STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku"

Transkrypt

1 Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych w ramach projektu STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ w 2011 roku Zatwierdzony przez Koordynatora projektu: dr Jerzego Dzieżę Kraków

2 Spis treści 1.Wstęp...s Program Operacyjny Kapitał......s Charakterystyka i cel projektu....s Działania przewidziane w projekcie...s Promocja...s Monitoring Działań..s Analiza materiału empirycznego... s Podsumowanie i wnioski.s. 38 2

3 Wstęp Oddajemy do wiadomości pierwszy raport z badań monitoringowych przeprowadzonych w 2011 roku w ramach projektu pt. Studia podyplomowe na odległość z matematyki finansowej. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet 4 działanie 1 podziałanie 1. Projekt realizowany jest w latach Beneficjentami projektu są zarówno osoby spoza środowiska akademickiego zatrudnione w bankach, instytucjach finansowych, dużych firmach w działach zajmujących się finansami, jak i w niektórych małych i średnich firmach narażonych na ryzyko finansowe jak i studenci II stopnia studiów stacjonarnych, którzy w ramach ścieżki edukacyjnej korzystają z materiałów multimedialnych. Zapotrzebowanie na wiedzę oferowaną w planowanym projekcie jest duże. Obecnie na studiach podyplomowych, gdzie zajęcia są co drugi weekend, jest więcej chętnych niż miejsc (ograniczenia wynikają z braku kadry uczącej), a uczestnicy zatrudnieni w dużych firmach rekrutują się głównie z Warszawy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W dobie kryzysu gospodarczego oraz ograniczonej dostępności zasobów, potrzeba inwestowania w kapitał ludzki staje się szczególnie istotną kwestią. Priorytetem stają się procesy edukacyjne, ich finansowanie oraz wyniki, czyli efektywność inwestowania w systemy edukacji. Dynamiczny rozwój gospodarki narzuca konieczność sukcesywnego dostosowywania oferty edukacyjnej do zmieniających się wymagań, ze względu na fakt, że szanse potencjalnych kandydatów/kandydatek na rynku pracy w dużej mierze zależą od efektów kształcenia 1. Prognozy na nadchodzące lata, dotyczące współczesnego rynku pracy, przewidują niedobór wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej. W tendencji tej upatruje się rosnących perspektyw dla 1 Edukacja w zarysie 2009:wskaźniki OECD. Podsumowanie w języku polskim (Education at a Glance 2009:OECD Indicators. Summary in Polish). Jest to publikacja wydawana przez OECD stanowiąca roczne kompendium danych statystycznych dotyczących edukacji, porównywalnych w skali międzynarodowej. Wydanie z roku 2009 skupia się na dalszym rozwoju systemów edukacji, w wyniku którego, w roku 2007, nastąpiło podwojenie liczby absolwentów szkół wyższych w porównaniu z połową lat dziewięćdziesiątych. 3

4 absolwentów uczelni technicznych. Aby zachęcić absolwentów szkól średnich do podejmowania nauki na kierunkach ścisłych należy systematycznie podnosić jakość usług edukacyjnych, by dostosować je do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy 2. Naprzeciw tym dążeniom wychodzi Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma za zadanie realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). PO KL stanowi odpowiedź na wyzwania stawiane wszystkim krajom członkowskim UE przez Strategię Lizbońską. Strategia ta zakłada kompleksową i długofalową społeczno-ekonomiczną modernizację UE, która ma zapewnić jej wiodącą rolę na świecie do 2010r 3. Głównym celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez m.in. wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa, a także zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej. Termin kapitał ludzki przyjęto by w pełni oddać istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Pod pojęciem kapitału ludzkiego kryje się zasób wiedzy, umiejętności i potencjału zawartego 2 Raport Programu edukacyjnego Zainstaluj się. Rok akademicki 2008/2009 opracowany przez Arcelor Mittal Poland - największego producenta stali w Polsce, realizatora Programu Edukacyjnego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Na partnerskich uczelniach technicznych Politechnice Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej działają w formie organizacji studenckiej Kluby Arcelor Mittal. Mają one na celu budowanie relacji pomiędzy studentami a specjalistami. Celem Programu było nie tylko ułatwienie studentom dostępu do praktyk i staży w Arcelor Mittal Poland, ale również wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów firmy dla studentów w pisaniu prac i badaniach naukowych. Stworzenie dialogu między światem nauki i praktyki, transfer wiedzy merytorycznej oraz wsparcie przyszłych inżynierów w kształceniu umiejętności praktycznych to nadrzędne cele organizatorów Programu Zainstaluj się. 3 Poradnik Małopolska region innowacji. Finansowanie, Projekty, Strategie.Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, Kraków, styczeń 2008, s.26. 4

5 w każdym człowieku, jak również w społeczeństwie jako całości. Termin także określa zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań 4. Program zakłada realizację X priorytetów, po pięć na poziomie centralnym i regionalnym. Na poziomie centralnym realizowane są następujące priorytety: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, III. Wysoka jakość systemu oświaty, IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, V. Dobre rządzenie, Na poziomie regionalnym są to kolejno: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII. Promocja integracji społecznej, VIII. Regionalne kadry gospodarki, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, X. Pomoc techniczna. 2. Charakterystyka i cel projektu Obecnie jesteśmy świadkami rosnących zagrożeń związanych z ryzykiem finansowym, które dotyka zarówno firmy niezależnie od ich wielkości jak również poszczególnych obywateli. Ryzyko to związane ze zmiennością cen akcji, kursów walut czy stóp procentowych stwarza zagrożenie utraty rentowności funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz firm, co może prowadzić do ich bankructwa. Obserwowane kryzysy światowych finansów 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, za stroną internetową: ( ). 5

6 są wynikiem kumulacji niekorzystnych wydarzeń w braku zabezpieczenia przed wspomnianymi rodzajami ryzyka. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom jest podniesienie wiedzy społeczeństwa w zakresie rozpoznawania ryzyka finansowego i poznania metod zabezpieczenia przed nim. Rozwiązań dostarcza matematyka finansowa, a podstawowym narzędziem są instrumenty pochodne. Aby podać choć jeden przykład, osoba lub firma biorąca kredyt w walucie obcej może skorzystać z tzw. opcji przewalutowania (jest to przykład instrumentu pochodnego) ale właściwe skorzystanie z niej nie jest jednak takie proste, nie mówiąc o tym że na ogół jest oferowana za dopłatą, stąd konieczność wyceny tej opcji. Wydział Matematyki Stosowanej AGH organizuje studia podyplomowe z matematyki finansowej: Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem. Znakomita większość uczestników, zatrudnionych w instytucjach finansowych jak NBP, bankach komercyjnych czy dużych firmach, przyjeżdża z Warszawy i innych miast. Liczba chętnych przekracza liczbę miejsc, gdyż z uwagi na trudność tematyki zajęcia realizowane są w pracowniach komputerowych w małych grupach, a liczba wykładowców jest ograniczona. Zamierzonym rezultatem projektu jest radykalne zwiększenie dostępności tego programu poprzez umożliwienie zindywidualizowanego kształcenia w formie dogodnej dla jego potencjalnych uczestników (on-line) jak i umożliwienie samokształcenia. Środkiem realizacji powyższego zamiaru jest sporządzenie rozbudowanych materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnych, interaktywnych prezentacji, oraz budowa środowiska e-learningowego w celu uruchomienia studiów podyplomowych na odległość z zakresu matematyki finansowej nakierowanych na wykorzystanie inżynierii finansowej do zarządzania ryzykiem. Program jest kierowany do osób spoza społeczności akademickiej w ramach kształcenia ustawicznego. Odzwierciedla potrzeby gospodarki opartej na wiedzy i jest rozwinięciem programów obecnie realizowanych na AGH. 6

7 Program jest tak opracowany od strony wymogów matematycznych, że jest dostępny dla absolwentów studiów ekonomicznych, inżynierskich oraz nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia) co umożliwi skorzystanie z niego bardzo szerokiej liczbie chętnych. Nacisk jest położony na zastosowania, przykłady i obliczenia komputerowe, a teoria jest zredukowana do minimum. Analiza studiów przypadków opartych na autentycznych danych jest podstawową metodą uczenia w większości kursów. Proponowane prezentacje zastępują klasyczny wykład, a nawet mają na nim pewne przewagi (tempo dyktuje słuchacz, ma możliwość powtórzenia trudniejszych fragmentów) i są uzupełnione przez wspomagające pliki (notatki, arkusze kalkulacyjne). Dostępność takich materiałów umożliwia oferowanie programu studiów metodą on-line lub w postaci klasycznej ze znacznie zredukowaną liczbą godzin kontaktowych. Ponadto studia będą mogły być oferowane jako poszczególne kursy w miarę potrzeb słuchaczy (odpowiadając na zróżnicowane przygotowanie i potrzeby), czy też nawet do samokształcenia. Program studiów obejmuje wiedzę konieczną do zdania egzaminu na doradcę inwestycyjnego i może być podstawą do uruchomienia kursów przygotowujących do zdania tego egzaminu. Projekt obejmuje przygotowanie 12 kursów, przy czym zakres materiałów odpowiada liczbie godzin odbywanych w ramach istniejących studiów podyplomowych: 1. Narzędzia matematyczne, 20 godz. 2. Instrumenty o stałym dochodzie, 10 godz. 3. Stochastyczne modele rynków finansowych, 20 godz. 4. Teoria portfela, 20 godz. 5. Instrumenty pochodne, 20 godz. 6. Symulacje komputerowe, 20 godz. 7. Instrumenty inżynierii finansowej, 20 godz. 8. Estymacja i prognozowanie, 20 godz. 9. Modele losowych stóp procentowych, 10 godz. 10. Ryzyko kredytowe, 20 godz. 11. Opcje realne, 10 godz. 12. Analiza techniczna, 10 godz. 7

8 Opis zawartości przedmiotów 1. Narzędzia matematyczne. Przedstawienie podstaw rachunku prawdopodobieństwa: zmienne losowe i ich rozkłady, wartość oczekiwana, wariancja, warunkowa wartość oczekiwana. Elementy teorii procesów stochastycznych. Pojęcie martyngału. Proces Wienera. Proces Poissona. 2. Instrumenty o stałym dochodzie. Wartość pieniądza w czasie: stopy procentowe, kapitalizacja, dyskontowanie. Wycena obligacji zero-kuponowych i kuponowych, stopa zwrotu do wykupu. Rentowność inwestycji w obligacje w zależności od zmian stów procentowych. Duration obligacji i zastosowanie do zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych. Krzywa dochodowości (struktura terminowa stóp procentowych). Stopy forward. 3. Stochastyczne modele rynków finansowych. Cena akcji jako proces stochastyczny. Oczekiwany zwrot i miary ryzyka. Modele dyskretne, model dwumianowy i trójmianowy. Kalibracja modelu do danych z rynku. Strategie inwestycyjne. Pojęcie arbitrażu. Warunek równoważny braku arbitrażu: istnienie miary neutralnej względem ryzyka (martyngałowej). Zupełność rynku i jednoznaczność miary martyngałowej. Zastosowanie miary martyngałowej do wyceny. Podstawy teorii w czasie ciągłym, całka stochastyczna, wzór Ito i jego znaczenie. 4. Teoria portfela Oczekiwany zwrot i ryzyko portfela dwu i wieloskładnikowego. Rozwiązanie problemu minimalizacji ryzyka, zbiór efektywny, portfel rynkowy. Model wyceny walorów rynku kapitałowego (CAPM), wzór na wymaganą stopę zwrotu. Wykorzystanie funkcji użyteczności do rozwiązania problemu optymalizacji. Równoważnik pewności. Modelowanie awersji do ryzyka. Indeksy Jensena, Sharpe a w ocenie funduszy inwestycyjnych. 8

9 5. Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe (forward, futures). Ceny forward wynikające z braku arbitrażu. Definicje opcji europejskich, arbitrażowe oszacowania cen, wycena, zastosowanie. Opcje na indeks, kursy walut, stopy procentowe. Wartość czasowa i wewnętrzna opcji. Opcje amerykańskie i ich wycena w modelu dwumianowym. Wzór Blacka-Scholesa (informacyjnie z ideą dowodu). Związek z ceną w modelu dwumianowym (przejście graniczne). Opcje egzotyczne. 6. Symulacje komputerowe Zastosowanie narzędzi zawartych w arkuszach kalkulacyjnych do praktycznego rozwiązywania problemów. Poznanie podstaw programowania zintegrowanego z arkuszem kalkulacyjnym. Metoda Monte-Carlo jako narzędzie do wyceny i szacowania prawdopodobieństw zdarzeń. 7. Instrumenty inżynierii finansowej Wychodząc od zastosowań i potrzeb związanych z osłona przez ryzykiem konstruowane są instrumenty finansowe spełniające określone funkcje. Strategie wykorzystujące opcje. Greckie parametry i ich zastosowanie do osłony przed ryzykiem. 8. Estymacja i prognozowanie Podstawy szacowania parametrów modelu stochastycznego. Identyfikacja właściwego modelu dynamiki danych finansowych. Podejście parametryczne i nieparametryczne plus zastosowania z wykorzystaniem oprogramowania i arkuszy kalkulacyjnych. Prognozowanie w kontekście zwrotów. Modele Holta-Wintersa i modele ARIMA. 9. Modele losowych stóp procentowych Stopy forward, stopy natychmiastowe. Model dwumianowy stóp forward oparty na modelu HJM. Modele stopy natychmiastowej w czasie ciągłym (Vasicek i CIR). Model Ho-Lee. Kalibracja modeli. 9

10 10. Ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne Pojęcie zdarzenia kredytowego. Modele bankructwa (strukturalny i oparty na funkcji hazardu). Wycena instrumentów dłużnych narażonych na bankructwo. Oszacowanie prawdopodobieństwa bankructwa. Analiza struktury czasowe widełek (spread). Instrumenty pochodne (CDS, TRS, Credit-linked notes) wycena i zastosowanie. Teoria rankingów oparta na łańcuchach Markowa. Systemy funkcjonujące w praktyce i ich podstawy matematyczne. Omówienie umowy kapitałowej Bazylea II. 11. Opcje realne Podstawowe metody wyceny projektów inwestycyjnych (NPV). Modyfikacje polegające na uwzględnieniu z opcji związanych z elastycznością projektów. Typy opcji realnych. Problemy z wyceną (wycena na rynku niezupełnym), stosowane w praktyce metody. Wykorzystanie drzew decyzyjnych. 12. Analiza techniczna. Informacja na rynku finansowym, jej pozyskiwanie i interpretacja. Cena. Psychologia jednostki. Psychologia tłumu. Klasyczna analiza wykresów. Wsparcie i opór. Trend i formacja horyzontalna. Linie trendu. Luki cenowe. Formacje cenowe. Teoria Dowa. Średnie ruchome. Planowana platforma e-learningowa dostosowana do oferowania powyższego programu umożliwi pracę w małej grupie (do 15 osób) z możliwością wspólnego dostępu do pewnych aplikacji (Excel), tablicy interaktywnej, na której można na żywo w trakcie spotkania pisać wzory matematyczne, podręcznego forum do wymiany komentarzy, oraz pozwoli na komunikowanie się głosem. Materiały będą oferowane również studentom studiów 2 stopnia, dziennych i zaocznych, z matematyki finansowej prowadzonych na AGH, obecnie 30 osób, łącznie 90 osób przez ostatnie 3 lata trwania projektu. 10

11 Rekrutacja prowadzona jest tak jak obecnie: zgłoszenia są przyjmowane w miarę wolnych miejsc, warunkiem przyjęcia jest dyplom studiów ekonomicznych, nauk ścisłych, oraz kierunków inżynierskich, co gwarantuje przygotowanie matematyczne umożliwiające skorzystanie z programu, oraz rozmowa. Zasady rekrutacji są zgodne z zasadą równych szans tzn. nie dyskryminują żadnej płci Działania przewidziane w projekcie: Zadanie 1. Przygotowanie materiałów wspomagających. Materiały będą przygotowane oddzielnie do każdego z 12 kursów przewidzianych programem studiów. Będą obejmować -podręcznik -interaktywne multimedialne prezentacje -interaktywne pliki wspomagające (arkusze kalkulacyjne). Na każdą godzinę kursu przewiduje się średnio: 1. 5 stron podręcznika ilustrowanego wykresami. Do napisania podręcznika konieczny jest przegląd literatury, gdyż kursy są na poziomie zaawansowanym, niekiedy oparte są na najnowszych pracach naukowych. Czas opracowania 8 godzin slajdów zawierających materiał, który w trakcie klasycznego wykładu z matematyki pisany jest na tablicy. Podstawowy wątek wykładu będzie uzupełniony przez wyjaśnienia pewnych trudniejszych fragmentów, wywoływane przez studenta w miarę potrzeb. Slajdy będą zawierały linki do plików dźwiękowych i arkuszy kalkulacyjnych. Czas opracowania 5 godzin nagranych komentarzy wykładowcy, podpiętych do slajdów tak, że będą mogły być pojedynczo odsłuchiwane przez naciśnięcie przycisku na ekranie przez studenta. Czas opracowania 5 godzin pliki z obliczeniami numerycznymi ilustrujące omawiane pojęcia, podpięte do slajdów. Pliki umożliwiają zmianę parametrów liczbowych przez studenta w celu badania różnych własności 11

12 omawianych obiektów. W celu przejrzystości pliki muszą być bardzo dokładnie opisane poprzez dodanie komentarzy do praktycznie każdej komórki arkusza. Niekiedy pliki będą oparte na programie napisanym w programie Visual Basic w celu umożliwienia skomplikowanych symulacji. Czas opracowania 8 godzin zadań sprawdzających wraz z modelowymi rozwiązaniami. Czas opracowania 4 godziny. 6. Konspekt zajęć on-line obejmujący scenariusz z wariantami przewidującymi pytania słuchaczy i trudności przez nich napotkane, oraz pliki z wybranymi wzorami przygotowanymi do wyświetlenia w trakcie spotkań. Czas opracowania 5 godzin. Powyższe czasy przygotowania są wielkościami opartymi na doświadczeniu i są wielkościami średnimi. Zwykle początek każdego kursu pozwala na szybsze przygotowanie materiału ale bardziej zaawansowane fragmenty wymagają o wiele większego nakładu pracy. W sumie jedna godzina kursu wymaga średnio 35 godzin pracy twórczej, co daje 350 godzin na kursy 2, 9, 11, 12 oraz 700 godzin na pozostałe uzasadniając oszacowania kosztów przyjęte w budżecie szczegółowym przy stawce godzinnej 150 zł brutto. Zadanie 2. Budowa bazy e-learnigowej W ramach realizacji projektu zbudowane zostało środowisko e-learningowe dedykowane do realizacji programu studiów. Poprzez jego implementację możliwa jest praca indywidualna i grupowa w małych (np. 5-cio osobowych) zespołach. Środowisko to jest zbudowane w oparciu o posiadaną w AGH Uczelnianą Platformę e-learningową (Moodle). Wykorzystania platformy Moodle umożliwi: administrację studiami, komunikację (np. forum dyskusyjne), repozytorium materiałów kursowych, tablicę ogłoszeń, testy, itp. Ponadto, w ramach projektowanego środowiska wykorzystane są zewnętrzne programy uzupełniające funkcjonalność Moodla (wiki, blog, Flashmeeting, e-portfolio) oraz inne serwisy (np: Google apps, Flickr, TeacherTube). Przykładowo, Flashmeeting (oprogramowanie do wideokonferencji i pracy w grupie) umożliwia w prosty sposób komunikację synchroniczną studentów. Oferuje prostą tablicę oraz możliwość 12

13 nagrywania spotkań i ich odsłuchiwania, równoległy czat, itp. bez dodatkowych kosztów po stronie studentów i bez potrzeby instalacji na własnym komputerze. Dzięki implementacji wymienionych powyżej aplikacji możliwe jest zwiększenie możliwości interakcji przy równoczesnym zróżnicowaniu form przekazu. Pozwala to z jednej strony na zwiększenie dostępności do studiów przy jednoczesnym ich uatrakcyjnieniu oraz podniesieniu efektywności. Zadanie 3. Uruchomienie opisanych powyżej studiów podyplomowych na odległość i monitorowanie ich przebiegu, a w szczególności efektywności nauczania proponowaną metodą. Działania obejmują - zarządzanie strukturą e-learningową przez cały okres trwania studiów - ewaluacja studiów poprzez opracowanie ankiety i regularne badanie studentów. Na każdą edycję planujemy badanie wstępne dotyczące oczekiwań studentów od studiów od strony merytorycznej i formy on-line, badanie w połowie realizacji programu (po 6 kursach) oraz na koniec edycji związane z analizą stopnia satysfakcji słuchaczy z treści i formy. Po każdej edycji (czy dla każdej grupy) będzie sporządzony raport. - monitorowanie osób korzystających z samych materiałów i nie podejmujących studiów poprzez ankietę badającą ich oczekiwania i odniesione korzyści. Spodziewamy się że z materiałów skorzystają osoby o dużym poziomie kompetencji z zakresu matematyki finansowej uzupełniając posiadaną wiedzę, a pozostali mogą się zachęcić do podjęcia studiów podyplomowych. 13

14 2.2. PROMOCJA W ramach promocji W 2011 roku przeprowadzona została kampania reklamowa na portalach bankier.pl i money pl. Kampania reklamowa w portalu Bankier.pl: - artykuł sponsorowany na stronie głównej portalu bankier (termin: ) 14

15 - mailing: wysyłka do bazy Bankier.pl; ilość rekordów: (termin: ) 15

16 16

17 Kampania reklamowa w portalu Money.pl: - artykuł sponsorowany na stronie głównej portalu (termin: ) 17

18 - mailing: wysyłka do bazy Money.pl oraz E-prawnik.pl; target: finanse/księgowość /bankowość; ilość rekordów: (termin: ) 18

19 19

20 W ramach projektu opracowano 12 przedmiotów do nauczania na odległość oraz przygotowano ich wersję multimedialną celem wysłania do zainteresowanych, kształceniem ustawicznym, beneficjentów. Poniżej przestawiony jest projekt graficzny okładki opakowania w którym znajduje się komplet materiałów Monitorowanie działań Monitoring jest procesem systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych. Opisuje postęp i efekty projektu oraz podejmowanych działań, a także ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu z jego wcześniejszymi założeniami. Z systemu monitorowania pochodzą informacje o odchyleniach od założonych wartości wskaźników (głównie produktów i rezultatów). 20

21 Regularny monitoring ukierunkowany na badanie potrzeb i poznawanie opinii beneficjentów/tek na temat udzielanego im wsparcia oraz uwzględnianie w kreowaniu jego kształtu (wsparcia) płynących od respondentów informacji zwrotnych zwiększa użyteczność prowadzonych działań, pozwala na bieżąco oceniać postępy we wdrażaniu projektu oraz szybko identyfikować wszelkie problemy w jego realizacji. Do monitorowania wskaźników, gromadzenia i analizy danych empirycznych w projekcie Studia podyplomowe na odległość z matematyki finansowej służą następujące narzędzia: listy obecności, kwestionariusze ankiet, certyfikaty/świadectwa ukończenia studiów, deklaracje uczestnictwa. 3. ANALIZA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO Uczestnicy badania. Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu Studia podyplomowe na odległość z matematyki finansowej stanowiły uczestnicy i uczestniczki studiów podyplomowych on-line pt. Zarządzanie ryzykiem Zasady rekrutacji zostały określone w taki sposób, aby zapewnić równy dostęp każdej osobie bez względu na płeć, wiek. Przestrzeganie równości szans kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki muszą spełniać warunek zróżnicowania beneficjentów ze względu na płeć. W związku z tym wymogiem, wyniki badania są zawsze analizowane, a następnie prezentowane w rozróżnieniu na odpowiedzi udzielane przez kobiety i mężczyzn, przy użyciu języka wrażliwego na płeć. Dobór próby Narzędzie badawcze przygotowane w ramach projektu na potrzeby monitoringu otrzymali wszyscy uczestnicy korzystający ze wsparcia tzn. 100% uczestników studiów podyplomowych on-line. 21

22 Rekrutacja na studia on-line odbywa się w sposób ciągły. Grupy są tworzone w momencie wypełnienia limitu miejsc. Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się raz do roku w czasie wakacji. Studia te uruchamiane są na początku nowego roku akademickiego. Rekrutacja spełnia zasadę równości płci oraz wykształcenia bazowego. Liczba uczestników 15 osób Badaniem ankietowym zostali objęci wszyscy uczestnicy/uczestniczki. Stopa zwrotu = 93% co stanowi 14 wypełnionych ankiet. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2011 roku. Badaniem zostało objętych 10 mężczyzn oraz 4 kobiety (tab. 1) w wieku od 24 do 61 lat. Tab. 1 Płeć Procent Częstość Procent ważnych Ważne kobieta 4 28,6 28,6 mężczyzna 10 71,4 71,4 Ogółem ,0 100,0 Tylko 50% badanych wskazało swoje miejsce zamieszkania wraz z województwem. Najwięcej respondentów zamieszkuje województwo małopolskie tj. 4 osoby oraz miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 7 osób (tab. 2 oraz tab. 3). Tab. 2 Województwo Procent Częstość Procent ważnych Ważne dolnośląskie 1 7,1 14,3 małopolskie 4 28,6 57,1 mazowieckie 1 7,1 14,3 śląskie 1 7,1 14,3 Ogółem 7 50,0 100,0 Braki brak danych 7 50,0 danych Ogółem ,0 22

23 Tab. 3 Miejsce zamieszkania miasto od 50 tys. do miasto powyżej 100 wieś 100 tys. mieszkańców tys. mieszkańców Ogółem Płeć kobieta mężczyzna Ogółem osób 3 kobiety i 8 mężczyzn wskazało uczelnię wyższą, którą ukończyli zanim podjęli naukę na studiach podyplomowych. 3 mężczyzn ukończyło AGH, również 3 osoby w tym 1 kobieta i 2 mężczyzn posiadają dyplom politechniki. 1 kobieta i 1 mężczyzna są absolwentami akademii ekonomicznej, 2 osoby uniwersytetu oraz 1 kobieta ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania. Rozkład odpowiedzi znajduje się w tabeli 4. Tab. 4 Ukończona uczelnia wyższa Płeć kobieta mężczyzna Ogółem AGH Akademia Ekonomiczna Kraków Akademia Ekonomiczna Poznań Wyższa Szkoła Zarządzania Politechnika Częstochowska Politechnika Gdańska Politechnika Wrocławska University of Oxford Uniwersytet Ogółem Z jakiego źródła dowiedział/-ła Pan/-i się o studiach prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH, Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem to pierwsze z pytań zadanych w ankiecie. Kampania reklamowo/rekrutacyjna obejmowała ogłoszenia sponsorowane na portalach bankier.pl oraz money.pl, mailing oraz bilbord elektroniczny AGH i stronę internetową 23

24 AGH/WMS. 12 osób przyznaje, że źródłem informacji o studiach był dla nich Internet, a 2 osoby wskazują . Kolejne pytanie dotyczyło wskazania czynników jakie miały wpływ na wybór AGH oraz kierunku Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem. Zastosowano pytanie otwarte z możliwością wielokrotnego wyboru. Bliskość zamieszkania miała wpływ na wybór uczelni dla 2 osób, chęć poprawienia własnej pozycji społecznej dla 3 osób. Dla 5 studentów/tek ważna była wysoko wyspecjalizowana kadra natomiast najwięcej wskazań uzyskała ranga uczelni 10 wskazań oraz zainteresowanie zbieżne z poruszana w trakcie studiów problematyką 13 wskazań. Rozkład odpowiedzi zawiera tab. 5 Tab. 5 - nadzieja na szybkie znalezienie pracy - nacisk ze strony pracodawcy - bliskość od miejsca zamieszkania - chęć poprawienia własnej pozycji społecznej - wysoko wyspecjalizowana kadra - ranga uczelni/ dobre opinie, prestiż - zainteresowanie problematyką poruszaną w trakcie trwania studiów % ankietowanych wypowiedziało się w kwestii możliwości studiowania na zbliżonym do proponowanego przez AGH WMS kierunku. 1 kobieta i 3 mężczyzn przyznaje, że rozważali taką możliwość natomiast 10 osób 3 kobiety i 7 mężczyzn przyznają, że nie rozważali takiej opcji (Tab. 6). 24

25 Tab. 6 Czy rozważał/-a Pan/-i również możliwość studiowania na innej uczelni na kierunku zbliżonym do tego, który proponuje AGH w Krakowie? Ogółem tak nie Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Respondenci, którzy byli zainteresowani podjęciem nauki na innej niż AGH uczelni wskazują kilka uczelni, które wg nich miały równie interesującą ofertę są to: PG, SGH, UE, WSB w Poznaniu (Tab. 7). Tab. 7 Oferta, której innej uczelni, organizującej studia o tematyce zbliżonej do Inżynierii Finansowej Płeć w Zarządzaniu Ryzykiem wydała się Panu/-i równie interesująca? kobieta mężczyzna Ogółem PG SGH W-wa UE W KRAKOWIE WSB w Poznaniu Ogółem Studenci i studentki, którzy podjęli naukę na studiach podyplomowych są w większości osobami pracującymi. Na 14 badanych 3 kobiety i 9 mężczyzn przyznaje, że pracuje zawodowo. Respondenci i respondentki, którzy podjęli naukę na studiach podyplomowych z matematyki w większości zatrudnieni są w szeroko pojętym sektorze finansowym. 4 mężczyzn pracuje w bankowości, 2 kobiety i 1 mężczyzna w finansach, w doradztwie finansowym zatrudnionych jest 2 mężczyzn. Zatrudnienie w energetyce, nieruchomościach oraz szkolnictwie wyższym wskazuje po 1 osobie. Informacje te są zdecydowanie przydatne dla przygotowania kampanii reklamowej dla kolejnych edycji studiów. Wiedza ta pozwoli skierować działania reklamowe na konkretne obszary przedsiębiorczości. Zestawienie odpowiedzi znajduje się w tab

26 Tab. 8 W jakiej branży Pan/-i pracuje zawodowo? Płeć kobieta mężczyzna Ogółem bankowość finanse Doradztwo finansowe energetyka nieruchomości, consulting szkolnictwo wyższe Ogółem Tab. 9 zawiera informacje dotyczące stanowisk zajmowanych w swoich zawodach przez uczestników/uczestniczki studiów podyplomowych. Tab. 9 Na jakim stanowisku Pan/-i pracuje Płeć zawodowo? kobieta mężczyzna Ogółem analityk analityk kredytowy doradztwo finansowe działalność gosp gł. specjalista manager it nauczyciel akademicki opiekun firmy właściciel firmy Ogółem W ramach promocji I edycji studiów, na stronie internetowej Wydziału Matematyki Stosowanej zamieszczone zostały dokładne informacje wraz z programem nauczania. W ankiecie zostało zawarte pytanie sprawdzające: czy zainteresowani podjęciem nauki na AGH WMS zapoznali się z proponowanym programem nauczania. Okazało się, że 100% ankietowanych odpowiedziało 26

27 twierdząco na tak sformułowane pytanie co świadczy, że osoby podejmujące naukę na studiach podyplomowych dokonują świadomych i przemyślanych wyborów, a oferta jaką wybierają nie jest przypadkowa. Nauczanie na odległość jest wciąż nową formą edukacji, którą wspierają różne akcje na wielu szczeblach. W ankiecie zadano słuchaczom i słuchaczkom pytanie czy kiedykolwiek korzystali z e-learningowych metod nauczania. 4 mężczyzn przyznało, że korzystali z tej formy natomiast pozostałych 10 osób nigdy nie miało z nauczaniem na odległość do czynienia. Rozkład odpowiedzi zawiera tab. 10. Tab. nr 10 Czy kiedykolwiek wcześniej Pan/-i korzystali z e-learningowych metod nauczania i szkolenia? tak nie Ogółem Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Osoby, które brały już wcześniej udział w e-learningu twierdzą, że spełnia on swoją funkcję. Odpowiedzi raczej tak udzieliły 4 osoby, zdecydowanie tak również 4 osoby. Graficzny rozkład odpowiedzi ilustruje wykres nr 1. 27

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo