Newsletter By chronid Naszych Klientów przed

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter By chronid Naszych Klientów przed"

Transkrypt

1 Newsletter By chronid Naszych Klientów przed gorzkim doświadczeniem, odpowiednio wcześniej budzimy w Nich refleksję /

2 Spis treści Aktualności... 3 Informacja o wybranych konferencjach z udziałem Kancelarii 3 Informacja o wybranych publikacjach prawników Kancelarii 3 Kancelaria partnerem merytoryczny portalu Skarbiec.biz 4 Informacja o nowej odsłonie witryny Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie 4 Informacja o rozpoczęciu współpracy z Polskim Instytutem Nadzoru Korporacyjnego 4 Informacja o ciekawym blogu 5 Informacja o nowych współpracownikach Kancelarii 5 Orzecznictwo... 6 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia r. 6 Praktyka... 9 Zabezpieczenie prawa do nieruchomości pod inwestycję w farmę wiatrową - o czym należy pamiętad 9 Premia czy łapówka? Wynagrodzenia członków zarządów w spółkach giełdowych 12 2

3 Aktualności Informacja o wybranych konferencjach z udziałem Kancelarii Mamy przyjemnośd poinformowad, iż w dniu r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pod tytułem Arbitraż alternatywą dla postępowania sądowego, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (Warszawa) we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Europejskiego działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyoskiego. Do udziału w konferencji został zaproszony, jako prelegent, m.in. Partner Zarządzający Kancelarii dr Radosław L. Kwaśnicki, który bezpośrednio po wykładzie Mecenasa Ryszarda Kalisza - przedstawił m.in. case study obrazujący wpływ zbycia przedsiębiorstwa na klauzulę arbitrażową. Wydarzenie to objął swoim patronatem m.in. Sąd Arbitrażowy działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Mamy również przyjemnośd poinformowad że w dniach r. w Pałacu Prymasowskim przy ulicy Senatorskiej 13/15 w Warszawie odbędzie się szkolenie pt: Umowy i Kontrakty w Obrocie Gospodarczym organizowane przez Eurofinance. Prelegentem na konferencji będzie Mecenas Damian Dworek który jest radcą prawnym w naszej Kancelarii. Informacja o wybranych publikacjach prawników Kancelarii Informujemy, iż w ostatnim czasie ukazały się m.in. następujące publikacje prawników Kancelarii: R. L. Kwaśnicki, Umowa pomiędzy spółką kapitałową i jej prokurentem w przedmiocie sprzedaży użytkowania wieczystego po zaniżonej cenie, Monitor Prawniczy 11/2011, s ; 3

4 K. Wróbel, P. Letolc, Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji nie dotyczy spółek z tej samej grupy kapitałowej, Gazeta Prawna z dnia r., nr 71; R. L. Kwaśnicki, Prawo holdingowe uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek handlowych, Przegląd Prawa Handlowego 3/2011, s Wszystkie ww. artykuły są dostępne na stronie internetowej Kancelarii w zakładce PUBLIKACJE Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Kancelaria partnerem merytoryczny portalu Skarbiec.biz Informujemy Paostwa, iż Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy została oficjalnym partnerem merytorycznym portalu Skarbiec.biz. Portal Skarbiec.biz jest największym polskim portalem o rynku kapitałowym, który dzięki profesjonalizmowi oraz niezależności od instytucji finansowych z łatwością znajduje nowych czytelników wśród osób zajmujących się biznesem. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z bogatą bazą publikacji dostępną na stronie internetowej portalu w zakładce PRAWO Zachęcamy do lektury. Informacja o nowej odsłonie witryny Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Z przyjemnością zapraszamy Paostwa do odwiedzenia nowej, odświeżonej, witryny internetowej Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którego Prezesem jest Partner Zarządzający Kancelarii dr Radosław L. Kwaśnicki. Na stronie internetowej mogą Paostwo znaleźd informacje dotyczące organizacji oraz działalności Sądu Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Informacja o rozpoczęciu współpracy z Polskim Instytutem Nadzoru Korporacyjnego Z przyjemnością informujemy Paostwa, iż w dniu r. została zawarta umowa strategiczna o współpracy pomiędzy Polskim Instytutem Nadzoru Korporacyjnego (PINK) a naszą Kancelarią. Więcej informacji o Instytucie można znaleźd na stronie internetowej: Jednocześnie informujemy, że w niniejszym Newsletterze przedstawiamy artykuł Premia czy łapówka? Wynagrodzenia członków zarządów w spółkach giełdowych autorstwa dr. Oskara Kowalewskiego, współzałożyciela Polskiego Instytutu Nadzoru Korporacyjnego, adiunkta w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. 4

5 Informacja o ciekawym blogu Kancelaria z zadowoleniem przyjęła powstanie bloga Przed Sądem Opinii Publicznej. Serdecznie zachęcamy Paostwa do lektury, zwłaszcza zaś do artykułu Twittując na sali sądowej autorstwa Pana Roberta Sochy. Blog dostępny jest pod adresem: przedsademopiniipublicznej.blogspot.com Informacja o nowych współpracownikach Kancelarii W bieżącym numerze Newslettera mamy przyjemnośd przekazad Paostwu informację o nowych współpracownikach naszej Kancelarii. Adwokat Ksawery Łukawski wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Warszawie od 1985 r., a od 1989 r. we własnej indywidualnej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w zastępstwie procesowym w sprawach cywilnych i gospodarczych. Z Kancelarią współpracuje jako Of Counsel od czerwca 2011 r. Radca prawny Magdalena Wawrzonek jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi od 2006 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego, Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Radca Prawny Magdalena Wawrzonek posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym również w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji. Specjalizuje się w prawie upadłościowym, procesowym w zakresie spraw gospodarczych i prawie pracy. Posługuje się językiem angielskim. Aplikant radcowski Michał Jabłooski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada praktykę w prawie nieruchomości oraz bieżącej obsłudze spółek ( w tym w szczególności spółek kapitałowych) i prawie finansowym. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Aplikant radcowski Ewelina Pichet jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukooczyła kurs common law na Uniwersytecie im. Jerzego Augusta w Getyndze. Stypendystka programu LLP Erasmus w Getyndze. Specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym, administracyjnym, gospodarczym oraz w bieżącej obsłudze spółek. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. 5

6 Orzecznictwo Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia r. (I ACz 288/11, niepubl.) Damian Dworek - radca prawny w Kancelarii Prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Uzasadnione jest udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zakazanie kwestionowanemu Zarządowi podejmowania działao zagrażających interesom ekonomicznym i działalności spółki, co do których kwestionowany Zarząd uzyskał zgodę Zgromadzenia wspólników bądź zakazania bieżących działao związanych z prowadzeniem spraw i reprezentowaniem pozwanej spółki, które mogłyby zakłócid jej funkcjonowanie lub generowad straty. Zakazanie podejmowania jakichkolwiek działao przez kwestionowany Zarząd byłoby jednak zbyt daleko idące. I. Stan faktyczny Powód jest jednym z dwóch akcjonariuszy pozwanej spółki X. Każdy akcjonariusz posiada 50% akcji spółki. Wszystkie akcje pozwanej są imienne. Jeden z akcjonariuszy, działając na podstawie art KSH w zw. z art KSH, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ( NWZ ). Zrobił to jednak w sposób wadliwy, gdyż w liście poleconym skierowanym do drugiego akcjonariusza nie było przewidzianego prawem zawiadomienia o określonej treści (data, godzina i miejsce odbycia zgromadzenia oraz porządek obrad), ale znajdowały się tam jedynie puste kartki. Wobec powyższego w zgromadzeniu brał udział tylko jeden akcjonariusz, który podjął m.in. uchwały o odwołaniu dotychczasowej Rady Nadzorczej i powołaniu nowej, która następnie odwołała dotychczasowy zarząd i powołała nowy, wyrażeniu zgody na zbycie przez nowy zarząd znaków towarowych spółki, wyrażeniu zgody na zbycie przez nowy zarząd nieruchomości. Nowy zarząd podjął także czynności polegające na wypowiedzeniu szeregu pracownikom umów o pracę. Nowa rada nadzorcza zawarła natomiast z nowymi członkami zarządu kontrakty menadżerskie. Powód (akcjonariusz, który nie został zawiadomiony o NWZ) zaskarżył wszystkie uchwały podjęte przez nową radę nadzorczą, a których przedmiotem było odwołanie dotychczasowego zarządu i powołanie nowego, domagając się w pierwszej kolejności ustalenia nieistnienia tych uchwał, ewentualnie zaś stwierdzenia ich nieważności lub uchylenia (w innym, równolegle toczącym się postępowaniu, Powód zaskarżył także wszystkie uchwały NWZ, w którym nie uczestniczył). Jednocześnie z pozwem Powód domagał się zabezpieczenia swojego roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności zaskarżonych uchwał, a także zakazanie członkom nowego zarządu podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z reprezentacją pozwanej ewentualnie zakazanie nowemu zarządowi zbywania nieruchomości i znaków towarowych, zwalniania pracowników o długim stażu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, zatrudniania nowych pracowników za wynagrodzeniem wyższym niż zł brutto oraz zakazanie pobierania przez członków nowego zarządu wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego. Sąd I instancji uznał, iż roszczenie Powoda zostało należycie i przekonująco uprawdopodobnione, jednak nie występował w sprawie 6

7 interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia w sposób opisany przez Powoda. Sąd Okręgowy uznał, iż całkowity zakaz podejmowania w imieniu spółki działao przez nowy zarząd byłby zbyt daleko idący i pozbawiałby Pozwaną możliwości funkcjonowania. Odnośnie sposobu zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu procesu rejestracji zaskarżonych uchwał Sąd I instancji uznał, że nie zabezpieczą one w pełni interesów Powoda. Dodatkowo oddalając wnioski o zabezpieczenie Sąd Okręgowy wyjaśnił, że Powód nie uprawdopodobnił, aby nowi członkowie zarządu pobierali wynagrodzenie i z jakiego tytułu oraz nie uprawdopodobnił tego, że wypowiedzenia umów o pracę dokonane przez nowy zarząd były bezzasadne. Rozpoznając zażalenie Powoda na powyższe postanowienie Sąd Apelacyjny w Warszawie w zdecydowanej większości podzielił stanowisko Powoda. Uwzględniono więc wskazane przez Powoda sposoby zabezpieczenia poza jednym tj. zakazem podejmowania jakichkolwiek czynności reprezentacyjnych przez nowy zarząd. II. Uzasadnienie (wyciąg) 1. Sąd Apelacyjny podkreślił, że dla Powoda, będącego akcjonariuszem posiadającym 50% akcji spółki, istotną kwestią pozostaje prawidłowe prowadzenie spraw spółki. Kwestionowane NWZ doprowadziło do wystąpienia w pozwanej spółce sytuacji patologicznej, wywołującej niepewnośd co do organów uprawnionych do reprezentacji spółki. Taka sytuacja może prowadzid do nieodwracalnych skutków prawnych związanych nawet z dalszym istnieniem pozwanej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, skoro w spółce istnieją organy powołane przed odbyciem kwestionowanego NWZ, to nie istnieje ryzyko paraliżu Spółki i udzielenie zabezpieczenia żądanego przez Powoda nie mogło zaszkodzid spółce. 2. Mimo powyższego żądanie Powoda zakazania nowemu zarządowi jakiejkolwiek aktywności byłoby działaniem niewłaściwym i zbyt daleko idącym i naruszającym dyspozycję art KPC, który wprowadza zakaz obciążania obowiązanego ponad potrzebę. Kierując się tym poglądem wniosek Powoda, w ocenie Sądu Odwoławczego, należało uwzględnid tylko w części dotyczącej poszczególnych aspektów działalności zarządu. Sąd Apelacyjny podkreślił, że nie budziła wątpliwości koniecznośd zakazania zarządowi sprzedaży znaków towarowych i nieruchomości spółki, na którą zgodę wyraziło kwestionowane NWZ. Podobnie Sąd Apelacyjny ocenił koniecznośd udzielenia zabezpieczenia w bieżących sprawach spółki, dotyczących wynagrodzenia zarządu i spraw kadrowych, uznając iż działania takie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie spółki, a także jej wyniki finansowe. III. Komentarz 1. Postępowanie zabezpieczające w sporach korporacyjnych ma bardzo doniosłe znaczenie. Jest ono szczególnie dostrzegalne w przypadku zaskarżania uchwał, które są skuteczne już z chwilą podjęcia, czyli np. zmiany w zarządzie spółki kapitałowej. Dopuszczenie do sprawowania funkcji zarządczych przez osoby, które swoje uprawnienie wywodzą z kwestionowanych w postępowaniu procesowym uchwał, może mied dla spółki nieodwracalne skutki. Dlatego też wniosek o zabezpieczenie powinien zostad sformułowany w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyd szansę jego uwzględnienia i to już przez sąd I instancji kwestia czasu i szybkiego oraz skutecznego podjęcia obrony w tego typu sporach jest bowiem niezmiernie istotna. Udzielenie zabezpieczenia może spowodowad, że korzystny dla powoda wyrok, który zapadnie po długotrwałym procesie, nie okaże się spóźniony. 2. Przede wszystkim należy zwrócid uwagę, że twierdzenia strony wnioskującej o udzielenie zabezpieczenia powinny byd tylko uprawdopodobnione. Powyższe oznacza, że sąd rozpoznający wniosek nie prowadzi drobiazgowego postępowania dowodowego celem ustalenia (przesądzenia) okoliczności, które mają uzasadniad zabezpieczenie. W związku z tym istotne znacznie przy rozpoznawaniu wniosków o zabezpieczenie ma doświadczenie życiowe i powszechnie przyjmowane (akceptowane) oceny określonych sytuacji faktycznych, a także ocena możliwości wystąpienia nieodwracalnych skutków dla spółki. Zwrócił na to uwagę Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu omawianego orzeczenia podkreślając chociażby, że wyrażenie zgody na rozporządzenie (nawet za wynagrodzeniem) tak istotnymi dla każdej spółki składnikami majątkowymi jak nieruchomośd czy znaki towarowe, w sposób oczywisty może zagrażad interesom ekonomicznym i działalności spółki. Już takie przeświadczenie oraz fakt, że uchwała kwestionowanego NWZ pozwalała na zbycie ww. składników (a więc istniało prawdopodobieostwo zrealizowania przez zarząd w przyszłości uchwały NWZ) doprowadziły Sąd do przekonania o konieczności udzielenia zabezpieczenia. 3. Uzasadnienie komentowanego orzeczenia pozwala także na wniosek, iż zabezpieczenie będzie udzielone, jeśli wnioskodawca uprawdopodobni występowanie 7

8 konkretnej aktywności kwestionowanego organu lub realną szansę wystąpienia tego typu aktywności. Dla Sądu Apelacyjnego wystarczającym sygnałem było już samo podjęcie uchwały przez NWZ o wyrażeniu zgody na zbycie określonych składników majątku. Wystarczającym dla Sądu Apelacyjnego okazał się również sam fakt wręczenia przez nowe władze kilku pracownikom wypowiedzeo umów o pracę bez ustalania (jak chciał tego Sąd Okręgowy), czy wypowiedzenia te były bezzasadne (co, na marginesie mówiąc, pozostaje w sferze działania Sądu Pracy). Wspólnym mianownikiem decyzji Sądu Apelacyjnego o udzieleniu zabezpieczenia było przeświadczenie, poparte z pewnością doświadczeniem życiowym i zasadami logicznej i powszechnej oceny określonych zjawisk, że wskazywane przez Powoda działania nowej władzy (i te już podejmowane, i te, które mogą zostad potencjalnie podjęte) zagrażały prawidłowej działalności spółki, wpływały na jej sytuację finansową i mogły generowad straty. Już zatem takie przeświadczenie o skutkach podejmowanych działao powinno byd wystarczające do udzielenia zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny zakwestionował jednak możliwośd całkowitego zakazania zarządowi podejmowania działalności, uznając taki sposób zabezpieczenia za zbyt daleko idący i zbyt uciążliwy. W świetle dotychczas powołanych poglądów Sądu Apelacyjnego niniejsze stanowisko uznad należy za chybione i niekonsekwentne. Jeśli bowiem roszczenie Powoda jest uprawdopodobnione, a tym samym istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości powołania zarządu, jeśli nadto zdaniem Sądu Apelacyjnego podejmowanie (także potencjalnie, dopiero w przyszłości) przez taki zarząd czynności sprzedaży nieruchomości, sprzedaży znaków towarowych, zwalniania pracowników i zatrudniania nowych, pobierania wynagrodzenia może mied negatywne skutki dla spółki, to dlaczego odmawiad takiego skutku innym, jeszcze nie sprecyzowanym, działaniom takiego zarządu i nie zapobiegad im zawczasu? Dla przykładu można tu wskazad dostęp do rachunków bankowych spółki, powoływanie się na status zarządu wobec kontrahentów i wprowadzanie ich w błąd co do władz spółki etc. Wydaje się więc, że Sąd niekonsekwentnie ocenia skutki działao rzekomego zarządu odwołując się, na uzasadnienie swojego odmiennego stanowiska, do zasady wyważania sposobów zabezpieczenia i nie obciążania obowiązanego ponad potrzebę. Należy pamiętad, że istotą postępowania zabezpieczającego jest prewencja i zapobieganie wystąpieniu niekorzystnych skutków uchwał, których wadliwośd została jednoznacznie uprawdopodobniona. Uwzględniając więc cel postępowania zabezpieczającego nie sposób zgodzid się ze stanowiskiem, że całkowity zakaz podejmowania działao związanych z reprezentacją pozwanej i prowadzeniem jej spraw jest zbyt dotkliwy w porównaniu do zakazania podejmowania poszczególnych czynności związanych z reprezentacją i prowadzeniem spraw. Takie podejście do problemu prowadzi do wniosku, że fakt uprawdopodobnienia roszczenia i interes prawny są różnie oceniane w takich samych sytuacjach, które mają taki sam wpływ na prawidłowośd działania spółki, na jej sytuację majątkową i możliwe straty, a także możliwośd przetrwania na rynku. Jednocześnie prezentowane przez Sąd Apelacyjny stanowisko zmusza do każdorazowego występowania z kolejnymi wnioskami o zabezpieczenie w przypadku pojawienia się nowego zagrożenia. Powyższe kłóci się z podstawowym celem postępowania zabezpieczającego, tj. z zapobieganiem wystąpieniu szkodliwych skutków i umożliwia uprawnionemu jedynie reagowanie dopiero po ich pojawieniu się. Niekonsekwencję prezentowanych przez Sąd Apelacyjny stanowisk podkreśla dodatkowo twierdzenie tego Sądu, że w spółce istnieją prawidłowo powołane organy (funkcjonujące jeszcze przed odbyciem spornego NWZA), a stan dwuwładzy jest sytuacją nienaturalną. Sposobem wyeliminowania tej dwuwładzy może byd właśnie jednoznaczne ustalenie, na czas toczącego się procesu, że wobec uprawdopodobnienia tak poważnych uchybieo w podejmowaniu uchwał, działanie organów wywodzących z nich swoje umocowanie powinno byd wyłączone w całości, a nie tylko w pewnym zakresie. Pamiętad także należy, że obowiązany może w każdym czasie wnosid o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu, jeśli tylko zmienią się okoliczności (np. prowadzone postępowanie dowodowy będzie jednak przekonywad, że uchwały podjęto zgodnie z prawem). Jednocześnie kazuistyczne zakazy wymienione w postanowieniach o zabezpieczeniu mogą stanowid zachętę do podejmowania dalszych szkodliwych dla spółki czy wspólnika działao przez osoby, co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieostwo, że nie zostały prawidłowo powołane w skład organu. IV. Wnioski dla praktyki Komentowane orzeczenie z jednej strony zasługuje na pełną aprobatę i stanowid może ważną wskazówkę zarówno dla uczestników postępowania, w którym zaskarżono uchwały organów spółki kapitałowej jak i dla Sądów, które muszą 8

9 zmierzyd się z wnioskami o zabezpieczenie w tego typu (często skomplikowanych) sporach. Stanowisko Sądu Apelacyjnego pozwala na stwierdzenie, że ocena interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia (przy jednoczesnym uprawdopodobnieniu roszczenia) powinna uwzględniad potencjalny (często nieodwracalny) wpływ działao kwestionowanych organów na sytuację ekonomiczną spółki, na jej prawidłowe funkcjonowanie, a nawet na przetrwanie zawieruchy związanej z próbą wrogiego przejęcia. O skali potencjalnych zagrożeo może natomiast świadczyd charakter podjętych przez kwestionowane uchwały zmian w omawianej sprawie były one bardzo daleko idące, co wręcz motywowało do udzielenia zabezpieczeo zgodnie z wnioskiem. Z drugiej jednak strony komentowane orzeczenie może zachęcad Sądy do zachowania zbędnej, jak się wydaje wstrzemięźliwości w udzielaniu zabezpieczenia, ograniczając je tylko do poszczególnych czynności kwestionowanych organów, co wydaje się działaniem nieprawidłowym i nie zapewniającym należytej ochrony uprawnionemu, w szczególności w sytuacji, gdy uprawdopodobniono (w zgodnej ocenie Sądów obu instancji), że uchwały o powołaniu członków organu są wadliwe (nie istnieją lub są nieważne). W takim wypadku nie sposób mówid o obciążeniu pozwanego ponad miarę czy o paraliżu spółki, na które często powołują się Sądy odmawiające udzielenia zabezpieczenia poprzez zakazanie jakiejkolwiek aktywności kwestionowanego organu. * Informujemy, że w analizowanej sprawie radcowie prawni z kancelarii prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy radcowie prawni sp. p. byli pełnomocnikami spółki. Praktyka Zabezpieczenie prawa do nieruchomości pod inwestycję w farmę wiatrową - o czym należy pamiętad Alicja Piskorz aplikantka radcowska w Kancelarii Prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy I. Uwagi wprowadzające Energia odnawialna w całej Europie stopniowo powiększa swój udział w rynku energetycznym. W Polsce sektor ten nie ma jeszcze tak dużego znaczenia, niemniej jednak regulacje prawne oraz warunki ekonomiczne powoli tworzą solidną podstawę do eksploatacji zasobów energetycznych wiatru. Z uwagi na fakt, że farma wiatrowa jest kosztowną inwestycją, która wymaga kompleksowej struktury i jest opłacalna tylko wtedy, jeżeli koszty jej powstania oraz eksploatacji zwrócą się inwestorowi, powinna ona przez określony czas wytwarzad energię. Powyższe jest możliwe tylko wtedy, gdy inwestor wybierze grunty, które będą odpowiadały charakterowi planowanej inwestycji oraz prawo do gruntów zostanie w należyty sposób zabezpieczone. Tym samym, już na początku planowanej inwestycji inwestor staje przed wyzwaniem zapewnienia oraz zabezpieczenia 9

10 gruntu, na którym ma zostad zlokalizowana inwestycja. Przy dokonywaniu wyboru terenu inwestorzy powinni brad pod uwagę warunki wietrzności oraz wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu i architektury krajobrazu. Teren, na którym ma zostad zlokalizowana inwestycja powinien byd terenem otwartym, oddalonym od wysokiej zabudowy oraz skupisk leśnych. Najczęściej wybierane są tereny rolne: łąki, pastwiska, pola uprawne oraz nieużytki. Ponadto, zabezpieczone grunty powinny stanowid kompleks nieruchomości, który swoim obszarem będzie odpowiadał wielkości planowanej inwestycji. Warto również zasygnalizowad, że wybierając obszar, na którym będzie umiejscowiona farma wiatrowa, inwestor powinien pamiętad, iż oprócz zabezpieczenia prawa do gruntu, na którym będzie ulokowana sama turbina wiatrowa, powinien również zabezpieczyd prawo do gruntu, na którym będzie znajdowad się infrastruktura towarzysząca inwestycji, w szczególności: II. 1. stacja transformatorowa; 2. kable energetyczne doziemne łączące elektrownie z stacją transformatorową; 3. infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca nadzór eksploatacyjny; 4. drogi dojazdowe i place montażowe (na okres budowy) umożliwiające dowóz elementów konstrukcyjnych elektrowni. Umowa dzierżawy najczęściej spotykaną konstrukcją prawną dla zabezpieczenia gruntów pod farmy wiatrowe W Polsce najczęściej spotykaną konstrukcją prawną zabezpieczającą prawo inwestora do gruntu jest długoterminowa umowa dzierżawy. Ważnym jest, aby umowa dzierżawy została skonstruowana w sposób przemyślany i staranny, odpowiadający interesom obu stron. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddad dzierżawcy grunt do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacid wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art Kodeksu cywilnego, dalej jako KC ). Umowa dzierżawy może byd przy tym zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 lat (po którym to poczytuje się ją za zawartą na czas nieoznaczony, art KC), co odpowiada potrzebom większości inwestycji w farmy wiatrowe. Warto zwrócid uwagę na fakt, że umowa dzierżawy różni się od umowy najmu tym, iż daje dzierżawcy prawo do używania oraz w odróżnieniu od umowy najmu pobierania pożytków z gruntu. Ma to doniosłe znaczenie dla inwestora (dalej także jako dzierżawca ), gdyż w razie braku przyznania prawa do pobierania pożytków, umowa dzierżawy może zostad uznana za umowę najmu, które stanowi mniej atrakcyjną formę umowy uprawniającej do korzystania z gruntu, albowiem najem zawarty z osobą, która nie jest przedsiębiorcą (praktyka pokazuje, iż z takimi osobami są najczęściej zawierane umowy pod inwestycje w farmy wiatrowe) na czas dłuższy niż lat dziesięd poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony (art KC), co oznacza, że może byd wypowiedziany przez wynajmującego, czyli de facto rodzi ryzyko, że dzierżawca w trakcie realizacji inwestycji może pozostad bez prawa do gruntu. III. O czym należy pamiętad przy konstruowaniu umowy dzierżawy pod inwestycję farmy wiatrowej Z punktu widzenia inwestora jedną z najistotniejszych funkcji umowy dzierżawy jest skuteczne zabezpieczenie jego prawa do niezakłóconego korzystania z gruntu na możliwie najdłuższy okres. Umowa powinna zostad zawarta na czas oznaczony, obejmujący cały okres przewidywanej komercyjnej eksploatacji farmy wiatrowej. Praktyka pokazuje, że umowy dzierżawy najczęściej są zawierane na lat. Dodatkowym atutem zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony jest to, iż strony mogą ograniczyd możliwośd jej wypowiedzenia przed upływem okresu, na który została zawarta, wyłącznie do wypadków enumeratywnie wskazanych w umowie. Tym samym, w interesie obu stron leży, aby umowa precyzyjnie określała przypadki rażących jej naruszeo, których zaistnienie spowoduje powstanie uprawnienia do jej wypowiedzenia. Takie sformułowanie umowy stanowi dla inwestora gwarancję trwałości jego prawa do gruntu i pewnośd, że umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie w razie naruszenia postanowieo umownych. Z kolei, wydzierżawiający zyskuje gwarancję, że inwestor będzie przestrzegał umowy, aby nie narazid się na ryzyko jej wypowiedzenia. Dla inwestora najkorzystniejszym jest ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy do przypadków zalegania z czynszem dzierżawnym (por. art. 703 KC), bądź wykorzystywania wydzierżawionych gruntów w innym celu, aniżeli wskazanym w umowie dzierżawy (por. art. 696 KC). Ponadto, w celu należytego zabezpieczenia 10

11 interesów inwestora, umowa powinna przewidywad, że dzierżawca ma odpowiedni czas do naprawienia ewentualnych naruszeo postanowieo umownych, co może skutecznie umożliwid zapobieżenie wypowiedzeniu przez wydzierżawiającego umowy (tzw. okres naprawczy). Kolejnym istotnym elementem umowy dzierżawy jest należyte określenie wysokości czynszu. Czynsz powinien byd ustalony w takiej wysokości, aby nie krzywdzid wydzierżawiającego (który jest stroną słabszą umowy, z reguły osobą fizyczną) i jednocześnie nie powinien byd zbyt wygórowany, aby inwestycja była opłacalna. Z uwagi na fakt, iż budowa farmy wiatrowej najczęściej finansowana jest przez banki, należy pamiętad, aby w umowie zostało zawarte postanowienie zapewniające możliwośd ewentualnej cesji praw przysługujących inwestorowi na bank finansujący inwestycję. Ponadto, w umowie powinno zostad wskazane, iż urządzenia wchodzące w skład farmy wiatrowej nie są elementami składowymi nieruchomości i stanowią odrębny przedmiot własności. Powyższe postanowienie ma znaczenie w szczególności dla możliwości zaciągnięcia kredytu przez dzierżawcę na przeprowadzenie inwestycji. Banki bowiem z reguły wymagają, aby zostało ustanowione zabezpieczenie kredytu na urządzeniach wchodzących w skład farmy wiatrowej, co byłoby niemożliwe, gdyby w umowie nie zostało zawarte wyżej wskazane postanowienie. Nie mniej ważnym pozostaje również uregulowanie w umowie kwestii związanych z wydaniem nieruchomości po upływie okresu dzierżawy, w tym warunków usunięcia i zabrania obiektów wzniesionych w okresie korzystania z terenu przez inwestora. IV. Forma umowy dzierżawy zapewniająca należyte zabezpieczenie prawa do gruntu Kolejną istotną kwestią związaną z zabezpieczeniem prawa do gruntu pod inwestycję w farmę wiatrową jest forma, w jakiej powinna zostad zawarta umowy dzierżawy. Wskazad bowiem należy, iż w razie zbycia wydzierżawionej rzeczy (gruntu) w czasie trwania dzierżawy nabywca wstępuje w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy (dotychczasowego wydzierżawiającego); może jednak wypowiedzied dzierżawę z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia (art. 694 KC w zw. z art KC). Powyższe rodzi ryzyko, że dzierżawca w trakcie realizacji inwestycji pozostanie bez prawa do gruntu. Skutek ten można jednak w stosunku do umów zawartych na czas oznaczony wyłączyd poprzez zawarcie umowy dzierżawy w formie pisemnej i z datą pewną oraz jeżeli przedmiot dzierżawy został dzierżawcy wydany (art KC). W razie spełnienia wyżej wskazanych przesłanek nabywca nieruchomości będzie mógł wypowiedzied umowę wyłącznie w sytuacjach wskazanych w umowie. Należy dodad, że ten sam efekt dzierżawca nieruchomości może uzyskad poprzez wpisanie dzierżawy do księgi wieczystej. Jednakże, aby wpisad dzierżawę do księgi wieczystej umowa dzierżawy musi byd zaopatrzona w podpisy notarialnie poświadczone (art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Niestety w pewnych sytuacjach związanych z ogłoszeniem upadłości wydzierżawiającego istnieje ryzyko utraty przez inwestora przedmiotu umowy dzierżawy. Na podstawie zarządzenia sędziego-komisarza syndyk może bowiem wypowiedzied umowę dzierżawy nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy upadłości albo gdy czynsz dzierżawy odbiega od przeciętnych czynszów za dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju (art. 109 ust. 1 Prawo upadłościowego i naprawcze, dalej także jako PrUpNapr ). Inwestor może wówczas jedynie dochodzid w postępowaniu upadłościowym odszkodowania z powodu rozwiązania umowy dzierżawy przed terminem, co należy uznad za uprawnienie jedynie teoretyczne i zupełnie niewystarczające. Opisane powyżej ryzyko nie występuje, gdy wydzierżawiającym grunt jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne (co w praktyce dośd często się zdarza), albowiem zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego nie można bowiem w obecnym stanie prawnym ogłosid upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne (art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b PrUpNapr). V. Należyte zweryfikowanie tytułu prawnego do gruntu wydzierżawiającego Koocząc warto zasygnalizowad, iż zawarcie umowy dzierżawy powinno zostad poprzedzone dokładną weryfikacją tytułu prawnego osoby władającej gruntem, który ma zostad przedmiotem umowy. W tym kontekście szczególnie ważna jest uprzednia analiza księgi wieczystej, aktualnego wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, która pozwoli ustalid krąg osób uprawnionych do zawarcia umowy dzierżawy oraz prawidłowo określid położenie i obszar nieruchomości, na której ma zostad zlokalizowana planowana inwestycja. 11

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

dr Radosław L. Kwaśnicki

dr Radosław L. Kwaśnicki POJĘCIE DUE DILIGENCE I ZNACZENIE W DIAGNOZIE PRZEDSIĘBIORSTWA STRATEGICZNE, FINANSOWE I PODATKOWE DUE DILIGENCE dr Radosław L. Kwaśnicki MOTTO Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CSK 98/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 65/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 września 2011 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r. Ad. 4 porządku obrad NWZ Uchwała nr 1/2014 PKP CARGO S.A. z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00 członkiem. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZJNEGO WALNEGO IDEA BANK S.A. (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 Spółki Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Zgodnie z ogólną zasadą składania oświadczeń woli o ile ustawa nie przewiduje odrębnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Kielce, 31 marca 2010 r.

Kielce, 31 marca 2010 r. Kielce, 31 marca 2010 r. 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 296/14. Dnia 9 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 296/14. Dnia 9 października 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 296/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2014 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Elżbieta Fijałkowska w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 lutego 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU OGŁOSZENIE ZARZĄDU HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU Zarząd spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 1201/00

Wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 1201/00 Wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 1201/00 Przepisy art. 50 1 i art. 51 3 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz.

Bardziej szczegółowo

wyrażonych w szczególności w złożonych w toku postępowania zobowiązaniach dotyczących ich funkcjonowania.

wyrażonych w szczególności w złożonych w toku postępowania zobowiązaniach dotyczących ich funkcjonowania. Biała Księga prowadzonego przed Komisją Nadzoru Bankowego postępowania z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH

Bardziej szczegółowo

wyrażonych w szczególności w złożonych w toku postępowania zobowiązaniach dotyczących ich funkcjonowania.

wyrażonych w szczególności w złożonych w toku postępowania zobowiązaniach dotyczących ich funkcjonowania. Biała Księga prowadzonego przed Komisją Nadzoru Bankowego postępowania z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 713/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 marca 2002 r. I PKN 56/01

Wyrok z dnia 19 marca 2002 r. I PKN 56/01 Wyrok z dnia 19 marca 2002 r. I PKN 56/01 Przepis art. 41 1 2 k.p. dotyczy tylko wypowiedzenia terminowych umów o pracę zawartych przed ogłoszeniem upadłości lub wszczęciem postępowania zmierzającego do

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 47/11. Dnia 25 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 47/11. Dnia 25 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 47/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 477/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 czerwca 2014 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

NAJEM DZIERŻAWA LEASING

NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM DZIERŻAWA LEASING NAJEM Tomasz A. Winiarczyk definicja najmu Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 641/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 maja 2010 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego

POSTANOWIENIE. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej. skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego Sygn. akt V CSK 127/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 listopada 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., II CKN 1327/00

Wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., II CKN 1327/00 Wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., II CKN 1327/00 Dług, który w chwili ustanowienia jego zabezpieczenia był wymagalny, a wierzyciel odroczył termin jego zapłaty ze względu na otrzymane zabezpieczenie nie

Bardziej szczegółowo

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników.

Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników. Upadłość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a zwołanie i kompetencje walnego zgromadzenia wspólników. Co się dzieje z kwestią Walnego Zgromadzenia Wspólników, jeśli ogłoszono upadłość obejmująca

Bardziej szczegółowo

podmioty niejednokrotnie przeprowadzają proces reaktywacji", rozumianej jako zjawisko przejawiające się w swoistym odżywaniu" przedwojennych spółek

podmioty niejednokrotnie przeprowadzają proces reaktywacji, rozumianej jako zjawisko przejawiające się w swoistym odżywaniu przedwojennych spółek Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym ma na celu uregulowanie sytuacji prawnej spółek prawa handlowego wpisanych w dawnych rejestrach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.)

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.) Sygn. akt VI ACa 942/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 354/11. Dnia 4 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 354/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 kwietnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe Zasady, warunki tworzenia banków. Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności bankowej? Jak można podzielić te

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

IBSM S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27/310, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami UCHWAŁA NR 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Wolna

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Ewa Wolna Sygn. akt I PK 23/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2014 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSA Piotr Prusinowski SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz Sygn. akt II CK 37/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Teresa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 grudnia 2009 roku UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA nr 1 Hutmen S.A. we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 12 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Treść uchwał Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przez aklamację dokonało wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo