RAPORT KOŃCOWY. Katowice, 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY. Katowice, 2012 r."

Transkrypt

1 Badanie ewaluacyjne Analiza działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez beneficjentów XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝet państwa w ramach pomocy technicznej Katowice, 2012 r. 1

2 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Analiza działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez beneficjentów XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonany przez Konsorcjum składające się z firm: Grupa Gumułka Sp. z o.o. oraz Grupa Gumułka Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o. (Wykonawca) został opracowany przez Zespół Badawczy w składzie: Piotr Dusza Kierownik Zespołu Jacek Sztyler Anna Kaniewska-Kowalska Agnieszka Bednarczyk Natalia Nowak-Trojnar na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2

3 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 5 Streszczenie... 6 Rozdział I Wprowadzenie Cele badania Odbiorcy badania Zakres badania Kryteria ewaluacyjne Metodologia badania Główne etapy badania Rozdział II Wyniki badania Planowanie promocji projektów Charakterystyka strategii promocyjnych oraz planów promocji projektów Cele działań informacyjno-promocyjnych i wskaźniki ich osiągnięcia AngaŜowanie podmiotów zewnętrznych w planowanie działań informacyjnopromocyjnych Dostosowanie narzędzi informacji i promocji do odbiorców Realizacja działań informacyjno-promocyjnych Środki zaplanowane na realizację działań informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów Narzędzia i kanały komunikacji stosowane w celu informowania i promowania projektów Rodzaj mediów włączonych w realizację działań informacyjno-promocyjnych realizowanych projektów

4 4. Sposób i zakres przekazywanych informacji przez beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ Zgodność działań informacyjno-promocyjnych z załoŝeniami dokumentów programowych Trafność doboru grup docelowych działań informacyjno- promocyjnych Zakres i forma przekazywanych informacji Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych Stopień widoczności informacji dotyczących finansowania projektu z EFRR Działania informacyjno promocyjne, a ogólna polityka informacyjna i promocyjna beneficjenta i podmiotu będącego operatorem (uŝytkownikiem)/partnerem dofinansowanej infrastruktury Stopień realizacji działań informacyjno-promocyjnych zaplanowanych we wnioskach aplikacyjnych Diagnoza problemów oraz wypracowanie spójnych i trafnych działań informacyjnopromocyjnych Główne problemy powstałe w trakcie planowania i realizacji działań informacyjnopromocyjnych Działania ograniczające problemy powstałe w trakcie planowania i realizacji działań informacyjno-promocyjnych Działania informacyjno-promocyjne poprawiające efektywność dotarcia przekazu do grup docelowych Wyniki badania CAPI Dobre praktyki Analiza SWOT Rozdział III Wnioski i rekomendacje Spis rysunków Spis tabel

5 WYKAZ SKRÓTÓW AD analiza dokumentów AS analiza statystyczna AT analiza treści CATI wywiad kwestionariuszowy wspomagany telefonicznie CAPI bezpośredni wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo CAWI wywiad kwestionariuszowy internetowy D/T diady i triady EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FGI zogniskowany wywiad grupowy IDI indywidualny wywiad pogłębiony IP Instytucja Pośrednicząca IW Instytucja WdraŜająca IZ Instytucja Zarządzająca MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego NSS Narodowa Strategia Spójności PE Parlament Europejski PEks panel ekspercki SP studium przypadku SWOT analiza SWOT POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko WE Wspólnoty Europejskie WWPE Władza WdraŜająca Programy Europejskie 5

6 STRESZCZENIE Badanie ewaluacyjne, którego wyniki przedstawia niniejszy raport, dotyczyło oceny działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez beneficjentów XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym oceny skuteczności tych działań oraz identyfikacji dobrych praktyk. Uzyskane wyniki poddano analizie ilościowo-jakościowej, której efektem jest analiza SWOT identyfikująca mocne i słabe strony realizowanych działań informacyjno-promocyjnych oraz szanse i zagroŝenia dotyczące prowadzenia dalszych działań. PoniŜej zaprezentowane zostały najwaŝniejsze wyniki badania, których szczegółowe omówienie znajduje się w dalszej części raportu. Z badania wynika, Ŝe beneficjenci XI Priorytetu POIiŚ w prowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych starają się łączyć artystyczną wizję z wymaganymi działaniami określonymi w wytycznych. tj. ( Zasadach promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ ). Analizując stosowane przez beneficjentów narzędzia nie sposób pominąć specyfiki dofinansowanych podmiotów, która związana jest z funkcjonowaniem w sektorze kultury, co często zobowiązuje do stosowania narzędzi spójnych z charakterem podmiotu. Zdarza się, Ŝe beneficjenci dbają o to, by w stosowanych narzędziach promujących projekt odzwierciedlić specyfikę danego obiektu. Często równieŝ promocja projektu wpisuje się w regularną politykę promocyjną beneficjenta, choć istnieją podmioty, które realizują promocję projektu odrębnie. Niejednokrotnie beneficjenci dokładali wielu starań, by stosowane narzędzia odznaczały się nie tylko przejrzystym komunikatem, ale równieŝ ciekawą formą, kreatywnością, atrakcyjnością wizualną i wyrazistą ideą. Często pojawiającym się problemem w realizacji działań informacyjno-promocyjnych był zbyt niski budŝet załoŝony we wniosku aplikacyjnym, co w konsekwencji prowadziło do ograniczenia moŝliwości korzystania z podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w temacie promocji i reklamy. Beneficjenci realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ, a często stosują równieŝ róŝnorodne narzędzia dodatkowe, które uzupełniają i uskuteczniają działania promocyjne. Stosowane narzędzia informacyjno-promocyjne są dostosowane do poszczególnych grup odbiorców. 6

7 DuŜa liczba beneficjentów określa grupy docelowe planując działania informacyjno-promocyjne, co ma niewątpliwie wpływ na skuteczne dotarcie do określonych grup odbiorców. Jednak naleŝy wspomnieć o sytuacji, w której grupa docelowa niektórych podmiotów jest bardzo wąska, ściśle określona (np. szkoła muzyczna) i zadanie dotarcia z informacją do tej grupy jest w znacznej mierze ułatwione. W takiej sytuacji beneficjent nie musi docierać z informacją szeroko do opinii publicznej, co ma równieŝ przełoŝenie na koszty poniesione w ramach realizowanej promocji. Istotną kwestią, która została wyłoniona w trakcie badania jest problem braku załoŝonych we wniosku aplikacyjnym wskaźników, które mierzyłyby skuteczność stosowanych narzędzi. Z kolei mocną stroną działań związanych z informacją i promocją jest nawiązanie dobrych, trwałych relacji z przedstawicielami mediów. O ile w przypadku duŝych, rozpoznawalnych podmiotów jest to dość łatwe zadanie, to w przypadku mniejszych podmiotów niekiedy stanowi to problem, gdyŝ sami dziennikarze nie wykazują inicjatywy w poszukiwaniu informacji na temat realizowanego projektu. Istnieją podmioty, które nie są duŝymi ośrodkami o charakterze ogólnopolskim, lecz mają potrzebę dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Mniejsze podmioty często funkcjonują w taki sposób, Ŝe przydzielają obowiązek informacji i promocji koordynatorowi projektu, gdyŝ nie posiadają wyspecjalizowanych komórek. DuŜe podmioty (duŝe i doświadczone w promocji ośrodki o znaczeniu ogólnopolskim) posiadają samodzielne komórki zajmujące się promocją i w konsekwencji łatwiej jest im realizować działania promujące sam projekt. Dobrym pomysłem wydaje się organizowanie szkoleń, czy konferencji, podczas których beneficjenci (szczególnie mniejsze podmioty) mogliby poszerzać wiedzę i wymieniać się doświadczeniem w kwestii informacji i promocji. DuŜym ułatwieniem w realizacji działań informacyjno-promocyjnych byłoby uelastycznienie wytycznych dla prowadzonych działań, jak równieŝ ujednolicenie wytycznych dla beneficjentów realizujących kilka projektów. NaleŜy podkreślić równieŝ dobre praktyki w zakresie działań informacyjno-promocyjnych stosowanych przez beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ. NaleŜą do nich m.in. konkursy dla uŝytkowników inwestycji, minicardsy, znakowanie biletów logotypami unijnymi, organizowanie dni otwartych. Reasumując, działania informacyjno-promocyjne realizowane przez beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ są zgodne z zasadami określonymi w wytycznych, jak równieŝ charakteryzują się często kreatywnością i atrakcyjnością wizualną. 7

8 SUMMARY Evaluation, results which are presented in this report, concern informational and promotional activities performed by the beneficiaries of XI Priority of the Operational Program Infrastructure and Environment (POIiŚ), including efficiency of those activities as well as identification of good practices. Obtained results were subject to quantitative and qualitative analysis that resulted in SWOT analysis, identifying strengths and weaknesses of performed informational and promotional activities and chances as well as threats related to further actions. The most important results of the study are presented below. The research shows that beneficiaries of XI Priority of POIiŚ in performing informational and promotional activities are trying to bring together artistic vision and the required activities specified in guiding principles i.e. ( Rules of project promotion for beneficiaries of the Operational Programme Infrastructure and Environment ) ). Analyzing tools used by the beneficiaries, one cannot ignore specificity of financed entities that is connected with cultural sector, which often triggers obligation to use tools in line with the character of the entity. It happens that beneficiaries attach importance to the fact that tools used by them for promotion of the project reflect specificity of the respective object. Project promotion often becomes a part of regular promotional policy of the beneficiary, even though there are entities that carry out project promotion separately. Frequently beneficiaries do their best to make tools used by them to be not only a clear message, but also interesting form, creativity and visual attractiveness and clear idea. A problem that frequently came up in the performance of informational and promotional activities was too low budget assumed in the application form, which in consequence led to restrictions in possibilities of making use of external subjects that specialise in promotion and advertising. Beneficiaries carry out informational and promotional activities in accordance with guidelines included in the document called Rules of project promotion for beneficiaries of the Operational Programme Infrastructure and Environment , and they also frequently use various additional tools that complete promotional activities and increase their efficiency. Informational and promotional tools used by beneficiaries are adapted to the respective groups of recipients. Large number of recipients determines target groups planning informational and promotional activities, which undoubtedly influences the efficiency of reaching the respective groups of 8

9 recipients. A situation must be mentioned, though, when target group of certain subjects is extremely narrow, highly specified (e.g. music school) and the task of reaching such a group with information is simplified to a great extent. In this situation, the beneficiary does not have to spread the information to the widely understood public, which is also reflected by the costs incurred as a part of carried out promotion. A crucial issue that arose in the course of the research is the problem of lack of indicators that would measure the efficiency of used tools. On the other hand, one of the strengths of activities connected with information and promotion is establishment of good, lasting relationship with representatives of the media. Inasmuch as in case of big, recognisable subjects, it is a relatively easy task, then in case of smaller subjects it might be a problem as journalists as such do not have any initiative in looking for information related to the realised project. There are entities which have limited regional range and importance, but they need to reach a wide range of recipients. Smaller institutions operate in such a way that they assign the obligation of information and promotion to project coordinator, as they do not have specialised sections. Large entities (experienced in promotional activities all over Poland) have their independent sections that deal with promotion, and in consequence they find it easier to perform activities promoting the project as such. Organisation of training sessions or conferences, during which beneficiaries (especially smaller entities) could enhance their knowledge and exchange experience related to the issue of information and promotion seems to be a good idea. What could facilitate the performance of informational and promotional activities would be the increase of flexibility of guidelines for the performed activities as well as unification of guidelines for beneficiaries realising several projects. Good practice related to informational and promotional activities used by beneficiaries of XI POIiŚ Priority must also be highlighted. They include, among other things, contests for investment users, mini-cards, tickets marking with UE logotypes, organisation of open days. To sum up, informational and promotional activities carried out by beneficiaries of XI POIiŚ Priority are in accordance with the rules specified in guidelines and they also frequently feature creativity and are visually attractive. 9

10 Rozdział I WPROWADZENIE Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania toŝsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach POIiŚ zadania z zakresu kultury są realizowane w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe. Głównym celem priorytetu jest: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w czasie kiedy jest związany zapisami umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu ze środków europejskich zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko Działania informacyjno-promocyjne stanowią jedno z zadań realizowanych w ramach projektu, a zakres tych działań powinien być planowany racjonalnie i efektywnie (zapewniając osiągnięcie najlepszego efektu przy moŝliwie najniŝszych kosztach), mając na uwadze załoŝone cele. Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach XI Priorytetu POIiŚ, jak równieŝ zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ istotnych dla polityki kulturalnej kraju i rozwoju Polski. Wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie z funduszy strukturalnych są zobowiązani do realizowania odpowiednich działań informacyjno-promocyjnych. Odbiorcy komunikatów informacyjnych powinni otrzymywać wyczerpujący pakiet informacji na temat wysokości i źródła dofinansowania realizowanego projektu. 10

11 1. Cele badania Celami badania ewaluacyjnego pn.: Analiza działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez beneficjentów XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko były: ocena instrumentów wykorzystywanych przez beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w działaniach informacyjno-promocyjnych; ocena sposobu i zakresu przekazywania informacji przez beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ (promocja dofinansowanego projektu, nie beneficjenta); diagnoza problemów oraz wypracowanie spójnych i trafnych działań informacyjnopromocyjnych; zidentyfikowanie dobrych praktyk działań informacyjno-promocyjnych. 2. Odbiorcy badania Rezultaty przeprowadzonej ewaluacji zostaną wykorzystane przez instytucje zaangaŝowane w zarządzanie i wdraŝanie XI Priorytetu POIiŚ. Głównymi odbiorcami wyników badania są: Beneficjenci XI Priorytetu POIiŚ, Instytucja Pośrednicząca (MKiDN) dla XI Priorytetu POIiŚ, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu POIiŚ (WWPE), Instytucja Zarządzająca POIiŚ (MRR). 3. Zakres badania 3.1 Zakres podmiotowy Badaniem objęci zostali: beneficjenci XI Priorytetu POIiŚ, z którymi została podpisana umowa o dofinansowanie; przedstawiciele instytucji zaangaŝowanych we wdraŝanie POIiŚ, tj. IZ, IP, IW; grupy docelowe działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ; eksperci ds. komunikacji społecznej i strategii reklamowych. 11

12 3.2 Zakres przedmiotowy Badaniem objęte zostały działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach XI Priorytetu POIiŚ, z którymi została podpisana umowa o dofinansowanie. Na dzień r. liczba zawartych umów wynosiła Kryteria ewaluacyjne Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone pod kątem najistotniejszych, z punktu widzenia przedsięwzięcia, celów i efektów. Do oceny zastosowano kryteria ewaluacyjne (tabela 1). Tabela 1. Kryteria ewaluacyjne Kryterium Charakterystyka uŝyteczność skuteczność efektywność adekwatność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych do efektów, jakie miały przynieść; ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów podczas realizacji działań informacyjno-promocyjnych; stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów. Źródło: Opracowanie własne. 5. Metodologia badania W trakcie ewaluacji, w celu zebrania danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze, zastosowano następujące metody badawcze: analiza dokumentów, analiza treści, analiza SWOT, ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy (CAWI), wywiad osobisty ze wspomaganiem komputerowym (CAPI), indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), studium przypadku, diada/ triada, zogniskowany wywiad grupowy (FGI), panel ekspertów. Szczegółowy sposób dokonania i prezentacji analiz jest dziełem autorskim Wykonawcy. Uzyskane wyniki badań ankietowych zostały poddane analizie statystycznej. Wykonawca w trakcie badania przyjął za zasadne dokonanie podziału beneficjentów na: 12

13 duŝe i doświadczone w promocji ośrodki o znaczeniu ogólnopolskim (np. muzea narodowe, szkoły wyŝsze, itp.) mniejsze podmioty, działające głównie na poziomie regionalnym. Zastosowanie powyŝszego podziału pozwoliło ustalić róŝnice w działaniach informacyjnych i promocyjnych pomiędzy tymi ośrodkami. Tabela 2 Metody badawcze METODY SŁUśĄCE POZYSKANIU DANYCH ZASTANYCH Analiza dokumentów (desk research) obejmująca akty prawne, dokumenty programowe oraz inne dokumenty i wytyczne (m.in. w zakresie informacji i promocji projektów). Analiza treści objęła materiały informacyjno-promocyjne pozyskane od beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ oraz strony internetowe beneficjentów, projektów oraz operatorów (uŝytkowników) dofinansowanej infrastruktury. Analiza została dokonana pod względem zakresu i formy przekazywanych informacji. Wykonawca przeanalizował styl języka, długość komunikatów, abstrakcyjność-konkretność komunikatów. Analizą objęto materiały nadesłane łącznie od 49 beneficjentów (w tym strony internetowe) oraz strony internetowe 20 operatorów (uŝytkowników)/partnerów dofinansowanej infrastruktury. METODY SŁUśĄCE POZYSKANIU DANYCH WYWOŁANYCH 60 ankiet internetowych CAWI z beneficjentami XI Priorytetu POIiŚ: 100 wywiadów osobistych ze wspomaganiem komputerowym (CAPI) z odbiorcami działań informacyjno-promocyjnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ. 3 indywidualne wywiady pogłębione (IDI), w tym: 1 wywiad z członkiem Instytucji Zarządzającej POIiŚ (MRR), 1 wywiad z członkiem Instytucji Pośredniczącej dla XI Priorytetu POIiŚ (MKiDN), 1 wywiad z członkiem Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla XI Priorytetu POIiŚ (WWPE). 3 studia przypadków - po 1 studium przypadku w ramach kaŝdego z działań XI Priorytetu POIiŚ. 3 diady/ triady z osobami ze strony beneficjentów odpowiedzialnymi za działania informacyjnopromocyjne projektów. 1 zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z koordynatorami projektów XI Priorytetu POIiŚ. 1 panel ekspertów z ekspertami ds. komunikacji społecznej i strategii reklamowych oraz przedstawicielami instytucji zaangaŝowanych we wdraŝanie XI Priorytetu POIiŚ. Źródło: Opracowanie własne. 6. Główne etapy badania Wykonawca podzielił swoją pracę na kilka etapów. Etap pierwszy posłuŝył ocenie trafności zakresu kanałów i narzędzi informacyjnopromocyjnych stosowanych przez beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w ramach promocji projektów. 13

14 Etap drugi posłuŝył ocenie skuteczności działań informacyjno-promocyjnych projektów w oparciu o zebrane dane pierwotne (z badań ilościowych i jakościowych). Etap trzeci to wyznaczenie dobrych praktyk w zakresie podejmowanych działań informacyjnopromocyjnych, natomiast etap czwarty posłuŝył przedstawieniu wniosków i rekomendacji w celu zwiększenia efektywności przyszłych działań z zakresu informacji i promocji, podejmowanych przez beneficjentów. 14

15 Rozdział II WYNIKI BADANIA 1. Planowanie promocji projektów 1.1. Charakterystyka strategii promocyjnych oraz planów promocji projektów Strategia promocyjna to zgodnie z definicją zbiór wszystkich środków, za pomocą których podmiot (w tym przypadku beneficjent) przekazuje otoczeniu informacje o realizowanym projekcie oraz rezultatach, jakie realizacja projektu przyniesie. Idealna strategia promocyjna powinna składać się z następujących etapów: identyfikacji lub wyznaczenia rynku docelowego, wyznaczenia celów promocji, ustalenia budŝetu promocji, wyboru kanału promocji, przygotowania i wykonania kampanii promocyjnej oraz pomiaru wyników promocji. Beneficjenci XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach realizowanych projektów, tworzyli strategie oraz plany promocji. 38 na 57 beneficjentów zadeklarowało, iŝ w ramach swoich projektów stworzyli tego typu dokumenty. Nie jest jednak moŝliwe zidentyfikowanie, na ile deklarowane przez beneficjentów strategie oraz plany promocji odpowiadały idealnej strategii promocji. Powstałe na potrzeby projektów strategie i plany promocji w większości zostały stworzone przez beneficjentów we własnym zakresie. Tylko w nielicznych przypadkach opracowanie strategii było zlecane podmiotom zewnętrznym. Sytuacje takie miały miejsce w przypadku realizacji projektów przez duŝe i doświadczone w promocji ośrodki o znaczeniu ogólnopolskim. Opracowanie strategii i planów miało miejsce na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej, pojawiały się jednak opinie, z których wynikało, Ŝe plany takie powstawały dopiero wraz z rozpoczęciem realizacji rzeczowej projektu. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe optymalne opracowanie strategii powinno zawierać m.in. stworzenie harmonogramu podejmowanych działań promocyjnych, wskazanie konkretnych działań, dopasowanie najlepszych narzędzi promocji oraz opracowanie najbardziej odpowiednich metod dotarcia z informacją do odbiorców ostatecznych. 15

16 Obok wizji idealnej strategii promocji, którą wdroŝyli nieliczni beneficjenci, najczęściej spotykaną sytuacją było tworzenie strategii, których załoŝenia ograniczały się wyłącznie do podstawowych działań, które zostały zaplanowane na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Świadczy to o niedostatecznej świadomości części beneficjentów, korzyści płynących z planowania dodatkowych metod informacji i promocji. Beneficjenci skupiają uwagę przede wszystkim na obowiązkowych działaniach, jakie narzucają na nich zasady informacji i promocji projektów realizowanych w ramach POIiŚ. Z drugiej strony pręŝnie działały sztaby promocyjne, które zajmowały się duŝo bardziej wszechstronną promocją samego projektu, pomijając jednak często aspekt, iŝ projekt był współfinansowany z funduszy unijnych. Takie sytuacje nasuwają wniosek, iŝ wśród niektórych beneficjentów podejmowane działania informacyjno-promocyjne dotyczące stricte realizacji projektów dofinansowanych w ramach Priorytetu XI POIiŚ są odrębnie realizowane i nie zawsze spójne z działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach bieŝącej działalności. NaleŜy równieŝ spojrzeć na powyŝszą kwestię przez pryzmat doświadczenia i posiadanej kultury organizacji, gdyŝ jak wynika z badań jakościowych, identyfikuje się beneficjentów, którzy bardzo świadomie podejmują działania informacyjno-promocyjne projektu, jak równieŝ takich beneficjentów, którzy nie posiadają wysokiej świadomości w kwestii potrzeby i korzyści szerokiej informacji i promocji dofinansowanego projektu. Według deklaracji beneficjentów, załoŝenia powstałe w ramach tworzonych strategii i planów promocji były na bieŝąco aktualizowane. Aktualizacje wynikały z potrzeby wykonywania zmian adekwatnych do postępującej realizacji rzeczowej projektów. Ponadto, strategie zostały równieŝ dostosowane pod kątem grup docelowych. Takie działania miały na celu określenie potrzeb promocyjnych i dostosowanie narzędzi promocji do poszczególnych odbiorców. Dla części beneficjentów, którzy nie podjęli kroków zmierzających do stworzenia strategii/ planu promocji, czynnikiem ograniczającym był stosunkowo niski budŝet, jaki przeznaczono na ten cel. W związku z tym, iŝ na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej, część wnioskodawców załoŝyła promocję wyłącznie w obligatoryjnym zakresie, podczas realizacji rzeczowej projektu działania promocyjne nie zostały poszerzone. Fakt, iŝ u części beneficjentów nie powstała Ŝadna strategia ani plan promocji, moŝe być zatem ściśle powiązany z ograniczeniem stosowanych narzędzi promocji, wyłącznie do obowiązkowych. Beneficjenci, stosując wyłącznie obowiązkowe formy informacji i promocji, nie obawiali się, Ŝe nie poradzą sobie z realizacją zaplanowanych 16

17 działań informacyjno-promocyjnych. Zakładając wyłącznie obowiązkowe działania informacyjnopromocyjne, beneficjenci nie odczuwali potrzeby stworzenia strategii i planów promocji. Podsumowując, z jednej strony występują beneficjenci świadomi, podejmujący działania kompleksowe oraz spójne z wytycznymi obowiązującymi beneficjentów projektów współfinansowanych z POIiŚ. Prowadzone działania są równieŝ spójne z polityką informacji i promocji odnoszącą się do regularnej działalności beneficjenta. Z drugiej strony, istnieje część beneficjentów, którzy realizują odrębnie działania związane z promocją samego projektu nie dbając o komplementarność tych działań z regularną promocją, jaką realizują. MoŜliwa jest jednak równieŝ sytuacja, iŝ część beneficjentów mogła pochopnie wskazać w badaniu ilościowym, Ŝe powstała w ramach ich projektu strategia lub plan działań informacyjno-promocyjnych, które byłaby zgodne z definicją, jaka została przytoczona w wstępie niniejszego rozdziału. Wniosek ten powstał na podstawie zauwaŝalnej niedostatecznej świadomości u części beneficjentów co do idei idealnej strategii promocji oraz podejmowania dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych, ponad obligatoryjne Cele działań informacyjno-promocyjnych i wskaźniki ich osiągnięcia Określenie celów działań informacyjno-promocyjnych świadczy o spełnieniu jednego z elementów prawidłowej strategii promocji. Świadomość tego, co się chce osiągnąć poprzez wdroŝone działania, uŝyte narzędzia i wykorzystane kanały promocji, daje moŝliwość dostosowania działań, do potrzeb odbiorców. Większość beneficjentów (42 spośród 57) zadeklarowało, iŝ określiło cele działań promocyjnych. Wśród wymienionych przez beneficjentów celów wykonawca zidentyfikował: dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat realizacji działań dofinansowanych przy udziale funduszy strukturalnych UE ; zapoznanie szerokiej opinii publicznej z przedsięwzięciami realizowanymi przy udziale środków unijnych w ramach POIiŚ; informowanie o wkładzie finansowym Unii Europejskiej w realizację projektu; przekazanie otoczeniu informacji na temat prowadzonej działalności; tworzenie wizerunku miejsca przyjaznego wszystkim grupom społecznym, obowiązkowego punktu na kulturalnej mapie regionu ; 17

18 informowanie społeczeństwa o załoŝeniach projektu i efektach przewidywanych po jego zakończeniu; informowanie o korzyściach z realizacji projektu dla odbiorców ostatecznych; informowanie dotychczasowych odbiorców instytucji o zakłóceniach w codziennym korzystaniu z usług; podanie do publicznej wiadomości zakresu realizowanego projektu oraz stanu jego zaawansowania rzeczowego, informacji o źródłach finansowania, pochodzeniu źródeł finansowania, wysokości udziału środków unijnych i krajowych w budŝecie projektu; promocja planowanych działań kulturalnych, które będą realizowane w ramach projektu; wypromowanie nowego obiektu o wyjątkowej ofercie kulturalnej; zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach POIiŚ, istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów; zwiększenie liczby turystów w regionie; aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych (dostępność, specjalna oferta kulturalna). Rysunek 1 Poziom załoŝenia celów działań informacyjno-promocyjnych w trakcie sporządzania wniosku projektowego Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich Najczęściej wymienianym celem wśród beneficjentów jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, a takŝe zwiększenie świadomości społecznej odnośnie realizacji działań, które 18

19 są dofinansowane z funduszy unijnych. Równie mocno popularnym celem jest promowanie i informowanie społeczeństwa o rezultatach, jakie wynikają z realizacji projektu. Tylko pojedynczy beneficjenci definiowali takie cele jak informowanie dotychczasowych uŝytkowników o zakłóceniach w codziennym funkcjonowaniu podmiotu czy teŝ aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. Zdecydowana większość beneficjentów, którzy wcześniej zadeklarowali określenie celów działań promocyjnych, nie zdefiniowało jednak Ŝadnych wskaźników, które miałyby mierzyć ich osiągnięcie. Rysunek 2 Poziom załoŝenia wskaźników osiągnięcia celów działań informacyjno-promocyjnych przez beneficjentów Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich Wskaźniki strategii promocyjnej nie są określone w dokumentach programowych, w związku z czym beneficjenci nie byli świadomi, bądź teŝ nie czuli się zobowiązani do określenia wskaźników pomiarowych. Trudność określenia wskaźników wiąŝe się ze słabą mierzalnością określonych celów. Wśród zadeklarowanych przez beneficjentów wskaźników osiągnięcia celów działań informacyjno - promocyjnych moŝna wymienić: liczbę wejść na stronę/ serwis internetowy lub do katalogu elektronicznego, średni czas spędzony na stronie/ w serwisie; 19

20 liczbę wydarzeń kulturalnych zainicjowanych w wyniku realizacji projektu; liczbę uczestników konferencji i wydarzeń promujących projekt; liczbę osób odwiedzających obiekt. Wskaźnikiem, który najczęściej został wymieniony przez beneficjentów to liczba wejść na stronę/ serwis internetowy. Jest to wskaźnik, który został scharakteryzowany jako mierzalny i stosunkowo łatwy do monitorowania przez beneficjentów. Podsumowując, większość beneficjentów załoŝyła cele, na które miały odpowiadać podejmowane działania informacyjno-promocyjne. W zdecydowanej większości są to cele niemierzalne, niemniej świadczą one o spełnieniu przez większość beneficjentów jednego z załoŝeń strategii promocyjnej AngaŜowanie podmiotów zewnętrznych w planowanie działań informacyjno-promocyjnych AngaŜowanie podmiotów zewnętrznych w planowanie działań informacyjno-promocyjnych miało na celu ułatwienie beneficjentom późniejszej realizacji tych działań. Sytuacja ta mogła być takŝe związana z chęcią oszczędności własnego czasu lub przekazania stworzenia planów specjalistom branŝowym. Skorzystanie z pomocy podmiotów zewnętrznych w zakresie planowania działań informacyjnopromocyjnych zadeklarowało zaledwie 5 beneficjentów. Zdecydowana większość beneficjentów planowała działania informacyjno-promocyjnych samodzielnie, poniewaŝ - jak wynika z badań ilościowych - aŝ 50 beneficjentów nie skorzystało z pomocy podmiotów zewnętrznych. Podmioty, z pomocy których korzystali beneficjenci, którzy zadeklarowali ich angaŝowanie w planowanie działań informacyjno-promocyjnych, to przede wszystkim wyspecjalizowane agencje, media prasowe, centra ekspertyz finansowych, firmy konsultingowe. Wśród wymienionych powodów, dla których skorzystano z pomocy podmiotów zewnętrznych, znalazły się: brak czasu, brak wiedzy, czy zlecenie działań promocyjnych wspólnie ze zleceniem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Wyniki badania świadczą o tym, Ŝe beneficjenci we własnym zakresie tworzyli plany działań informacyjno-promocyjnych. MoŜe to być związane z dostępnością osób, które potrafiły podjąć takie działania, bądź teŝ planowane działania były na tyle proste i stosunkowo mało absorbujące, iŝ beneficjenci nie widzieli konieczności angaŝowania w tym celu podmiotów zewnętrznych. Istotną kwestią jest równieŝ załoŝony we wniosku aplikacyjnym budŝet na działania 20

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - rejestr wprowadzonych zmian Rozdział 1. Podstawy i zakres

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Plan komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Warszawa, maj 2008 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Cel ogólny Planu komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna...4 3. Grupy docelowe i ich charakterystyka...5

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione

Promocja projektu. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Promocja projektu Magdalena Wites-Czerwińska specjalista ds. ewaluacji i promocji Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie oraz publikowanie prezentacji bez zgody autora są prawnie zabronione Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Zasady oznaczania projektów i działań informacyjnopromocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Marzec 2010 r. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10

Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Nr 3.1/2015 Ostrowiec Św., dn. 16-04-2015 r. Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Reja 10 Informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w przedmiocie zamówienia zaproszenia do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 26.03.2008 r. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa WIPW/ZP/U-335-25/08 Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja

ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW. Komunikacja i promocja ENPI CBC PROGRAMME POLAND-BELARUS-UKRAINE 2007-2013 SZKOLENIE Z WDRAŻANIA PROJEKTÓW Komunikacja i promocja 5-6.02.2013, Lublin, Polska PLAN PREZENTACJI 4 GRUPY DOCELOWE Partnerzy/ osoby zaangażowane w

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w 2016 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla Strategii Komunikacji Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole.

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole. ul. Mikołajczyka 5, Opole Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole Raport Końcowy Ocena systemu kryteriów w wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu Część III: Informacja i Promocja Rzeszów dn. 20.11.2012 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008

Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007-2008 Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych 2007- L. p Nazwa Instytucji Nazwa badania Opis zakresu badania Sposób realizacji Termin realizacji Koszt całkowity (PLN) 1. Urząd Małopolskiego System zarządzania i wdraŝania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1%

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Raport końcowy z badania ewaluacyjnego kampanii Sopocianie sopocianom 1% Wstęp Kampania Sopocianie sopocianom 1% jest realizowana nieprzerwalnie od 2009 r. w ramach zadania publicznego Sopockie Centrum

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja i informacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, październik

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Cechy poprawnie przygotowanego projektu typu Budowanie potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r.

Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata Łódź, 27 maja 2015 r. Edukacja Informacja Komunikacja Oferta wsparcia dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Podstawy działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW NA 2010 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2010 r. Sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2010 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny

Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny WZP/WIS/U-332-31/12 Załącznik nr 6 do SIWZ Zasady stosowania znaku Punkt Informacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Informacji, Promocji i Szkoleń Zatwierdziła: Data: Wykaz skrótów: PIFE

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA

Komisja Jakości Usług Szkoleniowych PREAMBUŁA PREAMBUŁA Polski rynek szkoleń jest bardzo zróŝnicowany jeśli chodzi o poziom oferowanych usług. Promując ideę uczenia się przez całe Ŝycie chcemy teŝ dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA KONFERENCJA OTWIERAJĄCA DLA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA KONFERENCJA OTWIERAJĄCA DLA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 KONFERENCJA OTWIERAJĄCA DLA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH Komunikacja,Oznakowanie, Promocja 14.03.2014, Rzeszów PLAN PREZENTACJI 3 GRUPY DOCELOWE

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie informacji i promocji Sygnatura MRR/H/13(1)08/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji (ZATWIERDZAM) Warszawa, 13 sierpnia 2007 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja tematyczna. Bariery realizacji celów w projektach Schematu b. Działania 2.3 SPO RZL

Ewaluacja tematyczna. Bariery realizacji celów w projektach Schematu b. Działania 2.3 SPO RZL Ewaluacja tematyczna Bariery realizacji celów w projektach Schematu b. Działania 2.3 SPO RZL Zespół ekspertów prowadzących ewaluację Beata CięŜka liderka projektu, ekspert ds. badań ewaluacyjnych Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo