Sens pracy bez płacy. Liga Mistrzów wśród kół naukowych. Watchdog polski. wolontariat tak, praktyki studenckie nie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sens pracy bez płacy. Liga Mistrzów wśród kół naukowych. Watchdog polski. wolontariat tak, praktyki studenckie nie"

Transkrypt

1 Duże tematy wydanie specjalne ISSN Nr 2 (3) Sens pracy bez płacy wolontariat tak, praktyki studenckie nie Liga Mistrzów wśród kół naukowych Watchdog polski twój dobry partner, którego nie znasz

2

3 StRuNa Biuletyn Młodych Naukowców StRuNa Young Scientists Journal ISSN niezależne ogólnopolskie czasopismo informacyjno-naukowe Copyright by Fundusz Pomocy Studentom, Warszawa 2012, 2013 Copyright by Authors, Warszawa 2013 redakcja Adriana Bartnik (zastępczyni redaktora naczelnego) Bożena Bednarczyk Maria Golińska Anna Książkowska (redakcja językowa, szefowa działu korekty) Tomasz Lewiński (zastępca redaktora naczelnego, szef działu prawnego) Marcin Łączyński Robert Pawłowski (redaktor naczelny) Dominika Rafalska (pierwsza zastępczyni redaktora naczelnego) Paweł Strawiński nr 2 (3) 2013 nakład: 1540 egz. opracowanie graficzne: Antoni Frontczak rozwiązania informatyczne: Kamil Łucznik zdjęcia: Ewa Przedpełska, Piotr Wilhelmi, SXC Numer przygotowany w ramach zadania zleconego Minis ter stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą StRuNa III Najważniejsze osiągnięcia ruchu naukowego studentów i doktorantów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść mate riałów przesłanych jej do publikacji przez autorów pro jek tów naukowych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamó wio nych. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów. wydawca Fundacja Fundusz Pomocy Studentom KRS NIP ul. Krakowskie Przedmieście 24/ Warszawa Wspólna strona dla przedsięwzięć realizo wanych w ramach programu StRuNa, w tym: bazy danych StRuNa zawierającej informacje o organizacjach studentów i doktorantów posiadających cele naukowe oraz o realizowanych przez nie projektach, konkursu StRuNa w kategoriach Projekt Roku, Koło Naukowe Roku, Opiekun Roku, Publikacja Roku, Konferencja Roku, Wyprawa Roku, czasopisma StRuNa Biuletynu Młodych Naukowców. StRuNa w sieci również na:

4 2 Rada programowa czasopisma StRuNa prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow prof. dr hab. Mirosław Duchowski prof. dr hab. Małgorzata Fuszara prof. dr hab. Piotr Garstecki prof. dr hab. Mirosław Handke prof. dr hab. Zbigniew Judycki prof. dr hab. inż. Waldemar Kaczmarek prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior prof. dr hab. Wiesław Krajka prof. dr hab. Marcin Król prof. dr hab. Jacek Kurczewski prof. dr hab. Zbigniew Marciniak prof. dr hab. Alojzy Nowak prof. dr hab. Wojciech Pluskiewicz prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska prof. Jerzy Stuhr prof. dr hab. Bogusław Śliwerski prof. dr hab. Łukasz Turski prof. dr hab. Marek Wąsowicz prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek prof. dr hab. Wiesław Władyka prof. dr hab. Tadeusz Wolsza prof. dr hab. Andrzej Zoll prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska dr hab. Urszula Jarecka, profesor UW dr hab. Janusz Knorowski, profesor ASP dr hab. Andrzej Kraszewski, profesor PW dr hab. Grzegorz Leszczyński, profesor UW dr hab. n. med. Grzegorz Madycki dr hab. Janusz Majcherek, profesor UP dr hab. Krystyna Ostrowska, profesor UW dr hab. inż. Janusz Piechna, profesor PW dr hab. Monika Płatek, profesor UW dr hab. Arkady Rzegocki dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, profesor AM dr hab. Waldemar Zubrzycki, profesor WSPol ks. dr hab. Władysław Zuziak, profesor UPJPII dr Magdalena Biesaga dr Agata Fijalkowski dr Aneta Gawkowska dr Anna Krajewska dr Magdalena Sobolewska dr Joanna Śmigielska dr János Tischler dr Marzena Trybull-Piotrowska prof. dr hab. Leszek Zasztowt StRuNa nr 2 (3) 2013

5 3 Spis treści OBYWATELSKI MONITORING Watchdogi w Polsce Ryszard Skrzypiec Amnesty International Weronika Rokicka Panoptykon Anna Obem Court Watch Polska Filip A. Gołębiewski Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Krzysztof Śmiszek Sieć Obywatelska Watchdog Polska Krzysztof Izdebski KODEKS DOBRYCH STUDENCKICH PRAKTYK 42 SOCJOLOGIA Wolontariat w instytucjach kultury a jego zaplecze ideowe i ryzyko wyzysku Marta Sienkiewicz ELEMENTARZ MŁODEGO NAUKOWCA Nauka o przypadkach Anna Olga Polanowska Autor i właściciel Adriana Bartnik, Tomasz Lewiński PARADA ZWYCIĘZCÓW Liga Mistrzów Nagrodzeni HERMENEUTYKA Kierunek zmian w badaniach nad interpretacją Monika Murawska

6

7 Obywatelski monitoring Trzeba bronić społeczeństwa głosił Michel Foucault w latach 70. ubiegłego stulecia. Ten postulat realizują dziś watchdogi, zwane również organizacjami obywatelskiego nadzoru lub straż niczymi. Ich działalność jest wciąż mało roz propa gowana, dlatego postanowiliśmy poświęcić im pierwszą część tego wyda nia czasopisma StRuNa. Watchdogi to ważna grupa organizacji pozarządowych, które monitorują przestrzeganie praw jednostek i całych społeczeństw oraz sposób dystrybucji pieniędzy publicznych. W ich szeregach spotkać można głównie studentów, doktorantów i absolwentów uczelni. Na kolejnych stronach przedstawiamy panoramę polskich organizacji watchdogowych oraz pięć przykładów obywatels kie go nadzoru opisanych przez osoby bezpośrednio go realizujące. Jeżeli nie zawsze akceptujesz to, co się robi w imieniu społeczeństwa i za publiczne pieniądze, pomyśl o współpracy z watchdogami. Jeżeli chcesz zdobyć dodatkowe informacje o tych organi zacjach lub kontakty do nich, napisz na adres:

8 6 Watchdogi w Polsce Rzecz o genezie, celach, zasadach i sposobach działania strażników praw jednostek i zbiorowości Ryszard Skrzypiec Organizacje strażnicze nadzorują działania władz publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych oraz dążą do zmiany sposobu funkcjonowania tych podmiotów. Ich aktywność jest nierozerwalnie związana ze współczesnym państwem prawnym. W artykule podejmuję próbę przybliżenia i usystematyzowania wiedzy na temat obywatelskiej działalności strażniczej, prowadzonej przede wszystkim przez organizacje strażnicze zwane także organizacjami watchdogowymi (z ang. watchdog pies stróżujący), a w mniejszym stopniu, w sposób niezorganizowany, prowadzonej przez indywidualnych obywateli. Korzenie działań strażniczych Watchdogi wywodzą się z dziennikarstwa śledczego, z ruchów społecznych zorientowanych na takie wartości jak prawa człowieka, prawa i wolności obywatelskie czy ochrona środowiska, z działalności antykorupcyjnej i prokonsumenckiej. Na początku lat 60. powstała Amnesty International jedna z najważniejszych organizacji watchdogowych. Założona przez brytyjskiego dziennikarza Petera Benensona, który opublikował na łamach gazety The Observer artykuł wzywający do zorganizowania międzynarodowej kampanii mającej na celu obronę zapomnianych więźniów, zwanych także więźniami sumienia, czyli osób więzionych za przekonania polityczne bądź wyznanie (źródło 1.). W krajach komunistycznych inspiracją do tworzenia organizacji zajmu jących się ochroną praw człowieka i obywatela było podpisanie w Helsinkach Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (maj 1975 r.). Nad sposobem przestrzegania zapisów aktu w państwach sygnatariuszach zaczęli czuwać członkowie niezależnych inicjatyw obywatelskich. Komitet Helsiński w Polsce powstał w 1982 r., podczas stanu wojennego. Na początku transformacji ustrojowej, w 1989 r., jego członkowie powołali Helsińską Fundację Praw Człowieka, jeden z najważniejszych watchdogów w Polsce (źródło 3.). StRuNa nr 2 (3) 2013

9 obywatelski monitoring 7 Na gruncie działalności ekologicznej ważną organizacją watchdogową jest powstały w 1971 r. Greenpeace (Perkowski, Wojownicy tęczy), zaś w Polsce utworzony w 1980 r. w Krakowie, w czasie pierwszego zrywu Solidarności, Polski Klub Ekologiczny (PKE). Była to pierwsza w bloku wschodnim niezależna organizacja otwarcie sprzeciwiająca się traktowaniu środowiska jako dobra niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki kraju (źródło 5.). W początkowym okresie jej działania były skierowane na przełamanie bariery milczenia wokół zagrożeń ekologicznych, zagrożeń zdrowia i kultury narodowej, szczególnie w obszarach oddziaływania przemysłu surowcowego i uciążliwych zakładów produkcyjnych. Największym sukcesem PKE w tamtym czasie było doprowadzenie do zamknięcia szkodliwej dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego działalności Huty Aluminium w Skawinie (źródło 5.). W latach 90. ekologiczną działalność strażniczą podjęły tzw. zielone telefony. Pomysł został przeniesiony z Holandii, jednak na gruncie polskim rozwinął się w nieco innym kierunku niż na zachodzie Europy. Tam zielone telefony pełnią raczej funkcję ośrodków ekologicznego doradztwa konsumenckiego, u nas podjęły działalność o charakterze interwencji i kontroli (Green Telephone). Przykładem polskiego zielonego telefonu jest Punkt Informacji Ekologicznej dla Społeczeństwa (PIES) działający przy Kole Miejskim Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach, a jego działalność polega m.in. na: udzielaniu porad w zakresie prawa ochrony środowiska, wsparciu przy rozwiązywaniu problemów ekologicznych, podejmowaniu interwencji w sytuacjach konfliktowych oraz występowaniu na prawach strony w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska. PIES przyjmuje zgłoszenia telefoniczne lub osobiste, a w zależności od sytuacji jego pracownik udziela porad, czasem decyduje o udzieleniu wsparcia (np. w po stępowaniu administracyjnym) lub interwencji w da nej sprawie (źródło 30.). Inny nurt stanowi działalność antykorupcyjna. Najbardziej znaną organizacją, którą można uważać za prekursora działań w tym obszarze, jest Transparency International, założona w 1993 r. w Berlinie przez byłego dyrektora Banku Światowego Petera Eigena. Jej celem jest badanie, ujawniane i zwalczanie praktyk korupcyjnych (źródło 6.). W 1998 r. powstała Transparency International Polska, która w 2011 r. została rozwiązana przez Radę Międzynarodową Transparency International (Kacprzak, Znikła organizacja ). W 2000 r. w Fundacji im. Stefana Batorego został uruchomiony program Przeciw korupcji, którego celem było uwrażliwienie opinii publicznej na różne aspekty i formy korupcji, a jedną z form działania było pięć kilkumiesięcznych sesji szkoleniowych dla liderów lokalnych grup obywatelskich (źródło 7.). W 2003 r. powstało Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, które obecnie funkcjonuje pod nazwą Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia, w szczególności w zakresie dostępu do informacji publicznej, poddawania się przez władzę kontroli społecznej, prawidłowego zarządzania środkami publicznymi, wykorzystywania instrumentów wpływania obywateli na realizowaną politykę oraz decydowania o swoim najbliższym otoczeniu (źródło 8.). Kolejnym nurtem jest ruch konsumencki legitymujący się rodowodem sięgającym co najmniej XIX w., a może nawet wcześniejszym, bowiem w Europie ustawodawstwo chroniące konsumenta znane było już w średniowieczu (Jawłowska, Ruch konsumentów, s. 22).

10 8 Watchdogi w polsce W Polsce ruch konsumencki wydaje się stosunkowo słabo rozwinięty. Jednym z jego prekursorów jest zarejestrowane w 1981 r., na fali wydarzeń sierpniowych, ogólnopolskie stowarzyszenie pod nazwą Federacja Konsumentów. Jego podstawowa działalność polega na świadczeniu bezpłatnego doradztwa i pomocy prawnej konsumentom. Celem Federacji jest także lobbing na rzecz przepisów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo konsumentów i satysfakcjonujący sposób ich funkcjonowania na rynku. Federacja zrzesza 16 wojewódzkich centrów doradztwa konsumenckiego (źródło 9.). Ich działalność jest słabo zakorzeniona w świadomości społecznej, a skuteczność interwencyjna ograniczona. Ważniejszą rolę w tym zakresie zaczyna odgrywać instytucja powiatowego rzecznika praw konsumenta, który w obronie konsumentów pełni funkcję oskarżyciela publicznego, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (źródło 10.). Po 1989 r. niewiele było dużych protestów konsu menckich, takich jak zainicjowany wiosną 2013 r. sprzeciw klientów platform telewizji cyfrowych N i Canal+ wobec nowych warunków korzystania z usług, jakie próbowali narzucić połączeni nadawcy (źródło 11.). Wynika to, jak się wydaje, z niskiej zdolności samoorganizacji społecznej, braku tradycji i słabości ruchu konsumenckiego w Polsce. Być może sukces tego protestu przyczyni się do wzrostu liczby i skuteczności zorganizowanych działań o takim charakterze. Funkcja nadzorcza Kontrola obywatelska lub społeczna polega na obserwowaniu działalności administracji publicznej (organów, urzędów administracyjnych itd.); formułowaniu pod jej adresem ocen, opinii i postulatów, których celem jest zasygnalizowanie nieprawidłowości, błędów i uchybień w tej działalności; podejmowaniu działań mających na celu skuteczne wyeliminowanie tych nieprawidłowości (Jagielski, Kontrola administracji publicznej, s. 157). Uprawnienia do jej sprawowania przysługują zarówno indywidualnym, jak i co zdarza się częściej zorganizowanym grupom obywateli na mocy przepisów ogólnoustrojowych wprowadzonych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., która gwarantuje podstawowe prawa obywatelskie, takie jak wolność słowa (art. 54), wolność zrzeszania się (art. 58), wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń i fundacji (art. 12), prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art. 61), prawo składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym i własnym zarówno do organów władzy publicznej, jak i do organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej (art. 63), a także instytucję tzw. skargi konstytucyjnej, której wniesienie do Trybunału Konstytucyjnego przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone (art. 79). Prawa obywatelskie są zapisane między innymi w takich ustawach jak Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Prawo ochrony środowiska, ustawy samorządowe, Prawo o stowarzyszeniach. Różnorodne typologie organizacji pozarządowych jako jedną z pełnionych przez nie funkcji obok innowacyjnej, rzeczniczej (ang. advocacy) i świadczenia usług społecznych wymieniają także funkcję kontrolną (Chimiak, How Individualists Make, s. 70) oraz StRuNa nr 2 (3) 2013

11 obywatelski monitoring 9 korygującą działania instytucji państwa (parlamentu, rządu, administracji publicznej, samorządu) i biznesu (Schimanek, Obywatelskie nieposłuszeństwo, s. 38). Jest to możliwe dzięki udziałowi w sprawowaniu władzy, który jest możliwy za sprawą coraz bardziej powszechnych procedur podejmowania [decyzji] w formie konsultacji czy poprzez demokrację bezpośrednią (referenda) (Frączak, Wady i zalety, s ). Organizacje strażnicze, jak wynika z dość pobieżnego rysu historycznego przedstawionego powyżej, wyrosły z działań o charakterze interwencyjnym, często zwykłego sprzeciwu mieszkańców, pracowników, klientów, obywateli wobec różnorodnych form niesprawiedliwości i krzywd, które ich bezpośrednio lub pośrednio dotykały. Od tego typu akcji rozpoczynały swoją historię Amnesty International czy Greenpeace. Wiele działań interwencyjnych, szczególnie lokalnych, ma postać typowego NIMBY (ang. Not in My Back Yard byle nie w moim ogrodzie), czyli protestu przeciwko lokalizacji niechcianych inwestycji (przemysłowych, drogowych, instytucji społecznych np. ośrodka Monaru) czy generalnie decyzji władz publicznych i podmiotów prywatnych, które są odbierane jako niekorzystne, uciążliwe lub szkodliwe dla uczestników protestu. Taką genezę ruchu potwierdza między innymi wypowiedź Agnieszki Ziółkowskiej ze stowarzyszenia My Poznaniacy, aktywnego w środowisku tzw. ruchów miejskich:»my Poznaniacy«byli na początku typowym NIMB-em ruchem wywodzącym się z protestu wobec tego, co dotyka mieszkańców bezpośrednio (Entuzjazm strukturalny, s. 176). W typowym NIMBY często niewiele jest troski o interes publiczny, dobro wspólne, a więcej o interes partykularny. Protestujący nie kwestionują zasadności inwestycji lub decyzji władz, a jedynie ich lokalizację czy formę realizacji. Jak pisze Marta Śliwińska, dla uczestników konfliktów ekologicznych cele proekologiczne są niekwestionowaną wartością, ale rozbieżność z partykularnymi interesami nie pozwala na ich pełną akceptację (Śliwińska, Rola, przyczyny i skutki, s. 83). W imię zmiany Przyjmuje się, że celem działania organizacji strażniczych, a przynajmniej większości z nich, jest dążenie do systemowych zmian w funkcjonowaniu instytucji państwa (Nowicki i Fialova, Monitoring praw człowieka, s. 11), a w szerokim ujęciu społeczeństwa. Zobaczmy zatem, jak tę zmianę definiują wybrane polskie organizacje strażnicze. 1. Towarzystwo na rzecz Ziemi prowadzi działania zmierzające do zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń oraz tworzenia warunków dla rozwoju demokracji lokalnej i upodmiotowienia społeczeństwa. Za najważniejsze cele prowadzonej działalności strażniczej uznaje wymuszanie na organach publicznych prawidłowego i przejrzystego prowadzenia postępowań administracyjnych, uwzględniających udział społeczny oraz zaznajomienie lokalnych społeczności z przysługującymi im uprawnieniami (źródło 13.). 2. Stowarzyszenie 61 zajmuje się udostępnia niem obywatelom danych o poglądach, doświadczeniu i dzia łaniach zawodowym parlamentarzystów. Pomaga obywatelom w identyfikacji reprezentantów ich interesów oraz ocenie stopnia realizacji obietnic wyborczych (źródło 15.). 3. Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere zajmuje się skutkami błędów lekarskich. Za główne cele swojej działalności uznaje lobbing na rzecz

12 10 Watchdogi w polsce wprowadzenia regulacji prawnych koniecznych dla obiektywnej oceny spraw medycznych oraz zapobieganie ukrywaniu błędów lekarskich kosztem zdrowia czy życia poszkodowanych (źródło 16.). 4. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides jako cel swojej działalności podaje rozwój społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie jakości życia publicznego w Polsce. Prowadzi monitoring urzędów gmin w województwie śląskim, udziela pomocy prawnej lokalnym organizacjom pozarządowym działającym na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców w procesie podejmowania ważnych decyzji (źródło 17.). Przytoczone powyżej przykłady organizacji strażniczych obrazują trzy grupy celów: systemowe (poszanowanie, zmiana przepisów prawa), na rzecz zbiorowości (dobre działanie instytucji publicznych, mobilizacja społeczna na rzecz zmiany), partykularne (edukowanie i rozbudzanie świadomości jednostek). Działania na rzecz zmiany można realizować w for mie: interwencji na drodze postępowania administracyjnego lub sądowego (szczególnie często w sprawach lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska i zdrowia mieszkańców czy dostępu do informacji publicznej); interwencji pozaprawnych w formie rzecznictwa, lobbingu, wywierania nacisku społecznego (np. pisanie listów, petycji, składanie wniosków jedne z najbardziej znanych i skutecznych to Maratony Pisania Listów w obronie osób lub grup osób, których prawa zostały złamane, organizowane od kilkunastu lat przez Amnesty International; źródło 25.); testów stosowania w praktyce obowiązujących regulacji prawnych; wiele tego typu działań w zakresie dostępu do informacji publicznej prowadzi Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej (źródło 26.); prowokacji, jak np. w dość prozaicznej sprawie, jaką okazał się zapis w regulaminie rady pewnej gminy, że informacja o sesjach rady będzie publikowana wyłącznie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Skoro organ nie zareagował na wniosek o zmianę zapisu, a urząd literalnie stosował się do niego, konieczne okazało się wyręczenie organu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy ogłoszeń o najbliższej sesji rady. Akcja okazała się skuteczna, ponieważ prawie natychmiast sygnowane przez Lokalną Grupę Obywatelską plakaty zastąpiono urzędowymi ogłoszeniami (Skrzypiec, Co się dzieje ); uczestnictwa w pracach zespołów zadaniowych, konsultacjach (np. programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi); formułowania opinii, rekomendacji, propozycji, stanowisk (np. Uwagi Instytutu Spraw Publicznych do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata ; źródło 27.); organizacji i uczestnictwa w manifestacjach (np. przeciwko ACTA, Parady Równości); akcji bezpośrednich najbardziej znane w skali ogólnopolskiej to akcje Tama tamie, czyli blokady budowy zapory na Dunajcu w Czorsztynie w początku lat 90. (zob. relacje w piśmie Zielone Brygady. Pismo Ekologów z lat ), Bitwa o Górę św. Anny, czyli blokada budowy autostrady A4 przez najcenniejszy pod względem walorów przyrodniczych obszar województwa opolskiego StRuNa nr 2 (3) 2013

13 obywatelski monitoring 11 w 1998 r. (zob. relacje w piśmie Dzikie Życie z roku 1998), lokalnych inwestycji przez mieszkańców; obywatelskiego nieposłuszeństwa, czyli poprzez świadome i publiczne naruszenie normy prawa uznawanej przez naruszającego za niesprawiedliwą lub w proteście przeciwko regulacji za taką uznanej wraz z gotowością do poniesienia sankcji za ten czyn (Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości; Kaczmarczyk, Nieposłuszeństwo obywatelskie ). Obywatelskie nieposłuszeństwo można realizować między innymi poprzez niepłacenie podatków, nielegalne manifestacje, naruszanie przepisów porządkowych, akcje sabotażowe, ostracyzm towarzyski czy bojkot konsumencki (Sharp, The Methods of Nonviolent Action). Jednak w Polsce tego typu akcje odbywają się sporadycznie, a co ciekawe, ostatnie działania, np. wezwanie do niepłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w proteście przeciwko finansowaniu zabiegów aborcyjnych (w 1996 r.), blokady dróg czy wysypywanie zboża z wagonów (również w 1996 r.) podejmowano z inicjatywy opozycyjnych polityków (Skrzypiec, Pomiędzy anarchią a przyzwoleniem; Skrzypiec, Szczekać, nie szczekać ). Zmiana społeczna, zmiana w ludziach, która zgodnie z twierdzeniem Petera F. Druckera jest podstawowym celem działania organizacji pozarządowych (Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową, s. 10), a zatem także watchdogów, jak wynika z przywołanych przykładów, bywa rozumiana na wiele różnych sposobów. Co ważne, w wielu przypadkach nie ogranicza się wyłącznie do zmiany instytucjonalnej, ale dzięki wpisanym w działania strażnicze elementom edukacji i uświadamiania skutkuje także zmianami postaw społecznych. Kto na celowniku Działalność zdecydowanej większości watchdogów polega na patrzeniu władzy na ręce. Mowa głównie o organach stanowiących prawo oraz władzach wykonawczych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. Sporadycznie instytucje te działają w obszarze bezpieczeństwa publicznego czy wymiaru sprawiedliwości nadzorując sądy, ale także samorządowe kolegia odwoławcze (Skrzypiec, Analiza doświadczeń, s. 24). Organizacje strażnicze nie ograniczają się do obserwowania instytucji publicznych. Biorą pod lupę także działania biznesu i biznesmenów CEE Bankwatch Network monitoruje na przykład działalność międzynarodowych instytucji finansowych (źródło 18.). W polu zainteresowania mogą znaleźć się orga nizacje pozarządowe dobrym przykładem jest tu nagłaśnianie przypadków tzw. ekoharaczy, czyli procederu nadużycia prawa lub wręcz jego naruszenia przez organizację pozarządową w celu otrzymania od realizatora oprotestowanej inwestycji dotacji w zamian za odstąpienie od protestu (Skrzypiec, Obywatelskie instytucje ). Na celownik mogą być wzięte również partie polityczne Program przeciw korupcji Fundacji im. Stefana Batorego we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych monitorował finansowanie prezydenckiej kampanii wyborczej (źródło 19.). Stosunkowo rzadko przedmiotem zainteresowania organizacji strażniczych są działania tak ważnych ze społecznego punktu widzenia instytucji jak media czy kościoły. Zasady działania Z uwagi na materię, którą się zajmują, organizacje strażnicze zaliczane są do instytucji zaufania pu-

14 12 Watchdogi w polsce blicznego. Takie założenie nakłada na nie obowiązek kierowania się zasadami gwarantującymi wiarygodność formułowanych wniosków oraz skuteczność podejmowanych interwencji. Przypadki nieetycznych działań organizacji strażniczych, zachowań ich aktywistów szybko przedostają się do opinii publicznej i negatywnie wpływają na wiarygodność i zaufanie nie tylko do organizacji naruszającej zasady, ale także do innych watchdogów. W dalszej części przybliżę najważniejsze zasady, na których opierają swoją działalność polskie organizacje strażnicze (Frączak, Kwestia...). Najważniejszą zasadą, którą w swojej działalno ści kieruje się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, jest apolityczność. W opinii władz fundacji jest ona wspólnym dobrem. Zgodnie z tą zasadą niedopuszczalne jest publiczne angażowanie się przez osoby związane z fundacją w działalność partii politycznych, popieranie polityków czy programów partyjnych. Ta pokusa szczególnie silna jest na szczeblu lokalnym, gdzie zdarza się, że przedstawiciele watchdogów szukają haków na osoby sprawujące władzę wyłącznie w celu ich wykorzystania w trakcie walki wyborczej. Jednak i inne szczeble nie są wolne od tego typu przypadków. Za najgłośniejszy można uznać start ówczesnej prezes Transparency International Polska Julii Pitery w wyborach do Sejmu RP w 2005 r. Kolejną powszechnie akceptowaną zasadą jest unikanie konfliktu interesów, czyli oddzielenie działalności zawodowej od roli nadzorcy (źródło 3.). Zgodnie z tą zasadą osoby związane z fundacją nie mogą równocześnie np. doradzać instytucji i ją monitorować. Takie sytuacje rodzą podejrzenia o wiarygodność wyników badania. Nieco odmienne wytyczne do prowadzenia działalności strażniczej zapisano w Karcie zasad organizacji monitorujących działalność samorządu. Znalazły się tam trzy główne zasady: obiektywizm ponieważ celem działalności strażniczej jest dotarcie do rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat zasad i efektów działania monitorowanego podmiotu i nie może ona prowa dzić do udowadniania z góry założonej tezy; orientacja na rzecz dobra wspólnego działalność strażniczą podejmuje się w celu poprawy funkcjonowania społeczeństwa; jawność działalność strażnicza musi być realizowana zgodnie z tymi samymi zasadami, których strażnik wymaga od monitorowanego podmiotu (Frączak i Skrzypiec, Przejrzysta gmina, s. 103). W kodeksie etyki stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapisano między innymi, że prowadzenie działalności strażniczej jest służbą publiczną, której rzetelne pełnienie wymaga zachowania bezstronności, wolności od wpływów czy nacisków, obiektywizmu i rzetelności badań, jawności informacji o prowadzonych działaniach (źródło 20.). Etyka to równie ważny element działań strażniczych jak cel, metody czy zasoby. Potwierdzeniem tego są przykre konsekwencje, które spotkały gdyńską Fundację Pomocy Dzieciom Maciuś. Opublikowanie przez nią nierzetelnych wyników badania diagnozującego poziom niedożywienia polskich dzieci (Pezda, Jak fundacja Maciuś ) spotkało się z krytyką środowisk zajmujących się tym problemem. Skończyło się to zleceniem kontroli fundacji przez wojewodę pomorskiego (źródło 4.) oraz ujawnieniem przez media nieprawidłowości w gospodarowaniu pozyskanymi środkami. Metody działania Arsenał metod znajdujących zastosowanie w działa- StRuNa nr 2 (3) 2013

15 obywatelski monitoring 13 niach strażniczych jest bogaty i generalnie można go podzielić na kilka kategorii: interesowanie się, sygnalizowanie oraz działania na rzecz zmiany. Interesowanie się można realizować poprzez: zadawanie pytań w formie pisemnej lub ustnej o funkcjonowanie wybranego mechanizmu (np. Jakie organizacje pozarządowe, na jakie zadania, w jakiej wysokości i dlaczego otrzymały dotacje z budżetu gminy?), korzyści związane z pełnie niem funkcji publicznych (np. Ile zarabia burmistrz?), skutki podjętych decyzji (np. Czy uchwa lony plan zagospodarowania przestrzenne go gminy uniemożliwi realizację inwestycji szkodliwych dla zdrowia i życia mieszkańców?) i wiele innych spraw; obserwację stanowienia prawa (np. poprzez uczestnictwo w posiedzeniach rad i komisji jednostek samorządu terytorialnego); obserwowanie wykonywania prawa (np. uczestnictwo w charakterze obserwatora w procesie sądowym (ang. court watch; źródło 21.). Sygnalizowanie można realizować poprzez: zbieranie i przekazywanie informacji o naruszeniach prawa, działaniach nieetycznych do instytucji odpowiedzialnych za dokonanie zmian za pośrednictwem telefonów interwencyjnych (organizacje antykorupcyjne, zielone telefony ); informowanie opinii publicznej o przypadkach naruszania prawa, działaniach przestępczych firmy, instytucji publicznej, organizacji przez tzw. sygnalistę (ang. whistleblower), czyli osobę, która jest pracownikiem, współpracownikiem, członkiem instytucji (urzędu, firmy, organizacji), o której działalności informuje, nierzadko wbrew własnemu interesowi i/lub narażając się na poważne konsekwencje (źródło 22.); informowanie o rezultatach podjętych działań w formie raportów i sprawozdań (np. Dostęp do informacji publicznej na wniosek w gminach i miastach województwa śląskiego. Raport z monitoringu); organizowanie konferencji i debat publicznych (np. Bibliografia Chimiak G., How Individualists Make Solidarity Work, Warszawa Drucker P.F., Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa Entuzjazm strukturalny, rozmowa z Agnieszką Ziółkowską, Notes , listopad-grudzień. Frączak P., Kwestia zasad casus Przyjazne Miasto w: Frączak P., Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej, Warszawa Frączak P., Wady i zalety dobrego obyczaju kontroli społecznej, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2009, r. 11, zeszyt 1 (20). Frączak P., Skrzypiec R. (red.), Przejrzysta gmina. Organizacje pozarządowe. Korupcja, Warszawa Green Telephone. A Training for Greennet Participants, Organized by Milieukontakt Oost-Europa and Milieutelefoon of Vereniging Milieudefensie, czerwca 1997, materiał powielony.

OBYWATEL STRAŻNIK. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych GAUDIUM ET SPES Z NOWEJ HUTY WIRTUALNY NORBLIN JACEK ALABA TEMAT NUMERU LUDZIE SEKTORA

OBYWATEL STRAŻNIK. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych GAUDIUM ET SPES Z NOWEJ HUTY WIRTUALNY NORBLIN JACEK ALABA TEMAT NUMERU LUDZIE SEKTORA 05(53)2008 miesięcznik organizacji pozarządowych ISSN 1732-6249 TEMAT NUMERU OBYWATEL STRAŻNIK LUDZIE SEKTORA JACEK ALABA ORGANIZACJA Z KALENDARZA GAUDIUM ET SPES Z NOWEJ HUTY WARTO ZOBACZYĆ WIRTUALNY

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1 Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania korupcji... 10 1.2 Prawo krajowe

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Żywot człowieka wyedukowanego. Gdzie szukać tego, co już znalezione. Klinika nie uzdrowi, ale podpowie. Samopomoc jest bezcenna

Żywot człowieka wyedukowanego. Gdzie szukać tego, co już znalezione. Klinika nie uzdrowi, ale podpowie. Samopomoc jest bezcenna Twoja pierwsza ważna publikacja normy, rady, wytyczne ISSN 2299-3088 Nr 1 (2) 2013 www.struna.edu.pl Marcin Łączyński Gdzie szukać tego, co już znalezione Konrad Gutkowski Samopomoc jest bezcenna Adriana

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3

DIALOG OBYWATELSKI. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 1 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego Lublin 2014 2 3 DIALOG OBYWATELSKI Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń Aldona Wiktorska-Święcka Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń Książka z serii: biblioteka pożytku publicznego dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Prawo a partycypacja publiczna

Prawo a partycypacja publiczna Prawo a partycypacja publiczna Dyktat czy debata - Prawo a partycypacja publiczna Partnerzy projektu: Bilans monitoringu 2012 Patronat medialny: pod redakcją Pauliny Sobiesiak-Penszko Prawo a partycypacja

Bardziej szczegółowo

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej Obywatele współ decydują Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Wstęp i redakcja Maciej Tański Warszawa, marzec 2005 Spis treści Dlaczego warto było to napisać?... 3 Ekspresowy

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299. UCHWAŁA nr 37. z dnia 1 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 299 UCHWAŁA nr 37 RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZYCH I PARTII POLITYCZNYCH WYBRANE PROBLEMY I REKOMENDACJE

PRZEJRZYSTOŚĆ FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZYCH I PARTII POLITYCZNYCH WYBRANE PROBLEMY I REKOMENDACJE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE ROLA I MODELE FUNDACJI W POLSCE I W EUROPIE Forum Darczyńców w Polsce Publikacja powstała w ramach cyklu konferencji i seminariów Rola i modele fundacji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Aktywność polskich. organizacji pozarządowych. na szczeblu europejskim

Aktywność polskich. organizacji pozarządowych. na szczeblu europejskim Aktywność polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim Paweł Świeboda, Prezes, demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej Paweł Zerka, Analityk, demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 1 (16) STYCZEŃ LUTY 2012 r. ISSN 2082 193X Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny numer

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo