ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa /271/ IN-385/2015 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych rachunków Funduszy oraz rachunków ZUS i realizację wypłat masowych. TZ/271/107/2014. Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 9 sierpnia 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela się następujących odpowiedzi: Część I odpowiedzi: Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie sprawozdania ZUS,FUS i FEP w formie bilansu i rachunku wyników na r., wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania ZUS, FUS i FEP za 2014r. Sprawozdania ZUS, FUS i FEP w formie bilansu i rachunku wyników na r. stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zostało zakończone badanie sprawozdań ZUS, FUS i FEP za 2014 rok przez biegłego rewidenta. Pytanie nr 2 Czy do realizacji wydatków w debety w ramach Limitu Globalnego w wysokości 2,3 mld zł wymagana będzie zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych, a jeżeli tak to czy ta zgoda może zostać nam przekazana? Limit Globalny to udostępniona przez Wykonawcę funkcjonalność rachunku skonsolidowanego będąca sposobem realizacji i rozliczania płatności (gwarancja rozrachunku do kwoty Limitu Globalnego). Z tytułu tak zdefiniowanej formy rozliczeń nie jest przewidziane generowanie zadłużenia, co oznacza iż nie jest to kredyt i tym samym nie jest wymagana zgoda ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Część II odpowiedzi: Pytanie nr 1 Prosimy o zmianę terminu wdrożenia pełnej funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej, służącego do obsługi rachunków prowadzonych na podstawie Umowy nastąpi nie później niż w terminie 180 dni od dnia podpisania Umowy. Naszym zdaniem taki termin pozwoli na dostosowanie architektury systemu bankowości elektronicznej w stopniu odpowiadającym zagadnieniom zawartym w SIWZ. Termin krótszy może, naszym zdaniem, powodować ograniczenie konkurencji ze względu na konieczność dostosowania i parametryzacji systemu w bardzo wielu aspektach. Strona: 1/48 : (22) faks: (22)

2 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści: ppkt 2 podrozdziału II w rozdziale II SIWZ, ppkt 4 podrozdziału I w rozdziale VIII SIWZ, pkt 3 w rozdziale II załącznika nr 1 do SIWZ i pkt 2 w rozdz. III Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie: Wymóg: Wdrożenia pełnej funkcjonalności Systemu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Zastępuje się wymogiem obowiązującym: Wdrożenie pełnej funkcjonalności Systemu nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od daty podpisania Umowy. Pytanie nr 2 Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 2 czerwca 2015 r. ze względu na konieczność zapewnienia Limitu Globalnego co wiąże się z koniecznością uzyskania zgód kredytowych na wysokich szczeblach decyzyjnych Banku. Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony. Oferty należy złożyć do dnia 18 maja 2015 roku do godz. 09:00. w miejscu określonym w SIWZ. Jawne otwarcie ofert odbędzie się 18 maja 2015 roku o godzinie 09:30 w miejscu określonym w SIWZ. Pytanie nr 3 Zwracamy się z prośbą o wskazanie wolumenu wypłat polskich świadczeń emerytalnorentowych za granicę w oparciu o dane z II półrocza 2014 r. z podziałem na termin wypłaty świadczeń, liczbę wypłat kwotę wypłat oraz walutę. Zamawiający informuje, że dla swoich potrzeb nie gromadzi takich danych statystycznych, w związku z tym, na czas obecny, nie jest możliwe sporządzenie takiego zestawienia za II półrocze 2014 r. Poniższa tabela przedstawia wolumen i kwotę wypłat polskich świadczeń emerytalno-rentowych za granicę w podziale na walutę w ramach terminu płatności, w oparciu o dane za wrzesień 2014 r. (dane pozyskane przez Zamawiającego jednorazowo dla innych celów). TP SYMBOL WALUTY LICZBA WYPŁAT KWOTA WYPŁAT w PLN 01 EUR ,32 05 CHF 1 415,29 CZK ,42 EUR ,99 GBP ,40 SEK 1 160,85 USD 1 905,19 06 AUD ,43 CAD ,39 CHF ,54 CZK ,28 Strona: 2/48

3 DKK ,63 EUR ,32 GBP ,68 HUF 1 196,96 LTL (EUR) ,26 NOK ,06 SEK ,51 USD ,62 10 AUD ,11 CAD ,63 DKK ,31 EUR ,57 GBP ,10 HUF 1 624,99 LTL (EUR) ,81 NOK ,38 SEK ,20 USD ,42 15 AUD 1 992,13 CAD ,28 CHF ,34 CZK 2 322,19 EUR ,05 HUF ,71 USD ,75 20 AUD ,64 CZK ,71 EUR ,35 SEK 1 466,69 USD ,69 25 AUD ,67 CAD ,55 CHF ,16 CZK ,91 EUR ,96 GBP ,31 SEK ,67 USD ,60 RAZEM ,02 Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z Wykonawcą niezbędnych umów produktowych, których postanowienia będą zgodne z SIWZ i Istotnymi postanowieniami umowy Strona: 3/48

4 dotyczących poszczególnych produktów bankowych (np. Umowa regulująca kwestie natychmiastowej wymiany walut)? Zamawiający wymaga zawarcia wszystkich postanowień regulujących kwestie związane z udzieleniem i realizacją przedmiotu zamówienia w ramach jednej umowy z Wykonawcą i nie wyraża zgody na podpisywanie dodatkowych umów produktowych. Część III odpowiedzi: Pytanie nr 1 Prosimy o potwierdzenie, ze dane podane w tabeli 1 i 2 załącznika nr 14 do opisu przedmiotu zamówienia należy czytać w ten sposób, że miesięcznie realizowanych jest szt. przelewów zagranicznych łącznie (suma z tabel)? Co oznaczałoby, że zamawiający poza systemem masowych płatności w plikach wysyła dodatkowo miesięcznie z systemu bankowego szt. przelewów zagranicznych? Prosimy o doprecyzowanie. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 14 Tabela 1 Liczba przelewów realizowanych z wykorzystaniem Systemu mylnie podano wartości w wierszu Przelewy zagraniczne, tj. omyłkowo uwzględniono liczbę przelewów zagranicznych realizowanych poprzez pliki z płatnościami masowymi. Zamawiający informuje, że liczba przelewów zagranicznych realizowanych bezpośrednio z użyciem systemu bankowości elektronicznej (poza plikami masowymi) to kilkadziesiąt sztuk miesięcznie, natomiast liczba przelewów zagranicznych realizowanych z wykorzystaniem plików z płatnościami masowymi wynosi ok. 40 tys. sztuk miesięcznie zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku nr 14. W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści tabeli nr 1 załącznika nr 14 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, która otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: ZUS FUS FEP Przelewy zewnętrzne powyżej 1 mln PLN Przelewy zewnętrzne poniżej 1 mln PLN Przelewy do Urzędów Skarbowych Przelewy do ZUS (składki) Przelewy do ZUS (przelew zwykły) Przelewy zagraniczne 53 Pytanie nr 2 Prosimy o potwierdzenie, że dane zaprezentowane w tabeli nr 1 załącznika nr 14 do opisu przedmiotu zamówienia są podane w ujęciu miesięcznym? Strona: 4/48

5 Zamawiający potwierdza, że dane zaprezentowane w tabeli nr 1 Załącznika nr 14 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1, są podane w ujęciu miesięcznym (zgodnie z informacją zawartą w dziale XXII załącznika nr 1 do SIWZ). Pytanie nr 3 Dotyczy granicznych terminów składania zleceń do realizacji w danym dniu, dział V pkt. 14a) załącznika nr 1 do SIWZ: a/ godzina 12.30, zlecenia wewnętrzne, oddziały: prosimy o doprecyzowanie jak należy interpretować godzinę graniczną dla tych zleceń? Czy po godzinie mają nie odbywać się żadne obciążenia związane ze złożonymi zleceniami po godz ? czy obciążenia te mają nastąpić w następnym dniu roboczym? Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ zlecenia wewnętrzne złożone przez Oddziały po godzinie w trybie standardowym obciążają rachunki w następnym dniu roboczym. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przelewów wewnętrznych po godzinie granicznej w tym samym dniu w trybie awaryjnym. b/ prosimy o wyrażenie zgody na ustawienie godziny granicznej dla zleceń wewnętrznych Centrali na godz powyższe związane jest chociażby z faktem dokonania księgowań przed końcem dnia roboczego kiedy następuje II proces konsolidacji Zamawiający wyraża zgodę na ustawienie godziny granicznej dla zleceń wewnętrznych Centrali na godz Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści lit. a) pkt. 14 Działu V Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, która otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie: a) Poniższa tabela przedstawia wymagania Zamawiającego dotyczące granicznych terminów składania zleceń do realizacji w danym dniu: Kategoria operacji Centrala Oddziały Przelewy wewnętrzne Przelewy Elixir I sesja Przelewy Elixir II sesja *) *) Przelewy Elixir III sesja *) Blokada Przelewy SORBNET *) *) Płatności masowe (pliki) Terminowe krajowe Blokada Najpóźniej do godz w dniu T-1 *) Płatności masowe (pliki) Terminowe zagraniczne Blokada Najpóźniej do godz w dniu T-2 *) Płatności masowe (pliki) Dzienne krajowe Blokada Najpóźniej do godz w dniu D *) Płatności masowe (pliki) Dzienne zagraniczne Blokada Najpóźniej do godz w dniu D *) *) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia realizacji przelewów/płatności masowych po granicznej godzinie w ramach uzgodnionej procedury awaryjnej Strona: 5/48

6 c/ czy w przypadku składania zleceń elixir przez centralę po godz do godz ma następować obciążenie rachunków centrali tego samego dnia czy obciążenie ma następować kolejnego dnia? Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ zlecenia złożone przez Centralę w systemie elixir po godzinie w trybie standardowym obciążają rachunki w następnym dniu roboczym. Zamawiający wymaga od Wykonawcy możliwości realizacji przelewów elixir po godzinie granicznej w trybie awaryjnym. Pytanie nr 4 Prosimy o podanie przewidywanych lub historycznych wolumenów miesięcznych (ilość i wartość) płatności w podziale na waluty, ze szczególnym uwzględnieniem walut egzotycznych (nie publikowanych w Tabeli C NBP). Obecnie Zamawiający zleca realizację płatności w walutach ogłaszanych w Tabeli C NBP. Jednak w związku planowanym wprowadzeniem transferu świadczeń emerytalno-rentowych do państw stowarzyszonych (Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela, Macedonii, Czarnogóry, Albanii, San Marino, Turcji) oraz planowanymi/negocjowanymi umowami o zabezpieczeniu społecznym m.in. z: Białorusią, Izraelem, Turcją, Mongolią, Indiami, Filipinami, Azerbejdżanem Zamawiający zobowiązany jest zapewnić możliwość realizacji wypłat świadczeń w walucie narodowej dla wymienionych państw. Nie jest możliwe wskazanie potencjalnej liczby i kwot świadczeń transferowanych do tych państw, ponieważ transfer odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej zamieszkałej za granicą (równie dobrze zainteresowany może np. wskazać do wypłaty świadczeń rachunek w Polsce), a nie wiadomo ile takich osób mieszka za granicą, bądź ma zamiar wyjechać z Polski za granicę i zgłosić w przyszłości wniosek o transfer świadczeń do ZUS. Poniższe zestawienie, sporządzone na podstawie danych za II półrocze 2014r., przedstawia średnie miesięczne wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych za granicę w podziale na waluty. symbol waluty liczba wypłat kwota wypłat w PLN AUD ,61 CAD ,01 CHF ,49 CZK ,77 DKK ,17 EUR ,23 GBP ,75 HUF ,92 LTL (EUR) ,32 NOK ,54 SEK ,29 USD ,27 OGÓŁEM ,37 Pytanie nr 5 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje realizację przelewów we wszystkich walutach wskazanych w zamówieniu? Strona: 6/48

7 Zamawiający przewiduje realizację przelewów we wszystkich walutach wskazanych w zamówieniu w związku z możliwością wskazania waluty narodowej jako waluty do realizacji wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w zawieranych umowach o zabezpieczeniu społecznym. Pytanie nr 6 Czy w przypadku realizacji przelewów zagranicznych do odbiorców na Ukrainie dopuszczalne jest stosowanie innej waluty rozliczeniowej niż UAH (USD), w związku z często pojawiającymi się problemami w rozliczeniu tej waluty? Obecnie wypłata świadczeń emerytalno-rentowych do tego państwa zlecana jest przez Zamawiającego w walucie USD i EUR, jednak Zamawiający nie wyklucza realizacji pojedynczych przelewów w walucie narodowej Ukrainy tj. UAH. Pytanie nr 7 Prosimy o doprecyzowanie faktycznego zapotrzebowania na waluty w jakich realizowane mają być wypłaty czekiem bankierskim? Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innej, rekomendowanej przez Wykonawcę, formy wypłaty w danej walucie np. w postaci wypłaty gotówkowej w krajach, gdzie system czekowy nie jest rozwiązaniem optymalnym? W SIWZ w załączniku nr 14 do Opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 9 przedstawiono waluty w jakich realizowane są obecnie wypłaty świadczeń czekiem bankierskim. Jednak w świetle planowanych umów (patrz odpowiedź na pytanie nr 4 części III odpowiedzi ) Zamawiający nie wyklucza realizacji wypłat świadczeń czekiem bankierskim w innej walucie na zasadach wskazanych w SIWZ. Dodatkowo, w związku z obowiązkiem realizacji przez Zamawiającego zapisów ustawy o kombatantach, od r. Zamawiający realizuje wypłatę świadczeń należnych kombatantowi do państwa jego zamieszkania w dowolnym miejscu na świecie. W takim przypadku wypłata może być dokonywana czekiem bankierskim w walutach określonych przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami rozdział IX pkt. 16 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innej, rekomendowanej przez Wykonawcę formy wypłaty w danej walucie, o ile Wykonawca zapewni, że ten inny sposób dostarczenia odbiorcy świadczenia nie będzie obarczony dodatkowymi kosztami i że zostanie zrealizowany w terminie. Pytanie nr 8 W przypadku niektórych walut pojawiać się mogą koszty banków trzecich, lub koszty banku beneficjenta, które zostaną potrącone z kwoty płatności mimo wskazania na komunikacie rozliczeniowym opcji kosztowej OUR (pełne koszty płatności ponosi Zleceniodawca) są to koszty, na które bank wysyłający (Wykonawca) nie ma wpływu. Potrącenie z kwoty przelewu może również powstać w wyniku błędu banku trzeciego. Jak Zamawiający chce procesować tego typu reklamacje? Zgłoszoną przez świadczeniobiorcę reklamację o pobraniu przez bank zagraniczny dodatkowych opłat (kosztów) jednostki Zamawiającego powinny przekazywać Wykonawcy np. w formie mailowej z zaszyfrowanym formularzem zgłoszeniowym na utworzoną dla tych celów skrzynkę mail lub wyznaczonej przez Wykonawcę osobie, czy centrum obsługi klienta. O wynikach prowadzonej reklamacji Zamawiający powinien być informowany na bieżąco. Strona: 7/48

8 Tryb postępowania dla zgłaszania do Wykonawcy reklamacji świadczeniobiorców w sprawie pobrania dodatkowych opłat za transfer zostanie doprecyzowany w umowie z wybranym Wykonawcą. Pytanie nr 9 Prosimy o podanie historycznych wolumenów miesięcznych zwrotów i innych reklamacji płatności zagranicznych? Zamawiający nie gromadzi takich danych. Zamawiający przedstawia posiadane dane, pozyskane przez Zamawiającego jednorazowo dla innych celów w zakresie: zwrotów świadczeń emerytalno-rentowych przekazywanych za granicę - za wrzesień Poniższa tabela prezentuje zwroty za ten okres w podziale na walutę wypłaty. Symbol waluty Liczba zwrotów EUR 79 CAD 3 CZK 18 AUD 12 USD 48 GBP 3 SEK 1 RAZEM 164 reklamacji za I półrocze W tym okresie jednostki Zamawiającego zgłosiły: o 6 reklamacji w związku z brakiem środków na rachunku odbiorcy w tym jedną zbiorczą dla 61 świadczeniobiorców, o 14 reklamacji z tytułu ponoszenia dodatkowych opłat. Pytanie nr 10 Dotyczy procesu zwrotu środków na żądanie Zamawiającego: W jakiej formie Wykonawca powinien informować Zamawiającego o wynikach postępowania ws. zwrotu środków? Zamawiający oczekuje od Wykonawcy informowania o wynikach postępowania dot. zwrotu nienależnie przekazanego świadczenia np. w formie elektronicznej na dedykowaną skrzynkę mail. Pytanie nr 11 Dotyczy zwrotu środków: czy w sytuacji, gdy bank zagraniczny przed dokonaniem zwrotu sygnalizuje pobranie prowizji, która przewyższa kwotę zwracanego świadczenia, Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia decyzji o odwołaniu żądania zwrotu? Zamawiający przewiduje taką możliwość. Strona: 8/48

9 Pytanie nr 12 Dotyczy dział V SIWZ, pkt. 4 str. 18: Prosimy o doprecyzowanie do której godziny są przekazywane środki dla poszczególnych podpunktów? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 13 Prosimy o potwierdzenie, że obsługa gotówkowa będzie realizowana w formie otwartej. Zamawiający potwierdza, że obsługa gotówkowa będzie realizowana w formie otwartej. Pytanie nr 14 Prosimy o potwierdzenie, że obsługa gotówkowa w walutach obcych jest wymagana do realizacji w placówce Wykonawcy tylko w Warszawie. Zamawiający potwierdza że obsługa gotówkowa w walutach obcych jest wymagana do realizacji w placówce Wykonawcy tylko w Warszawie. Pytanie nr 15 Dotyczy dział VI pkt. 9 załącznika nr 1 do SIWZ: Prosimy o podanie rocznej wartości wypłat gotówkowych w bilonie w podziale na poszczególne waluty obce. Zamawiający nie jest w stanie określić skali rocznych wypłat waluty w bilonie. Potrzeba wypłaty lub wpłaty gotówkowej w bilonie danej waluty występuje m.in. w następujących sytuacjach: zaliczka na daną delegację wynosi np. 102 EUR, konieczność zwrotu przez pracownika waluty, np. 1 EUR, wynikający z rozliczenia delegacji. Zamawiający informuje, że zapotrzebowania na daną walutę do banku nie są składane z wyznaczeniem ilości bilonu, jaki powinien otrzymać, tylko z podziałem na kwoty, które będą wypłacone pracownikom, np. łączne zapotrzebowanie na 208 EUR, które w formie zaliczki zostanie przekazane 4 pracownikom w kwotach po 52 EUR, Wykonawca wówczas jest zobowiązany dostarczyć 4 ˣ 52 EUR. Pytanie nr 16 Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat gotówkowych w formie czeków elektronicznych - dyspozycje wypłat składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający dopuszcza realizację wypłat gotówkowych w formie czeków elektronicznych. Pytanie nr 17 Prosimy o potwierdzenie, że terminy i warunki wskazane przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 15 lit. c), d), e) załącznika nr 1, dla momentu realizacji czeków [papierowych] mogą, w przypadku czeków elektronicznych, dotyczyć momentu zlecenia (wystawienia czeku elektronicznego)? W takiej sytuacji Zamawiający miałby informację o realizacji czeku (odbiorze gotówki) w systemie. Strona: 9/48

10 Zamawiający wymaga aby terminy i warunki wskazane w rozdziale V pkt 15 lit. c), e) załącznika nr 1 dla realizacji czeków (papierowych), w przypadku czeków elektronicznych również dotyczyły momentu realizacji czeków, a nie momentu zlecenia (wystawienia czeku elektronicznego). Pytanie nr 18 Dotyczy dział III. pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ: Prosimy o dopuszczenie możliwości obsługi dokumentacji poprzez odbiór jej przez doradcę, wysłanie dokumentacji do dedykowanej jednostki centralnej Banku lub w formie wniosku elektronicznego złożonego w systemie Banku. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Taka możliwość wynika z zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Dział III pkt. 3 a). Pytanie nr 19 Dotyczy dział V. pkt. 17 załącznika nr 1 do SIWZ: Prosimy potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przesłanie otrzymanych czeków zagranicznych na jeden wskazany adres centralnej jednostki Wykonawcy celem ich inkasa. Tak. Zamawiający dopuszcza przesłanie otrzymanych czeków zagranicznych na jeden wskazany adres centralnej jednostki Wykonawcy celem ich inkasa. Pytanie nr 20 Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia największego pliku z rekordami podzielonego na mniejsze pliki z mniejszą ilością rekordów? Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia plików. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż w tabeli 13 załącznika nr 14 do opisu przedmiotu zamówienia w pozycji Maksymalna liczba rekordów w pliku krajowym podana została omyłkowo błędna liczba rekordów. W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany w tabeli 13 załącznika nr 14 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: - w pozycji Maksymalna liczba rekordów w pliku krajowym usuwa się liczbę i zastępuje się ją liczbą obowiązującą , - w pozycji Maksymalna liczba rekordów w pliku zagranicznym usuwa się błędnie wskazaną liczbę i zastępuje się ją obowiązującą liczbą Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione w załączniku nr 14 informacje podano wg stanu za październik 2014 r. Pytanie nr 21 Dotyczy kart kredytowych: a/ Co Zamawiający rozumie pod pozycją okres od-do, która występuje jako jeden z kryteriów generowanych dla kart raportów (XIV pkt. 4a)? Okres od-do oznacza możliwość wyboru daty, dla której zostanie wygenerowany raport,np r. do r. Strona: 10/48

11 b/ Co Zamawiający rozumie pod pozycją kwota od-do, która występuje jako jeden z kryteriów generowanych dla kart raportów (XIV pkt. 4e)? Kwota od-do oznacza możliwość wyboru kwoty minimalnej i kwoty maksymalnej operacji, dla których zostanie wygenerowany raport. c/ Co Zamawiający rozumie pod pojęciem transakcji nierozliczonych, które to pojęcie występuje w części XIV zamówienia pkt. 7? Transakcje nierozliczone to transakcje wykonane przy użyciu karty, ale jeszcze nie zaksięgowane przez bank. d/ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących operacji wykonanych kartą kredytową aktualizowanych w trybie dziennym? Zamawiający potwierdza, że aktualizacja operacji wykonanych kartą kredytową powinna być dostępna w systemie w trybie dziennym. e/ prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem termin rozliczenia kart kredytowych Zamawiający rozumie wyznaczony dzień miesiąca, w którym następuje rozliczenie kart kredytowych a pod pojęciem okres rozliczeniowy okres pomiędzy tymi datami? Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem termin rozliczenia kart kredytowych rozumie wyznaczony dzień miesiąca, w którym następuje rozliczenie kart kredytowych. Termin ten zostanie doprecyzowany w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą. Przez okres rozliczeniowy Zamawiający rozumie miesięczny okres kalendarzowy, np r. f/ prosimy o podanie łącznego wymaganego limitu na karty kredytowe w ramach zamówienia? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać przyszłego wymaganego limitu na karty kredytowe w ramach zamówienia. Obecny limit to 150 tys. PLN dla 6 kart. g/ prosimy o podanie informacji dotyczącej planowanego/historycznego poziomu wykorzystania globalnego limitu kart kredytowych, które są przedmiotem zamówienia? Suma wszystkich obciążeń w 2014 r roku z tytułu wykorzystania kart kredytowych wyniosła ,36 PLN. Zamawiający informuje, że poziom wykorzystania planowanego limitu nie jest możliwy do określenia. h/ prosimy o podanie informacji dotyczącej wartości oraz ilości realizowanych wypłat gotówki z bankomatów w ciągu roku przy użyciu kart kredytowych? Zamawiający informuje, że w okresie od stycznia 2012 r. do marca 2015 r., nie odnotowano wypłat gotówki z bankomatów przy użyciu kart kredytowych. i/ Czy Zamawiający posiada informację dotyczącą wartości oraz ilości realizowanych transakcji zagranicznych w ciągu roku przy użyciu kart kredytowych? Prosimy o podanie danych historycznych (w roku) oraz planowanych w okresie zamówienia. Zamawiający informuje, że w 2014 roku przy użyciu kart kredytowych wykonano 57 transakcji zagranicznych na łączną kwotę ,35 PLN. Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić przyszłej ilości i wartości transakcji zagranicznych przy użyciu kart kredytowych. Pytanie nr 22 Dotyczy kart przedpłaconych: Strona: 11/48

12 a/ prosimy o doprecyzowanie jakie będzie przeznaczenie kart przedpłaconych wykorzystywanych przez pracowników Zamawiającego? Karty przedpłacone są wydawane pracownikom ZUS, którzy realizują płatności za otrzymane towary lub usługi, ponoszą koszty podróży służbowych, dokonują zwrotu kosztów stawiennictwa osobom wezwanym przez ZUS na badania lekarskie. Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy, mogą powstać nowe tytuły wykorzystania kart przedpłaconych. b/ Czy karty przedpłacone będące przedmiotem zamówienia będą zasilane wielokrotnie czy jednorazowo? Jeżeli wielokrotnie oprosimy o podanie średniej ilości zasileń na kartę w miesiącu? Karty przedpłacone zasilane są wielokrotnie w ciągu miesiąca. Zamawiający informuje, że w 2014 roku wykonano średnio 5 zasileń na jedną kartę przedpłaconą w miesiącu. W latach kolejnych wielkość ta może ulec zmianie, np. z tytułu zmiany organizacji pracy. c/ Jaka jest planowana łączna kwota rocznego zasilenia wszystkich kart przedpłaconych, które mają być wydane w ramach programu? Jaka jest planowana średnia kwota zasilenia jednej karty? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić przyszłej wartości rocznego zasilenia wszystkich kart przedpłaconych. W 2014 roku łączna kwota rocznego zasilenia wszystkich kart przedpłaconych wynosiła około 5,7 mln PLN. d/ Prosimy o podanie informacji dotyczącej planowanego i historycznego poziomu wykorzystania kart przedpłaconych? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić planowanego poziomu wykorzystania wszystkich kart przedpłaconych. Zamawiający informuje, że w 2014 roku wykonano około zasileń kart przedpłaconych na wartość około 5,7 mln PLN, oraz wykonano około 6400 transakcji płatniczych na wartość około 5,4 mln PLN. e/ Prosimy o podanie wartości (w zł) oraz ilości (w szt.) realizowanych wypłat gotówki z bankomatów w ciągu roku przy użyciu kart przedpłaconych? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie udzielić takich informacji. f/ Czy karty przedpłacone mają służyć do realizowania transakcji krajowych czy też zagranicznych? Karty przedpłacone służą przede wszystkim do regulowania płatności na terenie kraju. W 2014 roku wydano dwie karty przedpłacone do realizacji transakcji zagranicznych, takich jak płatność za hotel w trakcie delegacji służbowych. g/ Prosimy o podanie informacji dotyczącej planowanej i historycznej wartości oraz ilości realizowanych transakcji zagranicznych w ciągu roku przy użyciu kart przedpłaconych? Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić planowanej ilości i wartości transakcji zagranicznych przy użyciu kart przedpłaconych. Zamawiający informuje, że w 2014 roku wykonano zagraniczne transakcje płatnicze na wartość około 85 tys. PLN. Strona: 12/48

13 h/ Co Zamawiający rozumie pod pozycją okres od-do, która występuje jako jeden z kryteriów generowanych dla kart raportów (XV pkt. 5a)? Okres od-do oznacza możliwość wyboru daty, dla której zostanie wygenerowany raport,np r. do r. i/ Co Zamawiający rozumie pod pozycją kwota od-do, która występuje jako jeden z kryteriów generowanych dla kart raportów (XIV pkt. 5e)? Kwota od-do oznacza możliwość wyboru kwoty minimalnej i kwoty maksymalnej operacji, dla których zostanie wygenerowany raport. j/ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących operacji wykonanych kartą przedpłaconą aktualizowanych w trybie dziennym? Zamawiający potwierdza, że aktualizacja operacji wykonanych kartą przedpłaconą powinna być dostępna w systemie w trybie dziennym. Pytanie nr 23 Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. V. 13 b ze strony 34 SIWZ, w kontekście innych zapisów dot. relacji Limitu Globalnego i Limitów jednostkowych, mianowicie czy Zamawiający oczekuje, że suma Limitów Jednostkowych może czy nie może przekraczać kwotę Limitu Globalnego? Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem rozdziału V pkt 13 lit. b załącznika nr 1 do SIWZ, suma Limitów Jednostkowych może przekraczać kwotę Limitu Globalnego. Pytanie nr 24 Prosimy, odnośnie IX 15 e str. 52 SIWZ o doprecyzowanie, że pod pojęciem wszelkich działań z zagranicznym bankiem odbiorcy w celu odzyskania świadczenia należy rozumieć wysyłanie odpowiednich komunikatów drogą mailową lub swift zawierających żądanie kierowane w imieniu Zamawiającego dotyczące zwrotu nienależnie zapłaconych środków, jak również dalszą ew. korespondencję z takim bankiem. Zamawiający, w celu odzyskania nienależnie przekazanego świadczenia, wymaga od Wykonawcy podjęcia wymienionych w pytaniu działań. Pytanie nr 25 Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą dodatkowe umowy produktowe, wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją, umowy kredytu itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówieni oraz złożoną przez Bank ofertą. Odpowiedź na pytanie została udzielona przy pytaniu nr 4 w części II odpowiedzi. Pytanie nr 26 Dotyczy dział II SIWZ: termin wykonania zamówienia: W jaki sposób zamawiający interpretuje zapis dotyczący terminu wdrożenia pełnej funkcjonalności systemu? Wdrożenie systemu w 30 dni od dnia podpisania umowy co może się wydarzyć pod koniec maja jest mało realne. Prosimy Strona: 13/48

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 404 /2015 Warszawa, dnia 06.05.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes

Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA, 1 styczeń 2015 r. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 3 Rozdział 2. Ogólne zasady realizacji zleceń płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla osób fizycznych

Regulamin kont dla osób fizycznych Regulamin kont dla osób fizycznych Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie konta... 4 III. Konto wspólne... 5 IV. Pełnomocnictwo regulaminowe... 5 V. Pakiety kont... 6 VI. Identyfikacja Klienta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Rok zał. 1923 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/2/2013 Zarządu PBBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 23.12.2013 r. www.pbssokolow.pl REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw. w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/13/2014 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przeznaczenie rachunku i definicje 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.2012 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 20/10/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.10.2013 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki wydawania przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo