, Moz04]. SES udostępnia odpowiednie komponenty usług sieciowych osadzone w warstwie middle-tire serwera OC4J będącego jednym ze składników SES-a. Wgląd w strukturę poszczególnych funkcji dostępny jest pod adresem gdzie mamy dostęp do dokumentu WSDL, do formularzy do testowania poszczególnych funkcji oraz do gotowej klasy pośrednika (ang. proxy/stub) (w wersji źródłowej i skompilowanej). Stronę główną SES Web Services oraz stronę z formularzem do testowania przykładowej funkcji (tu: dooraclesimplesearch) pokazano na Rysunku 10. Rys. 10. Strona główna SES Web Services oraz strona z formularzem do testowania przykładowej funkcji

11 Rysunek 11 pokazuje architekturę SES Web Services. Aplikacja klienta moŝe wywoływać usługi sieciowe albo poprzez bezpośrednie wysyłanie komunikatów SOAP do serwera lub teŝ korzystać z dostarczonej biblioteki klas proxy (to drugie rozwiązanie jest oczywiście wygodniejsze dla uŝytkownika). Rys. 11. Architektura SES Web Services (rysunek zaczerpnięto z [SESAdmin]) PoniŜej zamieszczono kod prostej strony jsp [2, strona 6-21] uŝywającej wspomnianą wyŝej bibliotekę klas proxy. Demonstruje on podstawową funkcjonalność aplikacji klienckiej SES. WaŜniejsze elementy pogrubiono: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> page contenttype="text/html; charset=utf-8"%> page import="java.util.vector"%> page import="java.net.url"%> page import="java.util.properties"%> page import="java.util.hashmap"%> page import="org.apache.soap.*"%> page import="oracle.soap.transport.http.oraclesoaphttpconnection"%> page import="oracle.soap.encoding.soapenc.encutils"%> page import="oracle.search.query.webservice.client.*"%> <% // Get the search term entered by the user String searchterm = request.getparameter("searchterm"); if (searchterm == null) searchterm = ""; // Define the result element array. ResultElement[] reselemarray = null; // ResultElement is one // of the proxy Java classes int estimatedhitcount = 0; if (searchterm!= null &&!"".equals(searchterm)) { // Create the Oracle SES Web Services client stub OracleSearchService stub = new OracleSearchService(); // Set the Oracle SES Web Services URL.

12 // The URL is stub.setsoapurl("http://localhost:7777/search/query/oraclesearch"); // Get the search result by calling OracleSearchService.doOracleSearch() OracleSearchResult result = stub.dooraclesimplesearch( searchterm, new Integer(1), new Integer(10), Boolean.TRUE, Boolean.TRUE, Boolean.TRUE); // Get the estimated hit count by calling OracleSearchResult.getEstimatedHitCount() estimatedhitcount = result.getestimatedhitcount().intvalue(); // Get the search results reselemarray = result.getresultelements(); } %> <html><head><title>oracle SES Web Services Demo </title> </head> <body><form name="searchbox" method="post" action="./ses.jsp"> <input id="inputmain" type="text" size="40" name="searchterm" value="<%=searchterm%>"></input> <input type="hidden" name="searchterm" value="<%= searchterm %>"></input> <input type="submit" name="action" value="search"></input> </form><br></br><br></br><br></br> <% // Render the search results if (reselemarray == null reselemarray.length == 0) { %> <h3>there are no matches for the search term</h3> <% } else { %> <h3> There are about <%=estimatedhitcount%> matches </h3> <% for (int i=0; i<reselemarray.length; i++) { String title = reselemarray[i].gettitle(); if (title == null) title = "Untitled Document"; %> <p> <b> <a href="<%=reselemarray[i].geturl()%>"><%=title%></a> </b> <br> <%=reselemarray[i].getsnippet()%> </br> </p> <% }} %> </body></html> Aby skompilować i uruchomić powyŝszą aplikację naleŝy do zmiennej CLASSPATH dołączyć następujące wpisy: $ORACLE_HOME/search/lib/search_query.jar (The proxy Java libraries) $ORACLE_HOME/oc4j/soap/lib/soap.jar

13 $ORACLE_HOME/oc4j/j2ee/home/lib/http_client.jar $ORACLE_HOME/xdk/lib/xmlparserv2.jar $ORACLE_HOME/lib/mail.jar $ORACLE_HOME/lib/activation.jar Dodatkowo moŝna ze strony domowej systemu SES [SESHome] pobrać bardziej rozbudowaną aplikację kliencką 13, mogącą słuŝyć jako materiał wzorcowy przy tworzeniu własnych rozwiązań. Jest ona dostarczana w postaci gotowego do udostępnienia (ang. deploy) pliku ear. Na początku najwygodniej przetestować działanie aplikacji demonstracyjnej po udostępnieniu jej w niezaleŝnym serwerze OC4J w wersji standalone 14 ( wersja 10g Release 3 posiada juŝ wygodną konsolę administracyjną dostępną pod adresem: i deploying w tym środowisku jest banalnie prostym zadaniem). Innym praktycznym przykładem uŝycia SES Web Services jest strona gdzie firma Oracle wykorzystała system SES do zaindeksowania pewnej części swoich zasobów. Więcej szczegółów na temat tego projektu moŝna znaleźć w dokumencie [CSI] Crawler Plug-in API UŜycie Crawler Plug-in API ma zastosowanie w sytuacji, gdy uŝytkownikom nie wystarcza funkcjonalność oferowana przez predefiniowane źródła danych (a więc strony WWW, tabele bazy Oracle, pliki dyskowe, poczta elektroniczna, listy mailowe, zasoby Oracle AS Portal oraz tzw. źródła sfederowane). MoŜe się np. zdarzyć, Ŝe będziemy chcieli indeksować repozytoria o strukturze nieznanej systemowi SES (np. pliki jakiejś specyficznej aplikacji). Wówczas powinniśmy uŝyć dostarczanej z systemem SES biblioteki Java API i napisać odpowiednią tzw. wtyczkę (ang. plugin) do systemu. W praktyce sprowadza się to do utworzenia odpowiedniej klasy Java oraz zarejestrowanie jej jako nowego typu źródła danych (wybieramy z listy rozwijalnej pozycję User-Defined patrz Rysunek 2). Dostarczane wraz z systemem SES Java API zawiera dwa interfejsy (Crawler- PluginManager oraz CrawlerPlugin), które naleŝy zaimplementować. Zadaniem utworzonego pluginu jest pobranie atrybutów oraz zawartości indeksowanych dokumentów i przekazanie ich do robota internetowego celem ich zaindeksowania (patrz Rysunek 11). Pakiet instalacyjny SES-a zawiera trzy przykładowe wtyczki, które mogą słuŝyć jako wzór przy pisaniu własnych kodów. MoŜna je znaleźć w katalogu $ORACLE_HOME/search/sample/agent/. Rys. 11. Działanie Clawler Plug-in API (rysunek zaczerpnięto z [SESAdmin]) 13 W chwili pisania artykułu była ona do pobrania pod adresem: 14 Do pobrania ze strony

14 5. Podsumowanie W artykule omówiono najwaŝniejsze elementy nowego produktu firmy Oracle o nazwie Secure Enterprise Search (SES). Jest to niezwykle interesująca oferta (choć nie naleŝąca do tanich!) dla uŝytkowników, którzy potrzebują wydajnego systemu do indeksowania i udostępniania w internecie duŝych ilości danych o bardzo róŝnej strukturze i pochodzeniu (np. strony interenetowe, plik pdf, doc, zasoby portali korporacyjnych, poufne dane z poczty elektronicznej itd). Wydaje się, Ŝe SES nie ma w tej chwili godnej konkurencji. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe reklamowanie przez firmę Oracle systemu SES jako gotowego natychmiast do uŝycia (out-of-the-box) jest informacją nieco na wyrost. Po zainstalowaniu SES-a administrator musi jeszcze spędzić wiele czasu na właściwym jego skonfigurowaniu. Naprawdę sporo pracy trzeba włoŝyć, aby wykorzystać moŝliwości systemu SES w zakresie indeksowania i udostępniania danych o charakterze poufnym. NaleŜy bowiem, oprócz konfiguracji (wcale nie prostej!) systemu SES, zainstalować serwer aplikacyjny Oracle Application Server 10g Release 2 oraz skonfigurować jego moduł Oracle Interenet Directory. To zadanie teŝ jest raczej trudne i czasochłonne. Zwróćmy równieŝ uwagę na to, Ŝe instalacja Oracle Interenet Directory w praktyce oznacza, Ŝe pojawia nam się nowa instancja bazy danych Oracle, którą trzeba przecieŝ systematycznie administrować. PoniewaŜ SES teŝ osadzony jest na własnej instancji bazy, całość środowiska zaczyna się rozrastać. W praktyce pewnie będzie tak, Ŝe na system SES będą decydować się firmy, które posiadają juŝ na stanie jakąś bazę produkcyjną opartą na serwerze Oracle a dane z tej bazy być moŝe będą indeksowane przez SES-a. Minimalna więc konfiguracja pozwalająca wykorzystać pełne moŝliwości systemu SES to 3 instancje bazy. Bibliografia [SESHome] [SESAdm] Strona domowa systemu Secure Enterprise Search: Dokumentacja systemowa: Oracle Secure Enterprise Search Administrator's Guide 10g Release 1 (10.1.6) B , [USAdm] Dokumentacja systemowa: Oracle Ultra Search Administrator's Guide 10g Release 2 (10.2) B , [Text] Dokumentacja systemowa: Oracle Text Application Developer's Guide 10g Release 2 (10.2) B , [OC4J] Oracle Containers for J2EE: [AS10g] Oracle Application Server 10g Release 2: [OID] [SESReadme] [CSI] [Zak06] [Moz04] Oracle Internet Directory: Dokumentacja systemowa: Oracle Secure Enterprise Search Administrator's Guide 10g Release 1 (10.1.6) B , plik: Oracle Secure Enterprise Search Readme 10g Release 1 (10.1.6) for Linux x86 and Microsoft Windows Implementing a Custom Search Interface with SES - A Case Study with search.oracle.com: Zakrzewicz M.: Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI, XIII Seminarium PLOUG, Warszawa, kwiecień 2006, Morzy M.: Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services, III Szkoła PLOUG, Poznań, luty 2004,

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0. Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0. Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition Informator Techniczny nr 54 26-08-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0 Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0 przebiega w trzech etapach:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX 1. Wstęp Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) został zaprojektowany przez czołowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje www laboratorium

Aplikacje www laboratorium Aplikacje www laboratorium Konfigurowanie zabezpieczeń w oparciu o JAAS w serwerze GlassFish Zabezpieczanie aplikacji webowych z wykorzystaniem JASS jest w podstawowych zastosowaniach procesem dwuetapowym.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2)

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Netscape to tak naprawdę kilka programów (m. in. przeglądarka stron WWW i klient pocztowy). Jeśli uruchomiliśmy program Netscape jako przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik technologii ActivCard

Przewodnik technologii ActivCard PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik technologii ActivCard Część VIII. Wykorzystanie kart Smart Card w systemie identyfikacji cyfrowej ActivPack CLICO Sp. z o.o., Al. 3-go Maja 7, 30-063 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykład 3 Inżynieria oprogramowania. Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykład 3 Inżynieria oprogramowania Przykład 1 Bezpieczeństwo(2) wg The Java EE 5 Tutorial Autor: Zofia Kruczkiewicz Struktura wykładu 1. Utworzenie użytkowników i ról na serwerze aplikacji Sun Java System

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:16

z 9 2007-06-30 18:16 http://www.playstationworld.pl :: Przeglądanie stron WWW na PlayStation 2 Artykuł dodany przez: KoDa (2006-07-22 21:44:27) Network Access Disc słuŝy do skonfigurowania połączenia z Internetem oraz do połączenia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wstęp INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Wysyłanie wiadomości z programu Wonderware Historian. 1. Aktywowanie Database Mail

Wstęp INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Wysyłanie wiadomości  z programu Wonderware Historian. 1. Aktywowanie Database Mail Informator Techniczny nr 111 25-03-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wysyłanie wiadomości e-mail z programu Wonderware Historian Wstęp W Historianie istnieje moŝliwość wysyłania wiadomości e-mailowych.

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http

Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http Internetowy sterownik podlewania ogrodowego na LOGO! Sieciowy dostęp do LOGO! za pomocą http W artykule przedstawiamy pierwszy z możliwych sposobów uinternetowienia systemu podlewania ogrodowego wykonanego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej Co warto wiedzieć o łączeniu komputerów w sieci? Spójrz na rysunek IV.3p, który przedstawia właściwości Połączeń lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW

Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW Instrukcja do instalacji/aktualizacji systemu KS-FKW System KS-FKW składa się z - bazy danych, schemat KS - część dla danych wspólnych dla programów KAMSOFT - bazy danych, schemat FK (lub FKxxxx w zaleŝności

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta

PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Mistrzowska Bankowość Korporacyjna uuuuuuuuuumistrzowska Bankowość Korporacyjna PekaoBIZNES 24 Instrukcja obsługi dla Klienta Konfiguracja przeglądarek do pracy z systemem bankowości internetowej ver.

Bardziej szczegółowo

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n

Zdalna obsługa transcievera. H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Zdalna obsługa transcievera H A M R A D I O D E L U X E R e m o t e S e r v e r C o n f i g u r a t i o n Do poprawnej pracy zdalnego dostępu do radiostacji, niezbędne jest działające oprogramowanie Ham

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

26.X.2004 VNC. Dawid Materna

26.X.2004 VNC. Dawid Materna 26.X.2004 Zastosowanie programu VNC do zdalnej administracji komputerem Autor: Dawid Materna Wstęp W administracji systemami operacyjnymi często zachodzi potrzeba do działania na Pulpicie zarządzanego

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird?

Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Jak skonfigurować klienta Mozilla Thunderbird? Mozilla Thunderbird (czyt. tanderberd) to bardzo dobry, darmowy program do obsługi poczty, grup dyskusyjnych i RSS, brat przeglądarki internetowej Firefox.

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure

Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure 1 Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure Niestety firma F-Secure nie udostępnia paczki instalacyjnej EXE lub MSI do instalacji oprogramowania F-Secure Client Security. Paczkę

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL.

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Instalacja Joomla Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Przygotowanie bazy danych: Nie będę się tu rozwodzić nad instalacją i konfiguracją serwera MySQL, zakładając

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo