Wzór ( ) U M O W A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzór (5.04.2011) U M O W A"

Transkrypt

1 U M O W A Wzór ( ) zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez a...zamieszkały/z siedzibą w...wpisanym /zarejestrowanym... o kapitale zakładowym (dot. spółek prawa handlowego), zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez... o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu wortalu Państwowej Inspekcji Pracy, zwanego dalej Opracowaniem. 2. Opracowanie zawierać musi projekt Wortalu Państwowej Inspekcji Pracy, na który między innymi mają się składać projekty strony internetowej i strony intranetowej, w tym układ ww. stron i podstron, propozycje rozwiązań technicznych i inne informacje niezbędne do realizacji kompletnego i funkcjonalnego systemu. 3. Strona internetowa musi zawierać elementy i realizować funkcjonalności zgodnie z załącznikiem numer 1 do umowy (w tym zawierać przewidziane ustawą elementy e-goverment, dwustronną wymianę informacji miedzy bazą strony WWW, a serwerem HOBBIT w GIP na platformie SYBASE, funkcje multimedialne, możliwość dostępu do zasobów dla pracowników PIP). Nowa strona internetowa w dużym stopniu zawierać będzie treści umieszczone na stronie obecnie funkcjonującej (www.pip.gov.pl), na stronach okręgowych inspektoratów pracy i stronach tematycznych (www.bezupadku.pl, 4. Strona Intranetowa musi spełniać funkcjonalności zgodnie z załącznikiem numer 2 do umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania opracowania, o którym mowa w ust.1 określić specyfikację sprzętu i oprogramowania potrzebnego do zrealizowania wortalu Państwowej Inspekcji Pracy. Opracowanie zostanie przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 6. Rozwiązanie przedstawione w Opracowaniu musi być spójne, całościowe i możliwe do włączenia w strukturę teleinformatyczną PIP. 7. Opracowanie powstanie w oparciu o analizę potrzeb Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wykorzystania strony internetowej i intranetowej dokonaną przez wspólny zespół, projektowy, zwany dalej zespołem powołany przez Strony w terminie 2 dni od zawarcia umowy. 8. Zespół dookreśli layout, funkcjonalności, współzależności pomiędzy modułami, zasady współpracy z istniejącymi systemami w PIP. 9. Spotkania zespołu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez obie Strony. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany będzie protokół podpisywany przez osoby upoważnione przez obie Strony.

2 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 15 dni roboczych od zawarcia umowy. 2. Zamawiający oświadczy w terminie 3 dni roboczych od daty oddania przedmiotu umowy czy Opracowanie przyjmuje, czy też żąda dokonania koniecznych uzupełnień lub poprawek. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i dostarczyć Zamawiającemu uzupełnione lub poprawione Opracowanie w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia żądania. 3. Przyjęcie Opracowania zostanie stwierdzone protokołem podpisanym bez żadnych uwag przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 3 Wykonawca zobowiązuje się przenieść swoje autorskie prawa majątkowe do Opracowania na Zamawiającego, zamierzającego wykorzystać Opracowanie w swej działalności. Przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich nastąpi z datą przyjęcia Opracowania zgodnie z 2 ust.3 umowy, bez konieczności dokonywania w tym zakresie odrębnych czynności prawnych Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości...zł (słownie: ) w tym...zł podatku VAT według stawki %. 2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury, na konto w niej wskazane. 3. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu, o którym mowa w 2 ust W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 5. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Opracowania w stosunku do terminu określonego w 2 ust. 1, jak również w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu lub poprawieniu Opracowania w terminie wskazanym w 2 ust. 2 zdanie drugie - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego wykonania i dostarczenia Opracowania, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku powstania opóźnienia w dostarczeniu Opracowania przekraczającego 5 dni, w stosunku do terminu określonego w 2 ust.1 jak również takiego opóźnienia w uzupełnieniu lub poprawieniu Opracowania w stosunku do terminu, o którym mowa w 2 ust. 2 zdanie drugie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, zachowując prawo do kar umownych i odszkodowania, o których mowa w niniejszym paragrafie. 4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1. 2

3 5. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w ust Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwot wynikających z regulacji dotyczących kar umownych z jakiejkolwiek należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 8. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy kwotę kar umownych, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej, a zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego Zamawiający oświadcza, że osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą będą:: Pan Andrzej Jaworski, tel , mail: (strona internetowa), Pan Piotr Zieliński, tel , mail : Pan Filip Głowacki, tel , mail : fax (strona intranetowa, sprzęt). 2. Wykonawca oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:... 7 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8 Wszelkie spory, wynikłe na gruncie realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Załączniki numer 1 i 2 stanowią integralną część umowy. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 3

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Założenia dotyczące strony internetowej PANEL CENTRALNY: WYSZUKIWARKI, PRAWO, AKTUALNOŚCI W centralnej części proponujemy również umieścić wyszukiwarki oparte na wewnętrznych indeksach strony (nie tak jak obecnie wyszukiwarki google) z zamkniętym katalogiem zagadnień: 1. tematyczną (np.: azbest, substancje chemiczne, stres w pracy, itp.); 2. branżową (np. budownictwo, górnictwo, rolnictwo, itp.). Podobne rozwiązanie stosowane jest m.in. na stronie irlandzkiej inspekcji pracy. Z analizy statystyk internetowych wynika, że największym zainteresowaniem internautów cieszą się podstrony poświęcone omówieniu przepisów prawa pracy. Dlatego zagadnienia te powinny być łatwo dostępne z głównej strony. Mogą zostać umieszczone w panelu centralnym. Warto wyodrębnić poszczególne tematy, które są na szczycie listy wyszukiwania: zawieranie umów dot. różnych form zatrudnienia, wynagrodzenia, czas pracy, urlopy, uprawnienia związane z macierzyństwem, ale również informacje dotyczące postępowania w związku z zaistnieniem wypadku przy pracy, informacje dotyczące wymagań tzw. minimalnych w stosunku do maszyn i urządzeń, itd. Tego rodzaju rozwiązanie stosowane jest na stronach internetowych m.in. szwedzkiej inspekcji pracy. W poszczególnych działach znajdowałyby się podstawowe informacje i porady dotyczące zagadnienia oraz skrót do odnośnych aktów prawnych i dostęp do ogólnej bazy danych porad prawnych przez wyszukiwarkę. W tej części na stronie głównej należy umieścić numer telefoniczny porad prawnych i link do formularza, za pośrednictwem, którego można złożyć zapytanie. Poniżej bloku poświęconego prawu mogą znajdować się aktualności, czyli bieżące informacje przydatne z punktu widzenia przeciętnego użytkownika strony, np.: informacje o nowych publikacjach, zmianach w obowiązujących przepisach, informacje o konferencjach i targach, itd. Dział ten może prezentować również materiały tworzone obecnie na potrzeby zakładki Pod inspektorską lupą. Obok fragmentu tekstu rozpoczynającego wiadomość powinna znaleźć się miniaturka zdjęcia lub materiału video. PANEL BOCZNY A: O URZĘDZIE Wszystkie wiadomości dotyczące organizacji i pracy urzędu zebrane będą w panelu po lewej stronie strony: Akty prawne dotyczące funkcjonowania Struktura Informacje o kierownictwie Kontakt Linki do OIP i OS PIP Rzecznik prasowy informuje Komunikaty Głównego Inspektora Pracy Informacje o pracach kierownictwa Informacje dotyczące sprawozdań z działalności PIP oraz raportów na tematy szczegółowe: wyniki kontroli, efekty działań prewencyjnych, itd. Link do najnowszego wydania miesięcznika Inspektor Pracy i miniatura okładki 4

5 Ewentualnie również: kalendarz Głównego Inspektora Pracy czat z kierownictwem GIP wideoblog GIP komentarze wideo kierownictwa GIP na bieżące tematy Wytłuszczone tytuły powinny być prezentowane w wydzielonej ramce zawierającej fragment tekstu najświeższej wiadomości oraz miniaturkę zdjęcia. Czat, wideoblog GIP oraz komentarze wideo są to elementy strony, które wymagają odpowiedniego oprogramowania i przygotowania strony. Będą wprowadzane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb, W wydzielonej części panelu przewidujemy: Linki do: stron www jednostek organizacyjnych PIP; strony zawierającej linki do portali Sejmu RP, Rady Ochrony Pracy i innych instytucji publicznych które współpracują z PIP; e-puap (elektroniczna platforma usług administracji publicznej), e-urząd (zgłoszenie rozpoczęcia działalności przez pracodawcę, inne formularze rejestracyjne, w przyszłości: elektroniczny obieg dokumentów między interesantami a PIP), Biuletyn Informacji Publicznej, PANEL BOCZNY B: KONTROLA i PREWENCJA W panelu B po prawej stronie znajdą się podstawowe informacje o tym, czemu kontrola służy, o przebiegu kontroli u pracodawcy, o tym jakimi dokumentami legitymuje się inspektor pracy, jakie są obowiązki pracodawcy związane z kontrolą, itd. Poniżej znajdzie się oferta współpracy adresowana do pracodawców i innych podmiotów w zakresie działań pozakontrolnych służących poprawie warunków pracy lub budowaniu kultury bezpiecznej pracy i praworządności w stosunkach pracy czyli: prewencja. Możliwy jest podwójny układ: formy działań (publikacje, kampanie, programy, konkursy) i poniżej adresaci o szczególnym znaczeniu (małe zakłady, młodzi pracownicy, partnerzy społeczni, służby bhp, nauczyciele, itd.). Dodatkowo należy przewidzieć miejsce na bandery promujące uruchamiane właśnie kampanie medialne lub projekty partnerskie. Strony poświęcone programom prewencyjnym i kampanią są często odrębnymi projektami, niemal samodzielnymi portalami, zawierają bogaty materiał zdjęciowy, wideo, pliki dźwiękowe, pliki PDF, ankiety, formularze. Należy przewidzieć formułę umożliwiającą łatwe tworzenie tego rodzaju portali na potrzeby nowych projektów w jednym layoucie z miejscem na oryginalną kreację graficzną tematu. Na panelu znajdować się powinien również odwołanie do formularza dla subskrybentów newslettera PIP oraz elektronicznej wersji Inspektora Pracy oraz potencjalnie: ankieta na aktualne tematy. Strona będzie miała wersję angielską. Proponuje się utworzenie, późniejszym terminie również strony po rosyjsku, ze względu na dość dużą grupę pracujących obcokrajowców w Polsce znających ten język. Strona obcojęzyczna nie będzie powieleniem struktury i zawartości strony polskiej. Zawierać będzie podstawowe informacje o PIP i użyteczne informacje dotyczące prawa pracy dla obcokrajowca pracującego w Polsce. Zmiany na stronie internetowej pociągną zmiany na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy. Główny kierunek reformy będzie polegał na tym, iż na strony okręgowych inspektoratów będzie wejście tylko przez stronę i dzięki temu strony te będą 5

6 według jednakowego układu tematycznego mogły się koncentrować wyłącznie na prezentacji swojej działalności. Uwagi dotyczące wdrożenia projektu Nowy układ strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy obejmie większość z dotychczas istniejących 1700 podstron i 1200 dokumentów umieszczonych na stronie. Zadanie przeniesienia wybranej zawartości strony powierzone powinno być wykonawcy wortalu Państwowej Inspekcji Pracy. Proponuje się powołanie redakcji internetowej w Głównym Inspektoracie Pracy (w składzie: redaktor prowadzący, prawnik odpowiedzialny za treści oparte na przepisach prawa pracy i redaktor techniczny web master), który odpowiadać będzie za właściwe funkcjonowanie strony internetowej Zespół pracować będzie na materiałach przekazanych przez departamenty merytoryczne GIP, a także tworzyć własne materiały redakcyjne, tak aby strona pozwalała na znalezienie materiałów aktualnych z punktu widzenia odbiorców. Zespół mógłby być zlokalizowany w strukturze Departamentu Prewencji i Promocji GIP. Poszczególne działy mogłyby być redagowane w oparciu o system CMS umożliwiający łatwe zamieszczanie na stronie materiałów kierowanych do publikacji przez Biuro Informacyjne GIP lub inne wybrane komórki. Pod względem łatwości obsługi nowej strony internetowej powinny być spełnione pewne minimalne standardy: łatwe tworzenie nowych podstron i tworzenia dodatkowej nawigacji, automatyczne formatowanie tekstu wg opracowanego projektu, możliwość natychmiastowej zamiany strony głównej pod względem kolorystyki na monochromatyczną ( np., z powodu żałoby) dostęp do oprogramowania, które umożliwi publikowanie wydawnictw w formacie odpowiednim dla tabletów). Strona powinna spełniać także standard przyjazności dla osób niedowidzących (wersja monitorowa i ewentualnie automat czytający tekst. 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać następujące funkcjonalności: 1. Współpraca z AD w zakresie pobierania (uprawnień do poszczególnych modułów), 2. Poszerzenie schematu AD o dodatkowe dane - prace dostosowawcze, 3. System musi posiadać funkcjonalność CMS, 4. Kaskadowa nawigacja pomiędzy modułami (funkcjami, podstronami itd.), 5. Możliwość zamieszczania informacji w wielu działach jednocześnie, 6. Współpraca z bazami danych Sybase, Postgres, My SQL,MSSQL, w zakresie raportowania kreator raportów, współpraca z bazą danych rejestry OIP, 7. Dostęp do danych teleadresowych pracowników PIP wyszukiwarka, interfejs dla edycji danych teleadresowych w AD, 8. Wyszukiwarka zaawansowana i ogólna, 9. Możliwość umieszczania, dokumentów, publikacji zdjęć, plików ( z opisem ), 10. System tagowania treści i załączników, 11. Archiwum INTRANETU z wyszukiwarką (kontekst, ramy czasowe, pliki), 12. Możliwość subskrybowania nowych wiadomości ( powiadomienie z wykorzystaniem poczty), 13. Możliwość szybkiego sprawdzenie nowych treści po zalogowaniu od czasu ostatniego logowania, 14. Raport z harmonogramu działalności PIP w danym roku (tematy, plan realizacja, wytyczne, sprawozdawczość), 15. Wdrożenie wewnętrznego PKI, 16. Współpraca z wewnętrznym PKI, 17. Aktualności (dla danej lokalizacji),hierarchizacja informacji, 18. Komunikator głos, wideo, teks (czat tekstowy), 19. Bezpieczny dostęp do Intranetu ze strony WWW (propozycja rozwiązania), 20. Praca grupowa nad dokumentem, 21. Listy dyskusyjne - news, (interfejs webowy do news.pip.gov.pl), 22. Tematyczne listy dystrybucyjne powiadomienie o nowościach na adres pocztowy, Rozwiązania projektowe i wybór technologii portalu Intranetowego musi umożliwiać: 1. Zarządzanie strukturą portalu i treściami WWW, 2. Publikację dokumentów i materiałów multimedialnych, 3. Przeszukiwanie portalu, 4. Uczestnictwo użytkowników w forach dyskusyjnych, ocenie materiałów, publikacji własnych treści, 5. Organizację pracy grupowej, 7

8 6. Wspólną, bezpieczną pracę nad dokumentami, 7. Wersjonowanie dokumentów (dla wersji roboczych), 8. Podpisywanie dokumentów, PKI, 9. Wykorzystanie mechanizmów portalu do budowy systemu zarządzanie e-szkoleniami (e-learning), 10. Muszą udostępniać możliwość zaprojektowania struktury portalu tak, by mogła stanowić zbiór WIELU niezależnych serwisów lokalnych, które w zależności od nadanych uprawnień mogą być zarządzane niezależnie, 11. Muszą udostępnić funkcje zarządzania zawartością, zaimplementować procesy przepływu publikacji treści, zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do realizacji założonych celów i procesów, oraz umożliwić współpracę pomiędzy zespołami złożonych również z osób z poza organizacji oraz z jednostek stowarzyszonych. System musi posiadać następujące cechy dostępne bezpośrednio, jako natywne właściwości produktu: 1. Interfejs użytkownika: a. Zarządzanie strukturą portalu, rolami użytkowników, uprawnieniami, okresem publikacji treści, tworzenie artykułów, b. Praca z dokumentami typu XML w oparciu schematy XML przechowywane w repozytoriach portalu bezpośrednio z aplikacji opisanego w specyfikacji pakietu biurowego (otwieranie/zapisywanie dokumentów, podgląd wersji, mechanizmy ewidencjonowania i usuwania z ewidencji dokumentów, edycja metryki dokumentu), 2. Integracja z pozostałymi modułami rozwiązania oraz innymi systemami: a. Wykorzystanie poczty elektronicznej do rozsyłania przez system wiadomości, powiadomień, alertów do użytkowników portalu w postaci maili, również do użytkowników z Internetu, b. Możliwość wykorzystania oferowanego systemu poczty elektronicznej do umieszczania dokumentów w repozytoriach portalu poprzez przesyłanie ich w postaci załączników do maili, c. Integracja z systemem obsługującym serwis WWW w zakresie publikacji treści z repozytoriów wewnętrznych firmy na zewnętrzne strony serwisu WWW (pliki, strony), d. Integracja z usługą katalogową w zakresie prezentacji informacji o pracownikach. Dane typu: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres, miejsce w strukturze organizacyjnej mają stanowić źródło dla systemu portalowego e. Wsparcie dla standardu wymiany danych z innymi systemami w postaci XML, z wykorzystaniem komunikacji poprzez XML Web Services, f. Mechanizm jednokrotnej identyfikacji (single sign-on) pozwalający na autoryzację użytkowników portalu i dostęp do danych w innych systemach, niezintegrowanych z systemem AD, g. Przechowywanie całej zawartości portalu (strony, dokumenty, konfiguracja) we wspólnym dla całego serwisu podsystemie bazodanowym, 3. Zarządzanie treścią i wyglądem portalu powinno opierać się o narzędzia umożliwiające prostą i intuicyjną publikację treści w formacie HTML w trybie WYSIWYG, bez konieczności znajomości języka HTML i innej wiedzy technicznej przez autorów treści: a. Możliwość formatowania tekstu w zakresie zmiany czcionki, rozmiaru, koloru, pogrubienia, wyrównania do prawej oraz lewej strony, wyśrodkowania, wyjustowania. b. Proste osadzenie i formatowanie plików graficznych, łącz (linków) różnych typów, tabel, paragrafów, wypunktowań itp. w treści artykułów publikowanych w intranecie (stron HTML), 8

9 c. Spójne zarządzanie wyglądem stron intranetu, głównie pod kątem formatowania tekstu: możliwość globalnego zdefiniowania krojów tekstu, które mogą być wykorzystywane przez edytorów treści, możliwość wklejania treści przy publikacji stron intranetu z plików tekstowych lub edytorów tekstu (np. MS Word) z zachowaniem lub z usunięciem formatowania oryginalnego, d. Zarządzanie galeriami zasobów elektronicznych (pliki graficzne, filmy video, dokumenty), wykorzystywanymi przy tworzeniu stron intranetu i przechowywanymi w intranetowym repozytorium treści. Możliwość współdzielenia tych zasobów na potrzeby stron umiejscowionych w różnych obszarach portalu intranetowego. Podstawowe funkcjonalności związane z wersjonowaniem i wyszukiwaniem tych zasobów, e. Definiowanie szablonów dla układów stron (tzw. layout ów), określających ogólny układ stron intranetu oraz elementy wspólne dla stron opartych na tym samym szablonie. Możliwość stworzenia wielu szablonów na potrzeby różnych układów stron w zależności od potrzeb funkcjonalnych w różnych częściach intranetu. Możliwość generalnej zmiany wyglądu utworzonych już stron poprzez modyfikację szablonu, na którym zostały oparte, f. Możliwość wielokrotnego wykorzystania elementów zawartości intranetu (części treści publikowanych na stronach) w różnych częściach portalu, tzn. modyfikacja zawartości w jednym miejscu powoduje jej faktyczną zmianę na wszystkich stronach intranetu, gdzie dana treść została opublikowana, g. Możliwość odwzorowania w systemie CMS przyjętej wizualizacji portalu intranetowego (projekt graficzny i funkcjonalny), h. Możliwość osadzania na stronach narzędzia do odtwarzania materiałów audio i wideo, 4. Organizacja i publikacja treści: a. Wersjonowanie treści stron intranetu, działające automatycznie przy wprowadzaniu kolejnych modyfikacji przez edytorów treści, b. Zastosowanie procesów zatwierdzania zawartości przed publikacją, tzn. udostępnieniem jej dla szerokiego grona pracowników. Możliwość zdefiniowania przynajmniej dwóch poziomów uprawnień edytorów (edytor i recenzent), przy czym treści publikowane przez edytorów muszą uzyskać pozytywną akceptację recenzenta przed udostępnieniem jej wszystkim użytkownikom intranetu, c. Możliwość budowania hierarchicznej struktury stron portalu z prostym przenoszeniem stron i sekcji w ramach struktury nawigacji, d. Automatyczne tworzenie nawigacji na stronach intranetu, odwzorowujące obecną hierarchię. Automatyczne generowanie mapy stron portalu, e. Umożliwienie zarządzania poszczególnymi obszarami portalu osobom nietechnicznym, pełniącym rolę edytorów bądź administratorów merytorycznych. Istotne jest nieangażowanie zespołu IT w proces zarządzania treścią intranetu, f. Definiowanie uprawnień użytkowników niezależnie do poszczególnych sekcji i stron intranetu. Dotyczy to zarówno uprawnień do odczytu zawartości, jak i edycji oraz publikacji (różni edytorzy zawartości intranetu w zależności od jego części). Definiowanie uprawnień powinno być dostępne dla administratorów merytorycznych poszczególnych obszarów portalu w sposób niezależny od pracowników działu IT, g. Automatyczne dołączanie do publikowanych stron informacji o autorze (edytorze) i dacie publikacji. 5. Repozytoria dokumentów: a. Możliwość prostej publikacji dokumentów w intranecie przez edytorów portalu. Prosty sposób publikacji dokumentów, funkcjonalny dostęp użytkowników intranetu do opublikowanych dokumentów, b. Wykorzystanie do publikacji, edycji i przeglądania dokumentów w repozytorium narzędzi znanych użytkownikom np. pakiety biurowe czy przeglądarka internetowa, 9

10 c. Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów w różnych częściach intranetu, d. Możliwość publikacji plików w strukturze katalogów, e. Możliwość publikacji materiałów wideo oraz audio, f. Możliwość definiowania metryki dokumentu, wypełnianej przez edytora przy publikacji pliku, g. Możliwość nawigacji po repozytorium dokumentów w oparciu o metadane z metryk dokumentów, h. Prosty, elastyczny i zintegrowany z AD mechanizm zarządzania uprawnieniami do publikowanych dokumentów w ramach istniejących uprawnień. Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień przez administratorów merytorycznych, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania, i. Zarządzanie wersjonowaniem dokumentów: obsługa głównych oraz roboczych wersji (np.: 1.0, 1.1, 1.x 2.0), automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów, j. Możliwość zdefiniowania w systemie procesu zatwierdzania nowych lub modyfikowanych dokumentów. System informuje użytkowników recenzujących materiały o oczekujących na nich elementach do zatwierdzenia i pozwala podjąć decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu, k. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów lub katalogów przeznaczonych do przechowywania specyficznych rodzajów treści, np. galerie obrazów dla plików graficznych. 6. Wyszukiwanie treści: a. Pełno tekstowe indeksowanie zawartości intranetu w zakresie różnych typów treści publikowanych w portalu, tj. stron portalu, dokumentów tekstowych (w szczególności dokumentów XML), innych baz danych oraz danych dostępnych przez web service, b. Centralny mechanizm wyszukiwania treści dostępny dla użytkowników intranetu, c. Opcja wyszukiwania zaawansowanego, np. wyszukiwanie wg typów treści, autorów, dat publikacji, d. Możliwość budowania wielu wyszukiwarek w różnych częściach portalu, służących do przeszukiwania określonych obszarów intranetu wg zadanych kryteriów, np. wg typów dokumentów, e. Podświetlanie w wynikach wyszukiwania odnalezionych słów kluczowych zadanych w zapytaniu, 7. Administracja intranetem i inne funkcjonalności a. Możliwość definiowania ról / grup uprawnień w ramach, których definiowane będą uprawnienia i funkcje użytkowników. Przypisywanie użytkowników do ról w oparciu o ich konta w AD lub poprzez grupy domenowe. Funkcjonalność zarządzania uprawnieniami dostępna dla administratorów merytorycznych intranetu, niewymagająca szczególnych kompetencji technicznych, b. Możliwość określania uprawnień do poszczególnych elementów zawartości intranetu tj. sekcja, pojedyncza strona, repozytorium dokumentów, katalogu dokumentów, pojedynczego dokumentu c. Generowanie powiadomień pocztą elektroniczną dla użytkowników z informacją o publikacji najbardziej istotnych treści, d. Definiowanie metryk opisujących dokumenty w poszczególnych repozytoriach portalu, e. Możliwość definiowania zewnętrznych źródeł danych takich jak bazy danych i webservice oraz wykorzystywania ich do opisywania dokumentów, f. Konfigurowanie procesów zatwierdzania publikowanych stron i dokumentów. Możliwość odrębnej konfiguracji w poszczególnych częściach portalu tj. definiowanie różnych edytorów i recenzentów w ramach różnych obszarów intranetu, 10

11 g. Statystyki odwiedzin poszczególnych części i stron portalu analiza liczby odsłon w czasie. Opcjonalnie zaawansowane statystyki i analizy, h. Funkcjonalności wspierające pracę grupową - do wykorzystania na najniższym poziomie portalu do celów pracy działów i zespołów zadaniowych, i. Funkcjonalność publikowania na portalu formularzy elektronicznych XML i przetwarzanych na aplikację webową dostępną dla użytkowników przez przeglądarkę Internetową. Dane z wypełnionego formularza mają być zapisywane w formacie XML zgodnie z definicją formularza, j. Funkcjonalność definiowania procesów obiegu dokumentów (workflow) przy wykorzystaniu prostych w obsłudze narzędzi portalu, 11

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez:

UMOWA. a., zwaną dalej Zleceniobiorcą, reprezentowaną przez: UMOWA w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:.... a., zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie)

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) zawarta w dniu.. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 UMOWA Nr.../2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 wzór umowy projekt odprowadzana ścieków ZOZ Busko 2008 edycja II UMOWA 57/./2009

Załącznik nr 7 wzór umowy projekt odprowadzana ścieków ZOZ Busko 2008 edycja II UMOWA 57/./2009 Załącznik nr 7 wzór umowy projekt odprowadzana ścieków ZOZ Busko 2008 edycja II UMOWA 57/./2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42

UMOWA. Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42 UMOWA zawarta w dniu... grudnia 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42 reprezentowaną przez: 1. Panią Iwonę Hickiewicz

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego UMOWA

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego UMOWA Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego UMOWA Zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MCP.ZI.III /2016

Umowa nr MCP.ZI.III /2016 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Wzór umowy SIPG Umowa nr MCP.ZI.III /2016 zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, NIP 675-137-84-75,

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.

U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3. U M O W A nr. na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 zawarta w Szczecinie dnia 2016 r. pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego. Wzór umowy UMOWA

Załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego. Wzór umowy UMOWA Załącznik numer 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA Zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Barska 28/30,

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. Umowa Zawarta... pomiędzy Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowska 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DRUK PODRĘCZNIKA METODOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NA DRUK PODRĘCZNIKA METODOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA NA DRUK PODRĘCZNIKA METODOLOGICZNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. UMOWA nr.

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4.8. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 zawarta w Katowicach, pomiędzy : Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór 20 kwietnia 2011r. U M O W A

Wzór 20 kwietnia 2011r. U M O W A 1 Wzór 20 kwietnia 2011r. U M O W A zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. 201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2

Umowa zlecenia nr.  201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2 Umowa zlecenia nr. zawarta w dniu.201 r. w Morawicy pomiędzy : Gminą Morawica z siedzibą ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, NIP: 657 263 06-04 reprezentowaną przez Marcina Dziewięckiego zastępcę wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

U M O W A RGiM - 6/2009

U M O W A RGiM - 6/2009 U M O W A RGiM - 6/2009 Załącznik Nr 2 zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 sztuk licencji Microsoft Windows Server 2008 R2 Ent (dla każdej sztuki

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 14 sztuk licencji Microsoft Windows Server 2008 R2 Ent (dla każdej sztuki UMOWA zawarta w dniu.. 20 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 (00-926 Warszawa), zwaną dalej Zamawiającym" reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR RZP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim. a.. działającym na podstawie, reprezentowaną/ym przez:

U M O W A NR RZP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim. a.. działającym na podstawie, reprezentowaną/ym przez: U M O W A NR RZP.272.51..2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ (wzór umowy) zawarta w dniu.. 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy:

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy: WZÓR Umowa Załącznik nr 7 na przeprowadzenie szkolenia. w ramach zadania pod nazwą 50 + aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo