Skonsolidowany Raport Kwartalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany Raport Kwartalny"

Transkrypt

1 Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej MNI Zawierający: Komentarz Zarządu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku

2 Komentarz Zarządu MNI S.A. Strategia odporna na kryzys i wzrost rentowności Grupy MNI Wyniki uzyskane w warunkach słabej koniunktury gospodarczej w IV kwartale 2009 roku przez MNI S.A. i jej spółki zależne po raz kolejny potwierdziły odporność strategii biznesowej Grupy MNI na kryzysowe zjawiska w gospodarce W okresie październik-grudzień 2009 Grupa MNI osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 69,850 mln zł. Wypracowany przez spółki Grupy zysk operacyjny wyniósł 14,466 mln zł, a zysk netto 13,482 mln zł. W stosunku do okresów ubiegłych: przychody ze sprzedaży w IV kw roku w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw (56,627 mln zł) wzrosły o 23,35 % a w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2008 (71,422 mln zł) uległy zmniejszeniu o 2,2 %, zysk operacyjny w IV kw.2009 roku w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w III kw roku (9,727 mln zł) wzrósł o 50,71 % a w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2008 (12,467 mln zł) wzrósł o 17,59 %, zysk netto w IV kw roku w porównaniu do zysku netto wypracowanego w III kw roku (10,082 mln zł) wzrósł o 33,72 % a w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2008 (14,054 mln zł) uległ zmniejszeniu o 4,07 %, Narastająco, po czterech kwartałach 2009 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku, Grupa odnotowała: przychody ze sprzedaży na poziomie 252,481 mln zł, wyższe o ponad 24% (203,370 mln zł w roku 2008), zysk operacyjny EBIT w wysokości 41,028 mln zł, wyższy o ponad 31 % (31,265 mln zł w roku 2008), zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) na poziomie 64,738 mln zł wyższy o prawie 16,5 % (55,584 mln zł w roku 2008), zysk netto w wysokości 37,078 mln zł wyższy o ponad 46 % (25,352 mln zł w roku 2008). Konsekwentnie realizowane działania strategiczne pozwoliły na poprawę osiąganych marż (marża EBIT wzrosła z 15,37% do 16,25% a marża zysku netto z 12,47% do 14,69%) Finalizacja procesów konsolidacyjnych spółek Grupy MNI i Grupy PPWK - obecnie Grupa MIT (Mobile Internet Technology) o komplementarnych obszarach działania: w segmencie telekomunikacyjnym- zintegrowanie spółek Neotel sp. z o.o. i Długie Rozmowy S.A. z MNI Telecom S.A. - pozwoli na znaczące zwiększenie potencjału telekomunikacyjnego operatora. w segmencie mobilnych usług dodanych integracja spółki MNI Premium S.A. oraz EL2 sp. z o.o., wsparta potencjałem należącej do MNI grupy medialnej Telestar (telewizja i Internet), otwiera dodatkowe szanse na szybki rozwój i zwiększenie udziałów w rynku. Grupa MNI nadal kontynuuje działania konsolidacyjne w branży telekomunikacyjnej i mobilnej. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest stałe zwiększanie zaangażowania spółki zależnej MNI Telecom S.A. w spółce Hyperion S.A.

3 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. Liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,37 0,28 0,08 0,08 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,34 0,64 0,56

4 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 2. Bilans BILANS w tys.pln r r. AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki udziały lub akcje Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał mniejszości II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

5 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.pln I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu, w tym: VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Zysk (strata) netto (XIII+/-XV) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,14 0,39 0,16 0,28 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od do od do od do od do Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: dochody (straty) ujęte okresie w innych dochodach Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego akcjonariuszom mniejszościowym tys.pln

6 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Saldo na dzień roku Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne całkowite dochody: Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Saldo na dzień roku w tys.pln Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały Kapitał Kapitał ze Pozostałe mniejszości Akcje własne sprzedaży akcji Zyski Razem podstawowy (-) powyżej ich kapitały zatrzymane wart. nominalnej Kapitał własny razem Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały Kapitał Pozostałe mniejszości Kapitał ze Akcje własne sprzedaży akcji Zyski Razem podstawowy (-) powyżej ich kapitały zatrzymane wart. nominalnej Kapitał własny razem Saldo na dzień roku Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Zysk netto za okres od do roku Saldo na dzień roku

7 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. PLN A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 3 - odsetki 26 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 7 2. Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Spłata rat układu Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

8 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA IV KWARTAŁ Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. 1. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 2. Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MNI. 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2005 roku MNI S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. 4. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. 5. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w RB 61/2006, przekazanym do publicznej wiadomości. 6. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. 7. W okresie objętym sprawozdaniem: - nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej, - po roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI. 2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI 2.1.Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, tworzy jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup medialno-telekomunikacyjnych notowanych na GPW w Warszawie. W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej oraz telekomunikacji. Spółki Grupy MNI dostarczają klientom m.in. zaawansowane usługi dodane dla telefonii mobilnej: SMS, MMS, WAP, multimedia, streaming audio i video, zarówno w technologii GSM jak i 3G. MNI S.A., poprzez podmioty zależne, jest czołowym na polskim rynku dostawcą kontentu dla mediów, w tym portali internetowych i telewizji IP. 1

9 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 Obecnie ten właśnie obszar aktywności MNI, uznawany za najbardziej perspektywiczny, stanowi trzon jej rozwoju biznesowego. W oparciu o potencjał technologiczny spółek zależnych, MNI oferuje ponadto usługi telefonii stacjonarnej wraz z usługami dodanymi, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telefonii komórkowej w systemie MVNO. Wśród odbiorców usług MNI są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG. Grupa MNI dysponuje własnymi mediami, w tym m.in. telewizją itv dostępną na wszystkich polskich platformach cyfrowych oraz w większości sieci kablowych, kanałami TV o charakterze datingowym w Wielkiej Brytanii na platformie SKY, serwisami WWW oraz medialnymi systemami mobilnymi. Grupa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez Spółkę aktywności. Na rynku usług dodanych MNI zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Natomiast w segmencie usług telekomunikacyjnych Grupa MNI (poprzez spółkę zależną MNI Telecom) zajmuje czwartą pozycję wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych W ramach grupy: MNI S.A. jednostka dominującą, odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem, MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) zajmuje się tzw. medialnymi usługami dodanymi typu Premium Rate oraz kampaniami marketingowymi. Telestar S.A. jest właścicielem polskiego kanału telewizyjnego itv nadawanego na platformach cyfrowych i w sieciach telewizji kablowych oraz dwóch kanałów telewizyjnych w Wielkiej Brytanii: Dating Chanel i Gaydate TV, jak też unikatowej grupy portali internetowych. MNI Telecom S.A. rozwija dotychczasową działalność telekomunikacyjną w oparciu o własną infrastrukturą oraz usługi regulowane. W IV kwartale 2009 roku Grupa MNI wraz z Grupą PPWK kontynuowała rozpoczęte w III kwartale 2009 roku procesy konsolidacyjne spółek o komplementarnych obszarach działania W segmencie telekomunikacyjnym wniesienie akcji Neotela i Długich Rozmów w zamian za nowe akcje MNI Telecom S.A. wydane PPWK S.A. pozwoliło znacząco zwiększyć potencjał operatora. Odrębnym działaniem akwizycyjnym było nabycie mniejszościowego pakietu akcji spółki Hyperion S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. W segmencie Premium potencjał spółek MNI Premium, EL2 wynika z dynamicznego wzrostu tego rynku. Duże znaczenie tej części działalności (która formalnie została usytuowana w PPWK S.A.) wynika z uzyskiwania wysokich marż, szczególnie w zakresie dostaw tzw. kontentu, czyli multimedialnych usług dodanych dla rynku medialnego i telekomunikacyjnego (mobilnego). Podejmowane działania mają na celu maksymalne wykorzystanie zależności jakie wynikają z wzajemnego przenikania się mediów (telewizja, Internet), telekomunikacji oraz usług i produktów dodanych, co pozwala na osiąganie dwukrotnie wyższej, w porównaniu z segmentem telekomunikacyjnym, marży operacyjnej. 2.2 Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, których dane objęte są skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym: 1. MNI Telecom S.A. (d. Telefonia Pilicka Sp. z o.o.) z siedzibą w Radomiu - usługi telekomunikacyjne - 100% akcji. 2

10 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane 95,01% akcji. 3. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie usługi w zakresie mediów, turystyki 100% akcji, 4. Euro Digital Corporation Ltd.- Spółka prawa brytyjskiego usługi w zakresie mediów - 100% udziałów (100% udziałów należy do spółki Telestar S.A.). 5. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie - Spółka została objęta konsolidacją w dniu r. - usługi telekomunikacyjne % akcji. 6. Neotel Communication Polska Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie - Spółka została objęta konsolidacją w dniu r. działalność telekomunikacyjna pozostała % udziałów Informacje o podstawowych produktach i usługach Spółka MNI S.A. i jej spółki zależne są podmiotem medialno-telekomunikacyjnym świadczącym głównie usługi w obszarach: medialnych usług dodanych w oparciu o rynek telekomunikacyjny, publicznych usług telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnych usług mobilnych w modelu MVNO Usługi medialne Usługi medialne świadczone przez spółki Grupy MNI w formie serwisów interaktywnych dzielą się na: usługi dodane dla telefonii stacjonarnej, usługi dodane dla telefonii mobilnej. Dodatkową grupą usług medialnych są usługi świadczone przez spółki grupy Telestar, których przedmiotem działalności jest produkcja i nadawanie programów telewizyjnych oraz tworzenie i zarządzanie portalami internetowymi. Firma jest właścicielem polskiej stacji telewizyjnej itv oraz unikatowej grupy portali internetowych: OSADA.pl - Młodzieżowy Portal Społecznościowy, DISCOSTACJA.pl - Radio Internetowe o profilu Disco, MOJE LOGO.pl - Portal z gadżetami na komórkę, ULTRASTACJA - Radio Internetowe, itv Portal własny, MPORTAL.pl - Młodzieżowy Portal Randkowy, DODAJOPIS - Galeria Opisów i Statusów Gadu-Gadu, Ezo TV - Portal ezoteryczny, Ebolg.pl - blog internetowy, a także brytyjskich satelitarnych kanałów telewizyjnych The Dating Channel, Gaydatetv i połączonych z nimi portalami internetowymi. Telewizja Interaktywna itv rozpoczęła nadawanie 15 czerwca 2003 roku i dociera obecnie do ponad 5.7 mln gospodarstw domowych w Polsce. Z uwagi na brak kodowania, kanał jest swobodnie odbierany w całej Europie oraz Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Brytyjskich satelitarne kanały telewizyjne są klasycznym przykładem tzw. Participation TV. Są one nadawane za pośrednictwem platformy cyfrowej SKY i docierają do ponad 6 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Kanały mają charakter komercyjny i są telewizyjną formą niezwykle popularnych i znanych w Internecie serwisów typu kontakt. Kanały telewizyjne dysponują własnymi zaawansowanymi technologicznie platformami SMS/MMS, które posiadają bezpośrednie połączenia oraz umowy ze wszystkimi dziesięcioma Operatorami Mobilnymi działającymi na rynku brytyjskim i irlandzkim. Posiadanie efektywnych medialnych hybryd telewizyjno-internetowo-mobilnych jest dziś najbardziej obiecującą i oczekiwaną formą obecności w świecie mediów elektronicznych dla podmiotów typu MNI. 3

11 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 Usługi dodane dla telefonii stacjonarnej Podmiotem Grupy MNI odpowiedzialnym w IV kwartale 2009 roku za świadczenie usług dodanych była spółka MNI Premium (d. Legion Polska Sp. z o.o.) Spółka ta jest jedną z najstarszych na polskim rynku firmą świadcząca usługi dodane do telefonii stacjonarnej. Zajmuje się ona obsługą platform teleinformatycznych do odbioru połączeń o podwyższonej płatności, zarówno o charakterze informacyjnym, jak i rozrywkowym (charakteryzujących się numerami rozpoczynającymi się od 0-700xx, 0-701xx, 0-708x, 0-300xx, 0-400xx w telefonii stacjonarnej) oraz obsługą połączeń realizowanych w czasie rzeczywistym pomiędzy widzami/słuchaczami a osobami prowadzącymi audycje telewizyjne, charakterystycznych dla coraz większej liczby programów emitowanych przez kanały telewizyjne. Usługi dodane dla telefonii mobilnej Oferowane przez Grupę MNI usługi dodane w zakresie telefonii komórkowej - obejmują usługi medialne zarówno głosowe (tzw. Voice Premium), jak i tekstowe (tzw. SMS Premium) w ramach serwisów SMS, MMS, WAP i IVR. Usługi telekomunikacyjne Grupa MNI oferuje zaawansowane usługi telekomunikacyjne obejmujące zarówno usługi głosowe i dostęp do Internetu. Podstawowe linie produktowe tworzone w oparciu o własną infrastrukturę to: telefonia stacjonarna, Internet szerokopasmowy, transmisja danych i kolokacja oraz usługi międzyoperatorskie w tym tranzyt ruchu; tworzone w oparciu o regulacje: WLR oraz usługi mobilne MVNO/MVNE. Usługi mobilne w modelu MVNO Usługi te realizowane w oparciu o infrastrukturę PTK CENTERTEL Sp. z o.o. - operatora Sieci ORANGE, są świadczone w kooperacji z wieloma znanymi z obszaru medialnego markami i kierowane do różnych grup docelowych. Jedną z nich stanowią dotychczasowi abonenci telefonii stacjonarnej MNI, którym zaoferowano usługi telefonii konwergentnej i szeroką ofertę usług dodanych pod marką Simfonia. Kolejna grupa to klienci rozpoznawalnych marek o ściśle zdefiniowanych potrzebach (np. uruchomiony projekt EZO Mobile) oraz klienci partnerów zewnętrznych. Usługi pozostałe Do usług pozostałych świadczonych przez spółki Grupy należy dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej nie wykorzystywanej przez spółki Grupy MNI Wyniki finansowe Grupy MNI w IV kwartale 2009 Na dzień 31 grudnia 2009 roku majątek Grupy wynosi tys. zł, w tym wartości niematerialne stanowiły 4,78%, wartość firmy stanowiła 29,81%, rzeczowe aktywa trwałe 31,19%, należności długoterminowe 0,0,39%, inwestycje długoterminowe 10,11%, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,79% i aktywa obrotowe 22,93%. Posiadany majątek został sfinansowany kapitałami własnymi w 58,71%, rezerwami w 0,10%, zobowiązaniami długoterminowymi w 11,77% i zobowiązaniami krótkoterminowymi w 29,42%. W IV kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa MNI : osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 69,850 mln zł, co w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw w wysokości 56,627 mln zł stanowiło wzrost o 23,35 % a w porównaniu do przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 71,422 mln zł stanowi spadek o 2,20 %, 4

12 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 wypracowała zysk operacyjny w wysokości 14,660 mln zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w III kw roku w wysokości 9,727 mln zł stanowi wzrost o 50,71 % a w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 12, 467 mln zł stanowi wzrost o 17,59 %, wypracowała zysk netto w wysokości 13,482 mln zł, co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w III kw roku w wysokości 10,082 mln zł stanowi wzrost o 33,72 % a w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 14,054 mln zł stanowi spadek o 4,07 %, Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku w porównaniu do IV kwartału roku 2008 oraz narastająco, zostało zaprezentowane poniżej: Struktura sprzedaży IV kw Struktura sprzedaży IV kw ,82% 51,59% 48,41% 60,18% Usługi telekomunikacyjne Usługi medialne Usługi telekomunikacyjne Usługi medialne Struktura Sprzedaży IV kw.2008 (w tys. zł) IV kw (w tys. zł) Zmiana r / r (%) Usługi telekomunikacyjne ,89 Usługi medialne ,16 Przychody razem ,20 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk z działalnosci operacyjnej (w tys. zł) IV kw. I-IV kw IV kw. I-IVkw Zysk netto (w tys. zł) EBITDA ( w tys. zł) IV kw. I-IV kw. 0 IV kw. I-IV kw

13 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 Marża zysku netto (%) Marża EBITD (%) 15,00% 12,00% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00% 12,47% I-IV kw I-IV ,69% 16,40% 16,20% 16,00% 15,80% 15,60% 15,40% 15,20% 15,00% 14,80% 15,37% I-IV kw I-IV ,25% Wyniki IV kwartału 2009 roku potwierdziły po raz kolejny potwierdziły odporność strategii biznesowej Grupy MNI na kryzysowe zjawiska w gospodarce. IV kwartału 2009 roku był również okresem kończącym rozpoczęty proces integracji dotychczas funkcjonujących w odrębnych podmiotach spółek telekomunikacyjnych i Premium W IV kwartale 2009 roku Grupa MNI dzięki silnej pozycji finansowej, doskonałemu zapleczu technologicznemu, stałemu wprowadzaniu nowych usług i rozwiązań dla klienta masowego oraz zdobywaniu nowych klientów korporacyjnych zachowała pozycję lidera branży. Należy podkreślić, iż rentowność oraz poziomy zysku osiągnięte w IV kwartale 2009 roku w pełni odpowiadają założonym planom Grupy a wyniki przedstawione powyżej zostały osiągnięte w warunkach nadal dość słabej koniunktury gospodarczej. Celem Zarządu MNI S.A. jest utrzymanie w okresach przyszłych uzyskanych dotychczas poziomów marż przy zachowaniu osiągniętego udziału w rynku Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie sprawozdawczym 14 października 2009 podjęcie przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A uchwały o rejestracji w KDPW akcji na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja i oznaczeniu tych akcji kodem PLSZPTL października 2009 podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A uchwały nr 590/2009 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia z dniem 27 października 2009 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M. 26 października przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. przez fundusze inwestycyjne TFI SKARBIEC. 17 listopada 2009 zawarcie przez MNI S.A. i PPWK S.A. warunkowej umowę wymiany akcji, zgodnie z którą MNI oraz spółka Polina Trading Limited z siedzibą w Londynie jako akcjonariusze zobowiązali się zbyć na rzecz PPWK łącznie 100% akcji spółki MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, tj akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej ,00 złotych w zamian za akcji PPWK o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja, tj. łącznej wartości nominalnej ,00 złotych. (szczegóły przedmiotowej umowy zostały zawarte w raportach bieżących MNI S.A. nr 53/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku i 55/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku) 8 grudnia 2009 wniesienie do sądu rejestrowego wniosku o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach w trybie art kodeksu spółek handlowych (raport bieżący MNI S.A. nr 59/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku). 6

14 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał grudnia zawarcie przez MNI S.A. i MoCoHub Technology Development S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów z dnia 7 sierpnia 2009 roku, której przedmiotem było nabycie przez MNI S.A. 100% udziałów w spółce Mobile Entertaiment Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyżej wskazanym aneksem Strony zrezygnowały z uzależnienia wejścia w życie Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów od spełnienia się warunku w postaci uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy czym Strony nie zrezygnowały z uzyskania tejże zgody, lecz jedynie z powodu trwającego już przeszło 3 miesiące oczekiwania na wyrażenie przez PTC stanowiska co do złożonego wniosku, zrezygnowały z kwalifikacji uzyskania tejże zgody jako warunku zawieszającego skuteczność powyżej wskazanej Umowy Sprzedaży Udziałów. Jednocześnie w dniu 30 grudnia 2009 roku spółka MNI S.A. zawarła ze spółką zależną MNI Telecom S.A. umowę cesji na podstawie której MNI S.A. zbyła za cenę złotych na rzecz MNI Telecom S.A. ogół przysługujących jej praw i obowiązków wynikających z Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów, o której mowa powyżej, zmienionej aneksem z dnia 30 grudnia 2009 roku, na co spółka MoCoHub Technology Development S.A. wyraziła zgodę. W konsekwencji dokonania powyżej wskazanych czynności prawnych, z dniem 1 stycznia 2010 roku spółka MNI Telecom S.A. jako spółka zależna od MNI S.A. nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Mobile Entertaiment Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wirtualnego operatora sieci komórkowych, oferującego usługi pod marką Mobilking i tym samym przejęła nad nią całkowitą kontrolę. 2.6 Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po Od 5 stycznia do 5 lutego 2010 realizacja za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A. wezwania MNI Telecom S.A. na zamianę akcji Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach. na akcje spółki MNI S.A. W ramach wezwania złożono zapisy na zamianę łącznie akcji spółki Hyperion S.A. podczas gdy MNI Telecom zamierzała w ramach wezwania nabyć maksymalnie do akcji tejże spółki, stanowiących 10% kwoty kapitału zakładowego oraz 10% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wobec powyższego Dom Maklerski PKO BP S.A. dokonał redukcji zapisów, a średnia stopa redukcji wyniosła 23,60%. W rezultacie wezwania MNI Telecom nabyła akcji Hyperion S.A. w zamian za akcji spółki MNI S.A. Zgodnie z harmonogramem wezwania transakcje zamiany akcji zostały dokonane w dniu 10 lutego 2010 roku na podstawie stosownych zleceń giełdowych, a ich rozliczenie nastąpiło w ciągu kolejnych trzech dni roboczych tj. do 15 lutego 2010 roku. Po dokonaniu transakcji zamiany i ich rozliczeniu MNI Telecom S.A. łącznie z dotychczas posiadanymi akcjami, posiadała akcji spółki Hyperion S.A., co stanowiło 26,77 % jej kapitału zakładowego i odpowiadało głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 26,77% ogólnej liczby tychże głosów. 16 lutego 2010 przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A. (raport bieżący MNI S.A. nr 6/2010 z dnia 16 lutego 2010) 15/17 lutego nabycie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A akcji spółki Hyperion S.A. w drodze transakcji pakietowych. W konsekwencji tych transakcji ilość akcji przysługujących MNI Telecom S.A. wzrosła do akcji, co odpowiada głosów na Walnym Zgromadzeniu HYPERION S.A. i stanowi 30,48 % kapitału zakładowego HYPERION S.A. oraz 30,48 % głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. 7

15 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta Skład Rady Nadzorczej MNI S.A. w okresie : 1. Andrzej Jerzy Piechocki - Przewodniczący RN 2. Robert Andrzej Gwiazdowski - Wiceprzewodniczący RN 3. Michał Jakub Tomczak - Sekretarz RN 4. Wojciech Grzybowski - Członek RN 5. Marek Malinowski - Członek RN Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Skład Zarządu MNI S.A. w okresie : 1. Piotr Majchrzak - Prezes Zarządu (rezygnacja z dniem 21 grudnia 2009) 2. Marek Południkiewicz - Członek Zarządu (powołany w dniu 26 listopada 2009) Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco: 1. Jerzy Jóźkowiak - Prezes Zarządu (powołany w dniu 6 stycznia 2010) 2. Marek Południkiewicz - Członek Zarządu 3. Postępowania przed sądami lub innymi organami Spółka informuje, że nie wszczęto przed Sądem lub organem administracji publicznej postępowań, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których wartość stanowiłaby 10 % kapitałów własnych Spółki. 4. Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej MNI na dzień r. Rodzaj zobowiązania Wierzyciel Rodzaj Wartość zabezpieczonego zabezpieczonego majątku na dzień majątku tys. PLN Zobowiązania z tytułu kredytu:. Bank przyznający kredyt 1. przewłaszczenie rzeczy BRE Bank Środki trwałe tys. PLN oznaczonych co do tożsamości Udzielone gwarancje bankowe GK MNI S.A. (w tys. PLN) Nazwa Spółki dla: Kwota gwarancji MNI Premium S.A. BRE Bank - gwarancja nr 02345KPA MNI Premium S.A. BRE Bank - gwarancja nr 02452KPB MNI Premium S.A. BRE Bank - gwarancja nr 02348KPA09 44 MNI Premium S.A. Alior Bank - gwarancja nr /0232/ Telestar S.A. BRE Bank - gwarancja nr 02397KPA MNI Premium SA Alior Bank poręczenie gwarancji nr U MNI Premium S.A Alior Bank poręczenie gwarancji nr U MNI Premium S.A Alior Bank gwarancja nr /0259/

16 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji dodatkowej kapitał zakładowy MNI S.A. wynosi zł ( akcje o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.), natomiast ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi głosów. Znaczne pakiety akcji Spółki MNI S.A. są w posiadaniu następujących podmiotów: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1. com.investment Sp. z o.o , ,74 2. Andrzej Piechocki , ,16 3. Fundusze Aviva Investors Poland TFI *) , ,16 4. Fundusze TFI Skarbiec **) , ,10 *) Fundusze Aviva Investors Poland TFI S.A. : Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Specjalistyczy Fundusz Inwestycyjny Otwarty **) Fundusze TFI Skarbiec: Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami; Skarbiec Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty 7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji MNI S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego: Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami: Członek Zarządu Stan na dzień Stan na dzień Marek Południkiewicz w/w akcje stanowią 0,03 % jej kapitału zakładowego i uprawniają do 0,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rada Nadzorcza Stan na dzień Stan na dzień Andrzej Piechocki na dzień 25 lutego 2010 roku w/w akcje stanowią 13,16% kapitału zakładowego MNI S.A. i uprawniają do 13,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MNI S.A. Pozostali członkowie Rady nie posiadają akcji Emitenta 9

17 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał Transakcje z podmiotami powiązanymi, poręczenia i kredyty Spółki Grupy MNI w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi transakcje polegające na sprzedaży usług. Wartość transakcji w okresie sprawozdawczym wynosiła tys. PLN Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na dzień r. należności/zobowiązania z tytułu dostaw i usług pozostałe należności/zobowiązani i długoterminowe pozostałe należności/zobowiązania krótkoterminowe krótkoterminowe papiery finansowe tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 9. Inne informacje W IV kwartale 2009 roku spółki Grupy terminowo regulowały zobowiązania z tytułu kredytów, podatków, ZUS, zobowiązania wynikające z zatwierdzonego postępowania układowego jednostki dominującej oraz wobec dostawców. 10. Przyjęte wartości kursu Sposób przeliczania złotych na EURO określa 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.: - poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski dla danych za IV kwartał 2009 roku przyjęto kurs EURO z dnia roku. tj. 4,1427 a dla danych za IV kwartał 2008 roku kurs z dnia roku w wysokości 4, poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Za okres od do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,3406. Za okres od do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 3,5321 Warszawa, dnia 25 lutego Jerzy Jóźkowiak ( Prezes Zarządu)... Marek Południkiewicz ( Członek Zarządu) 10

18 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. Liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,05 0,01 0,01 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,81 1,73 0,44 0,42

19 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 2. Bilans BILANS AKTYWA r. w tys.pln r. I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych obligacje w jednostkach konsolidowanych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 9 a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług do jednostek konsolidowanych b) pozostałe do jednostek konsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

20 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.pln I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym: od jednostek powiązanych konsolidowanych od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów 500 II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym: od jednostek powiązanych konsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów 282 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym: od jednostek powiązanych konsolidowanych V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV) VI. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII) IX. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki od jednostek powiązanych konsolidowanych od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 1 3 X. Koszty finansowe Odsetki Aktualizacja wartości inwestycji Inne dla jednostek powiązanych konsolidowanych 145 XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X) XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca 1 1 a) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIII) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,03 0,05 0,05 0,05

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. Spółki MNI S.A.

Raport Kwartalny. Spółki MNI S.A. Raport Kwartalny za IV kwartał 2008 roku Spółki MNI S.A. Zawierający: Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2008 roku Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. Spółki MNI S.A.

Raport Kwartalny. Spółki MNI S.A. Raport Kwartalny za II kwartał 2008 roku Spółki MNI S.A. Zawierający: Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A. za II kwartał 2008 roku Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

MIT Mobile Internet Technology S.A.

MIT Mobile Internet Technology S.A. MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za I kwartał 2010 Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. Spółki MNI S.A.

Raport Kwartalny. Spółki MNI S.A. Raport Kwartalny za III kwartał 2007 roku Spółki MNI S.A. Zawierający: Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A. za III kwartał 2007 roku Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny. Spółki MNI S.A.

Raport Kwartalny. Spółki MNI S.A. Raport Kwartalny za IV kwartał 2007 roku Spółki MNI S.A. Zawierający: Jednostkowe sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2007 roku Informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo