Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)"

Transkrypt

1 Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) i poniżej równowartości kwoty EURO Znak postępowania: ZP/PN/16/2015/NFM Wrocław, r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław ADRES DO KORESPONDENCJI Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław tel. 71/ , fax 71/ Godziny pracy: Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Olga Kończak tel w zakresie przedmiotu zamówienia, Pani Karolina Wąsowicz tel w zakresie procedury. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty euro. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się z zasadniczej części opisowej i wszystkich tworzących ją załączników. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Projekt, budowa, dostawa i montaż fasady organów piszczałkowych dla narodowego forum muzyki we Wrocławiu, w Polsce. Specyfikacja usług została określona w Załączniku nr 1 do SIWZ, który będzie załącznikiem do umowy. 2. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Słownik CPV: organy muzyczne Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Instrumenty muzyczne i ich części IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Usługi mają być świadczone w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia r. VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11) ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy Pzp). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2

3 2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca musi posiadać uprawnienia wymagane do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W zakresie wiedzy i doświadczenia: Wykażą się wykonaniem z należytą starannością co najmniej jednego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, obejmującego swym zakresem realizację projektu obejmującego zaprojektowanie fasady organów piszczałkowych oraz jej budowę i dostawę jak również zaprojektowanie, budowę oraz dostawę organów piszczałkowych do Sali Koncertowej, przy czym całkowita wartość realizacji zamówienia stanowić będzie wartość nie mniejszą niż równowartość ,00 EURO brutto. 4. Dysponują potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Dysponują co najmniej piętnastoma osobami w zawodzie budowniczego organów z doświadczeniem minimum 3 - letnim, w tym co najmniej trzema osobami w zawodzie budowniczego organów z kwalifikacjami mistrzowskimi, posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie organmistrza. 6. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ,00 euro. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. VIII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, do oferty Wykonawcy dołączą następujące dokumenty: - w formie oryginału: 1. oświadczenie złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ) 3. wykaz usług - w zakresie warunku udziału określonego w VII pkt 3 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył: zgodnie ze Specyfikacją usług, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz usług należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w treści załącznika nr 6 do SIWZ. Do wykazu wykonanych lub wykonywanych usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tzn. poświadczenia, które powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 4. wykaz osób - w zakresie warunku udziału określonego w VII pkt 5 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył: zgodnie ze Specyfikacją usług, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz osób należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w treści załącznika nr 7 do SIWZ. - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 3

4 ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ,00 euro. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.). 7. W zakresie warunku udziału określonego w VII pkt. 1, 2, 4 SIWZ Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w pkt 3, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa rozdziale VIII pkt 5 (aktualny odpis z właściwego rejestru) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 1) Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 1 powyżej Wykonawcy mogą złożyć: a) oświadczenie podpisane przez lidera, b) oświadczenia podpisane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie (jeden druk) podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie dokument wymieniony w pkt 3. 4

5 3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą złożyć wspólnie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 4 (spełnianie warunków będzie oceniane łącznie). 4) W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych teleadresowych należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane teleadresowe. 5) Do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem ZP/PN/16/2015/NFM. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Olga Kończak tel w zakresie przedmiotu zamówienia, Pani Karolina Wąsowicz tel w zakresie procedury; Przekazywanie oświadczeń, wniosków oraz zawiadomień odbywa się pisemnie. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy faksu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale XV SIWZ. Każda forma porozumiewania się z Zamawiającym musi być potwierdzona w taki sposób, aby dwie strony posiadały wiedze przekazywanych informacji. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja SIWZ: Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Odpowiedzi wraz z treścią zapytania, lecz bez ujawnienia jego źródła, Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej z zastrzeżeniem postanowień art. 38 ust. 1 PZP, Zamawiający udzieli odpowiedzi, tj. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, na piśmie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść pytania i odpowiedzi Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy zadali pytanie oraz umieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert na stronie internetowej X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę oferty należy podać w Formularzu Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Cena musi obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. 1. Formularz oferty musi zawierać również ceny jednostkowe elementów wykonywanej usługi wskazane w tym formularzu na podstawie którego Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą. 5

6 2. Kalkulacja ceny ofertowej musi opierać się o ceny jednostkowe elementów wykonywanej usługi wskazane w formularzu oferty. Wszelkie ewentualne koszty dodatkowe, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji usługi transportu muszą być skalkulowane na etapie składania oferty i dodane do cen jednostkowych wskazanych w formularzu oferty. Cenę ofertową należy podać w Ofercie w złotych polskich, w wartości netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena przedstawiona w Ofercie będzie podana w wymiarze netto oraz z podatkiem VAT, wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 4. UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 5. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w innej walucie niż PLN. 6. Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku. Elementy ceny ofertowej wyrażone w wartościach procentowych oraz wartościach liczbowych powinny także być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia pomiędzy NFM a Wykonawcą mogą być dokonywane w złotych polskich PLN lub EUR zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami. XII. KRYTERIA, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: Cena waga 85% Termin realizacji waga 10% Gwarancja waga 5% 2. Opis sposobu oceniania oferty: I kryterium Cena oferta o najniższej Cenie za realizację całości przedmiotu otrzyma 85 punktów, a pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona wg wzoru: Wc = (Cmin / Cb) x 85, gdzie: Wc wartość punktowa w kryterium Cena Cmin najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych Cb cena oferty badanej II kryterium Termin realizacji ilość punktów zostanie przyznana odpowiednio do ilości tygodni, w których zostanie zrealizowane zamówienie przed wskazaną przez Zamawiającego datą ostateczną: 1 tydzień wcześniej 3 pkt 2 tygodnie wcześniej 7pkt wcześniej niż 2 tygodnie 10 pkt oferta zawierająca krótszy termin realizacji w stosunku do minimalnego terminu określonego w specyfikacji usług Złączniku nr 1 do SIWZ za każdy kolejny tydzień wcześniejszej realizacji, otrzyma wyżej wskazaną liczbę punktów, nie więcej jednak niż 10 pkt łącznie w kryterium Termin realizacji. 6

7 III kryterium Gwarancja oferta zawierająca przedłużoną gwarancję w stosunku do minimalnych wymagań określonych w specyfikacji usług Złączniku nr 1 do SIWZ otrzyma za każdy kolejny rok ponad gwarancję podstawową - po 1 pkt, nie więcej jednak niż 5 pkt łącznie w kryterium gwarancja. 3. Za najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w powyższych kryteriach. Zamawiający przyjmuję, że 1 pkt = 1 % 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp) - w odniesieniu do każdego z zadań odrębnie. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez Wykonawcę). 3. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 4. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (własnoręczny podpis i pieczątka imienna) lub osobę przez niego upoważnioną. 5. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (własnoręczny podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika. 6. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notariusza. 7. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 8. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 9. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej SIWZ będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy. 10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Narodowe Forum Muzyki Projekt, budowa, dostawa i montaż fasady organów piszczałkowych dla narodowego forum muzyki we Wrocławiu, w Polsce ZP/PN/16/2015/NFM TERMINEM OTWARCIA OFERT r. godz Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert. 12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. 7

8 13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANE. 14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 15. Koperty oznaczone napisem WYCOFANE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 16. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 17. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę należy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami niejawnymi. 18. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 19. Załączniki do oferty powinny być wypełnione w sposób podany przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach. 20. Do oferty winny być dołączone: wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania z ofertą zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp. 5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium, jednakże Wykonawca zostaje z tego tytułu wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 euro lub równowartości tej kwoty w PLN obliczonej w oparciu o kurs EURO ogłoszony w Tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia Nr 129/A/NBP/2015 z dnia Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdził, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz znak postępowania nadany przez Zamawiającego tj. ZP/PN/16/2015/NFM Projekt, budowa, dostawa i montaż fasady organów piszczałkowych dla narodowego forum muzyki we Wrocławiu, w Polsce 5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich 8

9 Wykonawców, pod warunkiem iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 7. Gwarancję i poręczenia należy wystawić na: Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław 8. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław 9. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym brzmieniu. 10. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 9

10 17. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 18. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław, natomiast kopię dowodu wniesienia wadium, należy załączyć do oferty. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Narodowe Forum Muzyki ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław Sekretariat (IV piętro) nie później niż do dnia r. godz Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz w gabinecie Zastępcy Dyrektora Narodowego Forum Muzyki przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 we Wrocławiu, piętro IV. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert. 7. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 9. Informacje, o których mowa w pkt 8 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w dziale XII. 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz informację o powyższym zamieści na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z zastrzeżeniem art. 94 ustawy Pzp, 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 10

11 pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XVIII. WZÓR UMOWY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 1. Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach określonych w pkt 3, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w pkt Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w następujących okolicznościach i w następującym zakresie w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: a) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. b) zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla dostaw objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, d) sposobu rozliczenia niniejszej umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, e) zmiany warunków płatności, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. 4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1) zmiana nr rachunku bankowego, 2) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy, 3) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 11

12 w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane pisemnie. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 12

13 20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 21. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 22. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 23. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. Załączniki do SIWZ: 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Projekt umowy 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy 4. Załącznik nr 4 Formularz oferty 5. Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 6. Załącznik nr 6 Wykaz usług 7. Załącznik nr 7 Wykaz osób Wrocław, dnia r. Sporządziła: Karolina Wąsowicz Zatwierdził: Andrzej Kosendiak 13

14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Appendix No. 1 to SIWZ PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA I MONTAŻ FASADY ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH DLA NARODOWEGO FORUM MUZYKI WE WROCŁAWIU, W POLSCE Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Narodowego Forum Muzyki (NFM) obejmująca swym zakresem wykonanie: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): organy muzyczne Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych Instrumenty muzyczne i ich części I Zamówienie będzie obejmowało instalację fasady organów wraz z szafą organową: wszystkie widoczne części instrumentu wraz z piszczałkami prospektu, bez stołów gry. Zamawiający planuje w dalszych etapach wykorzystanie fasady zrealizowanej w ramach tego zamówienia jako elementu kompletnego instrumentu (organów) Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. INSTALACJA FASADY WRAZ Z SZAFĄ ORGANOWĄ 1) koncepcja projektu fasady instrumentu wraz z szafą organową 2) projekt konstrukcyjny fasady instrumentu wraz z szafą organową 3) budowa i dostawa fasady instrumentu wraz z szafą organową 4) montaż fasady instrumentu wraz z szafą organową 5) koncepcja ogólna kompletnego instrumentu (organów piszczałkowych) - założenia i wytyczne II Termin realizacji zamówienia: Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia r. III Wymagania Zamawiającego: 1. Wymagania ogólne: Fasada organów piszczałkowych stanowić będzie integralny element wnętrza oraz akustyki głównej Sali koncertowej NFM. Usytuowana będzie w centralnym punkcie estrady głównej Sali koncertowej NFM. Konieczne jest dostosowanie projektu fasady instrumentu do wymiarów wnętrza, jego projektu oraz wystroju jak również warunków akustycznych Sali koncertowej NFM. W szczególności: a) Wymiarów głównej Sali koncertowej NFM zgodnie ze zdjęciami, stanowiącymi Załącznik nr 1a, 1b i 1c do opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z rzutem i przekrojem głównej Sali koncertowej NFM, stanowiącymi Załącznik nr 2a i 2b do opisu przedmiotu zamówienia b) Wymiary fasady instrumentu: wysokość około m, szerokość około 8 10 m i głębokość około 5 m c) Fasada instrumentu powinna być wykonana z najwyższej jakości materiałów: prospekt otwarty z cynku wysokiej jakości, polerowany i lakierowany zewnętrznie bezbarwnym lakierem odpornym na UV, konstrukcja Organów ze świerku sezonowanego, nielakierowana, masyw drewniany, panele zewnętrzne z drewna barwione i lakierowane lakierem odpornym na UV. d) Konstrukcja fasady instrumentu uwzględniająca swobodny dostęp do piszczałek w trakcie strojenia, jak również optymalną stabilność stroju e) Umieszczenie fasady instrumentu w sposób umożliwiający podłączenie instalacji instrumentu do istniejącego systemu instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej 14

15 f) Zaprojektowanie i zainstalowanie fasady instrumentu, w sposób uwzgledniający istniejący system ruchomych paneli akustycznych oraz urządzeń związanych z ruchomym systemem kinotechniki zgodnie z rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 3 opisu przedmiotu zamówienia 2. Gwarancja: Zamawiający wymaga gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres nie mniej niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1a zdjęcie Sali koncertowej NFM Załącznik nr 1b zdjęcie Sali koncertowej NFM Załącznik nr 1c zdjęcie Sali koncertowej NFM Załącznik nr 2a rzut Sali koncertowej NFM Załącznik nr 2b przekrój Sali koncertowej NFM Załącznik nr 3 - rysunek kino 15

16 UMOWA NR././ /PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ Appendix No. 2 to SIWZ zawarta dnia..r., we Wrocławiu, pomiędzy:.. zwanym dalej: Wykonawcą a Narodowym Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław instytucją kultury miasta Wrocławia, współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr RIK 38/2014, posiadająca numer REGON: , NIP , reprezentowaną przez: Andrzeja Kosendiaka Dyrektora zwaną dalej: NFM lub odpowiednio: Zamawiającym, zwanymi dalej łącznie: Stronami, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o znaku ZP/PN/16/2015/NFM Projekt, budowa, dostawa i montaż fasady organów piszczałkowych dla narodowego forum muzyki we Wrocławiu, w Polsce, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 1. DEFINICJE Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób: 1) Umowa oznacza niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami i aneksami, 2) Projekt oznacza kompletną dokumentację fasady wraz z szafą organową i koncepcję ogólną dla całego instrumentu (założenia i wytyczne), 3) Instrument oznacza Organy piszczałkowe, 4) Fasada fasada Organów Piszczałkowych, 5) "Miejsce Dostawy - oznacza budynek Narodowego Forum Muzyki Pl. Wolności 1 we Wrocławiu. 6) Zamówienie Publiczne - oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów polskich o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej Umowy. 2. CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY Integralne części Umowy stanowią następujące dokumenty: 1) Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia. 3. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie Projektu i dostawa wraz z montażem fasady organów piszczałkowych wraz z szafą organową zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 16

17 Załącznik nr 1 do umowy, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 6) koncepcję projektu fasady wraz z szafą organową 7) projekt konstrukcyjny fasady wraz z szafą organową 8) budowa i dostawa fasady wraz z szafą organową 9) montaż fasady wraz z szafą organową 10) koncepcję ogólną dla całego instrumentu (założenia i wytyczne). 3. Wykonawca przekaże NFM Projekt w jednym (1) egzemplarzu w formie papierowej i w trzech (3) egzemplarzach na nośniku elektronicznym płyta CD w formacie DWG i PDF na następujących zasadach: przekazanie Projektu nastąpi w siedzibie NFM i będzie potwierdzone pisemnie przez NFM w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy. NFM w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania Projektu przez Wykonawcę, zaakceptuje Projekt podpisując protokół zdawczo-odbiorczy lub zgłosi uwagi, podając dodatkowy termin na ich naniesienie przez Wykonawcę i przekazanie Projektu z uwzględnionymi uwagami. 4. Wykonawca przystąpi niezwłocznie do budowy fasady wraz z szafą organową po odbiorze Projektu przez NFM bez zastrzeżeń. 5. Wykonawca przy projektowaniu winien uwzględnić architekturę obiektu NFM i warunki konstrukcyjne Sali Głównej NFM. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej warunkami, z należytą dbałością, starannością i pilnością, kierując się względami ekonomicznymi i obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej. We wszystkich sprawach związanych z umową Wykonawca będzie popierał i chronił interesy NFM w kontaktach z podmiotami trzecimi. 7. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, spełniające wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zostaną uwzględnione postanowienia SIWZ. 8. Wykonawca, jako twórca w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631) przenosi na NFM, z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń całości Projektu, w ramach kwoty wynagrodzenia, o której mowa w 8 ust. 2, nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Projektu (dalej: Projekt, Utwór lub dzieło), uprawniające NFM do realizacji Projektu w określonym miejscu (budynek NFM w przy ul. Pl. Wolności 1, Wrocław) na podstawie wykonanego Projektu, oraz na innych poniższych polach eksploatacji: 1) prawa do opracowania utworu lub jego części polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 2) prawa do wykonywania wszelkich prac na podstawie utworu lub utworów, 3) wprowadzenia do pamięci komputera, sieci Intranet, Internet, 4) trwałe lub czasowe utrwalanie w całości lub w części lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 5) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu, 6) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań składających się na Projekt dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań, projektów wykonywanych na zlecenie NFM, 17

18 7) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji Instrumentu, 8) realizacji na podstawie projektu Instrumentu, w tym zlecania realizacji Instrumentu przez osoby trzecie, 9) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją Instrumentu, 10) wykorzystania Projektu i opracowań przez inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, 11) oraz odpowiednio na innych polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nieujętych w pkt od 1 do NFM może korzystać z przedmiotowych autorskich praw majątkowych także w językach obcych. 10. W ramach uzgodnionego wynagrodzenia o którym mowa w 8 Wykonawca przenosi na NFM własność przekazanych egzemplarzy Projektu wraz z nośnikami, na których zostały utrwalone. 11. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują do nich lub ich części autorskie prawa majątkowe, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych autorskich praw majątkowych celem ich dalszego przeniesienia na NFM w zakresie wymaganym umową. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na NFM w związku z realizacją umowy. 12. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z efektów pracy Wykonawcy uzyskanych w ramach realizacji umowy przez niego, jego następców prawnych lub osoby z nim współpracujące narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zażegnanie sporu i poniesienie w związku z tym wszelkich kosztów. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko NFM lub innemu podmiotowi powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpić z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz do pokrycia wszelkich kosztów i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od NFM lub innego pomiotu, ich następców prawnych. 13. NFM ma prawo korzystać i rozpowszechniać dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający NFM w wykonywaniu praw do dzieła. 14. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu korzystania/rozpowszechniania dzieła. 15. NFM ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 16. Wykonawca przenosi również na NFM w ramach kwoty wynagrodzenia o której mowa w 8 - nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do fotografowania lub jakiegokolwiek innego utrwalania w jakiejkolwiek możliwej technice i formacie - stworzonych na bazie Projektów fasady wraz z szafą organową oraz Instrumentu (w całości lub w części), wraz z prawem przeniesienia nabytych praw na podmioty trzecie w jakimkolwiek celu, w tym obejmującym prawo do rozporządzania i korzystania z utrwalonego materiału na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokonano utrwalenia - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 18

19 a także każde inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie do innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenia w Internecie, do wydawnictwa książkowego, wykorzystywania w zakresie działań prowadzonych przez NFM samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym utrwalania czy eksponowania np. na plakietkach, plakatach, odznaczeniach lub innych materiałach, w dowolnych technikach, nieograniczonego w czasie korzystania z dokonanego utrwalenia i jego egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami, oraz odpowiednio na innych polach eksploatacji o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Postanowienia ww. ustępów niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do praw o których mowa w niniejszym ustępie. 4. WARUNKI DOSTAWY 1. Dostawa niezbędnych do realizacji umowy materiałów i urządzeń odbywa się na ryzyko i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 2. Wykonawca zawrze umowę przewozu fasady wraz z szafą organową (materiałów do jej budowy/montażu) do Miejsca Dostawy oraz zapłaci wszelkie z tym związane należności przewozowe. 3. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy do momentu jego wydania NFM (podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń) oraz poniesie i zapłaci wszelkie związane z tą umową składki. 4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest także na własny koszt do: 1) zabezpieczenia mienia NFM znajdującego się na terenie montażu fasady wraz z szafą organową, 2) ubezpieczenia prowadzonych prac, 3) niedopuszczenia na teren prowadzenia prac osób obcych/trzecich, 4) bieżącego wywozu odpadów, utylizacji materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 5) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do pełnej realizacji umowy, 6) utrzymania w czystości miejsca prowadzonych prac, 7) utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu prac, 8) wyposażenia i zobowiązania pracowników do noszenia jednolitego ubioru umożliwiającego ich identyfikację oraz identyfikację Wykonawcy, 9) ustawicznego utrzymania terenu prac i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, 10) zabezpieczenia - w trakcie wykonania prac - zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony mienia, 11) ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność, 12) zapewnienie koniecznego rusztowania i sprzętu do podnoszenia podczas instalacji szafy organowej i prospektu 5. NFM zapewni dostęp do miejsca instalacji/montażu i umożliwi przegląd konstrukcji wnęki organowej pod kątem nośności w odniesieniu do wagi fasady oraz zapewni dostęp do niezbędnego zasilania. 19

20 6. Zaistnienie jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu umowy powinno być niezwłocznie zgłaszane NFM na piśmie. 7. Na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag i zaleceń NFM. 5. SPRAWDZENIE I ODBIÓR 1. Wykonawca umożliwi NFM sprawdzenie fasady wraz z szafą organową w celu oceny stanu wykonania umowy i w celu przeprowadzenia procedury odbioru w Miejscu Dostawy. 2. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że fasada wraz z szafą organową jest wolna od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada ona opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ, jest zgodna z Projektem oraz uwzględnia uwagi i zalecenia NFM przekazane w toku realizacji umowy. 3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w Miejscu Dostawy, w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, nie później jednak niż do r.*. Z odbioru sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony. 4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez NFM, w szczególności z powodu wad, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele NFM przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do przedmiotu umowy. 5. NFM wskaże Wykonawcy na piśmie, w stosownym czasie przed sprawdzeniem, osobę lub osoby upoważnione do dokonania odbioru w imieniu NFM. 6. W przypadku stwierdzenia wad fasady lub jej części lub szafy organowej NFM wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu umowy wolnego od wad, bez ponoszenia przez NFM z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 7. Dokonanie odbioru fasady wraz z szafą organową lub jej części nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 6. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem NFM za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem NFM za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Na żądanie NFM Wykonawca zwolni NFM od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA, REKLAMACJE 1. Wykonawca gwarantuje NFM, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych. NFM może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 2. Wykonawca wyda NFM jednocześnie z fasadą oraz szafą organową dokument gwarancyjny co do ich jakości wystawiony przez siebie. 20

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo