Przegląd komponentu jakości wody zabezpieczającego dorzecze Odry przed zanieczyszczeniami główne problemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6.2.1.1 Przegląd komponentu jakości wody zabezpieczającego dorzecze Odry przed zanieczyszczeniami główne problemy"

Transkrypt

1 6.2 JAKOŚĆ WODY Zagadnienia merytoryczne Przegląd komponentu jakości wody zabezpieczającego dorzecze Odry przed zanieczyszczeniami główne problemy Problematyka ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi jest jednym z podstawowych priorytetów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sferze ochrony środowiska. Wyrazem tego są zapisy w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata , określone m.in. w dokumencie Agenda Znajduje to również odzwierciedlenie w programie działań dostosowawczych w Narodowym Programie Dostosowawczym do Członkostwa w Unii Europejskiej, jak również w Stanowisku Negocjacyjnym Rządu RP (z października 1999 r.), będącym wytyczną podczas negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W realizację tego priorytetu są zaangażowane wszystkie agendy rządowe (Ministerstwo Środowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Urzędy Wojewódzkie itp.). Także w działaniach władz lokalnych (samorządowych i rządowych) ochrona wód przed zanieczyszczeniem stanowi podstawowy priorytet inwestycyjny. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjmowanych przez sejmiki wojewódzkie strategiach rozwoju województw. W konsekwencji poparcie Marszałków i Wojewodów Województw Nadodrzańskich dla Programu dla Odry 2006, wyrażane w postaci wspólnych deklaracji oraz wystąpień do władz centralnych wydaje się czymś naturalnym i zrozumiałym. Funkcjonujące w Polsce standardy ochrony wód przed zanieczyszczeniem mogą być oceniane poprzez stopień ich zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej. Wg ostrożnych przewidywań Polska będzie potrzebowała dla realizacji tego celu wielu lat w ramach okresu przejściowego. Stanowisko Negocjacyjne przewiduje, że wdrożenie Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych będzie wymagało zróżnicowanego okresu przejściowego dla poszczególnych rodzajów zrzutów. I tak: Dla zrzutów z aglomeracji powyżej RLM 8 lat Dla zrzutów z aglomeracji RLM 10 lat Dla zrzutów z aglomeracji RLM 10 lat Dla zrzutów z aglomeracji powyżej RLM 13 lat Natomiast aby spełnić wymagania Dyrektywy 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz Dyrektywy 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej Polska będzie ubiegała się o ośmioletnie okresy dostosowawcze. Tak długie okresy dostosowawcze wskazują na skalę rozbieżności w stosunku do europejskich standardów jakościowych w sferze ochrony wód przed zanieczyszczeniem i odzwierciedlają konieczność wykonania olbrzymiej liczby inwestycji, które nawet przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania nie są możliwe do wykonania stosunkowo szybko. Składa się na to długość procesu inwestycyjnego, który obejmuje fazę uzgodnień, w tym ze społecznością lokalną w ramach procedur przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, uzyskiwania stosownych pozwoleń, fazę samej budowy oraz fazę rozruchu i dochodzenia przez instalację do zakładanych parametrów)

2 Wartość koniecznych prac w skali całego kraju dla spełnienia wymogów tylko Dyrektywy 91/271/EWG jest szacowana od 8 mld USD (przez rząd Polski) do 15 mld USD (przez Bank Światowy). Aktualnie Rząd RP prowadzi następujące prace legislacyjne i programowe dla prawnego, organizacyjnego i logistycznego przygotowania kraju do wdrożenia następujących Dyrektyw: Dyrektywy 91/271/EWG określenie obszarów Polski wrażliwych na eutrofizację, zidentyfikowanie aglomeracji zgodnie z postanowieniami Dyrektywy (Rada Ministrów w listopadzie 2000 r. uznała obszar całego kraju za wrażliwy w rozumieniu tej Dyrektywy), Dyrektywy 91/676/EWG określenie kosztów wdrożenia oraz strategii finansowania inwestycji, wyznaczenie obszarów narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego, Dyrektywy 75/440/EWG określenie źródeł przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych stosowanych do celów pitnych, określenie sposobów i kosztów poprawy jakości wód powierzchniowych użytkowanych do celów pitnych, określenie kosztów koniecznych do poniesienia na rzecz podniesienia stopnia uzdatniania wody wyselekcjonowanie przedsięwzięć dla potrzeb wdrożenia tej Dyrektywy wraz z kosztami i źródłami finansowania. Ponadto Polska jest zaangażowana w szereg różnych inicjatyw międzynarodowych, spośród których dla realizacji Programu dla Odry 2006 najistotniejsze znaczenie mają postanowienia Konferencji nt. ochrony wód Morza Bałtyckiego w Helsinkach (HELCOM 92) oraz powołanie w 1996r. przez Polskę, Czechy i Niemcy, pod auspicjami Unii Europejskiej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W ramach HELCOM określono i uzgodniono przy udziale wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego tzw. gorące punkty (hot spots), jako mające największy wpływ na stan zanieczyszczeń rzek wpływających do Bałtyku, a tym samym nadano im najwyższy priorytet inwestycyjny. W protokole z Konferencji (HELCOM Protocol) Polska została zobowiązana do uznania jako hot spots leżących w dorzeczu Odry regionu Katowic oraz Legnicko Głogowskiego, a także miast Wrocławia, Łodzi, Poznania, Zielonej Góry i Szczecina. Ponadto Polskę zobowiązano do zmniejszenia o 50% do końca 1997 roku odprowadzanych do Bałtyku zanieczyszczeń. Spełnienie tych zobowiązań okazało się zadaniem zbyt trudnym dla naszego kraju. Aktualnie pracuje nowa oczyszczalnia ścieków w Zielonej Górze. We Wrocławiu, Głogowie i Łodzi oczyszczalnie są w fazie rozruchu, w Poznaniu i Legnicy jest prowadzona ich modernizacja, w rejonie Katowic część oczyszczalni wymaga gruntownej modernizacji, a w wielu miastach tego regionu należy wybudować nowe. Natomiast w Szczecinie prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji. Z ocen Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że konieczne będzie wybudowanie ok km sieci kanalizacyjnych. Powołanie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest wyrazem znaczenia nadawanego wspólnym wysiłkom państw sąsiadujących dla przywrócenia wodom Odry jakości zapewniającej możliwość ich wykorzystywania do celów komunalnych i gospodarczych. Pierwszym wspólnie opracowanym dokumentem, który określał zakres niezbędnych inwestycji zmierzających do przywrócenia równowagi ekologicznej w dorzeczu Odry na lata był "Program szybkiego działania dla ochrony rzeki Odry przed zanieczyszczeniem". Objęto nim punktowe źródła zanieczyszczeń komunalnych o wielkości RLM oraz przemysłowe o wydajności większej niż 1000 m 3 /d. W Polskiej części dorzecza Odry kryteria te spełniało w 1996/

3 roku 222 użytkowników wód. Ostatecznym rezultatem "Programu szybkiego działania" jest określenie niezbędnego do usunięcia ładunku zanieczyszczeń oraz ocena przewidywanej poprawy jakości wody w wyniku inwestycji, których podjęcie jest konieczne wśród 138 użytkowników wód łącznie w dorzeczu Odry w Polsce, Czechach i Niemczech. Realizacja Programu szybkiego działania pomoże zmniejszyć aktualne obciążenie wód w Dorzeczu Odry o ładunek wyrażony przez: BZT 5 = ton O 2 /rok, tj. o 85% ładunku odprowadzanego przez ośrodki miejskie w 1996 roku, Azotu całkowitego = ton/rok, tj. o 25% ładunku odprowadzanego przez ośrodki miejskie w 1996 roku, Fosforu całkowitego = ton/rok, tj. o 63% ładunku odprowadzanego przez ośrodki miejskie w 1996 roku, ChZT-Cr = ton O 2 /rok, tj. o 52% ładunku odprowadzanego przez przemysł. Program szybkiego działania uwzględnia trzy różne kierunki działań: ukończenie oczyszczalni znajdujących się w fazie realizacji budowę oczyszczalni planowanych do końca roku odbudowę oczyszczalni zniszczonych przez powódź 1997 roku. Oszacowano ogólny koszt realizacji Programu szybkiego działania na mln EUR, z czego na Polskę ma przypadać 71% wydatków, tj. 726 mln EUR. Program szybkiego działania spełnia funkcje wytycznej, która wyznacza kierunki inwestowania, jakie powinny być przyjmowane w krajach leżących nad Odrą, jednakże nie ma charakteru tzw. Master Planu dla dorzecza Odry. Jego przyjęcie nie obligowało państw Stron Komisji MKOOpZ do realizacji poszczególnych elementów ani też nie skutkowało innymi zobowiązaniami. Pomimo tego należy uznać Program szybkiego działania za pierwszy w historii współpracy państw Nadodrzańskich stanowiący próbę określenia wspólnych korzyści wskutek kompleksowych działań inwestycyjnych w dorzeczu Odry. Z tych powodów oraz uznając otwartą formułę tworzenia Programu dla Odry 2006 Program szybkich działań włączono do Programu dla Odry Jednakże wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju działań programowych i inwestycyjnych w poszczególnych województwach nadodrzańskich jest konieczne przeprowadzenie prac rozwijających koncepcje Programu szybkich działań. Przede wszystkim należy sformułować politykę ochrony społecznej (m.in. rekompensaty finansowe, systemy ubezpieczeń itp.) dla ograniczenia skutków zanieczyszczeń obszarowych. Problem ten nie znalazł jeszcze rozwiązania w skali kraju, jest jednak niezwykle istotny, zwłaszcza w dorzeczu Odry. Ocenia się bowiem, że udział zanieczyszczeń powierzchniowych w ogólnym bilansie zanieczyszczeń rzeki Odry sięga ok. 60%. Zanieczyszczenia te przyczyniają się do wzrostu ładunku związków azotu i fosforu powodując tym samym eutrofizację wód powierzchniowych przy równoczesnym zagrożeniu dla wód podziemnych. Wg symulacji przeprowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska w 1992 roku budowa 22 największych oczyszczalni ścieków w dorzeczu Odry przyczyni się do obniżenia ładunku wyrażanego związkami biogennymi zaledwie o ok.10%, podczas gdy BZT 5 o ok. 35%. Wskazuje to na konieczność opracowania specjalnych programów dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w dorzeczu Odry

4 Z zagadnieniem tym wiąże się problem kanalizowania miast, wsi oraz innych jednostek osadniczych. Ani Program szybkich działań, ani żaden inny związany z dorzeczem Odry nie podejmuje tej tematyki, a tym samym we wszelkich przewidywaniach finansowych nie są uwzględniane nakłady na ten cel, chociaż ściśle się wiąże z problemem ochrony wód przed zanieczyszczeniem. W warunkach Polski szacunkowo jest przyjmowane, że koszt kanalizacji jest 3 6 razy wyższy od kosztów budowy oczyszczalni ścieków obsługującej dany obszar. Dlatego zasadniczemu przewartościowaniu muszą podlegać dotychczasowe oszacowania kosztowe. Skala problemu kanalizowania jest olbrzymia. Np. we Wrocławiu ponad 35% obszaru miasta nie jest włączona do komunalnego systemu odprowadzania ścieków, a w województwie dolnośląskim mniej niż 2% zużywanej wody jest odprowadzane przez systemy kanalizacyjne w ponad 75% gmin. Kolejnym zagadnieniem jest kwestia przeznaczania ogromnych kwot pieniędzy na osiągania maksymalnych rezultatów z punktu widzenia efektywności ekologicznej. Konieczna jest więc wielowariantowa analiza scenariuszy zróżnicowanych pod względem kolejności i miejsca podejmowanych działań. Są znane cząstkowe opracowania dotyczące niektórych, zwykle niewielkich zlewni dorzecza Odry (np. Obrzycy, części Baryczy, Oławy, Iny, Gąsawy itp.; natomiast Master Plan Warty wymaga aktualizacji i zasadniczych modyfikacji). Wskazują one jednak na zasadnicze trudności w pogodzeniu kwestii ekonomicznych i efektywności ekologicznej z aspiracjami i interesami społeczności lokalnych. Nakłada się na to również z jednej strony chęć poprawy warunków bytowania i komfortu sanitarnego ludności a z drugiej konieczność zmian w mentalności polegających na wdrożeniu przekonania, że za usługę odbierania i oczyszczania ścieków w systemie kanalizacyjnym należy wnosić opłaty tak, jak za każdą inną usługę komunalną. Program dla Odry 2006 w swej wersji podstawowej jest punktem wyjścia dla stworzenia narzędzia do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Formuła programu polegająca na możliwości wydzielania odrębnych zlewni i określania odrębnie dla każdej z nich planu działań umożliwia analizę konfliktów, kosztów i korzyści. Zaletą takiego pojmowania programowania działań jest także dokonywanie analiz finansowych w mniejszej skali (zlewni cząstkowej), dzięki czemu jest łatwiejsza także weryfikacja wydatkowanych środków. Ponadto instytucje finansowe krajowe i zagraniczne domagają się kompleksowych działań na danym obszarze, np. zlewni rzeki, przez co czytelniejsze staje się uzasadnienie podejmowania decyzji finansowych. Kolejnym problemem jest kwestia usytuowania wszelkich programów inwestycyjnych w polskim systemie prawnym. W każdym województwie podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwojowe jest strategia rozwoju województwa uchwalana przez radnych sejmiku wojewódzkiego. Zawarte w niej programy sektorowe są podstawą do tworzenia przez zarządy województw tzw. Kontraktu wojewódzkiego. Są one uzgadniane na szczeblu sejmiku wojewódzkiego, dotyczą ograniczonego okresu czasu, zwykle 1 2 lat, i są podpisywane z Rządem RP. Kontrakty te zawierają m.in. imienne wykazy inwestycji, które w danym roku budżetowym mogą uzyskać wsparcie z budżetu państwa oraz z zagranicznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej. Inwestycje te są ujmowane w gminnych planach i strategiach. W polskim systemie prawnym podmiotem działań inwestycyjnych o charakterze dobra wspólnego spełniającego potrzeby społeczności lokalnej jest zawsze gmina. To zwykle gmina lub działający na jej rzecz podmiot w całości lub części przez nią kontrolowany jest inwestorem, a potem właścicielem prowadzonego przedsięwzięcia. To na nią spada obowiązek przygotowania procesu inwestycyjnego oraz wyboru generalnego wykonawcy. Dotyczy to także inwestycji w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Ich podejmowanie zależy każdorazowo tylko od niezawisłej i suwerennej decyzji gminy. Istnieją wprawdzie restrykcje prawne i finansowe za zaniechanie działań w tym zakresie, jednak nie ma żadnego instrumentu nakazującego arbitralnie prowadzenie 6.189

5 przez gminy określonych inwestycji. Wiąże się to m.in. z mechanizmami finansowania gmin w Polsce. W dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem większość środków to zasoby własne gmin, a ich uzupełnienie w postaci kredytów i pożyczek stanowią także zobowiązania gmin. Natomiast udział budżetu państwa w tych przedsięwzięciach jest minimalny. To tłumaczy dlaczego nie do końca są realizowane różne programy i zobowiązania. Taka sytuacja sprawia, że podejmowanie zobowiązań międzynarodowych co do realizacji przez Polskę określonych działań programowych ma tym większą szansę wykonania im bardziej realne są źródła ich finansowania. Dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane przez gminy i inne podmioty komunalne są względnie małe i opłacane z ich własnych budżetów. Nie uwzględniają zewnętrznych źródeł finansowania. Program dla Odry 2006 jest jednym z tych nielicznych, w których jest dyskusja nad źródłami finansowania. Ponieważ dla zapisanych w nim działań przewiduje się udział środków z budżetu państwa, toteż musi on być zgodny z ustawą o finansach publicznych. Ta zgodność jest realizowana poprzez wykazanie jakościowego i ilościowego udziału innych źródeł finansowania. W Polsce jednym z podstawowych takich źródeł są fundusze ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwowym funduszem celowym. Udziela on m.in. niskooprocentowanych pożyczek na zadania gminne. Blisko 40% środków jest wydatkowane na zadania ochrony wód przed zanieczyszczeniem, (w 1998 r mln PLN, w 1999 r mln PLN), co jest zgodne z wytycznymi polityki ekologicznej państwa. Na szczeblu wojewódzkim w podobny sposób działają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ustalając kryteria i zasady działania odrębnie w każdym województwie. Analiza funkcjonowania tych funduszy w województwach nadodrzańskich wskazuje na wydatki na kanalizację i oczyszczalnie ścieków w wysokości ok. 50% środków dyspozycyjnych w ciągu roku. Rola pozostałych funduszy ekologicznych w realizacji tego typu zadań jest pomijalnie mała. Natomiast istotne źródło finansowania jakim jest sektor prywatny występuje bardzo sporadycznie i jest reprezentowane poprzez prywatne banki. Jednakże z uwagi na wysokie oprocentowanie kredytów w Polsce środki pozyskiwane z tego źródła pełnią funkcje uzupełniające i w budżetach inwestycji stanowią zazwyczaj kilka procent. Występują jedynie podczas realizacji dużych zadań. Zaangażowanie środków funduszy, aczkolwiek procentowo bardzo duże, pozostaje w dalszym ciągu w stosunku do bieżących potrzeb niewystarczające Oczyszczanie ścieków komunalnych Jak wspomniano w poprzednim punkcie, zanieczyszczenia obszarowe są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jak zanieczyszczenia punktowe. Dlatego nie do pomyślenia jest w chwili obecnej oparcie listy priorytetów na parametrach odtworzenia zużycia wody, gdyż konieczne jest uwzględnienie także nie-punktowych zanieczyszczeń. Logicznym rozwiązaniem byłoby oparcie takiej listy na kryterium ilościowym, które ograniczyłoby w maksymalnym stopniu skutki lokalne w rzekach (rzece) poniżej punktu zrzutu. Do tego celu wykorzystano dane przestrzenne opierając się na założeniu, że stężenia ładunku zanieczyszczeń są podobne dla poszczególnych miast. Skutkiem bardziej widocznym w miejscu zrzutu ścieków i poniżej jest zubożenie w tlen i duże stężenia zawiesin ciała stałego, ale inne typy zanieczyszczeń także negatywnie oddziałują na życie wodne

6 W miarę wykonywania przez ośrodki miejskie podziemnych instalacji kanalizacyjnych do odbioru ścieków, nastąpi redukcja nie-punktowych źródeł zanieczyszczeń na rzecz źródeł punktowych, które będą łatwiejsze do identyfikacji i oceny ilościowej. Lista priorytetów będzie mogła zostać wtedy odpowiednio uaktualniona. Opierając się na istniejących warunkach przeprowadzono inwentaryzację przedsięwzięć polegających na budowie oczyszczalni ścieków w siedmiu województwach, których przynajmniej część terytorium leży w obrębie działu wodnego rzeki Odry lub jej dopływów. Uwzględniono tylko te przedsięwzięcia, które były przynajmniej na etapie planowania. Kompletna list zawiera w przybliżeniu 870 przedsięwzięć. Niektóre obejmują tylko instalację podziemnych rurociągów i zostały na razie wyłączone z programu. Lista przedsięwzięć została więc ograniczona do 847 i jest przedstawiona w tabeli 6.14 (b). Zgodnie z prawem polski, miasta i wsie produkujące ponad m³ ścieków na dobę są zobowiązane do ich oczyszczania zgodnie z polskimi standardami zanieczyszczeń. Gdy uwzględni się więc tylko te, które spełniają to kryterium, liczba kwalifikujących się przedsięwzięć spada znacznie do 131. Przedsięwzięcia z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono w tabeli 6.14 (b). Jest to scenariusz, na którym zostanie oparta oficjalna lista priorytetów. Realizacja listy 131 przedsięwzięć (15% przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych) będzie oznaczała oczyszczanie 88% zidentyfikowanych ilości ścieków w zamian za przybliżeniu 43% początkowych kosztów czyli 4,1 mld PLN. Przy właściwym zaplanowaniu powstaje program o wielkości odpowiedniej do realizacji w okresie 15 lat. Programy podobnej wielkości były już z powodzeniem realizowane w innych częściach świata. W latach od 1980 do 1995 prowincja Quebec w Kanadzie zainwestowała 8 mld CAD$ w odbieranie i oczyszczanie ścieków, realizując prace budowlane przez około 8 miesięcy w roku. Opierając się na powyższym omówieniu kwestii ograniczania lokalnego oddziaływania punktowych źródeł zanieczyszczeń, należy szczególną uwagę zwrócić na te przedsięwzięcia z wspomnianej powyżej listy, których oddziaływanie jest największe. Kierując się statystyką wybrano wszystkie przedsięwzięcia prowadzące do oczyszczania ilości większych od m³. Powstała grupa 37 przedsięwzięć stanowi około 3,6% pierwotnej listy. Ich realizacja zapewni oczyszczanie ogółem m³ (56,5% ogółu generowanych ilości) a koszt stanowi 24,56% początkowych kosztów. Tabela 6.14 (a) przedstawia podział tych przedsięwzięć z podziałem na województwa, oczyszczane ilości ścieków i przewidywany koszt. Podany w ostatniej kolumnie czas realizacji w latach określa pierwotne przewidywania, które w kilku przypadkach powinny zostać zweryfikowane i dostosowane do aktualnych warunków. Szacunki kosztowe podane na wspomnianej liście nie koniecznie są reprezentatywnymi kosztami budowy oczyszczalni ścieków. W jednym przypadku obejmują tylko koszty dokończenia przedsięwzięcia rozpoczętego w ramach innego programu finansowania. W innych przypadkach mogą też obejmować instalację podziemnych rurociągów w celu albo przyłączenia dodatkowych użytkowników albo transportu ścieków z istniejącej sieci kolektorów do nowej oczyszczalni w innej lokalizacji

7 Tabela 6.14 Lista priorytetowych oczyszczalni ścieków komunalnych Lista priorytetowych oczyszczalni ścieków LP Miejscowość Województwo Nazwa inwestycji Przepustowość Koszt w Termin w m 3 /d mln zł realizacji 1 Łódź Łódzkie oczyszczalnia ścieków , Wrocław Dolnośląskie oczyszczalnia ścieków , Wrocław Dolnośląskie kanalizacja 502, Szczecin Zachpomor. budowa oczyszczalni , Świebodzice Ciernie Dolnośląskie budowa oczyszczalni , Poznań Wlkpolskie oczyszczalnia ścieków , Poznań Wlkpolskie kanalizacja 114, Gliwice Śląskie oczyszczalnia ścieków , Opole Opolskie budowa oczyszczalni , Kuchary Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Szczecin Zachpomor. budowa oczyszczalni , Legnica Dolnośląskie budowa oczyszczalni , Bytom Śląskie oczyszczalnia ścieków , Szczecin Zachpomor. budowa oczyszczalni , Rybnik Śląskie modernizacja oczyszczalni , Leszno Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Lubin Dolnośląskie budowa oczyszczalni , Jastrzębie Zdrój Śląskie oczyszczalnia ścieków , Rydułtowy Śląskie oczyszczalnia ścieków , Jelenia Góra Dolnośląskie budowa oczyszczalni , Cieszyn Śląskie budowa oczyszczalni , Bełchatów Łódzkie modernizacja oczyszczalni , Ruda Śląska Śląskie budowa oczyszczalni , Katowice Śląskie budowa oczyszczalni , Ostrów Wlkp Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Ostrów Wlkp Wlkpolskie kanalizacja 23, Bolesławiec Dolnośląskie modernizacja oczyszczalni , Bolesławiec Dolnośląskie kanalizacja 39, Brzeg Opolskie budowa oczyszczalni , Konin Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Turek Wlkpolskie modernizacja oczyszczalni , Nowa Sól Lubuskie oczyszczalnia ścieków , Zduńska Wola Łódzkie oczyszczalnia ścieków , Środa Wlkp. Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Zielona Góra Lubuskie kanalizacja 60, Żary Lubuskie kanalizacja 40, Żagań Lubuskie kanalizacja 124, RAZEM ,

8 Tabela 6.14b Lista priorytetowych oczyszczalni ścieków wg województw Województwo Śląskie Opolskie Dolnośląskie Lubuskie Zachodniopom. Wielkopolskie Łódzkie Kujawskopom. RAZEM Oczyszczalnie ścieków wg województw Liczba Przepustowość Opis projektów projektów w m 3 /d Koszt w mln zł p.c. 2000r. wszystkie projekty ,1 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,1 oczyszczalnie priorytetowe ,1 wszystkie projekty ,6 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,9 oczyszczalnie priorytetowe ,2 wszystkie projekty ,9 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,5 oczyszczalnie priorytetowe ,5 wszystkie projekty ,5 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,0 oczyszczalnie priorytetowe ,3 wszystkie projekty ,9 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,8 oczyszczalnie priorytetowe ,4 wszystkie projekty ,5 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,1 oczyszczalnie priorytetowe ,6 wszystkie projekty ,2 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,0 oczyszczalnie priorytetowe ,5 wszystkie projekty ,6 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,9 oczyszczalnie priorytetowe 0 0 0,0 wszystkie projekty ,3 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,3 oczyszczalnie priorytetowe ,

9 Tabela 6.15 Lista priorytetowych oczyszczalni ścieków przemysłowych Obiekty o przepustowości powyżej 1000 m 3 /d Lp. Województwo Miejscowość Inwestor Przepustowość w m 3 /d Koszt w mln zł. Termin realizacji 1 Opolskie Kędzierzyn - Koźle Zakłady Azotowe , Opolskie Namysłów IKEA Sp. z. o.o , Opolskie Ciężkowice Cukrownia "Cerekiew" , Opolskie Wołczyn Śl.Fabryka Drożdży , Opolskie Zdzieszowice Z-dy Koksownicze , Opolskie Zawadzkie Huta "Andrzej" , Dolnośląskie Malczyce Cukrownia "Małoszyn" 800 2, Dolnośląskie Bardo Bard. Z-dy Papiernicze , Dolnośląskie Bogatynia KWB "Turów" 2) , Dolnośląskie Brzeg Dolny Z-dy Chem."Rokita" 1) , Dolnośląskie Głogów Cukrownia "Głogów" , Dolnośląskie Głogów KGHM "Polska Miedź" , Dolnośląskie Legnica KGHM "Polska Miedź" , Dolnośląskie Rudna KGHM "Polska Miedź" 2) , Dolnośląskie Wrocław Zakłady "Polar" , Śląskie Poraj Zakłady CHEMEKS , Śląskie Żory Oczyszczalnie przemysłowe , Śląskie Racibórz 57, Wielkopolskie Słupca , Wielkopolskie Kotlin , RAZEM ,1 1) -modernizacja (ze ściekami komunalnymi) 2) - oczyszczalnia mechaniczna 6.194

10 Rysunek 6.13 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Dolnośląskim.

11 Rysunek 6.14 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Lubuskim

12 Rysunek 6.15 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Opolskim

13 Rysunek 6.16 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Śląskim

14 Rysunek 6.17 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Wielkopolskim

15 Rysunek 6.18 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Zachodniopomorskim

16 Rysunek 6.19 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Łódzkim

17 Zagospodarowanie osadu ściekowego, będące elementem składowym tych przedsięwzięć, wychodzi daleko poza fazę odwadniania, co zmniejsza ilość osadu do około 20% części stałej i ułatwia ostateczne usunięcie. W celu ostatecznego pozbycia się osadu można zastosować jedną z następujących technologii lub dowolną inną, która zapewni właścicielowi oczyszczalni zwrot poniesionych nakładów: Rozłożenie na terenie i poprawa jakości gleby; Kompostowanie Granulowanie Rozkład beztlenowy w celu generowania gazowego metanu Suszenie i spalanie Składowanie na wysypisku. Wybór przyszłej technologii powinien zostać poprzedzony szerokim wstępnym studium wykonalności, z rozważeniem wszystkich lokalnych warunków takich, jak skład gleby, marketing produktu końcowego, prawodawstwo państwowe i lokalne, które mogłoby mieć korzystny lub nie wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. Do zapewnienia rentowności takiego przedsięwzięcia konieczna jest duża wielkość produkcji. Bardziej korzystna byłaby instalacja regionalna otrzymująca osad z pięciu lub większej liczby oczyszczalni Oczyszczanie ścieków przemysłowych Prawo polskie wymaga, aby przedsiębiorstwa przemysłowe produkujące ścieki w ilości 1000 m³/dzień lub więcej zapewniały ich oczyszczanie zgodnie z polskimi standardami jakości ścieków przed zrzuceniem ich do dowolnej wielkości strumienia przyjmującego. W zlewni Odry i jej dopływów znajduje się wiele różnych przedsiębiorstw przemysłowych. Większość jest zlokalizowana w miastach zrzucających swoje ścieki, po wstępnym oczyszczeniu lub bez wstępnego oczyszczania, do komunalnych kolektorów ściekowych. W niektórych przypadkach oczyszczalnie ścieków są własnością przedsiębiorstwa a miasto jest klientem. Pomiędzy stronami są podpisywane umowy określające typ i ilości ścieków, jakie klient morze zrzucać. Dla przedsiębiorstw, jedną z zalet takiego podejścia jest zmniejszenie stężenia produkowanych przez nie zanieczyszczeń przez rozcieńczenie ich ściekami komunalnymi przed zrzuceniem do rzeki. Jeśli dana gmina jest na liście priorytetowych przedsięwzięć komunalnych, to z Programu skorzystają pośrednio wszystkie przedsiębiorstwa. Bardzo nieliczne przedsiębiorstwa zrzucające ścieki bezpośrednio do rzeki zaplanowały budowę lub modernizację własnych oczyszczalni ścieków. Tabela 6.15 podaje listę 20 przedsiębiorstw odpowiadających temu opisowi. Produkują one ścieki w ilości w przybliżeniu m³/dobę. Wstępne kosztorysy doprowadzenia zrzucanych przez nie ścieków do polskich standardów sięgałyby 300 mln PLN. Ewentualne oddziaływanie prac budowlanych na środowisko i opisane w tym punkcie środki łagodzące skutki tego oddziaływania są omówione w punkcie Należy jednak wspomnieć, że ta merytoryczna część opisu komponentu obejmuje szereg środków łagodzących skutki poprzez zastosowanie przyjaznych dla środowiska praktyk i działań. Środki łagodzące skutki oddziaływania na środowisko są wymienione w tabeli

18 6.2.2 Analiza ekonomiczna komponentu jakości wody Przedstawienie efektów ekonomicznych CHARAKTER KORZYŚCI Budowanie nowych oczyszczalni ścieków i modernizacja starych zapewni większe ilości uzdatnionej wody. Takie czystsze ścieki jest łatwiej przekształcić w wodę pitną i poprawia to atrybuty ekologiczne i naturalne cechy jezior i rzek. Z kolei to przynosi pozytywne efekty, które są cenione przez obywateli i przedsiębiorstwa. Konkretniej mówiąc, można oszacować wartość, jaką każdy dodatkowy metr sześcienny czystszej wody ma dla obywateli Polski, aby zmierzyć korzyści związane z dodatkową jakością. W kategoriach ekonomicznych jest to nazywane chęcią zapłacenia 15 za czystszą wodę. Zasadniczo ta chęć zapłacenia obejmuje wszystkie korzyści związane z jakością wody: liczne zastosowania osobiste i produkcyjne, zdrowie publiczne, możliwości rekreacji, itd. Łatwo jest jednak podwójnie policzyć niektóre z tych korzyści, szczególnie w przypadkach kiedy na korzyści jednej strony składają się też czynniki ekonomiczne. Przypuśćmy na przykład, że metr sześcienny wody zmniejsza koszt produkcji pszenicy, co z kolei obniża koszt produkcji mąki, a to z kolei redukuje koszt wypieku chleba. W takim przypadku chęć zapłacenia za czystą wodę musi być liczona tylko jeden raz, to znaczy w punkcie wejścia do systemu produkcyjnego (na poziomie pszenicy). W obecnym kontekście można rozważyć dwie możliwości pomiaru chęci zapłacenia za dodatkową ilość oczyszczonej wody: Oszacowanie oddziaływania na trzy główne kategorie skutków: zdrowie publiczne, działalność rekreacyjna i zastosowanie czystej wody jako czynnika produkcji w działalności innej niż rekreacyjna. Chociaż jest to metoda pośrednia, to jej zaletą jest to, że jest oparta na obserwowalnych rezultatach, a nie na założeniu, iż władze państwowe dokonują bezstronnych i właściwych wyborów ekonomicznych dla ludności. Trudnością w tej metodzie jest brak informacji o każdym z tych skutków; Oszacowanie korzystające z ceny rynkowej oczyszczonej wody: to podejście jest oparte na założeniu, że obywatele Polski cenią sobie czystą wodę w zakresie, w jakim są gotowi zapłacić za jej oczyszczanie, i że ich dotychczasowe wybory społeczne odzwierciedlają takie preferencje. Dlatego odpowiednią miarą korzyści musi być marginalna cena, jaką obecne władze płacą aktualnie za oczyszczanie ścieków. Ze względu na dostępność informacji o tych ostatnich wskaźnikach, do oszacowania korzyści zastosowano drugą metodę. CHARAKTER KOSZTÓW Alternatywne koszty komponentu jakości wody obejmują nakłady inwestycyjne na budowę nowych lub modernizację istniejących oczyszczalni (studia techniczne i inne, materiały, maszyny i urządzenia, koszty budowy, wydatki nieprzewidziane), jak również koszty eksploatacji i utrzymania instalacji (wynagrodzenia, inne wydatki na utrzymanie). W związku z powyższym w wyniku realizacji inwestycji: 15 Informacje o ilościach i kosztach będą dotyczyły ilości oczyszczonej wody, które spełniają standardy EWG

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji środowiskowych

Finansowanie inwestycji środowiskowych Finansowanie inwestycji środowiskowych Spis treści Metodologia badania... 3 Cel i zakres badania... 3 Wstęp... 4 Uwarunkowania determinujące elastyczność podejścia w stosowaniu kryteriów... 7 Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią

6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią 6 OPIS GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW 6.1 KOMPONENT OCHRONY I ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ 6.1.1 Zagadnienia merytoryczne 6.1.1.1 Omówienie komponentu ochrony i zabezpieczenia przed powodzią Istniejący system ochrony

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013 Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WSPÓLNA STRATEGIA DZIAŁANIA Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia Niniejszy dokument został opracowany przy finansowym wsparciu Unii

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo