OD FIZYKI I MATEMATYKI DO BIOLOGII I CHEMII NOWA (BIO)TECHNOLOGICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OD FIZYKI I MATEMATYKI DO BIOLOGII I CHEMII NOWA (BIO)TECHNOLOGICZNA"

Transkrypt

1 OD FIZYKI I MATEMATYKI DO BIOLOGII I CHEMII NOWA (BIO)TECHNOLOGICZNA REWOLUCJA W SPRAWACH WOJSKOWYCH Tomasz Wójtowicz Akademia Obrony Narodowej Streszczenie Wojna informacyjna, wojna cybernetyczna, wojna wirtualna, wojna sieciocentryczna, rewolucja w sprawach wojskowych to tylko niektóre teorie (koncepcje), jakie pojawiły się w ciągu ostatnich lat pod wpływem wzrostu znaczenia nowych technologii. Źródłem innowacji, takich jak amunicja precyzyjna, systemy C4ISR czy systemy umożliwiające prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni były uczelnie techniczne i międzynarodowe korporacje sektora informatycznego, lotniczego i telekomunikacyjnego. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem biotechnologii, nanotechnologii i innych obszarów nauk biologicznych i chemicznych, następuje przejście z informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych (RMA) do (bio)technologicznej RMA 1. Przyszłe konflikty zbrojne, prowadzone przez państwa wysoko rozwinięte, oprócz powszechnego wykorzystania robotów, obejmować będą także wykorzystanie środków medycznych, podwyższających wydolność żołnierza i umożliwiających jego szybsze leczenie, środków umożliwiających skuteczniejszy kamuflaż, nanodronów przemieszczających się po polu walki i wiele innych nowych technologii, o których wkrótce zapewne się dowiemy. From physics and mathematics to biology and chemistry - new (bio) technological revolution in military affairs Summary Information warfare, cyber war, the war virtual, network-centric war, the revolution in military affairs - these are just some theories (concepts) which describe the impact of new techonologii in national security. Until recently, the source of most of the new technology sector was computer science, robotics and telecommunications. Currently we are seeing a dynamic development biotechnology, nanotechnology and other areas of biological and chemical sciences. This article demonstrates the use of biological and chemical technology for military purposes. His main thesis is that future conflicts will be based on technologies enabling rapid treatment, biological improvement of the soldiers, and even genetic modification. 1 Rewolucja w sprawach wojskowych (Revolution in Military Affairs) termin obecny w nauk politycznych, naukach o bezpieczeństwie, stosunkach międzynarodowych oraz naukach strategicznych od początku lat 90. XX wieku. Oznacza transformację sił zbrojnych w oparciu o wykorzystanie najnowszych technologii. Do elementów składowych, leżących u podstaw RMA, zalicza się: informatyzację i usieciowienie, broń precyzyjną i zwiększenie dystansu walki. Zob. więcej: Kamieński Ł., Technologia I wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 78, Kopeć R., Rewolucja w sprawach wojskowych uniwersalne remedium czy wielka iluzja?, Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, Kraków 2010, s ISSN , Nr 4 (20) 2014, s

2 Wprowadzenie Technologia zawsze wpływała na przebieg wojen. W czasie wojny stuletniej ( ) symbolem zwycięstwa Anglików nad Francuzami był długi łuk, w 1571 roku w czasie bitwy pod Lepanto zwycięstwo Świętej Lidze umożliwiły armaty, w które wyposażone były okręty, w 1859 roku Włosi ulegli Francuzom z powodu braku sieci kolei, niemiecki Blitzkrieg nie byłby możliwy, gdyby nie rewolucja przemysłowa, a nieodłącznym elementem doktryny odstraszania nuklearnego w czasie zimnej wojny były z kolei międzykontynentalne pociski balistyczne, bombowce strategiczne i pociski balistyczne wystrzeliwane przez okręty podwodne. Celem tego artykułu jest przedstawienie czytelnikowi idei rewolucji w sprawach wojskowych (RMA), jej obecnej postaci (informacyjnej RMA) oraz transformacji w kierunku (bio)technologicznej RMA. 1. Technologia a nauka Paul Forman w publikacji The Primacy Science in Modernity of Technology in Postmodernity and Ideology in the History of Technology stwierdził, iż od lat 80. XX wieku dokonuje się gwałtowne odwrócenie kulturowo określonej tezy o prymacie nauki nad technologią na rzecz tezy o prymacie technologii nad nauką. Odwrócenie to traktowane jest także jako wskaźnik, pozwalający odróżnić nowoczesność od postnowoczesności, czyli okres, w którym nauka podporządkowywała technologię, od okresu, w którym to technologia zdominowała naukę 2. Determinizm technologiczny, rewolucja technologiczna oraz pojęcie technowojny podzieliły badaczy. Część z nich podkreślała fundamentalne znaczenie nowych technologii we wszystkich sferach ludzkiego życia od ekonomii po bezpieczeństwo, inni nazywali siebie umiarkowanymi entuzjastami, jeszcze inni sceptykami i krytykami. Do grona pierwszych zalicza się m.in. Alvin Toffler, który w szeregu swoich publikacji opisywał znaczenie nowych technologii. W Szoku przyszłości 3 wskazał na liczbę wynalazków i patentów, konsumowanych przez gospodarkę pod koniec XX wieku, w Trzeciej fali 4 przedstawił swoją najbardziej znaną teorię o trzech historycznych rewolucjach technologicznych, w Wojnie i antywojnie 5 przypomniał przebieg I wojny w Zatoce Perskiej, uwzględniając znaczenie broni precyzyjnych i systemów informacyjnych, w Rewolucyjnym bogactwie 6 wybiegł z kolei w przyszłość, zarysowując wizję świata i gospodarki zdominowanych przez wiedzę i technologię. Inny badacz Neil Postman badając wpływ technologii na kulturę, w głośnej książce Technopol podzielił historię ludzkości na trzy cywilizacje: cywilizację narzędzi, cywilizację technokracji i cywilizację technopolu. Ostatnia z nich, której początek datuje się na rok 1911 i rozwój biznesowego imperium Fredericka Taylora, charakteryzuje się całkowitym zdominowaniem społeczeństw przez informację, technologię i statystyczną ocenę pracy ludzi 7. Natomiast Dima Adamsky, przechodząc w publikacji Culture of Military Innovation do wpływu technologii na bezpieczeństwo podkreślił, że zastosowanie innowacji wojskowych zależy od kultury strategicznej konkretnego 2 Forman P., The Primacy of Science in Modernity, of Technology in Postmodernity, and of Ideology in the History of Technology, History and Technology, March/June 2007, vol. 23, s Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo PIW, Warszawa Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa

3 państwa. Jego zdaniem, kultury strategiczne najbardziej otwarte na konsumpcję najnowszych technologii charakteryzują Izrael i Stany Zjednoczone. Ten stan Adamsky nazywa technologicznym romantyzmem Rewolucja w sprawach wojskowych (RMA) Nie ma jednej, uniwersalnej definicji rewolucji w sprawach wojskowych, ani precyzyjnej, budzącej zgodę wśród badaczy daty wskazującej na jej początek. Tim Benbow z King s College London, w publikacji The Magic Bullet? Understanding the Revolution in Military Affairs, starając się podać roboczą definicję RMA stwierdził, iż termin ten oznacza zasadnicze zmiany w charakterze wojny 9. Profesor Colin S. Gray z University of Reading w głośnej książce Strategy for Chaos. Revolution in Military Affairs and the Evidence of History napisał, że przez RMA rozumie radykalną zmianę w charakterze i prowadzeniu wojny 10. Inne spojrzenie na RMA przedstawili Michael G. Vickers i Robert C. Martinage z Center for Strategic nad Budgetary Assessments, którzy w publikacji The Revolution in War postawili następujące tezy: - rewolucja wojskowa charakteryzuje się prowadzeniem precyzyjnych działań wojennych w każdych warunkach pogodowych; - rewolucja wojskowa pojawia się niespodziewanie; - rewolucja wojskowa charakteryzuje się powstawaniem i rozwojem systemów bezzałogowych; - rewolucja wojskowa polega na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej do celów taktycznych i operacyjnych; - rewolucja wojskowa charakteryzuje się pojawieniem się elementów wojny sieciowej oraz prowadzeniem operacji połączonych 11. Spośród polskich naukowców, RMA zajął się m.in. Maciej Lekowski, który w tekście pt. Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych, zamieszczonym w kwartalniku Biura Bezpieczeństwa Narodowego, określił rewolucję w sprawach wojskowych jako termin opisujący przemiany zachodzące w sposobie prowadzenia wojny i organizacji armii. Przyznał ponadto, iż obecna rewolucja nie kończy się w momencie wypracowania jakiegoś kolejnego innowacyjnego wynalazku w dziedzinie wojskowości. Szybkość przemian współczesnej technologii pokazuje, że wojsko ciągle dysponuje nowymi rozwiązaniami, które zmieniają oblicze konfliktów zbrojnych Pięć debat Szeroką debatę na temat RMA rozpoczęła I wojna w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Jak podkreśla Łukasz Kamieński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarówno podczas operacji Pustynna Burza, jak również bitwy pod Cambrai w 1917 roku, zaskoczenie przeciwnika uzyskano dzięki skoordynowanemu 8 Adamsky D., The Culture of Military Innovation, The Impact of Cultural Factors on The Revolution in Military Affairs in Russia, The US and Israel, Stanford Security Studies, An Imprint of Stanford University Press, Stanford, California Benbow T., The Magic Bullet? Understanding the Revolution in Millitary Affairs, Conway Martime Press, s Gray C. S., Strategy for Chaos; Revolution in Military Affairs and Evidence of History, University of Reading 2002, s Vickers M. G., Martinage R. C., The Revolution in War, The Center for Strategic and Budgetary Assessments, grudzień 2004, s Lekowski M., Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości; Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych, Bezpieczeństwo Narodowe nr 19, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011, s

4 zastosowaniu nowych technologii 13. Oba wydarzenia stanowiły swego rodzaju zwiastuny przyszłości służyły krystalizowaniu się nowego rodzaju wojny (technowojny) 14. Od 1991 roku dyskusja na temat RMA przybiera wiele form. O złożoności tej tematyki świadczy chociażby praca Michaela Raski ze School of Public Policy Lee Kuan Yew w Singapurze The RMA Theory, Process, and Debate: Five Waves 15. Zdaniem autora, mimo iż tematyka transformacji i roli nowych technologii we współczesnych konfliktach zbrojnych pojawiła się w latach 80. XX wieku, miało już miejsce pięć debat (fal) na temat RMA. Pierwsza pojawiła się w Związku Radzieckim i powszechnie znana jest pod nazwą rewolucji naukowo-technicznej (Military-Technical Revolution). Jej propagatorem był szef radzieckiego sztabu generalnego, marszałek Michaił Ogarkow. Jego zdaniem, różnica jakościowa w potencjałach sił zbrojnych NATO i Układu Warszawskiego była tak znacząca, iż ewentualna konfrontacja mogła skończyć się dla bloku wschodniego dotkliwą porażką. Dlatego postulował zwiększenie inwestycji w wojskowy sektor B+R 16 i zastosowanie w siłach zbrojnych na masową skalę laserów, energii kinetycznej, amunicji precyzyjnej, automatycznych systemów wsparcia i rozwiązań telekomunikacyjnych. Kryzys finansowy ZSRR, a następnie jego rozpad spowodowały, że założenia zmian pod kątem wykorzystania nowych technologii pozostały jedynie na papierze. Druga debata (fala) na temat rewolucji w sprawach wojskowych pojawiła się w Stanach Zjednoczonych jako reakcja na radziecką MTR (Military-Technical Revolution rewolucję naukowo-techniczną). W większości środowisk wojskowych podejście do radzieckiej dyskusji miało na początku charakter lekceważący. Amerykanie, wierząc w swój potencjał militarny nie sądzili, że Związkowi Radzieckiemu uda się osiągnąć znaczące sukcesy w obszarze innowacji wojskowych. Niemniej w Pentagonie pojawiła się mała grupa oficerów, na czele z Andrew W. Marshallem i Andrew Krepinevichem, którzy bardziej wnikliwie przyjrzeli się założeniom radzieckiej rewolucji naukowo-technicznej. Wynikiem ich pracy był wydany w 1992 roku raport Military-Technical Revolution: A Preliminary Assessment. Wkrótce stał się on podstawą do dalszej, znacznie wykraczającej poza mury Pentagonu debaty nad RMA w Stanach Zjednoczonych. Podstawowe pytania, jakie zadawano wówczas, dotyczyły tego, kiedy zaczęła się RMA i jakie są jej historyczne przykłady. Nie uzyskano jednak jednej, precyzyjnej odpowiedzi. Wspominany już Alvin Toffler był zdania, że rewolucje, w tym także rewolucje wojskowe, były trzy (agrarna, przemysłowa i informacyjna) 17. Andrew Krepinevich uważał zaś, że rewolucyjnych zmian w prowadzeniu wojny było znacznie więcej (rewolucja piechoty w XIV wieku, rewolucja artylerii, rewolucja w marynarce, rewolucja w fortyfikacjach, rewolucja prochu, rewolucja napoleońska w XIX wieku, rewolucja w wojskach lądowych w XIX wieku, rewolucja w marynarce w XIX wieku, re- 13 W bitwie pod Cambrai użyte zostały po raz pierwszy na szeroką skalę czołgi. Połączenie broni pancernej i masowego ostrzału artyleryjskiego okazało się skuteczną metodą na przesuwanie linii frontu, której bardzo potrzebowały strony I wojny światowej. Operacja Pustynna Burza była z kolei pierwszą operacją wojskową, w czasie której potężna armia lądowa została pokonana przez siły powietrzne. Wykorzystanie dominacji w powietrzu, jak również technologii informacyjnych, umożliwiło stronie amerykańskiej ograniczenie strat własnych do 192 żołnierzy, przy 700 tys. ofiar po stronie irackiej. Zob. więcej: Pimlott J., Wielkie bitwy i kampanie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s , Durschmied E., Czynnik zwrotny w bitwach. Od Troi do Zatoki Perskiej, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1999, s Kamieński Ł., Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s Raska M., The RMA Theory, Process, and Debate: Five Waves, School of Public Policy Lee Kuan Yew, Working Paper Series 2010, s Badania i rozwój (Research & Development) działalność naukowa, zmierzająca do udoskonalenia techniki, technologii, metodologii etc. Jej efektem mogą być nowe odkrycia, wynalazki i teorie. 17 Toffler A., Trzecia fala, dz. cyt. 4

5 wolucja międzywojenna w mechanizacji, rewolucja nuklearna). Williamson Murray wskazywał z kolei na cztery rewolucje (państwocentryczną, napoleońską, przemysłową, I wojnę światową) 18. Trzecia debata (fala) na temat RMA miała miejsce w połowie lat 90. XX wieku i została nazwana mianem technophilli 19. W tym czasie eksperci zajmujący się rewolucją w sprawach wojskowych skupili się na kwestiach związanych z przyszłością nowych technologii. Pytania natury historycznej zastąpiły pytania dotyczące tego, jakie cele i w jaki sposób powinna realizować RMA. Entuzjastyczne podejście do nowych technologii widoczne było m.in. w Pentagonie, gdzie wiceprzewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, admirał William Owen, przedstawił koncepcję the system-of-systems (system systemów) 20. Miała ona polegać na szerokim zastosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, celem osiągnięcia pełnej świadomości sytuacyjnej. W siłach zbrojnych USA pojawiły się systemy ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) i C4I (command, control, computer, communication and information). Wśród zamówień składanych przez Pentagon znalazły się sensory i platformy ISR, takie jak: AWACS, JSTAR, HASA oraz C4I, takie jak GCCS, MILSTAR czy SONET 21. Fundamentalnym dokumentem był z kolei The Joint Vision 2010 (JV2010), który odwoływał się do dominującego manewru precyzyjnych uderzeń, pełnej ochrony i koncentracji logistyki 22. Czwarta debata (fala), której przedmiotem była RMA, miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w czasie prezydentury George a Busha. Wówczas najważniejsze funkcje w Pentagonie piastowali politycy i byli wojskowi, będący gorącymi zwolennikami transformacji w sprawach wojskowych w duchu rewolucji. Wśród nich znajdowali się przede wszystkim: sekretarz obrony Donald Rumsfeld, Andrew Krepinevich, Andrew Marshall i wiceadmirał Arthur A. Cebrowski. Symbolem podejścia do spraw RMA nowego zespołu zarządzającego siłami zbrojnymi USA było wydanie Future Combat System (FCS), ocenianego jako największy i najbardziej kosztowny program zmian sił zbrojnych USA po II wojnie światowej. W perspektywie strategicznej, realizacja FCS została zaplanowana do 2030 roku, a do jego przeprowadzenia zgłosiło się ponad 550 wykonawców i podwykonawców, w tym korporacje Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, BAE Systems i Raytheon. W założeniach FCS znalazły się m.in. postulaty wykorzystania nowego uzbrojenia, nowych technologii oraz nowa organizacja ugrupowań bojowych (Brigade Combat Teams) 23. Piąta debata na temat RMA rozpoczęła się w 2005 roku i trwa do dzisiaj. Z jednej strony charakteryzuje się wyraźnym spadkiem euforii i krytycznym podejściem do roli nowych technologii w czasie konfliktów zbrojnych. Powodem tego były m.in. skutki międzynarodowego kryzysu finansowego z 2008 roku i konieczne oszczędności w budżecie federalnym oraz błędnie oszacowane koszty programu FCS, który okazał się znacznie droższy niż przewidywano. Z drugiej strony jednak, w dokumentach takich, jak Quadrennial Defense Review Report (QDR) z 2006 i 2010 roku autorzy podkreślają, iż rola nowych technologii nie uległa zmianie. Obok technologii informacyjnych, coraz 18 Benbow T., dz. cyt., s Technophillia (gr.) entuzjastyczne podejście do nowych technologii, takich jak Internet, komputer osobisty, kino domowe. Zob. ( ). 20 Raska M., dz. cyt., s Systemy komunikacji takie jak C2 lub C4 definiowane są jako zintegrowany system, zapewniający organom dowodzenia na wszystkich poziomach aktualne i właściwe dane w celu planowania, kierowania i kontrolowania ich działań, obejmujący doktrynę, procedury, strukturę organizacyjną, stan osobowy, sprzęt, infrastrukturę i łączność. Systemy JSTAR i AWACS są to z kolei lądowe i powietrzne systemy wczesnego ostrzegania. Zob. więcej: Joint Publication 1-02, Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 12 April 2001, s Joint Vision 2010, Joint Chiefs of Staff, ( ). 23 Kaeser H. U., The Future Combat Systems, What Future Can the Army Afford? Center for Strategic and International Studies, Washington DC, 5 February 2009, s

6 częściej wojskowe ośrodki badawcze i korporacje sektora zbrojeniowego prowadzą badania nad zastosowaniem innowacji z dziedziny nanotechnologii i biotechnologii. Może świadczyć to o rozpoczynającej się nowej, (bio)technologicznej rewolucji w sprawach wojskowych Nowa/stara (bio)technologiczna rewolucja w sprawach wojskowych Podobnie jak w przypadku poprzedniej (informacyjnej) RMA, jej biotechnologiczna wersja nie została jeszcze zdefiniowana. Sama biotechnologia, jako dziedzina nauk technicznych, oznacza wykorzystywanie procesów biologicznych na skalę przemysłową. W związku z powyższym, biotechnologiczna RMA będzie polegała na zastosowaniu technologii biologicznych i chemicznych do celów militarnych. Przed podaniem aktualnych przykładów i przeszłej postaci konfliktów zbrojnych opartych na biologii i chemii, należy odpowiedzieć na pytanie, czy zasadnym jest nazywanie jej rewolucją, czy może jest to raczej ewolucja zastosowanych w historii rozwiązań. Jak zauważył Łukasz Kamieński w książce Farmakologizacja wojny, środki biologiczne i chemiczne stosowane były wielokrotnie na przestrzeni dziejów. Pierwsze przypadki można znaleźć w przekazach źródłowych już za czasów Assasynów islamskich wojowników, stanowiących radykalny odłam wyznawców szyickiej odmiany islamu (izmailitów). Jak czytamy w publikacji Kamieńskiego, środkiem, który miał pomóc pokonać młodym terrorystom strach, był haszysz 25. Odurzeni narkotykiem islamiści, z zimną krwią dokonywali wielu mordów na przeciwnikach religijnych i plemiennych. Innym przykładem historycznym byli berserkowie (wikingowie), którzy przed walką używali różnego rodzaju muchomorów. Wojny opiumowe, wojny kokainowe w Afryce Południowej w XIX wieku, skutki stosowania opium i morfiny w wojnie secesyjnej to tylko niektóre przykłady efektywnego zastosowania środków biologicznych i chemicznych. Pierwszą wojną farmakologiczną, jak podaje Kamieński, była interwencja USA w Wietnamie. Stanowiła ona krytyczny punkt przecięcia się farmakologii i technologii przemocy. Poza powszechnością marihuany, którą można było dostać w amerykańskich bazach w Azji Południowo-Wschodniej, US Army masowo rozdawała swoim żołnierzom amfetaminowe stymulanty (popularne speedy). Ich celem nie było leczenie źródeł stresu, ponieważ tego nie da się pokonać wyłącznie środkami farmakologicznymi. Pomagały one jednak na pewien czas złagodzić strach i stres wywołany działaniami bojowymi i umożliwiały żołnierzowi wykonanie nawet najtrudniejszego zadania. Do podobnych przypadków wykorzystania stymulantów dochodziło także w czasie radzieckiej interwencji w Afganistanie 26. Na podstawie powyższych przykładów można stwierdzić, że wykorzystanie zdobyczy biologii i chemii miało miejsce w każdym okresie historycznym, niezależnie od kulturowego stosunku do nowych technologii. Tym, czym różni się obecna (bio)technologiczna RMA od poprzednich przykładów, jest obecny element high-tech. Aby zrozumieć, jaki wpływ będzie on miał na przyszłe konflikty zbrojne, należy przyjrzeć się projektom, nad którymi pracują szaleni naukowcy z amerykańskiej DARPA i innych instytucji współpracujących z Pentagonem. 24 Quadrennial Defense Review 2006, Department of Defense, ( ). 25 Kamieński Ł., Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu walki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s Tamże, s

7 5. Przyszła postać (bio)rma Sklonowanie owcy Dolly w 1996 roku, opublikowanie raportu podsumowującego badania nad ludzkim genomem w 2003 roku czy produkcja żywności modyfikowanej genetycznie, mającej ustrzec wiele miejsc na świecie od nędzy to tylko niektóre z przykładów zastosowania biotechnologii. Miejscem, gdzie prowadzone są badania, mające na celu zastosowanie jej do celów wojskowych jest m.in. DARPA Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (Defense Advanced Research Projects Agency). Na jej stronie internetowej znajduje się jedynie ok. 30% przedstawionych projektów, nad którymi pracuje 240 pracowników. Reszta pozostaje tajna 27. Jednym z przykładów projektów realizowanych przez DARPA są badania nad nanoterapią leczenia uszkodzeń mózgu, spowodowanych urazami mechanicznymi w czasie działań bojowych. Interdyscyplinarny zespół naukowców, na czele z profesorem Michaelem J. Sailorem z University of California w San Diego, mając do dyspozycji budżet w wysokości 6 milionów dolarów, stara się opracować metodę, która pozwoli na zmniejszenie śmiertelności wśród żołnierzy służących w miejscach konfliktowych takich jak Irak i Afganistan oraz skuteczniejsze leczenie urazów mechanicznych mózgu 28. Kolejnym programem DARPA, wykorzystującym elementy biotechnologii, jest Nano Air Vehicle Program (NAV). Polega on na konstruowaniu przy zastosowaniu nanotechnologii bezzałogowych pojazdów latających wielkości owadów. Jednym z nich jest Koliber NAV, który w 2011 roku został nazwany przez amerykański Times jednym ze 100 najlepszych wynalazków. Mający długość 15 centymetrów i ważący 19 gramów dron jest w stanie wykonywać misje niedostępne do tej pory dla człowieka. Może zostać wykorzystany do poszukiwań ratowniczych w trudno dostępnych miejscach, prowadzenia misji rozpoznawczych na krótkich odległościach w obszarze prowadzenia działań wojennych, itp. 29 Medycyna pola walki, substancje umożliwiające wolniejszą utratę krwi, technologie przedstawiające ocenę zagrożenia to tylko niektóre pozostałe programy, nad którymi pracuje DARPA. Medycynę pola walki mają tworzyć środki farmakologiczne, umożliwiające skuteczną pomoc poszkodowanym żołnierzom. Technologie przedstawiające ocenę zagrożenia mają definiować, czy w danym miejscu prowadzenia operacji nie znajdują się środki biologiczne i chemiczne zagrażające żołnierzom, substancje umożliwiające wolniejszą utratę krwi mają z kolei zmniejszyć śmiertelność wśród żołnierzy, którzy odnieśli poważne obrażenia 30. Zakończenie Na początku lat 90., kiedy rozpoczęła się debata na temat rewolucji w sprawach wojskowych, intelektualiści z zachodnich uczelni spierali się, czy transformację zachodzącą w siłach zbrojnych państw wysoko rozwiniętych można nazwać rewolucją, czy może jest to ewolucja. Nie odnosząc się do tego sporu, który wymagałby dłuższej analizy samego zjawiska RMA i zastosowania wielu metod badawczych, starałem się przedstawić transformację zachodzącą we współczesnym militarnym sektorze 27 Defense Advanced Research Projects Agency, ( ). 28 DARPA Awards $6 Million to Develop Nanotech Therapies for Traumatic Brain Injuries, UC San Diego News Center,http://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/darpa_awards_6_million_to_develop_nanotech_therapies_for_traumatic_brai n_in ( ). 29 Hummingbird Nano Air Vehicle (NAV), United States of America, AirForce-Technology.com ( ). 30 Surviving Blood Loss (SBL), Defense Advanced Research Projects Agency ( ), Rapid Threat Assessment, Battlefield Medicine, ( ). 7

8 B+R, posiłkując się jednocześnie historią. Z pewnością dalszy rozwój i zastosowanie biotechnologii w siłach zbrojnych będą charakterystyczne dla państw zachodnich. Obniżenie strat własnych, wykonywanie niebezpiecznych misji przez maszyny, zastosowanie środków farmakologicznych, zwiększających wydajność i zwalczających sen u żołnierzy to elementy wpisujące się czytelnie w kulturę strategiczną państw takich, jak Stany Zjednoczone czy Izrael. W ciągu najbliższych lat należy spodziewać się kolejnych programów badawczych i kolejnych wynalazków z obszaru biologii i chemii, które zaskoczą nas pomysłowością autorów i innowacyjnym zastosowaniem. Bibliografia 1. Adamsky D., The Culture of Military Innovation, The Impact of Cultural Factors on The Revolution in Military Affairs in Russia, The US and Israel, Stanford Security Studies, An Imprint of Stanford University Press, Stanford, California Benbow T., The Magic Bullet? Understanding the Revolution in Military Affairs, Conway Maritime Press 3. Gray C. S., Strategy for Chaos; Revolution in Military Affairs and Evidence of History, University of Reading Forman P., The Primacy of Science in Modernity, of Technology in Postmodernity, and of Ideology in the History of Technology, History and Technology, March/June 2007, vol Kamieński Ł., Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kamieński Ł., Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu walki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Kaeser H. U., The Future Combat Systems, What Future Can the Army Afford? Center for Strategic and International Studies, Washington DC, 5 February Lekowski M., Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości; Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych, Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe nr 19, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa Raska M., The RMA Theory, Process, and Debate: Five Waves, School of Public Policy Lee Kuan Yew, Working Paper Series Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo PIW, Warszawa Toffler A., Toffler H., Wojna i antywojna, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa Vickers M. G., Martinage R. C., The Revolution in War, The Center for Strategic and Budgetary Assessments, grudzień

9 16. Joint Vision 2010, Joint Chiefs of Staff, 17. Quadrennial Defense Review 2006, Department of Defense, 18. Defense Advanced Research Projects Agency, 19. Hummingbird Nano Air Vehicle (NAV), United States of America, AirForce-Technology.com 9

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK nr 3(92) WARSZAWA 2013 KOMITET NAUKOWY dr hab. inż. Andrzej Glen przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Zajas zastępca przewodniczącego, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Wojskowa Formacja Specjalna im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej GROM jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wstęp W jednym

Bardziej szczegółowo

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego 121 Joanna Kwiecień Szymon Chojnowski NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Wprowadzenie Poniższe opracowanie przedstawia problematykę komunikowania i mediów

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ

ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ BiuRO BezpieczeństwA NARODOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH O/KIELCE INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO ASYMETRIA I HYBRYDOWOŚĆ STARE ARMIE WOBEC NOWYCH KONFLIKTÓW

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja Stanisław Koziej Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja W debacie na temat bezpieczeństwa, którą w Polsce ożywił Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego zainicjowany

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Rozwój i Regiony Development and Regions Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka. stan obecny i perspektywy. Adam Wojciechowski

Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka. stan obecny i perspektywy. Adam Wojciechowski Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka stan obecny i perspektywy Adam Wojciechowski Adam Wojciechowski, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Damian Jarosz. Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie.

Damian Jarosz. Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie. Damian Jarosz Kształtowanie się oraz rozwój mediów i Public Relations w Internecie. Gdańsk 2004 Spis treści Wstęp. 1. Wpływ nowych technologii na przyszłość polityki.. 1.1. Istota pojęcia cztery fale 1.2.

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 BELLONA nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RADA NAUKOWA KWARTALNIKA BELLONA

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J WYDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA PODSTAWY DOWODZENIA Praca zbiorowa pod redakcją: Janusza KRĘCIKIJA Jarosława WOŁEJSZO WARSZAWA 2007

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA JAKO ELEMENT GLOBALIZACJI WSPÓŁCZESNEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO

PRYWATYZACJA JAKO ELEMENT GLOBALIZACJI WSPÓŁCZESNEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO Przemysław Skulski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PRYWATYZACJA JAKO ELEMENT GLOBALIZACJI WSPÓŁCZESNEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO Wprowadzenie Globalizacja jest pojęciem interpretowanym w bardzo różny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE

ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE Jerzy Stanisław NOWAK 1. Definicje podstawowe W II połowie XX wieku zaobserwować można powstawanie nowego typu tworu społecznego zwanego potocznie

Bardziej szczegółowo

Publikacja ukazuje się dzięki pomocy finansowej firmy Kamsoft - Katowice ISBN PTI: 978-83-60810-25-5 ISBN PTSI: 978-83-926342-2-5

Publikacja ukazuje się dzięki pomocy finansowej firmy Kamsoft - Katowice ISBN PTI: 978-83-60810-25-5 ISBN PTSI: 978-83-926342-2-5 Recenzenci: Prof. PCz., dr hab. Felicjan Bylok Prof. PCz., dr hab. inż. Janusz Grabara Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz Prof. PW, dr hab. Kazimierz Waćkowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZE

WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZE Marcin Lasoń WOJSKOWA FORMACJA SPECJALNA GROM IM. CICHOCIEMNYCH SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wstęp W jednym z wywiadów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7

Od Redakcji. Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7 Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7 Od Redakcji Coraz większe otwarcie i umiędzynarodowienie gospodarki jest dziś w świecie zjawiskiem powszechnym. Ekonomia jako nauka, a polityka gospodarcza jako jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010*

Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010* Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego i2010* The influence of the Internet on the activity of senior citizens from the point of view of

Bardziej szczegółowo

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja. pod redakcją Stephana Raabe

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja. pod redakcją Stephana Raabe Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja pod redakcją Stephana Raabe Spis treści strony Wstęp Amerykańska tarcza antyrakietowa: konieczność, warunki, akceptacja Stephan

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO

STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 13 http://piz.sanedu.pl STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO Redakcja Łukasz Sułkowski Michał Chmielecki Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 13

Bardziej szczegółowo

Z ZAGADNIEŃ EKONOMIKI MIĘDZYNARODOWEJ

Z ZAGADNIEŃ EKONOMIKI MIĘDZYNARODOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE Z ZAGADNIEŃ EKONOMIKI MIĘDZYNARODOWEJ Nr 37 Warszawa 2012 Tłumacz: mgr Małgorzata Czaplejewicz-Kołodzińska Rada Programowa: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny Partner Główny Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny Grzegorz Abgarowicz, Ryszard Antkiewicz, Piotr Ciepiela, Michał Dyk, Dominika Dziwisz, Zbigniew Fałek, Piotr Gajek, Rafał

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Wioletta Wereda Akademia Podlaska w Siedlcach WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Niniejszy artykuł jest próbą określenia roli metody studium przypadku w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ISSN 2084-5294 6 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA e-politikon KWARTALNIK NAUKOWY OŚRODKA ANALIZ POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Numer VI, lato 2013 ISSN 2084-5294 Rada Redakcyjna prof. Oksana P. Ovchinnikova (Orłowska

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca doktorska

Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca doktorska Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca doktorska Promotor: prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski Promotor pomocniczy: dr Ewa Mińska-Struzik KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo