KONTROLA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONTROLA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ"

Transkrypt

1 KONTROLA INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU U BENEFICJENTA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Czerwiec 2013 r. 1

2 Czynności Kontrolne na miejscu realizacji projektu zgodnie z LISTĄ SPRAWDZAJĄCĄ Załącznik nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Minimalny zakres kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu), na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu. 2

3 PODSTAWA PRAWNA Akty prawne i dokumenty regulujące kontrolę realizacji POIiŚ: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiające Fundusz Spójności, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i nr 1080/2006, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 28 listopada 2011r. 3

4 KONTROLA CELE: UZYSKANIE MOŻLIWIE PEŁNEJ INFORMACJI NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA POPRZEZ: KONTROLĘ DOKUMENTÓW WIZJĘ LOKALNĄ W MIEJSCU REALIZACJI ZADANIA: WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI PROJEKTU, SPRAWDZENIE CZY INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU W REALIZACJI PROJEKTU ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW, PRZEDSTAWIANE PRZEZ BENEFICJENTA WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ, SĄ ZGODNE ZE STANEM RZECZYWISTYM, WERYFIKACJA,CZY WSPÓLFINANSOWANE TOWARY I USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE/DOSTARCZONE, WERYFIKACJA, CZY WYDATKI ZADEKLAROWANE PRZEZ BENEFICJENTA W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYM PROJEKTEM ZOSTAŁY RZECZYWIŚCIE PONIESIONE I SĄ ZGODNE Z ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI. FUNKCJE: WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA ODDZIAŁYWANIE PREWENCYJNE ZAPOBIEGANIE POWSTANIU UCHYBIEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKRYWANIE UCHYBIEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 4

5 ZAGADNIENIA OGÓLNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ZARZĄDZANIE PROJEKTEM NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ZAKRES KONTROLI ROBOTY BUDOWLANE SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE OPŁATY VAT INNE KATEGORIE WYDATKÓW SYSTEM FINANSOWO- KSIĘGOWY 5

6 ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI ORAZ PRAWEM WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE WYMOGI FORMALNE: Czy stan zaawansowania projektu we wnioskach o płatność jest zgodny z faktycznie wykonanym zakresem robót? Czy zakres prac rzeczywiście realizowanych jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie/opisie projektu? Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie oryginałów z załącznikami przedstawianymi we wnioskach o płatność, w tym oryginałów: - faktur, - wyciągów bankowych, - dokumentacji odbiorowej, w tym: protokołów odbioru robót, protokołów częściowego odbioru robót, protokołów końcowego odbioru robót. dokumentacji powykonawczej, potwierdzeniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót, pozwolenia na użytkowanie, udokumentowania wypełnienia postanowień zawartych w decyzji środowiskowej. dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu. 6

7 ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI ORAZ PRAWEM WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE WYMOGI FORMALNE: Czy na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania? Czy na oryginałach faktur (lub równorzędnych dokumentach) nie występują adnotacje innych instytucji wdrażających programy operacyjne? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie oryginałów faktur czy nie występują adnotacje związane z podwójnym finansowaniem, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania. Sprawdzenie prawidłowego opisu oryginału faktury, w celu upewnienia się, że te same wydatki nie zostały uznane za kwalifikowane w ramach różnych instrumentów wspólnotowych, np. innych programów operacyjnych.: - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , - Programu Operacyjnyego RYBY na lata

8 ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI ORAZ PRAWEM WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE WYMOGI FORMALNE: Czy realizowana jest zasada trwałości projektu (w odniesieniu do założeń przyjętych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie/opisie projektu)? W przypadku zadeklarowania wkładu niepieniężnego jako kwalifikowalnego w ramach projektu czy koszt zadeklarowany jako kwalifikowany spełnia zasadę efektywności? W przypadku wniesienia urządzeń, materiałów (surowców) lub ekspertyz jako wkładu niepieniężnego, czy Beneficjent posiada, dokumenty potwierdzające zgodność wkładu niepieniężnego z zasadą efektywności? W przypadku wkładu niepieniężnego w postaci nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające, iż koszt pracy wolontariusza nie przekracza wynagrodzenia za dany rodzaj pracy? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie, czy zostały spełnione przesłanki warunkujące zachowanie trwałości projektu na danym etapie realizacji Projektu - wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z umową o dofinansowanie. Sprawdzenie, czy zakres rzeczowy w jakiejkolwiek części był wykonany siłami własnymi przez Beneficjenta Sprawdzenie dokumentów posiadanych przez Beneficjenta, dotyczących potwierdzenia dokonania rozeznania rynku, czy koszt zadeklarowany jako wkład niepieniężny nie został zadeklarowany w kwocie wyższej niż cena, za którą dany produkt/usługę można zakupić na rynku. Sprawdzenie dokumentów dotyczących rozeznania rynku wskazujących, że wartość wkładu niepieniężnego nie przekracza wartości rynkowej danego urządzenia, materiału (surowców) lub ekspertyzy. 8

9 ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI ORAZ PRAWEM WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE WYMOGI FORMALNE: W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz tryb przetargu z K.C., czy Beneficjent posiada, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie czy Beneficjent posiada dokumenty związane z: rozeznaniem rynku (wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej). Odpowiednim uzasadnieniem gdy rozeznanie rynku nie było możliwe, dokumenty potwierdzające okoliczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. gdy Beneficjent posiada umowy na wartość mniejszą niż 2000 złotych sprawdzenie, czy zamówienie nie zostało podzielone na części lub zaniżone w celu uniknięcia stosowania procedury rozeznania rynku postępowaniem przetargowym dla umów < Euro. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. zestawienia zawartych umów. tryb udzielonego zamówienia. 9

10 ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI ORAZ PRAWEM WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE WYMOGI FORMALNE: Czy Beneficjent posiada i stosuje procedury dotyczące: - Weryfikacji robót, usług i/lub dostaw, - przygotowywania wniosków o płatność, - archiwizacji wszelkich dokumentów? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie czy Beneficjent posiada i stosuje procedury: - procedurę weryfikacji, czy roboty, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową. - procedurę przygotowywania wniosków o płatność, w tym zasady weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność, są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. - procedurę archiwizacji wszelkich wytworzonych dokumentów związanych z realizacją projektu w okresie realizacji POIiŚ oraz 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/

11 ZAGADNIENIA OGÓLNE WYMOGI FORMALNE: Czy Beneficjent posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie projektem wraz z opisem zadań każdej komórki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu? Czy Beneficjent posiada spisany zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu wraz ze wskazaniem stanowisk/osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu i realizuje zadania zgodnie z jej zapisami? Czy Beneficjent posiada i stosuje procedurę zawierania umów, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp? Czy zachowano zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada : Regulamin organizacyjny. Strukturę organizacyjną. Zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Podział odpowiedzialności oraz system wzajemnych zastępstw. Powołanie Wydziału/Zespołu ds. Realizacji Projektu - Jednostka Realizująca Projekt. Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada i stosuje procedurę zawierania umów, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp (lub regulamin zamówień publicznych danej jednostki), na którą uzyskał zgodę instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie. Oświadczenie od Beneficjenta o nieotrzymaniu innej pomocy publicznej, na te same koszty kwalifikowane, na pokrycie których udzielono pomocy publicznej w ramach umowy o dofinansowanie. Czy zachowano zgodność z zasadami ochrony środowiska? Czy zostały zrealizowane wszystkie zalecenia z poprzednich kontroli projektu? Sprawdzenie czy Beneficjent spełnił zobowiązania nałożone na jednostkę w wydanej przez odpowiednie organy decyzji środowiskowej. Sprawdzenie, czy zostały wdrożone zalecenia z poprzednich kontroli lub uzasadnienie przyczyny nie wdrożenia tych zaleceń. Czy projekt nie generuje dochodu? Sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady WE 1083/2006 Rozdział II Art Projekty generujące dochód.

12 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WYMOGI FORMALNE: DZIAŁANIA KONTROLNE: Czy do wydatków kwalifikowalnych nie włączono wypełnienia wniosku o dofinansowanie? Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada procedurę przygotowywania wniosków o płatność oraz stosuje zasady weryfikacji i poświadczania, czy wszystkie wydatki włączane do wniosku o płatność są zgodne z zasadami zawartymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. 12

13 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WYMOGI FORMALNE: Czy i w jaki sposób Beneficjent prowadzi kwalifikację wynagrodzeń dla pracowników? Czy pracownik ma zawartą z pracodawcą (Beneficjentem) więcej niż jedną umowę o pracę? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada i stosuje Regulamin organizacyjny danej jednostki? Sprawdzenie czy składniki wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zostały zadeklarowane w wydatkach kwalifikowanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ? Sprawdzenie czy dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu przygotowane są opisy stanowiska pracy tzn., czy dany pracownik zajmuje się realizacją PO IiŚ, w odpowiednim zakresie zadeklarowanym przy wnioskach o płatność? Sprawdzenie czy kwalifikowana wartość wynagrodzenia pracownika została obliczona zgodnie z postanowieniami podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. l Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ? Sprawdzenie czy umowa cywilnoprawna zawarta przez beneficjenta z własnym pracownikiem spełnia warunki kwalifikowalności określone w podrozdziale 6.2 pkt 3 lit. n Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ? Sprawdzenie sposobu kwalifikowania kosztów ogólnych czy metodyka obliczenia kosztów ogólnych dotyczących realizacji projektu jest zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ? Sprawdzenie czy w wydatkach kwalifikowanych zostały wykazane wydatki przeznaczone na adaptację powierzchni biurowej jako dostosowanie powierzchni biurowej do potrzeb realizacji 13 projektu?

14 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków NABYCIE NIERUCHOMOŚCI WYMOGI FORMALNE: Czy nabyta nieruchomość (zarówno zabudowana jak i niezabudowana), jak również nieruchomość w odniesieniu do której nabyto prawo użytkowania wieczystego lub wniesiona jako wkład niepieniężny jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na potrzeby projektu? Czy wydatki związane z nabyciem nieruchomości były zadeklarowane jako kwalifikowane w części dotyczącej nieruchomości nabytej w ramach wydatków kwalifikowanych? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada dokumenty świadczące o prawie do posiadania nieruchomości oraz nieruchomość jest wykorzystywana na cele związane z realizacją projektu, zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie? Sprawdzenie, czy wydatki przeznaczone na zakup nieruchomości i określone w Harmonogramie Realizacji Projektu (HRP), stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie, zostały zadeklarowane jako wydatki kwalifikowane? 14

15 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków ROBOTY BUDOWLANE WYMOGI FORMALNE: Czy prace w jakiekolwiek części zostały wykonane siłami własnymi? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie, czy Beneficjent prowadzi weryfikację efektywności poniesionych wydatków oraz stosuje oddzielny i przejrzysty system rozliczania wykonanych prac? Sprawdzenie, czy w przypadku finansowania wynagrodzeń zostały spełnione odpowiednie warunki? Czy zakres rzeczowy projektu został faktycznie wykonany i jest zgodny z Harmonogramem Realizacji Projektu (HRP), stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie? Czy zrealizowany zakres rzeczowy projektu jest zgodny z dokumentami przesyłanymi do NFOŚiGW, potwierdzającymi faktyczne wykonanie? Sprawdzenie podczas oględzin na terenie inwestycji, czy Beneficjent faktycznie zrealizował zakres robót zgodnie z zakresem określonym w Harmonogramie Realizacji Projektu (HRP). Sprawdzenie czy Beneficjent posiada oryginały dokumentów projektowych, które są zgodne z dokumentami odniesienia przesyłanymi do NFOŚiGW, w tym: projekt budowlany, koncepcję projektową, dzienniki budowy, decyzje, pozwolenia, umowy z wykonawcami, protokoły odbiorowe. 15

16 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków SPRZĘT I WYPOSAŻENIE WYMOGI FORMALNE: Czy zakupione przenośne środki trwałe stanowią część wydatków inwestycyjnych? Czy został zakupiony sprzęt używany czy fabrycznie nowy? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie, czy zakupione sprzęty trwałe są wykorzystywane na potrzeby projektu i są włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta (dokumenty OT)? Sprawdzenie czy środki trwałe (wartości niematerialne i prawne) wykorzystywane w okresie realizacji projektu, są wykorzystywane na potrzeby projektu? Sprawdzenie czy występują przypadki odpisów amortyzacyjnych, które są traktowane jako wydatki kwalifikowane w ramach projektu? Jeżeli tak to w jakiej proporcji i w jakim stopniu odpisy amortyzacyjne są uznawane za kwalifikowane? Sprawdzenie, czy cena sprzętu nie przekracza wartości rynkowej tego sprzętu (weryfikacja w oparciu o dokumenty przedłożone przez Beneficjenta)? Sprawdzenie, czy zakupiony sprzęt spełnia wymagania umowy o dofinansowanie, posiada odpowiednie cechy wymagane dla eksploatacji projektu i spełnia odpowiednie normy? Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada oryginały dokumentów materiałowych, w tym: - Jakość dostarczanych materiałów przez Wykonawcę. - Oświadczenie o zastosowaniu nowych materiałów/urządzeń. - Certyfikaty, aprobaty lub deklaracje zgodności na użyte materiały i urządzenia. 16

17 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE WYMOGI FORMALNE: Czy Beneficjent realizuje działania informacyjnopromocyjne? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie, czy Beneficjent prowadzi działania informacyjnopromocyjne zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz zasadami określonymi przez IZ POIiŚ? Sprawdzenie zamontowanych przez Beneficjenta tablic informacyjnych/pamiątkowych (w tym: miejsce ich lokalizacji, liczba oraz sposób rozmieszczenia). Sprawdzenie, czy Beneficjent : stosuje tabliczki i naklejki informacyjne zgodnie z Wytycznymi. prowadzi oznakowanie dokumentacji dotyczącej projektu, posiada zestawienie miejsc przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu. Podczas wizji lokalnej w trakcie oględzin wytypowanych do kontroli elementów zakresu rzeczowego projektu sporządzana jest dokumentacja fotograficzna elementów poddanych oględzinom. 17

18 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków OPŁATY WYMOGI FORMALNE: Czy opłaty zostały poniesione rzeczywiście i ostatecznie i są niezbędne dla realizacji projektu? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie zgodności opisów faktur i protokołów odbioru robót z zakresem przedstawionym w Harmonogramie Realizacji Projektu (HRP), stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada oryginały dokumentów stanowiących załączniki do wniosków o płatność tj.: - faktury, - protokóły odbiorów, - wyciągi bankowe, - wydruki z systemu finansowo- księgowego, itp. 18

19 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków VAT WYMOGI FORMALNE: DZIAŁANIA KONTROLNE: Czy podatek VAT został uznany za wydatek kwalifikowalny? Sprawdzenie, czy Beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu oraz upewnienie się, że nie nastąpiły okoliczności wpływające na kwalifikowalność? Oświadczenie Beneficjenta o podatku VAT jako wydatku niekwalifikowanym dla Projektu. 19

20 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków INNE KATEGORIE WYDATKÓW WYMOGI FORMALNE: Czy wydatki zostały zawarte w umowie o dofinansowanie (opisie projektu)? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie, czy zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki zostały faktycznie poniesione? Sprawdzenie i porównanie posiadanych przez Beneficjenta dokumentów oraz potwierdzenie faktycznie zrealizowanych robót/dostaw/usług zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu (HRP), stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. 20

21 Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ dla danej kategorii wydatków SYSTEM FINANSOWO- KSIĘGOWY WYMOGI FORMALNE: Czy istnieje i jest stosowany odrębny system księgowy lub odrębny kod księgowy dla wszystkich operacji związanych z realizacją projektu? DZIAŁANIA KONTROLNE: Sprawdzenie czy Beneficjent posiada dokumenty formalne dotyczące stworzenia informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub wyodrębnienia dla projektu systemu księgowego lub zastosowania odrębnego kodu księgowego dla wszystkich operacji związanych z realizacją projektu wraz z wykazem opisującym numery kont lub opisujących kody księgowe. Sprawdzenie, czy Beneficjent posiada i stosuje Politykę (zasady) rachunkowości wraz z planem kont, w której uwzględniono rozliczanie projektu. 21

22 Uchybienia i nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli na miejscu realizacji projektów u Beneficjentów POIiŚ identyfikowane są w: - Obszarze zgodności z zapisami w Umowie o dofinansowanie - Obszarze zgodności realizacji z polskim prawem JAKO - Nieistotne nie powodujące skutków finansowych, - Istotne powodujące skutki finansowe 22

23 Przyczyny powstania uchybień i nieprawidłowości wynikają z: Niedostatecznego organizacyjnego przygotowania Beneficjenta Brak wydzielonego zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu. Brak udziału w szkoleniach dla osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Częsta rotacja pracowników. Nieodpowiedniego przygotowania przedsięwzięcia (projektu) Podpisywanie dokumentów bez czytania ze zrozumieniem. Brak dostosowania się do zmian prawnych następujących w trakcie realizacji projektu. Brak nadzoru nad spełnieniem warunków określonych w zapisach podpisanych dokumentów i umów.. Złego zarządzania realizacją projektu Brak inicjatywy oraz zapytań ze strony Beneficjenta w kwestiach wątpliwych lub niezrozumiałych. Nie stosowaniu Wytycznych MRR w trakcie realizacji projektu. Błędne interpretacje Wytycznych. Brak dostatecznego nadzoru ze strony Inżyniera Kontraktu 23

24 Zagrożenia: - Drobne uchybienia przyczyną nieprawidłowości, - Poważne uchybienia, konieczność natychmiastowego działania, - Nadmierne wymagania dużo kosztują i często skutkują przekroczeniami finansowymi, - Nieprawidłowości wykryte przez organy kontroli kraju beneficjenta nie muszą skutkować zmniejszeniem dotacji 24

25 Uchybienia drobne dotyczą: - Dokumentowania robót dodatkowych i wprowadzanych zmian, - Jakości prowadzonej dokumentacji realizacji i odbioru robót, - Jakości dokumentacji rozliczeniowej robót, - Spójności opisywania dokumentów księgowych, - Istnienia i stosowania odrębnego systemu księgowego, - Prowadzenia ewidencji księgowej z przyjętą polityką rachunkowości, - Archiwizacji dokumentów, - Prowadzonych działań informacyjno promocyjnych. 25

26 Uchybienia istotne dotyczą: - Wykonawstwa robót dodatkowych i wprowadzanych zmian z naruszeniem ustawy PZP, - Odstępstw od zakresu rzeczowego określonego w Umowie o dofinansowanie, - Odstępstw od warunków wykonania i odbioru robót, - Nieprzestrzegania kwestii własnościowych, - Nie osiągnięcia efektu ekologicznego, - Kwalifikowanie wydatków na zakres nie ujęty w umowie o dofinansowanie, 26

27 Uchybienia istotne dotyczą (c.d.): - Naruszenie prawa szczególnie w zakresie inwestowania dotacji w obcy majątek, - Przekazywanie majątku wytworzonego na rzecz innego podmiotu przed upływem karencji, - Czerpania korzyści z wykorzystania obiektów dla celów innych niż określone we wniosku o wsparcie, - Rozliczenie kosztów za roboty niewykonane. 27

28 Najczęściej ujawniane uchybienia : - Niekompletna dokumentacja dotycząca wykonywanych robót, - Brak opisu w formie stempla informującego o finansowaniu z POIiŚ - Brak opracowanej i wdrożonej procedury archiwizacyjnej dla projektu, z zachowaniem obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego - Brak zgodności tablicy i oznakowania dokumentów z wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lipiec Brak polityki rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości dot. projektów POIiŚ wraz z podziałem nakładów inwestycyjnych na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. 28

29 Wnioski i zalecenia pokontrolne: - Wykorzystanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do usunięcia uchybień i poprawy jakości zarządzania przy realizacji projektu 29

30 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu 1 uchybienie: Beneficjent zrealizował roboty o łącznej kwocie netto X na obiekcie Y, dla którego nie przedstawił Kontrolującym żadnych dokumentów świadczących o posiadaniu tytułu prawnego. Postępowanie to jest niezgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu POIiŚ. zalecenie: Wyłączyć z kwalifikacji wydatki dotyczące tego zakresu robót. 30

31 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu 2 uchybienie: Stwierdzono nieprecyzyjny opis zakresu robót w Harmonogramie Realizacji Projektu. zalecenie: Doprecyzować zapisy w Harmonogramie Realizacji Projektu w punkcie X. 3 uchybienie: Zakres rzeczowy przedsięwzięcia opisany w Umowie o dofinansowanie i załączniku (Harmonogramie Realizacji Projektu) wyszczególniony w pozycji X został wykonany i odebrany w niepełnym zakresie. zalecenie: Uporządkować stronę formalną pod kątem zgodności zapisów Umowy z faktycznie wykonanym zakresem rzeczowym. 31

32 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu 4 uchybienie: Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w rozbieżności z Harmonogramem Realizacji Projektu. zalecenie: Dokonać aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu, w którym zostanie odzwierciedlony faktycznie wykonany zakres rzeczowy. 5 uchybienie: Stwierdzono, że powierzchnia wynajmowana na cele komercyjne była wykorzystywana niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. zalecenie: Należy dokonać korekty kwoty dofinansowania. 32

33 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu 6 uchybienie: Wartości docelowe wskaźników określających osiągnięty efekt ekologiczny różnią się od przyjętych. Wskaźniki dotyczące powierzchni ocieplonych ścian i dachów i okien nie uległy zmianie od zakończenia realizacji projektu. Natomiast wskaźniki związane z efektem ekologicznym uległy zmniejszeniu w porównaniu z zakładanymi, tj. Zużycie energii grzewczej zmalało o X %, emisja CO2 o Y%, a emisji pyłów o Z%. zalecenie: Po zakończeniu rocznej eksploatacji wykonać analizę dotyczącą oceny uzyskiwanych wskaźników energetycznych i przedstawić uzasadnienie dla występujących różnic. 33

34 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu uchybienie: Braki w dokumentacji formalno prawnej. 7 8 zalecenie: Uzupełnić dokumenty wymagane przez prawo budowlane wynikające z udzielonych pozwoleń na budowę oraz dokumentację niezbędną do użytkowania budynków (np. książki obiektów budowlanych). uchybienie: Brak inwentaryzacji powykonawczej. zalecenie: Wykonać niezbędną inwentaryzację (obmiary) przez podmioty uprawnione. 34

35 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny wykonania rzeczowego projektu 9 10 uchybienie: Braki certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia w dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny). zalecenie: Uzupełnić dokumentację o niezbędne certyfikaty, deklarację zgodności itp. uchybienie: Nieosiągnięcie w terminach określonych wartości wskaźników wymaganych zawartą umową. zalecenie: Zaleca się Beneficjentowi, aby zakładane wartości wskaźników były osiągane w umownych terminach oraz proszę o przesłanie do NFOŚiGW wyjaśnień dotyczących przyczyn nie osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników. 35

36 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu finansowo-księgowego 1 uchybienie: Polityka rachunkowości Projektu nie jest elementem składowym polityki prowadzonej przez Beneficjenta. Beneficjent nie rozdziela nakładów inwestycyjnych na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. zalecenie: Opracować Politykę rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości dotyczącej projektów POIiŚ wraz z podziałem nakładów inwestycyjnych na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. 2 uchybienie: Nie wprowadzono zmian do obowiązującej polityki rachunkowości i planu kont zapisów dotyczących wydzielenia/utworzenia dla projektu dodatkowych numerów kont analitycznych oraz ich opisu. zalecenie: Wprowadzić brakujące elementy do polityki rachunkowości i planu kont. 36

37 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu finansowo-księgowego 3 4 uchybienie: Beneficjent dwukrotnie przedstawił do refundacji tę samą fakturę VAT (pozycja X i pozycja Y zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, załącznik do wniosku o płatność), co skutkowało nieuprawnionym żądaniem refundacji wydatków w kwocie Z. zalecenie: Wykreślić poz. X z zestawienia faktur stanowiącego załącznik do wniosku o płatność nr 03 i dokonać korekty (zmniejszenia) kwoty wydatków kwalifikowanych do refundacji o kwotę netto Z. uchybienie: W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że rozliczono fakturę za usługi wykonane przed okresem podpisania umowy i rozstrzygnięcia przetargu wyłaniającego wykonawcę. zalecenie: Wyłączyć fakturę z kwalifikowania. 37

38 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu zarządzania projektem 1 uchybienie: Nieprzestrzeganie zapisów Procedury archiwizacji dokumentów oraz mała przejrzystość zapisów we wszystkich procedurach dotyczących realizacji projektu. zalecenie: Uzupełnić brakujące zapisy w dokumentach dotyczących realizacji projektu (procedury). Przestrzegać stosowania procedury przy sporządzeniu dokumentów dot. Realizacji projektu. 38

39 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu zarządzania projektem uchybienie: Braki w procedurach dotyczących realizacji projektu. 2 zalecenie: Uzupełnić procedurę archiwizacji o brakujące zapisy dotyczące: tworzenia spisów zawartości dokumentacji przechowywanej w poszczególnych segregatorach, zbiorczego spisu zarchiwizowanej dokumentacji dla projektu, sposobu i miejsca przechowywania dokumentów finansowych i rozliczeniowych ( tj.: wniosków o płatność i dowodów księgowych). 39

40 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny systemu zarządzania projektem 3 uchybienie: Brak określonych zasad zarządzania Projektem w okresie trwałości projektu. zalecenie: Opracować i wprowadzić zasady postępowania w okresie zachowania trwałości Projektu. 4 uchybienie: Brak procedur zdefiniowanych dla projektu. zalecenie: Wprowadzić zdefiniowane procedury dla projektu. 40

41 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE 1 uchybienie: Beneficjent nie stosuje oznakowania dokumentów zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ opracowanymi przez MRR. zalecenie: Stosować oznakowanie dokumentów zgodnie z zasadami promocji Projektów dla beneficjentów POIiŚ. 2 uchybienie: Brak oznaczeń i naklejek na urządzeniach instalowanych w ramach projektu. zalecenie: Wprowadzić brakujące oznaczenia urządzeń. 41

42 Stwierdzane uchybienia i wydawane zalecenia pokontrolne w zakresie oceny działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE uchybienie: Beneficjent nie zainstalował tablicy informacyjnej ani pamiątkowej (do czego zobowiązywały warunki umowy). 3 zalecenie: Biorąc pod uwagę fakt zakończenia przedsięwzięcia, w miejscu widocznym (np. na elewacji budynku biurowego) zainstalować tablicę pamiątkową z logo NFOŚiGW i informacją o dofinansowaniu projektu w formie zgodnej z obowiązującą instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Udokumentować fakt zainstalowania tablicy poprzez przedstawienie w NFOŚiGW zdjęcia tablicy w otoczeniu. 42

43 Prawa i obowiązki kontrolującego: Zasady ogólne: Kontrola projektów może być przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, Kontrola na miejscu realizowana jest z reguły w godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej, Kontrolujący podlegają przepisom BHP oraz o postępowaniu z materiałami ustawowo chronionymi, Kontrolujący realizują co do zasady wszystkie cele i zadania określone w zatwierdzonym programie kontroli, jeżeli został sporządzony. 43

44 Prawa i obowiązki kontrolującego KONTROLUJACY MA PRAWO DO: Swobodnego poruszania się po terenie jednostki, z wyjątkiem miejsc podległych szczególnej ochronie, Wglądu oraz tworzenie kopii i odpisów dokumentów związanych z działalnością jednostki kontrolowanej, Przeprowadzenia oględzin obiektów oraz sporządzanie dokumentacji i zbieranie wyjaśnień, Sprawdzania przebiegu określonych czynności, KONTROLUJĄCY MA OBOWIĄZEK: Kontrolujący obowiązany jest powstrzymać się od wykonywania zajęć, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, Zapoznać się z celem i zakresem kontroli oraz uzyskać wiedzę o obszarze objętym kontrolą, Zidentyfikować, ocenić i odpowiednio udokumentować informacje wystarczające i istotne do osiągnięcia celów kontroli, Posiadać odpowiednie kwalifikacje i kompetencje niezbędne do skutecznego przeprowadzenia kontroli. Wykazać się starannością, bezstronnością i terminowością oraz obiektywnie 44 i rzetelnie dokonać oceny obszarów kontroli.

45 Prawa i obowiązki kontrolowanego KONTROLOWANY MA PRAWO DO: Równego udziału w czynnościach kontrolnych, Odnoszenia się do ustaleń kontroli, Składania oświadczeń mających związek z przedmiotem kontroli, Składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli, Odmowy podpisania informacji pokontrolnej KONTROLOWANY MA OBOWIĄZEK: Zapewnić kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, Udzielić terminowo wyczerpujących informacji i wyjaśnień na kwestie poruszane przez kontrolujących, będące przedmiotem kontroli, Przedkładać żądane dokumenty dotyczące realizacji projektu, Uczestniczyć w naradzie podsumowującej kontrole, Wdrożyć zalecenia pokontrolne. 45

46 Jak przygotować się do kontroli? - Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o planowanej kontroli co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli, - Beneficjent otrzymuje drogą ową listę dokumentów potrzebnych na miejscu przeprowadzenia kontroli, - Beneficjent przygotowuje na dzień przyjazdu zespołu kontrolującego - oryginały dokumentów zgodnie z wykazem. 46

47 Dziękuję za uwagę Mieczysław Borowski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Kontroli Przedsięwzięć ul. Konstruktorska 3A Warszawa 47

Kontrole Instytucji Wdrażającej u Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Kontrole Instytucji Wdrażającej u Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrole Instytucji Wdrażającej u Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Mieczysław Borowski Departament Kontroli Przedsięwzięć 1 Akty prawne i dokumenty regulujące kontrolę

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:..

LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres. Nr i tytuł projektu:.. LISTA SPRAWDZAJĄCA (wzór) do przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu) - minimalny zakres Nr i tytuł projektu:.. Termin przeprowadzenia kontroli: od. do L.p. TAK/NIE Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu

Rozdział 1 Kontrola w trakcie realizacji projektu Załącznik nr 2 Minimalny zakres kontroli w trakcie realizacji projektu (na miejscu lub w siedzibie beneficjenta), na zakończenie realizacji projektu oraz kontroli trwałości. Rozdział 1 Kontrola w trakcie

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjenta

Obowiązki beneficjenta 1 Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości i kontroli 2 Wspólnotowe podstawy prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Tytuł VI Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Załączniki), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zalecenia nr 10. 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Zalecenia nr 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Cel wydania zaleceń nr 10 Uszczegółowienie zakresu kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz określenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Borowski Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW

Mieczysław Borowski Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW Mieczysław Borowski Dyrektor Departamentu Kontroli Przedsięwzięć w NFOŚiGW 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kontrola to: - działania sprawdzające dostarczenie towarów i usług -

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Magda Bzdzikot Koordynator Sekcji Kontroli Gdańsk, 21 kwiecień 2011 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r.

Zespół Kontroli MCP Kraków, 18 grudnia 2012r. Zespół Kontroli MCP PLANOWY DORAŹNY po złoŝeniu wniosku o płatność końcową w ramach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią (instrukcja dla Beneficjentów dotycząca procedury kontroli) 10 umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Kontrola w okresie trwałości

Kontrola w okresie trwałości Kontrola w okresie trwałości OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I KONTOLI projektów PROJEKTÓW (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Katowice, 15 września 2015 r.. Plan warsztatów: Część 2. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem Podtytuł prezentacji Sebastian Litwiniec 16-17 luty 2012, Łódź Dokumenty regulujące kwalifikację

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ...

(Jeżeli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)... ... ... Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Wniosku Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF -Zasady i procedury Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14

INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14 INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli i monitoringu

Zasady kontroli i monitoringu Zasady kontroli i monitoringu w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Dotacje i wsparcie pomostowe PO KL 7.2.2 W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I przewiduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się jak przebiega kontrola

Dowiedz się jak przebiega kontrola Dowiedz się jak przebiega kontrola Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie wydatków

Kwalifikowanie wydatków INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kwalifikowanie wydatków Szczegółowe warunki dotyczące kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji Kontrola projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 18.09.2009 17.01.2008 Definicje Kontrola narzędzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów Kwalifikowalność projektów i wydatków w EFS (PO KL) (ogólne zasady opracowane na podstawie krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI Załącznik nr 1 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie kontroli i monitorowania projektów SPRAWOZDA W ZAKRESIE MONITOROWANIA PROJEKTU W OKRESIE TRWAŁOŚCI = złożenie sprawozdania korekta Nr i

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA OKRES

SPRAWOZDANIE ZA OKRES SPRAWOZDANIE ZA OKRES od. do W zakresie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA

Kontrola trwałości projektów UNIA EUROPEJSKA Kontrola trwałości projektów Podstawa prawna Podstawowym dokumentem określającym obowiązki dotyczące trwałości projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji

Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Ogólne warunki specyfikacji Szczegółowa Specyfikacja przeprowadzenia audytu zewnętrznego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji Zakres audytu zewnętrznego Audyt zewnętrzny powinien obejmować przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * *

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach * * * Procedury przeprowadzania kontroli projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach PO WER i RPO WŚ * * * Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu

Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu Podstawa prawna Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/PL-BB/2014 1 Numer kontroli 9/PL-BB/2014 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Wojskowe Koło Łowieckie nr 462 SZOP Wędrzyn 3 Adres jednostki kontrolowanej Klub 17 WBZ, 69-211 Wędrzyn

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PROCEDURA NR 8 TYTUŁ PROCEDURY MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach)

Załącznik Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach) Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca do kontroli projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa sektora MSP (na miejscu oraz na dokumentach) LISTA SPRAWDZAJĄCA KONTROLA MERYTORYCZNA Nazwa programu: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) KONTROLA PROJEKTÓW Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V) 1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 18.11.2008 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA - Małe Projekty- Kontrola realizacji operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Kontrole PROW 2007-2013 - działanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo