STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE"

Transkrypt

1 STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt 25 Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin 2014 Rok XVII ISSN

2 Kolegium Redakcyjne/Editorial Board Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief dr Jarosław Kostrubiec Zastępca Redaktora Naczelnego/Deputy Chief mgr Paweł Szczęśniak Zastępca Redaktora Naczelnego/Deputy Chief Joanna Kozyra Sekretarz Redakcji/Editorial Assistant Agnieszka Minda Redaktorzy języka polskiego/polish-language Editors Szymon Serek, Grzegorz Siedlecki Redaktor języka angielskiego/english-language Editor Kamil Klamer Redaktor ds. Open Access/Open Access Editor Szymon Grabarczuk Redaktor statystyczny/statistic Editor dr Sławomir Pilipiec Redaktorzy Tematyczni/Subject Editors Prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe dr Tomasz Demendecki Prawo karne, postępowanie karne, prawo wykroczeń, prawo karnoskarbowe dr Jakub Kosowski Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne dr Kamil Sikora Prawo konstytucyjne, ustrojowe prawo porównawcze, samorząd terytorialny dr Bogusław Przywora Prawo Unii Europejskiej, prawo własności przemysłowej, prawo konkurencji dr Jarosław Dudzik Teoria i filozofia prawa, prawa człowieka dr Bartosz Liżewski Historia państwa i prawa, historia administracji i myśli administracyjnej dr hab. Grzegorz Smyk

3 Rada Naukowa/Academic Council dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. nadzw. Kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, Przewodniczący Rady Naukowej Studenckich Zeszytów Naukowych prof. dr hab. Tatyana А. Antsupova Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarnego w Odessie dr Anton Demchuk Katedra Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku prof. zw. dr hab. Andrzej Jakubecki Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS prof. Wałerij Seredu Pierwszy Prorektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych ds. Dydaktyki i Nauki CZASOPISMO STUDENCKIE ZESZYTY NAUKOWE JEST RECENZOWANE PRZEZ RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH Artykuły zgłoszone do druku w Studenckich Zeszytach Naukowych podlegają ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów posiadających co najmniej stopień doktora lub doktora habilitowanego LISTA RECENZENTÓW STUDENCKICH ZESZYTÓW NAUKOWYCH DOSTĘPNA JEST NA STRONIE: Lista recenzentów jest publikowana także raz w roku w numerze w wersji papierowej

4 Publikacja dofinansowana przez Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie DEKLARACJA WERSJI PIERWOTNEJ: WERSJĄ PIERWOTNĄ (REFERENCYJNĄ) WSZYSTKICH NUMERÓW STUDENCKICH ZESZYTÓW NAUKOWYCH JEST WERSJA PAPIEROWA ZA PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ W STUDENCKICH ZESZYTACH NAUKOWYCH MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZYZNAŁ 4 PUNKTY (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach) INDEX COPERNICUS VALUE 3.54 PKT IC JOURNALS MASTER LIST 2012 Czasopismo indeksowane jest w międzynarodowych bazach naukowych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazHum, Index Copernicus Journals Master List Elektroniczna wersja czasopisma znajduje się na stronach: Electronic version is on web: English abstracts: Pewne prawa zastrzeżone. Tekst niniejszej publikacji jest dostępny na licencji Creative Commons BY-SA 4.0. Postanowienia licencji dostępne są pod adresem: ADRES REDAKCJI Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 tel. (81) ISSN DRUK Wydawnictwo BMT Erida Sp. z o.o Zielonka /k. Warszawy ul. Księdza Skorupki 2

5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Słowo wstępne...15 I. PRAWO HANDLOWE, PRAWO KONSUMENCKIE Paulina Krukowska, Łukasz Bolesta Direct and indirect effect in EU consumer law in the light of Faccini Dori, Dillenkofer and the other EU cases...21 Dominika Ksepko Distance sales on consumer goods according to European Directives and national law...29 II. PRAWO TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH Karol Dąbrowski, Szymon Grabarczuk Prawnicy wśród wikipedystów portret statystyczny...41 III. PRAWO PRACY, PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Paulina Daniluk Problematyka ochrony wynagrodzenia za pracę wybrane aspekty...55 Łukasz Jurek Wybrane zagadnienia w zakresie kontroli działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sądy administracyjne część pierwsza...67 IV. PRAWO OPIEKI ZDROWOTNEJ Magdalena Mińko Dobre praktyki zarządzania jakością w placówce medycznej na podstawie rozwiązań stosowanych w Klinik Thalkichner Strasie STKM w Monachium case study...79 Maciej Mińko, Magdalena Mińko Prawne uwarunkowania transgranicznej opieki zdrowotnej...82

6 V. POSTĘPOWANIE KARNE, KRYMINALISTYKA Aleksandra Szymańska Wykorzystanie prywatnej ekspertyzy w postępowaniu karnym...87 Andrzej Gawliński Śmierć z zagardlenia. Samobójstwo, zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek?...95 VI. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA Bartosz Zalewski Actio institoria oraz actio exercitoria jako powództwa o charakterze dodatkowym zagadnienia wybrane Kamil Klamer Hipoteka jako instytucja zabezpieczająca interesy wierzyciela i jej przemiany w prawie polskim XIX i XX wieku VII. SPRAWOZDANIA Andrzej Janiak, Justyna Nesterak Sprawozdanie z konferencji naukowej Nulla poena sine lege poenali anteriori historia kary w Polsce od XVII wieku (Lublin, 3 marca 2014 r.) Joanna Nowak Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w świetle prawa międzynarodowego (Lublin, 14 marca 2014 r.) Grzegorz Siedlecki Sprawozdanie z I Ogólnokrajowej Konferencji Na granicy prawa i medycyny, czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego (Lublin, 12 maja 2014 r.) Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w Studenckich Zeszytach Naukowych Lista recenzentów Studenckich Zeszytów Naukowych w roku Informacje o autorach...142

7 CONTENTS List of abbreviation...9 The foreword...15 I. Corporate law, CONSUMER LAW Paulina Krukowska, Łukasz Bolesta Direct and indirect effect in EU consumer law in the light of Faccini Dori, Dillenkofer and the other EU cases...21 Dominika Ksepko Distance sales on consumer goods according to European Directives and national law...29 II. INFORMATION TECHNOLOGY LAW Karol Dąbrowski, Szymon Grabarczuk Lawyers among Wikipedians a statistical sketch...41 III. LABOUR LAW, Social insurance law Paulina Daniluk Problematic aspects of protection of remuneration for work selected issues...55 Łukasz Jurek Selected issues in the control of activities of the Social Insurance Institution by the administrative courts part one...67 IV. PUBLIC HEALTHCARE LAW Magalena Mińko Good quality management practices in the medical facilities based on the solutions from Klinik Thalkichner Strasse STKM in Munich case study...79 Maciej Mińko, Magdalena Mińko The legal considerations of the cross-border healthcare...82

8 V. CRIMINAL PROCEEDINGS, FORENSIC Aleksandra Szymańska The use of private expertise in the criminal proceedings...87 Andrzej Gawliński The death from strangling. A suicide, a murder or an unfortunate accident?...95 VI. HISTORY OF LAW AND STATE Bartosz Zalewski Actio institoria and actio exercitoria as the addictional actions selected issues Kamil Klamer Mortgage as an institution protecting creditor s interests and its transformation in Polish law during the 19th and 20th century VII. REPORTS Andrzej Janiak, Justyna Nesterak Post-conference report Nulla poena sine lege poenali anteriori the history of penalty in Poland from 17th century (Lublin, 3rd March 2014) Joanna Nowak The report on The All-Poland Conference for Students and PhD students The liability for war crimes according to international law (Lublin, 14 th March 2014) Grzegorz Siedlecki The report on 1 st Nationwide Conference On borders of law and medicine contemporary issues of medical and pharmaceutical law (Lublin, 12 th May 2014) The rules of reviewing the texts sent to Scientific Journal of Students List of reviewers of Scientific Journal of Students in Author biographies...142

9 WYKAZ SKRÓTÓW Akty Prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) k.p.a. k.p.c. k.r.o. k.s.h. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz ze zm.) k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) p.p. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) pr. bank. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.) pr. bud. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.) p.z.p. u.d.l. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.)

10 10 u.f.p. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) u.k.w.h. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U r. Nr 19, poz. 147 ze zm.) u.o.k.k. u.o.n.p.k. u.p.p. u.s.d.g. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz 672 ze zm.) u.s.k.ż. ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) u.st.woj. ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985 ze zm.) u.st.wyj. u.s.u.s. ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz ze zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.) ustawa o TK ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TFUE TUE Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzony w Rzymie dnia 25 marca 1957 roku, OJ (Official Journal) C 326 z 26 października 2012 roku Traktat o Unii Europejskiej, sporządzony w Maastricht dnia 7 lutego 1992 roku, OJ C 326 z 26 października 2012 roku Publikatory, Czasopisma Dz. U. Dziennik Ustaw Dz. Urz. WE/UE Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej DP Doradca Podatkowy DGP Dziennik Gazeta Prawna EPS Europejski Przegląd Sądowy GP Gazeta Prawna

11 11 GSP Gdańskie Studia Prawnicze KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. Monitor Polski Mon. Pod. Monitor Podatkowy Mon. Praw. Monitor Prawniczy Mon. Pr. Bank. Monitor Prawa Bankowego ONSAiWSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ZU Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy Pal. Palestra PiM Prawo i Medycyna PiP Państwo i Prawo PiZS Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PPH Przegląd Prawa Handlowego Prz. Pr. Konst. Przegląd Prawa Konstytucyjnego Prz. Pr. Publ. Przegląd Prawa Publicznego Prz. Sejm. Przegląd Sejmowy PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Radca Prawny RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. Rzeczpospolita SIL Studia Iuridica Lublinensia ST Samorząd Terytorialny SZN Studenckie Zeszyty Naukowe Organy, Instytucje ABW BSA SN CBA CEIDG ECJ ETS EU KE Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Centralne Biuro Antykorupcyjne Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej European Court of Justice Europejski Trybunał Sprawiedliwości European Union (Unia Europejska) Komisja Europejska

12 12 KRS MZ NFZ NIK NSA PE SA SN TK TSUE UOKiK UZP WSA ZUS ZN Krajowy Rejestr Sądowy Ministerstwo Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli Naczelny Sąd Administracyjny Parlament Europejski Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Zamówień Publicznych Wojewódzki Sąd Administracyjny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zgromadzenie Narodowe Inne art. artykuł cyt. cytat cz. część dot. dotyczące EUR euro itd. i tak dalej itp. i temu podobne jedn. jednolity j.s.t. jednostka (-i) samorządu terytorialnego jw. jak wyżej lit. litera m.in. między innymi niepubl. niepublikowany np. na przykład Nr numer p. page pkt punkt por. porównaj poz. pozycja przyp. przypis r. rok red. redakcja rozdz. rozdział

13 13 s. strona sygn. sygnatura t. tom tekst jedn. tekst jednolity tj. to jest tzn. to znaczy tzw. tak zwany ust. ustęp ww. wyżej wymieniony (-a, -e) w zw. w związku zd. zdanie zesz. zeszyt z późn. zm. z późniejszymi zmianami zob. zobacz

14

15 15 SŁOWO WSTĘPNE Szanowni Państwo! Prezentujemy Państwu dwudzieste piąte wydanie Studenckich Zeszytów Naukowych, na które składa się jedenaście artykułów naukowych oraz trzy sprawozdania z konferencji. Część z nich została wygłoszona jako referaty na konferencjach naukowych zorganizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS lub inne organizacje naukowe działające na polskich uniwersytetach. Większość natomiast stanowią teksty zgłoszone indywidualnie przez studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także innych ośrodków naukowych polskich i zagranicznych. Artykuły naukowe opublikowane w niniejszym Zeszycie zostały skategoryzowane według określonej tematyki i gałęzi prawa. W dziale pierwszym poświęconym prawu handlowemu i prawu konsumenckiemu zostały opublikowane dwa artykuły angielskojęzyczne. Pierwszym z nich jest tekst pt. Direct and indirect effect in EU consumer law in the light of»faccini Dori«,»Dillenkofer«and the other EU casus, którego współautorami są Paulina Krukowska oraz Łukasz Bolesta. Autorzy przedstawili w nim zagadnienie bezpośredniej i pośredniej skuteczności prawa Unii Europejskiej i jego wpływ na krajowe rozwiązana w dziedzinie ochrony prawnokonsumenckiej. Analizowana problematyka została oparta także na wybranych sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Drugim artykułem jest opracowanie autorstwa Dominiki Ksepko zatytułowane Distance sales on consumer goods according to European Directives and national law, którego celem jest przeanalizowanie sprzedaży na odległość oraz jej podstaw w prawie unijnym i prawie polskim. Drugi dział został poświęcony prawu technologii informacyjnych. Zamieszczono w nim artykuł Karola Dąbrowskiego oraz Szymona Grabarczuka zatytułowany Prawnicy wśród wikipedystów portret statystyczny. Autorzy, opierając się na swojej znajomości światowego ruchu Wikimedia, przedstawili podstawowe informacje o prawnikach należących do polskojęzycznej społeczności wikipedystów. Opisali ich pola aktywności w Wikipedii, zaprezentowali także wyniki badań statystycznych dotyczących społecznych aspektów procesu gromadzenia prawniczej wiedzy encyklopedycznej.

16 16 Następnie poruszona została materia prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Czwarty artykuł pt. Problematyka ochrony wynagrodzenia za pracę wybrane aspekty jest tekstem napisanym przez Paulinę Daniluk. Autorka dokonała analizy aktualnego stanu prawnego w przedmiocie ochrony wynagrodzenia za pracę, co pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy przepisy prawne de lege lata regulują tę kwestię w sposób kompleksowy. Problematyki prawa ubezpieczeń społecznych dotyczy zaś artykuł autorstwa Łukasza Jurka zatytułowany Wybrane zagadnienia w zakresie kontroli działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sądy administracyjne część pierwsza. W artykule Autor przedstawił zagadnienie kontroli sądowej działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Autor skupił się m.in. na problematyce rozdzielenia spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych pomiędzy kognicję sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych. Szósty i siódmy artykuł dotyczą kwestii opieki zdrowotnej w ujęciu prawnoporównawczym. Tekst Magdaleny Mińko pt. Dobre praktyki zarządzania jakością w placówce medycznej na podstawie rozwiązań stosowanych w Klinik Thalkichner Strasie STKM w Monachium case study stanowi analizę metod zarządzania jakością stosowanych przez niemieckie placówki medyczne. Kolejny ze wspomnianych artykułów autorstwa Macieja Mińko i Magdaleny Mińko zatytułowany Prawne uwarunkowania transgranicznej opieki zdrowotnej przedstawia problematykę transgranicznej opieki zdrowotnej oraz realizacji świadczeń zdrowotnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejny dział został poświęcony zagadnieniom związanych z postępowaniem karnym oraz kryminalistyce sądowej. Artykuł autorstwa Aleksandry Szymańskiej pt. Wykorzystanie prywatnej ekspertyzy w postępowaniu karnym dotyka niezwykle kontrowersyjnej kwestii dopuszczalności wykorzystania prywatnych opinii biegłych w postępowaniu karnym z uwzględnieniem zmian zachodzących w przepisach Kodeksu postępowania karnego. Autorka rozważa w sposób kompleksowy, czy i na ile prywatna ekspertyza może być wykorzystywana w procedurze karnej. Dziewiąty artykuł autorstwa Andrzeja Gawlińskiego zatytułowany Śmierć z zagardlenia. Samobójstwo, zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek? analizuje zagardlenie jako sposób utraty życia, rozważając je na podstawie różnych stanów faktycznych oraz z wykorzystaniem wiedzy prawniczej i kryminalistycznej. Następnie zamieszamy dwa opracowania z zakresu prawa rzymskiego oraz historii prawa. Dziesiątym w kolejności tekstem jest opracowanie pt. Actio institoria oraz actio exercitoria jako»powództwa o charakterze dodatkowym«zagadnienia wybrane autorstwa Bartosza Zalewskiego, wygłoszone w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej Obligatio est

17 17 iuris vinculum gospodarka i jej prawne uregulowania w starożytnym Rzymie, która odbyła się w dniu 20 lutego 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jedenastym opracowaniem jest tekst autorstwa Kamila Klamera pt. Hipoteka jako instytucja zabezpieczająca interesy wierzyciela i jej przemiany w prawie polskim XIX i XX wieku, w którym autor przedstawia rozwój i zmiany instytucji hipoteki w prawie polskim. Zeszyt zamyka część, w której zostały zawarte sprawozdania z konferencji. Pierwszym z nim jest jest sprawozdanie przygotowane przez Andrzeja Janiaka oraz Justynę Nesterak z konferencji naukowej Nulla poena sine lege poenali anteriori historia kary w Polsce od XVII wieku, która odbyła się 3 marca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej. Drugim z nich jest sprawozdanie pióra Joanny Nowak z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w świetle prawa międzynarodowego, która odbyła się 14 marca 2014 r. także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie. Ostatnim sprawozdaniem jest zaś relacja Grzegorza Siedleckiego z I Ogólnokrajowej Konferencji Na granicy prawa i medycyny, czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Należy zauważyć, że wśród prelegentów z dziewięciu ośrodków akademickich znaleźli się także przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie- Skołodwskiej. Lublin, lipiec 2014 r. Zastępcy Redaktora Naczelnego mgr Paweł Szczęśniak Joanna Kozyra

18

19 I. Prawo Handlowe, Prawo Konsumenckie

20

21 21 Paulina Krukowska, Łukasz Bolesta Studenckie Zeszyty Naukowe Zeszyt 25 rok XVII 2014 DIRECT AND INDIRECT EFFECT IN EU CONSUMER LAW IN THE LIGHT OF FACCINI DORI, DILLENKOFER AND THE OTHER EU CASES. The European Union of 28 countries has almost half a billion potential consumers. The Member States have progressively developed measures aimed at safeguarding the specific interests of these consumers who play a vital economic and political role in society. Starting in the mid-1970s, the EU has endeavoured to harmonise these national measures in order to guarantee European citizens the same high level of protection throughout the single market 1. In any system of consumer protection, problems of securing effective access to justice loom large. Consumers are understandably reluctant to convert complaint into formal proceedings, especially where their loss is relatively small 2. Many consumers have only a limited grasp of the intricacies of the law. Taking legal action is in any event costly, slow and a source of stress. The Court of Justice has to some extent come to consumer s rescue. The Court has famously developed the constitutional impact of EU law within the national legal order far beyond that envisaged by the explicit terms of the Treaty 3. In certain circumstances an unimplemented Directive may generate legal effects within the national system which benefit the individual, including the consumer. The text of article 288 TFEU stipulates that a Directive is binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods 4. Directives appear incapable of direct effect, for their impact is conditional on national 1 E.g. B. De Witte, Direct Effect, Primacy and the Nature of the Legal Order in P. Craig and G. de Burca (eds), The Evolution od EU Law, 2nd edn, Oxford: OUP, 2011 r., p R. Schulze and others, European Consumer..., op.cit., p Ibidem, p P. Craig, The Legal Effect of Directives; Policy, Rules and Exceptions, Oxford 2009, p. 66.

22 22 implementing measures. In unimplemented guise they seem inapt for judical enforcement. Indirect effect describes a situation where national courts are required to interpret national law in line with an unimplemented or badly implemented directive, as opposed to ignoring national law in preference to the directive as occurs when direct effect is invoked. Indirect effect arises from the failure of a member state to implement a directive either correctly or at all but where direct effect cannot apply because the party against whom the directive is sought to be enforced is a private entity or otherwise fails to meet the conditions which would give the directive direct effect. In Von Colson and Kamann v Land Nordrhein-Westfalen, the ECJ ruled that national courts should interpret national law in line with the directive, in so far as it is given discretion to do so under national law 5. While Von Colson dealt with a situation where a member state had failed to implement a directive correctly, in Marleasing v La Comercial Internacional de Alimentacion the ECJ extended indirect effect to situations where the member state concerned had not implemented the directive at all. 6 Direct effect is the principle of European Union law according to which provisions of Union law may, if appropriately framed, confer rights on individuals which the courts of member states of the European Union are bound to recognise and enforce. Not explicitly stated in any of the EU Treaties, the principle of direct effect was first established in relation to provisions of those treaties by the European Court of Justice in Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen 7. Direct effect has subsequently been loosened in it is application to treaty articles and the ECJ has expanded the principle, holding that it is capable of applying to virtually all of the possible forms of EU legislation, the most important of which are regulations, and in certain circumstances to directives. The ECJ first articulated the doctrine of direct effect in the case of Van Gend en Loos, 8 the European Court of Justice laid down the criteria (commonly referred to as the Van Gend criteria ) for establishing direct effect. The EU article provision must: be clear, be a negative, rather than positive obligation unconditional, containing no reservation on the part of the member state, and not dependent on any national implementing measure 9. 5 Case 14/83 [1984] ECR 1891 at para Case C-106/89, [1990] ECR Case 26/62; [1963] ECR 1; [1970] CMLR 1. 8 Case 26/62; [1963] ECR 1; [1970] CMLR 1. 9 P. Craig, G. de Burca (2008). 8. EU Law, Texts, Cases and Materials (4th ed.). OUP. p. 275.

23 23 If these criteria are satisfied, then the right or rights in question can be enforced before national courts. Of course whether or not any particular measure satisfies the criteria is a matter of EU law to be determined by the EU Courts. In Van Gend en Loos 10 it was decided that a citizen was able to enforce a right granted by European Community legislation against the state - the question of whether rights could be enforced against another citizen was not addressed. In Defrenne v. SABENA 11, the European Court of Justice decided that there were two varieties of direct effect: vertical direct effect and horizontal direct effect, the distinction drawn being based on the person or entity against whom the right is to be enforced. Vertical direct effect concerns the relationship between EU law and national law - specifically, the state s obligation to ensure its observance and its compatibility with EU law, thereby enabling citizens to rely on it in actions against the state or against public bodies; an emanation of the state as defined in Foster v. British Gas plc 12. Horizontal direct effect concerns the relationship between individuals (including companies). If a certain provision of EU law is horizontally directly effective, then citizens are able to rely on it in actions against each other. Directives are usually incapable of being horizontally directly effective. Certain provisions of the treaties and legislative acts such as regulations are capable of being directly enforced horizontally. Direct effect is applicable when the particular provision relied on fulfils the Van Gend en Loos criteria. It is therefore applicable in the case of treaty articles (Van Gend en Loos was a claim based on a treaty article), in which case it can be both vertically and horizontally directly effective. However, the Court is not prepared to allow a private individual to rely on an unimplemented Directive other than in proceedings where the other party is the state. This is vertical direct effect, of which Directives are capable, but Directives are not horizontally directly effective, that is they may not be invoked directly in relations between private parties before national courts. The Court s refusal to countenance the horizontal direct effect of Directives was established in Marshall v. Southampton Area Health Auhority 13, a case arising in the sphere of sex discrimination. The principal objection to attributing horizontal direct effect to an unimplemented Directive was the Court s perception that it is the state, not a private individual, which is at fault and that it would accordingly be improper to interpret the constitutional reach of the unimplemented Directive 10 Case 26/62; [1963] ECR 1; [1970] CMLR Case 2/74 [1974] ECR Case C-188/89 [1990] ECR I Case 152/84 [1986] ECR 723.

24 24 in such a way as to impose obligations on an innocent private party. This is a significant problem for the customer. The customer wishing to rely on an unimplemented Directive will succeed where the supplier is the state, which for these purposes is broadly interpreted to include local authorities 14 and even private entities which possess special powers beyond those which result from the normal rules applicable in relations between individuals 15. However, beyond the reach of the public sector, even broadly defined. Directives are incapable of direct effect. Typically the protection envisaged by an EU Directive in the consumer field will relate to private relationships between consumer and supplier. Accordingly the consumer will remain dependent on faithful national implementation for legal protection 16. National courts shall secure the indirect effect of a Directive applies to national law, whether the provisions concerned pre-date or post-date the Directive 17. The national court must consider national law as a whole, not simply measures transposing a particular Directive. The Court explained in Pfeiffer that the requirement that national law be interpreted in conformity with EU law is inherent in the system of the Treaty, since it permits the national court, the matters eithin its jurisdiction, to ensure the full effectiveness of EU law 18. And logically this is treated as a persisting obligation. Even in the event of accurate implementation it is expected that national courts will draw on the Directive where national authorities apply implementing national measures in a manner incompatible with it 19. Through this technique an unimplemented or improperly implemented Directive can penetrate the legal order. The Court of Justice added means of individual legal protection in Francovich v. Italian State 20, a case which arose in the sphere of a Directive concerning employment protection but which expressed a principle of wider application. The need to secure the full effectiveness of EU rules it decided that EU law recognises that individuals may be able to obtain redress before a national court when rights are infringed by a breach for which a Member State can be held responsible. This principle of state liability is inherent in the system of the Treaty the same claim the Court made 14 Case 103/88 Fratelli Costazo v. Milano [1989] ECR Case C-188/89 Foster v. British Gas [1990] ECR I R. Schulze and others, European Consumer..., op.cit., p Case C-106/89 Marleasing v. La Comercial Internacional de Alimentacion [1990] ECR I Joinded Cases C-397/01 to C-403/01 Pfeifer and Others [2004] ECR I-8835, para Case C-62/00 Marks and Spencer plc v. Commissioners of Customs and Excise [2002] ECR I Cases C-6, C-9/90 [1991]ECR I-5357.

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016 Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Zespół prawników z PNP LAW chciałby przybliżyć Państwu w ramach niniejszego Newslettera wybrane zagadnienia prawne,

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 20.10.2004 COM(2004) 682 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach tłumaczeniowych

Informacje o usługach tłumaczeniowych Informacje o usługach tłumaczeniowych POLISH What patients can expect from the interpreting service Interpreters should be competent in both the required language and English. Interpreters should have

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 25.10.2004 COM(2004) 710 końcowy 2004/0253 (CNS) Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne

Bardziej szczegółowo