Przegląd komponentu jakości wody zabezpieczającego dorzecze Odry przed zanieczyszczeniami główne problemy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6.2.1.1 Przegląd komponentu jakości wody zabezpieczającego dorzecze Odry przed zanieczyszczeniami główne problemy"

Transkrypt

1 6.2 JAKOŚĆ WODY Zagadnienia merytoryczne Przegląd komponentu jakości wody zabezpieczającego dorzecze Odry przed zanieczyszczeniami główne problemy Problematyka ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi jest jednym z podstawowych priorytetów Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sferze ochrony środowiska. Wyrazem tego są zapisy w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska na lata , określone m.in. w dokumencie Agenda Znajduje to również odzwierciedlenie w programie działań dostosowawczych w Narodowym Programie Dostosowawczym do Członkostwa w Unii Europejskiej, jak również w Stanowisku Negocjacyjnym Rządu RP (z października 1999 r.), będącym wytyczną podczas negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W realizację tego priorytetu są zaangażowane wszystkie agendy rządowe (Ministerstwo Środowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Urzędy Wojewódzkie itp.). Także w działaniach władz lokalnych (samorządowych i rządowych) ochrona wód przed zanieczyszczeniem stanowi podstawowy priorytet inwestycyjny. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjmowanych przez sejmiki wojewódzkie strategiach rozwoju województw. W konsekwencji poparcie Marszałków i Wojewodów Województw Nadodrzańskich dla Programu dla Odry 2006, wyrażane w postaci wspólnych deklaracji oraz wystąpień do władz centralnych wydaje się czymś naturalnym i zrozumiałym. Funkcjonujące w Polsce standardy ochrony wód przed zanieczyszczeniem mogą być oceniane poprzez stopień ich zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej. Wg ostrożnych przewidywań Polska będzie potrzebowała dla realizacji tego celu wielu lat w ramach okresu przejściowego. Stanowisko Negocjacyjne przewiduje, że wdrożenie Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych będzie wymagało zróżnicowanego okresu przejściowego dla poszczególnych rodzajów zrzutów. I tak: Dla zrzutów z aglomeracji powyżej RLM 8 lat Dla zrzutów z aglomeracji RLM 10 lat Dla zrzutów z aglomeracji RLM 10 lat Dla zrzutów z aglomeracji powyżej RLM 13 lat Natomiast aby spełnić wymagania Dyrektywy 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz Dyrektywy 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej Polska będzie ubiegała się o ośmioletnie okresy dostosowawcze. Tak długie okresy dostosowawcze wskazują na skalę rozbieżności w stosunku do europejskich standardów jakościowych w sferze ochrony wód przed zanieczyszczeniem i odzwierciedlają konieczność wykonania olbrzymiej liczby inwestycji, które nawet przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania nie są możliwe do wykonania stosunkowo szybko. Składa się na to długość procesu inwestycyjnego, który obejmuje fazę uzgodnień, w tym ze społecznością lokalną w ramach procedur przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, uzyskiwania stosownych pozwoleń, fazę samej budowy oraz fazę rozruchu i dochodzenia przez instalację do zakładanych parametrów)

2 Wartość koniecznych prac w skali całego kraju dla spełnienia wymogów tylko Dyrektywy 91/271/EWG jest szacowana od 8 mld USD (przez rząd Polski) do 15 mld USD (przez Bank Światowy). Aktualnie Rząd RP prowadzi następujące prace legislacyjne i programowe dla prawnego, organizacyjnego i logistycznego przygotowania kraju do wdrożenia następujących Dyrektyw: Dyrektywy 91/271/EWG określenie obszarów Polski wrażliwych na eutrofizację, zidentyfikowanie aglomeracji zgodnie z postanowieniami Dyrektywy (Rada Ministrów w listopadzie 2000 r. uznała obszar całego kraju za wrażliwy w rozumieniu tej Dyrektywy), Dyrektywy 91/676/EWG określenie kosztów wdrożenia oraz strategii finansowania inwestycji, wyznaczenie obszarów narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego, Dyrektywy 75/440/EWG określenie źródeł przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych stosowanych do celów pitnych, określenie sposobów i kosztów poprawy jakości wód powierzchniowych użytkowanych do celów pitnych, określenie kosztów koniecznych do poniesienia na rzecz podniesienia stopnia uzdatniania wody wyselekcjonowanie przedsięwzięć dla potrzeb wdrożenia tej Dyrektywy wraz z kosztami i źródłami finansowania. Ponadto Polska jest zaangażowana w szereg różnych inicjatyw międzynarodowych, spośród których dla realizacji Programu dla Odry 2006 najistotniejsze znaczenie mają postanowienia Konferencji nt. ochrony wód Morza Bałtyckiego w Helsinkach (HELCOM 92) oraz powołanie w 1996r. przez Polskę, Czechy i Niemcy, pod auspicjami Unii Europejskiej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W ramach HELCOM określono i uzgodniono przy udziale wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego tzw. gorące punkty (hot spots), jako mające największy wpływ na stan zanieczyszczeń rzek wpływających do Bałtyku, a tym samym nadano im najwyższy priorytet inwestycyjny. W protokole z Konferencji (HELCOM Protocol) Polska została zobowiązana do uznania jako hot spots leżących w dorzeczu Odry regionu Katowic oraz Legnicko Głogowskiego, a także miast Wrocławia, Łodzi, Poznania, Zielonej Góry i Szczecina. Ponadto Polskę zobowiązano do zmniejszenia o 50% do końca 1997 roku odprowadzanych do Bałtyku zanieczyszczeń. Spełnienie tych zobowiązań okazało się zadaniem zbyt trudnym dla naszego kraju. Aktualnie pracuje nowa oczyszczalnia ścieków w Zielonej Górze. We Wrocławiu, Głogowie i Łodzi oczyszczalnie są w fazie rozruchu, w Poznaniu i Legnicy jest prowadzona ich modernizacja, w rejonie Katowic część oczyszczalni wymaga gruntownej modernizacji, a w wielu miastach tego regionu należy wybudować nowe. Natomiast w Szczecinie prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji. Z ocen Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że konieczne będzie wybudowanie ok km sieci kanalizacyjnych. Powołanie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jest wyrazem znaczenia nadawanego wspólnym wysiłkom państw sąsiadujących dla przywrócenia wodom Odry jakości zapewniającej możliwość ich wykorzystywania do celów komunalnych i gospodarczych. Pierwszym wspólnie opracowanym dokumentem, który określał zakres niezbędnych inwestycji zmierzających do przywrócenia równowagi ekologicznej w dorzeczu Odry na lata był "Program szybkiego działania dla ochrony rzeki Odry przed zanieczyszczeniem". Objęto nim punktowe źródła zanieczyszczeń komunalnych o wielkości RLM oraz przemysłowe o wydajności większej niż 1000 m 3 /d. W Polskiej części dorzecza Odry kryteria te spełniało w 1996/

3 roku 222 użytkowników wód. Ostatecznym rezultatem "Programu szybkiego działania" jest określenie niezbędnego do usunięcia ładunku zanieczyszczeń oraz ocena przewidywanej poprawy jakości wody w wyniku inwestycji, których podjęcie jest konieczne wśród 138 użytkowników wód łącznie w dorzeczu Odry w Polsce, Czechach i Niemczech. Realizacja Programu szybkiego działania pomoże zmniejszyć aktualne obciążenie wód w Dorzeczu Odry o ładunek wyrażony przez: BZT 5 = ton O 2 /rok, tj. o 85% ładunku odprowadzanego przez ośrodki miejskie w 1996 roku, Azotu całkowitego = ton/rok, tj. o 25% ładunku odprowadzanego przez ośrodki miejskie w 1996 roku, Fosforu całkowitego = ton/rok, tj. o 63% ładunku odprowadzanego przez ośrodki miejskie w 1996 roku, ChZT-Cr = ton O 2 /rok, tj. o 52% ładunku odprowadzanego przez przemysł. Program szybkiego działania uwzględnia trzy różne kierunki działań: ukończenie oczyszczalni znajdujących się w fazie realizacji budowę oczyszczalni planowanych do końca roku odbudowę oczyszczalni zniszczonych przez powódź 1997 roku. Oszacowano ogólny koszt realizacji Programu szybkiego działania na mln EUR, z czego na Polskę ma przypadać 71% wydatków, tj. 726 mln EUR. Program szybkiego działania spełnia funkcje wytycznej, która wyznacza kierunki inwestowania, jakie powinny być przyjmowane w krajach leżących nad Odrą, jednakże nie ma charakteru tzw. Master Planu dla dorzecza Odry. Jego przyjęcie nie obligowało państw Stron Komisji MKOOpZ do realizacji poszczególnych elementów ani też nie skutkowało innymi zobowiązaniami. Pomimo tego należy uznać Program szybkiego działania za pierwszy w historii współpracy państw Nadodrzańskich stanowiący próbę określenia wspólnych korzyści wskutek kompleksowych działań inwestycyjnych w dorzeczu Odry. Z tych powodów oraz uznając otwartą formułę tworzenia Programu dla Odry 2006 Program szybkich działań włączono do Programu dla Odry Jednakże wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju działań programowych i inwestycyjnych w poszczególnych województwach nadodrzańskich jest konieczne przeprowadzenie prac rozwijających koncepcje Programu szybkich działań. Przede wszystkim należy sformułować politykę ochrony społecznej (m.in. rekompensaty finansowe, systemy ubezpieczeń itp.) dla ograniczenia skutków zanieczyszczeń obszarowych. Problem ten nie znalazł jeszcze rozwiązania w skali kraju, jest jednak niezwykle istotny, zwłaszcza w dorzeczu Odry. Ocenia się bowiem, że udział zanieczyszczeń powierzchniowych w ogólnym bilansie zanieczyszczeń rzeki Odry sięga ok. 60%. Zanieczyszczenia te przyczyniają się do wzrostu ładunku związków azotu i fosforu powodując tym samym eutrofizację wód powierzchniowych przy równoczesnym zagrożeniu dla wód podziemnych. Wg symulacji przeprowadzonej przez Instytut Ochrony Środowiska w 1992 roku budowa 22 największych oczyszczalni ścieków w dorzeczu Odry przyczyni się do obniżenia ładunku wyrażanego związkami biogennymi zaledwie o ok.10%, podczas gdy BZT 5 o ok. 35%. Wskazuje to na konieczność opracowania specjalnych programów dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w dorzeczu Odry

4 Z zagadnieniem tym wiąże się problem kanalizowania miast, wsi oraz innych jednostek osadniczych. Ani Program szybkich działań, ani żaden inny związany z dorzeczem Odry nie podejmuje tej tematyki, a tym samym we wszelkich przewidywaniach finansowych nie są uwzględniane nakłady na ten cel, chociaż ściśle się wiąże z problemem ochrony wód przed zanieczyszczeniem. W warunkach Polski szacunkowo jest przyjmowane, że koszt kanalizacji jest 3 6 razy wyższy od kosztów budowy oczyszczalni ścieków obsługującej dany obszar. Dlatego zasadniczemu przewartościowaniu muszą podlegać dotychczasowe oszacowania kosztowe. Skala problemu kanalizowania jest olbrzymia. Np. we Wrocławiu ponad 35% obszaru miasta nie jest włączona do komunalnego systemu odprowadzania ścieków, a w województwie dolnośląskim mniej niż 2% zużywanej wody jest odprowadzane przez systemy kanalizacyjne w ponad 75% gmin. Kolejnym zagadnieniem jest kwestia przeznaczania ogromnych kwot pieniędzy na osiągania maksymalnych rezultatów z punktu widzenia efektywności ekologicznej. Konieczna jest więc wielowariantowa analiza scenariuszy zróżnicowanych pod względem kolejności i miejsca podejmowanych działań. Są znane cząstkowe opracowania dotyczące niektórych, zwykle niewielkich zlewni dorzecza Odry (np. Obrzycy, części Baryczy, Oławy, Iny, Gąsawy itp.; natomiast Master Plan Warty wymaga aktualizacji i zasadniczych modyfikacji). Wskazują one jednak na zasadnicze trudności w pogodzeniu kwestii ekonomicznych i efektywności ekologicznej z aspiracjami i interesami społeczności lokalnych. Nakłada się na to również z jednej strony chęć poprawy warunków bytowania i komfortu sanitarnego ludności a z drugiej konieczność zmian w mentalności polegających na wdrożeniu przekonania, że za usługę odbierania i oczyszczania ścieków w systemie kanalizacyjnym należy wnosić opłaty tak, jak za każdą inną usługę komunalną. Program dla Odry 2006 w swej wersji podstawowej jest punktem wyjścia dla stworzenia narzędzia do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Formuła programu polegająca na możliwości wydzielania odrębnych zlewni i określania odrębnie dla każdej z nich planu działań umożliwia analizę konfliktów, kosztów i korzyści. Zaletą takiego pojmowania programowania działań jest także dokonywanie analiz finansowych w mniejszej skali (zlewni cząstkowej), dzięki czemu jest łatwiejsza także weryfikacja wydatkowanych środków. Ponadto instytucje finansowe krajowe i zagraniczne domagają się kompleksowych działań na danym obszarze, np. zlewni rzeki, przez co czytelniejsze staje się uzasadnienie podejmowania decyzji finansowych. Kolejnym problemem jest kwestia usytuowania wszelkich programów inwestycyjnych w polskim systemie prawnym. W każdym województwie podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwojowe jest strategia rozwoju województwa uchwalana przez radnych sejmiku wojewódzkiego. Zawarte w niej programy sektorowe są podstawą do tworzenia przez zarządy województw tzw. Kontraktu wojewódzkiego. Są one uzgadniane na szczeblu sejmiku wojewódzkiego, dotyczą ograniczonego okresu czasu, zwykle 1 2 lat, i są podpisywane z Rządem RP. Kontrakty te zawierają m.in. imienne wykazy inwestycji, które w danym roku budżetowym mogą uzyskać wsparcie z budżetu państwa oraz z zagranicznych środków pomocowych, w tym z Unii Europejskiej. Inwestycje te są ujmowane w gminnych planach i strategiach. W polskim systemie prawnym podmiotem działań inwestycyjnych o charakterze dobra wspólnego spełniającego potrzeby społeczności lokalnej jest zawsze gmina. To zwykle gmina lub działający na jej rzecz podmiot w całości lub części przez nią kontrolowany jest inwestorem, a potem właścicielem prowadzonego przedsięwzięcia. To na nią spada obowiązek przygotowania procesu inwestycyjnego oraz wyboru generalnego wykonawcy. Dotyczy to także inwestycji w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Ich podejmowanie zależy każdorazowo tylko od niezawisłej i suwerennej decyzji gminy. Istnieją wprawdzie restrykcje prawne i finansowe za zaniechanie działań w tym zakresie, jednak nie ma żadnego instrumentu nakazującego arbitralnie prowadzenie 6.189

5 przez gminy określonych inwestycji. Wiąże się to m.in. z mechanizmami finansowania gmin w Polsce. W dziedzinie ochrony wód przed zanieczyszczeniem większość środków to zasoby własne gmin, a ich uzupełnienie w postaci kredytów i pożyczek stanowią także zobowiązania gmin. Natomiast udział budżetu państwa w tych przedsięwzięciach jest minimalny. To tłumaczy dlaczego nie do końca są realizowane różne programy i zobowiązania. Taka sytuacja sprawia, że podejmowanie zobowiązań międzynarodowych co do realizacji przez Polskę określonych działań programowych ma tym większą szansę wykonania im bardziej realne są źródła ich finansowania. Dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane przez gminy i inne podmioty komunalne są względnie małe i opłacane z ich własnych budżetów. Nie uwzględniają zewnętrznych źródeł finansowania. Program dla Odry 2006 jest jednym z tych nielicznych, w których jest dyskusja nad źródłami finansowania. Ponieważ dla zapisanych w nim działań przewiduje się udział środków z budżetu państwa, toteż musi on być zgodny z ustawą o finansach publicznych. Ta zgodność jest realizowana poprzez wykazanie jakościowego i ilościowego udziału innych źródeł finansowania. W Polsce jednym z podstawowych takich źródeł są fundusze ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwowym funduszem celowym. Udziela on m.in. niskooprocentowanych pożyczek na zadania gminne. Blisko 40% środków jest wydatkowane na zadania ochrony wód przed zanieczyszczeniem, (w 1998 r mln PLN, w 1999 r mln PLN), co jest zgodne z wytycznymi polityki ekologicznej państwa. Na szczeblu wojewódzkim w podobny sposób działają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ustalając kryteria i zasady działania odrębnie w każdym województwie. Analiza funkcjonowania tych funduszy w województwach nadodrzańskich wskazuje na wydatki na kanalizację i oczyszczalnie ścieków w wysokości ok. 50% środków dyspozycyjnych w ciągu roku. Rola pozostałych funduszy ekologicznych w realizacji tego typu zadań jest pomijalnie mała. Natomiast istotne źródło finansowania jakim jest sektor prywatny występuje bardzo sporadycznie i jest reprezentowane poprzez prywatne banki. Jednakże z uwagi na wysokie oprocentowanie kredytów w Polsce środki pozyskiwane z tego źródła pełnią funkcje uzupełniające i w budżetach inwestycji stanowią zazwyczaj kilka procent. Występują jedynie podczas realizacji dużych zadań. Zaangażowanie środków funduszy, aczkolwiek procentowo bardzo duże, pozostaje w dalszym ciągu w stosunku do bieżących potrzeb niewystarczające Oczyszczanie ścieków komunalnych Jak wspomniano w poprzednim punkcie, zanieczyszczenia obszarowe są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jak zanieczyszczenia punktowe. Dlatego nie do pomyślenia jest w chwili obecnej oparcie listy priorytetów na parametrach odtworzenia zużycia wody, gdyż konieczne jest uwzględnienie także nie-punktowych zanieczyszczeń. Logicznym rozwiązaniem byłoby oparcie takiej listy na kryterium ilościowym, które ograniczyłoby w maksymalnym stopniu skutki lokalne w rzekach (rzece) poniżej punktu zrzutu. Do tego celu wykorzystano dane przestrzenne opierając się na założeniu, że stężenia ładunku zanieczyszczeń są podobne dla poszczególnych miast. Skutkiem bardziej widocznym w miejscu zrzutu ścieków i poniżej jest zubożenie w tlen i duże stężenia zawiesin ciała stałego, ale inne typy zanieczyszczeń także negatywnie oddziałują na życie wodne

6 W miarę wykonywania przez ośrodki miejskie podziemnych instalacji kanalizacyjnych do odbioru ścieków, nastąpi redukcja nie-punktowych źródeł zanieczyszczeń na rzecz źródeł punktowych, które będą łatwiejsze do identyfikacji i oceny ilościowej. Lista priorytetów będzie mogła zostać wtedy odpowiednio uaktualniona. Opierając się na istniejących warunkach przeprowadzono inwentaryzację przedsięwzięć polegających na budowie oczyszczalni ścieków w siedmiu województwach, których przynajmniej część terytorium leży w obrębie działu wodnego rzeki Odry lub jej dopływów. Uwzględniono tylko te przedsięwzięcia, które były przynajmniej na etapie planowania. Kompletna list zawiera w przybliżeniu 870 przedsięwzięć. Niektóre obejmują tylko instalację podziemnych rurociągów i zostały na razie wyłączone z programu. Lista przedsięwzięć została więc ograniczona do 847 i jest przedstawiona w tabeli 6.14 (b). Zgodnie z prawem polski, miasta i wsie produkujące ponad m³ ścieków na dobę są zobowiązane do ich oczyszczania zgodnie z polskimi standardami zanieczyszczeń. Gdy uwzględni się więc tylko te, które spełniają to kryterium, liczba kwalifikujących się przedsięwzięć spada znacznie do 131. Przedsięwzięcia z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono w tabeli 6.14 (b). Jest to scenariusz, na którym zostanie oparta oficjalna lista priorytetów. Realizacja listy 131 przedsięwzięć (15% przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych) będzie oznaczała oczyszczanie 88% zidentyfikowanych ilości ścieków w zamian za przybliżeniu 43% początkowych kosztów czyli 4,1 mld PLN. Przy właściwym zaplanowaniu powstaje program o wielkości odpowiedniej do realizacji w okresie 15 lat. Programy podobnej wielkości były już z powodzeniem realizowane w innych częściach świata. W latach od 1980 do 1995 prowincja Quebec w Kanadzie zainwestowała 8 mld CAD$ w odbieranie i oczyszczanie ścieków, realizując prace budowlane przez około 8 miesięcy w roku. Opierając się na powyższym omówieniu kwestii ograniczania lokalnego oddziaływania punktowych źródeł zanieczyszczeń, należy szczególną uwagę zwrócić na te przedsięwzięcia z wspomnianej powyżej listy, których oddziaływanie jest największe. Kierując się statystyką wybrano wszystkie przedsięwzięcia prowadzące do oczyszczania ilości większych od m³. Powstała grupa 37 przedsięwzięć stanowi około 3,6% pierwotnej listy. Ich realizacja zapewni oczyszczanie ogółem m³ (56,5% ogółu generowanych ilości) a koszt stanowi 24,56% początkowych kosztów. Tabela 6.14 (a) przedstawia podział tych przedsięwzięć z podziałem na województwa, oczyszczane ilości ścieków i przewidywany koszt. Podany w ostatniej kolumnie czas realizacji w latach określa pierwotne przewidywania, które w kilku przypadkach powinny zostać zweryfikowane i dostosowane do aktualnych warunków. Szacunki kosztowe podane na wspomnianej liście nie koniecznie są reprezentatywnymi kosztami budowy oczyszczalni ścieków. W jednym przypadku obejmują tylko koszty dokończenia przedsięwzięcia rozpoczętego w ramach innego programu finansowania. W innych przypadkach mogą też obejmować instalację podziemnych rurociągów w celu albo przyłączenia dodatkowych użytkowników albo transportu ścieków z istniejącej sieci kolektorów do nowej oczyszczalni w innej lokalizacji

7 Tabela 6.14 Lista priorytetowych oczyszczalni ścieków komunalnych Lista priorytetowych oczyszczalni ścieków LP Miejscowość Województwo Nazwa inwestycji Przepustowość Koszt w Termin w m 3 /d mln zł realizacji 1 Łódź Łódzkie oczyszczalnia ścieków , Wrocław Dolnośląskie oczyszczalnia ścieków , Wrocław Dolnośląskie kanalizacja 502, Szczecin Zachpomor. budowa oczyszczalni , Świebodzice Ciernie Dolnośląskie budowa oczyszczalni , Poznań Wlkpolskie oczyszczalnia ścieków , Poznań Wlkpolskie kanalizacja 114, Gliwice Śląskie oczyszczalnia ścieków , Opole Opolskie budowa oczyszczalni , Kuchary Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Szczecin Zachpomor. budowa oczyszczalni , Legnica Dolnośląskie budowa oczyszczalni , Bytom Śląskie oczyszczalnia ścieków , Szczecin Zachpomor. budowa oczyszczalni , Rybnik Śląskie modernizacja oczyszczalni , Leszno Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Lubin Dolnośląskie budowa oczyszczalni , Jastrzębie Zdrój Śląskie oczyszczalnia ścieków , Rydułtowy Śląskie oczyszczalnia ścieków , Jelenia Góra Dolnośląskie budowa oczyszczalni , Cieszyn Śląskie budowa oczyszczalni , Bełchatów Łódzkie modernizacja oczyszczalni , Ruda Śląska Śląskie budowa oczyszczalni , Katowice Śląskie budowa oczyszczalni , Ostrów Wlkp Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Ostrów Wlkp Wlkpolskie kanalizacja 23, Bolesławiec Dolnośląskie modernizacja oczyszczalni , Bolesławiec Dolnośląskie kanalizacja 39, Brzeg Opolskie budowa oczyszczalni , Konin Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Turek Wlkpolskie modernizacja oczyszczalni , Nowa Sól Lubuskie oczyszczalnia ścieków , Zduńska Wola Łódzkie oczyszczalnia ścieków , Środa Wlkp. Wlkpolskie budowa oczyszczalni , Zielona Góra Lubuskie kanalizacja 60, Żary Lubuskie kanalizacja 40, Żagań Lubuskie kanalizacja 124, RAZEM ,

8 Tabela 6.14b Lista priorytetowych oczyszczalni ścieków wg województw Województwo Śląskie Opolskie Dolnośląskie Lubuskie Zachodniopom. Wielkopolskie Łódzkie Kujawskopom. RAZEM Oczyszczalnie ścieków wg województw Liczba Przepustowość Opis projektów projektów w m 3 /d Koszt w mln zł p.c. 2000r. wszystkie projekty ,1 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,1 oczyszczalnie priorytetowe ,1 wszystkie projekty ,6 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,9 oczyszczalnie priorytetowe ,2 wszystkie projekty ,9 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,5 oczyszczalnie priorytetowe ,5 wszystkie projekty ,5 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,0 oczyszczalnie priorytetowe ,3 wszystkie projekty ,9 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,8 oczyszczalnie priorytetowe ,4 wszystkie projekty ,5 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,1 oczyszczalnie priorytetowe ,6 wszystkie projekty ,2 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,0 oczyszczalnie priorytetowe ,5 wszystkie projekty ,6 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,9 oczyszczalnie priorytetowe 0 0 0,0 wszystkie projekty ,3 oczyszczalnie Q śrd >2000 m 3 /d ,3 oczyszczalnie priorytetowe ,

9 Tabela 6.15 Lista priorytetowych oczyszczalni ścieków przemysłowych Obiekty o przepustowości powyżej 1000 m 3 /d Lp. Województwo Miejscowość Inwestor Przepustowość w m 3 /d Koszt w mln zł. Termin realizacji 1 Opolskie Kędzierzyn - Koźle Zakłady Azotowe , Opolskie Namysłów IKEA Sp. z. o.o , Opolskie Ciężkowice Cukrownia "Cerekiew" , Opolskie Wołczyn Śl.Fabryka Drożdży , Opolskie Zdzieszowice Z-dy Koksownicze , Opolskie Zawadzkie Huta "Andrzej" , Dolnośląskie Malczyce Cukrownia "Małoszyn" 800 2, Dolnośląskie Bardo Bard. Z-dy Papiernicze , Dolnośląskie Bogatynia KWB "Turów" 2) , Dolnośląskie Brzeg Dolny Z-dy Chem."Rokita" 1) , Dolnośląskie Głogów Cukrownia "Głogów" , Dolnośląskie Głogów KGHM "Polska Miedź" , Dolnośląskie Legnica KGHM "Polska Miedź" , Dolnośląskie Rudna KGHM "Polska Miedź" 2) , Dolnośląskie Wrocław Zakłady "Polar" , Śląskie Poraj Zakłady CHEMEKS , Śląskie Żory Oczyszczalnie przemysłowe , Śląskie Racibórz 57, Wielkopolskie Słupca , Wielkopolskie Kotlin , RAZEM ,1 1) -modernizacja (ze ściekami komunalnymi) 2) - oczyszczalnia mechaniczna 6.194

10 Rysunek 6.13 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Dolnośląskim.

11 Rysunek 6.14 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Lubuskim

12 Rysunek 6.15 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Opolskim

13 Rysunek 6.16 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Śląskim

14 Rysunek 6.17 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Wielkopolskim

15 Rysunek 6.18 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Zachodniopomorskim

16 Rysunek 6.19 Priorytetowe oczyszczalnie w województwie Łódzkim

17 Zagospodarowanie osadu ściekowego, będące elementem składowym tych przedsięwzięć, wychodzi daleko poza fazę odwadniania, co zmniejsza ilość osadu do około 20% części stałej i ułatwia ostateczne usunięcie. W celu ostatecznego pozbycia się osadu można zastosować jedną z następujących technologii lub dowolną inną, która zapewni właścicielowi oczyszczalni zwrot poniesionych nakładów: Rozłożenie na terenie i poprawa jakości gleby; Kompostowanie Granulowanie Rozkład beztlenowy w celu generowania gazowego metanu Suszenie i spalanie Składowanie na wysypisku. Wybór przyszłej technologii powinien zostać poprzedzony szerokim wstępnym studium wykonalności, z rozważeniem wszystkich lokalnych warunków takich, jak skład gleby, marketing produktu końcowego, prawodawstwo państwowe i lokalne, które mogłoby mieć korzystny lub nie wpływ na powodzenie przedsięwzięcia. Do zapewnienia rentowności takiego przedsięwzięcia konieczna jest duża wielkość produkcji. Bardziej korzystna byłaby instalacja regionalna otrzymująca osad z pięciu lub większej liczby oczyszczalni Oczyszczanie ścieków przemysłowych Prawo polskie wymaga, aby przedsiębiorstwa przemysłowe produkujące ścieki w ilości 1000 m³/dzień lub więcej zapewniały ich oczyszczanie zgodnie z polskimi standardami jakości ścieków przed zrzuceniem ich do dowolnej wielkości strumienia przyjmującego. W zlewni Odry i jej dopływów znajduje się wiele różnych przedsiębiorstw przemysłowych. Większość jest zlokalizowana w miastach zrzucających swoje ścieki, po wstępnym oczyszczeniu lub bez wstępnego oczyszczania, do komunalnych kolektorów ściekowych. W niektórych przypadkach oczyszczalnie ścieków są własnością przedsiębiorstwa a miasto jest klientem. Pomiędzy stronami są podpisywane umowy określające typ i ilości ścieków, jakie klient morze zrzucać. Dla przedsiębiorstw, jedną z zalet takiego podejścia jest zmniejszenie stężenia produkowanych przez nie zanieczyszczeń przez rozcieńczenie ich ściekami komunalnymi przed zrzuceniem do rzeki. Jeśli dana gmina jest na liście priorytetowych przedsięwzięć komunalnych, to z Programu skorzystają pośrednio wszystkie przedsiębiorstwa. Bardzo nieliczne przedsiębiorstwa zrzucające ścieki bezpośrednio do rzeki zaplanowały budowę lub modernizację własnych oczyszczalni ścieków. Tabela 6.15 podaje listę 20 przedsiębiorstw odpowiadających temu opisowi. Produkują one ścieki w ilości w przybliżeniu m³/dobę. Wstępne kosztorysy doprowadzenia zrzucanych przez nie ścieków do polskich standardów sięgałyby 300 mln PLN. Ewentualne oddziaływanie prac budowlanych na środowisko i opisane w tym punkcie środki łagodzące skutki tego oddziaływania są omówione w punkcie Należy jednak wspomnieć, że ta merytoryczna część opisu komponentu obejmuje szereg środków łagodzących skutki poprzez zastosowanie przyjaznych dla środowiska praktyk i działań. Środki łagodzące skutki oddziaływania na środowisko są wymienione w tabeli

18 6.2.2 Analiza ekonomiczna komponentu jakości wody Przedstawienie efektów ekonomicznych CHARAKTER KORZYŚCI Budowanie nowych oczyszczalni ścieków i modernizacja starych zapewni większe ilości uzdatnionej wody. Takie czystsze ścieki jest łatwiej przekształcić w wodę pitną i poprawia to atrybuty ekologiczne i naturalne cechy jezior i rzek. Z kolei to przynosi pozytywne efekty, które są cenione przez obywateli i przedsiębiorstwa. Konkretniej mówiąc, można oszacować wartość, jaką każdy dodatkowy metr sześcienny czystszej wody ma dla obywateli Polski, aby zmierzyć korzyści związane z dodatkową jakością. W kategoriach ekonomicznych jest to nazywane chęcią zapłacenia 15 za czystszą wodę. Zasadniczo ta chęć zapłacenia obejmuje wszystkie korzyści związane z jakością wody: liczne zastosowania osobiste i produkcyjne, zdrowie publiczne, możliwości rekreacji, itd. Łatwo jest jednak podwójnie policzyć niektóre z tych korzyści, szczególnie w przypadkach kiedy na korzyści jednej strony składają się też czynniki ekonomiczne. Przypuśćmy na przykład, że metr sześcienny wody zmniejsza koszt produkcji pszenicy, co z kolei obniża koszt produkcji mąki, a to z kolei redukuje koszt wypieku chleba. W takim przypadku chęć zapłacenia za czystą wodę musi być liczona tylko jeden raz, to znaczy w punkcie wejścia do systemu produkcyjnego (na poziomie pszenicy). W obecnym kontekście można rozważyć dwie możliwości pomiaru chęci zapłacenia za dodatkową ilość oczyszczonej wody: Oszacowanie oddziaływania na trzy główne kategorie skutków: zdrowie publiczne, działalność rekreacyjna i zastosowanie czystej wody jako czynnika produkcji w działalności innej niż rekreacyjna. Chociaż jest to metoda pośrednia, to jej zaletą jest to, że jest oparta na obserwowalnych rezultatach, a nie na założeniu, iż władze państwowe dokonują bezstronnych i właściwych wyborów ekonomicznych dla ludności. Trudnością w tej metodzie jest brak informacji o każdym z tych skutków; Oszacowanie korzystające z ceny rynkowej oczyszczonej wody: to podejście jest oparte na założeniu, że obywatele Polski cenią sobie czystą wodę w zakresie, w jakim są gotowi zapłacić za jej oczyszczanie, i że ich dotychczasowe wybory społeczne odzwierciedlają takie preferencje. Dlatego odpowiednią miarą korzyści musi być marginalna cena, jaką obecne władze płacą aktualnie za oczyszczanie ścieków. Ze względu na dostępność informacji o tych ostatnich wskaźnikach, do oszacowania korzyści zastosowano drugą metodę. CHARAKTER KOSZTÓW Alternatywne koszty komponentu jakości wody obejmują nakłady inwestycyjne na budowę nowych lub modernizację istniejących oczyszczalni (studia techniczne i inne, materiały, maszyny i urządzenia, koszty budowy, wydatki nieprzewidziane), jak również koszty eksploatacji i utrzymania instalacji (wynagrodzenia, inne wydatki na utrzymanie). W związku z powyższym w wyniku realizacji inwestycji: 15 Informacje o ilościach i kosztach będą dotyczyły ilości oczyszczonej wody, które spełniają standardy EWG

19 Globalny poziom wydatków eksploatacyjnych w dziedzinie oczyszczania wody prawdopodobnie wzrośnie dzięki znacznemu zwiększeniu globalnych ilości oczyszczanej wody; Koszt jednostkowy oczyszczania jednego metra sześciennego ścieków najprawdopodobniej zmniejszy się, ponieważ doskonalsza technologia stosowana w nowych obiektach będzie bardziej efektywna niż w istniejących oczyszczalniach. W kosztach utrzymania uwzględniono zagospodarowanie osadu ściekowego, który tworzy tylko jeden problem związany z oddziaływaniem na środowisko. Przewiduje się, że zanieczyszczenie wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i produktów rolnych będzie złagodzone do akceptowalnych poziomów przez wdrożenie środków wymienionych w tabeli Oszacowanie korzyści i kosztów komponentu jakości wody OSZACOWANIE KORZYŚCI Korzyści komponentu jakości wody zostały oszacowane przez zastosowanie marginalnej ceny, jaką władze płacą aktualnie za oczyszczanie ścieków. Ze źródeł komunalnych uzyskano pewne informacje o kosztach jednostkowych oczyszczania ścieków. Chociaż ceny te uwzględniły całość kosztów oczyszczania (działalność operacyjna, finansowanie, utrzymanie i naprawy) i mogą być uważane za wiarygodne, to nie objęły informacji o zastosowaniach przemysłowych. Może to być źródłem pozytywnych lub negatywnych nastawień, zależnie od charakteru zastosowania przemysłowego, któremu służy oczyszczalnia. Oszacowanie korzyści składa się z trzech kroków: (a) prognozowania ilości oczyszczanej wody, (b) oszacowania wartości oczyszczonej wody, i (c) oszacowania korzyści z oczyszczania ścieków. Jeśli Program nie zostanie urzeczywistniony, to nadal prawdopodobny jest stopniowy wzrost ilości oczyszczanych ścieków. Dlatego ilościami wyliczanymi w analizie muszą być ilości wynikające tylko z Programu. Trzeba jednak policzyć ogólną ilość ścieków oczyszczanych w Polsce w latach (z Programem lub bez niego), ponieważ to z tej globalnej ilości muszą być liczone korzyści jednostkowe oczyszczania ścieków. Dane o ilościach ścieków oczyszczanych bez realizacji Programu zostały zaczerpnięte z Rocznika Statystycznego Polski (2000), natomiast informacje o komponencie oczyszczania ścieków zostały dostarczone na warsztatach poświęconych ustalaniu priorytetów. To pierwsze źródło dostarczyło danych do stworzenia rocznych harmonogramów inwestycyjnych, a także danych określających roczne wielkości zatrudnienia, koszty eksploatacyjne i rozwijane możliwości. Dane te umożliwiają wyliczenie następujących przewidywań: Ilość oczyszczonych w Polsce ścieków (komunalnych i przemysłowych) bez realizacji Programu wyniosłaby w 2002 roku hm 3 ( m 3 ). Ilość ta powinna wzrastać w tempie rocznym 1,8% przez następne 14 lat, osiągając w 2016 roku hm 3 ; Dodatkowe możliwości związane z przedsięwzięciami komponentu oczyszczania ścieków wyniosą w 2002 roku 209 hm 3 ścieków z oczyszczalni komunalnych i 64 hm 3 z oczyszczalni przemysłowych. Obie liczby będą rosły w sposób ciągły do 6.204

20 2016r. w miarę oddawania do eksploatacji coraz większej liczby obiektów. W ostatnim roku zbudowane w ramach Programu oczyszczalnie komunalne i przemysłowe wygenerują maksymalne ilości, odpowiednio, 619 hm 3 i 113 hm 3 oczyszczonych ścieków. Realnie patrząc, te nowe zdolności do oczyszczania nie będą całkowicie wykorzystane. Ponieważ jednak nie ma informacji o faktycznym wykorzystaniu, więc założono, że zastosowanie znajdą wszystkie moce zbudowanych oczyszczalni. Mamy w ten sposób do czynienia z nadmiernym oszacowaniem korzyści tego z komponentu. Zasadniczo oczyszczalnia jest budowana z przynajmniej 10% rezerwą możliwości: już tylko przy takim założeniu nie jest możliwe określenie poziomu wykorzystania zrealizowanych przedsięwzięć. Ponieważ jednak moce zainstalowane będą większe od faktycznego wykorzystania a jednostkowy koszt oczyszczania maleje w miarę wzrostu ilości, to oznacza to, iż jednostkowe korzyści oczyszczania jednego hm 3 ścieków będą niedoszacowane. Ze względu na brak dodatkowych informacji nie można ustalić rezultatu netto. Oszacowanie wartości oczyszczonych ścieków składa się z dwóch podetapów: ustalenie stałej wartości bieżących jednostkowych korzyści z uzdatniania wody i obliczenia zmiany tej wartości w czasie, jako że wzrasta całkowita ilość uzdatnionej wody. Przede wszystkim jednostkowe korzyści uzdatniania wody zostały ustalone w bieżącej cenie za jeden m 3 uzdatnionej wody, wg informacji dostarczonych za lata 2000 i 2001 przez Wrocławski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Następnie wartość ta została przekształcona na jeden hm 3, jako to pokazano w poniższej tabeli. Tabela 6.16 Oszacowania wartości uzdatnionej wody Cena w 2001r. oczyszczania 1 m³ (2001 PLN) Cena w 2000r. oczyszczania 1 m³ (2001 PLN) Średnia cena Współczynnik konwersji do 1 hm³ Korzyści z oczyszczania 1 hm³ w 2001r. (scenariusz podstawowy) (2001 PLN) Stąd kwota 1,8 mln PLN oznacza początkową korzyść z oczyszczenia 1 hm 3 w 2001r. w scenariuszu podstawowym, tj. bez realizacji Programu. Od tego roku ta jednostkowa wartość korzyści musi być progresywnie obniżana, gdyż dostępne jest coraz więcej oczyszczonej wody, co spowoduje spadek wartości każdego dodatkowo oczyszczonego hm 3. Potrzebny do tego współczynnik redukcji będzie po prostu równy procentowemu wzrostowi ogólnej ilości oczyszczonej wody. Metoda wyliczania tej jednostkowej kwoty korzyści dla lat jest przedstawiona w poniższej tabeli. Tabela 6.17 Metoda wyliczania jednostkowych korzyści dla lat Rok Początkowa wartość oczyszczania 1 hm 3 w Polsce Ilość wynikająca z realizacji Programu (hm 3 ) Całkowita ilość ścieków oczyszczonych w Polsce (hm 3 ) % wzrost ilości w okresie sprzed roku Skorygowana wartość korzyści z oczyszczania 1 hm ,8% ,7% ,0% ,5% ,4%

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne

Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne Analiza zwrotu kosztów za usługi wodne Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania w gospodarce wodnej obok instrumentów prawnych i administracyjnych powinny być instrumenty ekonomiczne. Zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r.

Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r. Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych Swolszewice Duże, 12 maja 2011 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Wdraża postanowienia dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015. Rady Miasta Siedlce. z dnia 14 stycznia 2015 r. identyfikator IV/25/2015/6 UCHWAŁA NR IV/25/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.

PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. PLANOWANE PROGRAMY PRIORYTETOWE W ZAKRESIE FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZADAŃ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ. 1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona wód i gospodarka wodna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochrona wód i gospodarka wodna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona wód i gospodarka wodna Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider systemu finansowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie opracowania taryf.

Informacja o sposobie opracowania taryf. Informacja o sposobie opracowania taryf. Dyrekcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności 2 współfinansowane przez Fundusz Spójności są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania we wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński w modelu partnerstwa publicznoprywatnego FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Intencją Gminy Borów jest skuteczne

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 zakres EFRR Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Lp. Nazwa Definicja W ramach będzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015)

PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015) PROGRAM PRIORYTETOWY (wersja robocza z 08.09.2015) Tytuł programu: Niskoemisyjny transport miejski Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

18 Analiza kosztów i korzyści społeczno- ekonomicznych

18 Analiza kosztów i korzyści społeczno- ekonomicznych 18 Analiza kosztów i korzyści społeczno- ekonomicznych Spis treści 18.1 Metodyka analizy... 2 18.2 Analiza społeczno-ekonomicznych kosztów... 2 18.2.1 Odchylenia cenowe środków produkcji... 2 18.2.2 Odchylenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie

Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, a prawo polskie Podtytuł prezentacji Beata Koszewska Poznań, 12 i 19 czerwca 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013

Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 Zmiany w obszarze ustalania wartości dofinansowania projektów generujących dochód względem podejścia z lat 2007-2013 1 Plan prezentacji Art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 Art. 15-19 Rozporządzenia delegowanego

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 724.211 z dnia 29 lipca 211 r. Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości

Bardziej szczegółowo

1. Założenia makroekonomiczne

1. Założenia makroekonomiczne UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2016-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.

Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1. Spotkanie informacyjne Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego weryfikacja aglomeracji KPOŚK Konkurs 12/POIiŚ/1.1/04/14 Konkurs 13/POIiŚ/1.1/04/14 Planowane konkursy POIiŚ rekultywacja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE Załącznik do Uchwały nr 22/205 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 204 2020 z dnia lipca 205 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2011-2014-objaśnienia przyjętych wartości. Bazą do przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz

Bardziej szczegółowo

1.2 Prognoza dochodów

1.2 Prognoza dochodów 1.2 Prognoza dochodów Dla celów planistycznych przyjęto generalne założenie, iż procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do pozyskania ze środków bezzwrotnych,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Leszek Karwowski Prezes KZGW Konwent Marszałków Województw RP Opole, 18 lutego 2010 r. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - KPOŚK element

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Poznań, 7-8 października 2013 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych - czy jego wypełnienie jest realne? Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Grupa Magellan w liczbach 15 lat Doświadczenia w finansowaniu sektora publicznego 2007 Debiut na GPW 5,8 mld PLN finansowanie udzielone w sektorze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO )

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO ) REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO 2007-2013) KONTEKST ANALIZY Badanie dotyczące Wpływu polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, realizowane jest w ramach ewaluacji expost NSRO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r.

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Leszek Karwowski Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Senat RP, 1 lutego 2011 r. Zakres prezentacji 1. Cel nadrzędny gospodarowania wodami 2. Trendy rozwojowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Wiesław Butajło Chmielno, 25.01.2016 r. Potencjalne źródła finansowania inwestycji optymalizujących bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski

RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski I. Wskaźniki RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski 05-06-2012 A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) - wsk.sas 1.2 Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Druk Nr 26/7 Uchwała Nr... z dnia... 2016 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW]

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową 2015 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Spis efektów Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wykład 6 Trzy elementy budżetowania kapitałowego Proces analizy decyzji inwestycyjnych nazywamy budżetowaniem kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014 z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach Sosnowiec, 29 października 2014 Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje związane z zaopatrzeniem w

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/241/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wlkp. z dnia 30 g rudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo