ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa /271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszy oraz rachunków ZUS i realizację wypłat masowych. TZ/271/107/2014. Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 9 sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi: Część I odpowiedzi: Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie sprawozdania ZUS,FUS i FEP w formie bilansu i rachunku wyników na r., wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania ZUS, FUS i FEP za 2014r. Sprawozdania ZUS, FUS i FEP w formie bilansu i rachunku wyników na r. stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zostało zakończone badanie sprawozdań ZUS, FUS i FEP za 2014 rok przez biegłego rewidenta. Pytanie nr 2 Czy do realizacji wydatków w debety w ramach Limitu Globalnego w wysokości 2,3 mld zł wymagana będzie zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a jeżeli tak to czy ta zgoda może zostać nam przekazana? Limit Globalny to udostępniona przez Wykonawcę funkcjonalność rachunku skonsolidowanego będąca sposobem realizacji i rozliczania płatności (gwarancja rozrachunku do kwoty Limitu Globalnego). Z tytułu tak zdefiniowanej formy rozliczeń nie jest przewidziane generowanie zadłużenia, co oznacza iż nie jest to kredyt i tym samym nie jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Część II odpowiedzi: Pytanie nr 1 Prosimy o zmianę terminu wdrożenia pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie Umowy nastąpi nie później niż w terminie 180 dni od dnia podpisania Umowy. Naszym zdaniem taki termin pozwoli na dostosowanie architektury systemu bankowości elektronicznej w stopniu odpowiadającym zagadnieniom zawartym w SIWZ. Termin krótszy może, naszym zdaniem, powodować ograniczenie konkurencji ze względu na konieczność dostosowania i parametryzacji systemu w bardzo wielu aspektach. Strona: 1/48 : (22) faks: (22)

2 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści: ppkt 2 podrozdziału II w rozdziale II SIWZ, ppkt 4 podrozdziału I w rozdziale VIII SIWZ, pkt 3 w rozdziale II załącznika nr 1 do SIWZ i pkt 2 w rozdz. III Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie: Wymóg: Wdrożenia pełnej funkcjonalności Systemu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Zastępuje się wymogiem obowiązującym: Wdrożenie pełnej funkcjonalności Systemu nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od daty podpisania Umowy. Pytanie nr 2 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 2 czerwca 2015 r. ze względu na konieczność zapewnienia Limitu Globalnego co wiąże się z koniecznością uzyskania zgód kredytowych na wysokich szczeblach decyzyjnych Banku. Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony. Oferty należy złożyć do dnia 18 maja 2015 roku do godz. 09:00. w miejscu określonym w SIWZ. Jawne otwarcie ofert odbędzie się 18 maja 2015 roku o godzinie 09:30 w miejscu określonym w SIWZ. Pytanie nr 3 Zwracamy się z prośbą o wskazanie wolumenu wypłat polskich świadczeń emerytalnorentowych za granicę w oparciu o dane z II półrocza 2014 r. z podziałem na termin wypłaty świadczeń, liczbę wypłat kwotę wypłat oraz walutę. Zamawiający informuje, że dla swoich potrzeb nie gromadzi takich danych statystycznych, w związku z tym, na czas obecny, nie jest możliwe sporządzenie takiego zestawienia za II półrocze 2014 r. Poniższa tabela przedstawia wolumen i kwotę wypłat polskich świadczeń emerytalno-rentowych za granicę w podziale na walutę w ramach terminu płatności, w oparciu o dane za wrzesień 2014 r. (dane pozyskane przez Zamawiającego jednorazowo dla innych celów). TP SYMBOL WALUTY LICZBA WYPŁAT KWOTA WYPŁAT w PLN 01 EUR ,32 05 CHF 1 415,29 CZK ,42 EUR ,99 GBP ,40 SEK 1 160,85 USD 1 905,19 06 AUD ,43 CAD ,39 CHF ,54 CZK ,28 Strona: 2/48

3 DKK ,63 EUR ,32 GBP ,68 HUF 1 196,96 LTL (EUR) ,26 NOK ,06 SEK ,51 USD ,62 10 AUD ,11 CAD ,63 DKK ,31 EUR ,57 GBP ,10 HUF 1 624,99 LTL (EUR) ,81 NOK ,38 SEK ,20 USD ,42 15 AUD 1 992,13 CAD ,28 CHF ,34 CZK 2 322,19 EUR ,05 HUF ,71 USD ,75 20 AUD ,64 CZK ,71 EUR ,35 SEK 1 466,69 USD ,69 25 AUD ,67 CAD ,55 CHF ,16 CZK ,91 EUR ,96 GBP ,31 SEK ,67 USD ,60 RAZEM ,02 Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z Wykonawcą niezbędnych umów produktowych, których postanowienia będą zgodne z SIWZ i Istotnymi postanowieniami umowy Strona: 3/48

4 dotyczących poszczególnych produktów bankowych (np. Umowa regulująca kwestie natychmiastowej wymiany walut)? Zamawiający wymaga zawarcia wszystkich postanowień regulujących kwestie związane z udzieleniem i realizacją przedmiotu zamówienia w ramach jednej umowy z Wykonawcą i nie wyraża zgody na podpisywanie dodatkowych umów produktowych. Część III odpowiedzi: Pytanie nr 1 Prosimy o potwierdzenie, ze dane podane w tabeli 1 i 2 załącznika nr 14 do opisu przedmiotu zamówienia należy czytać w ten sposób, że miesięcznie realizowanych jest szt. przelewów zagranicznych łącznie (suma z tabel)? Co oznaczałoby, że zamawiający poza systemem masowych płatności w plikach wysyła dodatkowo miesięcznie z systemu bankowego szt. przelewów zagranicznych? Prosimy o doprecyzowanie. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 14 Tabela 1 Liczba przelewów realizowanych z wykorzystaniem Systemu mylnie podano wartości w wierszu Przelewy zagraniczne, tj. omyłkowo uwzględniono liczbę przelewów zagranicznych realizowanych poprzez pliki z płatnościami masowymi. Zamawiający informuje, że liczba przelewów zagranicznych realizowanych bezpośrednio z użyciem systemu bankowości elektronicznej (poza plikami masowymi) to kilkadziesiąt sztuk miesięcznie, natomiast liczba przelewów zagranicznych realizowanych z wykorzystaniem plików z płatnościami masowymi wynosi ok. 40 tys. sztuk miesięcznie zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku nr 14. W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści tabeli nr 1 załącznika nr 14 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, która otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: ZUS FUS FEP Przelewy zewnętrzne powyżej 1 mln PLN Przelewy zewnętrzne poniżej 1 mln PLN Przelewy do Urzędów Skarbowych Przelewy do ZUS (składki) Przelewy do ZUS (przelew zwykły) Przelewy zagraniczne 53 Pytanie nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że dane zaprezentowane w tabeli nr 1 załącznika nr 14 do opisu przedmiotu zamówienia są podane w ujęciu miesięcznym? Strona: 4/48

5 Zamawiający potwierdza, że dane zaprezentowane w tabeli nr 1 Załącznika nr 14 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1, są podane w ujęciu miesięcznym (zgodnie z informacją zawartą w dziale XXII załącznika nr 1 do SIWZ). Pytanie nr 3 Dotyczy granicznych terminów składania zleceń do realizacji w danym dniu, dział V pkt. 14a) załącznika nr 1 do SIWZ: a/ godzina 12.30, zlecenia wewnętrzne, oddziały: prosimy o doprecyzowanie jak należy interpretować godzinę graniczną dla tych zleceń? Czy po godzinie mają nie odbywać się żadne obciążenia związane ze złożonymi zleceniami po godz ? czy obciążenia te mają nastąpić w następnym dniu roboczym? Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ zlecenia wewnętrzne złożone przez Oddziały po godzinie w trybie standardowym obciążają rachunki w następnym dniu roboczym. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przelewów wewnętrznych po godzinie granicznej w tym samym dniu w trybie awaryjnym. b/ prosimy o wyrażenie zgody na ustawienie godziny granicznej dla zleceń wewnętrznych Centrali na godz powyższe związane jest chociażby z faktem dokonania księgowań przed końcem dnia roboczego kiedy następuje II proces konsolidacji Zamawiający wyraża zgodę na ustawienie godziny granicznej dla zleceń wewnętrznych Centrali na godz Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści lit. a) pkt. 14 Działu V Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, która otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: a) Poniższa tabela przedstawia wymagania Zamawiającego dotyczące granicznych terminów składania zleceń do realizacji w danym dniu: Kategoria operacji Centrala Oddziały Przelewy wewnętrzne Przelewy Elixir I sesja Przelewy Elixir II sesja *) *) Przelewy Elixir III sesja *) Blokada Przelewy SORBNET *) *) Płatności masowe (pliki) Terminowe krajowe Blokada Najpóźniej do godz w dniu T-1 *) Płatności masowe (pliki) Terminowe zagraniczne Blokada Najpóźniej do godz w dniu T-2 *) Płatności masowe (pliki) Dzienne krajowe Blokada Najpóźniej do godz w dniu D *) Płatności masowe (pliki) Dzienne zagraniczne Blokada Najpóźniej do godz w dniu D *) *) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji przelewów/płatności masowych po granicznej godzinie w ramach uzgodnionej procedury awaryjnej Strona: 5/48

6 c/ czy w przypadku składania zleceń elixir przez centralę po godz do godz ma następować obciążenie rachunków centrali tego samego dnia czy obciążenie ma następować kolejnego dnia? Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ zlecenia złożone przez Centralę w systemie elixir po godzinie w trybie standardowym obciążają rachunki w następnym dniu roboczym. Zamawiający wymaga od Wykonawcy możliwości realizacji przelewów elixir po godzinie granicznej w trybie awaryjnym. Pytanie nr 4 Prosimy o podanie przewidywanych lub historycznych wolumenów miesięcznych (ilość i wartość) płatności w podziale na waluty, ze szczególnym uwzględnieniem walut egzotycznych (nie publikowanych w Tabeli C NBP). Obecnie Zamawiający zleca realizację płatności w walutach ogłaszanych w Tabeli C NBP. Jednak w związku planowanym wprowadzeniem transferu świadczeń emerytalno-rentowych do państw stowarzyszonych (Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela, Macedonii, Czarnogóry, Albanii, San Marino, Turcji) oraz planowanymi/negocjowanymi umowami o zabezpieczeniu społecznym m.in. z: Białorusią, Izraelem, Turcją, Mongolią, Indiami, Filipinami, Azerbejdżanem Zamawiający zobowiązany jest zapewnić możliwość realizacji wypłat świadczeń w walucie narodowej dla wymienionych państw. Nie jest możliwe wskazanie potencjalnej liczby i kwot świadczeń transferowanych do tych państw, ponieważ transfer odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej zamieszkałej za granicą (równie dobrze zainteresowany może np. wskazać do wypłaty świadczeń rachunek w Polsce), a nie wiadomo ile takich osób mieszka za granicą, bądź ma zamiar wyjechać z Polski za granicę i zgłosić w przyszłości wniosek o transfer świadczeń do ZUS. Poniższe zestawienie, sporządzone na podstawie danych za II półrocze 2014r., przedstawia średnie miesięczne wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych za granicę w podziale na waluty. symbol waluty liczba wypłat kwota wypłat w PLN AUD ,61 CAD ,01 CHF ,49 CZK ,77 DKK ,17 EUR ,23 GBP ,75 HUF ,92 LTL (EUR) ,32 NOK ,54 SEK ,29 USD ,27 OGÓŁEM ,37 Pytanie nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje realizację przelewów we wszystkich walutach wskazanych w zamówieniu? Strona: 6/48

7 Zamawiający przewiduje realizację przelewów we wszystkich walutach wskazanych w zamówieniu w związku z możliwością wskazania waluty narodowej jako waluty do realizacji wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w zawieranych umowach o zabezpieczeniu społecznym. Pytanie nr 6 Czy w przypadku realizacji przelewów zagranicznych do odbiorców na Ukrainie dopuszczalne jest stosowanie innej waluty rozliczeniowej niż UAH (USD), w związku z często pojawiającymi się problemami w rozliczeniu tej waluty? Obecnie wypłata świadczeń emerytalno-rentowych do tego państwa zlecana jest przez Zamawiającego w walucie USD i EUR, jednak Zamawiający nie wyklucza realizacji pojedynczych przelewów w walucie narodowej Ukrainy tj. UAH. Pytanie nr 7 Prosimy o doprecyzowanie faktycznego zapotrzebowania na waluty w jakich realizowane mają być wypłaty czekiem bankierskim? Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innej, rekomendowanej przez Wykonawcę, formy wypłaty w danej walucie np. w postaci wypłaty gotówkowej w krajach, gdzie system czekowy nie jest rozwiązaniem optymalnym? W SIWZ w załączniku nr 14 do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 9 przedstawiono waluty w jakich realizowane są obecnie wypłaty świadczeń czekiem bankierskim. Jednak w świetle planowanych umów (patrz odpowiedź na pytanie nr 4 części III odpowiedzi ) Zamawiający nie wyklucza realizacji wypłat świadczeń czekiem bankierskim w innej walucie na zasadach wskazanych w SIWZ. Dodatkowo, w związku z obowiązkiem realizacji przez Zamawiającego zapisów ustawy o kombatantach, od r. Zamawiający realizuje wypłatę świadczeń należnych kombatantowi do państwa jego zamieszkania w dowolnym miejscu na świecie. W takim przypadku wypłata może być dokonywana czekiem bankierskim w walutach określonych przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami rozdział IX pkt. 16 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innej, rekomendowanej przez Wykonawcę formy wypłaty w danej walucie, o ile Wykonawca zapewni, że ten inny sposób dostarczenia odbiorcy świadczenia nie będzie obarczony dodatkowymi kosztami i że zostanie zrealizowany w terminie. Pytanie nr 8 W przypadku niektórych walut pojawiać się mogą koszty banków trzecich, lub koszty banku beneficjenta, które zostaną potrącone z kwoty płatności mimo wskazania na komunikacie rozliczeniowym opcji kosztowej OUR (pełne koszty płatności ponosi Zleceniodawca) są to koszty, na które bank wysyłający (Wykonawca) nie ma wpływu. Potrącenie z kwoty przelewu może również powstać w wyniku błędu banku trzeciego. Jak Zamawiający chce procesować tego typu reklamacje? Zgłoszoną przez świadczeniobiorcę reklamację o pobraniu przez bank zagraniczny dodatkowych opłat (kosztów) jednostki Zamawiającego powinny przekazywać Wykonawcy np. w formie mailowej z zaszyfrowanym formularzem zgłoszeniowym na utworzoną dla tych celów skrzynkę mail lub wyznaczonej przez Wykonawcę osobie, czy centrum obsługi klienta. O wynikach prowadzonej reklamacji Zamawiający powinien być informowany na bieżąco. Strona: 7/48

8 Tryb postępowania dla zgłaszania do Wykonawcy reklamacji świadczeniobiorców w sprawie pobrania dodatkowych opłat za transfer zostanie doprecyzowany w umowie z wybranym Wykonawcą. Pytanie nr 9 Prosimy o podanie historycznych wolumenów miesięcznych zwrotów i innych reklamacji płatności zagranicznych? Zamawiający nie gromadzi takich danych. Zamawiający przedstawia posiadane dane, pozyskane przez Zamawiającego jednorazowo dla innych celów w zakresie: zwrotów świadczeń emerytalno-rentowych przekazywanych za granicę - za wrzesień Poniższa tabela prezentuje zwroty za ten okres w podziale na walutę wypłaty. Symbol waluty Liczba zwrotów EUR 79 CAD 3 CZK 18 AUD 12 USD 48 GBP 3 SEK 1 RAZEM 164 reklamacji za I półrocze W tym okresie jednostki Zamawiającego zgłosiły: o 6 reklamacji w związku z brakiem środków na rachunku odbiorcy w tym jedną zbiorczą dla 61 świadczeniobiorców, o 14 reklamacji z tytułu ponoszenia dodatkowych opłat. Pytanie nr 10 Dotyczy procesu zwrotu środków na żądanie Zamawiającego: W jakiej formie Wykonawca powinien informować Zamawiającego o wynikach postępowania ws. zwrotu środków? Zamawiający oczekuje od Wykonawcy informowania o wynikach postępowania dot. zwrotu nienależnie przekazanego świadczenia np. w formie elektronicznej na dedykowaną skrzynkę mail. Pytanie nr 11 Dotyczy zwrotu środków: czy w sytuacji, gdy bank zagraniczny przed dokonaniem zwrotu sygnalizuje pobranie prowizji, która przewyższa kwotę zwracanego świadczenia, Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia decyzji o odwołaniu żądania zwrotu? Zamawiający przewiduje taką możliwość. Strona: 8/48

9 Pytanie nr 12 Dotyczy dział V SIWZ, pkt. 4 str. 18: Prosimy o doprecyzowanie do której godziny są przekazywane środki dla poszczególnych podpunktów? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 13 Prosimy o potwierdzenie, że obsługa gotówkowa będzie realizowana w formie otwartej. Zamawiający potwierdza, że obsługa gotówkowa będzie realizowana w formie otwartej. Pytanie nr 14 Prosimy o potwierdzenie, że obsługa gotówkowa w walutach obcych jest wymagana do realizacji w placówce Wykonawcy tylko w Warszawie. Zamawiający potwierdza że obsługa gotówkowa w walutach obcych jest wymagana do realizacji w placówce Wykonawcy tylko w Warszawie. Pytanie nr 15 Dotyczy dział VI pkt. 9 załącznika nr 1 do SIWZ: Prosimy o podanie rocznej wartości wypłat gotówkowych w bilonie w podziale na poszczególne waluty obce. Zamawiający nie jest w stanie określić skali rocznych wypłat waluty w bilonie. Potrzeba wypłaty lub wpłaty gotówkowej w bilonie danej waluty występuje m.in. w następujących sytuacjach: zaliczka na daną delegację wynosi np. 102 EUR, konieczność zwrotu przez pracownika waluty, np. 1 EUR, wynikający z rozliczenia delegacji. Zamawiający informuje, że zapotrzebowania na daną walutę do banku nie są składane z wyznaczeniem ilości bilonu, jaki powinien otrzymać, tylko z podziałem na kwoty, które będą wypłacone pracownikom, np. łączne zapotrzebowanie na 208 EUR, które w formie zaliczki zostanie przekazane 4 pracownikom w kwotach po 52 EUR, Wykonawca wówczas jest zobowiązany dostarczyć 4 ˣ 52 EUR. Pytanie nr 16 Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat gotówkowych w formie czeków elektronicznych - dyspozycje wypłat składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający dopuszcza realizację wypłat gotówkowych w formie czeków elektronicznych. Pytanie nr 17 Prosimy o potwierdzenie, że terminy i warunki wskazane przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 15 lit. c), d), e) załącznika nr 1, dla momentu realizacji czeków [papierowych] mogą, w przypadku czeków elektronicznych, dotyczyć momentu zlecenia (wystawienia czeku elektronicznego)? W takiej sytuacji Zamawiający miałby informację o realizacji czeku (odbiorze gotówki) w systemie. Strona: 9/48

10 Zamawiający wymaga aby terminy i warunki wskazane w rozdziale V pkt 15 lit. c), e) załącznika nr 1 dla realizacji czeków (papierowych), w przypadku czeków elektronicznych również dotyczyły momentu realizacji czeków, a nie momentu zlecenia (wystawienia czeku elektronicznego). Pytanie nr 18 Dotyczy dział III. pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ: Prosimy o dopuszczenie możliwości obsługi dokumentacji poprzez odbiór jej przez doradcę, wysłanie dokumentacji do dedykowanej jednostki centralnej Banku lub w formie wniosku elektronicznego złożonego w systemie Banku. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Taka możliwość wynika z zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Dział III pkt. 3 a). Pytanie nr 19 Dotyczy dział V. pkt. 17 załącznika nr 1 do SIWZ: Prosimy potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przesłanie otrzymanych czeków zagranicznych na jeden wskazany adres centralnej jednostki Wykonawcy celem ich inkasa. Tak. Zamawiający dopuszcza przesłanie otrzymanych czeków zagranicznych na jeden wskazany adres centralnej jednostki Wykonawcy celem ich inkasa. Pytanie nr 20 Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia największego pliku z rekordami podzielonego na mniejsze pliki z mniejszą ilością rekordów? Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia plików. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż w tabeli 13 załącznika nr 14 do opisu przedmiotu zamówienia w pozycji Maksymalna liczba rekordów w pliku krajowym podana została omyłkowo błędna liczba rekordów. W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany w tabeli 13 załącznika nr 14 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: - w pozycji Maksymalna liczba rekordów w pliku krajowym usuwa się liczbę i zastępuje się ją liczbą obowiązującą , - w pozycji Maksymalna liczba rekordów w pliku zagranicznym usuwa się błędnie wskazaną liczbę i zastępuje się ją obowiązującą liczbą Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione w załączniku nr 14 informacje podano wg stanu za październik 2014 r. Pytanie nr 21 Dotyczy kart kredytowych: a/ Co Zamawiający rozumie pod pozycją okres od-do, która występuje jako jeden z kryteriów generowanych dla kart raportów (XIV pkt. 4a)? Okres od-do oznacza możliwość wyboru daty, dla której zostanie wygenerowany raport,np r. do r. Strona: 10/48

11 b/ Co Zamawiający rozumie pod pozycją kwota od-do, która występuje jako jeden z kryteriów generowanych dla kart raportów (XIV pkt. 4e)? Kwota od-do oznacza możliwość wyboru kwoty minimalnej i kwoty maksymalnej operacji, dla których zostanie wygenerowany raport. c/ Co Zamawiający rozumie pod pojęciem transakcji nierozliczonych, które to pojęcie występuje w części XIV zamówienia pkt. 7? Transakcje nierozliczone to transakcje wykonane przy użyciu karty, ale jeszcze nie zaksięgowane przez bank. d/ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących operacji wykonanych kartą kredytową aktualizowanych w trybie dziennym? Zamawiający potwierdza, że aktualizacja operacji wykonanych kartą kredytową powinna być dostępna w systemie w trybie dziennym. e/ prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem termin rozliczenia kart kredytowych Zamawiający rozumie wyznaczony dzień miesiąca, w którym następuje rozliczenie kart kredytowych a pod pojęciem okres rozliczeniowy okres pomiędzy tymi datami? Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem termin rozliczenia kart kredytowych rozumie wyznaczony dzień miesiąca, w którym następuje rozliczenie kart kredytowych. Termin ten zostanie doprecyzowany w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. Przez okres rozliczeniowy Zamawiający rozumie miesięczny okres kalendarzowy, np r. f/ prosimy o podanie łącznego wymaganego limitu na karty kredytowe w ramach zamówienia? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać przyszłego wymaganego limitu na karty kredytowe w ramach zamówienia. Obecny limit to 150 tys. PLN dla 6 kart. g/ prosimy o podanie informacji dotyczącej planowanego/historycznego poziomu wykorzystania globalnego limitu kart kredytowych, które są przedmiotem zamówienia? Suma wszystkich obciążeń w 2014 r roku z tytułu wykorzystania kart kredytowych wyniosła ,36 PLN. Zamawiający informuje, że poziom wykorzystania planowanego limitu nie jest możliwy do określenia. h/ prosimy o podanie informacji dotyczącej wartości oraz ilości realizowanych wypłat gotówki z bankomatów w ciągu roku przy użyciu kart kredytowych? Zamawiający informuje, że w okresie od stycznia 2012 r. do marca 2015 r., nie odnotowano wypłat gotówki z bankomatów przy użyciu kart kredytowych. i/ Czy Zamawiający posiada informację dotyczącą wartości oraz ilości realizowanych transakcji zagranicznych w ciągu roku przy użyciu kart kredytowych? Prosimy o podanie danych historycznych (w roku) oraz planowanych w okresie zamówienia. Zamawiający informuje, że w 2014 roku przy użyciu kart kredytowych wykonano 57 transakcji zagranicznych na łączną kwotę ,35 PLN. Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić przyszłej ilości i wartości transakcji zagranicznych przy użyciu kart kredytowych. Pytanie nr 22 Dotyczy kart przedpłaconych: Strona: 11/48

12 a/ prosimy o doprecyzowanie jakie będzie przeznaczenie kart przedpłaconych wykorzystywanych przez pracowników Zamawiającego? Karty przedpłacone są wydawane pracownikom ZUS, którzy realizują płatności za otrzymane towary lub usługi, ponoszą koszty podróży służbowych, dokonują zwrotu kosztów stawiennictwa osobom wezwanym przez ZUS na badania lekarskie. Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy, mogą powstać nowe tytuły wykorzystania kart przedpłaconych. b/ Czy karty przedpłacone będące przedmiotem zamówienia będą zasilane wielokrotnie czy jednorazowo? Jeżeli wielokrotnie oprosimy o podanie średniej ilości zasileń na kartę w miesiącu? Karty przedpłacone zasilane są wielokrotnie w ciągu miesiąca. Zamawiający informuje, że w 2014 roku wykonano średnio 5 zasileń na jedną kartę przedpłaconą w miesiącu. W latach kolejnych wielkość ta może ulec zmianie, np. z tytułu zmiany organizacji pracy. c/ Jaka jest planowana łączna kwota rocznego zasilenia wszystkich kart przedpłaconych, które mają być wydane w ramach programu? Jaka jest planowana średnia kwota zasilenia jednej karty? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić przyszłej wartości rocznego zasilenia wszystkich kart przedpłaconych. W 2014 roku łączna kwota rocznego zasilenia wszystkich kart przedpłaconych wynosiła około 5,7 mln PLN. d/ Prosimy o podanie informacji dotyczącej planowanego i historycznego poziomu wykorzystania kart przedpłaconych? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić planowanego poziomu wykorzystania wszystkich kart przedpłaconych. Zamawiający informuje, że w 2014 roku wykonano około zasileń kart przedpłaconych na wartość około 5,7 mln PLN, oraz wykonano około 6400 transakcji płatniczych na wartość około 5,4 mln PLN. e/ Prosimy o podanie wartości (w zł) oraz ilości (w szt.) realizowanych wypłat gotówki z bankomatów w ciągu roku przy użyciu kart przedpłaconych? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie udzielić takich informacji. f/ Czy karty przedpłacone mają służyć do realizowania transakcji krajowych czy też zagranicznych? Karty przedpłacone służą przede wszystkim do regulowania płatności na terenie kraju. W 2014 roku wydano dwie karty przedpłacone do realizacji transakcji zagranicznych, takich jak płatność za hotel w trakcie delegacji służbowych. g/ Prosimy o podanie informacji dotyczącej planowanej i historycznej wartości oraz ilości realizowanych transakcji zagranicznych w ciągu roku przy użyciu kart przedpłaconych? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić planowanej ilości i wartości transakcji zagranicznych przy użyciu kart przedpłaconych. Zamawiający informuje, że w 2014 roku wykonano zagraniczne transakcje płatnicze na wartość około 85 tys. PLN. Strona: 12/48

13 h/ Co Zamawiający rozumie pod pozycją okres od-do, która występuje jako jeden z kryteriów generowanych dla kart raportów (XV pkt. 5a)? Okres od-do oznacza możliwość wyboru daty, dla której zostanie wygenerowany raport,np r. do r. i/ Co Zamawiający rozumie pod pozycją kwota od-do, która występuje jako jeden z kryteriów generowanych dla kart raportów (XIV pkt. 5e)? Kwota od-do oznacza możliwość wyboru kwoty minimalnej i kwoty maksymalnej operacji, dla których zostanie wygenerowany raport. j/ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących operacji wykonanych kartą przedpłaconą aktualizowanych w trybie dziennym? Zamawiający potwierdza, że aktualizacja operacji wykonanych kartą przedpłaconą powinna być dostępna w systemie w trybie dziennym. Pytanie nr 23 Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. V. 13 b ze strony 34 SIWZ, w kontekście innych zapisów dot. relacji Limitu Globalnego i Limitów jednostkowych, mianowicie czy Zamawiający oczekuje, że suma Limitów Jednostkowych może czy nie może przekraczać kwotę Limitu Globalnego? Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem rozdziału V pkt 13 lit. b załącznika nr 1 do SIWZ, suma Limitów Jednostkowych może przekraczać kwotę Limitu Globalnego. Pytanie nr 24 Prosimy, odnośnie IX 15 e str. 52 SIWZ o doprecyzowanie, że pod pojęciem wszelkich działań z zagranicznym bankiem odbiorcy w celu odzyskania świadczenia należy rozumieć wysyłanie odpowiednich komunikatów drogą mailową lub swift zawierających żądanie kierowane w imieniu Zamawiającego dotyczące zwrotu nienależnie zapłaconych środków, jak również dalszą ew. korespondencję z takim bankiem. Zamawiający, w celu odzyskania nienależnie przekazanego świadczenia, wymaga od Wykonawcy podjęcia wymienionych w pytaniu działań. Pytanie nr 25 Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą dodatkowe umowy produktowe, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówieni oraz złożoną przez Bank ofertą. Odpowiedź na pytanie została udzielona przy pytaniu nr 4 w części II odpowiedzi. Pytanie nr 26 Dotyczy dział II SIWZ: termin wykonania zamówienia: W jaki sposób zamawiający interpretuje zapis dotyczący terminu wdrożenia pełnej funkcjonalności systemu? Wdrożenie systemu w 30 dni od dnia podpisania umowy co może się wydarzyć pod koniec maja jest mało realne. Prosimy Strona: 13/48

14 o dopuszczenie możliwości wdrożenia systemu w listopadzie tak aby został przetestowany produkcyjnie przez wszystkie jednostki przez okres 2 miesięcy. Powiązanie terminu podpisania umowy z terminem wdrożenia pełnej funkcjonalności jest bezzasadne i nie ma ze sobą związku. Umowa może być bowiem podpisana wcześniej i zawierać zapis o terminie jej obowiązywania od dnia 8 stycznia 2016r. z zastrzeżeniem, że wdrożenie pełnej funkcjonalności nastąpi do listopada 2015r. Odpowiedź na pytanie została udzielona przy pytaniu nr 1 w części II odpowiedzi. Część IV odpowiedzi: Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych umów z bankami i przyjętych zabezpieczeniach dotyczącą ZUS, FUS i FEP. Zamawiający informuje, że posiada podpisane na rzecz FUS umowy kredytowe, na łączną wartość 2 mld PLN, których jedynym zabezpieczeniem jest nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem FUS w NBP O/O Warszawa. Pytanie nr 2 Dot. VII.5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający dopuszcza ujednolicenie w danej instancji (kontekście) bankowości elektronicznej ograniczenia godzinowego wysyłania transakcji (np ), tak by dotyczyło to wszystkich rachunków znajdujących się w tej instancji? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zarządzania uprawnieniami we własnym zakresie wskazując osoby, które będą pełnić rolę administratora, czy też wymagane jest administrowanie uprawnieniami użytkowników przez Bank? Zamawiający wymaga administrowania uprawnieniami użytkowników przez Wykonawcę. W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zarządzania uprawnieniami we własnym zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony umowy. Pytanie nr 4 Czy ze względów bezpieczeństwa, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na tym, że zalogowanie do systemu bankowości elektronicznej możliwe będzie wyłącznie z sieci wewnętrznej Zamawiającego? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 5 Dot. VIII.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby historia operacji zlecanych ręcznie, importowanych lub powstałych w wyniku obsługi pliku (termin importu pliku do Systemu, autoryzacji, wysłania do Wykonawcy, przyjęcia przez Wykonawcę do realizacji, nazwy użytkowników biorących udział Strona: 14/48

15 w obsłudze pliku), dostępna była za okres nie krótszy niż trzy miesiące, z możliwością udostępnienia na wniosek Zamawiającego historii operacji za dłuższy okres? Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści pkt 4 a) działu VIII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, która otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: a) Przekazanie pliku do Wykonawcy Zamawiający wymaga, aby przekazanie pliku do Wykonawcy odbywało się z użyciem Systemu Wykonawcy. System ma zapewniać historię operacji związanej z obsługą pliku (termin importu pliku do Systemu, autoryzacji, wysłania do Wykonawcy, przyjęcia przez Wykonawcę do realizacji, nazwy użytkowników biorących udział w obsłudze pliku), za okres nie krótszy niż trzy miesiące, z możliwością udostępnienia na wniosek Zamawiającego historii operacji za dłuższy okres.. Pytanie nr 6 Dot. XVI.24 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie czasu trwania sesji połączenia z bankiem do 10 minut? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuszcza aby wyszukiwanie operacji w systemie bankowości elektronicznej odbywało się po danych zlecenia tj. (nr rachunku, nazwa kontrahenta, tytuł operacji, status, typ, zlecona data, kwota), a tym samym dopuszcza odstąpienie od kryteriów wyszukiwania paczek transakcji w zakresie: ID, daty utworzenia, daty wysłania? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu dotyczącego możliwości wydruku transakcji ze statusem odrzucone, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości drukowania potwierdzeń dla transakcji zrealizowanych? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu anulowania przelewów zagranicznych oczekujących na realizację, z poziomu bankowości elektronicznej przy jednoczesnym zachowaniu możliwości anulowania pozostałych typów zleceń? Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści pkt 22 działu XVI Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ, która otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: 22. Możliwość anulowania w Systemie wysłanego zlecenia do Wykonawcy, które jeszcze nie zostało zaewidencjonowane (dotyczy np. przelewów wysłanych do Wykonawcy z przyszłą datą waluty, przelewów oczekujących na realizację lub przelewów zagranicznych realizowanych w dacie waluty SPOT). Strona: 15/48

16 Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu anulowania przelewów zagranicznych oczekujących na realizację, z poziomu bankowości elektronicznej przy jednoczesnym zachowaniu możliwości anulowania pozostałych typów zleceń, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę alternatywnego sposobu ich anulowania. Pytanie nr 10 Dot. V 16 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuszcza, aby wnioski o wystawienie czeku bankierskiego były składane w formie papierowej w oddziale? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy Działu V pkt 16c SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 11 Dot. V.15.d Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby potwierdzenie realizacji czeku dostępne było następnego dnia po dniu dokonania transakcji na wyciągu? - konieczność każdorazowego informowania Państwa o zrealizowanym czeku wymusza konieczność wykonywania dodatkowych czynności po stronie kasjera, a po Państwa stronie dodatkowo będzie angażowało pracowników, którzy będą otrzymywali potwierdzenie realizacji czeku. Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany w treści pkt 15 Działu V, poprzez anulowanie (wykreślenie) wymagania zawartego w lit. d), w brzmieniu: d) Wykonawca każdorazowo niezwłocznie po realizacji czeku wystawionego na osoby trzecie zobligowany jest do poinformowania właściwej Jednostki Zamawiającego. Pytanie nr 12 Dot. V. 16.i. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku zwrotnej informacji o realizacji czeku bankierskiego? W przypadku zgłoszenia reklamacji, Wykonawca bez dodatkowych opłat, wykona wszelkie czynności niezbędne do wyjaśnienia statusu realizacji czeku - konieczność każdorazowego informowania Państwa o zrealizowanym czeku bankierskim wymusza konieczność wykonywania dodatkowych, ręcznych czynności po stronie kasjera oraz ustalenia nowego procesu informowania o zrealizowanych czekach z bankami prowadzącymi dla Banku, rachunki NOSTRO. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści zapisu w lit. i) pkt 16 działu V Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ, który otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: i) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bezpłatnie zapewnił zwrotną informację o realizacji czeku bankierskiego: 1) na żądanie jednostki Zamawiającego udzielał wyjaśnień w sprawie statusu realizacji poszczególnych czeków, 2) w cyklu półrocznym przekazywał zestawienie obejmujące informację o zrealizowanych czekach bankierskich z danego półrocza, wraz z datami ich realizacji, oraz w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, bez dodatkowych opłat, wykonał wszelkie czynności niezbędne do wyjaśnienia statusu realizacji czeku. Strona: 16/48

17 Pytanie nr 13 Dot. XVI. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza, aby karty kredytowe zostały zastąpione kartami obciążeniowymi (charge)? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 14 Dot. XV.9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wyciągów w formacie MT940 dla rachunków karłowych (kart kredytowych lub obciążeniowych/charge i przedpłaconych)? Ze względu na specyfikę operacji karłowych takie wyciągi nie będą zawierały niezbędnego opisu operacji, który umożliwiłby automatyczne zaczytanie do systemu finansowo księgowego i rozksięgowanie operacji. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu generowania raportu zawierającego salda wszystkich kart przedpłaconych na koniec miesiąca - Wykonawca udostępnia raporty w zakresie kart przedpłaconych - dostarcza dane o saldach na koniec miesiąca na zestawieniach operacji albo w historii operacji (dla każdej karty oddzielnie), albo na liście kart (na dany moment, nie na koniec miesiąca)? Tak, ale tylko w przypadku, jeśli Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do danych za pomocą możliwości generowania innego typu zestawień prezentujących salda wszystkich kart przedpłaconych na koniec danego miesiąca. Pytanie nr 16 Dot. VI.9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Czy waluta ma być dostępna we wszystkich oddziałach? Czy Zamawiający akceptuje konieczność wcześniejszego poinformowania właściwej Jednostki Banku z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez wysyłkę do właściwej jednostki Banku zapotrzebowania na wypłatę gotówki w walucie obcej i wypłaty bilonu w formie faksu lub za pośrednictwem e mail? jeżeli nie, proszę o określenie maksymalnego limitu wypłaty dziennej w danej walucie. Zamawiający informuje, że obsługa gotówkowa w walutach obcych jest wymagana tylko w jednostce Wykonawcy obsługującej Centralę Zamawiającego. Zamawiający akceptuje konieczność informowania, z dwudniowym wyprzedzeniem, właściwej jednostki Wykonawcy poprzez wysłanie zapotrzebowania na wypłatę gotówki w walucie obcej i bilonu za pośrednictwem lub faksu. Pytanie nr 17 Dot. XIX. 5. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający będzie zgłaszał wizytę z jednodniowym wyprzedzeniem? Strona: 17/48

18 Tak. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści pkt 5 Działu XIX Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: 5. Wykonawca zapewnia, że obsługa pracowników Jednostek w placówkach wskazanych przez Wykonawcę odbywać się będzie poza kolejnością. Zamawiający oczekuje, że powyższy warunek będzie spełniony po uprzednim zgłoszeniu, z jednodniowym wyprzedzeniem, do placówki Wykonawcy wizyty. Pytanie nr 18 Dot. XXIII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że liczba placówek Zamawiającego, dla których będzie wymagane zapewnienie obsługi kasowej może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie słów pod warunkiem uzgodnienia tego z Bankiem"? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 19 Dot. VI Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie walut obcych wypłacanych również w bilonie do: USD, EUR, CHF, GBP? - utrzymywanie pogotowia kasowego (łącznie z bilonem) w każdej zgłoszonej przez Państwa walucie jest procesem bardzo kosztownym. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści pkt 9 Działu VI Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ, gdzie treść w brzmieniu: 9. Wpłaty/wypłaty gotówkowe/rozmiana gotówki Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania wpłat/wypłat gotówkowych. Zamawiający wymaga, aby wpłaty/wypłaty gotówkowe realizowane przez pracowników Zakładu były realizowane bezpłatnie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości dokonywania wypłat i wpłat gotówkowych w PLN oraz przynajmniej w następujących walutach obcych: USD, EUR, CHF, GBP, AUD, CAD, NOK, DKK, SEK. Wykonawca zapewnia wypłatę gotówki w walutach obcych we wskazanych przez Zamawiającego nominałach (również bilon). Wypłata i wpłata gotówki w walucie obcej realizowana jest wg obowiązującej tabeli Wykonawcy (również w zakresie bilonu). Wypłata/wpłata w innych walutach niż wskazano powyżej odbywa się za zgodą Wykonawcy.(..). Zastępuje się nowym obowiązującym brzmieniem: 9. Wpłaty/wypłaty gotówkowe/rozmiana gotówki Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania wpłat/wypłat gotówkowych. Zamawiający wymaga, aby wpłaty/wypłaty gotówkowe realizowane przez pracowników Zakładu były realizowane bezpłatnie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia możliwości dokonywania wypłat i wpłat gotówkowych w PLN oraz przynajmniej w następujących walutach obcych: USD, EUR, CHF, GBP, AUD, CAD, NOK, DKK, SEK. Wykonawca zapewnia wypłatę gotówki w walutach obcych we wskazanych przez Zamawiającego nominałach. Wypłata i wpłata gotówki w walucie obcej realizowana jest wg obowiązującej tabeli Wykonawcy (również w zakresie bilonu). Wypłata/wpłata w innych walutach niż wskazano powyżej odbywa się za zgodą Wykonawcy. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie walut obcych wypłacanych w bilonie do: USD, EUR, CHF i GBP, z zastrzeżeniem, że dla pozostałych walut Zamawiający będzie miał możliwość wpłaty do banku bilonu. (..). Strona: 18/48

19 Część V odpowiedzi: Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie sprawozdania ZUS,FUS i FEP w formie bilansu i rachunku wyników na r., wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania ZUS, FUS i FEP za 2013r. Zamawiający informuje, że pod adresem znajdują się ogólnodostępne sprawozdania okresowe i roczne, w tym bilans i rachunek zysków i strat ZUS, FUS i FEP za 2013 r. Zamawiający nie publikuje opinii i raportów biegłych rewidentów dotyczących sprawozdań finansowych ZUS, FUS, FEP. Opinie do sprawozdań finansowych ZUS, FUS, FEP stanowią załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Część VI odpowiedzi: Pytanie nr 1 Dot. V.16.a Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie wypłaty świadczeń poza granice Polski przy użyciu czeków bankierskich do następujących walut: EUR, USD, CZK, SEK, DKK, NOK, HUK, GBP, AUD, CAD, BGN,RON.CHF? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 2 Dot. V.16.b Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Realizacja czeków bankierskich w innych walutach niż wymienione powyżej możliwe po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 3 Dot. IX.3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie realizacji zleceń przelewów zagranicznych do walut: EUR, USD, CZK, SEK, DKK, NOK, HUF, GBP, AUD, CAD, BGN, RON.CHF? Realizacja przelewów zagranicznych w innych walutach niż wymienione powyżej możliwe po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Część VII odpowiedzi: Pytanie nr 1 Pytanie dot. Rozdziału VIII, paragraf XI, punkt 6. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może zlecić wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim, z zastrzeżeniem podrozdziału i Postanowienia ogólne" ust.9 Na podstawie regulaminów i innych przepisów obowiązujących u Wykonawcy, Wykonawca nie może wymagać od Zamawiającego przyjęcia gorszych rozwiązań niż wynika to z postanowień Umowy i SIWZ oraz Rozdziału II pkt SIWZ. W istniejących procesach związanych z obsługą Klientów grupy (...), bierze udział Strona: 19/48

20 spółka w 100% zależna od (..) Banku (....Sp. z o.o.), dlatego mamy prośbę do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zlecanie części czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy do spółki (... ) także w obszarach nie związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy do spółki mcentrum Operacji Sp. z o.o. także w obszarach nie związanych ze wdrożeniem pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej lub zapewnieniem obsługi kasowej. Zwracamy uwagę, że możliwość przekazywania czynności bankowych do wykonania przez podwykonawcę wynika wprost z przepisów art. 6a. Ustawy Prawo bankowe. Bank, który powierzył realizację czynności bankowych innemu przedsiębiorcy ponosi pełną odpowiedzialność za poprawną realizację tych usług. Odpowiedzialności tej nie można wyłączyć (art. 6b ust. 2 Ustawy Prawo Bankowe). Przekazywanie przez bank czynności bankowych podwykonawcy, podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a Bank prowadzi bieżący nadzór nad ich prawidłową realizacją. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość złożenia oferty w sposób wskazany w art. 23 ust. 1, tj. przez konsorcjum. Jednocześnie, z uwagi na zaistniałą w pkt 6 podrozdziału XI rozdziału VIII SIWZ omyłkę pisarską, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje jej poprawienia i zmienia brzmienie punktu 6 podrozdziału XI rozdziału VIII SIWZ, który otrzymuje nową obowiązującą treść: Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może zlecić wykonania przedmiotu Umowy osobom trzecim, z zastrzeżeniem podrozdziału I Postanowienia ogólne ust. 9. Dodatkowo, do rozdziału VIII podrozdział XI SIWZ dodaje się pkt 6a) w brzmieniu: Na podstawie regulaminów i innych przepisów obowiązujących u Wykonawcy, Wykonawca nie może wymagać od Zamawiającego przyjęcia gorszych rozwiązań niż wynika to z postanowień Umowy i SIWZ. Pytanie nr 2 Pytanie dot. Limitu Globalnego dla rachunku skonsolidowanego FUS i FEP w wysokości 2,3 mld PLN Zamawiający nie przewiduje w SIWZ sytuacji, w której na koniec dnia roboczego Limit Globalny będzie w części lub całości nie spłacony. Nie odnajdujemy również zapisów, które zobowiązują Zamawiającego do spłaty tego zadłużenia. Prosimy o wyjaśnienie co w sytuacji, gdy limit ten nie zostanie spłacony na koniec dnia? Z perspektywy Banku brak spłaty limitu globalnego na koniec dnia powoduje konieczność alokowania kapitału Banku, a co za tym idzie istotnie wpływa na stronę kosztową. Zamawiający podtrzymuje zapisu SIWZ. Limit Globalny będzie zawsze spłacony w danym dniu. Pytanie nr 3 Pytanie dot Istotnych postanowień Umowy(Rozdział VIII) Prosimy o wyjaśnienie postanowień ww. punktu tj. zapisu wg. którego umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy łączna wartość brutto za zrealizowane przelewy osiągnie kwotę całkowitego wynagrodzenia brutto. Zapis ten oznacza, że umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu na jaki zostanie zawarta, jeżeli łączna wartość opłat brutto za jej realizację, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), osiągnie kwotę całkowitego wynagrodzenia brutto wskazaną przez Strona: 20/48

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia 06.05.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 11.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.13.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

Wniosek z dnia 02.02.2012r.

Wniosek z dnia 02.02.2012r. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Nr Sprawy : WP.271.8.2012 Konin, dnia 16.02.2012r. W Y

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326361/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Dla umów zawartych od dnia 2 lipca 2016 obowiązuje od dnia podpisania Dla umów zawartych do dnia 1

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 kwiecień 2015 r. GM-ZP.272.24.2015.AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w ING Banku Śląskim S.A.

KOMUNIKAT do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w ING Banku Śląskim S.A. KOMUNIKAT do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w ING Banku Śląskim S.A. Zleceń Płatniczych wychodzących w złotych polskich, kierowanych do rozliczenia na terenie Kraju (przelew zewnętrzny)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 24 października 2012 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje od 24 października 2012 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz, tel. (056) , fax. (056) ;

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, Grudziądz, tel. (056) , fax. (056) ; POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZU ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, tel. (056)6438400, fax. (056)6433001; www.pup.grudziadz.com.pl Grudziądz, 20 października 2014 roku NOK.331.30.14 Dotyczy: Zadanych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 20 maja 2014 r. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów Centrala tel. 0 (prefix) 32 324 81 00 NIP: 635-15-75-953 Sekretariat fax 0 (prefix) 32 324 81 32 REGON: 276284779 Mikołów, dnia 20.02.2014

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

LP Rodzaj opłaty Opłata

LP Rodzaj opłaty Opłata LP Rodzaj opłaty Opłata 1. Rejestracja w Rkantor.com 1.1 Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com 2. 2.1 PRZELEWY Przelewy w PLN 2.1.1 Przelew w PLN do wszystkich banków współpracujących z Rkantor.com

Bardziej szczegółowo

ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi:

ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: ZR-23/2013 Białystok, dnia 21 maja 2013 Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie 1: W nawiązaniu do pkt. 3.2.18 SIWZ oraz 2 ust. 2 pkt 18 projektu Umowy,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia 17.04.2015 Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Obowiązuje od 05.02.2017r. Fritz Exchange 801 090 180 Spis treści: 1. Opłaty ogólne... 5 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia,,regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.23.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935546 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Postępowania

Uczestnicy Postępowania KZP/317/12/DB Kozienice 19.09.2012 r. Uczestnicy Postępowania Dotyczy: postępowania na obsługę bankową rachunków Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 26/2012. Wyjaśnienie / Zmiana nr 3 do treści

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1 TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Niniejsza Tabela obowiązuje: a) banki krajowe, b) banki zagraniczne, c) banki posiadające rachunek w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Od dnia 11

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r.

99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r. 99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo