Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne"

Transkrypt

1 Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa

2 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana nak³adem Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d Rysunki: Ma³gorzata Zmys³owska Opracowanie graficzne: CRESCO Agencja Reklamowo-Wydawnicza Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d Pl. Powstañców Warszawy Warszawa telefaks (0-22) Warszawa, 2004 ISBN

3 WSTÊP Czemu s³u y ten Poradnik? Prezentujemy Pañstwu Poradnik inwestora fundusze inwestycyjne. Celem tego Poradnika jest przedstawienie podstawowych informacji o konstrukcji funduszy inwestycyjnych, ich funkcjonowaniu, zaletach inwestowania, a tak e wyjaœnienie, krok po kroku, zasad przystêpowania do funduszu. Do kogo jest skierowany? Nasz Poradnik jest skierowany do osób, które poszukuj¹ nowych form inwestowania, a które nie inwestowa³y dot¹d w tytu³y uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Czego mo na siê z niego dowiedzieæ? Witam! Jestem Pan Kapita³ek. Bardzo mi mi³o Ciebie poznaæ. Pragniemy wskazaæ mo liwoœci inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz nowe formy zwi¹zane z dystrybucj¹ w Polsce tytu³ów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Opracowuj¹c Poradnik, staraliœmy siê przejrzyœcie przedstawiæ wszelkie zagadnienia, które mog¹ byæ niezrozumia³e dla osób nie zajmuj¹cych siê na co dzieñ rynkiem kapita³owym. Wyjaœnienie podstawowych terminów zwi¹zanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych znajdziecie Pañstwo w S³owniczku koñcz¹cym opracowanie*. Stan prawny dotycz¹cy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym zasady tworzenia oraz funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych jest ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz ), która zast¹pi³a przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych. Nowa ustawa, która wesz³a w ycie 1 lipca 2004 r. utrzyma³a wiêkszoœæ dotychczasowych regulacji, wprowadzi³a jednoczeœnie szereg istotnych zmian w zakresie dopuszczalnych typów i konstrukcji funduszy inwestycyjnych, procedur tworzenia oraz zasad ich funkcjonowania, a tak e praw i obowi¹zków uczestników funduszu. Tekst nowej ustawy, jak równie inne informacje dotycz¹ce dzia³aj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funduszy inwestycyjnych znajdziecie Pañstwo w serwisie internetowym Komisji pod adresem: * Terminy zamieszczone w S³owniczku, u yte po raz pierwszy w tekœcie Poradnika, zosta³y oznaczone kursyw¹, pogrubion¹ czcionk¹. 3

4 ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA UNDUSZU INWESTYCYJNEGO Konstrukcja prawna funduszu i klasyfikacja funduszy Najproœciej rzecz ujmuj¹c, fundusz inwestycyjny tworz¹ pieni¹dze, powierzone przez indywidualnych inwestorów, które s¹ zarz¹dzane w ich imieniu przez specjalistów (licencjonowanych przez Komisjê doradców inwestycyjnych). Ich zadanie polega na inwestowaniu wp³aconych do funduszu œrodków w taki sposób, aby osi¹gn¹æ jak najwiêkszy zysk dla uczestników funduszu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Istota funduszy inwestycyjnych opiera siê zatem na za³o eniu po³¹czenia œrodków (zasobów kapita³owych) indywidualnych inwestorów w celu wspólnego ich inwestowania. Mo e zainwestujê w fundusze..., ale co to w ogóle jest? W zamian za dokonane wp³aty do funduszu inwestorzy otrzymuj¹ w zale noœci od rodzaju funduszu inwestycyjnego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Ich liczba pokazuje proporcjonalny udzia³ uczestnika w maj¹tku funduszu inwestycyjnego. W trakcie funkcjonowania fundusz inwestycyjny otwarty zbywa lub odkupuje przyznane uczestnikowi jednostki na jego ¹danie, zaœ fundusz zamkniêty emituje certyfikaty inwestycyjne oraz dokonuje ich wykupu w przypadkach okreœlonych w statucie funduszu. Inwestowane przez fundusz inwestycyjny wp³aty uczestników tworz¹ jego portfel inwestycyjny. Portfel inwestycyjny jest Ÿród³em osi¹ganych przez fundusz dochodów. Dochody te przys³uguj¹ uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych tytu³ów uczestnictwa. Z ustalon¹ czêstotliwoœci¹ (z regu³y w dniach, w których odbywaj¹ siê sesje na gie³dzie) fundusz inwestycyjny ustala wartoœæ jednostek uczestnictwa, czyli oblicza wartoœæ aktywów netto funduszu przypadaj¹cych na jednostkê uczestnictwa, b¹dÿ certyfikat inwestycyjny (dzieñ wyceny). W tym celu fundusz wycenia portfel inwestycyjny, a nastêpnie dzieli jego wartoœæ przez liczbê przys³uguj¹cych wszystkim uczestnikom jednostek lub wyemitowanych certyfikatów. Wartoœæ jednostki uczestnictwa b¹dÿ certyfikatu inwestycyjnego mo e siê zmieniaæ w ka dym dniu wyceny. Wartoœæ jednostek mo - na znaleÿæ w prasie codziennej, internecie, czy telegazecie. Mno ¹c wartoœæ jednostki przez liczbê posiadanych jednostek mo emy ³atwo obliczyæ aktualn¹ wartoœæ œrodków ulokowanych w funduszu. 4

5 Jednostki uczestnictwa s¹ zbywane i odkupywane przez fundusz po cenie wynikaj¹cej z wartoœci jednostek uczestnictwa w danym dniu odpowiednio powiêkszonej lub pomniejszonej o pobieran¹ przez fundusz op³atê manipulacyjn¹. Zakoñczenie inwestowania w funduszu odbywa siê poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa lub wykupienie certyfikatów przez fundusz, albo sprzeda certyfikatów na rynku, na którym s¹ notowane, np. na gie³dzie. undusz inwestycyjny jest instytucj¹ lokuj¹c¹ pulê zebranych od uczestników œrodków pieniê nych w ró nego rodzaju papiery wartoœciowe (np. akcje, obligacje, listy zastawne) i prawa maj¹tkowe (np. nieruchomoœci) we wspólnym interesie uczestników funduszu. undusze korzystaj¹ jednak przy tym z przywilejów dostêpnych wy³¹cznie inwestorom instytucjonalnym, zaœ podstawow¹ zasad¹ polityki inwestycyjnej jest wypracowywanie na rzecz uczestników mo liwie wysokich zysków przy ograniczonym ryzyku za pomoc¹ dywersyfikacji lokat. undusz inwestycyjny w statucie deklaruje cel swojej dzia³alnoœci (pomna anie powierzonych oszczêdnoœci) oraz okreœla ramow¹ strategiê inwestowania (w jakie papiery wartoœciowe i w jakiej proporcji bêdzie inwestowa³), dziêki temu osoby wp³acaj¹ce do funduszu pieni¹dze, wiedz¹ na jakie zyski mog¹ liczyæ i jakich zagro eñ oczekiwaæ. Niektóre z tych funduszy odnotowuj¹ ponadprzeciêtne zyski! Uwaga! Nabywaj¹c jednostki uczestnictwa musimy siê upewniæ, czy zawieramy umowê dotycz¹c¹ jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dzia³aj¹cych w oparciu o ustawê o funduszach inwestycyjnych i podlegaj¹cych kontroli Komisji. Zgodnie z ustaw¹ oznaczenia fundusz inwestycyjny lub skrótu tego oznaczenia ma prawo i obowi¹zek u ywaæ w nazwie (firmie), reklamie lub do okreœlenia wykonywanej przez siebie dzia³alnoœci gospodarczej wy³¹cznie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustaw¹ (wyj¹tkiem jest Narodowy undusz Inwestycyjny utworzony w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji). Podmioty obs³uguj¹ce fundusze inwestycyjne Ze wzglêdu na fakt, e zarz¹dzanie funduszem inwestycyjnym jest procesem skomplikowanym, wymagaj¹cym podjêcia wielu ró nych czynnoœci w obs³ugê funduszu jest zaanga owanych kilka podmiotów: Towarzystwo funduszy inwestycyjnych Towarzystwo, dzia³aj¹ce w formie spó³ki akcyjnej, jest jedynym podmiotem, który jest uprawniony do tworzenia funduszy, zarz¹dzania nimi oraz reprezentowania ich w stosunkach z osobami trzecimi. Innymi s³owy, towarzystwo jako organ funduszu podejmuje wszelkie 5

6 dzia³ania konieczne dla prawid³owego funkcjonowania funduszu odpowiadaj¹c wobec uczestników funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem swych obowi¹zków w zakresie zarz¹dzania funduszem i jego reprezentacji. Niezbêdnym warunkiem prowadzenia przez towarzystwo dzia³alnoœci jest uzyskanie zezwolenia Komisji oraz posiadanie odpowiednich kapita³ów. Depozytariusz Depozytariuszem mo e byæ tylko bank z siedzib¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddzia³ zagranicznej instytucji kredytowej posiadaj¹cy siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. Wybór depozytariusza przez fundusz zatwierdza Komisja. Do podstawowych obowi¹zków depozytariusza nale y przede wszystkim prowadzenie rejestru aktywów funduszu oraz kontrolowanie na bie ¹co prawid³owoœci zarz¹dzania funduszem i ustalania wartoœci aktywów netto funduszu, a tak e wystêpowanie w imieniu uczestników funduszu, na drogê s¹dow¹ z powództwem przeciwko towarzystwu. Agent transferowy Agent transferowy jest instytucj¹, która prowadzi rejestry uczestników dla funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem tego rejestru, agent transferowy dokonuje bie ¹cego uaktualniania salda rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników (zmiany danych, przyjmowanie pe³nomocnictw), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i œrodków pieniê nych. Do agenta transferowego nale y te utrzymywanie kontaktu z uczestnikami, przekazywanie im potwierdzeñ realizacji zleconych dyspozycji i zlecanie przekazywania œrodków pieniê nych z umorzeñ jednostek uczestnictwa. Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa W proces dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mo e byæ zaanga owanych kilka podmiotów. undusze zbywaj¹ jednostki uczestnictwa bezpoœrednio, za poœrednictwem towarzystwa, domu maklerskiego albo podmiotu, który uzyska³ zezwolenie Komisji na poœredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Mo liwa jest tak e dystrybucja jednostek uczestnictwa za poœrednictwem osób fizycznych, które s¹ zwi¹zane z towarzystwem, z domem maklerskim lub innym dystrybutorem odpowiedni¹ umow¹ zlecenia lub agencji. W celu ochrony uczestników funduszy przed nieuczciwymi poœrednikami ustawa wprowadzi³a zakaz przyjmowania przez te osoby wp³at inwestorów na nabycie jednostek uczestnictwa. Towarzystwo, dom maklerski albo inny dystrybutor To chyba tutaj...? ponosz¹ odpowiedzialnoœæ administracyjnoprawn¹ za nieprawid³owe dzia³ania tych osób. Zatem w razie stwierdzenia nieprawid³owoœci powinniœmy powiadomiæ odpowiedni podmiot oraz Komisjê. 6

7 KORZYŒCI WYNIKAJ CE Z OSZCZÊDZANIA W UNDUSZACH INWESTYCYJNYCH Korzyœci z inwestowania w fundusze inwestycyjne jest wiele, ze wzglêdu na liczne zalety, jakie niesie za sob¹ taka forma inwestycji. Inwestowanie w funduszach zapewnia bezpieczeñstwo powierzonych œrodków, p³ynnoœæ inwestycji, profesjonalne zarz¹dzanie, relatywnie wy sz¹ dochodowoœæ i ni sze koszty oraz rozproszenie ryzyka inwestycyjnego w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na gie³dzie. undusze inwestycyjne generuj¹ stosunkowo wysokie dochody na tle tradycyjnych form inwestowania, w szczególnoœci lokat bankowych. Dalszy spadek oprocentowania lokat bankowych powoduje, e coraz wiêksza liczba Polaków przenosi swoje oszczêdnoœci do funduszy. Widoczny jest w tym zakresie znacz¹cy wzrost popularnoœci oszczêdzania w funduszach. W porównaniu z tradycyjnymi formami oszczêdzania, fundusze cechuj¹ siê szeregiem zalet: undusz inwestycyjny jest najlepsz¹ form¹ lokowania nadwy ek finansowych dla osób, które nie dysponuj¹ czasem na indywidualne poszukiwanie najkorzystniejszych inwestycji, b¹dÿ nie s¹ ekspertami na rynku kapita³owym. Nie musimy byæ specjalistami w zakresie inwestowania, wystarczy, e okreœlimy swoj¹ sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie wymaga du ej wiedzy o rynkach kapita³owych. Niezale nie bowiem od tego który fundusz wybierzemy zawsze bêdziemy mieæ zagwarantowane profesjonalne zarz¹dzanie naszymi œrodkami poprzez us³ugi doœwiadczonych specjalistów. Inwestowanie za poœrednictwem funduszu inwestycyjnego wi¹ e siê z ni szymi kosztami funkcjonowania na rynku kapita³owym w stosunku do tych, które ponieœlibyœmy inwestuj¹c samodzielnie. Koszty funkcjonowania funduszu rozk³adaj¹ siê bowiem na wielu uczestników. Zwykle drobni inwestorzy nie posiadaj¹ odpowiednich œrodków, które zapewni³yby rentownoœæ inwestycji przy danym poziomie kosztów na rynku. undusz jako du y inwestor ma wp³yw na poziom kosztów swego funkcjonowania na rynku, co pozwala na negocjowanie warunków przy zakupie poszczególnych instrumentów finansowych (czyli kupowanie ich po ni szej cenie, ni w przypadku inwestowania przez poszczególnych uczestników oddzielnie), co przek³ada siê na wy sz¹ rentownoœæ inwestycji. Ze wzglêdu na wielkoœæ zgromadzonego w funduszu kapita³u, fundusz ma mo liwoœæ udzia³u w operacjach kapita³owych dostêpnych jedynie dla znacz¹cych inwestorów lub dla inwestorów instytucjonalnych. Mo e zatem braæ udzia³ w operacjach rynku pieniê nego, uczestniczyæ w przetargach na bony skarbowe i obligacje, nabywaæ du e pakiety akcji na rynku pierwotnym. 7

8 Œrodki gromadzone przez fundusz pozwalaj¹ na nabycie wiêkszej liczby ró norodnych instrumentów finansowych (dywersyfikacja portfela), dziêki czemu fundusz dokonuje rozproszenia ryzyka bardziej efektywnie ni inwestor indywidualny. Powoduje to zmniejszenie obci¹ enia posiadanego portfela inwestycyjnego ryzykiem indywidualnym zwi¹zanym z poszczególnymi instrumentami. undusze charakteryzuj¹ siê elastycznoœci¹ oferty - mamy mo liwoœæ wyboru funduszu charakteryzuj¹cego siê zasadami dywersyfikacji portfela, strategi¹ inwestycyjn¹, poziomem ryzyka i dochodowoœci¹, odpowiadaj¹cymi naszym indywidualnym preferencjom. undusze s¹ tak e efektywnym sposobem konstruowania elastycznej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i nowoczesnej strategii budowy d³ugookresowych planów inwestowania. Mo liwoœæ korygowania celów i zasad oszczêdzania jest dodatkow¹, istotn¹ zalet¹ funduszy. Nie musimy dysponowaæ odpowiednio du ym kapita³em, aby staæ siê uczestnikiem funduszu. W wielu funduszach wysokoœæ minimalnej wp³aty na jednostki uczestnictwa jest ustalona na poziomie mo liwym do zaakceptowania nawet przez inwestorów niezamo nych co umo liwia inwestowanie stosunkowo niewielkich kwot. Samodzielne inwestowanie na gie³dzie przez takie osoby by³oby praktycznie niemo liwe ze wzglêdu na poziom kosztów inwestycyjnych. Wiêkszoœæ funduszy pozwala na lokowanie nawet niewielkich kwot. Minimalna pierwsza wp³ata wynosi zazwyczaj 100 z³otych, zaœ kolejne wp³aty mog¹ byæ nawet ni sze. Powoduje to du ¹ dostêpnoœæ jednostek uczestnictwa dla inwestorów indywidualnych. Przy tak niewielkich œrodkach przeznaczonych na inwestowanie, nie mo na w zasadzie myœleæ o samodzielnym inwestowaniu, np. na gie³dzie ze wzglêdu na stosunkowo wysokie ceny akcji i prowizji maklerskich. Mo emy wybraæ dogodny dla siebie moment na rozpoczêcie inwestycji i nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu otwartym (w funduszu zamkniêtym zapisy mog¹ byæ dokonywane tylko w terminach przyjmowania zapisów), co oznacza szybki dostêp do mo liwoœci inwestycyjnych. Wyjœcie z inwestycji w jednostki uczestnictwa równie zale y od indywidualnej decyzji, poniewa fundusz inwestycyjny otwarty ma obowi¹zek odkupywania jednostek uczestnictwa na ka de ¹danie uczestnika. Oznacza to, e mo emy za ¹daæ odkupienia jednostek przez fundusz w dowolnej, dogodnej dla siebie chwili (dla porównania w przypadku lokat bankowych zerwanie umowy przed wygaœniêciem terminu zazwyczaj powoduje utratê odsetek). undusze oferuj¹ tak e mo liwoœæ konwersji, czyli swobodnego przenoszenia zainwestowanych œrodków pomiêdzy funduszami w ramach jednej rodziny funduszy, która umo liwia bie ¹ce reagowanie na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê na rynku kapita³owym. undusz jest tak¹ form¹ inwestowania, która w ka dym aspekcie s³u y bezpieczeñstwu pomna ania pieniêdzy. Poniewa fundusz jest instytucj¹ zaufania publicznego, jego dzia³alnoœæ lokacyjna zosta³a poddana wielu ograniczeniom ustawowym w celu zapobie enia podejmowania przez zarz¹dzaj¹cych portfelem inwestycyjnym funduszu nad- 8

9 miernego ryzyka. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie maj¹ ponadto bezpoœredniego dostêpu do œrodków ulokowanych w funduszach, którymi zarz¹dzaj¹. undusz stanowi bowiem odrêbn¹ masê maj¹tkow¹ w stosunku do towarzystwa. Wyeliminowanie ryzyka bankructwa funduszu inwestycyjnego zwiêksza znacznie bezpieczeñstwo powierzonych œrodków, ale nie ochroni nas ca³kowicie przed ryzykiem inwestycyjnym zwi¹zanym z charakterem lokat funduszu. unduszem zarz¹dzaj¹ wysokiej klasy specjaliœci od rynków finansowych. Kwalifikacje oraz przygotowanie zawodowe tych osób, a tak e cz³onków zarz¹du i rady nadzorczej towarzystwa podlega wnikliwej ocenie Komisji. Jednostka uczestnictwa mo e byæ przedmiotem zastawu stosowanego jako zabezpieczenie oznaczonych wierzytelnoœci. W czym mogê pomóc? Nie mam czasu na monitorowanie rynku a chcia³bym ulokowaæ swoje oszczêdnoœci w funduszu, jakie mam mo liwoœci? undusze inwestycyjne œwiadcz¹ dodatkowe us³ugi na rzecz uczestników. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klientów towarzystwa proponuj¹ wiele dodatkowych udogodnieñ, w tym: uczestnictwo w premiowanych ni szymi op³atami ró nego rodzaju programach systematycznego oszczêdzania (je eli zale y nam na d³ugotrwa³ym, systematycznym oszczêdzaniu), prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych, bêd¹cych form¹ zabezpieczenia emerytalnego, dokonywanie wp³at w walutach obcych, otwieranie kilku rachunków (zwanych rejestrami) dla jednej osoby oraz wspólnych rejestrów ma³ eñskich, oferowanie przez towarzystwo dodatkowych œwiadczeñ pieniê nych na rzecz uczestników, którzy zadeklaruj¹ znaczne wp³aty do funduszu, ustanowienie zapisu (dyspozycji na wypadek œmierci uczestnika) posiadanych przez uczestnika œrodków na rejestrze na rzecz innej osoby lub grupy osób. Wiêkszoœæ towarzystw utrzymuje bliski kontakt z uczestnikami, wysy³aj¹c regularnie broszury informacyjne i umieszczaj¹c materia³y edukacyjne na stronach internetowych. Towarzystwa umo liwiaj¹ korzystanie z bezp³atnej infolinii, sk³adanie zleceñ za pomoc¹ telefonu, faksu lub internetu, dokonywanie konwersji miêdzy funduszami, dokonywanie wp³at przelewem bankowym, czy automatyczne odkupywanie jednostek uczestnictwa. 9

10 RODZAJE UNDUSZY INWESTYCYJNYCH undusz inwestycyjny mo e byæ utworzony jako: fundusz otwarty, specjalistyczny fundusz otwarty, fundusz zamkniêty. Obecnie istniej¹ce fundusze mieszane i specjalistyczne zamkniête musz¹ przekszta³ciæ siê w fundusze zamkniête do 1 lipca 2005 r. Takie przekszta³cenie nie spowoduje naruszenia interesu uczestników tych funduszy, gdy wszystkie ich prawa zostan¹ zachowane. Ka dy rodzaj funduszu charakteryzuje siê nieco inn¹ konstrukcj¹ prawn¹ oraz mo liwoœciami inwestycyjnymi. Polskie fundusze mog¹ ró niæ siê od siebie: rodzajem tytu³u uczestnictwa w funduszu undusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny otwarty zbywaj¹ i odkupuj¹ na ¹danie uczestnika jednostki uczestnictwa. Posiadaj¹ zmienn¹ liczbê uczestników oraz zmienn¹ liczbê jednostek uczestnictwa reprezentuj¹cych jednakowe prawa maj¹tkowe. undusz jest otwarty dla wszelkiego rodzaju uczestników i niedopuszczalne s¹ jakiekolwiek ograniczenia w tym wzglêdzie. undusze inwestycyjne zamkniête emituj¹ certyfikaty inwestycyjne bêd¹ce papierami wartoœciowymi. Liczba certyfikatów inwestycyjnych jest sta³a. undusz mo e wprowadzaæ do obrotu kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych. zakresem dopuszczalnych lokat i limitów inwestycyjnych Pod tym wzglêdem najbardziej elastyczne s¹ fundusze zamkniête, które charakteryzuj¹ siê bardzo wysokim lub wysokim stopniem ryzyka, ale jednoczeœnie swobodniejsz¹ polityk¹ inwestycyjn¹. Najmniej elastyczne s¹ fundusze otwarte. organami funduszu W funduszu otwartym jedynym organem jest towarzystwo zarz¹dzaj¹ce tym funduszem. W specjalistycznym funduszu otwartym obok towarzystwa mo e dzia³aæ, jako organ kontrolny, tak e rada inwestorów z³o ona z uczestników, o ile statut funduszu bêdzie przewidywa³ tak¹ mo liwoœæ. W funduszu zamkniêtym dzia³a rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów, w zale noœci od postanowieñ statutu. Ze wzglêdu na politykê inwestycyjn¹, metody lokowania aktywów oraz stopieñ ryzyka inwestycyjnego (wed³ug malej¹cego poziomu ryzyka) fundusze mo na podzieliæ na: fundusze agresywne (np. fundusze akcji, fundusze indeksowe, fundusze agresywnego inwestowania) fundusze zrównowa one (np. fundusze stabilnego wzrostu) 10

11 fundusze bezpieczne (np. fundusze d³u nych i wierzycielskich papierów wartoœciowych, fundusze rynku pieniê nego, fundusze obligacji) undusze agresywne (akcji) - lokuj¹ do 100% aktywów w akcje przy agresywnej polityce inwestycyjnej. Uwa ane s¹ za najbardziej ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Ryzyko jest wysokie, z powodu mo liwych znacznych wahañ wartoœci jednostki lub certyfikatu. Przynosz¹ ponadprzeciêtne wyniki w czasie hossy (wzrostu kursów gie³dowych), generuj¹c zazwyczaj znaczne straty w czasie za³amania rynku. Zagro enie to spada wraz z przed³u eniem horyzontu czasowego inwestycji. Z regu³y w d³ugim horyzoncie czasu (co najmniej 5 lat) s¹ bardziej op³acalne od innych typów funduszy. Taki du y wybór... Na który siê zdecydowaæ? undusze elastycznego inwestowania (aktywnej alokacji aktywów) - mog¹ w zale noœci od koniunktury na rynku finansowym kierowaæ œrodki pieniê ne w te segmenty rynku, gdzie mo na je najkorzystniej pomno yæ. Ich mo liwoœci inwestycyjne nie s¹ tak ograniczone, jak w przypadku klasycznych funduszy. Zarz¹dzaj¹cy funduszem mog¹ nawet zredukowaæ iloœæ akcji w portfelu inwestycyjnym do zera, jeœli koniunktura jest niekorzystna, natomiast gdy ulegnie ona poprawie, mog¹ zwiêkszaæ ich iloœæ do udzia³u maksymalnego. Niemniej, s¹ nastawione na stabilny zysk, i mog¹ byæ w œrednioterminowym okresie czasu powa n¹ konkurencj¹ dla funduszy akcyjnych. undusze zrównowa one - udzia³ akcji w portfelu tych funduszy jest z za³o enia równy z udzia³em w obligacje. Celem takiego funduszu jest stabilne d³ugoterminowe zwiêkszanie wartoœci aktywów przez ich aktywne lokowanie w papiery wartoœciowe, zarówno zwi¹zane z podwy szonym ryzykiem, jak i papiery wartoœciowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Pierwsza czêœæ portfela pracuje na zyski, szczególnie w czasie gie³dowej hossy, druga - zapewnia, e w czasie bessy (spadku kursów) nie stracimy zbyt wiele. Ryzyko zwi¹zane z tymi funduszami jest zatem œrednie, natomiast mo liwoœæ zysku jest znacznie mniejsza w porównaniu do funduszy agresywnych. Jeœli jest gorsza koniunktura na rynku, wartoœæ tych funduszy nie spada tak bardzo jak funduszy akcyjnych, ale te w momencie hossy zyskuj¹ trochê mniej ni fundusze akcji. undusze bezpieczne fundusze papierów d³u nych, które gwarantuj¹ z góry ustalone oprocentowanie. S¹ to najbezpieczniejsze fundusze. Inwestuj¹ przede wszystkim w papiery wartoœciowe o sta³ym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty d³u ne emitowane przez przedsiêbiorstwa i w³adze samorz¹dowe. undusze te nie inwestuj¹ w akcje. Przeznaczone s¹ dla osób zainteresowanych d³ugofalowym oszczêdzaniem oraz nie akceptuj¹cych ryzyka zwi¹zanego z zakupem akcji. Przynosz¹ stopê zwrotu niewiele wy sz¹ ni lokaty bankowe. 11

12 Nowe konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych W celu zapewnienia polskim inwestorom szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych i umo - liwienia im korzystania z nowoczesnych form zarz¹dzania aktywami, jakie s¹ dostêpne na œwiatowych rynkach finansowych, nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych wprowadzi³a nowe konstrukcje: undusze z ró nymi kategoriami jednostek undusze z wydzielonymi subfunduszami undusze podstawowe i powi¹zane undusze funduszy i typy funduszy inwestycyjnych: undusze rynku pieniê nego undusze portfelowe undusze aktywów niepublicznych undusze sekurytyzacyjne Z uwagi na to, e nowe typy i konstrukcje mog¹ siê wzajemnie na siebie nak³adaæ poni ej przedstawiona tabelka u³atwi inwestorom zrozumienie nowych form dzia³ania funduszy inwestycyjnych * undusz nie jest dostêpny dla inwestorów jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne tego funduszu mog¹ nabywaæ wy³¹cznie fundusze powi¹zane ** Tak, je eli fundusz stosuje politykê inwestycyjn¹ funduszu zamkniêtego 12

13 undusze z ró nymi kategoriami jednostek Konstrukcja takiego funduszu, polega na tym, e fundusz, mimo e prowadzi jednorodn¹ politykê inwestycyjn¹, tzn. tworzy jeden portfel inwestycyjny, mo e zbywaæ uczestnikom jednostki uczestnictwa ró nych kategorii. Taka konstrukcja zosta³a ju zastosowana przez niektóre fundusze inwestycyjne otwarte dzia³aj¹ce na polskim rynku. W tych funduszach mo na wyodrêbniæ dwie podstawowe grupy jednostek uczestnictwa: jednostki uczestnictwa, które bêd¹ siê ró ni³y sposobem pobierania op³at manipulacyjnych, jednostki uczestnictwa, które bêd¹ siê ró ni³y stopniem uczestnictwa ich nabywcy w obci¹ eniach aktywów funduszu. W pierwszej grupie jednostek uczestnictwa bêd¹ siê mieœci³y takie kategorie jednostek uczestnictwa, z których nabyciem lub odkupieniem wi¹ e siê koniecznoœæ uiszczenia przez uczestnika op³aty manipulacyjnej, ale op³ata ta mo e byæ uiszczona w ró nym momencie uczestnictwa w funduszu np. na wejœciu do funduszu, na wyjœciu z funduszu, na wejœciu i na wyjœciu z funduszu, przy konwersji (zamianie) jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu. Cech¹ charakterystyczn¹ jednostek tej kategorii jest to, i wartoœæ wszystkich jednostek uczestnictwa bêdzie zawsze taka sama bez wzglêdu na moment pobrania op³aty manipulacyjnej. W drugiej grupie jednostek uczestnictwa bêd¹ siê mieœci³y takie kategorie jednostek, których posiadacze bêd¹ w ró nym stopniu uczestniczyli w kosztach ponoszonych przez fundusz w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, w tym przede wszystkim w wynagrodzeniu towarzystwa za zarz¹dzanie. Bêdziemy mogli zatem wybraæ tak¹ formê ponoszenia op³at zwi¹zanych z uczestnictwem funduszu, jaka bêdzie najbardziej odpowiada³a naszym preferencjom oraz aktualnej sytuacji finansowej. undusze podstawowe i powi¹zane Konstrukcja popularnie zwana w Stanach Zjednoczonych hub&spoke (co mo na t³umaczyæ jako piasta i szprychy ) polega na tym, e towarzystwo tworzy grupê funduszy, sk³adaj¹c¹ siê z jednego funduszu podstawowego i kilku lub kilkunastu funduszy powi¹zanych, przy czym fundusz podstawowy mo e zbywaæ emitowane przez siebie certyfikaty inwestycyjne albo jednostki uczestnictwa wy³¹cznie zwi¹zanym ze sob¹ funduszom powi¹zanym, zaœ fundusze powi¹zane mog¹ nabywaæ wy³¹cznie jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego. Oznacza to, e tylko fundusz podstawowy prowadzi prawdziw¹ politykê inwestycyjn¹, dokonuj¹c lokat w papiery wartoœciowe, instrumenty rynku pieniê nego lub nieruchomoœci. undusze powi¹zane ograniczaj¹ siê jedynie do zakupu jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych funduszu podstawowego. Zastosowanie takiej konstrukcji prowadzi do tego, e portfele inwestycyjne wszystkich funduszy powi¹zanych bêd¹ takie same. Przy wyborze funduszu powi¹zanego nie powinno byæ nam zatem obojêtne, jak¹ politykê inwestycyjn¹ prowadzi fundusz podstawowy - agresywn¹, czy raczej maj¹c¹ na celu ochronê kapita³u. 13

14 undusze powi¹zane mimo, e s¹ oparte na tym samym portfelu inwestycyjnym mog¹ ró niæ siê wzglêdem siebie rozwi¹zaniami w zakresie sposobu pobierania op³at zwi¹zanych z uczestnictwem w funduszu, wysokoœci¹ op³aty za zarz¹dzanie, sposobem wyp³aty dochodów funduszu, prawami uczestników. undusze powi¹zane mog¹ zatem realizowaæ cele i oczekiwania ró nych inwestorów np. co do reinwestowania dochodów albo wyp³aty dochodów, momentu uiszczania op³aty manipulacyjnej (op³ata na wejœciu do funduszu lub na wyjœciu z funduszu ), co do sposobu uczestnictwa w op³atach obci¹- aj¹cych aktywa funduszu, itp. undusz podstawowy i fundusze powi¹zane. Konstrukcja ta, oprócz wy ej wymienionych, ma jeszcze tê zaletê, e w przypadku, gdy funduszem podstawowym bêdzie np. fundusz zamkniêty dokonuj¹cy lokat w nieruchomoœci, uczestnicy funduszu otwartego bêd¹cego funduszem powi¹zanym bêd¹ mogli poœrednio uczestniczyæ w zyskach z nieruchomoœci, co w tradycyjnych funduszach otwartych jest niemo liwe, gdy nie mog¹ one lokowaæ aktywów w nieruchomoœci. Z drugiej zaœ strony uczestnicy mog¹ zrezygnowaæ z takiej inwestycji poprzez umorzenie jednostki uczestnictwa, podczas gdy wyjœcie z bezpoœredniej inwestycji w fundusz nieruchomoœciowy jest znacznie utrudnione, gdy trzeba korzystaæ z poœrednictwa gie³dy lub znaleÿæ samemu chêtnego do odkupienia certyfikatów, je eli s¹ to certyfikaty, które nie podlegaj¹ wprowadzeniu do publicznego obrotu. undusze z wydzielonymi subfunduszami Konstrukcja ta pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których ka dy bêdzie móg³ realizowaæ w³asn¹ politykê inwestycyjn¹. Takie rozwi¹zanie dotychczas nie by³o mo liwe, gdy fundusz inwestycyjny móg³ utworzyæ tylko jeden portfel inwestycyjny. Istotê funduszu z wydzielonymi subfunduszami najlepiej oddaje jego potoczna nazwa fundusz parasolowy lub z angielskiego umbrella fund. Parasolem jest tutaj ca³y fundusz, który posiada osobowoœæ prawn¹ i mo e byæ podmiotem praw i obowi¹zków, pod parasolem zaœ znajduj¹ siê subfundusze, które w rzeczywistoœci s¹ odrêbnymi portfelami inwestycyjnymi i osobowoœci prawnej nie posiadaj¹. 14

15 Towarzystwo w ramach jednego funduszu inwestycyjnego mo e utworzyæ, dowoln¹ liczbê subfunduszy prowadz¹cych ró n¹ politykê inwestycyjn¹, np. subfunduszy specjalizuj¹cych siê w agresywnym inwestowaniu w akcje, subfunduszy, które maj¹ na celu ochronê powierzonego kapita³u, subfunduszy specjalizuj¹cych siê w inwestycjach w okreœlonych pañstwach lub na wybranych gie³dach itp. W trakcie ycia funduszu bêdzie mo liwe sta³e tworzenie nowych subfunduszy, dostosowanych do potrzeb i oczekiwañ inwestorów, oraz likwidowanie istniej¹cych w uproszczony sposób, co przyczyni siê do obni enia kosztów funkcjonowania ca³ego funduszu. Zmniejszeniu ulegn¹ równie koszty zwi¹zane z zakupem lub sprzeda- ¹ papierów wartoœciowych i dystrybucj¹ jednostek co wp³ynie na obni enie op³aty za zarz¹dzanie funduszem oraz wysokoœci op³at manipulacyjnych ponoszonych przez uczestników. Ponadto bêdziemy mogli w prosty sposób zmieniæ zakres i rodzaj inwestycji poprzez zamianê jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu nie wychodz¹c z funduszu. Poniewa ka dy subfundusz bêdzie mia³ w³asne aktywa i zobowi¹zania wartoœæ aktywów netto ka dego subfunduszu bêdzie ustalana osobno. Oznaczaæ to bêdzie, e w jednym funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa bêd¹ mia³y ró n¹ wartoœæ w zale noœci od tego, z którym subfunduszem bêd¹ zwi¹zane. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest to, e uczestnik, który naby³ jednostki uczestnictwa zwi¹zane z jednym subfunduszem nie bêdzie w adnym wypadku obci¹ any kosztami funkcjonowania innego subfunduszu, zaœ koszty dzia³alnoœci ca³ego funduszu roz³o ¹ siê proporcjonalnie na wszystkie subfundusze. undusze funduszy undusz z wydzielonymi subfunduszami. Konstrukcja ta polega na tym, e fundusz inwestycyjny tworzy jeden portfel inwestycyjny, w którego sk³ad wchodz¹ wy³¹cznie jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych, niekoniecznie tego samego towarzystwa. Zalet¹ tego typu funduszu jest to, e koszty jego funkcjonowania s¹ ni sze ni w tradycyjnych funduszach, przede wszystkim ni sze bêdzie wynagrodzenie za zarz¹dzanie funduszem. W przeciwieñstwie do funduszu lokuj¹cego w tradycyjne instrumenty takie jak akcje i obligacje, fundusz o konstrukcji funduszu funduszy nie bêdzie musia³ ponosiæ kosztów zwi¹zanych z dokonaniem szczegó³owych analiz papierów wartoœciowych i instrumentów finansowych, oraz ponosiæ kosztów transakcyjnych zwi¹zanych z ich zakupem. undusz ograniczy siê jedynie do wyboru funduszu, w którego jednostki lub certyfikaty inwestycyjne bêdzie inwestowaæ. Poprzez nabycie jednostki uczestnictwa lub certyfikatu innego funduszu fundusz funduszy bêdzie uczestniczy³ w wypracowanych przez ten fundusz zyskach. 15

16 Nowe typy funduszy undusze rynku pieniê nego W ostatnim okresie na œwiecie coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê fundusze rynku pieniê nego. undusze te s¹ przede wszystkim narzêdziem do wykorzystywania okresowych nadwy ek finansowych, s³u ¹ te zagospodarowaniu wolnych œrodków w okresach, kiedy na rynku kapita³owym panuj¹ warunki zniechêcaj¹ce do inwestycji na gie³dzie. undusze rynku pieniê nego, ze wzglêdu na œciœle okreœlone bardzo bezpieczne rodzaje lokat m.in. papiery skarbowe, krótkoterminowe obligacje lub bony handlowe, w które mog¹ inwestowaæ swoje aktywa, bêd¹ siê charakteryzowa³y na tyle niskim poziomem ryzyka, by mog³y stanowiæ dla inwestorów alternatywn¹ w stosunku do banków i równie bezpieczn¹ formê inwestowania. Z tego powodu fundusze rynku pieniê nego s¹ doskona³¹ inwestycj¹ w³aœciwie dla ka dego inwestora, zarówno drobnego, jak te inwestora dysponuj¹cego znacznymi œrodkami. undusze portfelowe undusze portfelowe mog¹ dzia³aæ w oparciu o formê prawn¹ funduszu zamkniêtego. Cech¹ charakterystyczn¹ funduszu tego typu jest mo liwoœæ ci¹g³ego emitowania i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Swoj¹ nazwê fundusz zawdziêcza temu, e jego portfel inwestycyjny mo e opieraæ siê na sk³adzie portfela indeksu gie³dowego lub sk³adzie portfela papierów wartoœciowych okreœlonym w statucie funduszu, ale nie opartym na indeksie (tzw. portfelu bazowym). Oznacza to, e przy wyborze lokat fundusz bêdzie d¹ y³ do zakupu takich papierów wartoœciowych, które bêd¹ najwierniej odzwierciedla³y zachowania indeksu gie³dowego lub portfela bazowego. Zalet¹ funduszu portfelowego jest to, e stanowi on dogodn¹ formê inwestowania dla ka dego inwestora, tak e dla inwestora indywidualnego. Ponadto fundusz ten ma mo - liwoœæ zwrotu uczestnikowi zamiast pieniêdzy pakietu papierów wartoœciowych, w proporcji okreœlonej w statucie funduszu, w przypadku umorzenia przez uczestnika certyfikatu inwestycyjnego. Taka mo liwoœæ powinna byæ bardzo ciekawa dla tych z nas, którzy s¹ zainteresowani budow¹ w³asnego portfela papierów wartoœciowych, gdy poprzez nabycie a nastêpnie umorzenie certyfikatów mog¹ oni ³atwo utworzyæ taki portfel ponosz¹c przy tym znacznie mniejsze koszty zwi¹zane z op³atami transakcyjnymi, ni gdybyœmy sami kupowali akcje czy obligacje na gie³dzie. undusze portfelowe bêd¹ dysponowa³y jeszcze jedn¹ niezmiernie atrakcyjn¹ dla uczestników ofert¹. A mianowicie, je eli zgodnie ze statutem funduszu certyfikat inwestycyjny bêdzie odzwierciedla³ œciœle okreœlony pakiet papierów wartoœciowych ka dy uczestnik funduszu, bêdzie móg³ braæ udzia³ w walnym zgromadzeniu spó³ek wchodz¹cych w sk³ad portfela inwestycyjnego funduszu i wykonywaæ prawa g³osu z akcji (okreœlonych w wystawionym przez fundusz œwiadectwie depozytowym) zgodnie z w³asnymi preferencjami. 16

17 undusze aktywów niepublicznych Podstawow¹ zasad¹ dzia³ania funduszy tego typu, na œwiecie znanych jako private equity lub venture capital jest lokowanie aktywów funduszu w akcje i udzia³y w spó³kach niepublicznych oraz przygotowywanie i wdra anie programów maj¹cych na celu podniesienie wartoœci tych spó³ek. Po osi¹gniêciu zak³adanych wyników programów restrukturyzacyjnych fundusz zbywa akcje lub udzia³y w spó³kach bêd¹cych przedmiotem lokat. W funduszach tego typu istot¹ jest wyp³acanie na rzecz uczestników przychodów funduszu uzyskiwanych niezw³ocznie po zbyciu przez fundusz danej lokaty, bez koniecznoœci reinwestowania uzyskanych œrodków. Zwykle takie fundusze s¹ tworzone na okres zbli ony do przewidywanego czasu niezbêdnego do nabycia, restrukturyzacji oraz zbycia wybranych spó³ek niepublicznych. Zazwyczaj tego typu fundusze, ze wzglêdu na cenê certyfikatu, s¹ adresowane do bardziej zamo nych i wymagaj¹cych uczestników, którzy jednoczeœnie akceptuj¹ wysokie ryzyko zwi¹zane z lokatami w jakie fundusz inwestuje. Mo liwe jest jednak takie ukszta³towanie ceny certyfikatów, aby by³y one dostêpne na gie³dzie tak e dla niezamo nych inwestorów, którzy nie boj¹ siê ryzyka. W funduszach aktywów niepublicznych, które emituj¹ certyfikaty imienne mo liwy bêdzie tak e nowy sposób zbierania œrodków do funduszu, który polega na czêœciowym op³aceniu certyfikatów inwestycyjnych w trakcie emisji certyfikatów i dop³atach na wezwanie towarzystwa, w miarê realizowania przez fundusz zamierzonej strategii inwestycyjnej. Pozwoli to na nieobci¹ anie uczestników funduszu od razu wszystkimi kosztami dzia³alnoœci funduszu. undusze sekurytyzacyjne Sekurytyzacja jest nowym pojêciem na polskim rynku kapita³owym i w uproszczeniu oznacza wyemitowanie papierów wartoœciowych w oparciu o wyodrêbnion¹ pulê wierzytelnoœci. undusz sekurytyzacyjny za pieni¹dze uzyskane od uczestników, którzy zakupi¹ wyemitowane certyfikaty inwestycyjne, nabêdzie pulê wierzytelnoœci, a nastêpnie bêdzie wyp³aca³ uczestnikom œrodki uzyskane z zaspokajania roszczeñ wynikaj¹cych z tych wierzytelnoœci. Poniewa wysokoœæ wyp³at dla uczestników oraz pewnoœæ tych wyp³at zale y przede wszystkim od rodzaju wierzytelnoœci, jakie fundusz nabêdzie, inwestycja w fundusz sekurytyzacyjny mo e byæ mniej lub bardziej ryzykowna. Bêdziemy mieli do wyboru dwa typy funduszy sekurytyzacyjnych: standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny i niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny. undusze te ró ni¹ siê od siebie konstrukcj¹ prawn¹ oraz zak³adanym poziomem ryzyka zwi¹zanego z emitowanymi przez nie certyfikatami inwestycyjnymi. Nabywc¹ certyfikatów funduszu standaryzowanego mo e byæ w zasadzie ka dy inwestor, podczas gdy uczestnikiem funduszu sekurytyzacyjnego niestandaryzowanego mog¹ byæ wy³¹cznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, chocia fundusz mo e dopuœciæ tak e uczestnictwo osób fizycznych, którzy za jeden certyfikat inwestycyjny bêd¹ w stanie zap³aciæ co najmniej równowartoœæ w z³otych euro. 17

18 CZYNNIKI MAJ CE WP YW NA WYBÓR UNDUSZU INWESTYCYJNEGO Wybór sposobów zarz¹dzania pieniêdzmi jest coraz bogatszy i w dalszym ci¹gu bêdzie siê poszerza³. Je eli odpowiemy na pytanie, czego oczekujemy, znalezienie odpowiedniej oferty bêdzie tylko kwesti¹ czasu. Zalecamy œwiadome i konsekwentne decyzje inwestycyjne i inwestowanie o precyzyjnie okreœlonym celu. Co powinien wzi¹æ pod uwagê inwestor, podejmuj¹c decyzjê o przyst¹pieniu do funduszu? Przed podjêciem decyzji dotycz¹cej inwestycji w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, powinniœmy sprecyzowaæ nasze preferencje i oczekiwania, zasiêgn¹æ niezbêdnych informacji o funduszu oraz towarzystwie zarz¹dzaj¹cym funduszem. Ka dy inwestor indywidualny powinien liczyæ siê z faktem, e inwestycje finansowe s¹ obci¹ one pewnym poziomem ryzyka, które oznacza mo liwoœæ poniesienia straty. W celu ograniczenia tego ryzyka nale y zawsze okreœliæ, jaki ewentualny poziom straty mo emy zaakceptowaæ i wychodz¹c z tego za³o enia dokonywaæ odpowiedniego wyboru. Analiza potrzeb i oczekiwañ inwestora Przed przyst¹pieniem do funduszu, powinniœmy: okreœliæ cel inwestycji, czyli na co oszczêdzamy. W zale noœci od za³o onych celów oszczêdzania, inwestowanie za poœrednictwem funduszy dostarcza wiêkszych mo liwoœci zró nicowania oczekiwanych efektów oraz ryzyka oszczêdzania. realnie oceniæ swoje mo liwoœci finansowe, sytuacjê rodzinn¹ i zawodow¹. okreœliæ horyzont czasowy inwestycji œrodków pieniê nych w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Musimy pamiêtaæ e inwestowanie w fundusze jest postrzegane raczej jako inwestycja d³ugoterminowa. Z zasady bowiem fundusze nastawiaj¹ siê na d³ugoterminowy zysk, a nie spekulowanie. Wiadomo, e im krótszy horyzont inwestycyjny, tym udzia³ akcji w naszym portfelu powinien byæ mniejszy, co zmniejsza ryzyko wahañ okresowych. Jeœli planujemy inwestycjê na krótki okres (do 1 roku) to odpowiedni bêdzie fundusz rynku pieniê nego. Inwestorzy œrednioterminowi (1-5 lat) powinni raczej wybraæ fundusze obligacji i rynku pieniê nego. Natomiast fundusze akcji, ze wzglêdu na wysokie ryzyko inwestycyjne, bêd¹ najodpowiedniejszym wyborem na d³ugi okres inwestycji (powy ej 5 lat). oceniæ realn¹ sk³onnoœæ do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego i jaki jego poziom jesteœmy w stanie zaakceptowaæ. Pamiêtajmy o tym, e wysoki poziom ryzyka wi¹ e siê z wiêkszym prawdopodobieñstwem uzyskania wy szej stopy zwrotu. okreœliæ poziom zysku, jaki oczekujemy. 18

19 Wybór odpowiedniego typu funduszu Inwestor powinien wzi¹æ pod uwagê: rodzaj funduszu i zwi¹zane z tym: mo liwoœci inwestycyjne danego rodzaju funduszu (dopuszczalne lokaty, obowi¹zuj¹ce limity inwestycyjne), sposoby i terminy wyjœcia z inwestycji w zale noœci od rodzaju tytu³u uczestnictwa funduszu, mo liwoœæ uczestnictwa w organie funduszu (radzie inwestorów lub zgromadzeniu inwestorów), a zatem mo liwoœæ wp³ywu na jego funkcjonowanie, a nawet na jego politykê inwestycyjn¹. Czy przeanalizowa³eœ to dobrze? Tak kochanie, zaryzykujê i mo e uda mi siê du o zyskaæ! Albo du o straciæ! cel inwestycyjny funduszu i zwi¹zane z tym ryzyko inwestycyjne w porównaniu z w³asnymi celami i stopniem akceptacji ryzyka. Zwróæmy uwagê, i okreœlaj¹c cel inwestycyjny statut funduszu wyraÿnie zastrzega, e fundusz nie gwarantuje jego osi¹gniêcia, a tym samym osi¹gniêcia zysku. Oznacza to, e wartoœæ jednostki uczestnictwa mo e podlegaæ wahaniom w górê i w dó³. politykê inwestycyjn¹ funduszu i zwi¹zane z tym ryzyko inwestycyjne charakterystyczne dla lokat funduszu. Musimy wzi¹æ pod uwagê sk³ad portfela wybranego funduszu na tle konkurencji. Zalecamy przy tym analizowanie czynników ryzyka zwi¹zanych z inwestycj¹ w fundusz okreœlonych w prospektach funduszy. koszty zwi¹zane z uczestnictwem w funduszu. Ka dy inwestor powinien byæ przygotowany na ponoszenie kosztów zwi¹zanych z uczestnictwem, na które sk³adaj¹ siê koszty ponoszone przez fundusz oraz op³aty manipulacyjne za zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa. Przed dokonaniem wyboru funduszu nale y zatem porównaæ nie tylko wysokoœæ op³aty manipulacyjnej, ale równie inne koszty inwestycji, jakimi obci¹ aj¹ nas poszczególne fundusze inwestycyjne. czas, na jaki fundusz zosta³ utworzony. undusze terminowe tworzone s¹ z regu³y dla osi¹gniêcia okreœlonego celu inwestycyjnego w ustalonym z góry terminie. zasady realizacji dochodów z inwestycji inwestor powinien zwróciæ uwagê, czy w trakcie istnienia funduszu s¹ przewidziane wyp³aty dochodów funduszu dla uczestników bez koniecznoœci odkupywania jednostek uczestnictwa. do kryteriów oceny funduszu nale y tak e ocena ratingowa przyznawana funduszom przez uznane specjalistyczne agencje ratingowe. Agencje te charakteryzuje niezale noœæ i du y obiektywizm. Opieraj¹ one swe oceny na znacznie dok³adniejszych informacjach ni powszechnie dostêpne na rynku, wiêc inwestorzy bior¹c je pod uwagê 19

20 Rating ocena funduszy inwestycyjnych. w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ograniczaj¹ ryzyko zwi¹zane z danymi aktywami funduszu. Nie wszystkie fundusze posiadaj¹ taki rating. Warto zwróciæ uwagê, e wysokoœæ op³at manipulacyjnych zale y w g³ównej mierze od sposobu dystrybucji jednostek uczestnictwa nabywanych przez inwestora i kosztów z tym zwi¹zanych. Op³ata manipulacyjna stanowi bowiem de facto koszt poœrednictwa dystrybutora w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i stanowi jego wynagrodzenie. Wiele funduszy umo liwia sk³adanie zleceñ przez telefon, faksem lub za poœrednictwem internetu, co wi¹ e siê z regu³y z ni szymi op³atami. Statut funduszu okreœla maksymaln¹ wysokoœæ i sposób pobierania tych op³at. Rzeczywista wartoœæ op³at manipulacyjnych ponoszonych przez uczestników okreœlona jest w tabelach op³at manipulacyjnych, dostêpnych na stronach internetowych towarzystw, w prasie oraz u dystrybutorów. Op³aty za zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa zwykle wystêpuj¹ w formie op³aty procentowej od wielkoœci wp³acanych œrodków, w polskich warunkach kszta³tuj¹ siê one na poziomie od 0% do 5,5%. Zwróæmy uwagê, czy towarzystwo pobiera op³atê manipulacyjn¹ wy³¹cznie przy zbyciu jednostek uczestnictwa, czy tak e przy ich odkupieniu. Okreœlona w statucie funduszu maksymalna wysokoœæ op³at manipulacyjnych, podlega jednak zni kom lub zwolnieniom na warunkach szczegó³owo okreœlonych w statutach funduszy, np. w zale noœci od wielkoœci powierzonych funduszowi œrodków, czy w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych. undusze organizuj¹ tak e akcje promocyjne polegaj¹ce na czasowym zwolnieniu z op³aty manipulacyjnej. Zwróæmy równie uwagê, czy towarzystwo pobiera inne op³aty manipulacyjne, zwi¹zane z uczestnictwem w funduszu op³atê za konwersjê jednostek uczestnictwa, czy op³atê za otwarcie rejestru uczestnika. Do g³ównych kosztów ponoszonych przez fundusz, obok nielimitowanych kosztów transakcyjnych i operacyjnych (tzn. prowizji i op³at transakcyjnych, podatków oraz innych op³at wymaganych przez organy publiczne), nale y wynagrodzenie towarzystwa. Wysokoœæ wynagrodzenia towarzystwa za zarz¹dzanie funduszem inwestycyjnym zale y w g³ównej mierze od rodzaju prowadzonej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej. W funduszach inwestycyjnych prowadz¹cych agresywn¹ politykê inwestycyjn¹ (np. fundusze akcyjne) wymagaj¹c¹ aktywnych dzia³añ zarz¹dzaj¹cych funduszem, koniecznoœci podejmowania decyzji inwestycyjnych i modelowania portfela inwestycyjnego funduszu, pobierana jest stosunkowo wy sza op³ata za zarz¹dzanie (do 4%), ni w funduszach o stabilnej polityce inwestycyjnej (fundusze papierów d³u nych), gdzie op³ata za zarz¹dzanie wynosi do 1,5%. 20

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda

3.3. Funkcje banku centralnego a nominalna i realna poda SPIS TREŒCI Wstêp 11 I Pieni¹dz krajowy i pieni¹dz miêdzynarodowy (Gra yna Krasowska-Walczak) 13 1 Istota i funkcje pieni¹dza Organizacja obiegu pieniê nego 13 11 Ewolucja i znaczenie pieni¹dza Teorie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne

Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne JANUSZ KOCZANOWSKI Sprzedaż internetowa wybrane zagadnienia prawne Uwagi wprowadzające Przygotowania akcesyjne Polski w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej znalaz³y swój

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer:

UMOWA RAMOWA (wersja 2/2010) - numer: Call center: 022 208 00 98, www.akcenta.pl UMOWA RAMOWA O PRZEPROWADZANIU TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH Z WARTOŒCIAMI DEWIZOWYMI Strony umowne AKCENTA CZ, a.s., z siedzib¹ w Pradze 10, U Vršovického høbitova

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU

INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Za³¹cznik nr 5 INFORMACJE OGÓLNE O RYZYKU Niniejsze informacje zawieraj¹ przegl¹d podstawowych rodzajów ryzyka zwi¹zanych z inwestowaniem w instrumenty inwestycyjne w zwi¹zku z us³ugami inwestycyjnymi

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych

Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska-Bartkiewicz Zmiany regulacji prawnych w zakresie standardów obs³ugi klientów przez poœredników ubezpieczeniowych Artyku³ zawiera informacje o nadchodz¹cych zmianach

Bardziej szczegółowo