HRSpot. Nr 19, sierpień Obciążenia pracownicze Nie każda odzież robocza korzysta ze zwolnienia PIT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HRSpot. Nr 19, sierpień Obciążenia pracownicze Nie każda odzież robocza korzysta ze zwolnienia PIT"

Transkrypt

1 Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Nr 19, sierpień 2010 Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi spraw pracowniczych. Obciążenia pracownicze Nie każda odzież robocza korzysta ze zwolnienia PIT W dniu 28 lipca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną (ITPB2/ /10/IB) dotyczącą opodatkowania PIT przychodu w postaci odzieży otrzymanej od pracodawcy. Dyrektor wskazał, że w art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT ustawodawca wprowadził zwolnienie podatkowe dla przychodu z tytułu otrzymania ubioru służbowego od pracodawcy. Jednakże ustawa o PIT nie definiuje pojęcia ubioru służbowego. Z tego względu, zdaniem Dyrektora, należy odwołać się do znaczenia słownikowego. Słowniki języka polskiego wskazują natomiast, że ubiorem służbowym jest specjalna odzież, noszona tylko w związku z wykonywaną pracą. Dyrektor stwierdził więc, że charakter tej odzieży powinien wykluczać jej wykorzystywanie do celów prywatnych. Ponadto, odzież służbowa powinna posiadać cechy charakteryzujące daną firmę przykładowo jej logo, lub identyfikującą barwę. Dyrektor uznał zatem, że spodnie, koszula, bezrękawnik, czy sweter, które w żaden sposób nie identyfikują pracowników z zatrudniającym ich zakładem budżetowym, są powszechnie dostępne i mogą być używane także poza godzinami pracy nie stanowią odzieży służbowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Dlatego przekazanie tej odzieży przez zakład budżetowy jego pracownikom, pociąga za sobą powstanie przychodu ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

2 PricewaterhouseCoopers Nr 19, sierpień 2010 Strona 2 Świadczenia medyczne pracodawca ma obowiązek ustalić dochód pracownika od opłaty zryczałtowanej Taka teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 44/10). Jest to kolejny niekorzystny wyrok w sprawie finansowania świadczeń medycznych dla pracowników, w którym Sąd wskazał, że to pracodawca powinien zadbać o ustalenie przychodu pracowników do opodatkowania PIT. Sąd podkreślił, że pomimo swobody zawierania umów spółka, jako płatnik PIT w momencie zawierania umowy o świadczenie usług medycznych powinna mieć na uwadze, że pokrywanie kosztów korzystania przez pracowników z nieobowiązkowych usług medycznych, do finansowania, których pracodawca nie jest zobowiązany przepisami Kodeksu pracy i innych ustaw stanowi dla nich przychód do opodatkowania. Dlatego też na pracodawcy ciąży obowiązek wyodrębnienia z kwoty ogólnego zryczałtowanego miesięcznego abonamentu kwoty przypadającej na pracowników, w tym z podziałem na świadczenia, do których ponoszenia jest zobowiązany jako pracodawca i wyłączenia ich z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym oraz kwoty przypadającej na świadczenia wykraczające poza obowiązkową opieką medyczną. Wydatki na ubezpieczenie pracownika w podróży stanowią przychód opodatkowany PIT Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w swoim wyroku z dnia 7 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/Sz 374/10) stwierdził, że wydatki poniesione na ubezpieczenie pracownika odbywającego zagraniczną podróż służbową nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. Zdaniem Sądu, pracownik będąc zwolnionym przez pracodawcę z obowiązku ponoszenia kosztów swego ubezpieczenia, otrzymuje przysporzenie majątkowe stanowiące nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód tego pracownika stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Sąd argumentował, że zawarcie przez pracownika obowiązkowego ubezpieczenia na czas odbywania zagranicznej podróży służbowej podyktowane zostało nie potrzebą samego pracownika, lecz potrzebą jego pracodawcy, pragnącego poprzez ubezpieczenie samego pracownika zabezpieczyć się przed ewentualnymi wydatkami (kosztami) związanymi z podróżą pracownika. Poniesiony na ubezpieczenie wydatek w postaci składki ubezpieczeniowej nie jest więc wydatkiem samego pracownika związanym z jego uzasadnionymi potrzebami w trakcie jego podróży służbowej, lecz wydatkiem jego pracodawcy uzasadnionym jego własnymi potrzebami. W żadnym zatem razie otrzymane przez

3 PricewaterhouseCoopers Nr 19, sierpień 2010 Strona 3 pracownika nieodpłatne świadczenie w postaci opłacenia za niego przez pracodawcę składki ubezpieczeniowej nie może być - nie stanowiąc wydatku poniesionego przez pracownika - przedmiotem zwolnienia podatkowego, o jakim stanowi przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. Human Resources Rok 2009 przyniósł spadek efektywności procesów HR w polskich firmach Według nowo opublikowanego raportu Saratoga HC Benchmarking, opartego na danych z roku 2009, czyli pełnego roku funkcjonowania rynku w warunkach recesji gospodarczej, mijający kryzys w znacznym stopniu wpłynął na funkcjonowanie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Szczególnie symptomatyczny jest spadek najważniejszego strategicznego wskaźnika w badaniu Saratoga HC Benchmarking, tj. Stopy Zwrotu z Inwestycji w Kapitał Ludzki (HC ROI). Ogólnopolski wskaźnik HC ROI spadł w stosunku do edycji z roku 2009 (dane z 2008 roku) z 1,71 (mediana) do 1,56 (mediana), co oznacza, że z każdej złotówki zainwestowanej w pracowników pracodawcy odzyskują dziś o 15 groszy mniej niż jeszcze rok temu. Wyniki edycji 2010, obejmujące rok 2009, wskazują na istotną zmianę wielu innych wskaźników, lecz należy podkreślić, że w większości wypadków nie są one tak drastyczne, jak mogłyby na to wskazywać prognozy i pokazały dużą stabilność naszego rynku w porównaniu do wielu krajów europejskich. Zwrot Inwestycji w Kapitał Ludzki - 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2, , , Źródło: Raport Saratoga HC Benchmarking, PricewaterhouseCoopers, 2010, n-52.

4 PricewaterhouseCoopers Nr 19, sierpień 2010 Strona 4 Prawo pracy Nieważna umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu przez nieumocowaną osobę W wyroku z 19 stycznia 2010 r. (I UK 281/09) Sąd Najwyższy potwierdził, iż umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez osobę nieumocowaną do tej czynności jest bezwzględnie nieważna (art k.c. w związku z art. 300 k.p. i art. 210 k.s.h.). W uzasadnieniu Sąd podkreślił, iż ewentualne twierdzenie o zawarciu umowy o pracę z członkiem zarządu poprzez faktyczne dopuszczenie go do pracy, powinno zostać ocenione w świetle okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, a w szczególności tego, czy zachowane zostały elementy konstrukcyjne stosunku pracy (w tym cecha podporządkowania pracownika w procesie świadczenia pracy) i czy zawarcie umowy nie stanowiłoby obejścia prawa. Jeżeli brak jest cech stosunku pracy to nie można twierdzić, iż została zawarta umowa o pracę pomiędzy członkiem zarządu a spółką, pomimo odprowadzania stosownych składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu. Pracownik nie musi zwracać wypłaconego mu wynagrodzenia, nawet jeżeli zostało błędnie obliczone Sąd Najwyższy stwierdził (wyrok o sygn. akt I PK 31/10), iż w przypadku wypłaty przez pracodawcę na rachunek bankowy pracownika prowizji w zawyżonej wysokości, pracownik, który nie zawinił ani też nie przyczynił się do wypłaty nienależnego mu składnika wynagrodzenia za pracę, nie musi go zwracać. W takim przypadku pracownik nie jest bezpodstawnie wzbogacony i może swobodnie dysponować wypłaconym mu, nawet nienależnym, wynagrodzeniem, pomimo tego, że otrzymał tzw. raport prowizyjny dla konsultantów i potencjalnie mógł zdawać sobie sprawę z błędu pracodawcy.

5 PricewaterhouseCoopers Nr 19, sierpień 2010 Strona 5 Kontakt z nami Camiel van der Meij Partner Katarzyna Serwińska Dyrektor Partner odpowiedzialny za HRS (022) Doradztwo podatkowe (022) Artur Kaźmierczak Dyrektor Aleksandra Minkowicz-Flanek Counsel Doradztwo w zakresie strategicznego zarządzania HR Doradztwo w zakresie prawa pracy (022) (022) HRSpot jest publikacją działu prawno-podatkowego PricewaterhouseCoopers. Uwaga: Wszelkie zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter orientacyjny publikacja nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zasięgnąć fachowej porady PricewaterhouseCoopers. Nazwa PricewaterhouseCoopers dotyczy sieci firm zrzeszonych w PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda jest odrębnym i niezależnym podmiotem prawnym.

HRSpot. Nr 51, listopad Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 51, listopad Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 51, listopad 2011 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 93, wrzesień Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 93, wrzesień Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 93, wrzesień 2013 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 42, lipiec Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 42, lipiec Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 42, lipiec 2011 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 72, październik Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 72, październik Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 72, październik 2012 Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu obszarowi spraw pracowniczyc

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 25, listopad Obciążenia pracownicze. Obliczanie wartości nieodpłatnego udostępniania samochodów służbowych pracownikom

HRSpot. Nr 25, listopad Obciążenia pracownicze. Obliczanie wartości nieodpłatnego udostępniania samochodów służbowych pracownikom Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Nr 25, listopad 2010 Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi spraw pracowniczych. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 56, luty Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 56, luty Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 56, luty 2012 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu obszarowi

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 48, październik Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 48, październik Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 48, październik 2011 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 41, lipiec Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 41, lipiec Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 41, lipiec 2011 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 64, czerwiec Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 64, czerwiec Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 64, czerwiec 2012 Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu obszarowi spraw pracowniczyc

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 70, wrzesień Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 70, wrzesień Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 70, wrzesień 2012 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 79, styczeń Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 79, styczeń Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Nr 79, styczeń 2013 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 80, luty Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 80, luty Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 80, luty 2013 Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi spraw pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 59, kwiecień Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 59, kwiecień Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 59, kwiecień 2012 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 81, luty Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 81, luty Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 81, luty 2013 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 69, sierpień Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 69, sierpień Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 69, sierpień 2012 Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu obszarowi spraw pracowniczyc

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 63, czerwiec Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 63, czerwiec Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 63, czerwiec 2012 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 76, grudzień Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 76, grudzień Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 76, grudzień 2012 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 97, listopad Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 97, listopad Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 97, listopad 2013 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 4/2014, marzec Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 4/2014, marzec Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 4/2014, marzec 2014 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HRSpot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. 14 lutego 2014, Nr 3/2014. Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. 14 lutego 2014, Nr 3/2014. Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot 14 lutego 2014, Nr 3/2014 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 67, sierpień Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 67, sierpień Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 67, sierpień 2012 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu

Bardziej szczegółowo

Marek Gadacz Starszy Menedżer HRS Doradca podatkowy. Zwrot z inwestycji w Kapitał Ludzki kluczowy miernik efektywności w obszarze HR

Marek Gadacz Starszy Menedżer HRS Doradca podatkowy. Zwrot z inwestycji w Kapitał Ludzki kluczowy miernik efektywności w obszarze HR Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Nr 1, grudzień 2009 Wstęp Szanowni Państwo, Niniejszym przedstawiamy pierwszy numer HRSpot. Celem Biuletynu jest regularna prezentacja

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 94, październik Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 94, październik Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 94, październik 2013 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Nr 90, sierpień Obciążenia pracownicze. Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi spraw pracowniczych.

Nr 90, sierpień Obciążenia pracownicze. Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi spraw pracowniczych. HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 90, sierpień 2013 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 98, 29 listopada Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 98, 29 listopada Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 98, 29 listopada 2013 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 95, październik Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 95, październik Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 95, październik 2013 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze trendy HR na podstawie wyników Badania PwC Saratoga Human Capital

Najważniejsze trendy HR na podstawie wyników Badania PwC Saratoga Human Capital Najważniejsze trendy HR na podstawie wyników Badania PwC Saratoga Human Capital 10 października 2014 W numerze: Obciążenia pracownicze: Wydatki na pokrycie kosztów pobytu przedstawiciela w hotelu nie są

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 62, kwiecień Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 62, kwiecień Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 62, kwiecień 2012 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr8/2014, maj 2014. Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com. www.pwc.pl www.taxonline.

HRSpot. Nr8/2014, maj 2014. Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com. www.pwc.pl www.taxonline. HRSpot Nr8/2014, maj 2014 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 2/2014, 27 stycznia Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 2/2014, 27 stycznia Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 2/2014, 27 stycznia 2014 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

I. Wyrok WSA z dnia 4 lipca 2008 r., I SA/Wr 383/08, nieprawomocny

I. Wyrok WSA z dnia 4 lipca 2008 r., I SA/Wr 383/08, nieprawomocny Zdaniem Sądu organy podatkowe w sposób nieuprawniony uznały, iż podlegający opodatkowaniu przychód pracownika stanowi wartość usług medycznych zakupionych przez Spółkę na rzecz członków jego rodziny. I.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 23, październik Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 23, październik Obciążenia pracownicze Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Nr 23, październik 2010 Przedstawiamy kolejne wydanie biuletynu poświęconego szeroko rozumianemu obszarowi spraw pracowniczych. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 61, maj Obciążenia pracownicze

HRSpot. Nr 61, maj Obciążenia pracownicze HRSpot Biuletyn zespołu ds. podatków pracowniczych i doradztwa personalnego Polska Nr 61, maj 2012 Obciążenia pracownicze Przedstawiamy kolejne wydani ie biuletynu poświęconego szeroko rozumia anemu obszarowi

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 14, 8 kwiecień 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 8 kwiecień 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazane w umowie o pracę miejsce jej świadczenia determinuje kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 23/2014, 27 czerwca 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r., sygn. II FSK 799/18. Udostępnianie pracownikom noclegów a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r., sygn. II FSK 799/18. Udostępnianie pracownikom noclegów a przychód z nieodpłatnych świadczeń Wyrok NSA z 29 listopada 2018 r., sygn. II FSK 799/18 Udostępnianie pracownikom noclegów a przychód z nieodpłatnych świadczeń ZAGADNIENIE Nieodpłatne świadczenie w postaci nieodpłatnego udostępnienia pracownikom

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 3/2014, 22 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 3/2014, 22 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 99, grudzień 2013. Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com. www.pwc.pl www.taxonline.

HRSpot. Nr 99, grudzień 2013. Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com. www.pwc.pl www.taxonline. HRSpot Nr 99, grudzień 2013 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HRSpot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/APO, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/APO, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-250/15/APO, Data 2015.10.02 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Wydatki na wypłatę nagrody rocznej mogą zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/11/2011. Spis treści

Newsletter 1/11/2011. Spis treści TAAC Sp. z o.o. Newsletter 1/11/2011 Spółka Doradztwa Podatkowego Al. Niepodległości 120 lok. 13 02-577 Warszawa Tel.: 022 412 85 12 Fax.: 022 412 85 13 e-mail: biuro@taacsolutions.pl Spis treści I Dojazdy

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/ /15/SK, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/ /15/SK, Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB1-3/4510-244/15/SK, Data 2015.10.05 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ustawa o związkach zawodowych nakłada na

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/325306,wydatkina-stolowke-pracownicza-kosztem-uzyskania-przychodow.html Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów W

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura IBPB-2-1/4511-513/15/MK Data 2016.01.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/ /16-3/AK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB6/4510-57/16-3/AK Data 2016.03.17 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Pełnienie przez prezesa zarządu oraz prokurenta swoich funkcji w Spółce bez wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 36, 29 października Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 36, 29 października Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 36, 29 października 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@ pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski Sygn. akt II PK 247/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 czerwca 2016 r. SSN Bogusław Cudowski w sprawie z powództwa M. J. przeciwko V. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ramach stosunku pracy niektóre firmy gwarantują swoim pracownikom dowóz do

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 36, 29 października 2012 20112011

TaxWeek. Nr 36, 29 października 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 36, 29 października 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 48, 23 grudnia 2011 20112011

TaxWeek. Nr 48, 23 grudnia 2011 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 48, 23 grudnia 2011 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce ostatnie w tym roku wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 38, 13 listopada Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 38, 13 listopada Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 38, 13 listopada 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 14, 10 kwietnia

TaxWeek. Nr 14, 10 kwietnia Przegląd nowości podatkowych Nr 14, 10 kwietnia 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę?

Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę? Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę? Czy pracownik jest twórcą, a efekt jego pracy można uznać za utwór i jak

Bardziej szczegółowo

Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi.

Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi. Według sądu, odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy są kosztami podatkowymi. Wypłata dywidendy akcjonariuszom jest zawsze powiązana z działalnością gospodarczą i przychodami. Według sądu,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.03.17 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 24, 8 lipca 2013 20112011

TaxWeek. Nr 24, 8 lipca 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 24, 8 lipca 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Paweł Ziółkowski Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Odzież ochronna Pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież ochronną, jeżeli odzież pracownik może ulec zniszczeniu lub znacznemu

Bardziej szczegółowo

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Najnowszy wyrok WSA ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje również paliwo FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ Data 8 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

www.radapodatkowa.pl

www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE www.radapodatkowa.pl ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ich obowiązek finansowania wynika z przepisów Kodeksu Pracy bądź innych ustaw nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Polski ustawodawca wprowadził możliwość stosowania

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 28, 2 września Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 28, 2 września Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 28, 2 września 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych.

Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych. Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych. Abonamenty medyczne, które pracodawca wykupuje swoim pracownikom, traktowane są jako nieodpłatne świadczenie i stanowią dla nich przychód

Bardziej szczegółowo

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Odpowiedź Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 61/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 sierpnia 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 października 2018 r. Szanowni Państwo,

Poznań, 25 października 2018 r. Szanowni Państwo, ABC Tax Sp. z o.o. ABC Transfer Pricing Sp. z o.o. Sp. k. ABC Audit Sp. z o.o. ABC Accounting Sp. z o.o. Śron & Łakomecki Kancelaria Prawnicza s.c. Siedziba: ul. Paderewskiego 6/11 61-770 Poznań Poznań,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPBII/1/4511-87/15/BJ Data 2015.05.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów Redaktor: Rafał Kuciński Autor: Mariusz Olech prawnik, wieloletni pracownik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II UK 369/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 sierpnia 2018 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z wniosku A.W. i,, L. Sp. z o.o. we W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 20, 28 maja

TaxWeek. Nr 20, 28 maja Przegląd nowości podatkowych Nr 20, 28 maja 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie podróży służbowej oraz odrębna definicja podróży kierowców

1. Pojęcie podróży służbowej oraz odrębna definicja podróży kierowców 1. Pojęcie podróży służbowej oraz odrębna definicja podróży kierowców Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie opodatkowania przychodu pracownika z tytułu udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 10.01.2014 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 09.01.2014 r. o godzinie 23.16

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę?

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Nasza firma przekazuje pracownikom nieodpłatne pakiety medyczne. Czy w związku z najnowszymi zmianami ustawy o VAT przekazanie

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Zarówno wspomniana w pytaniu kilometrówka, jak i ryczałt, co do zasady:

Zarówno wspomniana w pytaniu kilometrówka, jak i ryczałt, co do zasady: Czy tzw. kilometrówka jest opodatkowana i oskładkowana? Pytanie Czy rozliczając pracownikowi tzw. kilometrówki należy naliczać podatek dochodowy, jak również składki na ubezpieczenia społeczne? Czy jest

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2007.11.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo