Tecnoclima 3000 Basic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tecnoclima 3000 Basic"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Urządzenie Machine Machine Maschinen Máquina STACJA KLIMATYZACYJNA Model Model Model Modell Modelo Tecnoclima 3000 Basic Producent Manufacturer Constructeur Hersteller Constructor SPIN s.r.l. Biura i Fabryka Offices & Factory Bureaux et Usine Büro und Werk Oficinas y Establecimiento via Casalecchio, 35/G RIMINI (RN) ITALY tel: fax: http: Deklaracja Zgodności CE EC Declaration of Conformity Declaration de Conformité CE EG - Konformitätserklärung Declaracion de Conformidad CE

2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE EC - DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARACION DE CONFORMIDAD CE SPIN srl Biura i Fabryka Offices & Factory Bureaux et Usine Büro und Werk Oficinas y Establecimiento RIMINI (RN) ITALY Via Casalecchio, 35/G DEKLARUJE urządzenie nowej produkcji, opisane w dalszej części: DECLARES the new manufactured product, hereby described: DÉCLARE le produit de nouvelle fabrication, mentionné ci-dessous: HIERMIT erklären wir, daß das unten beschriebene Produkt neuer Herstellung: DECLARA el producto de nueva fabricación, aquí descrito: MODEL MODEL MODÉL MODELL MODELO Tecnoclima 3000 Basic NUMER SERYJNY SERIAL NUMBER CODE SERIENNUMMER MATRÍCULA ROK PRODUKCJI YEAR OF MANUFACTURE ANNÉE DE CONSTRUCTION HERSTELLUNGSJAHR AÑO DE CONSTRUCCIÓN ZGODNY, z minimalnymi wymogami bezpieczeństwa i przepisami Dyrektyw CE: CONFORMS, to the minimum safety requirements and to the provisions of the EC Regulation: CONFORME, aux minimales conditions de sécurité et aux dispositions des Directives CE: DEN folgenden Mindestsicherheitsanforderungen und gesetzlichen Vorschriften entspricht: CONFORME, a los requisitos mínimos de seguridad y a las disposiciones de las Directivas CE: 2006/42/CE DYREKTYWA MASZYNOWA MACHINERY SAFETY DIRECTIVE DIRECTIVE DE SÉCURITÉ MACHINES RICHTLINIE ZUR MASCHINEN DIRECTIVA MAQUINAS 2006/95/CE DYREKTYWA NISKONAPIECIOWA Z POZNIEJSZYMI MODYFIKACJAMI LOW VOLTAGE DIRECTIVE AND SUBSEQUENT AMENDMENTS DIRECTIVE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION RICHTLINIE ZUR ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN BETREFFEND ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL ZUR VERWENDUNG INNERHALB BESTIMMTER SPANNUNGSGRENZEN DIRECTIVA SOBRE EL MATERIAL ELECTRICO DESTINADO A UTILIZARSE CON DETERMINADOS LIMITES DE TENSION 2004/108/CE DYREKTYWA ZGODNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE DIRECTIVE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNETIQUE RICHTLINIE ZUR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT DIRECTIVA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 97/23/CE DYREKTYWA DOTYCZACA URZADZEN CISNIENIOWYCH PROCEDURA WERYFIKACJI CAT.II MOD.A1 CERTYFIKACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA, 19 RAVENNA (ITALY) CALOSC SKLADA SIE Z WYPOSAZENIA WYMIENIONEGO NA STRONIE 3 PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE ASSESSMENT PROCEDURE CAT II MOD.A1 CERTIFICATION CARRIED OUT BY N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA,19 RAVENNA (ITALY) THE EQUIPMENT SET IS MADE UP OF THE EQUIPMENTS LISTED IN APPENDIX 3 DIRECTIVE CONCERNANT LES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION DIRECTIVE CONCERNANTE LES EQUIPEMENTS QUI TRAVAILLENT SOUS PRESSION PROCEDURE DE EVALUATION CAT. II MOD. A1 CERTIFICATION EFFECTUEE PAR N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA, 19 RAVENNA (ITALY). L ENSEMBLE EST COMPOSE PAR LES EQUIPEMENTS MENTIONNES DANS LE FEUILLE 3 RICHTLINIE ÜBER DRUCKGERÄTE RICHTLINIE ZUR DRUCK AUSRUSTUNGEN PROZEDUR VON ABSCHATZUNG CAT.II MOD.A1 BESCHEINIGUNG VON N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA,19 RAVENNA (ITALY) DIE GESAMTHEIT BESTEHT AUS DEN AUSRUSTUNGEN WIE IM BLATT 3 DIRECTIVA SOBRE EQUIPOS A PRESIÓN PROCEDIMENTO DE EVACUACION CAT.II MOD.A1 CERTIFICATION EFECTUADA POR N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA,19 RAVENNA (ITALIA) EL CONSUNTO ESTA COMPUESTO POR LOS EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL DOCUMENTO 3. Rimini, inż. Focchi Marco 11/11/2010 ver 12/10 2

3 Zgodnie z dyrektywą 2006/42/CE, osobą upoważnioną do ustanowienia dokumentacji technicznej jest: According to the directive 2006/42/CE, the appointed person to create the technical file is: Conformément à l arreté 2006/42/CE, la persone désignée à la création du dossier technique est: Gemaß der Richtlinie 2006/42/CE, die Person ernannt, um die Unterlagen zu vertreten ist: De conformidad con la directiva 2006/42/CE, la persona nombrada para crear la carpeta técnica es: Pan Focchi Marco c/o SPIN s.r.l. Via Casalecchio 35/G Rimini (RN) Italy SPIN s.r.l. Via Casalecchio 35/G Rimini Uaktualnione 24/07/2009 Wyposażenie Opis Model Płyn Grupa płynów Kategoria PED 1 Butla 22 litry P/7 R134a 2 II^ 2 Orurowanie <32 mm. TB7201B R134a 2 Art.3 Pkt3 TB7201R R134a 2 Art.3 Pkt3 TB5002 R134a 2 Art.3 Pkt3 3 Zawór bezpieczeństwa VS1816AHNBRPE R134a 2 IV^ 4 Parownik/Separator SPEVO770150TB R134a 2 Art.3 Pkt3 5 Kondensator Uznawany za STVF R134a 2 Art.3 część Pkt3 orurowania 6 Sprężarka 8822 R134a 2 Art.3 Pkt3 7 Zespół Kolektora R134a 2 Art.3 Pkt3 8 Zawory Uznawane za R134a 2 Art.3 część Pkt3 orurowania CAŁOŚĆ CAŁOŚĆ Stacja klimatyzacyjna TECNOCLIMA 3000 BASIC R134a 2 II^ Stacja TECNOCLIMA 3000 BASIC R134a 2 II^ klimatyzacyjna 11/11/2010 ver 12/10 3

4 Spis treści 1 Gwarancja Ostrzeżenia Dane Środowiskowe Informacje Ogólne Przeznaczenie instrukcji obsługi Zasady Bezpieczeństwa Dane Techniczne Charakterystyka Techniczna Klawiatura Akcesoria w zestawie Instalacja i Środki Bezpieczeństwa Wskazówki odnośnie zachowania integralności urządzenia Instalacja Przygotowanie Stacji Wykonywane działania Środki Bezpieczeństwa Opis Stacji Wymiana papieru drukarki (wersja Printer) Wiadomości na wyświetlaczu Przygotowanie Stacji Użytkowanie Stacji Napełnianie Butli wewnętrznej Test Ciśnieniowy Tryb Ręczny Opis działania menu Ręczn./Autom Funkcja odzyskiwania: Test Ciśnieniowy systemem WSC Tryb Automatyczny Baza danych Menu Czyszczenie Mycie Recycling Mycie Wewnętrzne Test Azotu Druk (tylko w wersji Printer) Wydruk (tylko w wersji Printer) Układ /11/2010 ver 12/10 4

5 9.9.1 Data Godzina Język Test Kalibracji Ustawienia LCD Przekaz Danych Ustawienia Oleju Ustawienia Węży Ustawienia Długości Węży Ustawienia MULTIPASS Info Ogrzewanie Butli wewnętrznej Rutynowa konserwacja Olej w Pompie Uzupełnianie Oleju Wymiana Oleju w Pompie Wymiana filtra osuszającego Informacje dotyczące Pozostałych Elementów Ryzyka /11/2010 ver 12/10 5

6 1 Gwarancja Urządzenie jest objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty dostawy. Gwarancją nie są objęte sprężarka i pompa próżniowa, jeśli okaże się, że pracowały z niewłaściwym rodzajem smaru lub na sucho. 2 Ostrzeżenia Ten symbol jest używany w przypadku, gdy nieprzestrzeganie lub błędna interpretacja instrukcji obsługi może stanowić zagrożenie dla osób. W ramach uzupełnienia instrukcji obsługi, poniżej przedstawiono różne sposoby wykorzystania stacji: Nadzorować stację w trakcie jej przemieszczania i unieruchomić ją podczas użytkowania; Nie wystawiać stacji na działanie temperatury otoczenia > 45 C ; czas używania stacji na zewnątrz musi być ograniczony jedynie do niezbędnego przeprowadzenia operacji; Nie używać stacji w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem; Używać stacji w miejscach chronionych przed deszczem. 3 Dane Środowiskowe HAŁAS Stacja ma wartość Lep,d mniejszą niż 70 db (A). Jeżeli jest umieszczona w otoczeniu o poziomie hałasu przekraczającym 80 db(a), pracodawca jest zobowiązany poinformować i przeszkolić operatora odnośnie ryzyka wynikającego z ekspozycji na hałas, oraz podjąć odpowiednie środki po skonsultowaniu się z kompetentnym lekarzem. OPAKOWANIE Nie wyrzucać do śmieci ewentualnych części opakowania, ale posortować je w zależności od rodzaju materiału (np. karton, drewno, tworzywa sztuczne, itp.) i usunąć je zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI Po wycofaniu Urządzenia z eksploatacji należy: USUWANIE Wyłączyć Stację, odłączając ją od sieci zasilania elektrycznego i odcinając przewód zasilający; Wymontować Panel Elektroniczny i odpowiadającą mu płytkę obwodu drukowanego Wymontować elementy i pogrupować je według rodzaju. Po wycofaniu Urządzenia z eksploatacji należy usunąć jego elementy, pogrupowane według rodzaju, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. W szczególności, odnośnie elementów elektrycznych i elektronicznych, zwanych "Odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)" w ramach dekretu 151/2005 w sprawie wdrożenia dyrektyw 2002/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/WE odnośnie ograniczenia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz usuwania odpadów, Producent nakazuje: Nie usuwać jako odpadów komunalnych i przeprowadzić oddzielną zbiórkę; Poinformować się u dystrybutora odnośnie punktów zbiórki upoważnionych do prawidłowego usuwania; Postępować zgodnie z normami odnośnie prawidłowej gospodarki odpadami, w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego; 11/11/2010 ver 12/10 6

7 Symbol obecny obok oznacza nakaz przeprowadzenia selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w momencie złomowania. Dystrybutor, który nie zorganizuje profesjonalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów WEEE podlega karze grzywny administracyjnej w wysokości od ,00 do ,00 euro. USUWANIE ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poniżej zamieszczono instrukcje usuwania baterii litowej CR2032 obecnej w stacji: Ustawić wyłącznik główny stacji w pozycji off; Odłączyć stację od sieci zasilania elektrycznego; Zdjąć tylną pokrywę odkręcając śruby mocujące; Usunąć baterię okrągłą z obwodu drukowanego. 4 Informacje Ogólne 4.1 Przeznaczenie instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi i konserwacji stacji odzysku, recyklingu, opróżniania i napełniania TECNOCLIMA 3000 BASIC i ma na celu udzielenie wskazówek odnośnie pełnej obsługi urządzenia i jego okresowych konserwacji. Koniecznie przeczytać instrukcję obsługi w celu zapewnienia prawidłowego działania niniejszego urządzenia. Stacja wyposażona jest w urządzenia zabezpieczające mające za cel zapobieganie wypadkom osób obsługujących. Producent uchyla się od odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie urządzenia oraz za nieprzestrzeganie ze strony użytkownika niniejszych wytycznych bezpieczeństwa. Instrukcja stanowi część urządzenia i musi mu zawsze towarzyszyć, także w przypadku jego sprzedaży. Urządzenie oznaczone jest tabliczką wskazującą model, rok produkcji i numer seryjny. Tabliczka umieszczona jest po bocznej stronie stacji (rys.1) Rysunek 1 - Tabliczka znamionowa UWAGA: NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA SPECJALISTÓW, KTÓRZY MUSZĄ BYĆ OBEZNANI Z SYSTEMAMI CHŁODNICZYMI, CZYNNIKAMI CHŁODNICZYMI I EWENTUALNYMI SZKODAMI, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE PRZEZ URZĄDZENIA POD CIŚNIENIEM. URZĄDZENIE TECNOCLIMA 3000 BASIC JEST W STANIE WYKONAĆ FAZY ODZYSKU, RECYKLINGU, OPRÓŻNIANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH AUT I POJAZDÓW PRZEMYSŁOWYCH ZAWIERAJĄCYCH FREON R134A. NIE PONOSI SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE INNEGO RODZAJU FREONU. 4.2 Zasady Bezpieczeństwa PODCZAS PRACY W OBECNOŚCI CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH NIEZBĘDNE JEST UŻYWANIE RĘKAWIC I OKULARÓW OCHRONNYCH. ZALECA SIĘ PRACĘ W OTOCZENIACH WENTYLOWANYCH, ABY UNIKAĆ WDYCHANIA FREONU. JEŚLI CZYNNIK CHŁODNICZY PRZYPADKOWO WEJDZIE W KONTAKT ZE SKÓRĄ, WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: 1) ODMROZIĆ PRZY POMOCY WODY DOTKNIĘTY OBSZAR 2) OSTROŻNIE ZDJĄĆ ZANIECZYSZCZONE UBRANIE 3) SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. UWAGA: UBRANIA MOGĄ PRZYLEGAĆ DO SKÓRY W PRZYPADKU ODMROŻENIA; 11/11/2010 ver 12/10 7

8 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI, DZIAŁAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) PRZEMYĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY 2) NATYCHMIAST WEZWAĆ POMOC LEKARSKĄ W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO POŁKNIĘCIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO, DZIAŁAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) PRZEPŁUKAĆ DOKŁADNIE USTA I WYPIĆ DUŻĄ ILOŚĆ WODY 2) WEZWAĆ POMOC LEKARSKĄ. 5 Dane Techniczne 5.1 Charakterystyka Techniczna Sprężarka: Moc: Zdolność odzysku (ciecz): Pompa próżniowa: Wydajność: Hermetyczna z automatycznym przywracaniem oleju 250 watt 400g/min Jednostopniowa 100l/min Stopień próżni: 7x10 2 Test próżni: Zbiornik: Pojemność czynnika chłodniczego: Manometry Niskiego i Wysokiego ciśnienia: Dokładność wagi: Zasilanie: Głośność: Długość węży: Wymiary urządzenia: Waga: Drukarka 24 kolumnowa: Automatyczny z alarmem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu Z podgrzewaczem - z podwójnym pływakiem i zaworem bezpieczeństwa 22 Kg Analogowe, umieszczone w przedniej części urządzenia ± 5g 230 V / 50 Hz Mniejsza niż 70 db (mierzona fonometrem klasy 2 zgodnie z normami IEC 651 i IEC 804) 3 m szt. 550 x 450 x h 990 mm 80 Kg Tylko w wersji Printer 5.2 Klawiatura Do głównych przycisków klawiatury należą: Przyciski strzałki do przemieszczania się (1) Przycisk Enter do zatwierdzania (2) Przycisk C/E do kasowania lub zapamiętywania (w zależności od funkcji) - (3) 3 1 Rysunek 2 - Klawiatura /11/2010 ver 12/10 8

9 5.3 Akcesoria w zestawie szt. 1 wąż niskiego ciśnienia dł = 3m szt. 1 wąż wysokiego ciśnienia dł = 3 m szt. 1 złącze błyskawiczne niskiego ciśnienia szt. 1 złącze błyskawiczne wysokiego ciśnienia szt. 1 plastikowy dozownik o pojemności 250g do wtrysku nowego oleju szt. 1 plastikowy dozownik o pojemności 250g do spuszczania zużytego oleju szt. 1 kabel zasilania Rysunek 3 - Akcesoria w zestawie 6 Instalacja i Środki Bezpieczeństwa 6.1 Wskazówki odnośnie zachowania integralności urządzenia Przed uruchomieniem stacji sprawdzić obecność oleju w pompie próżniowej. W przypadku braku oleju, uzupełnić do poziomu, który powinien być widoczny na przeznaczonym do tego wskaźniku. Używać wyłącznie oleju mineralnego dla pomp próżniowych typu AV68 (Art. AV68I). 6.2 Instalacja Urządzenie musi być transportowane i podnoszone w pionowej pozycji; Jego pochylenie może spowodować wyciek oleju z pompy próżniowej i sprężarki. Urządzenie może być transportowane tylko na płaszczyźnie; jego używanie nie jest wskazane na nierównych powierzchniach innych niż warsztat. Rysunek 4 - Gniazdo zasilania 6.3 Przygotowanie Stacji Przed rozpoczęciem użytkowania stacji, upewnić się że napięcie elektryczne jest zgodne z napięciem uwzględnionym na tabliczce znamionowej, znajdującej się obok bocznego gniazda zasilania (rys. 4). WAŻNE: STACJA MUSI BYĆ PODŁĄCZONA DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO ZABEZPIECZONEGO PRZED POŚREDNIM KONTAKTEM, ZGODNIE Z NORMAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU. ZALECA SIĘ SUMIENNE PRZESTRZEGANIE WCZEŚNIEJ OPISANYCH NORM BEZPIECZEŃSTWA, W CELU ZABEZPIECZENIA PERSONELU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UŻYTKOWANIE UKŁADÓW CHŁODNICZYCH POD CIŚNIENIEM 6.4 Wykonywane działania Stacja TECNOCLIMA 3000 BASIC jest w stanie wykonywać fazy odzysku, recyklingu, opróżniania i napełniania układów klimatyzacyjnych aut i pojazdów przemysłowych zawierających freon R134a. Nie ponosi się odpowiedzialności za wykorzystanie innego rodzaju freonu. 6.5 Środki Bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 16 bar dla butli wewnętrznej 11/11/2010 ver 12/10 9

10 Termiczne zabezpieczenie sprężarki przed przeciążeniem (wewnątrz sprężarki) Alarmy elektroniczne dla napełnień powyżej 80% pojemności i dla minimalnej ilości gazu potrzebnego do wykonania napełnienia (< 1Kg ) Alarm niewłaściwej eksploatacji w przypadku próby wykonania opróżnienia w obecności instalacji pod ciśnieniem Kontrolka poziomu oleju w pompie Elektroniczny czujnik ciśnienia do wyłączenia sprężarki, odzyskiwania i automatycznej kontroli wycieków Zawory elektryczne do całkowitej automatyzacji funkcji Panel wyświetlacza LCD z elektronicznym zabezpieczeniem Bezpiecznik na module zapłonu Rozgrzewanie butli (opcjonale) 11/11/2010 ver 12/10 10

11 7 Opis Stacji Z odniesieniem do niżej przedstawionych rysunków. ODNIESIENIA Fig. 7a Rys. 7b Rys. 7c Rys. 7d Rys. 7e Rys. 8a Rys. 8b Rys. 8c Rys. 8d Rys. 8e Rys. 8f Rys. 8g Rys. 8h Rys. 8i Złączki serwisowe niskiego i wysokiego ciśnienia + kieszeń na akcesoria Manometr Ciśnienia Butli wewnętrznej Zbiornik nowego oleju - zużytego oleju Zawór do spuszczania gazów nieskondensowanych Pompa Próżniowa i kontrolka poziomu oleju Wyświetlacz graficzny do wyświetlania danych/ustawień/temperatury/ilości gazu w butli Klawiatura 4 przyciski Drukarka (tylko w wersji Printer) Moduł polisnap z wyłącznikiem zapłonu, bezpiecznikami Wejście USB do uaktualniania Rączka do transportu Manometr analogowy niskiego ciśnienia Manometr analogowy wysokiego ciśnienia Kieszeń na przyrządy Rysunek 5 - Stacja Prawy Bok Rysunek 6 - Stacja Lewy Bok 11/11/2010 ver 12/10 11

12 b a d c e Rysunek 5 - Poszczególne elementy stacji g h c e d a i f Rysunek 6 - Poszczególne elementy stacji 11/11/2010 ver 12/10 12

13 7.1 Wymiana papieru drukarki (wersja Printer) Rysunek 7 - Działania w celu wymiany papieru Śledzić postępowanie jak pokazano na rysunkach powyżej. 7.2 Wiadomości na wyświetlaczu Wszelkie powiadomienia występują w postaci komunikatów na wyświetlaczu LCD. Po włączeniu wyświetlacz pokazuje ilość freonu obecnego w butli wewnętrznej. W przypadku wystąpienia anomalii podczas wykonywania poszczególnych faz, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy lub powiadomienie o błędzie. 8 Przygotowanie Stacji W celu przygotowania stacji odnieść się do Rozdziału 7. LP HP Rysunek 9 - Złączki Rysunek 8 - Węże serwisowe Wysokiego i Niskiego ciśnienia 1 - Przymocować węże do złącz gwintowanych (1/4 sae), niskiego i wysokiego ciśnienia stacji rys Przykręcić złącza błyskawiczne do węży (niebieski = niskie ciśnienie czerwony = wysokie ciśnienie) rys Podłączyć wtyczkę zasilania i nacisnąć wyłącznik główny w celu włączenia stacji (rys. 8-d). 4 - Skontrolować na wyświetlaczu ilość freonu obecnego w butli wewnętrznej. 5 - Wypełnić zbiornik nowego oleju (Hb) przeznaczonym do tego syntetycznym olejem chłodniczym (typu RL opcjonalne). Rysunek 10 - Dozowniki Oleju: [G] zużyty - [Hb] nowy - [Ha] dodatek Rysunek 11 - Syntetyczny olej chłodniczy R134 art 21 CR (opcjonalne) Hb Ha G 11/11/2010 ver 12/10 13

14 9 Użytkowanie Stacji 9.1 Napełnianie Butli wewnętrznej Ilość czynnika chłodniczego obecnego w butli wewnętrznej została wprowadzona do wykonania testu i kontroli stacji i jest wystarczająca do całkowitego napełnienia, w związku z tym po uruchomieniu zaleca się napełnienie gazem używając butli zewnętrznej. Całkowita zalecana ilość gazu 7-8 Kg. W celu uzupełnienia butli wewnętrznej stacji Tecnoclima 3000 Basic, podłączyć czerwony wąż wysokiego ciśnienia do butli zewnętrznej (po stronie płynów!). Otworzyć zawór butli i zaznaczyć w menu opcję napełnianie butli ; Potwierdzając wybór przyciskiem Enter, wyświetlacz pokaże ilość gazu obecnego w pamięci. Otworzyć czerwony zawór stacji. Używając przycisków strzałek, zaprogramować ilość gazu jaką zamierza się odzyskać biorąc pod uwagę gaz już obecny w butli wewnętrznej. Potwierdzając przyciskiem enter na wyświetlaczu pokaże się: ilość odzyskanego gazu/ilość zaprogramowana/ilość całkowita obecna w butli/ciśnienie gazu w odzysku. UWAGA: Nigdy nie przekraczać maksymalnej pojemności butli (80% całkowitej pojemności). Po uzyskaniu zaprogramowanej ilości, na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący, który nakazuje zamknięcie zaworu butli zewnętrznej i potwierdzenie przyciskiem enter. Zostaną odzyskane pozostałości gazu obecnego w wężach i obwodzie stacji klimatyzacyjnej. UWAGA: jeśli nie zostanie uzyskana zaprogramowana ilość, wyświetlacz pokaże wiadomość Niewystarcz.gazu. Uwaga: Stacja wyposażona jest w urządzenie zabezpieczające, które kontroluje ilość gazu obecnego w butli wewnętrznej; podczas próby wykonania odzysku przy butli napełnionej powyżej dozwolonego progu (>80%), na wyświetlaczu pojawi się wiadomość informująca o pełnej butli. W takich okolicznościach niezbędne jest upuszczenie nadmiaru gazu do butli zewnętrznej ładowalnej. Napełnianie butli BUTLA WEWNĘTRZNA WYPOSAŻONA JEST W MECHANICZNY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRY OTWIERA SIĘ AUTOMATYCZNIE, KIEDY CIŚNIENIE PRZEKRACZA 16 BAR. DRUGI ZAWÓR ZNAJDUJE SIĘ NA BUTLI ZEWNĘTRZNEJ. 9.2 Test Ciśnieniowy Aby wykonać test ciśnieniowy urządzenia, zamknąć zawory wysokiego i niskiego ciśnienia stacji Tecnoclima 3000 Basic. Włączyć silnik pojazdu i klimatyzację. Sprawdzić wartość ciśnień na dwóch manometrach (LP i HP). Aby dodać gaz do układu klimatyzacyjnego podczas testu, zaprogramować ilość gazu w trybie ręcznym i otworzyć TYLKO zawór niskiego ciśnienia (LP) Aby spuścić gaz z układu klimatyzacyjnego, otworzyć TYLKO zawór wysokiego ciśnienia (HP) i wykonać odzysk. 11/11/2010 ver 12/10 14

15 Nacisnąć C/E aby przerwać i wyjść. UWAGA: Nigdy nie otwierać jednocześnie zaworów (LP i HP), podczas testu ciśnieniowego! Wyświetlacz pokaże komunikat Odłączyć węże, można postępować na dwa sposoby: Jeśli chce się odzyskać gaz obecny w wężach stacji Tecnoclima 3000 Basic, usunąć złącza błyskawiczne z układu klimatyzacyjnego i nacisnąć Enter, w przeciwnym razie nacisnąć C/E. Wartości podanych ciśnień są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od układu klimatyzacyjnego pojazdu. Temperatura otoczenia Niskie Ciśnienie Wysokie Ciśnienie C 15 0,5 2,0 7,5 13 C 20 0,5 2, C 25 0,5 2, C 30 0, UWAGA: Funkcja Test ciśn. WSC w stacji Tecnoclima 3000 Basic jest nieobecna!!! 9.3 Tryb Ręczny Naciskając jakikolwiek przycisk na stronie głównej (stand by), uzyskuje się dostęp do menù Ręcznie/Automatycznie. W razie potrzeby, użyć przycisków strzałek w celu wyszukania żądanej opcji. Potwierdzając wybór Ręcznie/Automatycznie przyciskiem Enter, możliwe jest wykonanie następujących działań: Odzysk Opróżnianie Test Próżni Wtrysk Oleju Ładowanie Gazu Uwaga: aby wykonać opróżnienie, niezbędne jest aby układ klimatyzacyjny był pozbawiony gazu; Aby wykonać wtrysk oleju lub ładowanie gazu, system musi być opróżniony (najpierw wykonać opróżnianie) Opis działania menu Ręczn./Autom. Funkcja odzyskiwania: Przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę R ; po naciśnięciu Enter zostanie odzyskany freon z układu klimatyzacyjnego. Odzyskiwanie zakończy się automatycznie, kiedy układ klimatyzacyjny będzie wolny od gazu (ciśnienie < 0,2bar). W każdym momencie można przerwać fazę odzyskiwania, poprzez naciśnięcie przycisku C/E. 11/11/2010 ver 12/10 15

16 Po zakończeniu odzyskiwania, stacja przejdzie automatycznie do fazy spustu oleju (pompa próżniowa zostanie uruchomiona); Spust oleju Pod koniec usuwania oleju (lub jeśli zostanie przerwana faza odzyskiwania), wyświetlacz pokazuje komunikat Druk sprawozd. ; potwierdzając przyciskiem Enter zostanie wydrukowana ostatnio wykonana czynność (tylko w wersji Printer). Nacisnąć przycisk C/E jeśli nie zamierza się wykonać wydruku. Druk sprawozd.? Naciskając R, w przypadku opróżnionej instalacji, wyświetlacz pokaże komunikat Pusty obieg. Nacisnąć C/E aby wyjść. Opróżnianie i test próżni Przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę V ; Naciskając Enter zostanie wyświetlony czas opróżnienia obecny w pamięci. Zaprogramować przyciskami strzałkami żądany czas opróżnienia (zalecany czas to minimum 20 minut). uwaga: W celu zatwierdzenia zaprogramowanego czasu i rozpoczęcia fazy oprożnienia, nacisnąć przycisk enter. Natomiast jeśli chce się potwierdzić zaprogramowany czas bez przeprowadzenia opróżnienia, nacisnąć przycisk C/E (programowanie trybu automatycznego); Postępując według tej samej procedury można zaprogramować test próżni. 11/11/2010 ver 12/10 16

17 W przypadku zaprogramowania testu próżni (> 0), zostanie on wykonany automatycznie pod koniec fazy prożni. Po upłynięciu zaprogramowanego czasu, jeśli nie zostaną wykryte straty w układzie klimatyzacyjnym, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Druk sprawozd. (tylko w wersji Printer). Jeśli zostaną wykryte straty w układzie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Straty w układzie. (tylko jeśli uprzednio został zaprogramowany test wycieków); w takim przypadku należy wykryć ewentualny wyciek przy pomocy lampy detektorowej lub detektora elektronicznego (na zamówienie). Nacisnąć C/E aby wyjść. Straty w układzie! Uwaga: aby wykonać opróżnienie, niezbędne jest aby układ klimatyzacyjny był pozbawiony ciśnienia. Jeśli podczas opróżniania zostanie wykryty wyciek, stacja Tecnoclima 3000 Basic wyemituje serię dźwięków alarmowych, zwracając w ten sposób uwagę użytkownika. Napełnianie olejem: Przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę Oil lub UV, w zależności od tego czy chce się wlać nowy olej. Naciskając Enter dla wybranej opcji, zostanie wyświetlona ilość oleju (w gramach) przeznaczona do napełnienia. uwaga:. - W celu zatwierdzenia zaprogramowanej ilości i napełnienia olejem, nacisnąć przycisk enter. - Natomiast jeśli chce się potwierdzić zaprogramowaną ilość bez napełniania olejem, nacisnąć przycisk C/E (programowanie trybu automatycznego); UWAGA: Aby wykonać wtrysk oleju, instalacja musi zostać opróżniona (najpierw wykonać opróżnianie układu klimatyzacyjnego); Jeśli zostanie wlana ilość oleju odmienna od zaprogramowanej, wykonać poprawkę śledząc wskazówki podane w rozdziale Układ Ustawienia oleju. Ładowanie gazu: Przed dalszym postępowaniem, upewnić się, że w butli wewnętrznej jest wystarczająca ilość gazu. Przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę C. Naciskając Enter zostanie wyświetlona ilość gazu zapisana w pamięci. Zaprogramować przyciskami strzałkami ilość gazu, którą zamierza się napełnić układ klimatyzacyjny. uwaga: 11/11/2010 ver 12/10 17

18 - W celu zatwierdzenia zaprogramowanej ilości i napełnienia gazem, nacisnąć przycisk enter. - Jeżeli natomiast chce się potwierdzić zaprogramowaną ilość bez przeprowadzenia napełniania, nacisnąć przycisk C/E (programowanie trybu automatycznego); Po zakończeniu napełniania, wyświetlacz pokaże komunikat Odłączyć węże, można postępować na dwa sposoby: - Jeżeli chce się odzyskać gaz obecny w wężach stacji Tecnoclima 3000 Basic, usunąć złącza błyskawiczne z układu klimatyzacyjnego i nacisnąć Enter, w przeciwnym razie nacisnąć C/E, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Druk sprawozd.? (wersja Printer). Potwierdzając przyciskiem Enter zostanie wydrukowana (tylko w wersji Printer) ostatnio wykonana czynność. Nacisnąć przycisk C/E jeśli nie zamierza się wykonać wydruku. Druk sprawozd.? 9.4 Test Ciśnieniowy systemem WSC UWAGA: Funkcja Test ciśn. WSC w stacji Tecnoclima 3000 Basic jest nieobecna 9.5 Tryb Automatyczny Przed dalszym postępowaniem upewnić się, że w butli wewnętrznej jest wystarczająca ilość gazu. Naciskając jakikolwiek przycisk na stronie głównej (standby), uzyskuje się dostęp do menù Ręcznie/Automatycznie. Potwierdzając wybór Ręcznie/Automatycznie przyciskiem Enter, będzie możliwe automatyczne wykonanie całego cyklu. W celu zmodyfikowania wyświetlanych parametrów, śledzić wskazówki opisane w rozdziale Ręczn./Autom." Po zmodyfikowaniu parametrów, przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę Start i potwierdzić przyciskiem enter. Zostanie automatycznie wykonany cały cykl. Po zakończeniu cyklu, wyświetlacz pokaże komunikat Odłączyć węże, w takim wypadku można postępować na dwa sposoby: - Jeśli chce się odzyskać gaz obecny w wężach stacji Tecnoclima 3000 Basic, usunąć złącza błyskawiczne z układu klimatyzacyjnego i nacisnąć Enter, w przeciwnym razie nacisnąć C/E, wyświetlacz pokaże komunikat Druk sprawozd.. Potwierdzając przyciskiem Enter zostanie wydrukowana informacja o ostatnio wykonanej czynności. Nacisnąć przycisk C/E jeśli nie zamierza się wykonać wydruku. 11/11/2010 ver 12/10 18

19 W celu wykonania testu ciśnień postępować zgodnie z procedurą: Test Ciśnieniowy uprzednio opisaną. UWAGA:Jeśli zostaną wykryte straty w układzie, na wyświetlaczu ukaże się komunikat Straty w układzie. (tylko jeśli uprzednio został zaprogramowany test strat); UWAGA: Jeśli przez rozpoczęciem fazy napełniania, ilość gazu obecnego w butli wewnętrznej będzie mniejsza niż 1Kg, wyświetlacz pokaże komunikat niewystarcz.gazu. UWAGA: Komunikat nie jest wyświetlany przed rozpoczęciem fazy napełniania! 9.6 Baza danych Przed dalszym postępowaniem upewnić się, że w butli wewnętrznej jest wystarczająca ilość gazu. Aby uzyskać dostęp do bazy danych, nacisnąć przycisk ENTER po uprzednim wybraniu opcji BAZA DANYCH z menu: Używać przycisków strzałek w celu wyszukania odpowiedniej marki, potwierdzając jej wybór przyciskiem enter. Wybrać odpowiedni pojazd zatwierdzając przyciskiem enter ; Używać przycisków strzałek w celu wyszukania wersji wybranego modelu. Naciskając przycisk enter, zostaną wyświetlone parametry wybranego pojazdu. Wybrać start w celu wykonania całego cyklu automatycznie. W celu tymczasowego zmodyfikowania wyświetlanych parametrów, śledzić wskazówki opisane w rozdziale Ręczn./Autom. Po zakończeniu cyklu, wyświetlacz pokaże komunikat Odłączyć węże, w takim wypadku można postępować na dwa sposoby: - Jeśli chce się odzyskać gaz obecny w wężach stacji Tecnoclima 3000 Basic, usunąć złącza błyskawiczne z układu klimatyzacyjnego i nacisnąć Enter, w przeciwnym razie nacisnąć C/E, wyświetlacz pokaże komunikat Druk sprawozd. Potwierdzając przyciskiem Enter zostanie wydrukowana informacja o ostatnio wykonanej czynności. Nacisnąć przycisk C/E jeśli nie zamierza się wykonać wydruku. W celu wykonania testu ciśnieniowego postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Test ciśnieniowy. UWAGA: Jeśli przed rozpoczęciem fazy napełniania, ilość gazu obecnego w butli wewnętrznej będzie mniejsza niż 1Kg, wyświetlacz pokaże komunikat niewystarcz.gazu. UWAGA: Komunikat nie jest wyświetlany przed rozpoczęciem fazy napełniania! 9.7 Menu W menu znajdują się następujące funkcje: CZYSZCZENIE * MYCIE RECYCLING * MYCIE WEWNĘTRZNE TEST AZOTU* DRUK (wersja Printer) WYDRUK (wersja Printer) *UWAGA. funkcje oznaczone gwiazdką mogą być wykorzystane tylko z użyciem specjalnych akcesoriów dostępnych na zamówienie. 11/11/2010 ver 12/10 19

20 Skontaktować sprzedawcę w celu zapoznania się z kosztami i dostępnością zestawów Czyszczenie Uwaga:W celu wykonania czyszczenia układu klimatyzacyjnego, należy zamówić u dystrybutora przeznaczony do tego zestaw Zestaw do mycia Spin, umożliwia mycie układów klimatyzacyjnych bez rozmontowywania systemu lub sprężarki na części. Po zakończeniu mycia, możliwe jest wydrukowanie informacji o ostatnio wykonanej czynności (wersja Printer). UWAGA: Instrukcja obsługi obecna w zestawie Mycie Recycling Funkcja nieobecna!!! Mycie Wewnętrzne Stacja jest w stanie wykonać samoczyszczenie obwodu wewnętrznego. Funkcja mycia wewnętrznego jest szczególnie używana w obecności gazu w butli wewnętrznej. W celu wykonania mycia wewnętrznego, zamknąć zawory niskiego i wysokiego ciśnienia, następnie nacisnąć enter po wybraniu z menu Mycie wewnętrzne. Mycie zakończy się automatycznie po półtorej minuty Test Azotu Test azotu pozwala skontrolować szczelność układu klimatyzacyjnego pod ciśnieniem. W celu wykonania testu należy zamówić u dystrybutora przeznaczony do tego zestaw. UWAGA: Instrukcja obsługi obecna w zestawie 9.8 Druk (tylko w wersji Printer) Funkcja druk pozwala na wydrukowanie informacji o ostatnio wykonanej czynności. Wybrać druk z menu i zatwierdzić przyciskiem enter Wydruk (tylko w wersji Printer) Stacja Tecnoclima 3000 Basic spełnia założenia nowych dyrektyw europejskich w zakresie zapamiętywania odzyskanego i ładowanego gazu oraz nowego oleju ładowanego do układu klimatyzacyjnego. Wybierając z menu funkcję Wydruk możliwe jest otrzymanie całkowitego raportu serwisowego gazu i oleju, od daty początkowej (reset liczników), do daty wydruku. Dane mogą być wyświetlane również dzięki funkcji info dostępnej w menu głównym. 9.9 Układ Menu Układ pozwala na zmianę niektórych ustawień stacji Tecnoclima 3000 Basic Data Godzina Potwierdzając wybór przyciskiem enter, możliwe jest modyfikowanie daty i godziny. Używać przycisków strzałek w celu zmiany podświetlonych danych i przycisku enter w celu potwierdzenia. Potwierdzając wartość minutową wychodzi się z fazy regulacji daty/zegara. Nacisnąć C/E aby wyjść Język Użyć niniejszej funkcji w celu wyboru żądanego języka Test Kalibracji Test kalibracji pozwala na kontrolę stanu wagi gazu i oleju (jeśli jest obecna). 11/11/2010 ver 12/10 20

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 1/19 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI

A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści I Ostrzeżenia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA A/C WSTĘP Poniższa instrukcja obsługi ma za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkie niezbędne wiadomości na temat urządzenia, jego zastosowania i okresowej

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive

MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive WOLLERS AUTOMOTIVE ul. Andrzeja Struga 78 90-557 Łódź www.wollers.com email: biuro@wollers.com tel. 695 912 229 tel. 503 019 025 MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive Stacje do klimatyzacji ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO OBSŁUGI UKŁADÓW KLIMATYZACJI MAGNETI MARELLI CLIMA TECH TOP HFO

URZĄDZENIE DO OBSŁUGI UKŁADÓW KLIMATYZACJI MAGNETI MARELLI CLIMA TECH TOP HFO CLIMA TECH TOP HFO CLIMA TECH TOP HFO NR KATALOGOWY: 007950015070 Urządzenie do napełniania i diagnostyki instalacji klimatyzacji, w których używany jest nowy gaz GAS HFO-1234yf. Wyposażone w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE Rodzina Koolkare oferuje szereg urządzeń do obsługi układów AC, które są zaprojektowane tak, aby spełnić różnorodne potrzeby wszystkich rodzajów warsztatów. Poniższa

Bardziej szczegółowo

VRR12C INSTRUKCJA OBSŁUGI

VRR12C INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego VRR12C INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNE WYTYCZNE, CO DO OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA 3 2. DANE TECHNICZNE 5 3. SCHEMAT URZĄDZENIA I WYKAZ CZĘŚCI 5 4. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

via Casalecchio, 35/G 47851 RIMINI (RN) ITALY

via Casalecchio, 35/G 47851 RIMINI (RN) ITALY INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI Maszyna STACJA KLIMATYZACJI Model SLEEK TFT Producent Biuro i Zakład SPIN s.r.l. via Casalecchio, 35/G 47851 RIMINI (RN) ITALY tel: ++39.0541.730777 fax: ++39.0541.731315

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do klimatyzacji Konfort 760R

Urządzenie do klimatyzacji Konfort 760R Urządzenie do klimatyzacji Konfort 760R Konfort 760R jest superautomatycznym urządzeniem wykonującym swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Nowatorskie rozwiązania stawiają to urządzenia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do klimatyzacji Konfort 780R BI-GAS

Urządzenie do klimatyzacji Konfort 780R BI-GAS Urządzenie do klimatyzacji Konfort 780R BI-GAS Najwyższy model wśród urządzeń z najnowszej serii firmy TEXA. Jako jedyne na rynku przystosowane do jednoczesnej obsługi dwóch gazów: R134a oraz R1234yf.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi ma na celu pomoc uŝytkownikom stacji Valeo Clim Fill w codziennej obsłudze urządzenia. Więcej informacji moŝna znaleźć w instrukcji obsługi. Odzysk czynnika

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do klimatyzacji. Konfort 760R

Urządzenie do klimatyzacji. Konfort 760R Urządzenie do klimatyzacji Konfort 760R Konfort 760R jest superautomatycznym urządzeniem wykonującym swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Nowatorskie rozwiązania stawiają to urządzenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S

Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Dane techniczne... 4 3. Standardowa procedura odzysku czynnika płynnego/gazu..

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Dokumentacja techniczno-ruchow a i instrukcja obsługi COG2/001U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2005 r. COMMON S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

CAS POLSKA 2005 1 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 3 2. Wstęp... 5 3. Widok ogólny... 6 4. Klawiatura i wyświetlacz... 6 5. Instalacja wagi... 7 6. Opis funkcji klawiszy... 7 7. Obsługa wagi... 8 a) Ważenie proste...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy Instrukcja dla kierowcy 1 Zespół wydawania 1.1 Pneumatycznie uruchamiany kolektor 1.2 Pneumatycznie uruchamiany zawór kolektora 1.3 Pneumatyczny zawór odpowietrzania 1.4 Złącze do napełniania 1.5 Czujnik

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160*

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* ART2000i Digital Dimming System Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* Wstęp 1. Regulator ART2000i 1.1 Opis systemu ART2000i jest wysokiej klasy regulatorem do zastosowań

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD

Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Moduł kontroli dostępu RFID nr ref. 1052/MKD Wersja III, 30.05.2014 Wyb ie rz n umer lo kalu i po czeka j na p ołącz enie lub zatwierdź przycisk iem... Błędy kasuj p rzycisk ie m..... Aby otworzyć drzwi

Bardziej szczegółowo

AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000. 3 Stacja serwisowania układów klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi

AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000. 3 Stacja serwisowania układów klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi ASC_pl.book Seite 1 Dienstag, 30. Juni 2009 5:18 17 AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000 3 Stacja serwisowania układów klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi ASC_pl.book Seite

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-M711G EL-M710G OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6

Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6 Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia Wózki serwisowe gazu SF 6 Ta seria solidnych zestawów obejmuje wersje, umożliwiające przechowywanie gazu SF 6 w postaci płynnej i gazowej. Gaz SF

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Hydromette BL Compact TF

Hydromette BL Compact TF Hydromette BL Compact TF czujnik wyświetlacz strzałka do góry włącz/wyłącz przycisk pomiaru strzałka do dołu Producent: Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH Dystrybutor: Emerbi Paweł Trocki, Polska EMERBI,

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

www.odczynniki-chemiczne.com

www.odczynniki-chemiczne.com WYPARKA PRÓŻNIOWA 30-RE000B Zmiana fali±c0 50-000ml 000ml pionowa,podwójna spiralna,zwrotna,szlify standard PTFE, z pokrywą,.4kw 0~50 mm(automatycznie) 0~00 rpm(nastawny), 40W >.5 l/h cyfrowa opcja 0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901. Tester sieci LAN z LCD. Tenmars Electronics Co., LTD INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-901 Tester sieci LAN z LCD Tenmars Electronics Co., LTD 1. WPROWADZENIE TM-901 to przenośny tester służący do weryfikacji połączeń i wykrywania usterek okablowania sieci LAN wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo