Skonsolidowany Raport Kwartalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany Raport Kwartalny"

Transkrypt

1 Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej MNI Zawierający: Komentarz Zarządu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku

2 Komentarz Zarządu MNI S.A. Strategia odporna na kryzys i wzrost rentowności Grupy MNI Wyniki uzyskane w warunkach słabej koniunktury gospodarczej w IV kwartale 2009 roku przez MNI S.A. i jej spółki zależne po raz kolejny potwierdziły odporność strategii biznesowej Grupy MNI na kryzysowe zjawiska w gospodarce W okresie październik-grudzień 2009 Grupa MNI osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 69,850 mln zł. Wypracowany przez spółki Grupy zysk operacyjny wyniósł 14,466 mln zł, a zysk netto 13,482 mln zł. W stosunku do okresów ubiegłych: przychody ze sprzedaży w IV kw roku w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw (56,627 mln zł) wzrosły o 23,35 % a w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2008 (71,422 mln zł) uległy zmniejszeniu o 2,2 %, zysk operacyjny w IV kw.2009 roku w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w III kw roku (9,727 mln zł) wzrósł o 50,71 % a w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2008 (12,467 mln zł) wzrósł o 17,59 %, zysk netto w IV kw roku w porównaniu do zysku netto wypracowanego w III kw roku (10,082 mln zł) wzrósł o 33,72 % a w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2008 (14,054 mln zł) uległ zmniejszeniu o 4,07 %, Narastająco, po czterech kwartałach 2009 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku, Grupa odnotowała: przychody ze sprzedaży na poziomie 252,481 mln zł, wyższe o ponad 24% (203,370 mln zł w roku 2008), zysk operacyjny EBIT w wysokości 41,028 mln zł, wyższy o ponad 31 % (31,265 mln zł w roku 2008), zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) na poziomie 64,738 mln zł wyższy o prawie 16,5 % (55,584 mln zł w roku 2008), zysk netto w wysokości 37,078 mln zł wyższy o ponad 46 % (25,352 mln zł w roku 2008). Konsekwentnie realizowane działania strategiczne pozwoliły na poprawę osiąganych marż (marża EBIT wzrosła z 15,37% do 16,25% a marża zysku netto z 12,47% do 14,69%) Finalizacja procesów konsolidacyjnych spółek Grupy MNI i Grupy PPWK - obecnie Grupa MIT (Mobile Internet Technology) o komplementarnych obszarach działania: w segmencie telekomunikacyjnym- zintegrowanie spółek Neotel sp. z o.o. i Długie Rozmowy S.A. z MNI Telecom S.A. - pozwoli na znaczące zwiększenie potencjału telekomunikacyjnego operatora. w segmencie mobilnych usług dodanych integracja spółki MNI Premium S.A. oraz EL2 sp. z o.o., wsparta potencjałem należącej do MNI grupy medialnej Telestar (telewizja i Internet), otwiera dodatkowe szanse na szybki rozwój i zwiększenie udziałów w rynku. Grupa MNI nadal kontynuuje działania konsolidacyjne w branży telekomunikacyjnej i mobilnej. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest stałe zwiększanie zaangażowania spółki zależnej MNI Telecom S.A. w spółce Hyperion S.A.

3 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. Liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,37 0,28 0,08 0,08 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,66 2,34 0,64 0,56

4 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 2. Bilans BILANS w tys.pln r r. AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki udziały lub akcje Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał mniejszości II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

5 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.pln I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu, w tym: VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Strata na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Zysk (strata) netto (XIII+/-XV) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,14 0,39 0,16 0,28 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów od do od do od do od do Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: dochody (straty) ujęte okresie w innych dochodach Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego akcjonariuszom mniejszościowym tys.pln

6 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Saldo na dzień roku Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Emisja akcji Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne całkowite dochody: Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Saldo na dzień roku w tys.pln Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały Kapitał Kapitał ze Pozostałe mniejszości Akcje własne sprzedaży akcji Zyski Razem podstawowy (-) powyżej ich kapitały zatrzymane wart. nominalnej Kapitał własny razem Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały Kapitał Pozostałe mniejszości Kapitał ze Akcje własne sprzedaży akcji Zyski Razem podstawowy (-) powyżej ich kapitały zatrzymane wart. nominalnej Kapitał własny razem Saldo na dzień roku Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z mniejszością Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Zysk netto za okres od do roku Saldo na dzień roku

7 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za IV kwartał 2009 roku 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. PLN A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 3 - odsetki 26 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 7 2. Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Spłata rat układu Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

8 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA IV KWARTAŁ Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu. 1. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku (kwartalne) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 2. Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MNI. 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2005 roku MNI S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. 4. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego. 5. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w RB 61/2006, przekazanym do publicznej wiadomości. 6. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym okresem roku poprzedniego. 7. W okresie objętym sprawozdaniem: - nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej, - po roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI. 2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI 2.1.Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, tworzy jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup medialno-telekomunikacyjnych notowanych na GPW w Warszawie. W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej oraz telekomunikacji. Spółki Grupy MNI dostarczają klientom m.in. zaawansowane usługi dodane dla telefonii mobilnej: SMS, MMS, WAP, multimedia, streaming audio i video, zarówno w technologii GSM jak i 3G. MNI S.A., poprzez podmioty zależne, jest czołowym na polskim rynku dostawcą kontentu dla mediów, w tym portali internetowych i telewizji IP. 1

9 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 Obecnie ten właśnie obszar aktywności MNI, uznawany za najbardziej perspektywiczny, stanowi trzon jej rozwoju biznesowego. W oparciu o potencjał technologiczny spółek zależnych, MNI oferuje ponadto usługi telefonii stacjonarnej wraz z usługami dodanymi, szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi telefonii komórkowej w systemie MVNO. Wśród odbiorców usług MNI są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG. Grupa MNI dysponuje własnymi mediami, w tym m.in. telewizją itv dostępną na wszystkich polskich platformach cyfrowych oraz w większości sieci kablowych, kanałami TV o charakterze datingowym w Wielkiej Brytanii na platformie SKY, serwisami WWW oraz medialnymi systemami mobilnymi. Grupa MNI nie posiada bezpośredniego konkurenta działającego we wszystkich segmentach prowadzonych przez Spółkę aktywności. Na rynku usług dodanych MNI zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Natomiast w segmencie usług telekomunikacyjnych Grupa MNI (poprzez spółkę zależną MNI Telecom) zajmuje czwartą pozycję wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych W ramach grupy: MNI S.A. jednostka dominującą, odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem, MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) zajmuje się tzw. medialnymi usługami dodanymi typu Premium Rate oraz kampaniami marketingowymi. Telestar S.A. jest właścicielem polskiego kanału telewizyjnego itv nadawanego na platformach cyfrowych i w sieciach telewizji kablowych oraz dwóch kanałów telewizyjnych w Wielkiej Brytanii: Dating Chanel i Gaydate TV, jak też unikatowej grupy portali internetowych. MNI Telecom S.A. rozwija dotychczasową działalność telekomunikacyjną w oparciu o własną infrastrukturą oraz usługi regulowane. W IV kwartale 2009 roku Grupa MNI wraz z Grupą PPWK kontynuowała rozpoczęte w III kwartale 2009 roku procesy konsolidacyjne spółek o komplementarnych obszarach działania W segmencie telekomunikacyjnym wniesienie akcji Neotela i Długich Rozmów w zamian za nowe akcje MNI Telecom S.A. wydane PPWK S.A. pozwoliło znacząco zwiększyć potencjał operatora. Odrębnym działaniem akwizycyjnym było nabycie mniejszościowego pakietu akcji spółki Hyperion S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. W segmencie Premium potencjał spółek MNI Premium, EL2 wynika z dynamicznego wzrostu tego rynku. Duże znaczenie tej części działalności (która formalnie została usytuowana w PPWK S.A.) wynika z uzyskiwania wysokich marż, szczególnie w zakresie dostaw tzw. kontentu, czyli multimedialnych usług dodanych dla rynku medialnego i telekomunikacyjnego (mobilnego). Podejmowane działania mają na celu maksymalne wykorzystanie zależności jakie wynikają z wzajemnego przenikania się mediów (telewizja, Internet), telekomunikacji oraz usług i produktów dodanych, co pozwala na osiąganie dwukrotnie wyższej, w porównaniu z segmentem telekomunikacyjnym, marży operacyjnej. 2.2 Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, których dane objęte są skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym: 1. MNI Telecom S.A. (d. Telefonia Pilicka Sp. z o.o.) z siedzibą w Radomiu - usługi telekomunikacyjne - 100% akcji. 2

10 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał MNI Premium S.A. (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane 95,01% akcji. 3. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie usługi w zakresie mediów, turystyki 100% akcji, 4. Euro Digital Corporation Ltd.- Spółka prawa brytyjskiego usługi w zakresie mediów - 100% udziałów (100% udziałów należy do spółki Telestar S.A.). 5. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie - Spółka została objęta konsolidacją w dniu r. - usługi telekomunikacyjne % akcji. 6. Neotel Communication Polska Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie - Spółka została objęta konsolidacją w dniu r. działalność telekomunikacyjna pozostała % udziałów Informacje o podstawowych produktach i usługach Spółka MNI S.A. i jej spółki zależne są podmiotem medialno-telekomunikacyjnym świadczącym głównie usługi w obszarach: medialnych usług dodanych w oparciu o rynek telekomunikacyjny, publicznych usług telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnych usług mobilnych w modelu MVNO Usługi medialne Usługi medialne świadczone przez spółki Grupy MNI w formie serwisów interaktywnych dzielą się na: usługi dodane dla telefonii stacjonarnej, usługi dodane dla telefonii mobilnej. Dodatkową grupą usług medialnych są usługi świadczone przez spółki grupy Telestar, których przedmiotem działalności jest produkcja i nadawanie programów telewizyjnych oraz tworzenie i zarządzanie portalami internetowymi. Firma jest właścicielem polskiej stacji telewizyjnej itv oraz unikatowej grupy portali internetowych: OSADA.pl - Młodzieżowy Portal Społecznościowy, DISCOSTACJA.pl - Radio Internetowe o profilu Disco, MOJE LOGO.pl - Portal z gadżetami na komórkę, ULTRASTACJA - Radio Internetowe, itv Portal własny, MPORTAL.pl - Młodzieżowy Portal Randkowy, DODAJOPIS - Galeria Opisów i Statusów Gadu-Gadu, Ezo TV - Portal ezoteryczny, Ebolg.pl - blog internetowy, a także brytyjskich satelitarnych kanałów telewizyjnych The Dating Channel, Gaydatetv i połączonych z nimi portalami internetowymi. Telewizja Interaktywna itv rozpoczęła nadawanie 15 czerwca 2003 roku i dociera obecnie do ponad 5.7 mln gospodarstw domowych w Polsce. Z uwagi na brak kodowania, kanał jest swobodnie odbierany w całej Europie oraz Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Brytyjskich satelitarne kanały telewizyjne są klasycznym przykładem tzw. Participation TV. Są one nadawane za pośrednictwem platformy cyfrowej SKY i docierają do ponad 6 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Kanały mają charakter komercyjny i są telewizyjną formą niezwykle popularnych i znanych w Internecie serwisów typu kontakt. Kanały telewizyjne dysponują własnymi zaawansowanymi technologicznie platformami SMS/MMS, które posiadają bezpośrednie połączenia oraz umowy ze wszystkimi dziesięcioma Operatorami Mobilnymi działającymi na rynku brytyjskim i irlandzkim. Posiadanie efektywnych medialnych hybryd telewizyjno-internetowo-mobilnych jest dziś najbardziej obiecującą i oczekiwaną formą obecności w świecie mediów elektronicznych dla podmiotów typu MNI. 3

11 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 Usługi dodane dla telefonii stacjonarnej Podmiotem Grupy MNI odpowiedzialnym w IV kwartale 2009 roku za świadczenie usług dodanych była spółka MNI Premium (d. Legion Polska Sp. z o.o.) Spółka ta jest jedną z najstarszych na polskim rynku firmą świadcząca usługi dodane do telefonii stacjonarnej. Zajmuje się ona obsługą platform teleinformatycznych do odbioru połączeń o podwyższonej płatności, zarówno o charakterze informacyjnym, jak i rozrywkowym (charakteryzujących się numerami rozpoczynającymi się od 0-700xx, 0-701xx, 0-708x, 0-300xx, 0-400xx w telefonii stacjonarnej) oraz obsługą połączeń realizowanych w czasie rzeczywistym pomiędzy widzami/słuchaczami a osobami prowadzącymi audycje telewizyjne, charakterystycznych dla coraz większej liczby programów emitowanych przez kanały telewizyjne. Usługi dodane dla telefonii mobilnej Oferowane przez Grupę MNI usługi dodane w zakresie telefonii komórkowej - obejmują usługi medialne zarówno głosowe (tzw. Voice Premium), jak i tekstowe (tzw. SMS Premium) w ramach serwisów SMS, MMS, WAP i IVR. Usługi telekomunikacyjne Grupa MNI oferuje zaawansowane usługi telekomunikacyjne obejmujące zarówno usługi głosowe i dostęp do Internetu. Podstawowe linie produktowe tworzone w oparciu o własną infrastrukturę to: telefonia stacjonarna, Internet szerokopasmowy, transmisja danych i kolokacja oraz usługi międzyoperatorskie w tym tranzyt ruchu; tworzone w oparciu o regulacje: WLR oraz usługi mobilne MVNO/MVNE. Usługi mobilne w modelu MVNO Usługi te realizowane w oparciu o infrastrukturę PTK CENTERTEL Sp. z o.o. - operatora Sieci ORANGE, są świadczone w kooperacji z wieloma znanymi z obszaru medialnego markami i kierowane do różnych grup docelowych. Jedną z nich stanowią dotychczasowi abonenci telefonii stacjonarnej MNI, którym zaoferowano usługi telefonii konwergentnej i szeroką ofertę usług dodanych pod marką Simfonia. Kolejna grupa to klienci rozpoznawalnych marek o ściśle zdefiniowanych potrzebach (np. uruchomiony projekt EZO Mobile) oraz klienci partnerów zewnętrznych. Usługi pozostałe Do usług pozostałych świadczonych przez spółki Grupy należy dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej nie wykorzystywanej przez spółki Grupy MNI Wyniki finansowe Grupy MNI w IV kwartale 2009 Na dzień 31 grudnia 2009 roku majątek Grupy wynosi tys. zł, w tym wartości niematerialne stanowiły 4,78%, wartość firmy stanowiła 29,81%, rzeczowe aktywa trwałe 31,19%, należności długoterminowe 0,0,39%, inwestycje długoterminowe 10,11%, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,79% i aktywa obrotowe 22,93%. Posiadany majątek został sfinansowany kapitałami własnymi w 58,71%, rezerwami w 0,10%, zobowiązaniami długoterminowymi w 11,77% i zobowiązaniami krótkoterminowymi w 29,42%. W IV kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa MNI : osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 69,850 mln zł, co w porównaniu do przychodów osiągniętych w III kw w wysokości 56,627 mln zł stanowiło wzrost o 23,35 % a w porównaniu do przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 71,422 mln zł stanowi spadek o 2,20 %, 4

12 QSr - 4/2009 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za IV kwartał 2009 wypracowała zysk operacyjny w wysokości 14,660 mln zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w III kw roku w wysokości 9,727 mln zł stanowi wzrost o 50,71 % a w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 12, 467 mln zł stanowi wzrost o 17,59 %, wypracowała zysk netto w wysokości 13,482 mln zł, co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w III kw roku w wysokości 10,082 mln zł stanowi wzrost o 33,72 % a w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 14,054 mln zł stanowi spadek o 4,07 %, Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku w porównaniu do IV kwartału roku 2008 oraz narastająco, zostało zaprezentowane poniżej: Struktura sprzedaży IV kw Struktura sprzedaży IV kw ,82% 51,59% 48,41% 60,18% Usługi telekomunikacyjne Usługi medialne Usługi telekomunikacyjne Usługi medialne Struktura Sprzedaży IV kw.2008 (w tys. zł) IV kw (w tys. zł) Zmiana r / r (%) Usługi telekomunikacyjne ,89 Usługi medialne ,16 Przychody razem ,20 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk z działalnosci operacyjnej (w tys. zł) IV kw. I-IV kw IV kw. I-IVkw Zysk netto (w tys. zł) EBITDA ( w tys. zł) IV kw. I-IV kw. 0 IV kw. I-IV kw

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Grupa Kapitałowa HYPERION SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Hyperion S.A. Oświadczenie Zarządu Hyperion S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2013 ROKU WARSZAWA, 28 KWIETNIA 2013 I. Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 ELZAB skorygowany QSr 1/2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, 14 maja 2012 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku... 4 1.1 Wybrane dane finansowe... 4 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo