Zestawienie dotychczas opublikowanych harmonogramów ogłaszania konkursów w regionach (w zakresie edukacji) Woj. lubelskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie dotychczas opublikowanych harmonogramów ogłaszania konkursów w regionach (w zakresie edukacji) Woj. lubelskie"

Transkrypt

1 Zestawienie dotychczas opublikowanych harmonogramów ogłaszania konkursów w regionach (w zakresie edukacji) Woj. lubelskie Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.1 Edukacja przedszkolna 1) Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 4 lata, 2) rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych Kształcenie ogólne 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i 1) Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji, 2) szkolenia językowe4 języków obcych zakończone procesem certyfikacji 12.4 Kształcenie zawodowe Woj. lubuskie Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja Poddziałanie Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT Poddziałanie Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wlkp Poddziałanie Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra 1. Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym również nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. 2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi j.w. w

2 Poddziałanie Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT. Poddziałanie Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski Poddziałanie Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych. Poddziałanie Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT Brak naborów w tym działaniu projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkurso wym Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie: 1. Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematycznoprzyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 2. Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych. 3. Doradztwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki). 4. Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym. 5. Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 6. Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki)

3 Poddziałanie Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych. Woj. łódzkie OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne XI.3 Kształcenie zawodowe Typy projektów wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania w projekcie SZOOP Typy projektów wskazane w punkcie 9 opisu poddziałania w projekcie SZOOP Woj. małopolskie Oś priorytetowa 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie Małopolska chmura edukacyjna A. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy B. działania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym C. wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi D. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek ,00 B. małopolska chmura edukacyjna część konkursowa ,00 Woj. mazowieckie Oś Priorytetowa 10 Edukacja dla rozwoju regionu 3

4 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) ogólnego zwłaszcza przez: kluczowych tj. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kompetencji ICT, obejmujące np.: realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem obejmujących kształtowanie ww. kompetencji kluczowych; realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych; realizację zajęć rozwijających uzdolnienia; organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów; realizację zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych (doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK stanowi uzupełnienie przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli) rozwój kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i postaw przedsiębiorczych, obejmujący np. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem, obejmujących kształtowanie ww. kompetencji przez realizację zajęć; organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów; realizację zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych ań realizowanych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła i rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania TIK (w modułach e-szkoła i e-nauczyciel), obejmujące m.in. zwiększenie zastosowania (wzrost stopnia wykorzystania) przez szkoły i placówki systemu oświaty TIK w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także: a) rozwijanie podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów; b) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (jako uzupełnienie do przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli) [euro] euro przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania eksperymentalnego stanowi uzupełnienie do działań adresowanych do uczniów i nauczycieli) przez indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego przez realizację kompleksowych programów umiejętności korzystania z nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 4

5 obejmujące zwłaszcza: stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności; kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu; 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie Edukacja ogólna w ramach ZIT specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego. Wsparcie realizowane będzie zwłaszcza przez kursy i szkolenia doskonalące, studia podyplomowe; budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Wsparcie stanowić będzie uzupełnienie działań adresowanych do uczniów, jak ww. wymienione Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Typ projektu: ształcenia ogólnego zwłaszcza przez: euro kluczowych tj. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kompetencji ICT, obejmujące np.: realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem obejmujących kształtowanie ww. kompetencji kluczowych; realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych; realizację zajęć rozwijających uzdolnienia; organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów; realizację zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych (doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK stanowi uzupełnienie przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli) rozwój kompetencji uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i postaw przedsiębiorczych, obejmujący np. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem, obejmujących kształtowanie ww. kompetencji przez realizację zajęć; organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów; realizację zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych ziałań realizowanych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła i rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania TIK (w modułach e-szkoła i e-nauczyciel), obejmujące m.in. zwiększenie zastosowania (wzrost stopnia wykorzystania) przez szkoły i placówki systemu oświaty TIK w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także: rozwijanie podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów; 5

6 wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (jako uzupełnienie do przedsięwzięć adresowanych do uczniów i nauczycieli) 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie Programy stypendialne 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałanie Edukacja przedszkolna przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania eksperymentalnego stanowi uzupełnienie do działań adresowanych do uczniów i nauczycieli) przez indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego przez realizację kompleksowych programów Typ projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez: diagnozy potrzeb) poprzez tworzenie nowych ośrodków lub zwiększenie liczby miejsc w funkcjonujących ośrodkach; euro terapeutycznych, psychologicznych); gimnastyki korekcyjnej; zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne; językowe i matematyczne uzupełnieniem działań z zakresu tworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej i/lub rozszerzenia oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne oraz wyrównujące deficyty. Zakres wsparcia w szczególności obejmuje: kursy i szkolenia; studia podyplomowe; współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami Kompetencje kluczowe osób dorosłych Typ projektu: Podnoszenie kompetencji kluczowych osób dorosłych w zakresie TIK i języków obcych w formie kursów lub szkoleń 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie Doskonalenie zawodowe uczniów 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie Doskonalenie zawodowe uczniów 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie Doskonalenie zawodowe uczniów euro Typ projektu: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy (w tym poprzez wykorzystanie monitorowania zapotrzebowania w zawodach/na kwalifikacje, współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie analiz potencjału edukacyjnego/szkoleniowego w regionie i potrzeb rynku pracy) euro Typ projektu: Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki euro zawodu obejmuje w szczególności: kursy lub szkolenia doskonalące; praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach studia podyplomowe; budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej Typy projektów: euro 6

7 -gospodarczym obejmuje przede wszystkimi: a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym b) realizację staży i praktyk organizowanych u pracodawców lub przedsiębiorców; c) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych; d) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych; e) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnieo zwiększających ich szanse na rynku pracy; f) programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji; g) realizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego - KKZ, kursy umiejętności zawodowych; h) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m. in.: i. tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ii. udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów; iii. tworzenie klas patronackich w szkołach; i) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, w tym: i. wprowadzanie nowych kierunków kształcenia; ii. modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących (obydwa powyższe z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych badań i analiz oraz informacji ilościowych i jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama) zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania** ckziu) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego, w tym przede wszystkim: a) tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy; 7

8 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie Programy stypendialne 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie Doradztwo zawodowe w ramach ZIT 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkurso wym b) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży. Zakup doposażenia nie może stanowić samodzielnego projektu, ale uzupełnienie działań adresowanych do uczniów i jest dokonywany na podstawie zdiagnozowanych potrzeb.) Typ projektu: Wsparcie kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych przez: - KKZ, kursy umiejętności zawodowych; euro gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych Woj. opolskie Oś Priorytetowa 9. Wysoka jakość edukacji Poddziałanie Wsparcie kształcenia ogólnego II Główne typy przedsięwzięć: -rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa); - wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych;- korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych poprzez kontynuację rządowego programu Cyfrowa szkoła (w zakresie komponentu e-nauczyciel, e-szkoła);- indywidualizacja podejścia do ucznia, m. in. poprzez zapewnienie specjalistycznych narzędzi diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, realizację indywidualnych planów rozwoju; - doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, 14,8 mln PLN 8

9 Poddziałanie Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Poddziałanie Wsparcie edukacji przedszkolnej Poddziałanie Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Poddziałanie Programy pomocy stypendialnej Poddziałanie Wsparcie kształcenia zawodowego II Brak naborów - projekt realizowany w trybie pozakonkurso wym w II kwartale 2015r. II korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienia diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia;- uzupełniająco doradztwo edukacyjno-zawodowe;- doposażenie, wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i palcówek oświatowych w sprzęt do nauczania przedmiotów ścisłych poprzez doświadczenia i eksperymenty oraz sprzęt TIK Główne typy przedsięwzięć: -rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe zwiększające szanse dzieci w ramach edukacji przedszkolnej;- indywidualizacja pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do placówek wychowania przedszkolnego koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci niepełnosprawnych;-tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu czy adaptacji istniejących budynków;-dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego Główne typy przedsięwzięć: -współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe o charakterze strategicznym i praktycznym z ich otoczeniem społecznogospodarczym zwłaszcza z pracodawcami oraz uczelniami wyższymi, instytucjami rynku pracy;- kształcenie praktyczne uczniów i nauczycieli, w tym we współpracy z pracodawcami, tj. organizacja staży, praktyk czy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu, w tym we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy;- doradztwo edukacyjno-zawodowe;- doposażenie, wyposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół kształcenia zawodowego; - kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w obszarze specjalizacji regionalnych, w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość), które są korzystne m.in. dla osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się osobami zależnymi 7,2 mln PLN 23,8 mln PLN 9

10 Poddziałanie Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego Woj. podkarpackie Oś Priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie 10i Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno przyrodniczych i języków obcych 10iii 1. Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji językowych oraz cyfrowych;2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną. 10iv Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i osiągających wysokie wyniki w nauce Woj. podlaskie Oś Priorytetowa : Kompetencje i kwalifikacje 3.3 czerwiec lipiec wrzesień październik 2015 Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki szkoły Kształcenie i edukacja przedszkola 10

11 3.1 październik listopad 2015 Kształcenie i edukacja szkoły Woj. pomorskie Oś Priorytetowa 3 Edukacja 3.1. Edukacja przedszkolna Poddziałanie Jakość edukacji ogólnej Typy projektów wskazane w punkcie 5 opisu Poddziałania w projekcie SzOOP⁶ - Typ projektu wskazany w punkcie 1). str Poddziałanie Wsparcie ucznia szczególnie Wsparcie wyłącznie w trybie pozakonkursowym. uzdolnionego Poddziałanie Jakość edukacji zawodowej Typy projektów wskazane w punkcie 5 opisu Poddziałania w projekcie SzOOP⁶ - Typy projektu wskazane w punktach 1) i 2). str Poddziałanie Programy motywacyjne dla uczniów Wsparcie wyłącznie w trybie pozakonkursowym szkół zawodowych [EUR] EUR EUR Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym Typy projektów wskazane w punkcie 5 opisu Działania w projekcie SzOOP6 str EUR Typy projektów wskazane w punkcie 5 opisu Działania w projekcie SzOOP6 str EUR Woj. śląskie Oś Priorytetowa 11 i Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia ZIT (11.1.1) RIT (11.1.2) KONKURS (przedszkola) ( , , ,00 11

12 podstawowego i średniego. II KONKURS (szkoły) (11.1.4) , Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do KONKURS ,84 potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych ZIT (11.4.1) RIT (11.4.2) KONKURS (11.4.3) , , , Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT Południowy (12.1.2) RIT Północny (12.1.2) RIT Zachodni (12.1.2) ZIT (12.1.1) Infrastruktura kształcenia zawodowego RIT Południowy (12.2.2) RIT Północny (12.2.2) RIT Zachodni (12.2.2) ZIT (12.2.1) , , , , , , , ,00 Woj. świętokrzyskie Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Podziałanie Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) Poddziałanie Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) Poddziałanie Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) (sierpień) (lipiec) (lipiec) 1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez: a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, b) tworzenie nowych miejsc opieki, c) wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie, d) pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi do lat Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej poprzez: a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, b) wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, c) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia. Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, poprzez: 1. Realizację staży i praktyk zawodowych. 2. Realizację dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia. 3. Współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno gospodarczym. 4. Realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych. 5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i , , ,00 12

13 W pozostałych poddziałaniach nie przewiduje się r. materiały dydaktyczne. 6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania. 7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego Woj. wielkopolskie Oś Priorytetowa 8 Edukacja Poddziałanie Edukacja przedszkolna projekty konkursowe Poddziałanie Kształcenie ogólne - projekty konkursowe II Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej : 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy, 2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1), 3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1). 1.Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach dla uczniów i placówkach systemu oświaty poprzez: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół dla dzieci i młodzieży w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz matematyki i języków obcych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu) 2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy w zakresie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych, języków obcych. 3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4. Wsparcie nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze

14 Poddziałanie Kształcenie ogólne - Cyfrowa Edukacja projekt pozakonkursowy II specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi. 5. Wsparcie w zakresie wdrażania/realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży w tym przez doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3)., 6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzeniu bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3). 1. Prowadzenie i upowszechnienie metod nauczania opartych na TIK: - wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji cyfrowych - stworzenie i wdrożenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej bazującej na realizacji kursów otwartych online, pozwalających na przeprowadzeniu szkoleń z wykorzystaniem TIK, weryfikacji umiejętności potwierdzonych certyfikatem. - stworzenie i przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej wraz z doposażeniem szkoły w sprzęt TIK według standardów określonych w programie Cyfrowa szkoła. 2. Wsparcie podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji opartej na TIK, w tym tworzenie sieci współpracy. 8.2 Uczenie się przez całe życie II Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. Poddziałanie Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy Poddziałanie Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy 1.Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 2. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1). 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1, 2). 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjnozawodowego dla młodzieży, w tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.3). 1.Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 2. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1)

15 oddziałanie Kształcenie zawodowe dorosłych - tryb konkursowy Poddziałanie Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb pozakonkursowy II 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu,(występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1, 2). 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.3). 1. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie egzaminu zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3) 2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.). 3. Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, w tym przez doposażenia w nie-zbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie, (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3) 1. Organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy. 2. Wyposażenie, doposażenie w sprzęt lub materiały dydaktyczne szkół, placówek kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU) oraz laboratoriów praktyk, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego, tj. współpracujących z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz szkołami i placówkami kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU). 3. Wsparcie doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu związanych z nauczanym zawodem, 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży w tym wsparcie przygotowania nauczycieli i specjalistów do pełnienia roli doradcy edukacyjno-zawodowego oraz wyposażenie/doposażenie w materiały i narzędzia wzbogacające warsztat pracy doradcy. 5. Inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, w tym wspierających uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy Woj. zachodniopomorskie Oś Priorytetowa 8 Edukacja 15

16 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie II ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego II 1. Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego; 2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty; 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe lub ogólne oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek 16

17 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych. szkolnictwa zawodowego; 3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe lub ogólne oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego; 3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe lub ogólne oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego; 3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 17

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. Str. 1 Wersja (1.0) Str. 1 Wersja (1.1) Str. 1 Szczecin, dnia Str. 1 Szczecin, dnia Str. 8

REJESTR ZMIAN. Str. 1 Wersja (1.0) Str. 1 Wersja (1.1) Str. 1 Szczecin, dnia Str. 1 Szczecin, dnia Str. 8 Regulamin konkursu w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Możliwości finansowania kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Możliwości finansowania kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Anna Naszkiewicz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Białystok, 07.06.2017

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach realizowane będą działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ - WNIOSKUJ O DOFINANSOWANIE I DZIAŁAJ!

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ - WNIOSKUJ O DOFINANSOWANIE I DZIAŁAJ! ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ - WNIOSKUJ O DOFINANSOWANIE I DZIAŁAJ! INFORMATOR NR 3-01.10.2018 OGŁOSZONE NABORY: RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18 w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1999/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r.

Uchwała Nr 1999/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r. Uchwała Nr 1999/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.05. 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wsparcie w ramach RPO na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Lista definicji ów zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

RPDS.10.04.03-IZ.00-02-059/16

RPDS.10.04.03-IZ.00-02-059/16 Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.10.04.03-IZ.00-02-059/16 dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

2. Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych.

2. Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych. Załącznik XI - Matryca logiczna spełniania szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych typów projektów/operacji w ramach naboru z Poddziałania 8.3.4 Typy projektów/operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działań w obszarze edukacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Finansowanie działań w obszarze edukacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Finansowanie działań w obszarze edukacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Kołobrzeg, 30 listopada 2018 r. RPO WZ Oś VIII EDUKACJA ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego

Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego Grzegorz Königsberg Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk w Nowej Soli Zielona Góra, 27 maja 2015 Rynek pracy w województwie lubuskim: Dominujące

Bardziej szczegółowo

Konkursy ogłaszane przez WUP w Katowicach w 2019 roku

Konkursy ogłaszane przez WUP w Katowicach w 2019 roku Konkursy ogłaszane przez WUP w Katowicach w 2019 roku Spotkanie informacyjne Częstochowa, 18 grudnia 2018 r. Działanie 7.1 Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Na co można

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach

Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPOWP 2014-2020 Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Białystok, 08.02.2019 Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje techniczne dla gospodarki. Finansowe wsparcie kształcenia zawodowego

Kwalifikacje techniczne dla gospodarki. Finansowe wsparcie kształcenia zawodowego Kwalifikacje techniczne dla gospodarki Finansowe wsparcie kształcenia zawodowego Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie kształcenia zawodowego Łącznie w programach krajowych i regionalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra Żary maj 2014 r.

Zielona Góra Żary maj 2014 r. Zielona Góra Żary maj 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 104,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspomagania szkół oraz rozwoju nauczycieli i uczniów w ramach RPO WD na lata 2014-2020

Możliwości wspomagania szkół oraz rozwoju nauczycieli i uczniów w ramach RPO WD na lata 2014-2020 Możliwości wspomagania szkół oraz rozwoju nauczycieli i uczniów w ramach RPO WD na lata 2014-2020 dr Mariusz Mielcarek Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu projektu Konferencja podsumowująca realizację

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie X.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, który został ogłoszony w dniu 31.07.2018 roku

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania NAZWA PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Oś priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Możliwości dofinansowania działań z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursów dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym w 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Klucz do przyszłości

Klucz do przyszłości Klucz do przyszłości program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica Czerwiec 2019 r. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 10. przedszkolne

OŚ PRIORYTETOWA 10. przedszkolne Spotkanie informacyjne Środa z Funduszami dla podmiotów edukacji Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 04.05.2016 r. Działania:

Bardziej szczegółowo

Nabór nr 1/ Wsparcie dla CIS i KIS

Nabór nr 1/ Wsparcie dla CIS i KIS Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański Przed nami kolejne nabory wniosków, w których do rozdania jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD IZ /18. Lp. Część Regulaminu Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD IZ /18. Lp. Część Regulaminu Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18 Lp. Część Regulaminu Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 1. Brak zapisów Działania związane z rozwijaniem zaawansowanych Doprecyzowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

RPDS IZ /17

RPDS IZ /17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄC A KONKURS

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄC A KONKURS NUMER I NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA Działanie 3.1 Studiujesz? Praktykuj! PLANOWANY TERMIN NABORU (MIESIĄC) VIII - IX.2015 HARMONOGRAM KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W DANYM ROKU KALENDARZOWYM WEDŁUG PROGRAMÓW

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Kryteria naboru i oceny wniosków w ramach RPO WŚ 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Kryteria naboru i oceny wniosków w ramach RPO WŚ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Kryteria naboru i oceny wniosków w ramach RPO WŚ 2014-2020 Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Miasto Jelenia Góra pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BUSKU-ZDROJU

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BUSKU-ZDROJU Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ LOKALNY PUNKT

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT Kraków 16 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT w obszarze szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia

Instytucja ogłaszająca konkurs ogłoszenia Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2018 rok *Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane

Bardziej szczegółowo

SŁUPSK, dnia 4 października 2015r.

SŁUPSK, dnia 4 października 2015r. Możliwość aplikowania wniosków Akademii Pomorskiej w Słupsku we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach RPO WP i PO WER w okresie programowania 2014 2020 SŁUPSK, dnia 4 października 2015r. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

RPDS IZ /17

RPDS IZ /17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Kryteria naboru i oceny wniosków dla konkursów w ramach Poddziałania 8.3.1 oraz Poddziałania 8.3.2 Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Wartość dofinansowania (w zł)

Wartość dofinansowania (w zł) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Osi VI-VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017rok *Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju placówki. Fundusze kilka słów wstępu. EFRR a EFS

Możliwości rozwoju placówki. Fundusze kilka słów wstępu. EFRR a EFS Możliwości rozwoju placówki z wykorzystaniem funduszy UE II KRAJOWA KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Miętne, 18 kwietnia 2009 r. Fundusze kilka słów wstępu Dzięki funduszom strukturalnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA PODMIOTÓW EDUKACJI RZESZÓW 6 KWIETNIA 2016 R.

ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA PODMIOTÓW EDUKACJI RZESZÓW 6 KWIETNIA 2016 R. ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA PODMIOTÓW EDUKACJI RZESZÓW 6 KWIETNIA 2016 R. PROGRAM SPOTKANIA Regionalny Program Województwa Podkarpackiego - działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna - działanie 9.1. Rozwój edukacji

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty 1 2 Zakres udzielanych informacji wstępna diagnoza sytuacji zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. CEL PARTNERSTWA: II. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:

REGULAMIN KONKURSU I. CEL PARTNERSTWA: II. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA: Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu REGULAMIN KONKURSU Gmina Radzymin, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działania na rok 2019

Roczny Plan Działania na rok 2019 Roczny Plan Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (zakres EFS) Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji Wersja nr 2 Opole, lipiec 2019

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM PODDZIAŁANIE 9.1.2 PO KL Kielce, luty 2011 CEL: tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Województwa Zachodniopomorskiego

Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Szczecin, 22.09.2015 r. Alokacja dla województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe

Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe Konferencja międzynarodowa Inwestycje w szkolnictwo zawodowe Warunki efektywności inwestycji w rozwój kształcenia zawodowego Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr Priorytety

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo