Newsletter By chronid Naszych Klientów przed

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter By chronid Naszych Klientów przed"

Transkrypt

1 Newsletter By chronid Naszych Klientów przed gorzkim doświadczeniem, odpowiednio wcześniej budzimy w Nich refleksję /

2 Spis treści Aktualności... 3 Informacja o wybranych konferencjach z udziałem Kancelarii 3 Informacja o wybranych publikacjach prawników Kancelarii 3 Kancelaria partnerem merytoryczny portalu Skarbiec.biz 4 Informacja o nowej odsłonie witryny Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie 4 Informacja o rozpoczęciu współpracy z Polskim Instytutem Nadzoru Korporacyjnego 4 Informacja o ciekawym blogu 5 Informacja o nowych współpracownikach Kancelarii 5 Orzecznictwo... 6 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia r. 6 Praktyka... 9 Zabezpieczenie prawa do nieruchomości pod inwestycję w farmę wiatrową - o czym należy pamiętad 9 Premia czy łapówka? Wynagrodzenia członków zarządów w spółkach giełdowych 12 2

3 Aktualności Informacja o wybranych konferencjach z udziałem Kancelarii Mamy przyjemnośd poinformowad, iż w dniu r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Arbitraż alternatywą dla postępowania sądowego, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (Warszawa) we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Europejskiego działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego. Do udziału w konferencji został zaproszony, jako prelegent, m.in. Partner Zarządzający Kancelarii dr Radosław L. Kwaśnicki, który bezpośrednio po wykładzie Mecenasa Ryszarda Kalisza - przedstawił m.in. case study obrazujący wpływ zbycia przedsiębiorstwa na klauzulę arbitrażową. Wydarzenie to objął swoim patronatem m.in. Sąd Arbitrażowy działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Mamy również przyjemnośd poinformowad że w dniach r. w Pałacu Prymasowskim przy ulicy Senatorskiej 13/15 w Warszawie odbędzie się szkolenie pt: Umowy i Kontrakty w Obrocie Gospodarczym organizowane przez Eurofinance. Prelegentem na konferencji będzie Mecenas Damian Dworek który jest radcą prawnym w naszej Kancelarii. Informacja o wybranych publikacjach prawników Kancelarii Informujemy, iż w ostatnim czasie ukazały się m.in. następujące publikacje prawników Kancelarii: R. L. Kwaśnicki, Umowa pomiędzy spółką kapitałową i jej prokurentem w przedmiocie sprzedaży użytkowania wieczystego po zaniżonej cenie, Monitor Prawniczy 11/2011, s ; 3

4 K. Wróbel, P. Letolc, Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji nie dotyczy spółek z tej samej grupy kapitałowej, Gazeta Prawna z dnia r., nr 71; R. L. Kwaśnicki, Prawo holdingowe uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 3/2011, s Wszystkie ww. artykuły są dostępne na stronie internetowej Kancelarii w zakładce PUBLIKACJE Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Kancelaria partnerem merytoryczny portalu Skarbiec.biz Informujemy Paostwa, iż Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy została oficjalnym partnerem merytorycznym portalu Skarbiec.biz. Portal Skarbiec.biz jest największym polskim portalem o rynku kapitałowym, który dzięki profesjonalizmowi oraz niezależności od instytucji finansowych z łatwością znajduje nowych czytelników wśród osób zajmujących się biznesem. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z bogatą bazą publikacji dostępną na stronie internetowej portalu w zakładce PRAWO Zachęcamy do lektury. Informacja o nowej odsłonie witryny Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Z przyjemnością zapraszamy Paostwa do odwiedzenia nowej, odświeżonej, witryny internetowej Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którego Prezesem jest Partner Zarządzający Kancelarii dr Radosław L. Kwaśnicki. Na stronie internetowej mogą Paostwo znaleźd informacje dotyczące organizacji oraz działalności Sądu Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Informacja o rozpoczęciu współpracy z Polskim Instytutem Nadzoru Korporacyjnego Z przyjemnością informujemy Paostwa, iż w dniu r. została zawarta umowa strategiczna o współpracy pomiędzy Polskim Instytutem Nadzoru Korporacyjnego (PINK) a naszą Kancelarią. Więcej informacji o Instytucie można znaleźd na stronie internetowej: Jednocześnie informujemy, że w niniejszym Newsletterze przedstawiamy artykuł Premia czy łapówka? Wynagrodzenia członków zarządów w spółkach giełdowych autorstwa dr. Oskara Kowalewskiego, współzałożyciela Polskiego Instytutu Nadzoru Korporacyjnego, adiunkta w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. 4

5 Informacja o ciekawym blogu Kancelaria z zadowoleniem przyjęła powstanie bloga Przed Sądem Opinii Publicznej. Serdecznie zachęcamy Paostwa do lektury, zwłaszcza zaś do artykułu Twittując na sali sądowej autorstwa Pana Roberta Sochy. Blog dostępny jest pod adresem: przedsademopiniipublicznej.blogspot.com Informacja o nowych współpracownikach Kancelarii W bieżącym numerze Newslettera mamy przyjemnośd przekazad Paostwu informację o nowych współpracownikach naszej Kancelarii. Adwokat Ksawery Łukawski wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Warszawie od 1985 r., a od 1989 r. we własnej indywidualnej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w zastępstwie procesowym w sprawach cywilnych i gospodarczych. Z Kancelarią współpracuje jako Of Counsel od czerwca 2011 r. Radca prawny Magdalena Wawrzonek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi od 2006 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Radca Prawny Magdalena Wawrzonek posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym również w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, procesowym w zakresie spraw gospodarczych i prawie pracy. Posługuje się językiem angielskim. Aplikant radcowski Michał Jabłooski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada praktykę w prawie nieruchomości oraz bieżącej obsłudze spółek ( w tym w szczególności spółek kapitałowych) i prawie finansowym. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Aplikant radcowski Ewelina Pichet jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukooczyła kurs common law na Uniwersytecie im. Jerzego Augusta w Getyndze. Stypendystka programu LLP Erasmus w Getyndze. Specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, administracyjnym, gospodarczym oraz w bieżącej obsłudze spółek. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. 5

6 Orzecznictwo Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia r. (I ACz 288/11, niepubl.) Damian Dworek - radca prawny w Kancelarii Prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Uzasadnione jest udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zakazanie kwestionowanemu Zarządowi podejmowania działao zagrażających interesom ekonomicznym i działalności spółki, co do których kwestionowany Zarząd uzyskał zgodę Zgromadzenia wspólników bądź zakazania bieżących działao związanych z prowadzeniem spraw i reprezentowaniem pozwanej spółki, które mogłyby zakłócid jej funkcjonowanie lub generowad straty. Zakazanie podejmowania jakichkolwiek działao przez kwestionowany Zarząd byłoby jednak zbyt daleko idące. I. Stan faktyczny Powód jest jednym z dwóch akcjonariuszy pozwanej spółki X. Każdy akcjonariusz posiada 50% akcji spółki. Wszystkie akcje pozwanej są imienne. Jeden z akcjonariuszy, działając na podstawie art KSH w zw. z art KSH, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ( NWZ ). Zrobił to jednak w sposób wadliwy, gdyż w liście poleconym skierowanym do drugiego akcjonariusza nie było przewidzianego prawem zawiadomienia o określonej treści (data, godzina i miejsce odbycia zgromadzenia oraz porządek obrad), ale znajdowały się tam jedynie puste kartki. Wobec powyższego w zgromadzeniu brał udział tylko jeden akcjonariusz, który podjął m.in. uchwały o odwołaniu dotychczasowej Rady Nadzorczej i powołaniu nowej, która następnie odwołała dotychczasowy zarząd i powołała nowy, wyrażeniu zgody na zbycie przez nowy zarząd znaków towarowych spółki, wyrażeniu zgody na zbycie przez nowy zarząd nieruchomości. Nowy zarząd podjął także czynności polegające na wypowiedzeniu szeregu pracownikom umów o pracę. Nowa rada nadzorcza zawarła natomiast z nowymi członkami zarządu kontrakty menadżerskie. Powód (akcjonariusz, który nie został zawiadomiony o NWZ) zaskarżył wszystkie uchwały podjęte przez nową radę nadzorczą, a których przedmiotem było odwołanie dotychczasowego zarządu i powołanie nowego, domagając się w pierwszej kolejności ustalenia nieistnienia tych uchwał, ewentualnie zaś stwierdzenia ich nieważności lub uchylenia (w innym, równolegle toczącym się postępowaniu, Powód zaskarżył także wszystkie uchwały NWZ, w którym nie uczestniczył). Jednocześnie z pozwem Powód domagał się zabezpieczenia swojego roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności zaskarżonych uchwał, a także zakazanie członkom nowego zarządu podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z reprezentacją pozwanej ewentualnie zakazanie nowemu zarządowi zbywania nieruchomości i znaków towarowych, zwalniania pracowników o długim stażu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, zatrudniania nowych pracowników za wynagrodzeniem wyższym niż zł brutto oraz zakazanie pobierania przez członków nowego zarządu wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego. Sąd I instancji uznał, iż roszczenie Powoda zostało należycie i przekonująco uprawdopodobnione, jednak nie występował w sprawie 6

7 interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia w sposób opisany przez Powoda. Sąd Okręgowy uznał, iż całkowity zakaz podejmowania w imieniu spółki działao przez nowy zarząd byłby zbyt daleko idący i pozbawiałby Pozwaną możliwości funkcjonowania. Odnośnie sposobu zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu procesu rejestracji zaskarżonych uchwał Sąd I instancji uznał, że nie zabezpieczą one w pełni interesów Powoda. Dodatkowo oddalając wnioski o zabezpieczenie Sąd Okręgowy wyjaśnił, że Powód nie uprawdopodobnił, aby nowi członkowie zarządu pobierali wynagrodzenie i z jakiego tytułu oraz nie uprawdopodobnił tego, że wypowiedzenia umów o pracę dokonane przez nowy zarząd były bezzasadne. Rozpoznając zażalenie Powoda na powyższe postanowienie Sąd Apelacyjny w Warszawie w zdecydowanej większości podzielił stanowisko Powoda. Uwzględniono więc wskazane przez Powoda sposoby zabezpieczenia poza jednym tj. zakazem podejmowania jakichkolwiek czynności reprezentacyjnych przez nowy zarząd. II. Uzasadnienie (wyciąg) 1. Sąd Apelacyjny podkreślił, że dla Powoda, będącego akcjonariuszem posiadającym 50% akcji spółki, istotną kwestią pozostaje prawidłowe prowadzenie spraw spółki. Kwestionowane NWZ doprowadziło do wystąpienia w pozwanej spółce sytuacji patologicznej, wywołującej niepewnośd co do organów uprawnionych do reprezentacji spółki. Taka sytuacja może prowadzid do nieodwracalnych skutków prawnych związanych nawet z dalszym istnieniem pozwanej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, skoro w spółce istnieją organy powołane przed odbyciem kwestionowanego NWZ, to nie istnieje ryzyko paraliżu Spółki i udzielenie zabezpieczenia żądanego przez Powoda nie mogło zaszkodzid spółce. 2. Mimo powyższego żądanie Powoda zakazania nowemu zarządowi jakiejkolwiek aktywności byłoby działaniem niewłaściwym i zbyt daleko idącym i naruszającym dyspozycję art KPC, który wprowadza zakaz obciążania obowiązanego ponad potrzebę. Kierując się tym poglądem wniosek Powoda, w ocenie Sądu Odwoławczego, należało uwzględnid tylko w części dotyczącej poszczególnych aspektów działalności zarządu. Sąd Apelacyjny podkreślił, że nie budziła wątpliwości koniecznośd zakazania zarządowi sprzedaży znaków towarowych i nieruchomości spółki, na którą zgodę wyraziło kwestionowane NWZ. Podobnie Sąd Apelacyjny ocenił koniecznośd udzielenia zabezpieczenia w bieżących sprawach spółki, dotyczących wynagrodzenia zarządu i spraw kadrowych, uznając iż działania takie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie spółki, a także jej wyniki finansowe. III. Komentarz 1. Postępowanie zabezpieczające w sporach korporacyjnych ma bardzo doniosłe znaczenie. Jest ono szczególnie dostrzegalne w przypadku zaskarżania uchwał, które są skuteczne już z chwilą podjęcia, czyli np. zmiany w zarządzie spółki kapitałowej. Dopuszczenie do sprawowania funkcji zarządczych przez osoby, które swoje uprawnienie wywodzą z kwestionowanych w postępowaniu procesowym uchwał, może mied dla spółki nieodwracalne skutki. Dlatego też wniosek o zabezpieczenie powinien zostad sformułowany w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyd szansę jego uwzględnienia i to już przez sąd I instancji kwestia czasu i szybkiego oraz skutecznego podjęcia obrony w tego typu sporach jest bowiem niezmiernie istotna. Udzielenie zabezpieczenia może spowodowad, że korzystny dla powoda wyrok, który zapadnie po długotrwałym procesie, nie okaże się spóźniony. 2. Przede wszystkim należy zwrócid uwagę, że twierdzenia strony wnioskującej o udzielenie zabezpieczenia powinny byd tylko uprawdopodobnione. Powyższe oznacza, że sąd rozpoznający wniosek nie prowadzi drobiazgowego postępowania dowodowego celem ustalenia (przesądzenia) okoliczności, które mają uzasadniad zabezpieczenie. W związku z tym istotne znacznie przy rozpoznawaniu wniosków o zabezpieczenie ma doświadczenie życiowe i powszechnie przyjmowane (akceptowane) oceny określonych sytuacji faktycznych, a także ocena możliwości wystąpienia nieodwracalnych skutków dla spółki. Zwrócił na to uwagę Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu omawianego orzeczenia podkreślając chociażby, że wyrażenie zgody na rozporządzenie (nawet za wynagrodzeniem) tak istotnymi dla każdej spółki składnikami majątkowymi jak nieruchomośd czy znaki towarowe, w sposób oczywisty może zagrażad interesom ekonomicznym i działalności spółki. Już takie przeświadczenie oraz fakt, że uchwała kwestionowanego NWZ pozwalała na zbycie ww. składników (a więc istniało prawdopodobieostwo zrealizowania przez zarząd w przyszłości uchwały NWZ) doprowadziły Sąd do przekonania o konieczności udzielenia zabezpieczenia. 3. Uzasadnienie komentowanego orzeczenia pozwala także na wniosek, iż zabezpieczenie będzie udzielone, jeśli wnioskodawca uprawdopodobni występowanie 7

8 konkretnej aktywności kwestionowanego organu lub realną szansę wystąpienia tego typu aktywności. Dla Sądu Apelacyjnego wystarczającym sygnałem było już samo podjęcie uchwały przez NWZ o wyrażeniu zgody na zbycie określonych składników majątku. Wystarczającym dla Sądu Apelacyjnego okazał się również sam fakt wręczenia przez nowe władze kilku pracownikom wypowiedzeo umów o pracę bez ustalania (jak chciał tego Sąd Okręgowy), czy wypowiedzenia te były bezzasadne (co, na marginesie mówiąc, pozostaje w sferze działania Sądu Pracy). Wspólnym mianownikiem decyzji Sądu Apelacyjnego o udzieleniu zabezpieczenia było przeświadczenie, poparte z pewnością doświadczeniem życiowym i zasadami logicznej i powszechnej oceny określonych zjawisk, że wskazywane przez Powoda działania nowej władzy (i te już podejmowane, i te, które mogą zostad potencjalnie podjęte) zagrażały prawidłowej działalności spółki, wpływały na jej sytuację finansową i mogły generowad straty. Już zatem takie przeświadczenie o skutkach podejmowanych działao powinno byd wystarczające do udzielenia zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny zakwestionował jednak możliwośd całkowitego zakazania zarządowi podejmowania działalności, uznając taki sposób zabezpieczenia za zbyt daleko idący i zbyt uciążliwy. W świetle dotychczas powołanych poglądów Sądu Apelacyjnego niniejsze stanowisko uznad należy za chybione i niekonsekwentne. Jeśli bowiem roszczenie Powoda jest uprawdopodobnione, a tym samym istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości powołania zarządu, jeśli nadto zdaniem Sądu Apelacyjnego podejmowanie (także potencjalnie, dopiero w przyszłości) przez taki zarząd czynności sprzedaży nieruchomości, sprzedaży znaków towarowych, zwalniania pracowników i zatrudniania nowych, pobierania wynagrodzenia może mied negatywne skutki dla spółki, to dlaczego odmawiad takiego skutku innym, jeszcze nie sprecyzowanym, działaniom takiego zarządu i nie zapobiegad im zawczasu? Dla przykładu można tu wskazad dostęp do rachunków bankowych spółki, powoływanie się na status zarządu wobec kontrahentów i wprowadzanie ich w błąd co do władz spółki etc. Wydaje się więc, że Sąd niekonsekwentnie ocenia skutki działao rzekomego zarządu odwołując się, na uzasadnienie swojego odmiennego stanowiska, do zasady wyważania sposobów zabezpieczenia i nie obciążania obowiązanego ponad potrzebę. Należy pamiętad, że istotą postępowania zabezpieczającego jest prewencja i zapobieganie wystąpieniu niekorzystnych skutków uchwał, których wadliwośd została jednoznacznie uprawdopodobniona. Uwzględniając więc cel postępowania zabezpieczającego nie sposób zgodzid się ze stanowiskiem, że całkowity zakaz podejmowania działao związanych z reprezentacją pozwanej i prowadzeniem jej spraw jest zbyt dotkliwy w porównaniu do zakazania podejmowania poszczególnych czynności związanych z reprezentacją i prowadzeniem spraw. Takie podejście do problemu prowadzi do wniosku, że fakt uprawdopodobnienia roszczenia i interes prawny są różnie oceniane w takich samych sytuacjach, które mają taki sam wpływ na prawidłowośd działania spółki, na jej sytuację majątkową i możliwe straty, a także możliwośd przetrwania na rynku. Jednocześnie prezentowane przez Sąd Apelacyjny stanowisko zmusza do każdorazowego występowania z kolejnymi wnioskami o zabezpieczenie w przypadku pojawienia się nowego zagrożenia. Powyższe kłóci się z podstawowym celem postępowania zabezpieczającego, tj. z zapobieganiem wystąpieniu szkodliwych skutków i umożliwia uprawnionemu jedynie reagowanie dopiero po ich pojawieniu się. Niekonsekwencję prezentowanych przez Sąd Apelacyjny stanowisk podkreśla dodatkowo twierdzenie tego Sądu, że w spółce istnieją prawidłowo powołane organy (funkcjonujące jeszcze przed odbyciem spornego NWZA), a stan dwuwładzy jest sytuacją nienaturalną. Sposobem wyeliminowania tej dwuwładzy może byd właśnie jednoznaczne ustalenie, na czas toczącego się procesu, że wobec uprawdopodobnienia tak poważnych uchybieo w podejmowaniu uchwał, działanie organów wywodzących z nich swoje umocowanie powinno byd wyłączone w całości, a nie tylko w pewnym zakresie. Pamiętad także należy, że obowiązany może w każdym czasie wnosid o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu, jeśli tylko zmienią się okoliczności (np. prowadzone postępowanie dowodowy będzie jednak przekonywad, że uchwały podjęto zgodnie z prawem). Jednocześnie kazuistyczne zakazy wymienione w postanowieniach o zabezpieczeniu mogą stanowid zachętę do podejmowania dalszych szkodliwych dla spółki czy wspólnika działao przez osoby, co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieostwo, że nie zostały prawidłowo powołane w skład organu. IV. Wnioski dla praktyki Komentowane orzeczenie z jednej strony zasługuje na pełną aprobatę i stanowid może ważną wskazówkę zarówno dla uczestników postępowania, w którym zaskarżono uchwały organów spółki kapitałowej jak i dla Sądów, które muszą 8

9 zmierzyd się z wnioskami o zabezpieczenie w tego typu (często skomplikowanych) sporach. Stanowisko Sądu Apelacyjnego pozwala na stwierdzenie, że ocena interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (przy jednoczesnym uprawdopodobnieniu roszczenia) powinna uwzględniad potencjalny (często nieodwracalny) wpływ działao kwestionowanych organów na sytuację ekonomiczną spółki, na jej prawidłowe funkcjonowanie, a nawet na przetrwanie zawieruchy związanej z próbą wrogiego przejęcia. O skali potencjalnych zagrożeo może natomiast świadczyd charakter podjętych przez kwestionowane uchwały zmian w omawianej sprawie były one bardzo daleko idące, co wręcz motywowało do udzielenia zabezpieczeo zgodnie z wnioskiem. Z drugiej jednak strony komentowane orzeczenie może zachęcad Sądy do zachowania zbędnej, jak się wydaje wstrzemięźliwości w udzielaniu zabezpieczenia, ograniczając je tylko do poszczególnych czynności kwestionowanych organów, co wydaje się działaniem nieprawidłowym i nie zapewniającym należytej ochrony uprawnionemu, w szczególności w sytuacji, gdy uprawdopodobniono (w zgodnej ocenie Sądów obu instancji), że uchwały o powołaniu członków organu są wadliwe (nie istnieją lub są nieważne). W takim wypadku nie sposób mówid o obciążeniu pozwanego ponad miarę czy o paraliżu spółki, na które często powołują się Sądy odmawiające udzielenia zabezpieczenia poprzez zakazanie jakiejkolwiek aktywności kwestionowanego organu. * Informujemy, że w analizowanej sprawie radcowie prawni z kancelarii prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy radcowie prawni sp. p. byli pełnomocnikami spółki. Praktyka Zabezpieczenie prawa do nieruchomości pod inwestycję w farmę wiatrową - o czym należy pamiętad Alicja Piskorz aplikantka radcowska w Kancelarii Prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy I. Uwagi wprowadzające Energia odnawialna w całej Europie stopniowo powiększa swój udział w rynku energetycznym. W Polsce sektor ten nie ma jeszcze tak dużego znaczenia, niemniej jednak regulacje prawne oraz warunki ekonomiczne powoli tworzą solidną podstawę do eksploatacji zasobów energetycznych wiatru. Z uwagi na fakt, że farma wiatrowa jest kosztowną inwestycją, która wymaga kompleksowej struktury i jest opłacalna tylko wtedy, jeżeli koszty jej powstania oraz eksploatacji zwrócą się inwestorowi, powinna ona przez określony czas wytwarzad energię. Powyższe jest możliwe tylko wtedy, gdy inwestor wybierze grunty, które będą odpowiadały charakterowi planowanej inwestycji oraz prawo do gruntów zostanie w należyty sposób zabezpieczone. Tym samym, już na początku planowanej inwestycji inwestor staje przed wyzwaniem zapewnienia oraz zabezpieczenia 9

10 gruntu, na którym ma zostad zlokalizowana inwestycja. Przy dokonywaniu wyboru terenu inwestorzy powinni brad pod uwagę warunki wietrzności oraz wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu i architektury krajobrazu. Teren, na którym ma zostad zlokalizowana inwestycja powinien byd terenem otwartym, oddalonym od wysokiej zabudowy oraz skupisk leśnych. Najczęściej wybierane są tereny rolne: łąki, pastwiska, pola uprawne oraz nieużytki. Ponadto, zabezpieczone grunty powinny stanowid kompleks nieruchomości, który swoim obszarem będzie odpowiadał wielkości planowanej inwestycji. Warto również zasygnalizowad, że wybierając obszar, na którym będzie umiejscowiona farma wiatrowa, inwestor powinien pamiętad, iż oprócz zabezpieczenia prawa do gruntu, na którym będzie ulokowana sama turbina wiatrowa, powinien również zabezpieczyd prawo do gruntu, na którym będzie znajdowad się infrastruktura towarzysząca inwestycji, w szczególności: II. 1. stacja transformatorowa; 2. kable energetyczne doziemne łączące elektrownie z stacją transformatorową; 3. infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca nadzór eksploatacyjny; 4. drogi dojazdowe i place montażowe (na okres budowy) umożliwiające dowóz elementów konstrukcyjnych elektrowni. Umowa dzierżawy najczęściej spotykaną konstrukcją prawną dla zabezpieczenia gruntów pod farmy wiatrowe W Polsce najczęściej spotykaną konstrukcją prawną zabezpieczającą prawo inwestora do gruntu jest długoterminowa umowa dzierżawy. Ważnym jest, aby umowa dzierżawy została skonstruowana w sposób przemyślany i staranny, odpowiadający interesom obu stron. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddad dzierżawcy grunt do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacid wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art Kodeksu cywilnego, dalej jako KC ). Umowa dzierżawy może byd przy tym zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 lat (po którym to poczytuje się ją za zawartą na czas nieoznaczony, art KC), co odpowiada potrzebom większości inwestycji w farmy wiatrowe. Warto zwrócid uwagę na fakt, że umowa dzierżawy różni się od umowy najmu tym, iż daje dzierżawcy prawo do używania oraz w odróżnieniu od umowy najmu pobierania pożytków z gruntu. Ma to doniosłe znaczenie dla inwestora (dalej także jako dzierżawca ), gdyż w razie braku przyznania prawa do pobierania pożytków, umowa dzierżawy może zostad uznana za umowę najmu, które stanowi mniej atrakcyjną formę umowy uprawniającej do korzystania z gruntu, albowiem najem zawarty z osobą, która nie jest przedsiębiorcą (praktyka pokazuje, iż z takimi osobami są najczęściej zawierane umowy pod inwestycje w farmy wiatrowe) na czas dłuższy niż lat dziesięd poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony (art KC), co oznacza, że może byd wypowiedziany przez wynajmującego, czyli de facto rodzi ryzyko, że dzierżawca w trakcie realizacji inwestycji może pozostad bez prawa do gruntu. III. O czym należy pamiętad przy konstruowaniu umowy dzierżawy pod inwestycję farmy wiatrowej Z punktu widzenia inwestora jedną z najistotniejszych funkcji umowy dzierżawy jest skuteczne zabezpieczenie jego prawa do niezakłóconego korzystania z gruntu na możliwie najdłuższy okres. Umowa powinna zostad zawarta na czas oznaczony, obejmujący cały okres przewidywanej komercyjnej eksploatacji farmy wiatrowej. Praktyka pokazuje, że umowy dzierżawy najczęściej są zawierane na lat. Dodatkowym atutem zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony jest to, iż strony mogą ograniczyd możliwośd jej wypowiedzenia przed upływem okresu, na który została zawarta, wyłącznie do wypadków enumeratywnie wskazanych w umowie. Tym samym, w interesie obu stron leży, aby umowa precyzyjnie określała przypadki rażących jej naruszeo, których zaistnienie spowoduje powstanie uprawnienia do jej wypowiedzenia. Takie sformułowanie umowy stanowi dla inwestora gwarancję trwałości jego prawa do gruntu i pewnośd, że umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie w razie naruszenia postanowieo umownych. Z kolei, wydzierżawiający zyskuje gwarancję, że inwestor będzie przestrzegał umowy, aby nie narazid się na ryzyko jej wypowiedzenia. Dla inwestora najkorzystniejszym jest ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy do przypadków zalegania z czynszem dzierżawnym (por. art. 703 KC), bądź wykorzystywania wydzierżawionych gruntów w innym celu, aniżeli wskazanym w umowie dzierżawy (por. art. 696 KC). Ponadto, w celu należytego zabezpieczenia 10

11 interesów inwestora, umowa powinna przewidywad, że dzierżawca ma odpowiedni czas do naprawienia ewentualnych naruszeo postanowieo umownych, co może skutecznie umożliwid zapobieżenie wypowiedzeniu przez wydzierżawiającego umowy (tzw. okres naprawczy). Kolejnym istotnym elementem umowy dzierżawy jest należyte określenie wysokości czynszu. Czynsz powinien byd ustalony w takiej wysokości, aby nie krzywdzid wydzierżawiającego (który jest stroną słabszą umowy, z reguły osobą fizyczną) i jednocześnie nie powinien byd zbyt wygórowany, aby inwestycja była opłacalna. Z uwagi na fakt, iż budowa farmy wiatrowej najczęściej finansowana jest przez banki, należy pamiętad, aby w umowie zostało zawarte postanowienie zapewniające możliwośd ewentualnej cesji praw przysługujących inwestorowi na bank finansujący inwestycję. Ponadto, w umowie powinno zostad wskazane, iż urządzenia wchodzące w skład farmy wiatrowej nie są elementami składowymi nieruchomości i stanowią odrębny przedmiot własności. Powyższe postanowienie ma znaczenie w szczególności dla możliwości zaciągnięcia kredytu przez dzierżawcę na przeprowadzenie inwestycji. Banki bowiem z reguły wymagają, aby zostało ustanowione zabezpieczenie kredytu na urządzeniach wchodzących w skład farmy wiatrowej, co byłoby niemożliwe, gdyby w umowie nie zostało zawarte wyżej wskazane postanowienie. Nie mniej ważnym pozostaje również uregulowanie w umowie kwestii związanych z wydaniem nieruchomości po upływie okresu dzierżawy, w tym warunków usunięcia i zabrania obiektów wzniesionych w okresie korzystania z terenu przez inwestora. IV. Forma umowy dzierżawy zapewniająca należyte zabezpieczenie prawa do gruntu Kolejną istotną kwestią związaną z zabezpieczeniem prawa do gruntu pod inwestycję w farmę wiatrową jest forma, w jakiej powinna zostad zawarta umowy dzierżawy. Wskazad bowiem należy, iż w razie zbycia wydzierżawionej rzeczy (gruntu) w czasie trwania dzierżawy nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy (dotychczasowego wydzierżawiającego); może jednak wypowiedzied dzierżawę z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia (art. 694 KC w zw. z art KC). Powyższe rodzi ryzyko, że dzierżawca w trakcie realizacji inwestycji pozostanie bez prawa do gruntu. Skutek ten można jednak w stosunku do umów zawartych na czas oznaczony wyłączyd poprzez zawarcie umowy dzierżawy w formie pisemnej i z datą pewną oraz jeżeli przedmiot dzierżawy został dzierżawcy wydany (art KC). W razie spełnienia wyżej wskazanych przesłanek nabywca nieruchomości będzie mógł wypowiedzied umowę wyłącznie w sytuacjach wskazanych w umowie. Należy dodad, że ten sam efekt dzierżawca nieruchomości może uzyskad poprzez wpisanie dzierżawy do księgi wieczystej. Jednakże, aby wpisad dzierżawę do księgi wieczystej umowa dzierżawy musi byd zaopatrzona w podpisy notarialnie poświadczone (art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Niestety w pewnych sytuacjach związanych z ogłoszeniem upadłości wydzierżawiającego istnieje ryzyko utraty przez inwestora przedmiotu umowy dzierżawy. Na podstawie zarządzenia sędziego-komisarza syndyk może bowiem wypowiedzied umowę dzierżawy nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy upadłości albo gdy czynsz dzierżawy odbiega od przeciętnych czynszów za dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju (art. 109 ust. 1 Prawo upadłościowego i naprawcze, dalej także jako PrUpNapr ). Inwestor może wówczas jedynie dochodzid w postępowaniu upadłościowym odszkodowania z powodu rozwiązania umowy dzierżawy przed terminem, co należy uznad za uprawnienie jedynie teoretyczne i zupełnie niewystarczające. Opisane powyżej ryzyko nie występuje, gdy wydzierżawiającym grunt jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne (co w praktyce dośd często się zdarza), albowiem zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego nie można bowiem w obecnym stanie prawnym ogłosid upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne (art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b PrUpNapr). V. Należyte zweryfikowanie tytułu prawnego do gruntu wydzierżawiającego Koocząc warto zasygnalizowad, iż zawarcie umowy dzierżawy powinno zostad poprzedzone dokładną weryfikacją tytułu prawnego osoby władającej gruntem, który ma zostad przedmiotem umowy. W tym kontekście szczególnie ważna jest uprzednia analiza księgi wieczystej, aktualnego wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, która pozwoli ustalid krąg osób uprawnionych do zawarcia umowy dzierżawy oraz prawidłowo określid położenie i obszar nieruchomości, na której ma zostad zlokalizowana planowana inwestycja. 11

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO

MoP PRAWO SPÓŁEK W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) Od redaktorów. MoP MONITOR PRAWNICZY DWUTYGODNIK PRAWA POLSKIEGO W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO (2012 2013) NR 1/2014 MoP DODATEK pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca BEZPŁATNY DODATEK DO MONITORA PRAWNICZEGO Od redaktorów Kancelaria prawnicza RKKW

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Redaktor Naczelny Bartosz Łuć. www.iurislink.pl

Szanowni Państwo! Redaktor Naczelny Bartosz Łuć. www.iurislink.pl Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie Biuletynu Stowarzyszenia i Sieci Iuris Link poświęcone prawnym aspektom procesu inwestowania w nieruchomości. Dzięki współpracy Kancelarii Prawniczych

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Instytutu Allerhanda. Główny Referent Stanowiska:

Stanowisko Instytutu Allerhanda. Główny Referent Stanowiska: OCENA PROJEKTU NOWYCH DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW Stanowisko Instytutu Allerhanda przygotowane w ramach: Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego IA Przewodniczący SPSiRK IA: Arkadiusz Radwan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIMPLE S.A. ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIMPLE S.A. ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SIMPLE S.A. ZA ROK 2012 Warszawa, marzec 2013 PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Paostwo, W imieniu Zarządu SIMPLE S.A. mam przyjemnośd przedstawid Paostwu wyniki Spółki osiągnięte

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

Dokument informacyjny OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach Dokument informacyjny z siedzibą w Katowicach Dokument informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia: 362 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; 334 000 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu

DOKUMENT INFORMACYJNY. Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu DOKUMENT INFORMACYJNY Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji na okaziciela serii B oraz Akcji na okaziciela serii C do obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY BM MEDICAL S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 100.100 Akcji Serii A, 150.150 Akcji Serii B i 94.214 Akcji Serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Rejestracyjny. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Rejestracyjny Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Rejestracyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011

I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU I N F O R M A C J A o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w roku 2011 Poznań, styczeń 2012 rok 2 3....Strona WPROWADZENIE 5 I. WPŁYW SKARG

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce www.pwc.pl Spory w zakresie cen transferowych w Polsce Luty 2014 Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych Spis

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku 2 Szanowni Państwo! W dniu 14 maja 2012 r., po szeregu spotkań i rozmów, podczas których zapoznałem się

Bardziej szczegółowo