Klasyfikacja, analiza i ocena procesów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja, analiza i ocena procesów."

Transkrypt

1 Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Klasyfikacja, analiza i ocena procesów.

2 PROCES A CZYNNOŚĆ Proces jest efektem sekwencyjnie wykonywanych operacji, które zmierzają do osiągnięcia wcześniej określonych założeń. Proces to strumień działań przetwarzających elementy wejścia w elementy wyjścia. Czynność to element procesu.

3 PROCESY BIZNESOWE Procesy istnieją i przebiegają przez organizację bez względu na to, czy zostały uprzednio zidentyfikowane i opisane. Zdarza się, że niektórych procesów w ogóle się nie zauważa, ponieważ nie sposób dokonać kompletnej identyfikacji procesów postrzegając przedsiębiorstwo w sposób tradycyjny, historycznie uwarunkowany, jako hierarchię funkcji (tzw. podejście wertykalne), a nie szeroko, holistycznie, jako system (tzw. podejście horyzontalne).

4 Proces biznesowy W pracach Hammera, Champy ego i Stantona, proces biznesowy definiowany jest jako zbiór działań wewnętrznych w firmie, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usługi lub produktu. W pracy Jamesa Martina, proces biznesowy określony został jako zdefiniowana działalność biznesowa wykonywana w sposób powtarzalny.

5

6 Dekompozycja procesów

7 Dekompozycja procesów

8 EPC Type: change: :08:35 Last sales rep. vehicle New No data change/addition required sales partner online financing Prepare option on direct credit customers Advise on direct credit advised Customer ID with online on Log Data change/addition requested master data customer Create sales rep. vehicle New Record legitimization sales rep. vehicle New source income Record sales rep. vehicle New application credit Check not offered credit Additional documents financing Print sales rep. vehicle New assistance sales dealer Local require printout not does Customer data personal Enter entered data Personal confirmed ID by Legitimation source income Check Address standardized positive report Credit information voluntary Enter recorded data Account documents financing Print printed documents Financing documents financing Sign Financing documents signed UMG Bank to documents financing Send Financing documents sent to UMG Bank allocated number Application United Motors Group TO-BE_Propose Financing Execute calculation Calculation printed Enter legitimation employment from Income exists Enter address data Check credit report after calculation displayed Results BIWEV BIWEV BIWEV RPS SYS BIWEV Enterprise Process Map UMG Management processes Strategic planning & implementation Core processes Research & Development Support processes HR Procurement Budgeting and controlling Production Finance & Legal Operational management Marketing & Sales Logistics Conduct risk and compliance management Communication & information management Last change: :32:54 Type: Value-added chain diagram Financial services Business Process Management Customer services Facility management Financing Leasing Claim management Last change: :53:18 Value-added chain diagram Hierarchia Procesów Biznesowych United Motors Group United Motors Group Financial services Financial services United Motors Group Financing Last change: :53:33 Type: Value-added chain diagram Sales Credit processing Credit check department Credit processing Credit processing Credit application Prepare financing Check credit application Financing monitoring and management Demand for payment/collection Customer details Credit application Financing Payment Credit documents interruption Appeal information financing requests Customer sales rep. vehicle New Customer application credit Check Attract Customers Avoid loss of time for manual processing Reuse of existing capabilities Credit Application Credit Decision DirectCredit Approval Service Check solvency Calculate loan loss risk is responsible for is IT-responsiblie for is user of Check vehicle offer Calculate proposal for credit increase Change credit application Credit Business maximum amount of calculation requests Customer IT & Organization Sales & Service Organization Reject credit application Approve credit application Credit approval checks Credit risk unacceptable SYS Reject credit application Solvency insufficient Reject credit Reject credit Credit application application Credit application Credit application application Credit application Credit management service Credit management service SYS Reject credit application Credit application Customer data RiskManagement Service Credit application CreditSales Service Vehicle offer ID CarSales service Credit application Credit management service Direct credit approval requested Check customer credit rating SYS Credit risk acceptable Check customer solvency SYS Solvency sufficient Check calculated vehicle offer SYS Credit increase impossible Approve credit application SYS Direct credit application checked Calculate credit risk CreditRanking Check solvency Solvency Check offer Car offer data Credit increase possible Approve credit application Credit application Credit application Car offer data CreditSales Service Credit increase proposal Credit application CreditSales Service Calculate proposal for credit increase Check credit proposal SYS Increase proposal accepted Change credit application SYS Credit increasing offer Calculate proposal for credit increase Credit increase proposal New vehicle sales rep. Change credit application Credit application Increase proposal not accepted Credit approval decision Reject-creditapplication CheckDirect CreditApplica tionapprov... checked Checkcustomer- credit-rating Creditincreaseimpossible Reject-creditapplication Direct-creditapproval- requested Direct-creditapplication- CheckDirect CreditApplica tionapprov... Checkcustomersolvency Checkcalculatedvehicle-offer Changecreditapplication Approvecreditapplication Calculateproposal-forcredit-... Check-creditproposal Increaseproposal-notaccepted Procesy Podprocesy exists establishment business from Income exists personal services independent from Income Procesy biznesowe Procesy techniczne «interface» «wsdlporttype» RPS Check credit application Check credit application «reside» «wsdloperation» +approvecreditapplication(in approvecreditapplicationr... «wsdloperation» +rejectcreditapplication(in rejectcreditapplicationreque... Creditapplication Solvency SYS «wsdlservice» Checkcustomersolvency checkcustom erpaymentca pacity Działania customer documents to financing of copy out Hand customer handed out to documents financing of Copies Usługi binesowe Usługi techniczne CreditSales- CreditSalesS ServicePL ervice Opis usług Business BPM Technical BPM

9 Wybrane definicje procesów M. Hammer, J. Champy M. Manganelli, M.M. Klein Proces to wiązka aktywności skierowana na jedno lub kilka wejść, w wyniku której klient dostaje wyrób o pożądanej przez niego wartości. Proces jest ciągiem powiązanych ze sobą działań, które doprowadzają do przekształcenia wszelkich nakładów na produkt procesu. J. Brilman Proces to strumień działań przetwarzających zaopatrzenie (surowce lub informacje) pochodzące od dostawców w produkcję dla klientów zawierającą wartość dodaną. A.G.Rummler, A.P. Brache Proces to łańcuch wartości (value chain). Poprzez swój wkład w tworzenie lub dostarczanie produktu czy tez usługi, każda kolejna czynność w procesie powinna dodawać wartości do efektu wcześniejszej czynności. M. Trocki Procesy to zespoły realizowanych w organizacji działań pozostających w związkach przyczynowo skutkowych, wykonywane dla uzyskania zamierzonego celu przez zespoły wykonawców na wielu stanowiskach pracy, w wielu komórkach organizacyjnych. K. Perechuda Proces to zbiór czynności przebiegających równolegle, warunkowo lub sekwencyjnie, prowadzących do zmian zasobów przedsiębiorstwa na wejściu w efekty końcowe w postaci wyrobu lub usługi. K. Lisiecka Proces to logiczna organizacja personelu, materiałów, energii i przebiegów w ciągu usystematyzowanych czynności wytwórczych, które są ukierunkowane na uzyskanie założonego wyniku.

10 Klasyfikacja procesów biznesowych Wartość gospodarcza wysoka Współpracy - dokumentacja techniczna - wdrożenie oprogramowania Produkcyjne - zamówienia - reklamacje - MRP niska Ad Hoc - potwierdzenia, inspekcje - informacje nieformalne Administracyjne - delegacje służbowe - potwierdzenia zakupów niska wysoka Powtarzalność

11 Rodzaje procesów ze względu na wagę zadań ( funkcji) wykonywanych w organizacji wyróżnia się: procesy podstawowe, których efektem jest produkt (usługa) na rynek zewnętrzny: z nich firma żyje (uzyskuje przychody ze sprzedaży) np. wytworzenie i sprzedaż wyrobu w firmie produkcyjnej albo prowadzenie księgi rachunkowej w biurze rachunkowym, procesy pomocnicze (wspierające, wspomagające procesy główne), których efektem jest produkt (usługa o charakterze materialnym) na rynek wewnętrzny (ale też i na rynek zewnętrzny): dzięki nim procesy podstawowe mogą być sprawnie realizowane, a firma może funkcjonować (np. remonty i konserwacja urządzeń, transport) ze względu na rangę stanowisk decyzyjnych w organizacji wyróżnia się: procesy zarządcze (kierownicze), mające charakter koncepcyjny, których efektem jest usługa o charakterze niematerialnym (np. przygotowanie, podejmowanie i przekazywanie decyzji oraz kontrola ich realizacji), procesy wykonawcze, sprowadzające się do wykonywania poleceń (decyzji) (np. wykonanie ciągu operacji technologicznych, przygotowanie planu, wystawienie faktury, przyjmowanie zamówienia, ściąganie należności).

12 Rodzaje procesów ze względu na znaczenie (wagę decyzji) dla organizacji wyróżnia się: procesy strategiczne (kluczowe) to procesy podstawowe, pomocnicze i zarządcze, które w największym stopniu wpływają na strategiczny sukces danej organizacji (gwarantują przewagę strategiczną i zapewniają największą satysfakcję klientów) (np. planowanie nowego produktu, wprowadzenie nowego procesu kluczowego dla organizacji). procesy operacyjne (niestrategiczne) to procesy, które umożliwiają organizacji bieżące funkcjonowanie (np. pozyskiwanie klientów, wytwarzanie produktów i świadczenie usług). ze względu na tworzenie wartości dodanej dla klienta wyróżnia się: procesy tworzące wartość dodaną (zaspokajające potrzeby i oczekiwania klienta, za które jest on gotów zapłacić), procesy nie tworzące takiej wartości, to procesy niezbędne do tego aby te, które tworzą taką wartość mogły zaistnieć.

13 Rodzaje procesów ze względu na przestrzenno-organizacyjną alokację (przebieg) wyróżnia się: procesy wewnątrzfunkcyjne procesy zawierające się w ramach jednej funkcji (np. w zaopatrzeniu), lub w jednej komórce organizacyjnej (np. magazynie zaopatrzenia) procesy międzyfunkcyjne procesy przebiegają przez różne komórki różnych funkcji przedsiębiorstwa (przygotowanie nowego produktu, wykonanie zamówienia klienta) ze względu na miejsce w łańcuchu wartości wyróżnia się: procesy innowacyjne (badanie potrzeb klienta i projektowanie produktu lub usługi) procesy operacyjne (wytwarzanie produktu i dostarczanie go klientowi) procesy obsługi posprzedażnej (obsługa klienta po dostarczeniu mu produktu lub usługi). ze względu na nadrzędność i podległość mówić można o: procesach głównych (np. rozwój nowego produktu) procesach podrzędnych (tzw. subprocesach), (badanie rynku, analiza konkurentów, projektowanie produktu, testowanie produktu, planowanie produkcji)

14 Procesy logistyczne wg obszarów funkcjonalnych: -zapasy, - magazyny, -transport, -informatyka, -obsługa klienta -... wg faz procesu logistycznego -zaopatrzenie, -produkcja, -dystrybucja

15

16 Proces logistyczny

17 Procesy w logistyce

18

19 Klasyfikacja procesów wg APQC, IBC i Arthur Andersen

20 Mapa procesów

21 Mapa procesów

22 Notacje Istnieje wiele technik i sposobów mapowania procesów. Sposób (system, język) modelowania nazywa się NOTACJĄ

23 Symbole w notacjach Istnieje wiele symboli graficznych opisujących poszczególne elementy w mapie procesu. W zależności od specyfiki danej organizacji w której jest dana mapa procesu stosowana można spotykać rożne symbole (np. przemysł samochodowy zazwyczaj stosuje nieco inne symbole niż branża IT).

24 Np. symbole w procesach produkcyjnych

25 Mapowanie procesów Mapowanie procesów polega na graficznym przedstawieniu funkcjonowania procesu lub zespołu procesów / operacji i ich wzajemnych powiązań. Do opisu poszczególnych elementów mapy procesu stosuje się odpowiednie symbole graficzne.

26 Zalety mapowania Przyjazny dla użytkownika sposób opisu procesu pozwalający na lepsze zrozumienie zarówno specjalistom jak i osobom postronnym. Symbole stosowane w mapie procesów są znane w wielu krajach co znakomicie ułatwia komunikacie pomiędzy różnymi organizacjami z różnych stron świata. Identyfikowanie kluczowych operacji w danym procesie oraz określenia niezbędnych wejść i wyjść w danej operacji. Identyfikacja operacji zbędnych (nie przynoszących wartości dodanej) takich jak składowanie półproduktów pomiędzy operacjami, transport wewnętrzny itp. Mapowanie procesów może być przydatne w niektórych problemach gdzie ważne jest zrozumienie sekwencji poszczególnych operacji i identyfikacji operacji w której problem może występować.

27 Narzędzia modelowania

28 Narzędzia modelowania

29

30 Charakterystyki procesu Każdy zidentyfikowany proces da się opisać za pomocą kilku charakterystyk: nazwy, celu, struktury, wejścia i wyjścia, dostawcy i klienta, atrybutów, miar oceny. Dodatkowo można wskazać można osobę odpowiedzialną za realizację procesu, tzw. właściciela procesu (ang. process owner).

31 Identyfikacja wejść i wyjść procesu Dostawcy Klient Dział Marketingu Dostawcy części Dział technologiczny Dane wyjściowe Specyfikacja produktu oraz dokumentacja Umowa Zamówienie na części Konstrukcja Prace instalacyjne Przyjęcie zmówienia Plan realizacji Produkcja wyrobu Proces Dane wyjściowe Odbiorcy Zakupy Wyrób skon figurowany według specyfikacji klienta Harmonogram Materiały faktura Informacja o zakończeniu produkcji Odbiorca (klient) Dział produkcji, Dział zaopatrzenia Dział produkcji, księgowość Dział sprzedaży Dostawa wyrobu Źródło Maciaszczyk K, A. Celmerowski Z.,,Zarządzanie procesami materiały szkoleniowe, BRO Progresja, Gdańsk 2005, s. 22.

32 Atrybuty (parametry) procesu Czas trwania Terminowość realizacji Jakość Koszt Elastyczność Produktywność Efektywność

33 Mierniki oceny procesu Mierniki zasileń charakteryzują informacje i zasoby wejściowe, przekształcane w trakcie realizacji procesu (np. liczba przyjętych zamówień do realizacji). Mierniki zasobów zawierają informacje charakteryzujące zużycie zasobów w trakcie realizacji procesu. Obejmują one czas, energię i koszty ponoszone w trakcie realizacji procesu. Mierniki rezultatów charakteryzują informacje i zasoby wyjściowe (np. liczba zrealizowanych zamówień, średni czas realizacji zamówienia).

34 Przykładowe mierniki procesów Obszar organizacji Zaopatrzenie Mierzalny element procesu Poprawa terminów i warunków dostaw, zmniejszenie kosztów zakupu, zmniejszenie kosztów magazynowania, poprawa obsługi zobowiązań, poprawa doboru dostawców. Spodziewane korzyści Redukcja czasu odpowiedzi dostawców na zapytania ofertowe o 80%, zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami od 5-40%. Logistyka i dystrybucja Zmniejszenie kosztów dystrybucji, poprawa punktualności dostaw, redukcja poziomu zapasów, zmniejszenie kosztu i czasu importu/eksportu, poprawa wykorzystania powierzchni magazynowej, redukcja czasów pobierania i pakowania, zmniejszenie kosztów realizacji dostaw. Redukcja poziomu zapasów o 30%, poprawa punktualności dostaw z 70% do 87%, zmniejszenie kosztów transportu zapasów o 20%, redukcja średniego dystansu i czasu dostaw o 33%

35 Transformacja organizacji funkcjonalnej w organizację procesową Cechy strukturalne Organizacja funkcjonalna Organizacja procesowa Specjalizacja Wyodrębnione funkcje jako podstawa grupowania komórek. Doskonalenie umiejętności w ramach ujednoliconych operacji o ograniczonym zasięgu wpływu. Procesy gospodarcze jako podstawa tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Doskonalenie interdyscyplinarnych umiejętności realizacyjnych. Hierarchia Władza formalna wyszczeblowana. Dominacja stosunków władzy nad współdziałaniem. Rzeczywista odpowiedzialność trudna do określenia. Dominacja relacji horyzontalnych nad hierarchicznymi. Właściciel procesu zastępuje kierownika funkcjonalnego. Odpowiedzialność za faktyczne rezultaty pracy, stopień zaspokojenia potrzeb klientów. Centralizacja Uprawnienia decyzyjne związane z formalna pozycją hierarchiczną. Obraz całości uzyskuje się na szczycie piramidy wiedzy. Delegowanie uprawnień na zarządzających procesami. Samodzielność wykonawców w tworzeniu struktury procesów. Formalizacja Aktywność pracowników skierowana na działania zgodne z odgórnie ustalonymi procedurami. Aktywność pracowników związana z poszukiwaniem skutecznych procedur realizacyjnych. Źródło: Gajewski Piotr,, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007, s.163.

36 Od funkcji do procesu fazy ewolucji strukturalnych Źródło: Gajewski Piotr,, Organizacja procesowa PWE, Warszawa 2007, s.162.

37 Architektura procesów a struktura organizacyjna

38 Organizacja dojrzała procesowo S. Nowosielski (red.): Procesy i projekty logistyczne. AE Wrocław, 2007

39 Proces jako łańcuch wartości Procesy można rozpatrywać jako łańcuch wartości. Poprzez swój wkład w tworzenie lub dostarczanie produktu każda kolejna czynność powinna dodawać wartość do efektu poprzedniej czynności. Każde przedsiębiorstwo ma swój indywidualny łańcuch procesów kreujących wartość dla swoich klientów. Jednakże R.S. Kaplan i D. P.Norton wykazali, że istnieje ogólny model łańcucha wartości, który przedsiębiorstwa mogą dostosować do własnych potrzeb, projektując procesy

40 Proces jako łańcuch wartości Patrząc na przedsiębiorstwo przez pryzmat zachodzących w nim procesów wychodzimy poza granice przedsiębiorstwa. Łańcuch wartości jest zbiorem działań niezbędnych do zaprojektowania, przygotowania produkcji, wytworzenia, wprowadzenia na rynek, dystrybucji i serwisu produktu. W takich okolicznościach interesuje nas nie tylko zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez zbadanie ich preferencji i wytworzenie określonego produktu, ale również w ramach procesów obsługi posprzedażnej, możemy wnosić dla klienta dodatkową wartość. Łańcuch wartości nie może być obciążony kosztami działań nie generujących wartości ani nadmierną liczbą działań wspierających.

41 Procesy w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo jest na tyle efektywne, na ile efektywne są przebiegające w nim procesy. Im więcej w strukturze procesu działań nie dodających wartości, ani nie umożliwiających jej wytworzenie tym większa jest ogólna suma, którą klient musi zapłacić w postaci ceny nabycia produktu. Należy zatem wzbogacać i doskonalić działania i procesy dodające wartość i równocześnie eliminować działania i procesy nie wnoszące takiej wartości.

42 Teoria ograniczeń W procesach w przedsiębiorstwie występują: - Wąskie gardła - Punkty krytyczne

43 Studium przypadku na podstawie pracy mgr. Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie firmy z branży budowlanej Autor: Miłosz Krawczyk Promotor: Dr. Mariusz Maciejczak Recenzent: Prof. dr hab. Henryk Runowski

44 Cele badawcze Głównym celem pracy było przedstawienie efektów, jakie powstały po wprowadzeniu usprawnień procesów logistycznych w Dziale Zaplecza Technicznego firmy budowlanej.

45 Wyniki badań Opis i analiza przed wprowadzeniem udoskonaleń procesów logistycznych w Dziale Zaplecza Technicznego 1 Zaplecze Techniczne Budowa X Budowa Y Przed udoskonaleniem 2 1. złożenie zamówienia [5/10 min] 3 2. oczekiwanie na transport [30 min/1 godzina] 4 3. rozeznanie na budowach i placu [30 min/1 godzina] przygotowywanie asortymentu / sortowanie/ liczenie [15/45 min] 5. załadunek [30/45 min] 7 6. sporządzenie dokumentacji [10/15 min] 7. transport [30min/1 godzina] 8 8. rozładunek [20/35 min] 9 9. liczenie na budowie [30min/45] 10. Użytkowanie zwrot / przekazanie na inna budowę. 11 Decyzja, czy zwrócić/przekazać materiały na inną budowę minimalny czas trwania procesu min maksymalny czas trwania procesu min średni czas trwania procesu - ok. 287 min.

46 Wyniki badań Opis i analiza po wprowadzeniu udoskonaleń procesów logistycznych w Dziale Zaplecza Technicznego 1 Zaplecze Techniczne Budowa X Budowa Y Po udoskonaleniu Decyzja, czy zwrócić/przekazać materiały na inną budowę 1. złożenie zamówienia [2min/10 min] 2. weryfikacja/ przygotowanie asortymentu [5min/10 min] 3. oczekiwanie na transport [30min/1 godzina] 4. załadunek / sporządzenie dokumentacji [20min /35 min] 5. transport [30min/1 godzina] 6. rozładunek [10min/15 min] 7. użytkowanie 8. zwrot / przekazanie na inna budowę minimalny czas trwania procesu został skrócony z 200 min do 97 minut maksymalny czas trwania procesu został skrócony z 375 min do 190 średni czas wykonania procesu zmniejszył się z 287 min do 143 min.

47 Procesy profesjonalnie

48 Procesy profesjonalnie

49 Procesy profesjonalnie

50 Procesy profesjonalnie

51 Procesy profesjonalnie

52 Procesy profesjonalnie

53 Procesy profesjonalnie

54 Procesy profesjonalnie

55 Dziękuję za uwagę

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja systemu procesów studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin Sp. z o.o.

Reorganizacja systemu procesów studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin Sp. z o.o. dr Mariusz Hofman Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Reorganizacja systemu procesów studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ

ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU ORGANIZACJI PROCESOWEJ POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 282 (60), 103 116 Janusz Myszczyszyn ZNACZENIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ZSI) W TWORZENIU

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 102 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. nzw. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion dr inż. Teresa Nowogródzka dr inż. Adam

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI LEAN MANUFACTURING W LOGISTYCE PRODUKCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 64 Transport 2008 Mariusz KRUCZEK, Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie

Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Marek Ossowski * Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Wstęp W czasach industrialnych, kiedy tworzono systemy działania oparte na rozwiązaniach zrozumiałych dla wszystkich pracowników,

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Mariusz Żytniewski Piotr Zadora MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Wprowadzenie W teorii nauk o zarządzaniu jednym z nurtów zarządzania organizacją jest podejście procesowe, które

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo