ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla miasta Legnica, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM1, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i arsenu w powietrzu PROJEKT TOM V zanieczyszczenie arsenem OPRACOWANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

2 BSIPP EKOMETRIA 2

3 OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ: Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o Gdańsk, ul. Orfeusza 2 tel. (58) , fax (58) Zespół autorski Biura Studiów i Pomiarów Proekologicznych Ekometria Sp. z o.o. Główny Projektant: Małgorzata Paciorek Magdalena Balun Agnieszka Bemka Daniel Kałdonek Łukasz Knapik Mariola Fijołek Aneta Pulikowska Maciej Paciorek Wojciech Trapp Prezes Zarządu: Wojciech Trapp BSIPP EKOMETRIA 3

4 BSIPP EKOMETRIA 4

5 Spis treści 1 Emisja arsenu dla strefy miasto Legnica w 211 r Emisja napływowa arsenu Emisja arsenu z terenu strefy miasto Legnica Stężenia arsenu w powietrzu wyznaczone na podstawie modelowania Stężenia arsenu w strefie miasto Legnica Stężenia arsenu w strefie pochodzące z napływu Stężenia całkowite arsenu w strefie miasto Legnica Ocena wiarygodności przeprowadzonych obliczeń modelowych Scenariusze naprawcze dla strefy miasto Legnica w zakresie zanieczyszczenia arsenem BSIPP EKOMETRIA 5

6 BSIPP EKOMETRIA 6

7 1 Emisja arsenu dla strefy miasto Legnica w 211 r. 1.1 Emisja napływowa arsenu Emisja napływowa arsenu dla strefy miasto Legnica wynosi ponad 4,2 Mg, z czego zdecydowanie największy udział ma emisja z wysokich źródeł punktowych w województwie dolnośląskim oraz w województwach sąsiednich, objętych polem meteorologicznym 91,7%. Udział tzw. emisji niskiej związanej z indywidualnymi sposobami ogrzewania z pasa 3 km wokół strefy wynosi 7,9%, a udział emisji punktowej z pasa zaledwie,4%. Emisji arsenu nie określa sią ze źródeł komunikacyjnych. Tabela 1 Bilans emisji napływowej arsenu dla strefy miasto Legnica w 211 r. Typ emisji Arsen [kg/rok] punktowa z wysokich źródeł h >=3 m 3899, punktowa z pasa 3 km 18,7 powierzchniowa z pasa 3 km 334,8 SUMA 4252,5 Rysunek 1 Udział procentowy emisji arsenu poszczególnych typów poza strefą miasto Legnica w 211 r. 1.2 Emisja arsenu z terenu strefy miasto Legnica Emisja arsenu z obszaru strefy miasto Legnica została zinwentaryzowana na poziomie 128 kg, z czego 6% stanowi emisja punktowa. Emisji arsenu nie określa sią ze źródeł komunikacyjnych. BSIPP EKOMETRIA 7

8 Tabela 2 Bilans emisji arsenu z obszaru strefy miasto Legnica w 211 r. Typ emisji Arsen [kg/rok] punktowa 76,4 powierzchniowa 51,7 SUMA 128,1 Rysunek 2 Udział procentowy emisji arsenu poszczególnych typów ze strefy miasto Legnica w 211 r. Emisja punktowa arsenu Wielkość emisji punktowej arsenu z obszaru strefy miasto Legnica oszacowano na 76 kg, co stanowi 6% emisji ze strefy. Poniżej zamieszczono głównych emitentów arsenu w strefie: Tabela 3 Najwięksi emitenci arsenu w strefie miasto Legnica Lp. Jednostka Lokalizacja Emisja arsenu [kg/rok] 1 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica ul. Złotoryjska ,2 2 Centralna Ciepłownia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w ul. Dobrzejowskiej 6 12,2 Legnicy Spółka Akcyjna 3 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska Źródło: Baza opłatowa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego BSIPP EKOMETRIA 8

9 Rysunek 3 Emisja punktowa arsenu z terenu strefy miasto Legnica w 211 r. Emisja powierzchniowa arsenu Udział emisji powierzchniowej w całkowitej emisji z terenu strefy miasto Legnica wynosi 4%. Ładunek arsenu z emisji powierzchniowej oszacowano na poziomie ok. 52 kg. Rysunek 4 Emisja powierzchniowa arsenu z terenu strefy miasto Legnica w 211 r. BSIPP EKOMETRIA 9

10 2 Stężenia arsenu w powietrzu wyznaczone na podstawie modelowania 2.1 Stężenia arsenu w strefie miasto Legnica Stężenia arsenu w strefie pochodzące z napływu Tło regionalne Tło regionalne wyznaczane jest w oparciu o emisje pochodzące z pasa 3 km wokół miasta. Stężenia średnioroczne arsenu z tła regionalnego, wyznaczone w oparciu o modelowanie, na terenie miasta Legnica wynoszą od,12 ng/m 3 do,35 ng/m 3 (5,8 % poziomu dopuszczalnego) i są niskie. Najwyższe stężenia występują w pasie obejmującym północną oraz północno wschodnią część miasta. Podwyższone stężenia (około,2 ng/m 3 ) występują również w południowo-zachodniej części miasta. Rysunek 5 Stężenia arsenu o okresie uśredniania rok kalendarzowy w strefie miasto Legnica pochodzące z tła regionalnego w 211 r. Tło całkowite W skład tła całkowitego wchodzi tło regionalne oraz stężenia wyznaczone w oparciu o emisje pochodzące z wysokich emitorów zlokalizowanych w obrębie meteorologicznej siatki obliczeniowej. Tło całkowite arsenu, na terenie miasta Legnica wynoszą od,15 ng/m 3 do,39 ng/m 3 (6,5% poziomu dopuszczalnego), czyli nie są znacząco zróżnicowane. Najwyższe stężenia występują w pasie obejmującym północną oraz północno wschodnią część miasta. BSIPP EKOMETRIA 1

11 Rysunek 6 Stężenia arsenu o okresie uśredniania rok kalendarzowy w strefie miasto Legnica pochodzące z tła całkowitego w 211 r Stężenia całkowite arsenu w strefie miasto Legnica Wyniki modelowania wskazują, że na terenie strefy miasto Legnica stężenia arsenu pochodzące z łącznego oddziaływania wszystkich typów emisji nie przekraczają poziomu docelowego ustalonego dla stężeń średniorocznych. Stężenia o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy osiągają 2,9 ng/m 3, co stanowi 48 % poziomu dopuszczalnego. Najwyższe stężenia obejmują centralną część miasta Podwyższone stężenia zaznaczają się również w na osiedlu Sienkiewicza oraz we wschodniej części osiedla Piekary. W tych rejonach przeważa wpływ emisji z ogrzewania indywidualnego. Kolejnym rejonem podwyższonych stężeń jest obszar zlokalizowany w pobliżu KGHM HM Legnica, jednakże zanotowane tam stężenia nie przekraczają 1,2 ng/m 3. BSIPP EKOMETRIA 11

12 Rysunek 7 Stężenia arsenu o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy w strefie miasto Legnica pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 211 r. 2.2 Ocena wiarygodności przeprowadzonych obliczeń modelowych Zgodnie z prawem polskim i Unii Europejskiej podstawą do oceny jakości powietrza w strefach jest pomiar stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenie strefy. Modelowanie, będące metodą uzupełniającą w ramach systemu oceny, jest wykorzystywane przede wszystkim do oceny w czystych strefach klasy A. W trakcie realizacji Programów Ochrony Powietrza modelowanie staje się natomiast podstawowym narzędziem analitycznym. Dotyczy to zarówno etapu diagnozy stanu w całym obszarze strefy, ale przede wszystkim etapu wskazania źródeł odpowiedzialnych za przekroczenia i konstruowania wariantów działań naprawczych oraz oceny ich skuteczności. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 września 212 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 września 212 r., poz. 132) określa wymagania, jakie spełnić mają wyniki modelowania: Tabela 4. Dopuszczalna niepewność modelowania Niepewność Stężenie średnie godzinowe Stężenie średnie ośmiogodzinne Stężenie średnie dobowe Stężenie średnie roczne SO 2, NO 2, NO x Pył zawieszony PM1, PM2,5 i Pb C 6 H 6 CO O 3 B(a)P As, Cd, NI, WWA, Hg, całkowita depozycja 5% - - 5% 5% - - 5% - - 5% 5% - - 5% - - 5% % 5% 5% 3% - 6% 6% BSIPP EKOMETRIA 12

13 Stosowana w powyższym Rozporządzeniu miara niepewności modelowania jest wyrażana poprzez błąd względny (B w ): Bw=(S pa -S ma )/S pa, gdzie: S pa wartość pyłu zawieszonego PM1 wyznaczona pomiarowo, S ma wartość pyłu zawieszonego PM1 wyznaczona modelowo. Tabela 5 Niepewność modelowania arsenu w strefie miasto Legnica w 211 r. Stanowisko Kod stacji pomiar [ng/m 3 ] As rok model [ng/m 3 ] Błąd względny (B w ) [%] Legnica, al. Rzeczypospolitej DsLegRzeczA 5,8 1,9 67 Legnica, ul. Porazińskiej DsLegPoraz 12, 1, 91 Analiza błędu względnego wskazuje na brak zgodności wyników modelowania z pomiarami. Błąd względny jest wyższy od dopuszczalnej wartości 6 % dla stężeń średniorocznych. Lepsze dopasowanie uzyskano na stacji WIOŚ zlokalizowanej przy al. Rzeczpospolitej (błąd względny - 67%). Związane jest to oddziaływaniem emisji z ogrzewania indywidualnego w tym rejonie, którego nie ma przy ul. Porazińskiej, gdzie błąd wyniósł 91 %. Biorąc pod uwagę położenie stacji w stosunku do zakładu oraz przeważający zachodni przepływ wiatrów można stwierdzić, iż przyczyną wysokiego błędu modelowania może być niedoszacowana emisja technologiczna pochodząca z emitorów KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica. Rysunek 8 Lokalizacja stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w stosunku do KGHM HM Legnica. Raportowana przez zakład emisja zorganizowana arsenu wynosi około 5 kg, a sposób jej wyprowadzenia (wysokie emitory, wysoka prędkość oraz temperatura wyrzutu spalin) powoduje, że nie ma ona odzwierciedlenia w wysokich stężeniach. W poprzednim rozdziale wskazywano, że maksymalne stężenia związane z emisją z KGHM HM Legnica nie przekraczają 1,2 ng/m 3. BSIPP EKOMETRIA 13

14 temperatura powietrza [ o C] opad [mm] Aby zidentyfikować problem wysokich stężeń arsenu analizie poddano warunki meteorologiczne w dniach, w których na stanowisku przy ul. Porazińskiej zmierzono najwyższe stężenia dobowe arsenu. 25 stycznia 211 r. Dobowe stężenie arsenu przy ul. Porazińskiej wyniosło 85,8 ng/m 3, natomiast przy al. Rzeczypospolitej - 7,2 ng/m 3. Tego dnia temperatura powietrza wahała się w okolicach o C, dlatego występowało oddziaływanie emisji powierzchniowej. Zaobserwowano ponadto opady, co z pewnością mogło wpłynąć na wypłukiwanie zanieczyszczeń z atmosfery opd temperatura : 2: 4: 6: 8: 1: 12: 14: 16: 18: 2: 22: Rysunek 9 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Dobowa róża wiatrów wskazuje na przewagę wiatrów o średnich prędkościach (w przedziale 3,1-5,1 m/s) z kierunku zachodniego, czyli z kierunku zakładu. Rysunek 1 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Analizując wysokość warstwy mieszania oraz klasę równowagi atmosfery można stwierdzić, iż tego dnia występowały dość dobre warunki do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, które nieznacznie pogorszyły się w godzinach nocnych. BSIPP EKOMETRIA 14

15 temperatura powietrza [ o C] opad [mm] wysokość warstwy mieszania[m] klasa stabliności atmosfery wysokość warstwy mieszania klasa stabilności atmosfery : 2: 4: 6: 8: 1: 12: 14: 16: 18: 2: 22: Rysunek 11 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe marca 211 r. Dobowe stężenie arsenu przy ul. Porazińskiej wyniosło w kolejnych dniach 16,6 ng/m 3, 54,4 ng/m 3 oraz 69 ng/m 3, natomiast przy al. Rzeczypospolitej 3 ng/m 3 i 12 ng/m 3. Tego dnia temperatura powietrza była znacznie wyższa od o C, a wciągu dnia dochodziła nawet do około 12 o C, dlatego oddziaływanie emisji powierzchniowej było raczej ograniczone. Zaobserwowano ponadto opady, co z pewnością mogło wpłynąć na wypłukiwanie zanieczyszczeń z atmosfery : 4: opad 8: 12: 16: 2: : 4: 8: 12: 16: 2: : 4: temperatura 8: 12: 16: 2: Rysunek 12 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Dobowa róża wiatrów wskazuje na przewagę wiatrów o dość wysokich prędkościach (w przedziale 5,1-8,2) z kierunku zachodniego, czyli z kierunku zakładu BSIPP EKOMETRIA 15

16 wysokość warstwy mieszania[m] klasa stabliności atmosfery Rysunek 13 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Analizując wysokość warstwy mieszania oraz klasę równowagi atmosfery można stwierdzić, iż tego dnia występowały dość dobre warunki do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, które ulegały nieznacznemu pogorszeniu się w godzinach nocnych : 4: wysokość warstwy mieszania klasa stabilności atmosfery 8: 12: 16: 2: : 4: 8: 12: 16: 2: : 4: 8: 12: 16: 2: Rysunek 14 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. 4 maj 211 r. Dobowe stężenie arsenu przy ul. Porazińskiej wyniosło 92 ng/m3, natomiast przy al. Rzeczypospolitej 2,7 ng/m3. Tego dnia temperatura powietrza była znacznie wyższa od o C, a wciągu dnia dochodziła nawet powyżej 12 o C, dlatego oddziaływanie emisji powierzchniowej było raczej ograniczone. Zaobserwowano ponadto niewielkie opady, co z pewnością mogło wpłynąć na wypłukiwanie zanieczyszczeń z atmosfery BSIPP EKOMETRIA 16

17 temperatura powietrza [ o C] opad [mm] opd temperatura : 2: 4: 6: 8: 1: 12: 14: 16: 18: 2: 22: Rysunek 15 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Dobowa róża wiatrów wskazuje na przewagę wiatrów o dość niskich prędkościach (poniżej 3 m/s) z kierunku zachodniego, czyli z kierunku zakładu. Rysunek 16 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Analizując wysokość warstwy mieszania oraz klasę równowagi atmosfery można stwierdzić, iż tego dnia występowały niezbyt dobre warunki do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Dość niska warstwa mieszania oraz bardzo zmienna klasa równowagi atmosfery mogłyby wskazywać na osadzanie zanieczyszczeń w pobliżu źródeł, BSIPP EKOMETRIA 17

18 temperatura powietrza [ o C] opad [mm] wysokość warstwy mieszania[m] klasa stabliności atmosfery wysokość warstwy mieszania klasa stabilności atmosfery : 2: 4: 6: 8: 1: 12: 14: 16: 18: 2: 22: Rysunek 17 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. 1 września 211 r. Dobowe stężenie arsenu przy ul. Porazińskiej wyniosło 77,2 ng/m 3, natomiast przy al. Rzeczypospolitej 6,9 ng/m 3. Tego dnia temperatura powietrza wahała się w okolicach 15-2 o C, dlatego z pewnością można stwierdzić, iż nie występowało oddziaływanie emisji powierzchniowej. Nie zaobserwowano ponadto opadów. 25 opd temperatura : 2: 4: 6: 8: 1: 12: 14: 16: 18: 2: 22: Rysunek 18 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Dobowa róża wiatrów wskazuje na przewagę wiatrów o niskich i bardzo niskich prędkościach ( w przedziale do 3 m/s) z kierunków zachodniego, północno wschodniego oraz południowego. Wskazywałoby to na ograniczenie dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. BSIPP EKOMETRIA 18

19 wysokość warstwy mieszania[m] klasa stabliności atmosfery Rysunek 19 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Analizując wysokość warstwy mieszania oraz klasę równowagi atmosfery można stwierdzić, iż tego dnia występowały złe warunki do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wysokość warstwy mieszania klasa stabilności atmosfery : 2: 4: 6: 8: 1: 12: 14: 16: 18: 2: 22: Rysunek 2 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. 9 listopada 211 r. Dobowe stężenie arsenu przy ul. Porazińskiej wyniosło 121,1 ng/m 3, natomiast przy al. Rzeczypospolitej 1,5 ng/m 3. Tego dnia temperatura powietrza wahała się w okolicach 6-12 o C, dlatego z pewnością można stwierdzić, iż oddziaływanie emisji powierzchniowej było mocno ograniczone. Nie zaobserwowano opadów. BSIPP EKOMETRIA 19

20 temperatura powietrza [ o C] opad [mm] opd temperatura : 2: 4: 6: 8: 1: 12: 14: 16: 18: 2: 22: Rysunek 21 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Dobowa róża wiatrów wskazuje na przewagę wiatrów o niskich i średnich prędkościach (do 4 m/s) z kierunku wschodniego oraz zachodniego. Wskazywałoby to na ograniczenie dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Rysunek 22 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Analizując wysokość warstwy mieszania oraz klasę równowagi atmosfery można stwierdzić, iż tego dnia występowały neutralne warunki do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Równocześnie występowały pewne terminy, gdzie ulegały one istotnemu pogorszeniu (po godzinie 16). BSIPP EKOMETRIA 2

21 wysokość warstwy mieszania[m] klasa stabliności atmosfery wysokość warstwy mieszania klasa stabilności atmosfery : 2: 4: 6: 8: 1: 12: 14: 16: 18: 2: 22: Rysunek 23 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe. Powyższe analizy danych meteorologicznych występowanie niskich prędkości wiatrów, wiatrów z kierunku zachodniego oraz niskie wysokości warstwy mieszania i klasy równowagi atmosfery 1 i 2 lub 5 i 6 wskazują na pochodzenie wysokich stężeń ze źródeł emisji z KGHM HM Legnica. Należałoby jednak zwrócić uwagę na występowanie dużej różnicy stężeń na obu analizowanych stacjach pomiarowych, co może wskazywać na odmienną metodykę oznaczania stężeń arsenu lub ewentualnie na pewien błąd pomiarowy. 2.3 Scenariusze naprawcze dla strefy miasto Legnica w zakresie zanieczyszczenia arsenem Emisja arsenu na terenie strefy miasto Legnica pochodzi wyłącznie z 2 typów źródeł. Z jednej strony jest to emisja związana z ogrzewaniem indywidualnym. Jednakże wartości pochodzące od tego typu emisji są stosunkowo nieduże i nie powodują przekroczeń wartości kryterialnych. Ponadto ich identyfikacja jest ułatwiona poprzez sezonowość przebiegu stężeń, która nie zaznacza się w pomiarach prowadzonych na terenie Legnicy. Wszelkie zaproponowane w niniejszym programie działania mające na celu obniżenie stężeń zanieczyszczeń pyłowych pochodzących z ogrzewania indywidualnego spowodują również istotne ograniczenie emisji arsenu, a co za tym idzie jego stężeń. Drugim, istotniejszym typem emisji jest emisja przemysłowa pochodząca z procesów technologicznych w HM Legnica i tu mamy do czynienia z dwoma typami emisji emisją zorganizowaną - ujętą w pozwoleniu zintegrowanym oraz raportach oraz niezorganizowaną, która nie została oszacowana. W związku z brakiem możliwości dokładnego zidentyfikowania problemu wynikającego w głównej mierze z braku danych, konieczne jest jego pogłębienie. Dlatego w ramach działania proponuje się przeprowadzenie okresowych badań porównawczych stężeń arsenu przez WIOŚ we Wrocławiu (DsLegMPA). Działanie polegałoby na przeprowadzeniu okresowych badań porównawczych w punkcie zlokalizowanym w pobliżu stanowiska przy ul. Porazińskiej zgodnie z metodyką stosowaną w WIOŚ w celu weryfikacji wyników pomiarów przeprowadzonych przez KGHM HM Legnica. Równocześnie konieczna jest kalibracja sposobu oznaczania stężeń arsenu tak, aby był on zgodny z metodyką stosowaną w WIOŚ Wrocław (DsLegKMP). BSIPP EKOMETRIA 21

22 Wskazane byłoby przeprowadzenie pogłębionej inwentaryzacji źródeł emisji z terenu HM Legnica, w tym zidentyfikowanie źródeł emisji niezorganizowanej. Ponadto niezbędnym byłoby ustalenie dokładnej zmienności czasowej wykonywanych procesów technicznych (a co za tym idzie emisji) oraz identyfikacja sytuacji awaryjnych na terenie zakładu. Po zebraniu tych danych należałoby ponownie wykonać modelowanie stężeń arsenu dla emitorów HM Legnica w celu ustalenia faktycznego wpływu zakładu na stężenia arsenu w mieście. BSIPP EKOMETRIA 22

23 Spis ilustracji Rysunek 1 Udział procentowy emisji arsenu poszczególnych typów poza strefą miasto Legnica w 211 r Rysunek 2 Udział procentowy emisji arsenu poszczególnych typów ze strefy miasto Legnica w 211 r Rysunek 3 Emisja punktowa arsenu z terenu strefy miasto Legnica w 211 r Rysunek 4 Emisja powierzchniowa arsenu z terenu strefy miasto Legnica w 211 r Rysunek 5 Stężenia arsenu o okresie uśredniania rok kalendarzowy w strefie miasto Legnica pochodzące z tła regionalnego w 211 r Rysunek 6 Stężenia arsenu o okresie uśredniania rok kalendarzowy w strefie miasto Legnica pochodzące z tła całkowitego w 211 r Rysunek 7 Stężenia arsenu o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy w strefie miasto Legnica pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 211 r Rysunek 8 Lokalizacja stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w stosunku do KGHM HM Legnica Rysunek 9 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 1 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 11 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 12 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 13 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 14 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 15 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 16 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 17 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 18 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 19 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 2 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 21 Temperatura oraz wysokość opadu na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 22 Dobowa róża wiatrów na stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Rysunek 23 Wysokość warstwy mieszania oraz klasa równowago atmosfery przy ul. Porazińskiej w dniu r. określona w oparciu o dane modelowe Spis tabel Tabela 1 Bilans emisji napływowej arsenu dla strefy miasto Legnica w 211 r... 7 Tabela 2 Bilans emisji arsenu z obszaru strefy miasto Legnica w 211 r Tabela 3 Najwięksi emitenci arsenu w strefie miasto Legnica... 8 Tabela 4. Dopuszczalna niepewność modelowania Tabela 5 Niepewność modelowania arsenu w strefie miasto Legnica w 211 r BSIPP EKOMETRIA 23

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA PROGRAM OCHRONY POWIETRZA dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o.

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o. Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza EKOMETRIA Sp. z o.o. Metody oceny wstępnej i bieżą żącej Pomiary (automatyczne, manualne, wskaźnikowe) Modelowanie Obiektywne szacowanie emisji Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY

WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY POMIARY WYKONANE NA KABATACH 1. POMIARY PASYWNE FENOLI WYKONANE ZA POMOCĄ PRÓBNIKÓW RADIELLO ROZMIESZCZONYCH

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach

Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach rocznych ocen jakości powietrza Informacje o modelu CALMET/CALPUFF

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie aglomeracja warszawska dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r.

Raport za okres styczeń czerwiec 2017 r. Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM1 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza - LUMA dla miasta Dąbrowa Górnicza Raport za okres styczeń czerwiec 217 r. Analiza,

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA Dokument współfinansowany z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Biuro Studiów i Pomiarów

Bardziej szczegółowo

Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu

Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu Przyczyny przekroczeń leżą głownie po stronie struktury ogrzewania (62%). W mniejszym stopniu są one związane z problematyką komunikacyjną (24%) i przemysłem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/778/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/778/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/778/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza w Warszawie w okresie 1.09.02 r.- 8.09.02 r. W związku z zanieczyszczeniem powietrza (zadymienie) w dniach: 3.09.02 r. - 4.09.02 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY NAMYSŁOWSKO-OLESKIEJ Wydawnictwo dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r.

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl OCENA WSTĘPNA JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

w obszarze pogranicza polsko czeskiego

w obszarze pogranicza polsko czeskiego AIR SILESIA system informacji o jkości powietrza w obszarze pogranicza polsko czeskiego Projekt realizowanych w ramach INTERREG PL-CZ 2007-2013 Krzysztof Klejnowski Instytut - Podstaw Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY KRAPKOWICKO-STRZELECKIEJ Wydawnictwo dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Miejscem pomiarów była gmina Kamionka Wielka. Pyłomierz był instalowany w trzech miejscach. Rys1. Mapa gminy z zaznaczonymi miejscowościami

Miejscem pomiarów była gmina Kamionka Wielka. Pyłomierz był instalowany w trzech miejscach. Rys1. Mapa gminy z zaznaczonymi miejscowościami W ramach projektu LIFE, przy współpracy z Krakowskim Alarmem Smogowym, został przeprowadzony pomiar pyłu zawieszonego, przy użyciu miernika laserowego DUSTTRAK II AEROSOL MONITOR 8530 przystosowanego do

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin. Projekt

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin. Projekt Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Plan działań krótkoterminowych Szczecin, 2017 BSIPP EKOMETRIA 2 Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI. marzec 2009 r. 48

Program ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI. marzec 2009 r. 48 48 49 CZĘŚĆ II OGRANICZENIA I OBOWIĄZKI 8 Organy administracji, które przekazują Marszałkowi Województwa informacje o wydanych decyzjach, aby zrealizować cele Programu ochrony powietrza oraz organy administracji,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jakość danych pomiarowych. Michalina Bielawska, Michał Sarafin Szkoła Letnia Gdańsk

Jakość danych pomiarowych. Michalina Bielawska, Michał Sarafin Szkoła Letnia Gdańsk Jakość danych pomiarowych Michalina Bielawska, Michał Sarafin Szkoła Letnia 22.09.2011 Gdańsk Weryfikacja wyników pomiarowych Celem weryfikacji wyników jest potwierdzenie poprawności wyników pomiarów.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla miasta Łomży ZADANIA I OGRANICZENIA

Program ochrony powietrza dla miasta Łomży ZADANIA I OGRANICZENIA ATMOTERM S.A. Opole, listopad 2008 r. 1 Spis treści: 1. Organy administracji, które przekazują Marszałkowi Województwa informacje o decyzjach wydanych, aby zrealizować cele Programu ochrony powietrza oraz

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA z ogrzewania indywidualnego NA DOLNYM ŚLĄSKU

INWENTARYZACJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA z ogrzewania indywidualnego NA DOLNYM ŚLĄSKU INWENTARYZACJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA z ogrzewania indywidualnego NA DOLNYM ŚLĄSKU Piotr Muskała Uniwersytet Wrocławski Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Kategorie emisji antropogenicznej

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego Jacek Goszczyński, Kinga Hildebrandt, Joanna Kozakiewicz INNOWACYJNE ECO-MIASTO:

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bielsko-Biała 17-18 sierpnia 2015 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza.

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Kompetencje - Program ochrony powietrza Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - UZASADNIENIE

Program ochrony powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - UZASADNIENIE Mapa 7.2.7. Percentyl 90,4 ze stęŝeń 24-godz. pyłu zaw. PM10 [µg/m 3 ] rok bazowy 2006 powiat ostrowski. marzec 2009 r. 153 Mapa 7.2.8. Percentyl 90,4 ze stęŝeń 24-godz. pyłu zaw. PM10 [µg/m 3 ] rok bazowy

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Punkt zlokalizowano na obszarze Parku tak, aby charakteryzował tło stężeń NO 2 i SO 2.

Punkt zlokalizowano na obszarze Parku tak, aby charakteryzował tło stężeń NO 2 i SO 2. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w 26 roku kontynuowano badania zanieczyszczenia powietrza metodą wskaźnikową w zakresie NO 2 i SO 2 w 3 punktach pomiarowych. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja przygotowana w ramach realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła projektu Oczyść atmosferę dofinansowanego przez Wojewódzki

Prezentacja przygotowana w ramach realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła projektu Oczyść atmosferę dofinansowanego przez Wojewódzki Prezentacja przygotowana w ramach realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła projektu Oczyść atmosferę dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Samorządowa jednostka organizacyjna Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Babiogórski Park Narodowy.

Babiogórski Park Narodowy. Babiogórski Park Narodowy. Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku.

Bardziej szczegółowo

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i)

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) System monitoringu powietrza Oleśnicy Data: 2017-01-20 Autor: Paweł Bielański W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Powietrze w powiecie kutnowskim

Powietrze w powiecie kutnowskim Powietrze w powiecie kutnowskim Powietrze jest rodzajem kapitału przyrodniczego, stanowiącego zasób odnawialny, możliwy do wyczerpania. Zanieczyszczenia powietrza są jednym z głównych przyczyn zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin tel. 22 787-43-01 JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM PODSTAWY PRAWNE OCHRONY POWIETRZA W POLSCE Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo