Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki 341[05].Z1.04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki 341[05].Z1.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marzena Borowska Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki 341[05].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Jan Matyjaszczyk mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Marzena Borowska Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[05].Z1.04 Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Turystyka podstawowe pojęcia i definicje Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Formy i rodzaje turystyki Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Potrzeby konsumenta usług turystycznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Usługi turystyczne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Czynniki wpływające na rozwój turystyki Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Polskie turystyczne produkty markowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zarządzanie turystyką Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 65 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy, zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności w wykorzystaniu języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki. Poradnik Wykorzystanie języka obcego do realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. Materiał nauczania, który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Szczególnie istotnymi treściami są zagadnienia związane z potrzebami konsumenta usług turystycznych, polskimi turystycznymi produktami markowymi, z zarządzaniem w turystyce. Wymagają one opanowania wiadomości teoretycznych i przełożenia ich na działania praktyczne, takie jak poprawne wypowiadanie się w języku obcym, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, redagowanie charakterystyk polskich turystycznych produktów markowych, definiowanie, określanie potrzeb konsumenta usług turystycznych, opisywanie organizacji turystycznych, operowanie słownictwem z zakresu szeroko pojętej turystyki, prawa, administracji, marketingu. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. 4. Pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. 5. Ćwiczenia, które zawierają wykaz materiałów i sprzętu pomocnych w ich realizacji. 6. Sprawdzian postępów. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 7. Sprawdzian osiągnięć wraz z instrukcją i kartą odpowiedzi. 8. Wykaz literatury. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Wykorzystanie języka obcego do realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki, której treści teraz poznasz jest jedną z koniecznych do opanowania wiadomości umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zawodzie technik obsługi turystycznej w różnorodnych dziedzinach turystyki schemat 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 Moduł 341[05].Z1 Podstawy turystyki 341[05].Z1.01 Charakteryzowanie ruchu turystycznego 341[05].Z1.02 Rozpoznawanie polskich markowych produktów turystycznych 341[05].Z1.04 Wykorzystanie języka obcego w realizacji zadań dotyczących organizacji 341[05].Z1.03 Podejmowanie działań stymulujących rozwój turystyki przez instytucje centralne, samorządy i organizacje turystyczne Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Wykorzystanie języka obcego do realizacji zadań dotyczących organizacji turystyki powinieneś umieć: określać terminologię zalecaną przez WTO, charakteryzować wszystkie zagadnienia związane z ruchem turystycznym, charakteryzować rodzaje usług turystycznych, określać funkcje i dysfunkcje turystyki, określać czynniki i kierunki rozwoju turystyki, charakteryzować markowe produkty polskiej turystyki, korzystać z różnych aktów prawnych, określać zadania organów centralnych, terenowych, samorządowych dotyczących turystyki, charakteryzować krajowe i międzynarodowe organizacje turystyczne, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posłużyć się terminologią z zakresu turystyki, napisać różnorodne teksty dotyczące organizacji turystyki, określić formy i rodzaje turystyki, określić potrzeby konsumenta usług turystycznych, określić czynniki wpływające na rozwój turystyki, scharakteryzować usługi turystyczne, scharakteryzować polskie turystyczne produkty markowe, określić zadania organów centralnych, terenowych i samorządowych związane z funkcjonowaniem turystyki, zinterpretować teksty dotyczące organizacji turystyki, scharakteryzować organizacje turystyczne, przetłumaczyć na język polski teksty w języku obcym dotyczące organizacji turystyki. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Turystyka podstawowe pojęcia i definicje Materiał nauczania W turystyce funkcjonuje wiele pojęć i definicji związanych z jej organizacją i funkcjonowaniem. Warto więc znać znaczenie tych pojęć zarówno w języku polskim jak i angielskim, ponieważ są one pomocne w codziennym wykonywaniu zawodu związanego z turystyką. Do redagowania definicji w języku angielskim służą zaimki względne (Relative Pronouns) typu: which, (który) stosowany do opisu przedmiotów, zjawisk, who (kto) służący do opisu ludzi, where (gdzie) używany do charakteryzowania miejsc, whose (czyj) określający posiadanie. Zwroty te służą do opisywania i definiowania. Do tworzenia definicji i objaśniania znaczenia pojęć w języku angielskim używa się zwykle czasu Present Simple, ponieważ za pomocą tego czasu wyraża się czynności, stany, mające charakter stały lub powtarzający się. Niektóre definicje wymagają użycia czasu przeszłego Past Simple, zwłaszcza te, definiujące pojęcie, które wyszło już z użycia, mające archaiczne znaczenie. W definiowaniu pomocne są też struktury składniowe w stronie biernej (Passive Voice), wśród nich konstrukcja Present Passive, ponieważ wyraża się za ich pomocą najpierw przedmiot czynności, a potem ich wykonawcę. Definicja, pojęcie zarówno w języku polskim jak i angielskim powinna zawierać najważniejsze informacje, sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, ponieważ tego wymaga sama struktura definicji. Niektóre terminy obcojęzyczne, głównie zaczerpnięte z języka angielskiego i francuskiego nie mają odpowiednika w tłumaczeniu na język polski, więc używa się ich obcojęzycznych odpowiedników, które weszły do języka polskiego, np. booking, allotment. Do redagowania definicji danego pojęcia przydatne są jego synonimy, ponieważ niektóre definicje wymagają wymienienia w ich obrębie treści tego pojęcia. Synonimy są również pomocne do zachowania poprawności stylistycznej definicji, gdyż za ich pomocą unika się powtórzeń. Tworząc definicję lub objaśniając znaczenie pojęcia w języku angielskim należy znać słownictwo z zakresu turystyki, ekonomii, marketingu, transportu, hotelarstwa i gastronomii. Do podstawowych, kluczowych terminów stosowanych w turystyce należą: All inclusive rodzaj imprezy obejmującej wszystkie usługi wliczone w cenę, z których turysta korzysta w hotelu lub ośrodku bez dodatkowych opłat. All inclusive it is a kind of event which includes all services included in the price and a tourist uses them in a hotel or resort without additional charges. Allotment to rodzaj pisemnej umowy pomiędzy osobą, która zamawia dane usługi a ich dostawcą. Umowa ta pozwala zamawiającemu usługi na dysponowanie przez określony czas uzgodnioną ilością usług. Według tej umowy, zamawiający może zrezygnować w określonym terminie z całości lub części zamówionych usług bez pokrywania ich kosztów. Allotment it is a kind of a written contract between a person who orders given services and their supplier. That contract lets a person who orders services to dispose negotiated number of services for a given time. Booking rezerwowanie, zamawianie usług turystycznych, np. miejscówek, noclegów, biletów. Booking it is a reservation, ordering of tourist services, for example, reserved-seat tickets, overnights, tickets. Check in rejestracja, meldowanie, odprawa przy wjeździe. Check in it is a registration, clearance by incoming. Check out wyrejestrowanie, wymeldowanie, odprawa przy wyjeździe. 7

9 Czarter to rodzaj pisemnej umowy pomiędzy osobą zamawiającą dane usługi a dostawcą usług. Umowa ta pozwala zamawiającemu na kupno danych usług w określonym terminie i standardzie za określoną cenę, ale uniemożliwia dokonanie jakichkolwiek zwrotów czy rezygnacji z zamówionych usług. Check out it is an unregistered, entry by leaving. Charter it is a kind of a written contract between a person who orders given services and their supplier. That contract lets a person buy given services in a specified time and standard for a specified price, but this contract makes impossible returning or resignations from ordered services. Ferry to prom, statek lub samolot kursujący na określonej trasie między dwoma punktami. Prom it is a ferry, a ship or a plane which circulates on specified route between two points. Impreza fakultatywna to impreza dodatkowa, uzupełniająca program wliczony w cenę, za którą turysta musi dodatkowo zapłacić, jeśli chce z niej korzystać. Optional event it is an additional event which supplements the programme included in the price and a tourist must pay additionally for it if he wants to take part in. Klient to osoba, która zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, ale zawarcie umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej. Customer (client) it is a person who enters into a contract about tourist services, but signing the contract does not establish the matter of the economic activity of this person. Marka to nazwa produktu, która pozwala na jego identyfikację i odróżnienie od innych produktów, np. Hilton. Brand it is a product s name which allows its identification and makes it distinct from others products being on the market, for example Hilton, Orbis, Holiday Inn, Stena Line. Ośrodek turystyczny to miejsce służące do wypoczynku i rekreacji turystów zapewniający różne rodzaje rozrywki i rekreacji. Resort it is a place where tourists rest that, assure different kinds of entertainment and recreation. Package to kompletny zestaw możliwych świadczeń, które są do dyspozycji turysty bez dodatkowych opłat na trasie, takich jak zakwaterowanie, wyżywienie, transfery, ubezpieczenie, program. Package it is a completed set of possible services which are for a tourist s disposal without additional charges en route, such as accommodation, board, transfers, insurance and programme. Park tematyczny to miejsce służące do rekreacji i rozrywki, gdzie są atrakcje związane z jedną dziedziną, np. z tematem przyrodniczym, ekologicznym, historycznym. Zwykle jest to miejsce płatne, świadczy się też w nim usługi gastronomiczne i handlowe. Przykładami parków tematycznych mogą być Aquaparki czy Disneylandy. Theme park it is a place for recreation and entertainment with some attractions connected with one topic, for example, with a natural, ecological or historic theme. It is usually a paid place with restaurant and shops. The examples of themes parks are Aqua parks or Disneylands. Podatek od turystów jest to rodzaj opłaty obowiązkowej, podatek pobierany od turystów przez rząd lub instytucje do tego uprawnioną. Rozróżnia się następujące rodzaje podatków: podatek wjazdowy, podatek wyjazdowy, lokalny podatek turystyczny, podatek od odwiedzających. Tourist tax it is a kind of obligatory charge taken from tourists by the government or the institution authorised to do it. There are the following kinds of taxes: incoming tax, outgoing tax, resort tax, visitor tax. Rejestry jest to ewidencja wszelkich dokumentów w biurze podróży związanych ze sprzedażą usług, realizacją zamówień, zleceń. Rejestry służą do ewidencji numerów nadawanych imprezom. 8

10 Registers it is a register of all documents at the travel agency connected with selling services, commissions and orders realization. The registers are used for the evidence of numbers which are given to the events. Suite to apartament składający się z łączonych pokoi, np. z sypialni, salonów, jadalni. Apartament może tez składać się z jednego dużego pokoju z wydzielonym miejscem do spania i do pobytu dziennego. Suite it is an apartment consisting of adjoining rooms, for example, bedrooms, living rooms, dinning rooms. The apartment can also consist of one big room with a separate space for sleeping and for daily use. Szwedzki stół to bufet samoobsługowy, z którego turysta może korzystać na miejscu bez ograniczeń, ale nie powinien wynosić i konsumować tych posiłków na zewnątrz. Smorgasbord (Swedish table) it is a self-service buffet which a tourist can use in a place without any limits, but he shouldn t carry out and consume these meals outside. Teczka imprezy to całościowy zbiór dokumentacji danej imprezy. Event s folder it is a comprehensive file of documents connected with a given event. Tranzyt to przejazd przez obszar obcego państwa do kraju docelowego. Transit it is a ride through a territory of a foreign country to a destination country. Voucher to dokument finansowy, kredytowy służący do realizacji świadczeń dla grup turystów lub turystów indywidualnych zamówionych przez biuro u kontrahenta zagranicznego, jeśli ten dokument wydawany jest przez kontrahenta krajowego, wówczas nazywa się skierowaniem. Voucher it is a financial and credit document used for services realization for tourists groups or for an individual tourist ordered by the travel agency with foreign contracting party. If the document is given by a domestic contracting party, then it is named directing. Wiza to pisemne zezwolenie na wyjazd i pobyt w danym kraju, wystawiane przez konsulat danego państwa. Visa it is a written permission to leave and reside in a given country, issued by the consulate of a given country. Zniżka to bonifikata skierowana do turysty na dane świadczenia. Discount/Allowance it is a reduction directed to a tourist for given services Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz struktury gramatyczne używane do konstruowania definicji pojęć związanych z turystyką w języku angielskim? 2. Jakich czasów gramatycznych używa się do redagowania definicji pojęć związanych z turystyką w języku angielskim? 3. Jakie informacje powinna zawierać definicja? 4. Jakich wyrazów należy użyć w definicji, aby uniknąć powtórzeń? 5. Jakich konstrukcji składniowych używa się do budowania definicji w języku angielskim? 6. Co należy zrobić, jeśli anglojęzyczne pojęcie nie ma odpowiednika w języku polskim? 7. Jakie znasz pojęcia związane z turystyką w języku polskim? 8. Jakie znasz pojęcia związane z turystyką w języku angielskim? 9. W jaki sposób należy formułować treść definicji? 10. Z jakich dziedzin należy znać słownictwo redagując definicję pojęcia w języku angielskim? 9

11 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Podane definicje w języku angielskim uzupełnij brakującymi wyrazami: a) which, b) who, c) where, a następnie napisz, jakiego pojęcia one dotyczą. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać pojęcia i definicje związane z turystyką, 4) znać słownictwo w języku angielskim z zakresu ekonomii, marketingu, transportu, hotelarstwa, gastronomii, 5) znać konstrukcje gramatyczne i składniowe stosowane w definicjach, 6) podsumować wyniki pracy, 7) przedstawić rezultat swojej pracy. Przykładowe definicje (opracowanie własne autora): 1. It is a self-service buffet.. a tourist can use in a place without any limits, but he shouldn t carry out and consume these meals outside. 2. It is a place for recreation and entertainment there are some attractions connected with one topic, for example, with a natural, ecological or historic theme. It is usually a paid place with restaurant and shops. 3. It is a kind of written contract between a person.. orders given services and their supplier. That contract lets such a person to dispose negotiated number of services for a given time. Klucz odpowiedzi: 1 a) Smorgasbord (Swedish table), 2 c) Theme park, 3 b) Allotment Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru z wydrukowanymi definicjami z lukami, słowniki dwujęzyczne i branżowe, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Po wysłuchaniu w języku angielskim tekstu, w którym zostaną zaprezentowane pojęcia i definicje związane z turystyką, dopasuj definicje do podanych pojęć. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać pojęcia i definicje związane z turystyką, 4) znać słownictwo w języku angielskim z zakresu ekonomii, marketingu, transportu, hotelarstwa, gastronomii, 5) znać konstrukcje gramatyczne i składniowe stosowane w definicjach, 6) potrafić słuchać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim, 10

12 7) podsumować wyniki pracy, 8) przedstawić rezultat swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: magnetofon, kaseta lub płyta CD z nagranym tekstem, arkusze papieru z wydrukowanymi pojęciami, słowniki dwujęzyczne i branżowe, pakiety multimedialne do nauki języka angielskiego, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Zredaguj w języku angielskim definicje podanych pojęć. Następnie wymień się pracami z sąsiednimi grupami, których zadaniem będzie przetłumaczenie pojęć i ich definicji na język polski. Grupa 1 rejestr, wiza, voucher, allotment, check-in, Grupa 2 zniżka, park tematyczny, all inclusive, check-out, package, Grupa 3 marka, ośrodek turystyczny, booking, suite, klient, Grupa 4 podatek od turystów, czarter, impreza fakultatywna, package, tranzyt. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać pojęcia i definicje związane z turystyką, 4) znać słownictwo w języku angielskim z zakresu ekonomii, marketingu, transportu, hotelarstwa, gastronomii, 5) znać konstrukcje gramatyczne i składniowe stosowane w definicjach, 6) redagować definicje i objaśniać znaczenie pojęć w języku angielskim i polskim, 7) podsumować wyniki pracy, 8) przedstawić rezultat swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru z wydrukowanymi pojęciami, słowniki dwujęzyczne i branżowe, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Zredaguj w języku angielskim mini słownik pojęć i definicji związanych z turystyką. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać pojęcia i definicje związane z turystyką, 11

13 4) znać słownictwo w języku angielskim z zakresu ekonomii, marketingu, transportu, hotelarstwa, gastronomii, 5) znać konstrukcje gramatyczne i składniowe stosowane w definicjach, 6) redagować definicje i objaśniać znaczenie pojęć w języku angielskim, 7) podsumować wyniki pracy, 8) przedstawić rezultat swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki z pojęciami związanymi z turystyką, stanowiska komputerowe z drukarkami, papier do drukarek, słowniki dwujęzyczne i branżowe, przybory do pisania, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) wykazać się znajomością terminów i pojęć związanych z turystyką w języku polskim i angielskim? 2) słuchać tekstu ze zrozumieniem w języku angielskim? 3) redagować definicje i objaśniać znaczenie pojęć związanych z turystyką w języku angielskim? 4) stosować odpowiednie słownictwo języka angielskiego w definicjach? 5) stosować odpowiednie struktury gramatyczne języka angielskiego w definicjach? 6) stosować odpowiednie konstrukcje składniowe języka angielskiego w definicjach? 7) poprawnie przyporządkowywać pojęcia do ich definicji w języku angielskim? 8) uzupełniać definicje odpowiednimi wyrazami w języku angielskim? 9) przetłumaczyć definicję z języka polskiego na język angielski? 10) posługiwać się słownikami dwujęzycznymi i branżowymi? 12

14 4.2. Formy i rodzaje turystyki Materiał nauczania 1. Formy turystyki Według klasyfikacji Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) rozróżnia się trzy podstawowe formy turystyki: a) Turystyka krajowa podróże, wycieczki po obszarze własnego kraju. (Domestic tourism journeys, excursions on the own country s territory.) b) Turystyka przyjazdowa przyjazdy do danego kraju osób, które nie mieszkają w nim na stałe. (Incoming tourism arrivals of people living in one country to another country.) c) Turystyka wyjazdowa wyjazdy obywateli danego państwa do innych krajów. (Outgoing tourism leavings of citizens of a given country to other countries.) Wymienione formy turystyki tworzą trzy podstawowe kategorie turystyki: a) Turystyka wewnątrzkrajowa w jej skład wchodzą turystyka krajowa i turystyka przyjazdowa, (Country tourism includes domestic tourism and incoming tourism). b) Turystyka narodowa w jej skład wchodzą turystyka krajowa i turystyka wyjazdowa, (National tourism includes domestic tourism and outgoing tourism), c) Turystyka międzynarodowa w jej skład wchodzą turystyka przyjazdowa i turystyka wyjazdowa. (International tourism includes incoming tourism and outgoing tourism). Rys. 1. Formy turystyki od strony popytu [12, s.221] Ze względu na różne formy turystyki istnieje klasyfikacja podróżnych. Osoby zmieniające miejsce pobytu nazywane są podróżnymi (travellers). Odwiedzającymi (visitors) nazywa się wszelkich podróżnych, których można nazwać turystami. Natomiast ci, którzy nie zostali zakwalifikowani do turystów, to inni podróżni (other travellers). W obrębie kategorii odwiedzający istnieją dwie grupy turyści (tourists) i odwiedzający jednodniowi (some day visitors). Ze względu na formy turystyki wyróżnia się odwiedzających międzynarodowych (international visitors) i odwiedzających krajowych (domestic visitors). 13

15 2. Rodzaje turystyki Istnieje kilka podziałów turystyki, które są dokonywane według różnych kryteriów. Oto kilka z najważniejszych podziałów: a) Ze względu na czas pobytu i cel podróży (Due to time of a residence and destination): turystyka pobytowa pobyt w jednym miejscu, (residence tourism), wycieczkowa/krajoznawcza (excursion/sightseeing tourism), weekendowa wyjazdy podczas weekendów, (weekend tourism), specjalistyczna (specialist tourism), uprawianie danej dziedziny sporu lub rekreacji, np. jeździectwo, wędkarstwo, kwalifikowana (qualified tourism), obejmująca wyjazdy na wczasy, wyjazdy lecznicze do uzdrowisk, biznesowa kongresy, szkolenia, zjazdy, (business tourism). b) Ze względu na czas trwania wyjazdu (Due to lenght of stay): krótkookresowa (short term tourism), długookresowa (long term tourism). c) Ze względu na formy organizacji (Due to forms of organisation): zorganizowana zamawianie świadczeń za pomocą innych instytucji, np. biur podróży (organised tourism), indywidualna organizowana samodzielnie przez turystę, bez pomocy innych instytucji (individual tourism). d) Ze względu na liczbę uczestników (Due to the number of participants): indywidualna (individual tourism), grupowa (group tourism). e) Ze względu na rodzaj uczestników w turystyce (Due to a kind of participants in tourism): turystyka mieszkańców miast i wsi (cities and countries inhabitants tourism), turystyka dzieci i młodzieży (children and youth tourism), turystyka ludzi starszych (elderly people tourism), turystyka niepełnosprawnych ludzi (disabled people tourism). f) Ze względu na środek transportu (Due to a mean of transport): turystyka drogowa rower, motocykl, autokar, samochód osobowy (road tourism), turystyka wodna (water tourism) obejmuje turystykę: promową (ferry tourism), żeglarską (nautical tourism), morska śródlądowa (inland sea tourism), kajakowa (kayaking tourism). kolejowa (rail tourism), samolotowa (aeroplane tourism). g) Ze wzgledu na okres wyjazdu (Due to a time of stay/journey): urlopowa (vacation tourism), wakacyjna (holiday tourism), zimowa (winter tourism). 14

16 h) Ze względu na koszty i sposób finansowania (Due to expenses and a kind of financing): komercyjna funkcjonująca na rynku biur podróży (commercial tourism), socjalna dofinansowana (social tourism). i) Ze względu na cel wyjazdu (Due to aim of leaving): krajoznawcza (sightseeing tourism), wypoczynkowa (rest tourism), zdrowotna (health tourism), kulturowa (cultural tourism), sportowa (sport tourism), religijna (religious tourism), pielgrzymkowa (pilgrimage tourism). j) Ze względu na przemieszczanie się oraz ilość odwiedzanych miejsc (Due to the movement and the amount of visited places): pobytowa (residence tourism), wędrowna (itinerary tourism). k) Ze względu na powszechność uczestnictwa (Due to the generality of participation); masowa (mass tourism), kwalifikowana/specjalistyczna (qualified/specialist tourism). Istnieją również formy turystyki bez klasyfikacji: kongresowa (congress tourism), motywacyjna (incentive tourism), etniczna (ethnic tourism) alternatywna (alternative tourism). 3. Charakteryzowanie form i rodzajów turystyki w języku angielskim Ustne i pisemne charakteryzowanie form i rodzajów turystyki w języku angielskim wymaga użycia czasu Present Simple (teraźniejszego prostego), ponieważ za pomocą tego czasu są wyrażane stałe cechy, właściwości opisywanych przedmiotów i osób. W opisie form i rodzajów turystyki charakteryzuje się ich stałe cechy i właściwości, stąd należy używać tego czasu. Można też posługiwać się czasownikami modalnymi, za pomocą których wyraża się powinność should, możliwość can, may. Ponadto pomocne są tu konstrukcje składniowe w stronie biernej (Passive Voice), zwłaszcza dotyczące czasu Present Simple (teraźniejszego prostego). Do opisywania i charakteryzowania w języku angielskim służą zaimki względne (Relative Pronouns) typu: which, (który) stosowany do opisu przedmiotów, zjawisk, who (kto) służący do opisu ludzi, where (gdzie) używany do charakteryzowania miejsc, whose (czyj) określający posiadanie. Pomocne tu będzie słownictwo z zakresu krajoznawstwa, ekonomii, sportu i wielu innych dziedzin, z którymi wiąże się turystyka. Zdania powinny być redagowane w sposób jasny i zrozumiały oraz zawierać najważniejsze cechy danej formy turystyki. Charakterystyka powinna obejmować: rodzaj turystyki, do kogo jest ona adresowana, w jakim celu uprawiana, jakie są jej najważniejsze właściwości. Oto przykłady charakterystyki kilku form i rodzajów turystyki w języku angielskim (opracowanie własne autora): 15

17 Turystyka alternatywna obejmuje te formy turystyki, które zwiększają pozytywne oddziaływanie społeczne, kulturalne i ekologiczne. Cechuje ją nieduże nasilenie, uprawianie samodzielne lub w niewielkich grupach. Istotnym elementem turystyki alternatywnej jest obcowanie z rodzimą kulturą odwiedzanych miejsc i zachowanie tradycyjnych wartości ich społeczności. Alternative tourism includes these forms of tourism which enlarge positive social, cultural and ecological interaction. It is characterised by little intensification, independent or in small groups exercising. The important element of alternative tourism is the contact with the indigenous culture of visited places and keeping traditional values of their communities. Turystyka zimowa obejmuje te formy turystyki, które uprawiane są zimą. Najczęściej jest to wyjazd w celach wypoczynkowych, sportowo-rekreacyjnych, związany z uprawianiem sportów zimowych. Uczestniczą w niej zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Głównymi formami turystyki zimowej są: zimowisko, obóz sportowy, wczasy oraz wyjazdy do uzdrowisk. Winter tourism includes these forms of tourism which are practised in winter. Mostly, it is a leaving to rest and sport and recreational aims are connected with winter sports. The participants of winter tourism are both children, youth as adults. The main forms of winter tourism are: a winter camp, sport camp, holiday and leavings to health resorts. Turystyka drogowa obejmuje turystykę, w której środkami transportu są: rower, motocykl, autokar, samochód osobowy. Głównie jest to wyjazd w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i krajoznawczych. Z transportu autokarem, samochodem i rowerem korzystają turyści w różnych grupach wiekowych, zaś z motocykli dorośli i młodzież posiadająca uprawnienia do prowadzenia motocykla. Turystyka drogowa, w której środkiem transportu jest autokar i samochód osobowy uprawiana jest całorocznie, zaś ta, w której turyści korzystają z roweru lub motocyklu, jest uprawiana sezonowo - wiosną i latem. Road tourism includes tourism in which means of transport are: a bicycle, motorbike, coach and car. It is a leaving with resting, recreational and sightseeing aims. Transport by coach, car and bike is used by tourists in different age but transport by motorbike is used by adults and youth having a licence for driving a motorbike. Road tourism in which means of transport are coach and car is practised all the year, but that in which tourists use a bicycle or motorbike is practised seasonably in spring and summer. Turystyka dzieci młodzieży jest ona przeznaczona dla dzieci młodzieży. Należą do niej wyjazdy na wakacje, obozy, zielone szkoły, wycieczki. Zgodnie z porą i rodzajem wyjazdu, uprawiana jest zimą zimowiska, latem, wiosną, jesienią obozy, kolonie, wycieczki, zielone szkoły. Głównym celem turystyki dzieci młodzieży jest wypoczynek, rekreacja i krajoznawstwo. Children and youth tourism is addressed to children and young people. That tourism includes goings out on holiday, camps, green schools and excursions. Accordingly to the season and a kind of leaving, it is practised in the winter winter camps, in the spring, summer, autumn camps, holiday camps, excursions, green schools. The main aim of children and youth tourism is a rest, recreation and sightseeing Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz formy turystyki w języku angielskim? 2. Jakie znasz kategorie turystyki w języku angielskim? 3. Jakie znasz rodzaje turystyki w języku angielskim? 4. Jak dzieli się podróżnych ze względu na rodzaje turystyki? 16

18 5. Jakich konstrukcji składniowych w języku angielskim używa się do charakteryzowania w formie ustnej lub pisemnej poszczególnych form i rodzajów turystyki? 6. Jakich konstrukcji gramatycznych w języku angielskim używa się do charakteryzowania w formie ustnej lub pisemnej poszczególnych form i rodzajów turystyki? 7. Jakie znasz kategorie służące do podziału form i rodzajów turystyki? 8. Jakiego słownictwa w języku angielskim należy używać do budowania ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat form i rodzajów turystyki? 9. W jaki sposób należy formułować teksty o formach i rodzajach turystyki? 10. Jakie elementy powinna zawierać ustna lub pisemna charakterystyka rodzajów i form turystyki w języku angielskim? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Podane charakterystyki w języku angielskim uzupełnij brakującymi wyrazami a) which, b) who, c) where, a następnie napisz, jakiej formy lub rodzaju turystyki one dotyczą. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać formy i rodzaje turystyki, 4) znać słownictwo w języku angielskim z zakresu ekonomii, marketingu, transportu, turystyki, 5) znać konstrukcje gramatyczne i składniowe używane do charakteryzowania, 6) podsumować wyniki pracy, 7) przedstawić rezultat swojej pracy. Przykładowe charakterystyki (opracowanie własne autora): 1. This kind of tourism includes tourism means of transport are: a bicycle, motorbike, coach and car. It is a leaving in resting, recreational and sightseeing aims. 2. This is a kind of tourism. includes journeys, excursions on the own country s territory. 3. This kind of tourism includes leavings for a rest, sport and recreational aims connected with winter sports. There are many different participants of such a tourism are children, youth and adults. The main forms of that tourism are winter camps, sport camps, holiday and leavings to health resorts. Klucz odpowiedzi: 1 c) road tourism, 2 a) domestic tourism, 3 b) winter tourism. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru z wydrukowanymi definicjami z lukami, słowniki dwujęzyczne i branżowe, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Po przeczytaniu tekstu w języku angielskim o formach i rodzajach turystyki wychwyć jego przewodnią myśl oraz określ, jakie formy i rodzaje turystyki zostały w nim zaprezentowane. Następnie przetłumacz ten tekst na język polski. 17

19 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) określić formy i rodzaje turystyki, 4) czytać ze zrozumieniem tekst w języku angielskim, 5) wychwycić myśli przewodnie tekstu, 6) przetłumaczyć na język polski teksty o tematyce turystycznej, 7) podsumować wyniki pracy, 8) przedstawić rezultat swojej pracy. Przykładowy tekst: [9, s. 98] Our readers tell us about their Dream Destination 1. I went to see the States last year with a friend. We re used to travelling around on our own without spending too much money, so we didn t mind taking buses everywhere. We avoided hitchhiking because we didn t want to risk being mugged but we saw someone being mugged outside a bus station! Apart from that, it was a great holiday. The Grand Canyon was the most breathtaking sight I ve ever seen! 2. I d always wanted to go to Italy and visit Rome, the Vatican, Florence, and see the magnificent art there and I wasn t disappointed! It s worth learning to speak a bit of Italian before you go. I managed to see quite a lot but there was so much to see and so many tourists! I can t stand queuing and some places were impossible you must have seen the crowds being pushed through places like cattle. But, as I say, it was my dream destination and it was marvellous. I d planned to go to Venice, too, but didn t have time in the end. 3. My brother immigrated to Australia twenty years ago. We d always keep in touch and I d seen his wife and kids sitting in their garden on video, but I d promised to visit them, and so I did, last Christmas. Before that I d always refused to fly but there s no point in worrying too much at my age, is there? And it was the best Christmas I ve ever had! 4. Every Muslim who is healthy and has enough money is expected to visit Mecca once in his or her lifetime. I d put off going for years I just couldn t afford to go. But, then, last year, I decided to make a real effort and go. It was amazing. I had seen the crowds walking around on TV before but the place was really bustling. I really enjoyed meeting people from so many different countries. Klucz odpowiedzi: 1. Outgoing, individual, excursion, sightseeing, holiday tourism 2. Outgoing, excursion, itinerary, individual, sightseeing, cultural tourism 3. Outgoing, residence, individual tourism 4. Outgoing, residence, individual, aeroplane, religious, pilgrimage tourism. Wyposażenie stanowiska pracy: magnetofon, kaseta lub płyta CD z nagranym tekstem, arkusze papieru z wydrukowanymi pojęciami, słowniki dwujęzyczne i branżowe, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Zredagujcie w języku angielskim charakterystykę podanych form i rodzajów turystyki. Następnie wymieńcie się swoimi pracami z sąsiednimi grupami, których zadaniem będzie przetłumaczenie form i rodzajów turystyki oraz ich charakterystyki na język polski. 18

20 Grupa 1 turystyka międzynarodowa, zdrowotna, drogowa, masowa, wędrowna, Grupa 2 turystyka krajowa, pielgrzymkowa, wodna, zorganizowana, biznesowa, Grupa 3 turystyka przyjazdowa, weekendowa, długookresowa, specjalistyczna, urlopowa, Grupa 4 turystyka wyjazdowa, wycieczkowa/krajoznawcza, socjalna, etniczna, grupowa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać formy i rodzaje turystyki, 4) znać słownictwo w języku angielskim z zakresu ekonomii, transportu, turystyki, 5) znać konstrukcje gramatyczne i składniowe stosowane w charakteryzowaniu pojęć, 6) znać zasady charakteryzowania form i rodzajów turystyki w języku angielskim, 7) pisemnie charakteryzować formy i rodzaje turystyki w języku angielskim i polskim, 8) podsumować wyniki pracy, 9) przedstawić rezultat swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru z wydrukowanymi pojęciami, stanowiska komputerowe z drukarkami, słowniki dwujęzyczne i branżowe, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Dokonajcie w formie ustnej charakterystyki form i rodzajów turystyki w języku angielskim. Ćwiczenie to przeprowadźcie w formie konkursu, w którym nauczyciel podaje daną formę lub rodzaj turystyki, grupa zaś wyznacza swojego przedstawiciela, który dokona ustnej charakterystyki. Wygrywa ta grupa, która udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać formy i rodzaje turystyki, 4) znać słownictwo w języku angielskim z zakresu ekonomii, transportu, turystyki, 5) znać konstrukcje gramatyczne i składniowe stosowane w charakteryzowaniu pojęć, 6) znać zasady charakteryzowania form i rodzajów turystyki w języku angielskim, 7) ustnie scharakteryzować formy i rodzaje turystyki w języku angielskim, 8) podsumować wyniki pracy, 9) przedstawić rezultat swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: prace uczniów z poprzedniego ćwiczenia, słowniki dwujęzyczne i branżowe, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. 19

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na Imprezy turystyczne Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na własną i zleconą, z kolei te na grupowe

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Regulamin Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Cele konkursu: - rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego - kształtowanie umiejętności językowych uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r.

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r. XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź 24.02.2012r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal)

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Dział/ Zagadnienia Liczba godzin Konieczne Podstawowe Wymagania Rozszerzone Dopełniające Wykraczające

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK

I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Załącznik nr 1 do Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK I. Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK Lp. Przedmiot Zakres

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Global Beginner Rozkład Materiału

Global Beginner Rozkład Materiału Beginner Rozkład Materiału ROZDZIAŁ 1 POD ROZDZIAŁ Name Address game TEMATYKA SŁOWNICTWO alfabet miejsce pochodzenia powszechne angielskie słowa powitania i pożegnania zwroty grzecznościowe podawanie adresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

Interface 3 PLAN WYNIKOWY

Interface 3 PLAN WYNIKOWY Interface 3 PLAN WYNIKOWY Funkcje / słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w formie turystyki i krajoznawstwa w Zespole Szkół w Tuchlinie 1. Szkoła może organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej uczniami", różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZEŚĆ I LISTENING COMPREHENSION Task 1. 1.1. B 1.2. D 1.3. C 1.4. B 1.5. A 1.6. D 1.7. A 1.8. C Task

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 8 listopada 2001 r. Dz.U.2001.135.1516 2014.09.01 zm. Dz.U.2014.1150 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE IV Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego Żarki 2013/2014 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo