Tecnoclima 3000 Basic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tecnoclima 3000 Basic"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Urządzenie Machine Machine Maschinen Máquina STACJA KLIMATYZACYJNA Model Model Model Modell Modelo Tecnoclima 3000 Basic Producent Manufacturer Constructeur Hersteller Constructor SPIN s.r.l. Biura i Fabryka Offices & Factory Bureaux et Usine Büro und Werk Oficinas y Establecimiento via Casalecchio, 35/G RIMINI (RN) ITALY tel: fax: http: Deklaracja Zgodności CE EC Declaration of Conformity Declaration de Conformité CE EG - Konformitätserklärung Declaracion de Conformidad CE

2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE EC - DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARACION DE CONFORMIDAD CE SPIN srl Biura i Fabryka Offices & Factory Bureaux et Usine Büro und Werk Oficinas y Establecimiento RIMINI (RN) ITALY Via Casalecchio, 35/G DEKLARUJE urządzenie nowej produkcji, opisane w dalszej części: DECLARES the new manufactured product, hereby described: DÉCLARE le produit de nouvelle fabrication, mentionné ci-dessous: HIERMIT erklären wir, daß das unten beschriebene Produkt neuer Herstellung: DECLARA el producto de nueva fabricación, aquí descrito: MODEL MODEL MODÉL MODELL MODELO Tecnoclima 3000 Basic NUMER SERYJNY SERIAL NUMBER CODE SERIENNUMMER MATRÍCULA ROK PRODUKCJI YEAR OF MANUFACTURE ANNÉE DE CONSTRUCTION HERSTELLUNGSJAHR AÑO DE CONSTRUCCIÓN ZGODNY, z minimalnymi wymogami bezpieczeństwa i przepisami Dyrektyw CE: CONFORMS, to the minimum safety requirements and to the provisions of the EC Regulation: CONFORME, aux minimales conditions de sécurité et aux dispositions des Directives CE: DEN folgenden Mindestsicherheitsanforderungen und gesetzlichen Vorschriften entspricht: CONFORME, a los requisitos mínimos de seguridad y a las disposiciones de las Directivas CE: 2006/42/CE DYREKTYWA MASZYNOWA MACHINERY SAFETY DIRECTIVE DIRECTIVE DE SÉCURITÉ MACHINES RICHTLINIE ZUR MASCHINEN DIRECTIVA MAQUINAS 2006/95/CE DYREKTYWA NISKONAPIECIOWA Z POZNIEJSZYMI MODYFIKACJAMI LOW VOLTAGE DIRECTIVE AND SUBSEQUENT AMENDMENTS DIRECTIVE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION RICHTLINIE ZUR ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN DER MITGLIEDSTAATEN BETREFFEND ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL ZUR VERWENDUNG INNERHALB BESTIMMTER SPANNUNGSGRENZEN DIRECTIVA SOBRE EL MATERIAL ELECTRICO DESTINADO A UTILIZARSE CON DETERMINADOS LIMITES DE TENSION 2004/108/CE DYREKTYWA ZGODNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE DIRECTIVE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNETIQUE RICHTLINIE ZUR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT DIRECTIVA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 97/23/CE DYREKTYWA DOTYCZACA URZADZEN CISNIENIOWYCH PROCEDURA WERYFIKACJI CAT.II MOD.A1 CERTYFIKACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA, 19 RAVENNA (ITALY) CALOSC SKLADA SIE Z WYPOSAZENIA WYMIENIONEGO NA STRONIE 3 PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE ASSESSMENT PROCEDURE CAT II MOD.A1 CERTIFICATION CARRIED OUT BY N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA,19 RAVENNA (ITALY) THE EQUIPMENT SET IS MADE UP OF THE EQUIPMENTS LISTED IN APPENDIX 3 DIRECTIVE CONCERNANT LES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION DIRECTIVE CONCERNANTE LES EQUIPEMENTS QUI TRAVAILLENT SOUS PRESSION PROCEDURE DE EVALUATION CAT. II MOD. A1 CERTIFICATION EFFECTUEE PAR N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA, 19 RAVENNA (ITALY). L ENSEMBLE EST COMPOSE PAR LES EQUIPEMENTS MENTIONNES DANS LE FEUILLE 3 RICHTLINIE ÜBER DRUCKGERÄTE RICHTLINIE ZUR DRUCK AUSRUSTUNGEN PROZEDUR VON ABSCHATZUNG CAT.II MOD.A1 BESCHEINIGUNG VON N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA,19 RAVENNA (ITALY) DIE GESAMTHEIT BESTEHT AUS DEN AUSRUSTUNGEN WIE IM BLATT 3 DIRECTIVA SOBRE EQUIPOS A PRESIÓN PROCEDIMENTO DE EVACUACION CAT.II MOD.A1 CERTIFICATION EFECTUADA POR N.B VERICERT S.R.L. VIA CAVINA,19 RAVENNA (ITALIA) EL CONSUNTO ESTA COMPUESTO POR LOS EQUIPOS CONTEMPLADOS EN EL DOCUMENTO 3. Rimini, inż. Focchi Marco 11/11/2010 ver 12/10 2

3 Zgodnie z dyrektywą 2006/42/CE, osobą upoważnioną do ustanowienia dokumentacji technicznej jest: According to the directive 2006/42/CE, the appointed person to create the technical file is: Conformément à l arreté 2006/42/CE, la persone désignée à la création du dossier technique est: Gemaß der Richtlinie 2006/42/CE, die Person ernannt, um die Unterlagen zu vertreten ist: De conformidad con la directiva 2006/42/CE, la persona nombrada para crear la carpeta técnica es: Pan Focchi Marco c/o SPIN s.r.l. Via Casalecchio 35/G Rimini (RN) Italy SPIN s.r.l. Via Casalecchio 35/G Rimini Uaktualnione 24/07/2009 Wyposażenie Opis Model Płyn Grupa płynów Kategoria PED 1 Butla 22 litry P/7 R134a 2 II^ 2 Orurowanie <32 mm. TB7201B R134a 2 Art.3 Pkt3 TB7201R R134a 2 Art.3 Pkt3 TB5002 R134a 2 Art.3 Pkt3 3 Zawór bezpieczeństwa VS1816AHNBRPE R134a 2 IV^ 4 Parownik/Separator SPEVO770150TB R134a 2 Art.3 Pkt3 5 Kondensator Uznawany za STVF R134a 2 Art.3 część Pkt3 orurowania 6 Sprężarka 8822 R134a 2 Art.3 Pkt3 7 Zespół Kolektora R134a 2 Art.3 Pkt3 8 Zawory Uznawane za R134a 2 Art.3 część Pkt3 orurowania CAŁOŚĆ CAŁOŚĆ Stacja klimatyzacyjna TECNOCLIMA 3000 BASIC R134a 2 II^ Stacja TECNOCLIMA 3000 BASIC R134a 2 II^ klimatyzacyjna 11/11/2010 ver 12/10 3

4 Spis treści 1 Gwarancja Ostrzeżenia Dane Środowiskowe Informacje Ogólne Przeznaczenie instrukcji obsługi Zasady Bezpieczeństwa Dane Techniczne Charakterystyka Techniczna Klawiatura Akcesoria w zestawie Instalacja i Środki Bezpieczeństwa Wskazówki odnośnie zachowania integralności urządzenia Instalacja Przygotowanie Stacji Wykonywane działania Środki Bezpieczeństwa Opis Stacji Wymiana papieru drukarki (wersja Printer) Wiadomości na wyświetlaczu Przygotowanie Stacji Użytkowanie Stacji Napełnianie Butli wewnętrznej Test Ciśnieniowy Tryb Ręczny Opis działania menu Ręczn./Autom Funkcja odzyskiwania: Test Ciśnieniowy systemem WSC Tryb Automatyczny Baza danych Menu Czyszczenie Mycie Recycling Mycie Wewnętrzne Test Azotu Druk (tylko w wersji Printer) Wydruk (tylko w wersji Printer) Układ /11/2010 ver 12/10 4

5 9.9.1 Data Godzina Język Test Kalibracji Ustawienia LCD Przekaz Danych Ustawienia Oleju Ustawienia Węży Ustawienia Długości Węży Ustawienia MULTIPASS Info Ogrzewanie Butli wewnętrznej Rutynowa konserwacja Olej w Pompie Uzupełnianie Oleju Wymiana Oleju w Pompie Wymiana filtra osuszającego Informacje dotyczące Pozostałych Elementów Ryzyka /11/2010 ver 12/10 5

6 1 Gwarancja Urządzenie jest objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty dostawy. Gwarancją nie są objęte sprężarka i pompa próżniowa, jeśli okaże się, że pracowały z niewłaściwym rodzajem smaru lub na sucho. 2 Ostrzeżenia Ten symbol jest używany w przypadku, gdy nieprzestrzeganie lub błędna interpretacja instrukcji obsługi może stanowić zagrożenie dla osób. W ramach uzupełnienia instrukcji obsługi, poniżej przedstawiono różne sposoby wykorzystania stacji: Nadzorować stację w trakcie jej przemieszczania i unieruchomić ją podczas użytkowania; Nie wystawiać stacji na działanie temperatury otoczenia > 45 C ; czas używania stacji na zewnątrz musi być ograniczony jedynie do niezbędnego przeprowadzenia operacji; Nie używać stacji w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem; Używać stacji w miejscach chronionych przed deszczem. 3 Dane Środowiskowe HAŁAS Stacja ma wartość Lep,d mniejszą niż 70 db (A). Jeżeli jest umieszczona w otoczeniu o poziomie hałasu przekraczającym 80 db(a), pracodawca jest zobowiązany poinformować i przeszkolić operatora odnośnie ryzyka wynikającego z ekspozycji na hałas, oraz podjąć odpowiednie środki po skonsultowaniu się z kompetentnym lekarzem. OPAKOWANIE Nie wyrzucać do śmieci ewentualnych części opakowania, ale posortować je w zależności od rodzaju materiału (np. karton, drewno, tworzywa sztuczne, itp.) i usunąć je zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI Po wycofaniu Urządzenia z eksploatacji należy: USUWANIE Wyłączyć Stację, odłączając ją od sieci zasilania elektrycznego i odcinając przewód zasilający; Wymontować Panel Elektroniczny i odpowiadającą mu płytkę obwodu drukowanego Wymontować elementy i pogrupować je według rodzaju. Po wycofaniu Urządzenia z eksploatacji należy usunąć jego elementy, pogrupowane według rodzaju, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. W szczególności, odnośnie elementów elektrycznych i elektronicznych, zwanych "Odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)" w ramach dekretu 151/2005 w sprawie wdrożenia dyrektyw 2002/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/WE odnośnie ograniczenia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz usuwania odpadów, Producent nakazuje: Nie usuwać jako odpadów komunalnych i przeprowadzić oddzielną zbiórkę; Poinformować się u dystrybutora odnośnie punktów zbiórki upoważnionych do prawidłowego usuwania; Postępować zgodnie z normami odnośnie prawidłowej gospodarki odpadami, w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego; 11/11/2010 ver 12/10 6

7 Symbol obecny obok oznacza nakaz przeprowadzenia selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w momencie złomowania. Dystrybutor, który nie zorganizuje profesjonalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów WEEE podlega karze grzywny administracyjnej w wysokości od ,00 do ,00 euro. USUWANIE ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poniżej zamieszczono instrukcje usuwania baterii litowej CR2032 obecnej w stacji: Ustawić wyłącznik główny stacji w pozycji off; Odłączyć stację od sieci zasilania elektrycznego; Zdjąć tylną pokrywę odkręcając śruby mocujące; Usunąć baterię okrągłą z obwodu drukowanego. 4 Informacje Ogólne 4.1 Przeznaczenie instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi i konserwacji stacji odzysku, recyklingu, opróżniania i napełniania TECNOCLIMA 3000 BASIC i ma na celu udzielenie wskazówek odnośnie pełnej obsługi urządzenia i jego okresowych konserwacji. Koniecznie przeczytać instrukcję obsługi w celu zapewnienia prawidłowego działania niniejszego urządzenia. Stacja wyposażona jest w urządzenia zabezpieczające mające za cel zapobieganie wypadkom osób obsługujących. Producent uchyla się od odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie urządzenia oraz za nieprzestrzeganie ze strony użytkownika niniejszych wytycznych bezpieczeństwa. Instrukcja stanowi część urządzenia i musi mu zawsze towarzyszyć, także w przypadku jego sprzedaży. Urządzenie oznaczone jest tabliczką wskazującą model, rok produkcji i numer seryjny. Tabliczka umieszczona jest po bocznej stronie stacji (rys.1) Rysunek 1 - Tabliczka znamionowa UWAGA: NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA SPECJALISTÓW, KTÓRZY MUSZĄ BYĆ OBEZNANI Z SYSTEMAMI CHŁODNICZYMI, CZYNNIKAMI CHŁODNICZYMI I EWENTUALNYMI SZKODAMI, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE PRZEZ URZĄDZENIA POD CIŚNIENIEM. URZĄDZENIE TECNOCLIMA 3000 BASIC JEST W STANIE WYKONAĆ FAZY ODZYSKU, RECYKLINGU, OPRÓŻNIANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH AUT I POJAZDÓW PRZEMYSŁOWYCH ZAWIERAJĄCYCH FREON R134A. NIE PONOSI SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE INNEGO RODZAJU FREONU. 4.2 Zasady Bezpieczeństwa PODCZAS PRACY W OBECNOŚCI CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH NIEZBĘDNE JEST UŻYWANIE RĘKAWIC I OKULARÓW OCHRONNYCH. ZALECA SIĘ PRACĘ W OTOCZENIACH WENTYLOWANYCH, ABY UNIKAĆ WDYCHANIA FREONU. JEŚLI CZYNNIK CHŁODNICZY PRZYPADKOWO WEJDZIE W KONTAKT ZE SKÓRĄ, WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: 1) ODMROZIĆ PRZY POMOCY WODY DOTKNIĘTY OBSZAR 2) OSTROŻNIE ZDJĄĆ ZANIECZYSZCZONE UBRANIE 3) SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. UWAGA: UBRANIA MOGĄ PRZYLEGAĆ DO SKÓRY W PRZYPADKU ODMROŻENIA; 11/11/2010 ver 12/10 7

8 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI, DZIAŁAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) PRZEMYĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY 2) NATYCHMIAST WEZWAĆ POMOC LEKARSKĄ W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO POŁKNIĘCIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO, DZIAŁAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) PRZEPŁUKAĆ DOKŁADNIE USTA I WYPIĆ DUŻĄ ILOŚĆ WODY 2) WEZWAĆ POMOC LEKARSKĄ. 5 Dane Techniczne 5.1 Charakterystyka Techniczna Sprężarka: Moc: Zdolność odzysku (ciecz): Pompa próżniowa: Wydajność: Hermetyczna z automatycznym przywracaniem oleju 250 watt 400g/min Jednostopniowa 100l/min Stopień próżni: 7x10 2 Test próżni: Zbiornik: Pojemność czynnika chłodniczego: Manometry Niskiego i Wysokiego ciśnienia: Dokładność wagi: Zasilanie: Głośność: Długość węży: Wymiary urządzenia: Waga: Drukarka 24 kolumnowa: Automatyczny z alarmem dźwiękowym i komunikatem na wyświetlaczu Z podgrzewaczem - z podwójnym pływakiem i zaworem bezpieczeństwa 22 Kg Analogowe, umieszczone w przedniej części urządzenia ± 5g 230 V / 50 Hz Mniejsza niż 70 db (mierzona fonometrem klasy 2 zgodnie z normami IEC 651 i IEC 804) 3 m szt. 550 x 450 x h 990 mm 80 Kg Tylko w wersji Printer 5.2 Klawiatura Do głównych przycisków klawiatury należą: Przyciski strzałki do przemieszczania się (1) Przycisk Enter do zatwierdzania (2) Przycisk C/E do kasowania lub zapamiętywania (w zależności od funkcji) - (3) 3 1 Rysunek 2 - Klawiatura /11/2010 ver 12/10 8

9 5.3 Akcesoria w zestawie szt. 1 wąż niskiego ciśnienia dł = 3m szt. 1 wąż wysokiego ciśnienia dł = 3 m szt. 1 złącze błyskawiczne niskiego ciśnienia szt. 1 złącze błyskawiczne wysokiego ciśnienia szt. 1 plastikowy dozownik o pojemności 250g do wtrysku nowego oleju szt. 1 plastikowy dozownik o pojemności 250g do spuszczania zużytego oleju szt. 1 kabel zasilania Rysunek 3 - Akcesoria w zestawie 6 Instalacja i Środki Bezpieczeństwa 6.1 Wskazówki odnośnie zachowania integralności urządzenia Przed uruchomieniem stacji sprawdzić obecność oleju w pompie próżniowej. W przypadku braku oleju, uzupełnić do poziomu, który powinien być widoczny na przeznaczonym do tego wskaźniku. Używać wyłącznie oleju mineralnego dla pomp próżniowych typu AV68 (Art. AV68I). 6.2 Instalacja Urządzenie musi być transportowane i podnoszone w pionowej pozycji; Jego pochylenie może spowodować wyciek oleju z pompy próżniowej i sprężarki. Urządzenie może być transportowane tylko na płaszczyźnie; jego używanie nie jest wskazane na nierównych powierzchniach innych niż warsztat. Rysunek 4 - Gniazdo zasilania 6.3 Przygotowanie Stacji Przed rozpoczęciem użytkowania stacji, upewnić się że napięcie elektryczne jest zgodne z napięciem uwzględnionym na tabliczce znamionowej, znajdującej się obok bocznego gniazda zasilania (rys. 4). WAŻNE: STACJA MUSI BYĆ PODŁĄCZONA DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO ZABEZPIECZONEGO PRZED POŚREDNIM KONTAKTEM, ZGODNIE Z NORMAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU. ZALECA SIĘ SUMIENNE PRZESTRZEGANIE WCZEŚNIEJ OPISANYCH NORM BEZPIECZEŃSTWA, W CELU ZABEZPIECZENIA PERSONELU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UŻYTKOWANIE UKŁADÓW CHŁODNICZYCH POD CIŚNIENIEM 6.4 Wykonywane działania Stacja TECNOCLIMA 3000 BASIC jest w stanie wykonywać fazy odzysku, recyklingu, opróżniania i napełniania układów klimatyzacyjnych aut i pojazdów przemysłowych zawierających freon R134a. Nie ponosi się odpowiedzialności za wykorzystanie innego rodzaju freonu. 6.5 Środki Bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 16 bar dla butli wewnętrznej 11/11/2010 ver 12/10 9

10 Termiczne zabezpieczenie sprężarki przed przeciążeniem (wewnątrz sprężarki) Alarmy elektroniczne dla napełnień powyżej 80% pojemności i dla minimalnej ilości gazu potrzebnego do wykonania napełnienia (< 1Kg ) Alarm niewłaściwej eksploatacji w przypadku próby wykonania opróżnienia w obecności instalacji pod ciśnieniem Kontrolka poziomu oleju w pompie Elektroniczny czujnik ciśnienia do wyłączenia sprężarki, odzyskiwania i automatycznej kontroli wycieków Zawory elektryczne do całkowitej automatyzacji funkcji Panel wyświetlacza LCD z elektronicznym zabezpieczeniem Bezpiecznik na module zapłonu Rozgrzewanie butli (opcjonale) 11/11/2010 ver 12/10 10

11 7 Opis Stacji Z odniesieniem do niżej przedstawionych rysunków. ODNIESIENIA Fig. 7a Rys. 7b Rys. 7c Rys. 7d Rys. 7e Rys. 8a Rys. 8b Rys. 8c Rys. 8d Rys. 8e Rys. 8f Rys. 8g Rys. 8h Rys. 8i Złączki serwisowe niskiego i wysokiego ciśnienia + kieszeń na akcesoria Manometr Ciśnienia Butli wewnętrznej Zbiornik nowego oleju - zużytego oleju Zawór do spuszczania gazów nieskondensowanych Pompa Próżniowa i kontrolka poziomu oleju Wyświetlacz graficzny do wyświetlania danych/ustawień/temperatury/ilości gazu w butli Klawiatura 4 przyciski Drukarka (tylko w wersji Printer) Moduł polisnap z wyłącznikiem zapłonu, bezpiecznikami Wejście USB do uaktualniania Rączka do transportu Manometr analogowy niskiego ciśnienia Manometr analogowy wysokiego ciśnienia Kieszeń na przyrządy Rysunek 5 - Stacja Prawy Bok Rysunek 6 - Stacja Lewy Bok 11/11/2010 ver 12/10 11

12 b a d c e Rysunek 5 - Poszczególne elementy stacji g h c e d a i f Rysunek 6 - Poszczególne elementy stacji 11/11/2010 ver 12/10 12

13 7.1 Wymiana papieru drukarki (wersja Printer) Rysunek 7 - Działania w celu wymiany papieru Śledzić postępowanie jak pokazano na rysunkach powyżej. 7.2 Wiadomości na wyświetlaczu Wszelkie powiadomienia występują w postaci komunikatów na wyświetlaczu LCD. Po włączeniu wyświetlacz pokazuje ilość freonu obecnego w butli wewnętrznej. W przypadku wystąpienia anomalii podczas wykonywania poszczególnych faz, na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy lub powiadomienie o błędzie. 8 Przygotowanie Stacji W celu przygotowania stacji odnieść się do Rozdziału 7. LP HP Rysunek 9 - Złączki Rysunek 8 - Węże serwisowe Wysokiego i Niskiego ciśnienia 1 - Przymocować węże do złącz gwintowanych (1/4 sae), niskiego i wysokiego ciśnienia stacji rys Przykręcić złącza błyskawiczne do węży (niebieski = niskie ciśnienie czerwony = wysokie ciśnienie) rys Podłączyć wtyczkę zasilania i nacisnąć wyłącznik główny w celu włączenia stacji (rys. 8-d). 4 - Skontrolować na wyświetlaczu ilość freonu obecnego w butli wewnętrznej. 5 - Wypełnić zbiornik nowego oleju (Hb) przeznaczonym do tego syntetycznym olejem chłodniczym (typu RL opcjonalne). Rysunek 10 - Dozowniki Oleju: [G] zużyty - [Hb] nowy - [Ha] dodatek Rysunek 11 - Syntetyczny olej chłodniczy R134 art 21 CR (opcjonalne) Hb Ha G 11/11/2010 ver 12/10 13

14 9 Użytkowanie Stacji 9.1 Napełnianie Butli wewnętrznej Ilość czynnika chłodniczego obecnego w butli wewnętrznej została wprowadzona do wykonania testu i kontroli stacji i jest wystarczająca do całkowitego napełnienia, w związku z tym po uruchomieniu zaleca się napełnienie gazem używając butli zewnętrznej. Całkowita zalecana ilość gazu 7-8 Kg. W celu uzupełnienia butli wewnętrznej stacji Tecnoclima 3000 Basic, podłączyć czerwony wąż wysokiego ciśnienia do butli zewnętrznej (po stronie płynów!). Otworzyć zawór butli i zaznaczyć w menu opcję napełnianie butli ; Potwierdzając wybór przyciskiem Enter, wyświetlacz pokaże ilość gazu obecnego w pamięci. Otworzyć czerwony zawór stacji. Używając przycisków strzałek, zaprogramować ilość gazu jaką zamierza się odzyskać biorąc pod uwagę gaz już obecny w butli wewnętrznej. Potwierdzając przyciskiem enter na wyświetlaczu pokaże się: ilość odzyskanego gazu/ilość zaprogramowana/ilość całkowita obecna w butli/ciśnienie gazu w odzysku. UWAGA: Nigdy nie przekraczać maksymalnej pojemności butli (80% całkowitej pojemności). Po uzyskaniu zaprogramowanej ilości, na wyświetlaczu pojawi się komunikat informujący, który nakazuje zamknięcie zaworu butli zewnętrznej i potwierdzenie przyciskiem enter. Zostaną odzyskane pozostałości gazu obecnego w wężach i obwodzie stacji klimatyzacyjnej. UWAGA: jeśli nie zostanie uzyskana zaprogramowana ilość, wyświetlacz pokaże wiadomość Niewystarcz.gazu. Uwaga: Stacja wyposażona jest w urządzenie zabezpieczające, które kontroluje ilość gazu obecnego w butli wewnętrznej; podczas próby wykonania odzysku przy butli napełnionej powyżej dozwolonego progu (>80%), na wyświetlaczu pojawi się wiadomość informująca o pełnej butli. W takich okolicznościach niezbędne jest upuszczenie nadmiaru gazu do butli zewnętrznej ładowalnej. Napełnianie butli BUTLA WEWNĘTRZNA WYPOSAŻONA JEST W MECHANICZNY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRY OTWIERA SIĘ AUTOMATYCZNIE, KIEDY CIŚNIENIE PRZEKRACZA 16 BAR. DRUGI ZAWÓR ZNAJDUJE SIĘ NA BUTLI ZEWNĘTRZNEJ. 9.2 Test Ciśnieniowy Aby wykonać test ciśnieniowy urządzenia, zamknąć zawory wysokiego i niskiego ciśnienia stacji Tecnoclima 3000 Basic. Włączyć silnik pojazdu i klimatyzację. Sprawdzić wartość ciśnień na dwóch manometrach (LP i HP). Aby dodać gaz do układu klimatyzacyjnego podczas testu, zaprogramować ilość gazu w trybie ręcznym i otworzyć TYLKO zawór niskiego ciśnienia (LP) Aby spuścić gaz z układu klimatyzacyjnego, otworzyć TYLKO zawór wysokiego ciśnienia (HP) i wykonać odzysk. 11/11/2010 ver 12/10 14

15 Nacisnąć C/E aby przerwać i wyjść. UWAGA: Nigdy nie otwierać jednocześnie zaworów (LP i HP), podczas testu ciśnieniowego! Wyświetlacz pokaże komunikat Odłączyć węże, można postępować na dwa sposoby: Jeśli chce się odzyskać gaz obecny w wężach stacji Tecnoclima 3000 Basic, usunąć złącza błyskawiczne z układu klimatyzacyjnego i nacisnąć Enter, w przeciwnym razie nacisnąć C/E. Wartości podanych ciśnień są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od układu klimatyzacyjnego pojazdu. Temperatura otoczenia Niskie Ciśnienie Wysokie Ciśnienie C 15 0,5 2,0 7,5 13 C 20 0,5 2, C 25 0,5 2, C 30 0, UWAGA: Funkcja Test ciśn. WSC w stacji Tecnoclima 3000 Basic jest nieobecna!!! 9.3 Tryb Ręczny Naciskając jakikolwiek przycisk na stronie głównej (stand by), uzyskuje się dostęp do menù Ręcznie/Automatycznie. W razie potrzeby, użyć przycisków strzałek w celu wyszukania żądanej opcji. Potwierdzając wybór Ręcznie/Automatycznie przyciskiem Enter, możliwe jest wykonanie następujących działań: Odzysk Opróżnianie Test Próżni Wtrysk Oleju Ładowanie Gazu Uwaga: aby wykonać opróżnienie, niezbędne jest aby układ klimatyzacyjny był pozbawiony gazu; Aby wykonać wtrysk oleju lub ładowanie gazu, system musi być opróżniony (najpierw wykonać opróżnianie) Opis działania menu Ręczn./Autom. Funkcja odzyskiwania: Przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę R ; po naciśnięciu Enter zostanie odzyskany freon z układu klimatyzacyjnego. Odzyskiwanie zakończy się automatycznie, kiedy układ klimatyzacyjny będzie wolny od gazu (ciśnienie < 0,2bar). W każdym momencie można przerwać fazę odzyskiwania, poprzez naciśnięcie przycisku C/E. 11/11/2010 ver 12/10 15

16 Po zakończeniu odzyskiwania, stacja przejdzie automatycznie do fazy spustu oleju (pompa próżniowa zostanie uruchomiona); Spust oleju Pod koniec usuwania oleju (lub jeśli zostanie przerwana faza odzyskiwania), wyświetlacz pokazuje komunikat Druk sprawozd. ; potwierdzając przyciskiem Enter zostanie wydrukowana ostatnio wykonana czynność (tylko w wersji Printer). Nacisnąć przycisk C/E jeśli nie zamierza się wykonać wydruku. Druk sprawozd.? Naciskając R, w przypadku opróżnionej instalacji, wyświetlacz pokaże komunikat Pusty obieg. Nacisnąć C/E aby wyjść. Opróżnianie i test próżni Przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę V ; Naciskając Enter zostanie wyświetlony czas opróżnienia obecny w pamięci. Zaprogramować przyciskami strzałkami żądany czas opróżnienia (zalecany czas to minimum 20 minut). uwaga: W celu zatwierdzenia zaprogramowanego czasu i rozpoczęcia fazy oprożnienia, nacisnąć przycisk enter. Natomiast jeśli chce się potwierdzić zaprogramowany czas bez przeprowadzenia opróżnienia, nacisnąć przycisk C/E (programowanie trybu automatycznego); Postępując według tej samej procedury można zaprogramować test próżni. 11/11/2010 ver 12/10 16

17 W przypadku zaprogramowania testu próżni (> 0), zostanie on wykonany automatycznie pod koniec fazy prożni. Po upłynięciu zaprogramowanego czasu, jeśli nie zostaną wykryte straty w układzie klimatyzacyjnym, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Druk sprawozd. (tylko w wersji Printer). Jeśli zostaną wykryte straty w układzie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Straty w układzie. (tylko jeśli uprzednio został zaprogramowany test wycieków); w takim przypadku należy wykryć ewentualny wyciek przy pomocy lampy detektorowej lub detektora elektronicznego (na zamówienie). Nacisnąć C/E aby wyjść. Straty w układzie! Uwaga: aby wykonać opróżnienie, niezbędne jest aby układ klimatyzacyjny był pozbawiony ciśnienia. Jeśli podczas opróżniania zostanie wykryty wyciek, stacja Tecnoclima 3000 Basic wyemituje serię dźwięków alarmowych, zwracając w ten sposób uwagę użytkownika. Napełnianie olejem: Przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę Oil lub UV, w zależności od tego czy chce się wlać nowy olej. Naciskając Enter dla wybranej opcji, zostanie wyświetlona ilość oleju (w gramach) przeznaczona do napełnienia. uwaga:. - W celu zatwierdzenia zaprogramowanej ilości i napełnienia olejem, nacisnąć przycisk enter. - Natomiast jeśli chce się potwierdzić zaprogramowaną ilość bez napełniania olejem, nacisnąć przycisk C/E (programowanie trybu automatycznego); UWAGA: Aby wykonać wtrysk oleju, instalacja musi zostać opróżniona (najpierw wykonać opróżnianie układu klimatyzacyjnego); Jeśli zostanie wlana ilość oleju odmienna od zaprogramowanej, wykonać poprawkę śledząc wskazówki podane w rozdziale Układ Ustawienia oleju. Ładowanie gazu: Przed dalszym postępowaniem, upewnić się, że w butli wewnętrznej jest wystarczająca ilość gazu. Przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę C. Naciskając Enter zostanie wyświetlona ilość gazu zapisana w pamięci. Zaprogramować przyciskami strzałkami ilość gazu, którą zamierza się napełnić układ klimatyzacyjny. uwaga: 11/11/2010 ver 12/10 17

18 - W celu zatwierdzenia zaprogramowanej ilości i napełnienia gazem, nacisnąć przycisk enter. - Jeżeli natomiast chce się potwierdzić zaprogramowaną ilość bez przeprowadzenia napełniania, nacisnąć przycisk C/E (programowanie trybu automatycznego); Po zakończeniu napełniania, wyświetlacz pokaże komunikat Odłączyć węże, można postępować na dwa sposoby: - Jeżeli chce się odzyskać gaz obecny w wężach stacji Tecnoclima 3000 Basic, usunąć złącza błyskawiczne z układu klimatyzacyjnego i nacisnąć Enter, w przeciwnym razie nacisnąć C/E, na wyświetlaczu pojawi się komunikat Druk sprawozd.? (wersja Printer). Potwierdzając przyciskiem Enter zostanie wydrukowana (tylko w wersji Printer) ostatnio wykonana czynność. Nacisnąć przycisk C/E jeśli nie zamierza się wykonać wydruku. Druk sprawozd.? 9.4 Test Ciśnieniowy systemem WSC UWAGA: Funkcja Test ciśn. WSC w stacji Tecnoclima 3000 Basic jest nieobecna 9.5 Tryb Automatyczny Przed dalszym postępowaniem upewnić się, że w butli wewnętrznej jest wystarczająca ilość gazu. Naciskając jakikolwiek przycisk na stronie głównej (standby), uzyskuje się dostęp do menù Ręcznie/Automatycznie. Potwierdzając wybór Ręcznie/Automatycznie przyciskiem Enter, będzie możliwe automatyczne wykonanie całego cyklu. W celu zmodyfikowania wyświetlanych parametrów, śledzić wskazówki opisane w rozdziale Ręczn./Autom." Po zmodyfikowaniu parametrów, przemieścić się przyciskami strzałkami na ikonę Start i potwierdzić przyciskiem enter. Zostanie automatycznie wykonany cały cykl. Po zakończeniu cyklu, wyświetlacz pokaże komunikat Odłączyć węże, w takim wypadku można postępować na dwa sposoby: - Jeśli chce się odzyskać gaz obecny w wężach stacji Tecnoclima 3000 Basic, usunąć złącza błyskawiczne z układu klimatyzacyjnego i nacisnąć Enter, w przeciwnym razie nacisnąć C/E, wyświetlacz pokaże komunikat Druk sprawozd.. Potwierdzając przyciskiem Enter zostanie wydrukowana informacja o ostatnio wykonanej czynności. Nacisnąć przycisk C/E jeśli nie zamierza się wykonać wydruku. 11/11/2010 ver 12/10 18

19 W celu wykonania testu ciśnień postępować zgodnie z procedurą: Test Ciśnieniowy uprzednio opisaną. UWAGA:Jeśli zostaną wykryte straty w układzie, na wyświetlaczu ukaże się komunikat Straty w układzie. (tylko jeśli uprzednio został zaprogramowany test strat); UWAGA: Jeśli przez rozpoczęciem fazy napełniania, ilość gazu obecnego w butli wewnętrznej będzie mniejsza niż 1Kg, wyświetlacz pokaże komunikat niewystarcz.gazu. UWAGA: Komunikat nie jest wyświetlany przed rozpoczęciem fazy napełniania! 9.6 Baza danych Przed dalszym postępowaniem upewnić się, że w butli wewnętrznej jest wystarczająca ilość gazu. Aby uzyskać dostęp do bazy danych, nacisnąć przycisk ENTER po uprzednim wybraniu opcji BAZA DANYCH z menu: Używać przycisków strzałek w celu wyszukania odpowiedniej marki, potwierdzając jej wybór przyciskiem enter. Wybrać odpowiedni pojazd zatwierdzając przyciskiem enter ; Używać przycisków strzałek w celu wyszukania wersji wybranego modelu. Naciskając przycisk enter, zostaną wyświetlone parametry wybranego pojazdu. Wybrać start w celu wykonania całego cyklu automatycznie. W celu tymczasowego zmodyfikowania wyświetlanych parametrów, śledzić wskazówki opisane w rozdziale Ręczn./Autom. Po zakończeniu cyklu, wyświetlacz pokaże komunikat Odłączyć węże, w takim wypadku można postępować na dwa sposoby: - Jeśli chce się odzyskać gaz obecny w wężach stacji Tecnoclima 3000 Basic, usunąć złącza błyskawiczne z układu klimatyzacyjnego i nacisnąć Enter, w przeciwnym razie nacisnąć C/E, wyświetlacz pokaże komunikat Druk sprawozd. Potwierdzając przyciskiem Enter zostanie wydrukowana informacja o ostatnio wykonanej czynności. Nacisnąć przycisk C/E jeśli nie zamierza się wykonać wydruku. W celu wykonania testu ciśnieniowego postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Test ciśnieniowy. UWAGA: Jeśli przed rozpoczęciem fazy napełniania, ilość gazu obecnego w butli wewnętrznej będzie mniejsza niż 1Kg, wyświetlacz pokaże komunikat niewystarcz.gazu. UWAGA: Komunikat nie jest wyświetlany przed rozpoczęciem fazy napełniania! 9.7 Menu W menu znajdują się następujące funkcje: CZYSZCZENIE * MYCIE RECYCLING * MYCIE WEWNĘTRZNE TEST AZOTU* DRUK (wersja Printer) WYDRUK (wersja Printer) *UWAGA. funkcje oznaczone gwiazdką mogą być wykorzystane tylko z użyciem specjalnych akcesoriów dostępnych na zamówienie. 11/11/2010 ver 12/10 19

20 Skontaktować sprzedawcę w celu zapoznania się z kosztami i dostępnością zestawów Czyszczenie Uwaga:W celu wykonania czyszczenia układu klimatyzacyjnego, należy zamówić u dystrybutora przeznaczony do tego zestaw Zestaw do mycia Spin, umożliwia mycie układów klimatyzacyjnych bez rozmontowywania systemu lub sprężarki na części. Po zakończeniu mycia, możliwe jest wydrukowanie informacji o ostatnio wykonanej czynności (wersja Printer). UWAGA: Instrukcja obsługi obecna w zestawie Mycie Recycling Funkcja nieobecna!!! Mycie Wewnętrzne Stacja jest w stanie wykonać samoczyszczenie obwodu wewnętrznego. Funkcja mycia wewnętrznego jest szczególnie używana w obecności gazu w butli wewnętrznej. W celu wykonania mycia wewnętrznego, zamknąć zawory niskiego i wysokiego ciśnienia, następnie nacisnąć enter po wybraniu z menu Mycie wewnętrzne. Mycie zakończy się automatycznie po półtorej minuty Test Azotu Test azotu pozwala skontrolować szczelność układu klimatyzacyjnego pod ciśnieniem. W celu wykonania testu należy zamówić u dystrybutora przeznaczony do tego zestaw. UWAGA: Instrukcja obsługi obecna w zestawie 9.8 Druk (tylko w wersji Printer) Funkcja druk pozwala na wydrukowanie informacji o ostatnio wykonanej czynności. Wybrać druk z menu i zatwierdzić przyciskiem enter Wydruk (tylko w wersji Printer) Stacja Tecnoclima 3000 Basic spełnia założenia nowych dyrektyw europejskich w zakresie zapamiętywania odzyskanego i ładowanego gazu oraz nowego oleju ładowanego do układu klimatyzacyjnego. Wybierając z menu funkcję Wydruk możliwe jest otrzymanie całkowitego raportu serwisowego gazu i oleju, od daty początkowej (reset liczników), do daty wydruku. Dane mogą być wyświetlane również dzięki funkcji info dostępnej w menu głównym. 9.9 Układ Menu Układ pozwala na zmianę niektórych ustawień stacji Tecnoclima 3000 Basic Data Godzina Potwierdzając wybór przyciskiem enter, możliwe jest modyfikowanie daty i godziny. Używać przycisków strzałek w celu zmiany podświetlonych danych i przycisku enter w celu potwierdzenia. Potwierdzając wartość minutową wychodzi się z fazy regulacji daty/zegara. Nacisnąć C/E aby wyjść Język Użyć niniejszej funkcji w celu wyboru żądanego języka Test Kalibracji Test kalibracji pozwala na kontrolę stanu wagi gazu i oleju (jeśli jest obecna). 11/11/2010 ver 12/10 20

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji

Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji Spis treści Środki ostrożności Ustalanie miejsca instalacji klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji

reflex servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec 35-95 Automat odgazowujący próżniowo Instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji refle servitec Spis treści Informacje ogólne Montaż Rysunek poglądowy, oznaczenie typu 3 Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

S280 TRC - S300 - S320 TR

S280 TRC - S300 - S320 TR 97050625 Rev.002 03/2014 FULL TOUCH 2013 S280 TRC - S300 - S320 TR PL SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2.1. Klasyfi kacja i odnośne normatywy...5 1.2.2. Warunki użytkowania...5

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo