Wzór ( ) U M O W A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór (5.04.2011) U M O W A"

Transkrypt

1 U M O W A Wzór ( ) zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez a...zamieszkały/z siedzibą w...wpisanym /zarejestrowanym... o kapitale zakładowym (dot. spółek prawa handlowego), zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez... o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu wortalu Państwowej Inspekcji Pracy, zwanego dalej Opracowaniem. 2. Opracowanie zawierać musi projekt Wortalu Państwowej Inspekcji Pracy, na który między innymi mają się składać projekty strony internetowej i strony intranetowej, w tym układ ww. stron i podstron, propozycje rozwiązań technicznych i inne informacje niezbędne do realizacji kompletnego i funkcjonalnego systemu. 3. Strona internetowa musi zawierać elementy i realizować funkcjonalności zgodnie z załącznikiem numer 1 do umowy (w tym zawierać przewidziane ustawą elementy e-goverment, dwustronną wymianę informacji miedzy bazą strony WWW, a serwerem HOBBIT w GIP na platformie SYBASE, funkcje multimedialne, możliwość dostępu do zasobów dla pracowników PIP). Nowa strona internetowa w dużym stopniu zawierać będzie treści umieszczone na stronie obecnie funkcjonującej (www.pip.gov.pl), na stronach okręgowych inspektoratów pracy i stronach tematycznych (www.bezupadku.pl, 4. Strona Intranetowa musi spełniać funkcjonalności zgodnie z załącznikiem numer 2 do umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania opracowania, o którym mowa w ust.1 określić specyfikację sprzętu i oprogramowania potrzebnego do zrealizowania wortalu Państwowej Inspekcji Pracy. Opracowanie zostanie przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 6. Rozwiązanie przedstawione w Opracowaniu musi być spójne, całościowe i możliwe do włączenia w strukturę teleinformatyczną PIP. 7. Opracowanie powstanie w oparciu o analizę potrzeb Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wykorzystania strony internetowej i intranetowej dokonaną przez wspólny zespół, projektowy, zwany dalej zespołem powołany przez Strony w terminie 2 dni od zawarcia umowy. 8. Zespół dookreśli layout, funkcjonalności, współzależności pomiędzy modułami, zasady współpracy z istniejącymi systemami w PIP. 9. Spotkania zespołu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez obie Strony. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany będzie protokół podpisywany przez osoby upoważnione przez obie Strony.

2 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 15 dni roboczych od zawarcia umowy. 2. Zamawiający oświadczy w terminie 3 dni roboczych od daty oddania przedmiotu umowy czy Opracowanie przyjmuje, czy też żąda dokonania koniecznych uzupełnień lub poprawek. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i dostarczyć Zamawiającemu uzupełnione lub poprawione Opracowanie w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia żądania. 3. Przyjęcie Opracowania zostanie stwierdzone protokołem podpisanym bez żadnych uwag przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 3 Wykonawca zobowiązuje się przenieść swoje autorskie prawa majątkowe do Opracowania na Zamawiającego, zamierzającego wykorzystać Opracowanie w swej działalności. Przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich nastąpi z datą przyjęcia Opracowania zgodnie z 2 ust.3 umowy, bez konieczności dokonywania w tym zakresie odrębnych czynności prawnych Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości...zł (słownie: ) w tym...zł podatku VAT według stawki %. 2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury, na konto w niej wskazane. 3. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu, o którym mowa w 2 ust W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 5. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Opracowania w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1, jak również w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu lub poprawieniu Opracowania w terminie wskazanym w 2 ust. 2 zdanie drugie - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego wykonania i dostarczenia Opracowania, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku powstania opóźnienia w dostarczeniu Opracowania przekraczającego 5 dni, w stosunku do terminu określonego w 2 ust.1 jak również takiego opóźnienia w uzupełnieniu lub poprawieniu Opracowania w stosunku do terminu, o którym mowa w 2 ust. 2 zdanie drugie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, zachowując prawo do kar umownych i odszkodowania, o których mowa w niniejszym paragrafie. 4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1. 2

3 5. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w ust Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwot wynikających z regulacji dotyczących kar umownych z jakiejkolwiek należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 8. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy kwotę kar umownych, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej, a zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego Zamawiający oświadcza, że osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą będą:: Pan Andrzej Jaworski, tel , mail: (strona internetowa), Pan Piotr Zieliński, tel , mail : Pan Filip Głowacki, tel , mail : fax (strona intranetowa, sprzęt). 2. Wykonawca oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:... 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8 Wszelkie spory, wynikłe na gruncie realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Załączniki numer 1 i 2 stanowią integralną część umowy. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 3

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Założenia dotyczące strony internetowej PANEL CENTRALNY: WYSZUKIWARKI, PRAWO, AKTUALNOŚCI W centralnej części proponujemy również umieścić wyszukiwarki oparte na wewnętrznych indeksach strony (nie tak jak obecnie wyszukiwarki google) z zamkniętym katalogiem zagadnień: 1. tematyczną (np.: azbest, substancje chemiczne, stres w pracy, itp.); 2. branżową (np. budownictwo, górnictwo, rolnictwo, itp.). Podobne rozwiązanie stosowane jest m.in. na stronie irlandzkiej inspekcji pracy. Z analizy statystyk internetowych wynika, że największym zainteresowaniem internautów cieszą się podstrony poświęcone omówieniu przepisów prawa pracy. Dlatego zagadnienia te powinny być łatwo dostępne z głównej strony. Mogą zostać umieszczone w panelu centralnym. Warto wyodrębnić poszczególne tematy, które są na szczycie listy wyszukiwania: zawieranie umów dot. różnych form zatrudnienia, wynagrodzenia, czas pracy, urlopy, uprawnienia związane z macierzyństwem, ale również informacje dotyczące postępowania w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy, informacje dotyczące wymagań tzw. minimalnych w stosunku do maszyn i urządzeń, itd. Tego rodzaju rozwiązanie stosowane jest na stronach internetowych m.in. szwedzkiej inspekcji pracy. W poszczególnych działach znajdowałyby się podstawowe informacje i porady dotyczące zagadnienia oraz skrót do odnośnych aktów prawnych i dostęp do ogólnej bazy danych porad prawnych przez wyszukiwarkę. W tej części na stronie głównej należy umieścić numer telefoniczny porad prawnych i link do formularza, za pośrednictwem, którego można złożyć zapytanie. Poniżej bloku poświęconego prawu mogą znajdować się aktualności, czyli bieżące informacje przydatne z punktu widzenia przeciętnego użytkownika strony, np.: informacje o nowych publikacjach, zmianach w obowiązujących przepisach, informacje o konferencjach i targach, itd. Dział ten może prezentować również materiały tworzone obecnie na potrzeby zakładki Pod inspektorską lupą. Obok fragmentu tekstu rozpoczynającego wiadomość powinna znaleźć się miniaturka zdjęcia lub materiału video. PANEL BOCZNY A: O URZĘDZIE Wszystkie wiadomości dotyczące organizacji i pracy urzędu zebrane będą w panelu po lewej stronie strony: Akty prawne dotyczące funkcjonowania Struktura Informacje o kierownictwie Kontakt Linki do OIP i OS PIP Rzecznik prasowy informuje Komunikaty Głównego Inspektora Pracy Informacje o pracach kierownictwa Informacje dotyczące sprawozdań z działalności PIP oraz raportów na tematy szczegółowe: wyniki kontroli, efekty działań prewencyjnych, itd. Link do najnowszego wydania miesięcznika Inspektor Pracy i miniatura okładki 4

5 Ewentualnie również: kalendarz Głównego Inspektora Pracy czat z kierownictwem GIP wideoblog GIP komentarze wideo kierownictwa GIP na bieżące tematy Wytłuszczone tytuły powinny być prezentowane w wydzielonej ramce zawierającej fragment tekstu najświeższej wiadomości oraz miniaturkę zdjęcia. Czat, wideoblog GIP oraz komentarze wideo są to elementy strony, które wymagają odpowiedniego oprogramowania i przygotowania strony. Będą wprowadzane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb, W wydzielonej części panelu przewidujemy: Linki do: stron www jednostek organizacyjnych PIP; strony zawierającej linki do portali Sejmu RP, Rady Ochrony Pracy i innych instytucji publicznych które współpracują z PIP; e-puap (elektroniczna platforma usług administracji publicznej), e-urząd (zgłoszenie rozpoczęcia działalności przez pracodawcę, inne formularze rejestracyjne, w przyszłości: elektroniczny obieg dokumentów między interesantami a PIP), Biuletyn Informacji Publicznej, PANEL BOCZNY B: KONTROLA i PREWENCJA W panelu B po prawej stronie znajdą się podstawowe informacje o tym, czemu kontrola służy, o przebiegu kontroli u pracodawcy, o tym jakimi dokumentami legitymuje się inspektor pracy, jakie są obowiązki pracodawcy związane z kontrolą, itd. Poniżej znajdzie się oferta współpracy adresowana do pracodawców i innych podmiotów w zakresie działań pozakontrolnych służących poprawie warunków pracy lub budowaniu kultury bezpiecznej pracy i praworządności w stosunkach pracy czyli: prewencja. Możliwy jest podwójny układ: formy działań (publikacje, kampanie, programy, konkursy) i poniżej adresaci o szczególnym znaczeniu (małe zakłady, młodzi pracownicy, partnerzy społeczni, służby bhp, nauczyciele, itd.). Dodatkowo należy przewidzieć miejsce na bandery promujące uruchamiane właśnie kampanie medialne lub projekty partnerskie. Strony poświęcone programom prewencyjnym i kampanią są często odrębnymi projektami, niemal samodzielnymi portalami, zawierają bogaty materiał zdjęciowy, wideo, pliki dźwiękowe, pliki PDF, ankiety, formularze. Należy przewidzieć formułę umożliwiającą łatwe tworzenie tego rodzaju portali na potrzeby nowych projektów w jednym layoucie z miejscem na oryginalną kreację graficzną tematu. Na panelu znajdować się powinien również odwołanie do formularza dla subskrybentów newslettera PIP oraz elektronicznej wersji Inspektora Pracy oraz potencjalnie: ankieta na aktualne tematy. Strona będzie miała wersję angielską. Proponuje się utworzenie, późniejszym terminie również strony po rosyjsku, ze względu na dość dużą grupę pracujących obcokrajowców w Polsce znających ten język. Strona obcojęzyczna nie będzie powieleniem struktury i zawartości strony polskiej. Zawierać będzie podstawowe informacje o PIP i użyteczne informacje dotyczące prawa pracy dla obcokrajowca pracującego w Polsce. Zmiany na stronie internetowej pociągną zmiany na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy. Główny kierunek reformy będzie polegał na tym, iż na strony okręgowych inspektoratów będzie wejście tylko przez stronę i dzięki temu strony te będą 5

6 według jednakowego układu tematycznego mogły się koncentrować wyłącznie na prezentacji swojej działalności. Uwagi dotyczące wdrożenia projektu Nowy układ strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy obejmie większość z dotychczas istniejących 1700 podstron i 1200 dokumentów umieszczonych na stronie. Zadanie przeniesienia wybranej zawartości strony powierzone powinno być wykonawcy wortalu Państwowej Inspekcji Pracy. Proponuje się powołanie redakcji internetowej w Głównym Inspektoracie Pracy (w składzie: redaktor prowadzący, prawnik odpowiedzialny za treści oparte na przepisach prawa pracy i redaktor techniczny web master), który odpowiadać będzie za właściwe funkcjonowanie strony internetowej Zespół pracować będzie na materiałach przekazanych przez departamenty merytoryczne GIP, a także tworzyć własne materiały redakcyjne, tak aby strona pozwalała na znalezienie materiałów aktualnych z punktu widzenia odbiorców. Zespół mógłby być zlokalizowany w strukturze Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Poszczególne działy mogłyby być redagowane w oparciu o system CMS umożliwiający łatwe zamieszczanie na stronie materiałów kierowanych do publikacji przez Biuro Informacyjne GIP lub inne wybrane komórki. Pod względem łatwości obsługi nowej strony internetowej powinny być spełnione pewne minimalne standardy: łatwe tworzenie nowych podstron i tworzenia dodatkowej nawigacji, automatyczne formatowanie tekstu wg opracowanego projektu, możliwość natychmiastowej zamiany strony głównej pod względem kolorystyki na monochromatyczną ( np., z powodu żałoby) dostęp do oprogramowania, które umożliwi publikowanie wydawnictw w formacie odpowiednim dla tabletów). Strona powinna spełniać także standard przyjazności dla osób niedowidzących (wersja monitorowa i ewentualnie automat czytający tekst. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać następujące funkcjonalności: 1. Współpraca z AD w zakresie pobierania (uprawnień do poszczególnych modułów), 2. Poszerzenie schematu AD o dodatkowe dane - prace dostosowawcze, 3. System musi posiadać funkcjonalność CMS, 4. Kaskadowa nawigacja pomiędzy modułami (funkcjami, podstronami itd.), 5. Możliwość zamieszczania informacji w wielu działach jednocześnie, 6. Współpraca z bazami danych Sybase, Postgres, My SQL,MSSQL, w zakresie raportowania kreator raportów, współpraca z bazą danych rejestry OIP, 7. Dostęp do danych teleadresowych pracowników PIP wyszukiwarka, interfejs dla edycji danych teleadresowych w AD, 8. Wyszukiwarka zaawansowana i ogólna, 9. Możliwość umieszczania, dokumentów, publikacji zdjęć, plików ( z opisem ), 10. System tagowania treści i załączników, 11. Archiwum INTRANETU z wyszukiwarką (kontekst, ramy czasowe, pliki), 12. Możliwość subskrybowania nowych wiadomości ( powiadomienie z wykorzystaniem poczty), 13. Możliwość szybkiego sprawdzenie nowych treści po zalogowaniu od czasu ostatniego logowania, 14. Raport z harmonogramu działalności PIP w danym roku (tematy, plan realizacja, wytyczne, sprawozdawczość), 15. Wdrożenie wewnętrznego PKI, 16. Współpraca z wewnętrznym PKI, 17. Aktualności (dla danej lokalizacji),hierarchizacja informacji, 18. Komunikator głos, wideo, teks (czat tekstowy), 19. Bezpieczny dostęp do Intranetu ze strony WWW (propozycja rozwiązania), 20. Praca grupowa nad dokumentem, 21. Listy dyskusyjne - news, (interfejs webowy do news.pip.gov.pl), 22. Tematyczne listy dystrybucyjne powiadomienie o nowościach na adres pocztowy, Rozwiązania projektowe i wybór technologii portalu Intranetowego musi umożliwiać: 1. Zarządzanie strukturą portalu i treściami WWW, 2. Publikację dokumentów i materiałów multimedialnych, 3. Przeszukiwanie portalu, 4. Uczestnictwo użytkowników w forach dyskusyjnych, ocenie materiałów, publikacji własnych treści, 5. Organizację pracy grupowej, 7

8 6. Wspólną, bezpieczną pracę nad dokumentami, 7. Wersjonowanie dokumentów (dla wersji roboczych), 8. Podpisywanie dokumentów, PKI, 9. Wykorzystanie mechanizmów portalu do budowy systemu zarządzanie e-szkoleniami (e-learning), 10. Muszą udostępniać możliwość zaprojektowania struktury portalu tak, by mogła stanowić zbiór WIELU niezależnych serwisów lokalnych, które w zależności od nadanych uprawnień mogą być zarządzane niezależnie, 11. Muszą udostępnić funkcje zarządzania zawartością, zaimplementować procesy przepływu publikacji treści, zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do realizacji założonych celów i procesów, oraz umożliwić współpracę pomiędzy zespołami złożonych również z osób z poza organizacji oraz z jednostek stowarzyszonych. System musi posiadać następujące cechy dostępne bezpośrednio, jako natywne właściwości produktu: 1. Interfejs użytkownika: a. Zarządzanie strukturą portalu, rolami użytkowników, uprawnieniami, okresem publikacji treści, tworzenie artykułów, b. Praca z dokumentami typu XML w oparciu schematy XML przechowywane w repozytoriach portalu bezpośrednio z aplikacji opisanego w specyfikacji pakietu biurowego (otwieranie/zapisywanie dokumentów, podgląd wersji, mechanizmy ewidencjonowania i usuwania z ewidencji dokumentów, edycja metryki dokumentu), 2. Integracja z pozostałymi modułami rozwiązania oraz innymi systemami: a. Wykorzystanie poczty elektronicznej do rozsyłania przez system wiadomości, powiadomień, alertów do użytkowników portalu w postaci maili, również do użytkowników z Internetu, b. Możliwość wykorzystania oferowanego systemu poczty elektronicznej do umieszczania dokumentów w repozytoriach portalu poprzez przesyłanie ich w postaci załączników do maili, c. Integracja z systemem obsługującym serwis WWW w zakresie publikacji treści z repozytoriów wewnętrznych firmy na zewnętrzne strony serwisu WWW (pliki, strony), d. Integracja z usługą katalogową w zakresie prezentacji informacji o pracownikach. Dane typu: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres, miejsce w strukturze organizacyjnej mają stanowić źródło dla systemu portalowego e. Wsparcie dla standardu wymiany danych z innymi systemami w postaci XML, z wykorzystaniem komunikacji poprzez XML Web Services, f. Mechanizm jednokrotnej identyfikacji (single sign-on) pozwalający na autoryzację użytkowników portalu i dostęp do danych w innych systemach, niezintegrowanych z systemem AD, g. Przechowywanie całej zawartości portalu (strony, dokumenty, konfiguracja) we wspólnym dla całego serwisu podsystemie bazodanowym, 3. Zarządzanie treścią i wyglądem portalu powinno opierać się o narzędzia umożliwiające prostą i intuicyjną publikację treści w formacie HTML w trybie WYSIWYG, bez konieczności znajomości języka HTML i innej wiedzy technicznej przez autorów treści: a. Możliwość formatowania tekstu w zakresie zmiany czcionki, rozmiaru, koloru, pogrubienia, wyrównania do prawej oraz lewej strony, wyśrodkowania, wyjustowania. b. Proste osadzenie i formatowanie plików graficznych, łącz (linków) różnych typów, tabel, paragrafów, wypunktowań itp. w treści artykułów publikowanych w intranecie (stron HTML), 8

9 c. Spójne zarządzanie wyglądem stron intranetu, głównie pod kątem formatowania tekstu: możliwość globalnego zdefiniowania krojów tekstu, które mogą być wykorzystywane przez edytorów treści, możliwość wklejania treści przy publikacji stron intranetu z plików tekstowych lub edytorów tekstu (np. MS Word) z zachowaniem lub z usunięciem formatowania oryginalnego, d. Zarządzanie galeriami zasobów elektronicznych (pliki graficzne, filmy video, dokumenty), wykorzystywanymi przy tworzeniu stron intranetu i przechowywanymi w intranetowym repozytorium treści. Możliwość współdzielenia tych zasobów na potrzeby stron umiejscowionych w różnych obszarach portalu intranetowego. Podstawowe funkcjonalności związane z wersjonowaniem i wyszukiwaniem tych zasobów, e. Definiowanie szablonów dla układów stron (tzw. layout ów), określających ogólny układ stron intranetu oraz elementy wspólne dla stron opartych na tym samym szablonie. Możliwość stworzenia wielu szablonów na potrzeby różnych układów stron w zależności od potrzeb funkcjonalnych w różnych częściach intranetu. Możliwość generalnej zmiany wyglądu utworzonych już stron poprzez modyfikację szablonu, na którym zostały oparte, f. Możliwość wielokrotnego wykorzystania elementów zawartości intranetu (części treści publikowanych na stronach) w różnych częściach portalu, tzn. modyfikacja zawartości w jednym miejscu powoduje jej faktyczną zmianę na wszystkich stronach intranetu, gdzie dana treść została opublikowana, g. Możliwość odwzorowania w systemie CMS przyjętej wizualizacji portalu intranetowego (projekt graficzny i funkcjonalny), h. Możliwość osadzania na stronach narzędzia do odtwarzania materiałów audio i wideo, 4. Organizacja i publikacja treści: a. Wersjonowanie treści stron intranetu, działające automatycznie przy wprowadzaniu kolejnych modyfikacji przez edytorów treści, b. Zastosowanie procesów zatwierdzania zawartości przed publikacją, tzn. udostępnieniem jej dla szerokiego grona pracowników. Możliwość zdefiniowania przynajmniej dwóch poziomów uprawnień edytorów (edytor i recenzent), przy czym treści publikowane przez edytorów muszą uzyskać pozytywną akceptację recenzenta przed udostępnieniem jej wszystkim użytkownikom intranetu, c. Możliwość budowania hierarchicznej struktury stron portalu z prostym przenoszeniem stron i sekcji w ramach struktury nawigacji, d. Automatyczne tworzenie nawigacji na stronach intranetu, odwzorowujące obecną hierarchię. Automatyczne generowanie mapy stron portalu, e. Umożliwienie zarządzania poszczególnymi obszarami portalu osobom nietechnicznym, pełniącym rolę edytorów bądź administratorów merytorycznych. Istotne jest nieangażowanie zespołu IT w proces zarządzania treścią intranetu, f. Definiowanie uprawnień użytkowników niezależnie do poszczególnych sekcji i stron intranetu. Dotyczy to zarówno uprawnień do odczytu zawartości, jak i edycji oraz publikacji (różni edytorzy zawartości intranetu w zależności od jego części). Definiowanie uprawnień powinno być dostępne dla administratorów merytorycznych poszczególnych obszarów portalu w sposób niezależny od pracowników działu IT, g. Automatyczne dołączanie do publikowanych stron informacji o autorze (edytorze) i dacie publikacji. 5. Repozytoria dokumentów: a. Możliwość prostej publikacji dokumentów w intranecie przez edytorów portalu. Prosty sposób publikacji dokumentów, funkcjonalny dostęp użytkowników intranetu do opublikowanych dokumentów, b. Wykorzystanie do publikacji, edycji i przeglądania dokumentów w repozytorium narzędzi znanych użytkownikom np. pakiety biurowe czy przeglądarka internetowa, 9

10 c. Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów w różnych częściach intranetu, d. Możliwość publikacji plików w strukturze katalogów, e. Możliwość publikacji materiałów wideo oraz audio, f. Możliwość definiowania metryki dokumentu, wypełnianej przez edytora przy publikacji pliku, g. Możliwość nawigacji po repozytorium dokumentów w oparciu o metadane z metryk dokumentów, h. Prosty, elastyczny i zintegrowany z AD mechanizm zarządzania uprawnieniami do publikowanych dokumentów w ramach istniejących uprawnień. Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień przez administratorów merytorycznych, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania, i. Zarządzanie wersjonowaniem dokumentów: obsługa głównych oraz roboczych wersji (np.: 1.0, 1.1, 1.x 2.0), automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów, j. Możliwość zdefiniowania w systemie procesu zatwierdzania nowych lub modyfikowanych dokumentów. System informuje użytkowników recenzujących materiały o oczekujących na nich elementach do zatwierdzenia i pozwala podjąć decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu, k. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów lub katalogów przeznaczonych do przechowywania specyficznych rodzajów treści, np. galerie obrazów dla plików graficznych. 6. Wyszukiwanie treści: a. Pełno tekstowe indeksowanie zawartości intranetu w zakresie różnych typów treści publikowanych w portalu, tj. stron portalu, dokumentów tekstowych (w szczególności dokumentów XML), innych baz danych oraz danych dostępnych przez web service, b. Centralny mechanizm wyszukiwania treści dostępny dla użytkowników intranetu, c. Opcja wyszukiwania zaawansowanego, np. wyszukiwanie wg typów treści, autorów, dat publikacji, d. Możliwość budowania wielu wyszukiwarek w różnych częściach portalu, służących do przeszukiwania określonych obszarów intranetu wg zadanych kryteriów, np. wg typów dokumentów, e. Podświetlanie w wynikach wyszukiwania odnalezionych słów kluczowych zadanych w zapytaniu, 7. Administracja intranetem i inne funkcjonalności a. Możliwość definiowania ról / grup uprawnień w ramach, których definiowane będą uprawnienia i funkcje użytkowników. Przypisywanie użytkowników do ról w oparciu o ich konta w AD lub poprzez grupy domenowe. Funkcjonalność zarządzania uprawnieniami dostępna dla administratorów merytorycznych intranetu, niewymagająca szczególnych kompetencji technicznych, b. Możliwość określania uprawnień do poszczególnych elementów zawartości intranetu tj. sekcja, pojedyncza strona, repozytorium dokumentów, katalogu dokumentów, pojedynczego dokumentu c. Generowanie powiadomień pocztą elektroniczną dla użytkowników z informacją o publikacji najbardziej istotnych treści, d. Definiowanie metryk opisujących dokumenty w poszczególnych repozytoriach portalu, e. Możliwość definiowania zewnętrznych źródeł danych takich jak bazy danych i webservice oraz wykorzystywania ich do opisywania dokumentów, f. Konfigurowanie procesów zatwierdzania publikowanych stron i dokumentów. Możliwość odrębnej konfiguracji w poszczególnych częściach portalu tj. definiowanie różnych edytorów i recenzentów w ramach różnych obszarów intranetu, 10

11 g. Statystyki odwiedzin poszczególnych części i stron portalu analiza liczby odsłon w czasie. Opcjonalnie zaawansowane statystyki i analizy, h. Funkcjonalności wspierające pracę grupową - do wykorzystania na najniższym poziomie portalu do celów pracy działów i zespołów zadaniowych, i. Funkcjonalność publikowania na portalu formularzy elektronicznych XML i przetwarzanych na aplikację webową dostępną dla użytkowników przez przeglądarkę Internetową. Dane z wypełnionego formularza mają być zapisywane w formacie XML zgodnie z definicją formularza, j. Funkcjonalność definiowania procesów obiegu dokumentów (workflow) przy wykorzystaniu prostych w obsłudze narzędzi portalu, 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE Niniejsza umowa ( Umowa ) została zawarta w Białymstoku, w dniu... 2013 roku pomiędzy: PODLASKI KLASTER

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Wzór U M O W A zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo