STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ. w 2011 roku"

Transkrypt

1 Raport z badań monitoringowych przeprowadzonych w ramach projektu STUDIA PODYPLOMOWE NA ODLEGŁOŚĆ Z MATEMATYKI FINANSOWEJ w 2011 roku Zatwierdzony przez Koordynatora projektu: dr Jerzego Dzieżę Kraków

2 Spis treści 1.Wstęp...s Program Operacyjny Kapitał......s Charakterystyka i cel projektu....s Działania przewidziane w projekcie...s Promocja...s Monitoring Działań..s Analiza materiału empirycznego... s Podsumowanie i wnioski.s. 38 2

3 Wstęp Oddajemy do wiadomości pierwszy raport z badań monitoringowych przeprowadzonych w 2011 roku w ramach projektu pt. Studia podyplomowe na odległość z matematyki finansowej. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet 4 działanie 1 podziałanie 1. Projekt realizowany jest w latach Beneficjentami projektu są zarówno osoby spoza środowiska akademickiego zatrudnione w bankach, instytucjach finansowych, dużych firmach w działach zajmujących się finansami, jak i w niektórych małych i średnich firmach narażonych na ryzyko finansowe jak i studenci II stopnia studiów stacjonarnych, którzy w ramach ścieżki edukacyjnej korzystają z materiałów multimedialnych. Zapotrzebowanie na wiedzę oferowaną w planowanym projekcie jest duże. Obecnie na studiach podyplomowych, gdzie zajęcia są co drugi weekend, jest więcej chętnych niż miejsc (ograniczenia wynikają z braku kadry uczącej), a uczestnicy zatrudnieni w dużych firmach rekrutują się głównie z Warszawy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W dobie kryzysu gospodarczego oraz ograniczonej dostępności zasobów, potrzeba inwestowania w kapitał ludzki staje się szczególnie istotną kwestią. Priorytetem stają się procesy edukacyjne, ich finansowanie oraz wyniki, czyli efektywność inwestowania w systemy edukacji. Dynamiczny rozwój gospodarki narzuca konieczność sukcesywnego dostosowywania oferty edukacyjnej do zmieniających się wymagań, ze względu na fakt, że szanse potencjalnych kandydatów/kandydatek na rynku pracy w dużej mierze zależą od efektów kształcenia 1. Prognozy na nadchodzące lata, dotyczące współczesnego rynku pracy, przewidują niedobór wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej. W tendencji tej upatruje się rosnących perspektyw dla 1 Edukacja w zarysie 2009:wskaźniki OECD. Podsumowanie w języku polskim (Education at a Glance 2009:OECD Indicators. Summary in Polish). Jest to publikacja wydawana przez OECD stanowiąca roczne kompendium danych statystycznych dotyczących edukacji, porównywalnych w skali międzynarodowej. Wydanie z roku 2009 skupia się na dalszym rozwoju systemów edukacji, w wyniku którego, w roku 2007, nastąpiło podwojenie liczby absolwentów szkół wyższych w porównaniu z połową lat dziewięćdziesiątych. 3

4 absolwentów uczelni technicznych. Aby zachęcić absolwentów szkól średnich do podejmowania nauki na kierunkach ścisłych należy systematycznie podnosić jakość usług edukacyjnych, by dostosować je do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy 2. Naprzeciw tym dążeniom wychodzi Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma za zadanie realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). PO KL stanowi odpowiedź na wyzwania stawiane wszystkim krajom członkowskim UE przez Strategię Lizbońską. Strategia ta zakłada kompleksową i długofalową społeczno-ekonomiczną modernizację UE, która ma zapewnić jej wiodącą rolę na świecie do 2010r 3. Głównym celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez m.in. wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa, a także zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej. Termin kapitał ludzki przyjęto by w pełni oddać istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Pod pojęciem kapitału ludzkiego kryje się zasób wiedzy, umiejętności i potencjału zawartego 2 Raport Programu edukacyjnego Zainstaluj się. Rok akademicki 2008/2009 opracowany przez Arcelor Mittal Poland - największego producenta stali w Polsce, realizatora Programu Edukacyjnego we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Na partnerskich uczelniach technicznych Politechnice Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej działają w formie organizacji studenckiej Kluby Arcelor Mittal. Mają one na celu budowanie relacji pomiędzy studentami a specjalistami. Celem Programu było nie tylko ułatwienie studentom dostępu do praktyk i staży w Arcelor Mittal Poland, ale również wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów firmy dla studentów w pisaniu prac i badaniach naukowych. Stworzenie dialogu między światem nauki i praktyki, transfer wiedzy merytorycznej oraz wsparcie przyszłych inżynierów w kształceniu umiejętności praktycznych to nadrzędne cele organizatorów Programu Zainstaluj się. 3 Poradnik Małopolska region innowacji. Finansowanie, Projekty, Strategie.Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, Kraków, styczeń 2008, s.26. 4

5 w każdym człowieku, jak również w społeczeństwie jako całości. Termin także określa zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań 4. Program zakłada realizację X priorytetów, po pięć na poziomie centralnym i regionalnym. Na poziomie centralnym realizowane są następujące priorytety: I. Zatrudnienie i integracja społeczna, II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, III. Wysoka jakość systemu oświaty, IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, V. Dobre rządzenie, Na poziomie regionalnym są to kolejno: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII. Promocja integracji społecznej, VIII. Regionalne kadry gospodarki, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, X. Pomoc techniczna. 2. Charakterystyka i cel projektu Obecnie jesteśmy świadkami rosnących zagrożeń związanych z ryzykiem finansowym, które dotyka zarówno firmy niezależnie od ich wielkości jak również poszczególnych obywateli. Ryzyko to związane ze zmiennością cen akcji, kursów walut czy stóp procentowych stwarza zagrożenie utraty rentowności funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz firm, co może prowadzić do ich bankructwa. Obserwowane kryzysy światowych finansów 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, za stroną internetową: ( ). 5

6 są wynikiem kumulacji niekorzystnych wydarzeń w braku zabezpieczenia przed wspomnianymi rodzajami ryzyka. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom jest podniesienie wiedzy społeczeństwa w zakresie rozpoznawania ryzyka finansowego i poznania metod zabezpieczenia przed nim. Rozwiązań dostarcza matematyka finansowa, a podstawowym narzędziem są instrumenty pochodne. Aby podać choć jeden przykład, osoba lub firma biorąca kredyt w walucie obcej może skorzystać z tzw. opcji przewalutowania (jest to przykład instrumentu pochodnego) ale właściwe skorzystanie z niej nie jest jednak takie proste, nie mówiąc o tym że na ogół jest oferowana za dopłatą, stąd konieczność wyceny tej opcji. Wydział Matematyki Stosowanej AGH organizuje studia podyplomowe z matematyki finansowej: Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem. Znakomita większość uczestników, zatrudnionych w instytucjach finansowych jak NBP, bankach komercyjnych czy dużych firmach, przyjeżdża z Warszawy i innych miast. Liczba chętnych przekracza liczbę miejsc, gdyż z uwagi na trudność tematyki zajęcia realizowane są w pracowniach komputerowych w małych grupach, a liczba wykładowców jest ograniczona. Zamierzonym rezultatem projektu jest radykalne zwiększenie dostępności tego programu poprzez umożliwienie zindywidualizowanego kształcenia w formie dogodnej dla jego potencjalnych uczestników (on-line) jak i umożliwienie samokształcenia. Środkiem realizacji powyższego zamiaru jest sporządzenie rozbudowanych materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnych, interaktywnych prezentacji, oraz budowa środowiska e-learningowego w celu uruchomienia studiów podyplomowych na odległość z zakresu matematyki finansowej nakierowanych na wykorzystanie inżynierii finansowej do zarządzania ryzykiem. Program jest kierowany do osób spoza społeczności akademickiej w ramach kształcenia ustawicznego. Odzwierciedla potrzeby gospodarki opartej na wiedzy i jest rozwinięciem programów obecnie realizowanych na AGH. 6

7 Program jest tak opracowany od strony wymogów matematycznych, że jest dostępny dla absolwentów studiów ekonomicznych, inżynierskich oraz nauk ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia) co umożliwi skorzystanie z niego bardzo szerokiej liczbie chętnych. Nacisk jest położony na zastosowania, przykłady i obliczenia komputerowe, a teoria jest zredukowana do minimum. Analiza studiów przypadków opartych na autentycznych danych jest podstawową metodą uczenia w większości kursów. Proponowane prezentacje zastępują klasyczny wykład, a nawet mają na nim pewne przewagi (tempo dyktuje słuchacz, ma możliwość powtórzenia trudniejszych fragmentów) i są uzupełnione przez wspomagające pliki (notatki, arkusze kalkulacyjne). Dostępność takich materiałów umożliwia oferowanie programu studiów metodą on-line lub w postaci klasycznej ze znacznie zredukowaną liczbą godzin kontaktowych. Ponadto studia będą mogły być oferowane jako poszczególne kursy w miarę potrzeb słuchaczy (odpowiadając na zróżnicowane przygotowanie i potrzeby), czy też nawet do samokształcenia. Program studiów obejmuje wiedzę konieczną do zdania egzaminu na doradcę inwestycyjnego i może być podstawą do uruchomienia kursów przygotowujących do zdania tego egzaminu. Projekt obejmuje przygotowanie 12 kursów, przy czym zakres materiałów odpowiada liczbie godzin odbywanych w ramach istniejących studiów podyplomowych: 1. Narzędzia matematyczne, 20 godz. 2. Instrumenty o stałym dochodzie, 10 godz. 3. Stochastyczne modele rynków finansowych, 20 godz. 4. Teoria portfela, 20 godz. 5. Instrumenty pochodne, 20 godz. 6. Symulacje komputerowe, 20 godz. 7. Instrumenty inżynierii finansowej, 20 godz. 8. Estymacja i prognozowanie, 20 godz. 9. Modele losowych stóp procentowych, 10 godz. 10. Ryzyko kredytowe, 20 godz. 11. Opcje realne, 10 godz. 12. Analiza techniczna, 10 godz. 7

8 Opis zawartości przedmiotów 1. Narzędzia matematyczne. Przedstawienie podstaw rachunku prawdopodobieństwa: zmienne losowe i ich rozkłady, wartość oczekiwana, wariancja, warunkowa wartość oczekiwana. Elementy teorii procesów stochastycznych. Pojęcie martyngału. Proces Wienera. Proces Poissona. 2. Instrumenty o stałym dochodzie. Wartość pieniądza w czasie: stopy procentowe, kapitalizacja, dyskontowanie. Wycena obligacji zero-kuponowych i kuponowych, stopa zwrotu do wykupu. Rentowność inwestycji w obligacje w zależności od zmian stów procentowych. Duration obligacji i zastosowanie do zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych. Krzywa dochodowości (struktura terminowa stóp procentowych). Stopy forward. 3. Stochastyczne modele rynków finansowych. Cena akcji jako proces stochastyczny. Oczekiwany zwrot i miary ryzyka. Modele dyskretne, model dwumianowy i trójmianowy. Kalibracja modelu do danych z rynku. Strategie inwestycyjne. Pojęcie arbitrażu. Warunek równoważny braku arbitrażu: istnienie miary neutralnej względem ryzyka (martyngałowej). Zupełność rynku i jednoznaczność miary martyngałowej. Zastosowanie miary martyngałowej do wyceny. Podstawy teorii w czasie ciągłym, całka stochastyczna, wzór Ito i jego znaczenie. 4. Teoria portfela Oczekiwany zwrot i ryzyko portfela dwu i wieloskładnikowego. Rozwiązanie problemu minimalizacji ryzyka, zbiór efektywny, portfel rynkowy. Model wyceny walorów rynku kapitałowego (CAPM), wzór na wymaganą stopę zwrotu. Wykorzystanie funkcji użyteczności do rozwiązania problemu optymalizacji. Równoważnik pewności. Modelowanie awersji do ryzyka. Indeksy Jensena, Sharpe a w ocenie funduszy inwestycyjnych. 8

9 5. Instrumenty pochodne Kontrakty terminowe (forward, futures). Ceny forward wynikające z braku arbitrażu. Definicje opcji europejskich, arbitrażowe oszacowania cen, wycena, zastosowanie. Opcje na indeks, kursy walut, stopy procentowe. Wartość czasowa i wewnętrzna opcji. Opcje amerykańskie i ich wycena w modelu dwumianowym. Wzór Blacka-Scholesa (informacyjnie z ideą dowodu). Związek z ceną w modelu dwumianowym (przejście graniczne). Opcje egzotyczne. 6. Symulacje komputerowe Zastosowanie narzędzi zawartych w arkuszach kalkulacyjnych do praktycznego rozwiązywania problemów. Poznanie podstaw programowania zintegrowanego z arkuszem kalkulacyjnym. Metoda Monte-Carlo jako narzędzie do wyceny i szacowania prawdopodobieństw zdarzeń. 7. Instrumenty inżynierii finansowej Wychodząc od zastosowań i potrzeb związanych z osłona przez ryzykiem konstruowane są instrumenty finansowe spełniające określone funkcje. Strategie wykorzystujące opcje. Greckie parametry i ich zastosowanie do osłony przed ryzykiem. 8. Estymacja i prognozowanie Podstawy szacowania parametrów modelu stochastycznego. Identyfikacja właściwego modelu dynamiki danych finansowych. Podejście parametryczne i nieparametryczne plus zastosowania z wykorzystaniem oprogramowania i arkuszy kalkulacyjnych. Prognozowanie w kontekście zwrotów. Modele Holta-Wintersa i modele ARIMA. 9. Modele losowych stóp procentowych Stopy forward, stopy natychmiastowe. Model dwumianowy stóp forward oparty na modelu HJM. Modele stopy natychmiastowej w czasie ciągłym (Vasicek i CIR). Model Ho-Lee. Kalibracja modeli. 9

10 10. Ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne Pojęcie zdarzenia kredytowego. Modele bankructwa (strukturalny i oparty na funkcji hazardu). Wycena instrumentów dłużnych narażonych na bankructwo. Oszacowanie prawdopodobieństwa bankructwa. Analiza struktury czasowe widełek (spread). Instrumenty pochodne (CDS, TRS, Credit-linked notes) wycena i zastosowanie. Teoria rankingów oparta na łańcuchach Markowa. Systemy funkcjonujące w praktyce i ich podstawy matematyczne. Omówienie umowy kapitałowej Bazylea II. 11. Opcje realne Podstawowe metody wyceny projektów inwestycyjnych (NPV). Modyfikacje polegające na uwzględnieniu z opcji związanych z elastycznością projektów. Typy opcji realnych. Problemy z wyceną (wycena na rynku niezupełnym), stosowane w praktyce metody. Wykorzystanie drzew decyzyjnych. 12. Analiza techniczna. Informacja na rynku finansowym, jej pozyskiwanie i interpretacja. Cena. Psychologia jednostki. Psychologia tłumu. Klasyczna analiza wykresów. Wsparcie i opór. Trend i formacja horyzontalna. Linie trendu. Luki cenowe. Formacje cenowe. Teoria Dowa. Średnie ruchome. Planowana platforma e-learningowa dostosowana do oferowania powyższego programu umożliwi pracę w małej grupie (do 15 osób) z możliwością wspólnego dostępu do pewnych aplikacji (Excel), tablicy interaktywnej, na której można na żywo w trakcie spotkania pisać wzory matematyczne, podręcznego forum do wymiany komentarzy, oraz pozwoli na komunikowanie się głosem. Materiały będą oferowane również studentom studiów 2 stopnia, dziennych i zaocznych, z matematyki finansowej prowadzonych na AGH, obecnie 30 osób, łącznie 90 osób przez ostatnie 3 lata trwania projektu. 10

11 Rekrutacja prowadzona jest tak jak obecnie: zgłoszenia są przyjmowane w miarę wolnych miejsc, warunkiem przyjęcia jest dyplom studiów ekonomicznych, nauk ścisłych, oraz kierunków inżynierskich, co gwarantuje przygotowanie matematyczne umożliwiające skorzystanie z programu, oraz rozmowa. Zasady rekrutacji są zgodne z zasadą równych szans tzn. nie dyskryminują żadnej płci Działania przewidziane w projekcie: Zadanie 1. Przygotowanie materiałów wspomagających. Materiały będą przygotowane oddzielnie do każdego z 12 kursów przewidzianych programem studiów. Będą obejmować -podręcznik -interaktywne multimedialne prezentacje -interaktywne pliki wspomagające (arkusze kalkulacyjne). Na każdą godzinę kursu przewiduje się średnio: 1. 5 stron podręcznika ilustrowanego wykresami. Do napisania podręcznika konieczny jest przegląd literatury, gdyż kursy są na poziomie zaawansowanym, niekiedy oparte są na najnowszych pracach naukowych. Czas opracowania 8 godzin slajdów zawierających materiał, który w trakcie klasycznego wykładu z matematyki pisany jest na tablicy. Podstawowy wątek wykładu będzie uzupełniony przez wyjaśnienia pewnych trudniejszych fragmentów, wywoływane przez studenta w miarę potrzeb. Slajdy będą zawierały linki do plików dźwiękowych i arkuszy kalkulacyjnych. Czas opracowania 5 godzin nagranych komentarzy wykładowcy, podpiętych do slajdów tak, że będą mogły być pojedynczo odsłuchiwane przez naciśnięcie przycisku na ekranie przez studenta. Czas opracowania 5 godzin pliki z obliczeniami numerycznymi ilustrujące omawiane pojęcia, podpięte do slajdów. Pliki umożliwiają zmianę parametrów liczbowych przez studenta w celu badania różnych własności 11

12 omawianych obiektów. W celu przejrzystości pliki muszą być bardzo dokładnie opisane poprzez dodanie komentarzy do praktycznie każdej komórki arkusza. Niekiedy pliki będą oparte na programie napisanym w programie Visual Basic w celu umożliwienia skomplikowanych symulacji. Czas opracowania 8 godzin zadań sprawdzających wraz z modelowymi rozwiązaniami. Czas opracowania 4 godziny. 6. Konspekt zajęć on-line obejmujący scenariusz z wariantami przewidującymi pytania słuchaczy i trudności przez nich napotkane, oraz pliki z wybranymi wzorami przygotowanymi do wyświetlenia w trakcie spotkań. Czas opracowania 5 godzin. Powyższe czasy przygotowania są wielkościami opartymi na doświadczeniu i są wielkościami średnimi. Zwykle początek każdego kursu pozwala na szybsze przygotowanie materiału ale bardziej zaawansowane fragmenty wymagają o wiele większego nakładu pracy. W sumie jedna godzina kursu wymaga średnio 35 godzin pracy twórczej, co daje 350 godzin na kursy 2, 9, 11, 12 oraz 700 godzin na pozostałe uzasadniając oszacowania kosztów przyjęte w budżecie szczegółowym przy stawce godzinnej 150 zł brutto. Zadanie 2. Budowa bazy e-learnigowej W ramach realizacji projektu zbudowane zostało środowisko e-learningowe dedykowane do realizacji programu studiów. Poprzez jego implementację możliwa jest praca indywidualna i grupowa w małych (np. 5-cio osobowych) zespołach. Środowisko to jest zbudowane w oparciu o posiadaną w AGH Uczelnianą Platformę e-learningową (Moodle). Wykorzystania platformy Moodle umożliwi: administrację studiami, komunikację (np. forum dyskusyjne), repozytorium materiałów kursowych, tablicę ogłoszeń, testy, itp. Ponadto, w ramach projektowanego środowiska wykorzystane są zewnętrzne programy uzupełniające funkcjonalność Moodla (wiki, blog, Flashmeeting, e-portfolio) oraz inne serwisy (np: Google apps, Flickr, TeacherTube). Przykładowo, Flashmeeting (oprogramowanie do wideokonferencji i pracy w grupie) umożliwia w prosty sposób komunikację synchroniczną studentów. Oferuje prostą tablicę oraz możliwość 12

13 nagrywania spotkań i ich odsłuchiwania, równoległy czat, itp. bez dodatkowych kosztów po stronie studentów i bez potrzeby instalacji na własnym komputerze. Dzięki implementacji wymienionych powyżej aplikacji możliwe jest zwiększenie możliwości interakcji przy równoczesnym zróżnicowaniu form przekazu. Pozwala to z jednej strony na zwiększenie dostępności do studiów przy jednoczesnym ich uatrakcyjnieniu oraz podniesieniu efektywności. Zadanie 3. Uruchomienie opisanych powyżej studiów podyplomowych na odległość i monitorowanie ich przebiegu, a w szczególności efektywności nauczania proponowaną metodą. Działania obejmują - zarządzanie strukturą e-learningową przez cały okres trwania studiów - ewaluacja studiów poprzez opracowanie ankiety i regularne badanie studentów. Na każdą edycję planujemy badanie wstępne dotyczące oczekiwań studentów od studiów od strony merytorycznej i formy on-line, badanie w połowie realizacji programu (po 6 kursach) oraz na koniec edycji związane z analizą stopnia satysfakcji słuchaczy z treści i formy. Po każdej edycji (czy dla każdej grupy) będzie sporządzony raport. - monitorowanie osób korzystających z samych materiałów i nie podejmujących studiów poprzez ankietę badającą ich oczekiwania i odniesione korzyści. Spodziewamy się że z materiałów skorzystają osoby o dużym poziomie kompetencji z zakresu matematyki finansowej uzupełniając posiadaną wiedzę, a pozostali mogą się zachęcić do podjęcia studiów podyplomowych. 13

14 2.2. PROMOCJA W ramach promocji W 2011 roku przeprowadzona została kampania reklamowa na portalach bankier.pl i money pl. Kampania reklamowa w portalu Bankier.pl: - artykuł sponsorowany na stronie głównej portalu bankier (termin: ) 14

15 - mailing: wysyłka do bazy Bankier.pl; ilość rekordów: (termin: ) 15

16 16

17 Kampania reklamowa w portalu Money.pl: - artykuł sponsorowany na stronie głównej portalu (termin: ) 17

18 - mailing: wysyłka do bazy Money.pl oraz E-prawnik.pl; target: finanse/księgowość /bankowość; ilość rekordów: (termin: ) 18

19 19

20 W ramach projektu opracowano 12 przedmiotów do nauczania na odległość oraz przygotowano ich wersję multimedialną celem wysłania do zainteresowanych, kształceniem ustawicznym, beneficjentów. Poniżej przestawiony jest projekt graficzny okładki opakowania w którym znajduje się komplet materiałów Monitorowanie działań Monitoring jest procesem systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych. Opisuje postęp i efekty projektu oraz podejmowanych działań, a także ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu z jego wcześniejszymi założeniami. Z systemu monitorowania pochodzą informacje o odchyleniach od założonych wartości wskaźników (głównie produktów i rezultatów). 20

21 Regularny monitoring ukierunkowany na badanie potrzeb i poznawanie opinii beneficjentów/tek na temat udzielanego im wsparcia oraz uwzględnianie w kreowaniu jego kształtu (wsparcia) płynących od respondentów informacji zwrotnych zwiększa użyteczność prowadzonych działań, pozwala na bieżąco oceniać postępy we wdrażaniu projektu oraz szybko identyfikować wszelkie problemy w jego realizacji. Do monitorowania wskaźników, gromadzenia i analizy danych empirycznych w projekcie Studia podyplomowe na odległość z matematyki finansowej służą następujące narzędzia: listy obecności, kwestionariusze ankiet, certyfikaty/świadectwa ukończenia studiów, deklaracje uczestnictwa. 3. ANALIZA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO Uczestnicy badania. Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu Studia podyplomowe na odległość z matematyki finansowej stanowiły uczestnicy i uczestniczki studiów podyplomowych on-line pt. Zarządzanie ryzykiem Zasady rekrutacji zostały określone w taki sposób, aby zapewnić równy dostęp każdej osobie bez względu na płeć, wiek. Przestrzeganie równości szans kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki muszą spełniać warunek zróżnicowania beneficjentów ze względu na płeć. W związku z tym wymogiem, wyniki badania są zawsze analizowane, a następnie prezentowane w rozróżnieniu na odpowiedzi udzielane przez kobiety i mężczyzn, przy użyciu języka wrażliwego na płeć. Dobór próby Narzędzie badawcze przygotowane w ramach projektu na potrzeby monitoringu otrzymali wszyscy uczestnicy korzystający ze wsparcia tzn. 100% uczestników studiów podyplomowych on-line. 21

22 Rekrutacja na studia on-line odbywa się w sposób ciągły. Grupy są tworzone w momencie wypełnienia limitu miejsc. Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się raz do roku w czasie wakacji. Studia te uruchamiane są na początku nowego roku akademickiego. Rekrutacja spełnia zasadę równości płci oraz wykształcenia bazowego. Liczba uczestników 15 osób Badaniem ankietowym zostali objęci wszyscy uczestnicy/uczestniczki. Stopa zwrotu = 93% co stanowi 14 wypełnionych ankiet. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2011 roku. Badaniem zostało objętych 10 mężczyzn oraz 4 kobiety (tab. 1) w wieku od 24 do 61 lat. Tab. 1 Płeć Procent Częstość Procent ważnych Ważne kobieta 4 28,6 28,6 mężczyzna 10 71,4 71,4 Ogółem ,0 100,0 Tylko 50% badanych wskazało swoje miejsce zamieszkania wraz z województwem. Najwięcej respondentów zamieszkuje województwo małopolskie tj. 4 osoby oraz miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 7 osób (tab. 2 oraz tab. 3). Tab. 2 Województwo Procent Częstość Procent ważnych Ważne dolnośląskie 1 7,1 14,3 małopolskie 4 28,6 57,1 mazowieckie 1 7,1 14,3 śląskie 1 7,1 14,3 Ogółem 7 50,0 100,0 Braki brak danych 7 50,0 danych Ogółem ,0 22

23 Tab. 3 Miejsce zamieszkania miasto od 50 tys. do miasto powyżej 100 wieś 100 tys. mieszkańców tys. mieszkańców Ogółem Płeć kobieta mężczyzna Ogółem osób 3 kobiety i 8 mężczyzn wskazało uczelnię wyższą, którą ukończyli zanim podjęli naukę na studiach podyplomowych. 3 mężczyzn ukończyło AGH, również 3 osoby w tym 1 kobieta i 2 mężczyzn posiadają dyplom politechniki. 1 kobieta i 1 mężczyzna są absolwentami akademii ekonomicznej, 2 osoby uniwersytetu oraz 1 kobieta ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania. Rozkład odpowiedzi znajduje się w tabeli 4. Tab. 4 Ukończona uczelnia wyższa Płeć kobieta mężczyzna Ogółem AGH Akademia Ekonomiczna Kraków Akademia Ekonomiczna Poznań Wyższa Szkoła Zarządzania Politechnika Częstochowska Politechnika Gdańska Politechnika Wrocławska University of Oxford Uniwersytet Ogółem Z jakiego źródła dowiedział/-ła Pan/-i się o studiach prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH, Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem to pierwsze z pytań zadanych w ankiecie. Kampania reklamowo/rekrutacyjna obejmowała ogłoszenia sponsorowane na portalach bankier.pl oraz money.pl, mailing oraz bilbord elektroniczny AGH i stronę internetową 23

24 AGH/WMS. 12 osób przyznaje, że źródłem informacji o studiach był dla nich Internet, a 2 osoby wskazują . Kolejne pytanie dotyczyło wskazania czynników jakie miały wpływ na wybór AGH oraz kierunku Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem. Zastosowano pytanie otwarte z możliwością wielokrotnego wyboru. Bliskość zamieszkania miała wpływ na wybór uczelni dla 2 osób, chęć poprawienia własnej pozycji społecznej dla 3 osób. Dla 5 studentów/tek ważna była wysoko wyspecjalizowana kadra natomiast najwięcej wskazań uzyskała ranga uczelni 10 wskazań oraz zainteresowanie zbieżne z poruszana w trakcie studiów problematyką 13 wskazań. Rozkład odpowiedzi zawiera tab. 5 Tab. 5 - nadzieja na szybkie znalezienie pracy - nacisk ze strony pracodawcy - bliskość od miejsca zamieszkania - chęć poprawienia własnej pozycji społecznej - wysoko wyspecjalizowana kadra - ranga uczelni/ dobre opinie, prestiż - zainteresowanie problematyką poruszaną w trakcie trwania studiów % ankietowanych wypowiedziało się w kwestii możliwości studiowania na zbliżonym do proponowanego przez AGH WMS kierunku. 1 kobieta i 3 mężczyzn przyznaje, że rozważali taką możliwość natomiast 10 osób 3 kobiety i 7 mężczyzn przyznają, że nie rozważali takiej opcji (Tab. 6). 24

25 Tab. 6 Czy rozważał/-a Pan/-i również możliwość studiowania na innej uczelni na kierunku zbliżonym do tego, który proponuje AGH w Krakowie? Ogółem tak nie Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Respondenci, którzy byli zainteresowani podjęciem nauki na innej niż AGH uczelni wskazują kilka uczelni, które wg nich miały równie interesującą ofertę są to: PG, SGH, UE, WSB w Poznaniu (Tab. 7). Tab. 7 Oferta, której innej uczelni, organizującej studia o tematyce zbliżonej do Inżynierii Finansowej Płeć w Zarządzaniu Ryzykiem wydała się Panu/-i równie interesująca? kobieta mężczyzna Ogółem PG SGH W-wa UE W KRAKOWIE WSB w Poznaniu Ogółem Studenci i studentki, którzy podjęli naukę na studiach podyplomowych są w większości osobami pracującymi. Na 14 badanych 3 kobiety i 9 mężczyzn przyznaje, że pracuje zawodowo. Respondenci i respondentki, którzy podjęli naukę na studiach podyplomowych z matematyki w większości zatrudnieni są w szeroko pojętym sektorze finansowym. 4 mężczyzn pracuje w bankowości, 2 kobiety i 1 mężczyzna w finansach, w doradztwie finansowym zatrudnionych jest 2 mężczyzn. Zatrudnienie w energetyce, nieruchomościach oraz szkolnictwie wyższym wskazuje po 1 osobie. Informacje te są zdecydowanie przydatne dla przygotowania kampanii reklamowej dla kolejnych edycji studiów. Wiedza ta pozwoli skierować działania reklamowe na konkretne obszary przedsiębiorczości. Zestawienie odpowiedzi znajduje się w tab

26 Tab. 8 W jakiej branży Pan/-i pracuje zawodowo? Płeć kobieta mężczyzna Ogółem bankowość finanse Doradztwo finansowe energetyka nieruchomości, consulting szkolnictwo wyższe Ogółem Tab. 9 zawiera informacje dotyczące stanowisk zajmowanych w swoich zawodach przez uczestników/uczestniczki studiów podyplomowych. Tab. 9 Na jakim stanowisku Pan/-i pracuje Płeć zawodowo? kobieta mężczyzna Ogółem analityk analityk kredytowy doradztwo finansowe działalność gosp gł. specjalista manager it nauczyciel akademicki opiekun firmy właściciel firmy Ogółem W ramach promocji I edycji studiów, na stronie internetowej Wydziału Matematyki Stosowanej zamieszczone zostały dokładne informacje wraz z programem nauczania. W ankiecie zostało zawarte pytanie sprawdzające: czy zainteresowani podjęciem nauki na AGH WMS zapoznali się z proponowanym programem nauczania. Okazało się, że 100% ankietowanych odpowiedziało 26

27 twierdząco na tak sformułowane pytanie co świadczy, że osoby podejmujące naukę na studiach podyplomowych dokonują świadomych i przemyślanych wyborów, a oferta jaką wybierają nie jest przypadkowa. Nauczanie na odległość jest wciąż nową formą edukacji, którą wspierają różne akcje na wielu szczeblach. W ankiecie zadano słuchaczom i słuchaczkom pytanie czy kiedykolwiek korzystali z e-learningowych metod nauczania. 4 mężczyzn przyznało, że korzystali z tej formy natomiast pozostałych 10 osób nigdy nie miało z nauczaniem na odległość do czynienia. Rozkład odpowiedzi zawiera tab. 10. Tab. nr 10 Czy kiedykolwiek wcześniej Pan/-i korzystali z e-learningowych metod nauczania i szkolenia? tak nie Ogółem Płeć kobieta mężczyzna Ogółem Osoby, które brały już wcześniej udział w e-learningu twierdzą, że spełnia on swoją funkcję. Odpowiedzi raczej tak udzieliły 4 osoby, zdecydowanie tak również 4 osoby. Graficzny rozkład odpowiedzi ilustruje wykres nr 1. 27

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Zad. 9 Oferta edukacyjna, WEAIiE Specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne

Zad. 9 Oferta edukacyjna, WEAIiE Specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne Zad. 9 Oferta edukacyjna, WEAIiE Specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne W ramach zadania nr 9 pt. Utworzenie nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa SPIS TREŚCI Przedmowa Wprowadzenie - badania w zakresie inwestycji i finansów Literatura Rozdział 1. Rynki i instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Rafał Kusy Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych

Analiza bilansu Analiza rachunku zysków i strat Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych Zalecany zakres informacji o usłudze edukacyjno szkoleniowej dla klienta z bonem szkoleniowym. Tytuł usługi 1 Responsa - Ocena ryzyka kredytowego kontrahenta kredyty kupieckie Szukaj symbolu TKR0502 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej

Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej Zadanie nr 3 Szkolenie ze specjalistycznego oprogramowania dla kadry naukowej W dniu 13.06.2011 zrealizowane zostało specjalistyczne szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z wykorzystaniem EPAK Metody-Doświadczenia-Efekty Justyna Łuksza Ośrodek Badań Losów Zawodowych Absolwentów Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu 11.5-WK-IiED-EDF-W-S14_pNadGenMOT56 Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Economics and IT Applications (studia w języku angielskim) Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Economics

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA FINANSOWA Studia Podyplomowe Wydział Zarządzania Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica ADRESACI STUDIÓW Studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla uczestników projektu

Regulamin dla uczestników projektu Regulamin dla uczestników projektu Preambuła Regulamin określa zasady przyjęcia uczestników szkoleń i usług doradczych do Projektu pn. Przedsiębiorczość Akademicka na START, nr umowy: UDA-POKL.08.02.01-24-006/10

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych

Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Nauczanie zdalne przedmiotów matematycznych Joanna Karłowska-Pik Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nauczanie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI. Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli KATEDRA RACHUNKOWOŚCI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI Studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse dla Nauczycieli Łódź, marzec 2007 Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak Katedra/adres: Katedra

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Matematyka

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) MS EXCEL I VBA W BIZNESIE POZIOM ZAAWANSOWANY 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 5. Monitorowanie losów absolwentów SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 5. Monitorowanie losów absolwentów Procedury: 5.1. Badanie losów zawodowych absolwentów i ich opinii o ukończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie

Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów wyższych Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie Data ankietyzacji Rok akademickie 2010/2011 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich) MATEMATYKA I EKONOMIA PROGRAM STUDIÓW DLA II STOPNIA Data: 2010-11-07 Opracowali: Krzysztof Rykaczewski Paweł Umiński Streszczenie: Poniższe opracowanie przedstawia projekt planu studiów II stopnia na

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo