Fundacja Zielone Płuca Polski. Założenia do wniosku aplikacyjnego LIFE+ pt.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Zielone Płuca Polski. Założenia do wniosku aplikacyjnego LIFE+ pt.:"

Transkrypt

1 Fundacja Zielone Płuca Polski Założenia do wniosku aplikacyjnego LIFE+ pt.: OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH RZEKI DRWĘCY (PLB i PLH280001) W KONTEKŚCIE ICH WYKORZYSTANIA TURYSTYCZNEGO (Tytuł roboczy) Białystok 14 maja 2010

2 Materiał przygotowany przez: Jędrzej Grygoruk - specjalista ds. ochrony przyrody Marian Jurak - Prezes Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Krzysztof Wolfram - Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski 2

3 Spis treści I. Struktura zarządzania projektem II. Dane ogólne o obszarze objętym projektem i terenach przyległych..5 III. Główne cele ideowe projektu...15 IV. Główne zadania projektu..15 Część A: Zadania dotyczące stanu istniejącego Część B: Nowe zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne związane bezpośrednio z realizacją projektu V. Kalendarium naboru i przygotowania projektu

4 I. STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Beneficjentem koordynującym projekt jest: Stowarzyszenie Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy Współbeneficjentami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zarządzający projektem: Fundacja Zielone Płuca Polski - podwykonawca projektu Czas trwania projektu: 4 lata Wartość projektu: < 20 mln PLN ~ 4,5 5 mln Euro Struktura finansowania: 50% wartości projektu Instrument Finansowy LIFE+. 45% wartości projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 5% wartości projektu wkład własny beneficjenta koordynującego, współbeneficjentów i współfinansującego. UWAGA! Planowo - Projektem zostaną objęte gminy i powiaty, na których znajdują się w części lub w całości obszary należące do NATURY 2000 (PLB i PLH280001). 4

5 II. DANE OGÓLNE O OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM Roboczy obszar objęty projektem znajduje się w krainie geograficznej Dolina Rzeki Drwęcy wg. J. Kondrackiego Geografia Regionalna Polski Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Rzeka Drwęca Długość rzeki - 219,3 km Źródła na wschodnich stokach Góry Dylewskiej (Czarci Jar) na wysokości 191 m n.p.m., płynie na południowy zachód i uchodzi do Wisły na wysokości 36,6 m n.p.m., a jej końcowy odcinek stanowi południowo-wschodnią granicę Torunia. Obszar dorzecza Drwęcy 5343,5 km² Największe dopływy - Grabiczka, Dylewka, Pobórska Struga (Pobużanka), Gizela, Iławka, Elszka, Wel, Groblica, Skarlanka, Rypienica, Rudzieniec. Rzeka Drwęca Główne miasta dorzecza Drwęcy: Ostróda 35 tyś. mieszkańców, Iława 32 tyś. mieszkańców, Brodnica - 26,8 tyś. mieszkańców, Rypin 16,6 tyś. mieszkańców, Wąbrzeźno 13,8 tyś. mieszkańców, Golub-Dobrzyń 12,1 tyś. mieszkańców, Nowe Miasto Lubawskie 10,5 tyś. mieszkańców, Lubawa 9,1 tyś. mieszkańców, Lidzbark Welski 8,3 tyś. mieszkańców, Kowalewo Pomorskie 4 tyś mieszkańców. 5

6 Dorzecze Drwęcy Dorzecze Drwęcy mieści się w pasie krajobrazu młodoglacjalnego powstałego podczas ostatniego zlodowacenia trwającego między 22, a 10 tysiącami lat temu. Lądolód skandynawski obdarzył tę ziemię skałami i pochodnym od nich materiałem mineralnym ukształtowanym w malownicze morenowe wzgórza, pagórki, ozy i kemy oraz rynny wypełnione jeziorami lub tworzącymi doliny rzeczne. Obszary prawnie chronione w dorzeczu Drwęcy 1. Parki krajobrazowe. 2. Rezerwaty przyrody. 3. Obszary chronionego krajobrazu. 4. Obszary NATURA Obszary objęte konwencją RAMSAR. 6

7 1. Parki krajobrazowe dorzecza Drwęcy (5) Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego Brodnicki Park krajobrazowy Welski Park Krajobrazowy Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich 2. Rezerwaty przyrody dorzecza Drwęcy (23) Rezerwaty przyrody: Najważniejszy: Największy w Polsce rezerwat ichtiologiczny - Rzeka Drwęca chroniący miejsce tarła ryb łososiowatych, a także rezerwaty: Czerwica, Jezioro Gaudy, Jezioro Jasne, Jezioro Karaś, Mieliwo, Retno, Okonek, Stręszek, Żurawie Bagno, Bagno Mostki, Bachotek, Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny, Piekiełko, Bagno Koziana, Jar Brynicy, Szumny Zdrój, Ostrowy nad Brynicą, Czarny Bryńsk, Klonowo, Mszar Płociczno, Jezioro Francuskie, Dylewo. 7

8 3. Obszary chronionego krajobrazu w dorzeczu Drwęcy (5) 1. Obszar Chronionego Krajobrazu Bagienna Dolina Dolnej Drwęcy. 2. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel. 3. Buchnowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 4. Skarliński Obszar Chronionego Krajobrazu. 5. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. 4. Obszary NATURA 2000 (6) Dolina Drwęcy (PLH280001) powierzchnia: 9 651,88 ha Jezioro Karaś (PLH280003) Ostoja Lidzbarska (PLH280012) Bagienna Dolina Drwęcy (PLB040002) powierzchnia 3366,1 ha. Ostoja Welska (PLH280014) Przełomowa Dolina Rzeki Wel (PLH280015) 8

9 5. Obszar objęty konwencją RAMSAR 1. Rezerwat Przyrody Jezioro Karaś. Walory przyrodnicze dorzecza Drwęcy - podsumowanie: Dorzecze Drwęcy obfituje w wiele form ochrony przyrody: 1. Parki Krajobrazowe (5) 2. Rezerwaty Przyrody (23) 3. Obszary Chronionego Krajobrazu (5) 4. Obszary NATURA 2000 (6) 5. Obszar objęty Konwencją RAMSAR 9

10 Walory kulturowe i historyczne dorzecza Drwęcy Walory kulturowe dorzecza Drwęcy Kanał Ostródzko-Elbląski 10

11 Walory kulturowe dorzecza Drwęcy Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznym w Olsztynku Iława Olsztynek Walory kulturowe dorzecza Drwęcy Zamek krzyżacki z XIII w. Iława Olsztynek 11

12 Walory kulturowe dorzecza Drwęcy Zabytkowy młyn wodny na rzece Iławce Iława Olsztynek Walory kulturowe dorzecza Drwęcy Bazylika św. Tomasza Apostoła Iława Olsztynek 12

13 Walory kulturowe dorzecza Drwęcy Wieża zamku krzyżackiego Iława Olsztynek Walory kulturowe dorzecza Drwęcy Zamek w Golubiu-Dobrzyniu Iława Olsztynek 13

14 Walory kulturowe dorzecza Drwęcy Zespół staromiejski Torunia jest jednym z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. W 1997 został on wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Iława Olsztynek Struktura mieszkańców dorzecza Drwęcy Dorzecze Drwęcy zamieszkuje około osób. Turystyczne wykorzystanie dorzecza Drwęcy w ostatnich latach szacowane jest na około 1 mln osób. Dotyczy to wszystkich form uczestnictwa w ruchu turystycznym. 60% ludności mieszka na obszarach wiejskich. 40% ludzi zamieszkujących dorzecze Drwęcy mieszka w miastach. 14

15 III. GŁÓWNE CELE IDEOWE PROJEKTU 1. Ochrona zasobów i walorów przyrodniczych obszarów objętych działaniem NATURA 2000: - Dyrektywa Siedliskowa Dolina Drwęcy PLH , 6 ha. - Dyrektywa Ptasia Bagienna Dolina Drwęcy PLB ,1 ha. 2. Ustalenie źródeł i przyczyn zagrożeń wynikających głównie z turystycznych funkcji rzeki Drwęcy. 3. Przeprowadzenie kampanii społecznej podnoszącej świadomość mieszkańców obszaru objętego projektem. 4. Wykonanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych o charakterze demonstracyjnym na rzecz przywracania stanu przyrody i zarządzania obszarami NATURA 2000 położonymi w Dolinie Drwęcy, ze szczególnym uwzględnieniem skutków negatywnego oddziaływania turystyki. 5. Upowszechnianie wyników realizacji projektu. IV. GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU Część A: Zadania dotyczące stanu istniejącego. 1. Określenie aktualnego stanu walorów i zasobów przyrodniczych na obszarze objętym projektem: - na obszarach parków krajobrazowych - na obszarach rezerwatów przyrody - chronione zasoby fauny 15

16 - chronione zasoby flory. 2. Określenie form i stopnia zagrożenia zasobów przyrodniczych na obszarze objętym projektem (ewentualnie wykonanie analizy SWOT). 3. Ustalenie danych dotyczących stanu istniejącego zagospodarowania rzeki Drwęcy ze szczególnym uwzględnieniem jej dotychczasowych funkcji turystycznych, w tym tzw. punktów rozrządowych i lokalnych węzłów komunikacyjnych: a) istniejących (na terenie woj. warmińsko-mazurskiego) nabrzeża w mieście Ostróda są jedynym porządnie zagospodarowanym turystycznie miejscem startu spływów rzeką Drwęcą. b) potencjalnych: 1. Rychnowska Wola przy moście drogowym na drodze nr Idzbark w sąsiedztwie zajazdu Mariaszek. 3. Samborowo przy moście drogowym drogi nr Gromoty koło Rożentala przy moście w ciągu drogi powiatowej. 5. W Rodzonem koło Lubawy w ciągu drogi wojewódzkiej nr W Bratianie w ciągu drogi krajowej nr W Nowym Mieście Lubawskim stosownie do miejscowego planu zagospodarowania. 8. W Kurzętniku przy moście drogowym w ciągu drogi powiatowej. W wyżej opisanych miejscach powinny powstać dogodne warunki do wodowania/lądowania kajaków oraz możliwość krótkiego odpoczynku na lądzie z ławką, stołem i niewielkim zadaszeniem. Takie usytuowanie miejsc odpoczynku ułatwia utrzymanie ich w czystości przez właściwe służby. 16

17 4. Określenie dotychczasowych form i intensywności turystycznego użytkowania doliny Drwęcy: - kajakowa Drwęca jest spławna dla kajakarzy od mostu drogowego w ciągu drogi nr 7 w miejscowości Wola Rychnowska, niektórzy próbują zaczynać spływ jeszcze wyżej. Ze względu na utrudnienia w okolicy wspomnianej wsi, najwygodniej jednak zacząć spływ w Idzbarku. Stąd bez przeszkód można dopłynąć do Ostródy i kontynuować spływ przez Nowe Miasto Lubawskie, Brodnicę, do Lubicza pod Toruniem. Jedyną, ale bardzo istotną przeszkodą na trasie spływu jest jaz u ujścia rzeki Drwęcy z jez. Drwęckiego. Jaz zbudowany jest pod mostem kolejowym dwutorowej magistrali kolejowej. Jedyna możliwość przeniesienia kajaka to przejście przez tory. Z racji dużej dopuszczalnej prędkości pociągów na tym odcinku (120 km/godz.) taka czynność stanowi bardzo poważne zagrożenie dla turystów. Pozostałe odcinki rzeki, aż do jazu w Lubiczu, nie stwarzają istotnych przeszkód dla uczestników spływu. - piesza - konna - rowerowa - autokarowa (samochodowa) - wędkarska - przyrodnicza (np. birdwatching): Ta forma użytkowania turystycznego obszaru musi uwzględniać wysoki status ochronny rzeki Drwęcy. Nie mniej stanowić będzie coraz popularniejszą formę ekoturystyki w miarę udostępniania innych atrakcyjnych terenów na obszarze Zielonych Płuc Polski (Wielkie Jeziora Mazurskie, Bagna Biebrzański, Dolina Narwi i inne). 17

18 5. Ustalenie warunków brzegowych uprawiania turystyki w kontekście wymagań prawnych ochrony przyrody obowiązujących na obszarach NATURA Szczegółowa inwentaryzacja elementów zagospodarowania turystycznego obszaru objętego projektem obejmująca m. in.: - pola biwakowe, - miejsca noclegów (w tym agroturystyka), - wiaty, zadaszenia i inne, - szlaki turystyczne: 1. Dwa szlaki piesze w Ostródzie, zielony i niebieski tworzące pętlę. 2. Szlak Grunwaldzki niebieski zaczynający się w Samborowie wiodący do Waplewa. 3. Szlak żółty Samborowo Iława. 4. Czarny szlak grunwaldzki z Kurzętnika. W okolicy Drwęcy przebiega uczęszczany samochodowy szlak turystyczny z Torunia do Olsztyna, niegdyś nazywany dużym szlakiem kopernikowskim obecnie raczej znanym jako regionalny szlak grunwaldzki na odcinku w woj. warmińsko-mazurskim: - urządzenia paraturystyczne skomunikowanie (PKS, PKP, prywatni przewoźnicy) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc rozrządowych, - punkty informacji turystycznej ( IT i inne). 7. Ustalenie dotychczasowych form promocji i zarządzania obszarem w kontekście zadań ochronnych oraz gospodarczych. 18

19 8. Opisanie tła kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem przenikania się walorów przyrodniczych i kulturowych. 9. Dokumentacja fotograficzna i graficzna obszaru. 10. Literatura. Część B: Nowe zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne związane bezpośrednio z realizacją projektu: 1. Zadania bezpośrednio związane z ochroną gatunków roślin, zwierząt i siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 79/479/EWG oraz w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: a) Przejścia dla płazów pod drogami publicznymi. b) Dostrzegalnie dzikich zwierząt m. in. ptaków i ssaków. c) Zwiększenie populacji gatunków ryb objętych NATURĄ 2000 (przepławki, zarybianie i działania przeciw nielegalnemu połowowi ryb). d) Budowa sztucznych gniazd i miejsc lęgowych ptaków. e) Umocowanie na przewodach linii energetycznych, przecinających obszary NATURA 2000, kul ostrzegawczych dla ptaków drapieżnych. f) Uzupełnienie korytarzy ekologicznych w formie nowych zakrzaczeń i zadrzewień doliny rzecznej w miejscach wykorzystywanych przez zwierzęta jako wodopoje lub brody. g) Inne wynikające z potrzeb projektu. 2. Wykupy gruntów niezbędnych do realizacji zadań ochronnych (grunty dyspozycyjne). 19

20 3. Wykonanie zadań sanitacyjnych (ekotony, bariery i filtry biologiczne, punkt odbioru nieczystości). 4. Zagospodarowanie stałych punktów składowania i odbioru odpadów. 5. Wyznaczenie i zagospodarowanie punktów wodowania kajaków stabilizacja gruntu, urządzenia oczyszczające. 6. Wykonanie pakietu zadań edukacyjnych na rzecz wykorzystania obszarów NATURA 2000 przede wszystkim dla: - samorządów i administracji lokalnej (w tym parków krajobrazzowych i narodowych), - szkół i placówek oświatowych, - organizacji pozarządowych, - organizacji o charakterze zawodowym. 7. Wykonanie urządzeń ograniczających powierzchniowy spływ substancji biogennych z upraw rolnych. 8. Oznakowanie szlaków turystycznych: Szlak kajakowy Drwęcy wymaga stosownego oznakowania turystycznego na całej długości. Oznakowanie takie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania szlaku, ułatwienie korzystania z niego oraz poinformowanie o atrakcjach turystycznych znajdujących się w okolicy. Proponuje się przyjąć za podstawę działań w tej dziedzinie instrukcje Zarządu Głównego PTTK. Zgodnie z tą instrukcją na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oznakowane zostały szlaki 20

21 kajakowe o długości około 700 km. Jest więc to standard powszechny i znany kajakarzom. Oznakowanie powinno być wykonane z materiałów gwarantującą trwałość znaków przez co najmniej 5 lat. 9. Strona www projektu. Strona internetowa będzie miała charakter informacyjny. Głównym celem będzie informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach i przebiegu ich realizacji w ramach projektu Ochrona walorów przyrodniczych rzeki Drwęcy (PLB i PLH280001) w kontekście ich wykorzystania turystycznego finansowanego ze środków LIFE+, NFOŚiGW oraz środków beneficjenta i współbeneficjentów. Strona zapewni bieżącą informację o realizacji i aktualnych wydarzeniach związanych z projektem. Strona powiązana będzie linkami ze stronami www wszystkich beneficjentów projektu i użytkowników obszaru. 10. Kursy dokształcające dla przewodników wycieczek obejmujące całokształt informacji związanych z realizacją i zadaniami projektu w przyszłości. Istotnym zadaniem będzie wykształcenie właściwej kadry dla potrzeb obsługi turystyki wodnej na obszarze objętym projektem. Kadra ta powinna łączyć uprawnienia przewodnika turystycznego, który potrafi poinformować uczestników spływów o atrakcjach krajoznawczych na trasie spływu z uprawnieniami instruktora rekreacji ruchowej w zakresie kajakarstwa. Z racji tego, że uzyskanie tych dwóch uprawnień zawodowych wymaga ukończenia kursów i zdania dość trudnych egzaminów, a zawody te mają charakter wyłącznie sezonowy, należy dążyć do pozyskania jak najszerszej grupy osób, które w przyszłości chciałyby prowadzić spływy kajakowe. 21

22 Należy prowadzić stałe dokształcanie przewodników turystycznych, którzy nie tylko będą obsługiwać spływy kajakowe ale również inne formy turystyki przyrodniczej w Dolinie Drwęcy. 11. Materiały informacyjne i promujące projekt składające się przede wszystkim z: a) map obszaru objętego projektem, b) wydawnictw o charakterze poradnika poświęconych implementacji i wynikom realizacji projektu, c) pozostałych form promocji służących popularyzacji projektu (radio, TV, prasa samorządowa, Internet, targi, wystawy i inne). V. Kalendarium naboru i przygotowania projektu: Data Luty lipca 2011 r. 9 września 2011 r. wrzesień 2011r. - maj 2012 r. maj 2012 r. - czerwiec 2012 r. Działanie Ogłoszenie naboru wniosków przez Komisję Europejską. Ostateczny termin nadsyłania wniosków LIFE+ do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczny termin przekazania wniosków przez NFOŚiGW do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska przeprowadzi kolejne etapy oceny otrzymanych wniosków. Podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania pomiędzy Komisją Europejską a beneficjentami. 1 czerwca 2012 r. Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia realizacji projektu. 22

23 Do opracowania wykorzystano materiały ze stron internetowych: %82awce.jpg/200px-M%C5%82yn_na_I%C5%82awce.jpg

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Tom III. Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we W³oc³awku OKRESOWA OCENA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl

Poznań 2015. Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl PAR TNERZY DLA SA MORZĄD U Poznań 2015 Fundacja Partnerzy dla Samorządu ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań www.partners.org.pl Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu Wzmocnienie współpracy członków

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne

Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa Łódź Poznań/Wrocław. Streszczenie nietechniczne Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa, Luty 2013 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY GRYFINO - AKTUALIZACJA I-

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY GRYFINO - AKTUALIZACJA I- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY GRYFINO - AKTUALIZACJA I- Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011r. Gryfino, czerwiec 2010 3 60-401 POZNAŃ,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 d o u c h w a ł y n r I X / 8 0 / 0 3 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO (projekt przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 20.06.2005 r.) Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew REDUKCJA EMISJI CO2 EDUKACJA EKOLOGICZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PARCZEW 2015 Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Parczew 2 Program

Bardziej szczegółowo

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska

Audyt Turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen - Pojezierze Suwalsko-Augustowskie i Ziemia Sejneńska Audyt turystyczny regionu przygranicznego Euroregionu Niemen (Pojezierze Suwalsko- Augustowskie i Ziemia Sejneńska) Opracowanie dofinansowane ze środków Departamentu Turystyki MINISTERSTWA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015

PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015 PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015 Juliet D. Golden czerwiec 2008 Projekt finansowany ze środków unijnych, działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER +, Sektorowy Program

Bardziej szczegółowo

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łagów na lata 2015 2024 Maj 2015 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKO Giżycko, grudzień 2010 SPIS TREŚCI Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

TEKST (załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy) SPORZĄDZAJĄCY: WÓJT GMINY LINIA

TEKST (załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy) SPORZĄDZAJĄCY: WÓJT GMINY LINIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LINIA AKTUALIZACJA 2008 rok ZMIANA FRAGMENTÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LINIA 2013 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek

Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek Studium wykonalności dla projektu Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego etap II Gmina Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Luty 2011

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo