RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

2 Spis treści: 1. LIST ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA 2013 ROK 4. ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITŁOWEJ ZA 2013 ROK 6. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK 7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ 8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ZASAD ŁADU KOROPACYJNEGO Strona 2

3 1. LIST ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Grupa ) mam przyjemnośd przedstawid skonsolidowany raport przedstawiający działania i plany Grupy, a także jej wyniki finansowe w 2013 roku,- pierwszym roku obecności Grupy na rynku alternatywnym New Connect. 28 maja 2013 roku, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został wyznaczony pierwszym dniem notowao akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Spółka, Emitent ). Poza ww. debiutem na rynku New Connect w 2013 roku kontynuowane były przekształcenia własnościowe w ramach Grupy Kapitałowej. Emitent to spółka holdingowa powstała w 2012 roku jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej, w skład której wchodziły spółki: Exorigo sp. z o.o., Upos System sp. z o.o. oraz Exorigo-Upos Services sp. z o.o. (dawniej Relpol2 sp. z o.o.). Proces konsolidacji ww. spółek, którego celem jest zbudowanie w kilkuletniej perspektywie największego na rynku polskim podmiotu posiadającego kompleksową ofertę produktów i usług dla przedsiębiorstw sektora handlu detalicznego, został pomyślnie zakooczony w grudniu 2013 roku. Dzięki konsolidacji osiągnięto poprawę w zakresie uporządkowania procesów wewnętrznych, a także uproszczenie struktury organizacyjnej, co pozytywnie wpłynęło na skutecznośd i szybkośd procesu podejmowania decyzji. Rok 2013 był rokiem z dobrymi wynikami operacyjnymi. Udział przychodów ze sprzedaży produktów i usług wzrósł do 80%, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do poprzedniego roku. Relatywnie niższy wzrost kosztów doprowadził do wyższych wyników operacyjnych i pozwolił zamknąd 2013 rok wynikiem netto na poziomie 10,6 mln zł. Rentownośd operacyjna Grupy wyniosła 8%, a rentowośd EBITDA 12%. W 2013 roku Grupa w ramach realizowanej strategii rozwoju produktowego podjęła partnerską współpracę z IBM w zakresie oprogramowania WebSphere. Dzięki tej współpracy i wzbogaconemu portfoliu produktowemu Grupa jest w stanie zapewnid kompleksową obsługę spełniającą oczekiwania branży e-commerce. W ramach działao związanych z rozwojem produktów w obszarze e-commerce, u jednego z klientów wdrożyliśmy autorski system do zarządzania katalogiem Master Data Management (MDM), który umożliwia miedzy innymi zautomatyzowanie współpracy z dostawcami. Zastosowanie tego rozwiązania przekłada się na znaczną redukcję kosztów obsługi danych obejmujących parametry oferowanych produktów. Potwierdzeniem ciągłego rozwoju posiadanych kompetencji w obszarze e-commerce było m.in. pozyskanie outsourcingu IT wiodącego sklepu internetowego. Także poza obszarem e-commerce prowadzone były prace rozwojowe ukierunkowane na stworzenie nowych produktów: Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy system kasowy własnego autorstwa, pracujący w środowisku mobilnym. Produkt ten w pełni wspiera proces sprzedaży asystowanej. To rozwiązanie, pozwalające na prowadzenie sprzedaży za pomocą tabletu poprzez kasjerów poza stanowiskiem kasowym - gdziekolwiek w sklepie, spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez klientów; Strona 3

4 Na początku 2013 roku zakupiliśmy oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów EDM oraz nabyliśmy zorganizowaną częśd przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązania do zarządzania nieruchomościami autorstwa światowego lidera w tej branży - amerykaoskiej firmy Archibus ; Uzyskaliśmy homologację dla nowej, wysoce niezawodnej i wydajnej, drukarki fiskalnej FP- T260FVA V2; Jako Grupa rozwijaliśmy sprzedaż jedynego homologowanego w Polsce zintegrowanego urządzenia all-in one POS ERIDA poprzez nasz kanał partnerski. W 2013 roku, w ramach zwiększania dywersyfikacji przychodów, Grupa pozyskała 63 nowych klientów oraz powiększyła liczbę klientów generujących powyżej 2 mln zł rocznych przychodów z 10 do 13. W kolejnym roku Grupa planuje kontynuowad strategię dywersyfikacji zarówno poprzez adresowanie nowych klientów jak i poprzez zwiększanie przychodów z gałęzi innych niż tradycyjny handel detaliczny, to jest związanych z e-commerce czy mobile, a także poprzez ekspansję zagraniczną. Z poważaniem, Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Strona 4

5 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Siedziba ul. Kolejowa 5/7, Warszawa Telefon (+48) Fax (+48) Strona internetowa NIP REGON Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Zarząd Paweł Dudziuk Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Andrzej Dudziuk Jan Woźniak Jarosław Kopaoski Piotr Karmelita Jacek Legutko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi zł. Składa się na niego akcji o wartości nominalnej 7,38 zł każda: akcji imiennych serii A, akcji zwykłych serii B, Strona 5

6 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA 2013 ROK 3.1 SKONSOLIDOWANY BILANS Wyszczególnienie [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. EURO)] [tys. EURO)] Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał (Fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe PASYWA RAZEM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. EURO)] [tys. EURO)] Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Strona 6

7 3.3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie [tys. PLN] [tys. PLN] [tys. EURO)] [tys. EURO)] Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Wyszczególnienie [w PLN] [w PLN] [w EURO] [w EURO] Liczba akcji w sztukach Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,06 0,58 0,25 0,14 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,06 0,58 0,25 0,14 Wartośd księgowa na jedną akcję 3,59 2,95 0,87 0,72 Rozwodniona wartośd księgowa na jedną akcję 3,59 2,95 0,87 0,72 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,42 0,00 0,10 0,00 Przeliczenie kursu Kurs euro na dzieo bilansowy 4,1472 4,0882 Średni kurs euro w okresie 4,2110 4,1736 Strona 7

8 4. ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK Pełne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013, na które składają się: a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) Skonsolidowany bilans, c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat, d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, f) Informacja dodatkowa i objaśnienia stanowią załącznik PDF do rocznego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2013 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok stanowi załącznik PDF do skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 6. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2013 ROK Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, stanowi załącznik PDF do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2013 rok. 7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Zarząd spółki dominującej Grupa Exorigo-Upos S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy: a) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. b) powyższe dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy. c) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeo i ryzyk dotyczących prowadzonej działalności. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Zarząd spółki dominującej Grupa Exorigo-Upos S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot zgodnie z przedstawionym oświadczeniem spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Strona 8

9 8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ GRUPĘ ZASAD ŁADU KOROPACYJNEGO Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starao aby stosowad zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. Emitent publikuje raporty kwartalne oraz informuje o ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. Pod adresem Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową, zawierającą kluczowe informacje o Spółce i wiadomości skierowane do inwestorów. Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. z późn. zm. p.t. Dobre praktyki spółek notowanych na New Connect" zgodnie z 5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO została przekazana raportem jednostkowym za rok 2013 w dniu i do dnia przekazania niniejszego raportu skonsolidowanego za rok 2013 nie uległa zmianie. Strona 9

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI za okres 1 kwiecieo 2011-31 marzec 2012 : Raport sporządzony przez spółkę Grodno S.A. z siedzibą w miejscowości Michałów Grabina, przy ul. Kwiatowej 14, 05-126 Nieporęt (dalej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014. z siedzibą w Warszawie. rok 2014. za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r.

Raport roczny 2014. z siedzibą w Warszawie. rok 2014. za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r. Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2014 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 97 maja 2014 2015 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści List

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011

RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 31.12.2011 RAPORT ROCZNY STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za okres 01.01.2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 6.1. 6.3. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Raport QSr 3/2011 Informacje zawarte w Raporcie za III kwartał 2011 r. zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ROBINSON EUROPE S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012/2013 R. okres od 01-08-2013 do 31-10-2013 Opublikowany w dniu 14 grudnia 2013 r. Raport za IV kwartał 2012/2013 roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 5 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 5 listopada 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dn. 14 sierpnia 2014 r. RAPORT JEDNOSTKOWY OKRESOWY CONCEPT LIBERTY GROUP S. A. (dawniej Liberty Group S.A.) ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU ORAZ RAPORT SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. Warszawa, dn. 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo