VI KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. województwa zachodniopomorskiego. w roku szkolnym 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. województwa zachodniopomorskiego. w roku szkolnym 2009/2010"

Transkrypt

1 VI KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2009/2010 Instrukcja dla ucznia: 1. Uczeń na ostatniej stronie testu musi wpisać wylosowany przez siebie numer. 2. Test składa się z 50 pytań zamkniętych, które mają zawsze jedną prawidłową odpowiedź. 3. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 120 minut. 4. Test wypełniany jest piórem lub długopisem. 5. Prawidłową odpowiedź uczestnik zaznacza na karcie odpowiedzi, która znajduje się na ostatniej stronie, znakiem X. 6. Błędną odpowiedź uczestnik zaznacza kółkiem i zakreśla iksem prawidłową odpowiedź. 7. Uczestnicy mogą posiadać kalkulatory. Życzymy uzyskania jak najwyższych wyników i satysfakcji z udziału w konkursie!!!

2 1. Zgodnie z prawem popytu: a. wzrost cen nie ma wpływu na wielkość popytu b. wzrost cen powoduje spadek popytu i podaży c. wzrost cen powoduje spadek wielkości popytu d. wzrost wielkości popytu powoduje spadek ceny 2. Według danych GUS stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec 2009 roku wynosiła: a. 15,6% b. 21,1% c. 6,8% d. 11,9% 3. Jak nazywa się metoda zarządzania polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywaniu z nim własnej organizacji i dostosowaniu jego podejścia do warunków działania firmy? a. dywersyfikacja b. outsourcing c. reengineering d. benchmarking 4. Zdolność kredytowa to: a. możliwość spłacenia kredytu wraz z odsetkami w określonym czasie b. posiadanie stosownych zabezpieczeń kredytowych c. zdolność do udzielania kredytów dla wnioskodawców d. prawo zaciągnięcia kredytu 5. Odpowiedzialność wspólników w spółce akcyjnej za jej długi jest: a. solidarna wszystkich wspólników całym ich majątkiem osobistym b. jedynie do wysokości wniesionych przez nich wkładów c. w stosunku do zobowiązań wobec budżetu - odpowiedzialność całym majątkiem osobistym, natomiast w pozostałych przypadkach - odpowiedzialność do wysokości wniesionych do spółki wkładów d. indywidualna odpowiedzialność akcjonariuszy całym ich majątkiem osobistym 6. Ministrem finansów w Polsce obecnie jest: a. Jan Vincent Rostowski b. Hanna Gronkiewicz-Walz c. Stanisław Kluza d. Leszek Balcerowicz 7. Factoring jest to: a. termin stosowany w obrocie bankowym na określenie krótkoterminowego finansowania transakcji handlowej b. forma dokonywania rozliczeń finansowych, polegająca na wzajemnym wyrównywaniu zobowiązań i należności wynikających z dokonywanych między uczestnikami operacji bez natychmiastowego użycia środków płatniczych c. opłaty pobierane przez bank za określone czynności lub usługi d. zobowiązanie się banku do udzielenia kredytu na określony cel pod warunkiem, że ubiegający się o kredyt dopełni ściśle określonych formalności lub przedłoży wymagane dokumenty

3 8. Podatki i opłaty, które zaliczają się do dochodów gmin to: a. podatek rolny, podatek od środków transportowych b. opłata miejscowa, podatek leśny, cła c. podatek od nieruchomości, podatek obrotowy d. odpowiedź a i b 9. Wysokość górnych stawek kwotowych podatków lokalnych ulegają podwyższeniu: a. w drodze rozporządzenia Ministra Finansów b. w drodze obwieszczenia Prezesa GUS c. w drodze uchwały odpowiedniej Rady Miasta lub Gminy d. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów 10. Prowizorium budżetowe to: a. plan finansowy obejmujący najbliższe zamierzenia finansowe rządu b. plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa na określoną część roku c. plan finansowy obejmujący czas pomiędzy 15.XI a datą uchwalenia ustawy budżetowej d. plan finansowy ministerstwa 11. Na jaki czas należy złożyć kapitał oprocentowany według stopy 8% kapitalizacji złożonej rocznej, aby podwoił on swoją wartość? a. około 8 lat b. około 9 lat c. około 10 lat d. około 11 lat P 12. W wyniku wzrostu dochodów realnych krzywa popytu na dobro przesunęła się z położenia D1 do D2 (patrz rysunek poniżej). Przyjmując wszystkie założenia dla analizy statycznej rynku, określ, na podstawie poniższego rysunku - jak ukształtuje się nowa cena i ilość równowagi. a. ilość i cena równowagi spadną b. ilość równowagi wzrośnie, a cena spadnie c. ilość równowagi spadnie, a cena wzrośnie d. nie można jednoznacznie odpowiedzieć S D1 D2 Q 13. Który styl kierowania charakteryzuje się maksymalną troską zarówno o produkcję, jak i zadowolenie i morale pracowników? a. autokratyczny b. liberalny c. kompromisowy d. pragmatyczny

4 14. Definitywne przekazanie środków pieniężnych na rzecz budżetu państwa wskazuje na charakter podatku: a. nieodpłatny b. bezzwrotny c. przymusowy d. ogólny 15. Gospodarstwo domowe (GD) to: a. podmiot posiadający czynniki wytwórcze (praca, ziemia, kapitał) b. podmiot zainteresowany zakupem dóbr i usług c. podstawowa jednostka konsumpcyjna d. wszystkie ww. odpowiedzi są prawidłowe 16. Jedna z zasad racjonalnego gospodarowania to: a. zasada maksymalnych kosztów b. zasada minimalnych zysków c. zasada maksymalnych korzyści d. zasada mini-max 17. Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej na rok 2010 (z dnia r.) deficyt budżetowy na dzień r. ustalono na kwotę nie niższą niż (art. 1 punkt 3 ww. ustawy): a tys. zł b tys. zł c tys. zł d tys. zł 18. Anglojęzyczne określenie GDP (Gross Domestic Product), to odpowiednik polskiego: a. Produktu Narodowego Brutto (PNB) b. Produkt Brutto Gospodarki (PBG) c. Produkt Krajowy Brutto (PKB) d. Produkt Narodowy Netto (PNN) 19. Inwestor planuje uzyskać kredyt, który zamierza spłacić po czterech latach. Taki kredyt w banku A jest oprocentowany 12% w skali roku, a odsetki są dopisywane do długu co pół roku. Bank B oferuje oprocentowanie roczne 11% z roczną kapitalizacją odsetek, a przy zwrocie kredytu pobiera prowizję w wysokości 4% kwoty udzielonego kredytu. Oceń, która oferta jest korzystniejsza dla kredytobiorcy. a. Oferta banku A b. Oferta banku B c. Obie oferty są tak samo atrakcyjne d. Nie można podać rozwiązania w oparciu o podane dane 20. Lokujemy na koncie 1000 zł, a po upływie roku jesteśmy posiadaczami kwoty 1120 zł. Ile wynosi stopa procentowa? a. 11,12% b. 11,20% c. 12% d. 1,12%

5 21. Poniższa tabela zawiera dane na temat wydatków krajowych i dochodu narodowego hipotetycznego kraju w okresie 3 kolejnych lat (w mln USD). Wykorzystując znaną Ci tożsamość występującą w rachunku dochodu narodowego odpowiedz jaki był stan bilansu handlowego w tym kraju w analizowanym okresie (po zsumowaniu wyników każdego z roku)? Rok I Rok II Rok III Dochód narodowy Wydatki państwa Wydatki konsumentów Inwestycje a USD b USD c. 0 d USD 22. Sieć komunikacyjna to wzorzec, w jaki układa się komunikacja zachodząca między członkami grupy. Który typ sieci komunikacyjnej przedstawiono na rysunku? a. koło od wozu b. każdy z każdym c. łańcuch d. okrąg W pewnym sklepie wraz ze wzrostem ceny masła (ceteris paribus) o 10% popyt na masło zmniejszył się z 30 do 24 sztuk. Oblicz wskaźnik elastyczności popytu i wybierz z listy poprawną odpowiedź: a. -0,5 b. -2 c. -1/3 d. -2,5 24. Jedną z metod rozwiązywania konfliktu jest izolacja. Który z poniższych punktów ją opisuje? a. próba uściślenia stanowisk przy pomocy pośrednika i wypracowanie przesłanek do rozwiązania kompromisowego b. próba zdominowania partnera i zmuszenia do podporządkowania interesom zwycięzcy c. zerwanie więzi informacyjnej lub kooperacyjnej, co w praktyce oznacza zniszczenie układu d. dialog i wejście w koalicję na nowych zasadach współdziałania 25. Dyskonto to: a. możliwość kupna towaru w atrakcyjnych cenach b. odwrotność procentu składanego c. suma przeznaczona na inwestycję d. stopa procentowa wyrażona w stosunku rocznym

6 26. Spółka akcyjna X zajmuje się produkcją i sprzedażą latarek. Wiadomo, że jednostkowy koszt zmienny produkcji latarki wynosi 12 zł, cena sprzedaży 18 zł, a łączne koszty stałe zł. Przy jakiej wielkości produkcji spółka osiągnie próg rentowności? a latarek b latarek c latarek d latarek 27. Fiskalizm to: a. egzekwowanie należnych podatków b. nadmierne obciążenia podatników podatkami c. niespójne prawo podatkowe d. uchwalanie podatków 28. Stopa zyskowności inwestycji to: a. 100 x zysk netto/nakłady inwestycyjne b. 100 x nakłady inwestycyjne/zysku netto c. 100 x stan należności/kapitał własny d. 100 x zobowiązania/kapitał obcy 29. Dochód - to: a. przychody minus koszty b. zysk minus opodatkowanie c. zysk minus koszty d. przychody minus zyski 30. Po ilu latach kapitał w wysokości zł złożony na 5% rocznie bez kapitalizacji odsetek wzrośnie do zł? a. po 5 latach b. po 6 latach c. po 10 latach d. po 15 latach 31. Osoba na której spoczywa obowiązek pobrania podatku i wpłacenia go na właściwy rachunek organu podatkowego to: a. podatnik b. inkasent c. płatnik d. pracownik 32. Podstawowa stawka podatku VAT w Polsce wynosi: a. 0% b. 7% c. 22% d. wszystkie powyższe 33. Złota zasada bilansowa mówi, że: a. majątek trwały w miarę możliwości powinien być finansowany kapitałem obcym b. majątek trwały w miarę możliwości powinien być finansowany kapitałem własnym c. majątek trwały w miarę możliwości powinien być finansowany zobowiązaniami długoterminowymi d. majątek trwały w miarę możliwości powinien być finansowany zobowiązaniami bieżącymi

7 34. W której teorii motywacji potrzeby ludzkie ułożone są w trzech nakładających się kategoriach egzystencji, związku i wzrostu: a. Teoria Maslowa b. Teoria Herzberga c. Teoria Alderfera d. Teoria XY 35. Przedstawiony poniżej rysunek to tzw. głowa i ramiona, czyli jedna z formacji odwrócenia trendu stosowana w analizie technicznej na giełdach papierów wartościowych. Przyglądnij się dokładnie wykresowi i odpowiedz jaki jest wolumen obrotów przy tworzeniu prawego ramienia formacji? a. najwyższy b. wyższy niż przy tworzeniu lewego ramienia c. taki sam jak dla szczytu głowy formacji d. najniższy 36. Umowa, której spółki nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego? a. partnerskiej b. komandytowej c. komandytowo-akcyjnej d. jawnej 37. Wskaźnik wyliczony jako relacja a. ROE b. ROS c. ROR d. ROA ół oznacza się skrótem: 38. Którą wielkość określa się nadwyżką finansową? a. zysk netto + odsetki b. zysk netto amortyzacja c. zysk netto + amortyzacja d. zysk netto odsetki

8 39. Wzrost gospodarczy w Polsce na koniec 2009 r. (zgodnie z danymi GUS) wyrażony jako Produkt Krajowy Brutto (PKB) w cenach stałych w odniesieniu do roku 2008 r. (rok 2008 = 100) wyniósł: a. 101,9 b. 101,7 c. 99,75 d. 105,6 40. Prokurent nie jest upoważniony do: a. zakupu środka trwałego b. zawarcia umowy o pracę z nowym pracownikiem c. zbycia przedsiębiorstwa d. zawarcia umowy sprzedaży wytwarzanych wyrobów 41. Jeśli przedsiębiorstwo funkcjonuje w formie spółki akcyjnej, to ile wynosił jej podatek dochodowy w 2009 r., jeśli zysk brutto na koniec analizowanego roku to 446 tys. zł? a zł b zł c zł d zł 42. Firma Z zajmująca się eksportem może nabyć u wytwórcy krajowego 300 t towaru przeznaczonego na eksport po cenie 320 zł za l t przy odbiorze z magazynu wytwórcy (oferta A) lub po cenie 370 zł za l t z dostawą do magazynu firmy Z (oferta B). Koszt transportu własnym taborem firmy Z tej ilości towaru od wytwórcy wynosi 9000 zł. Którą ofertę powinna wybrać firma Z? a. obojętnie b. ofertę A c. ofertę B d. żadną 43. Który z podanych elementów nie zawiera się w określeniu marketing-mix? a. cena b. promocja c. produkt d. ludzie 44. Pierwsza giełda papierów wartościowych na terenie Polski otwarta została w Warszawie: a. 6 stycznia 1991 r. b. 12 maja 1817 r. c. 16 kwietnia 1991 r. d. 8 września 1821 r. 45. Jaka powinna być cena sprzedaży pluszowego misia produkowanego przez firmę M, aby przy sprzedaży takich misiów rocznie osiągnąć próg rentowności? Jednostkowy koszt zmienny wynosi 16 zł, zaś łączne koszty stałe zł. a. 20 zł b. 21 zł c. 22 zł d. 23 zł

9 46. Tzw. podłoga cenowa, będąca przykładem ingerencji państwa w mechanizm rynkowy to przykład: a. ceny minimalnej b. ceny maksymalnej c. ceny urzędowej d. ceny transferowej 47. Zgodnie z prowadzonymi analizami przez kraje UE w ramach Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC Statistics on Income and Living Condition) wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w Polsce w 2008 r. wyniósł: a. 10% b. 5% c. 17% d. 11% 48. Rynek obejmujący swym zasięgiem teren jednego miasta to: a. regionalny b. krajowy c. międzynarodowy d. lokalny 49. Przykładami dóbr komplementarnych nie są: a. lampa i żarówka b. walizka i torba podróżna c. filiżanka i podstawka d. auto i benzyna 50. Społeczną instytucją zajmującą się ochroną praw konsumenta jest: a. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów b. Sąd Konsumencki c. Inspekcja Handlowa d. Federacja Konsumentów

10 Prawidłowe odpowiedzi Numer Odpowiedź Numer Odpowiedź pytania a b c d pytania a b c d 1 X 26 X 2 X 27 X 3 X 28 X 4 X 29 X 5 X 30 X 6 X 31 X 7 X 32 X 8 X 33 X 9 X 34 X 10 X 35 X 11 X 36 X 12 X 37 X 13 X 38 X 14 X 39 X 15 X 40 X 16 X 41 X 17 X 42 X 18 X 43 X 19 X 44 X 20 X 45 X 21 X 46 X 22 X 47 X 23 X 48 X 24 X 49 X 25 X 50 X

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

19.Słownik pojęć ekonomicznych

19.Słownik pojęć ekonomicznych 19.Słownik pojęć ekonomicznych A AKCJONARIUSZ to współwłaściciel spółki akcyjnej, czyli osoba posiadająca akcje spółki. AKTYWA to kontrolowany przez jednostkę majątek o określonej wartości, powstały w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Część I i II

Temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Część I i II 1 Temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej Część I i II Chcąc poważnie podejść do prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy się do tego odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem powinno

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW

POJĘCIE, FUNKCJE I ZAKRES FINANSÓW operacje czynne, bierne i usługowe. Przedstawiono również rolę Rady Polityki Pieniężnej i NBP w prowadzeniu polityki pieniężno-kredytowej. Dokonano charakterystyki typowych kredytów oraz inne formy wspomagania

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów.

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów. Dariusz Łaguna Teresa Maria Łaguna PODSTAWY WYCENY PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY nieruchomoœci nieruchomoœci przedsiêbiorstw przedsiêbiorstw organizacji organizacji i zasobów i zasobów Dariusz Łaguna

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

2. Przedsiębiorczość jako proces kreatywnej destrukcji została zdefiniowana przez: a. W. Taylora, b. A. Maslowa, c. P. Druckera, d. J. Schumpetera.

2. Przedsiębiorczość jako proces kreatywnej destrukcji została zdefiniowana przez: a. W. Taylora, b. A. Maslowa, c. P. Druckera, d. J. Schumpetera. Pytania dotyczą Polski i polskiego prawodawstwa chyba, że w treści jest inny zapis. Każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź, za którą można uzyskać 1 pkt. Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem x we

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Zadania przygotowujące uczniów do II części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe POWODZENIA Opracowała: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo