UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH"

Transkrypt

1 UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL Umowę zawarto w dniu: pomiędzy firmą Moneybookers Ltd Welken House Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH zwaną dalej Skrill oraz Nazwa partnera handlowego: Siedziba firmy: Miejsce prowadzenia działalności (jeśli odmienne od powyższego): Numer firmy (w stosownych przypadkach): Dyrektor 1: Dyrektor 2: Zwany dalej Partnerem handlowym 1. Warunki ogólne 1.1 Niniejsza umowa zawiera również załączony regulamin partnera handlowego Skrill Payment Facilitator (w wersji 1.0 z dnia 3 kwietnia 2013 roku) oraz wymienione poniżej Harmonogramy, które od czasu do czasu mogą ulec pisemnym modyfikacjom. 1.2 Umowa ta uwzględnia również obowiązujące warunki użytkowania konta Skrill, których aktualna wersja dostępna jest na: 1.3 Partner handlowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w stosownych podręcznikach, umieszczonych na stronie Skrill (w sekcji dotyczącej partnerów handlowych) lub komunikowanych od czasu do czasu drogą mailową. 1.4 W przypadku gdy roczny obrót z transakcji kartami przekracza (i)usd 100,000 z transakcji dokonywanych za pomocą kart MasterCard i Maestro oraz (ii) 100,000 z transakcji kartami VISA Skrill zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pod adresem Skrill udostępni wtedy Skrill Payment Services Terms and Conditions(Warunki Usług Płatniczych Skrill), 1

2 dostępne na rządnie handlowca, które będą obowiązywały od tej chwili, handlowiec zostanie tez poproszony o podpisanie oddzielnej umowy z Partnerem Płatniczym. 2. Rezerwa 2.1 Rezerwa początkowa wyniesie 10% środków trzymanych na koncie partnera handlowego w czasie 180 dni, o ile nie będzie miało zastosowania obciążenie zwrotne. 3. Dodatkowe warunki 3.1 Partner handlowy niniejszym oświadcza, że stała siedziba jego firmy, w której prowadzi swoją działalność, mieści się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terenie Andory, Gibraltaru, Monako, San Marino, Szwajcarii, Turcji lub Watykanu. 3.2 Partner handlowy zobowiązuje się do wypłaty zadośćuczynienia firmie Skrill, jej kadrze zarządzającej, pracownikom, udziałowcom, agentom i reprezentantom za wszelkie ewentualne straty powstałe z naruszenia podpunktu Wersja językowa W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy źródłową, angielską wersją tego regulaminu, a jego tłumaczeniem rozstrzygającą będzie wersja angielska. Harmonogramy Podpisy [x] Opłaty [ ] Obciążenie zwrotne [ ] inne: Składając swój podpis partner handlowy zaświadcza, że jest w pełni autoryzowany do podpisania niniejszej umowy w imieniu firmy, którą reprezentuje. Podpisano w imieniu partnera handlowego Podpisano w imieniu Skrill Podpis Imię i nazwisko, wersalikami Stanowisko Data Podpis Imię i nazwisko, wersalikami Stanowisko Data Pieczątka firmowa (w stosownych przypadkach): 2

3 SKRILL PAYMENT FACILITATOR WARUNKI HANDLOWE Wersja 1.0 z dnia 3 kwietnia 2013 r. 1. Definicje i interpretacje 1.1. Poniższe warunki handlowe w odniesieniu do niniejszej Umowy lub wszelkich innych dokumentów dotyczących tejże Umowy mają następujące znaczenie: Umowa oznacza niniejsze warunki handlowe Skrill dla Partnerów handlowych, z późniejszymi poprawkami, wraz ze stronami przewodnimi oraz wszelkimi Załącznikami i Warunkami korzystania; Dzień Handlowy oznacza wszelkie dni tygodnia, poza sobotami i niedzielami, świętami państwowymi lub dniami ustawowo wolnymi w Anglii; Karta lub system płatności oznaczać będzie każdy system płatności kartą (np. VISA, MasterCard, American Express lub inną, w tym systemy krajowe czy lokalne) lub system płatności bankowych (np. bezpośrednie systemy bankowe, bezpośrednie systemy obciążeniowe bądź przelewowe); Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje oznaczone jako poufne lub zastrzeżone bądź informacje, które można uznać za poufne ze względu na kontekst ujawnienia lub charakter informacji; w tym, ale nie ograniczając się do poniższego wyliczenia, uznaje się za poufne warunki niniejszej umowy oraz plany, dane, strategie i metody biznesowe, wykazy klientów, specyfikacje techniczne, dane transakcji oraz dane klientów; Płatności za pomocą portfela elektronicznego oznaczają serwis płatności oferowany przez Skrill, przez który posiadacz konta Skrill może przekazać środki płatnicze odbiorcy posiadającemu adres będący identyfikatorem tegoż odbiorcy (bez względu na to, czy odbywa się to z użyciem strony internetowej Skrill Skrill czy też przez bramki płatnicze zintegrowane ze stroną internetową handlowca lub odwrotnie); Serwis Gateway [Bramka Płatności] oznacza jakikolwiek serwis Skrill prowadzony za pomocą wspomnianej bramki zintegrowanej ze stroną Handlowca. Celem otrzymywania od klienta wytycznych odnośnie płatności; Instrukcja oznacza wszelkie instrukcje techniczne dotyczące Serwisów Skrill, wraz z, aczkolwiek nie ograniczonych do, Instrukcji Skrill Gateway i Instrukcji Zautomatyzowanego Interfejsu Płatności, każda jest czasowo uzupełniana i aktualizowana na stronie internetowej Skrill, wraz z ich późniejszymi zmianami, lub, w przypadku programu integracji klientów poprzez trzecią osobę, do wszystkich dostarczonych przez nią instrukcji. Mikroprzedsiębiorstwo oznaczać będzie przedsiębiorstwo, które w czasie zawarcia niniejszej Umowy stanowić będzie przedsiębiorstwo określenie w art. 1 i art. 2 (1) oraz (3) załącznika do Zalecenia 2003/361/WE; Partner handlowy oznacza osobę, która przystała na niniejszy regulamin korzystania z usług Skrill. Konto Handlowca oznacza elektroniczne konto zarejestrowanego Handlowca prowadzone przez Skrill zgodnie z Warunkami użytkowania; Straty partnera handlowego oznaczają wszelkie bieżące i spodziewane straty, jakie może ponieść Skrill ze strony partnera handlowego w wyniku oszustwa, ryzykownych działań, naruszenia niniejszej umowy, naruszenia warunków korzystania z karty lub płatności lub z jakiegokolwiek innego powodu wynikającego z wszelkich nieuregulowanych zobowiązań finansowych (w tym: niezapłaconych prowizji, rozliczeń, kar, kosztów również obciążeń ze strony wystawcy karty lub dostarczyciela danej formy płatności zwrotu opłat lub obciążeń zwrotnych, prowizji i wynagrodzeń dla doradców prawnych lub innych specjalistów, kosztów sądowych oraz innych spornych kosztów poniesionych w wyniku takich działań przez Skrill. Usługi/produkty partnera handlowego oznaczają wszelkie produkty bądź usługi oferowane przez niego swoim klientom, które są zamawiane, kupowane, leasingowane lub w inny sposób dostarczane klientowi zgodnie z charakterem transakcji. Strona Internetowa Handlowca oznacza stronę prowadzoną przez partnera handlowego lub w jego imieniu (czasowo uzupełnianą i aktualizowaną), przez którą klienci mogą dokonywać transakcji; Skrill to marka, pod którą występuje firma Moneybookers Ltd, Welken House, Charterhouse Square, Londyn, EC1M 6EH, Wielka Brytania, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem Serwisy Skrill oznacza wszelkie usługi dostarczane przez Skrill zgodnie z niniejszą Umową, wraz z Serwisem Portfela Elektronicznego, Serwisem Bramki Płatności, oraz wszelkimi innymi usługami, jakie zostają uzgodnione pomiędzy stronami umowy; Strona Internetowa Skrill oznacza stronę prowadzoną przez Skrill (czasowo uaktualnianą) w związku z prowadzonymi usługami, w chwili obecnej dostępną pod adresem wyłączając wszelkie zewnętrzne strony internetowe, do których istnieje dostęp ze strony głównej poprzez linki lub inny sposób dostępu; Osoba oznacza osobę fizyczną, firmę, stowarzyszenie, spółkę lub jakikolwiek inny podmiot lub organizację; Karta płatności oznacza kartę kredytową, debetową lub inny instrument płatniczy oparty na karcie wydany zgodnie ze stosowną licencją przez operatora karty/formy płatności, którą może przetwarzać Skrill i która stanowi przedmiot umowy pomiędzy partnerem handlowym a Skrill, mającym na celu ułatwianie przeprowadzania transakcji Wymogi i regulacje oznacza wszelkie prawa, statuty, uregulowania, nakazy, opinie, decyzje, zalecenia, zasady, politykę lub wytyczne wprowadzone lub wydane przez parlament, rząd, właściwy sąd lub władzę bądź system płatniczy (wraz z, aczkolwiek nie ograniczając się do, bankowych systemów płatniczych, płatności kartami takimi jak Visa, MasterCard, American Express, etc. lub inny system płatności, system rozliczeń lub podobny, który jest stosowany celem zapewnienia wymienionych tutaj usług); Rezerwa oznacza kwotę określoną, według swojego uznania, przez Skrill, zgodnie z paragrafem 6. do celów zabezpieczenia ewentualnych jakichkolwiek roszczeń Skrill względem Handlowca. Zasady oznaczają jakiekolwiek zasady, regulacje, procedury, wytyczne lub odstąpienia od umowy autorstwa operatora karty/formy płatności, które sporadycznie mogą podlegać poprawkom lub uzupełnieniom; partner korzystający z usług Skrill musi się do nich dostosować. Zabezpieczenie oznacza jakąkolwiek formę zabezpieczeń, o którą Skrill, według swojego uznania, poprosi partnera handlowego, w tym: rezerwę lub bankową gwarancję lub coś podobnego. Dane poufne użytkownika płatności oznaczają jakiekolwiek dane dotyczące klienta partnera handlowego, które zawarte są na karcie płatniczej, w tym: numer PIN, kod weryfikacyjny (CCV), kod weryfikacyjny 2 (CCV2), kod weryfikacyjny chip (CCVV) oraz kod weryfikacyjny PIN (PVV) Mała organizacja charytatywna oznacza organ, którego roczne przychody nie będą przekraczać 1 mln funtów i która 1

4 (a) posiada siedzibę w Anglii i Walii i jest organizacją charytatywną określoną w części 1(1) Ustawy o organizacjach charytatywnych z roku 2006; (b) posiada siedzibę w Szkocji i jest organizacją charytatywną określoną w części 106 (szkockiej) Ustawy o organizacjach charytatywnych i funduszach powierniczych z roku 2005; (c) posiada siedzibę w Irlandii Północnej i jest organizacją charytatywną określoną w części 1(1) (irlandzkiej) Ustawy o organizacjach charytatywnych z roku 2008 lub, do czasu wejścia tej części w życie, organ uznawany za organizację charytatywną do celów podatkowych przez Urząd Podatkowy i Celny Jej Królewskiej Mości. Warunki użytkowania oznacza przedstawione w niniejszym dokumencie warunki regulujące konta partnerów handlowych. Warunki te, zgodnie z podpunktem 18., mogą być od czasu do czasu modyfikowane; Transakcja oznacza każdą transakcję przeprowadzoną za pomocą Skrill pomiędzy partnerem handlowym a jego klientami, mającą na celu zakup lub leasing produktów lub usług oferowanych przez handlowca oraz każdą transakcję odwrotną z tym związaną. Dane transakcyjne oznaczają wszelkie informacje wymagane lub wykorzystywane przez operatora karty/formy płatności w celu realizacji transakcji 1.2. Nagłówki zastosowane są jedynie ze względu na funkcjonalność i nie mają wpływu na sformułowanie lub interpretację Umowy Jeśli nie określono inaczej, zwroty w liczbie pojedynczej odnoszą się do liczby mnogiej i vice versa; zwroty dotyczące rodzaju męskiego dotyczą również rodzaju żeńskiego i nijakiego i vice versa; odniesienia do osób dotyczą również podmiotów zbiorowych, nie zrzeszonych stowarzyszeń, spółek i władz Wszelkie wyrażenia wprowadzone poprzez termin zawarte, zawierające, w szczególności i podobne skonstruowane będą jedynie jako wyrażenia obrazujące i nie będą ograniczały sensu poprzedzających ich słów W razie wystąpienia sprzeczności między podpunktami Warunków handlowych Skrill a Warunkami użytkowania, obowiązywać będzie poniższa kolejność wyjaśniania sytuacji: strony przewodnie niniejszej umowy załączniki niniejszej umowy niniejsze warunki handlowe Skrill warunki użytkowania oraz jakikolwiek inny dokument odnoszący się do niniejszej umowy lub do niej załączony 2. Zakres 2.1. Niniejsza Umowa zawiera warunki zgodnie z którymi zapewniane są usługi Skrill, jak to opisano w paragrafie 4, oraz inne usługi uzgodnione przez strony Umowy i czasowo aktualizowane Warunki użytkowania są wiążącą częścią niniejszej umowy. 3. Termin 3.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie, o ile jedna ze stron nie rozwiąże jej za wypowiedzeniem przekazanym drugiej stronie zgodnie z Warunkami korzystania lub stosownym paragrafem umowy Opis Usług 4.1. Serwis Płatniczy Skrill Portfel Elektroniczny oraz Serwis Bramka Płatności umożliwiają realizację płatności pomiędzy klientem a Handlowcem. Wszelkie fundusze i środki pieniężne otrzymane od klienta i przekazane do Skrill zostaną przelane na Konto Handlowca niezwłocznie po potrąceniu opłat należnych Skrill Handlowiec jest świadomy, iż otrzymanie płatności na Konto Skrill nie jest równoznaczne z otrzymaniem kwoty środków uwolnionych. Handlowiec ponosi odpowiedzialność względem Skrill do pełnej wysokości płatności i opłat z nią związanych, jeśli z jakichkolwiek powodów płatność zostanie unieważniona (unieważniona kwota). W przypadku unieważnienia płatności Skrill najpierw obciąży Konto Handlowca takową Kwotą Unieważnienia i stosowną opłatą za unieważnienie naliczoną przez osobę trzecią. Jeśli Skrill nie będzie mogło w pełni odzyskać Kwoty Unieważnienia oraz opłaty należnej stronie trzeciej, bądź opłaty unieważnionej z Konta Handlowca (wliczając w to fundusze i środki pieniężne przekazane na to konto po dokonaniu unieważnienia kwoty), handlowiec będzie zobowiązany do zapłaty kwoty unieważnienia lub zasilenia swojego konta handlowego środkami, które pokryją powstały deficyt. Niewywiązanie się z powyższego będzie traktowane jako naruszenie niniejszej umowy. Zapłata kwoty unieważnienia lub pokrycie deficytu ma nastąpić jak najszybciej, bez konieczności powiadamiania. Skrill zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, do wysyłania monitów lub przekazania sprawy firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej, by dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Skrill zastrzega sobie prawo do obarczenia handlowca kosztami powstałymi na skutek deficytu lub wszczętego postępowania administracyjnego Skrill zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub ograniczenia usług Skrill do czasu pełnego uregulowania przez handlowca wszelkich odszkodowań, zaległości oraz opłat karnych Skrill zastrzega sobie prawo do zawieszenia, w dowolnym momencie i według własnego uznania, Konta Sprzedającego (lub pewnych funkcji tego konta, takich jak wpłacanie, odbieranie, wysyłanie i/lub wypłacanie środków), gdy np.: Skrill uzna, że jest to konieczne lub zalecane ze względów ochrony bezpieczeństwa konta partnera handlowego w razie wystąpienia jakichkolwiek transakcji, które według wyłącznej opinii Skrill odbywają się (a) z naruszeniem niniejszej umowy lub z naruszenie wymogów bezpieczeństwa dotyczących Konta Sprzedającego bądź (b) transakcji podejrzanych, nieuprawnionych albo nieuczciwych, w tym - bez ograniczeń - związanych praniem brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustwami lub innymi niezgodnymi z prawem działaniami lub w razie niewypłacalności, likwidacji, bankructwa, sekwestru sądowego, rozwiązania firmy partnera handlowego lub uzasadnionych podejrzeń Skrill, że wydarzenia takie mogą mieć miejsce lub w razie wystąpienia okoliczności, które zdaniem Skrill uniemożliwią handlowcowi wywiązanie się ze świadczenia usług lub sprzedaży produktów swoim klientom lub jeżeli oferowane przez partnera handlowego towary lub usługi są niezgodne z ustalonych charakterem i zakresem jego działalności lub handlowiec nie potrafi się wywiązać z przeprowadzonych transakcji lub działa w imieniu podmiotów trzecich i nie dostarcza zamówionych towarów/usług lub w razie wystapienia jakichkolwiek zmian, które według wyłącznej opinii Skrill mają lub mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową handlowca, w tym kondycję finansową firmy, jej charakter lub ofertę lub wystąpienie sytuacji opisanej w podpunkcie 5.16 lub Skrill uzna, według swojej wyłącznej opinii, że ilość zwrotów lub zażaleń związanych z niedostarczeniem zamówionych u handlowca towarów/usług przekracza stosowne normy Ponadto Skrill postara się, o ile będzie to wykonalne, poinformować partnera handlowego o planowanym zawieszeniu jego konta, pod warunkiem, że nie naruszy to standardów bezpieczeństwa lub będzie sprzeczne z obowiązującym prawem lub regulaminem. 2

5 4.5. Ponadto Skrill zastrzega sobie prawo do zawieszenia (według własnego uznania) Konta Sprzedającego (lub pewnych funkcji tego konta, takich jak wpłacanie, odbieranie, wysyłanie i/lub wypłacanie środków) w dowolnym momencie, jeśli wymagają tego obowiązujące i odpowiednie przepisy i regulacje. Skrill dołoży wszelkich starań, aby poinformować Sprzedającego o tego rodzaju zawieszeniu, chyba że będzie to zabronione na mocy przepisów lub przez właściwy sąd bądź urząd Po zawieszeniu konta handlowca lub świadczonych usług, Skrill może przywrócić ich pełną funkcjonalność (po ustaniu przyczyn zawieszenia) wraz ze wszystkimi danymi, przydzielając o ile zajdzie taka potrzeba nowe hasło Bez względu na punkt 4.3, w przypadku gdy Handlowiec występuje w roli płatnika Skrill zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie loginu, hasła do Konta Sprzedającego i innych danych zabezpieczających ( Zabezpieczenia ), jeśli istnieją uzasadnione powody, by uznać, że dokonywane transakcje mają związek z (i) bezpieczeństwem Zabezpieczeń lub z (ii) podejrzewanym nieuprawnionym lub nieuczciwym wykorzystaniem Zabezpieczeń. Skrill poinformuje Sprzedającego o każdym przypadku zawieszenia z wyprzedzeniem lub - jeśli nie będzie to możliwe - niezwłocznie po zawieszeniu, a także przedstawi przyczyny zawieszenia, chyba że ich przedstawienie narażałoby uzasadnione środki bezpieczeństwa lub było w inny sposób niezgodne z prawem. Skrill przywróci Zabezpieczenia, a w razie potrzeby zapewni nowe Zabezpieczenia, najszybciej jak to możliwe ze względów praktycznych po ustaniu przyczyn zawieszenia Handlowiec przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Skrill jest jedynie pomocnikiem w płatnościach, który: (a) w żadnym razie nie jest sprzedawcą, kupcem, dilerem, dostawcą, licytatorem, dystrybutorem, wytwórcą, agentem lub brokerem produktów/usług handlowca oraz (b) w żaden sposób nie reprezentuje, gwarantuje ani nie odpowiada za jakość bezpieczeństwo i legalność jakichkolwiek produktów/usług handlowca Handlowiec przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich sporów, dotyczących swoich produktów lub usług pomiędzy przekazującym a otrzymującym fundusze lub dostawcą i odbiorcą takowych towarów bądź usług. Każda transakcja dotycząca produktów/usług Handlowca obliguje i jest wiążąca jedynie dla Handlowca. Skrill nie będzie stroną w żadnym z powstałych sporów, włączając, aczkolwiek nie ograniczając się do sporów co do wykonawstwa i odpowiedzialności dotyczącej dostaw, jakości, ilości lub użytkowania produktów/usług Handlowca. Bez odnoszenia się do ograniczeń co do odpowiedzialności zawartych w podpunkcie 13.1 i 13.2 głównego tekstu niniejszej Umowy, Handlowiec winien w pełni zadośćuczynić Skrill za wszelkie straty i obowiązki (w tym pełny zwrot kosztów sądowoadministracyjnych), które dotknęły Skrill w następstwie tych działań oraz za roszczenia, którymi grożono lub które zostały wniesione przez osoby trzecie w odniesieniu do produktów/usług handlowca. 5. Zobowiązania 5.1. Skrill udostępni Handlowcowi i jego klientom usługi Skrill określone w niniejszej Umowie jak też inne opisane na stronie internetowej Skrill Na podstawie informacji dostarczonych przez partnera handlowego odnośnie prowadzonej działalności, Skrill przydzieli (zgodnie z regulaminem i wymogami bezpieczeństwa) unikatowy kod do akceptacji płatności (MCC) Handlowiec otworzy i utrzyma konto handlowca rejestrując się na stronie Skrill. W ramach procesu rejestracji Handlowiec zaakceptuje stosowne Warunki użytkowania Handlowiec winien zintegrować serwis Skrill ze stroną internetową handlowca oraz użytkować je zgodnie z odpowiednimi Instrukcjami Handlowiec zobowiązuje się do poinformowania Skrill w momencie przystąpienia do niniejszej umowy, o statusie swojej firmy (mikrofirma lub organizacja charytatywna) Handlowiec przyjmuje do wiadomości i poświadcza, że (i) spełnia wymogi obowiązującego regulaminu (który może być poprawiany); (ii) w razie wystąpienia nieścisłości między umową a regulaminem ten ostatni przeważa; Karty lub Systemy płatności (Card or Payment Schemes) mają prawo egzekwowania wszelkich postanowień dotyczących Regulaminu celem uniemożliwienia partnerowi handlowemu działań, które mogą zostać uznane za szkodliwe lub wiązać sie z ryzykiem szkody, włączając szkody które mogą podważyć wizerunek (dobre imie) Karty lub Systemu Płatności. Partner handlowy nie będzie podejmował żadnych działań, które mogliby przeszkodzić lub zapobiec w egzekwowaniu tego prawa przez karty lub systemy płatności 5.7. Handlowiec upoważnia Skrill do dostępu do Strony Internetowej Handlowca w celach dokonywania weryfikacji lub automatycznego przeszukiwania w celach sprawdzenia zgodności informacji zawartych na Stronie Handlowca z Usługami Skrill, zakładając że (i) Skrill nie jest zobligowane do przeprowadzania takowych weryfikacji i (ii) wszelkie takowe weryfikacje w żadnym wypadku nie będą równoważne z wyrażeniem zgody na akceptację jakiejkolwiek zawartości Strony Internetowej Handlowca Handlowiec upoważnia Skrill lub operatora karty/formy płatności do sprawdzenia siedziby swojej firmy, swoich dostawców usług technologicznych oraz innych podwykonawców, z którymi współpracuje w ramach obsługi transakcji kartowych, a także przeprowadzenia audytu zgodności z wymogami niniejszej umowy ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń własnego systemu oraz innych środków organizacyjnych o charakterze prewencyjnym. Handlowiec będzie asystować i pomoże Skrill lub operatorowi karty/formy płatności, na swój własny koszt, w przeprowadzaniu takich audytów Obok wymogów bezpieczeństwa określonych w Warunkach użytkowania Sprzedający zobowiązany będzie aktywować narzędzia logowania oferowane w części Narzędzia Sprzedającego na stronie internetowej serwisu Skrill do Interfejsu Płatności Automatycznych (określonych w instrukcji) oraz Konta Sprzedającego na stronie internetowej serwisu Skrill Handlowiec przedstawi Skrill do akceptacji zawartość każdej ze stron internetowych, które będą powiązane z płatnościami na koncie handlowca. Tej samej procedurze podlegają wszelkie modyfikacje treści związanej z produktami/usługami handlowca oferowanymi na jego Stronie internetowej Strona internetowa partnera handlowego będzie zawierać następujące informacje: (i) Kolorowe loga Kart Płatniczych, nazwy firmowe oraz napisy (w cudzysłowach) w celu zaznaczanie możliwości przyjmowania płatności kartami płatniczymi (ii) opis oferowanych przez partnera handlowego produktów/usług(iii) dane kontaktowe do Obsługi Klienta włączając adres elektroniczny lub numer telefonu (iv) stały adres partnera handlowego (v) walutę, w której odbywają sie transakcje (vi) restrykcje eksportowe (jeżeli występują)) (vii) Warunki dostawy (viii) ujawnienie danych na temat kraju, w którym przebywa partner handlowy podczas umożliwiania klientom dokonywania płatności (ix) informacje o przetwarzaniu danych osobowych, polityka prywatności (x) informacje na temat stosowanych zabezpieczeń podczas przekazywania/przetwarzania danych kart płatniczych Poza płatnościami zabronionymi, zgodnie z Warunkami Użytkowania, Handlowiec nie może otrzymywać płatności związanych z dostawą produktów tytoniowych, leków dostępnych na receptę oraz bez recepty, serwisami lub materiałami zawierającymi treści pornograficzne, nielegalnym hazardem, nielegalnym ściąganiem danych naruszającym prawa autorskie osób trzecich, lub wszelkich innych towarów lub usług 3

6 oferowanie, których jest nielegalne, zgodnie z obowiązującym prawem Handlowiec winien współpracować ze Skrill w przypadku śledztwa dotyczącego podejrzenia nielegalnej, nieuczciwej lub niestosownej działalności Z chwilą rozpoczęcia okresu obowiązywania Umowy oraz w trakcie jej trwania, w celach zgodnych z Wymogami, Handlowiec winien udostępnić Skrill, na życzenie, dane o swojej firmie: prowadzone interesy, struktura organizacyjna i statut, udziałowcy, partnerzy, członkowie, dyrektorzy, kluczowi pracownicy lub, w przypadku fundacji, jej beneficjenci. Handlowiec dostarczy na życzenie Skrill kopii informacji finansowych oraz innych danych dotyczących prowadzonej, w tym bankowych lub handlowych referencji Tym samym handlowiec autoryzuje i udziela Skrill pozwolenia na pozyskanie, według własnego uznania, finansowych i kredytowych informacji dotyczących handlowca u podmiotów trzecich oraz do przeprowadzania stosownych analiz finansowych Handlowiec niezwłocznie poinformuje Skrill na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących jego firmy: (i) aktualnych adresach każdej filii; (ii) jakichkolwiek markach/nazwach/adresach URL, pod którymi występuje; (iii) innych danych (w tym dotyczących sprawowanej władzy czy zmian statutowych), profilu działalności, (iv) oferowanych produktów/usług (sprzedawanych, leasingowanych lub dystrybuowanych) lub (v) o jakichkolwiek zmianach regulaminowych, które będą dotyczyć handlowca (np. o cofnięciu licencji potrzebnej do prowadzenia działalności) i które mogą mieć niekorzystny wpływ na dostosowanie się Skrill do obowiązujących praw lub o (vi) zmianach dotyczących sytuacji kredytowej lub finansowej, podlegających kryteriom opisanym w punkcie Istotne zmiany, bez zbędnych opóźnień wynikających z wprowadzenia takich zmian, które mogłyby mieć wpływ na dokonywanie transakcji. Bez zastosowania ograniczeń zawartych w podpunktach 13.1, 13.2 i 13.3 Handlowiec powinien wynagrodzić Skrill za wszystkie straty wynikające z błędu Handlowca w niepowiadomieniu Skrill o takich zmianach. W szczególności o zmianach mających znaczenie w związku z Wymogami i Regulacjami, które mają znaczenie dla Skrill lub Handlowca Handlowiec nie może obciążać swoich klientów opłatami manipulacyjnymi, marżą ani innymi dodatkowymi opłatami za dokonywanie płatności za pośrednictwem Skrill; nie może również odstępować od obowiązków wynikających z regulaminu (w tym wszelkich kwestii spornych) Handlowiec jest zobowiązany do udzielania jasnych i zrozumiałych informacji dotyczących prawa zwrotu pieniędzy swoim klientom zgodnie z Obowiązującym prawem handlowym Na prośbę Skrill Handlowiec jest zobowiązany do przesłania kopii ww. Informacji do Skrill oraz informowania o zmianach dokonanych w tych informacjach Handlowiec udostępni obsługę klienta w każdej wersji językowej oferowanej przez swoją podstronę z płatnościami, która służy do przetwarzania transakcji dokonywanych kartą Handlowiec zadba o to, by wszelkie transakcje kartą, przetwarzane później przez Skrill, były zgodne z obowiązującym regulaminem. Handlowiec zobowiązuje się również do nieprzesyłania transakcji, którym użytkownik cofnął autoryzację. 6. Rezerwa i zabezpieczenia 6.1. Skrill może ustanowić pewien rodzaj zabezpieczenia, który będzie źródłem środków na pokrycie ewentualnych strat, roszczeń, kosztów, wydatków i opłat karnych wynikających z transakcji z danym handlowcem Jeżeli Skrill wprowadzi stosowne zabezpieczenie, w którym zawarta będzie również Rezerwa, wtedy: Skrill będzie mieć prawo, według własnego uznania, do nieumożliwienia handlowcowi wyciągnięcia określonej sumy z jego konta. Opcjonalnie Skrill może, według własnego uznania, ustanowić zabezpieczenie, mające formę gwarancji bankowej, o którą, w imieniu Skrill, wystąpi handlowiec. Gwarancja taka musi wtedy spełniać postawione przez Skrill konkretne warunki. Zabezpieczenie to będzie obowiązywać nawet po wygaśnięciu obecnej umowy, aż do chwili całkowitego rozliczenia należności handlowca względem Skrill. Kwota Rezerwy (określona bądź to jako kwota stała, bądź procent płatności dokonanych na Konto Handlowca) będzie określona co pewien czas przez Skrill, wedle uznania. W razie braku ustanowionej rezerwy w chwili wejścia w życie niniejszej umowy, Skrill niezwłocznie powiadomi Handlowca, w formie pisemnej, w czasie trwania niniejszej umowy, o ustanowieniu takowej Rezerwy, metodach jej obliczenia, jej wysokości jak też wzroście bądź ograniczeniu Rezerwy Nie ograniczając swobody decyzji Skrill, zgodnie z podpunktami 6.1 oraz 6.2, ustanawiając wspomniane kwotowe zabezpieczenie, Skrill będzie brało pod uwagę, między innymi, następujące czynniki i uwarunkowania: ryzyko zaprzestania lub przekazania swojej działalności (lub znaczącej jej części); ryzyko modyfikacji charakteru prowadzonej przez handlowca działalności; działalność Handlowca związana jest z wyższym niż normalne ryzykiem obciążeń zwrotnych lub innych unieważnień płatności dokonywanych przez klientów; ogólną sytuację finansową Handlowca; ryzyko niewypłacalności handlowca lub inna przyczyna prowadząca do niemożności wywiązania się ze swoich płatności w terminie; gdy Skrill otrzymuje zwiększoną ilość skarg od klientów, obciążeń zwrotnych lub innych unieważnień płatności grzywien, kar lub zobowiązań związanych z Kontem handlowca; lub gdy Skrill będzie miało powody twierdzić, iż Handlowiec nie jest w stanie sprostać zobowiązaniom wynikającym z niniejszej Umowy Handlowiec wyraża zgodę na dostarczenie Skrill, w związku z uzasadnioną prośbą i na koszt Handlowca, informacji dotyczących kondycji finansowej i statusu działania, a w szczególności najbardziej aktualne sprawozdania finansowe i dane kont. Handlowiec powinien również podjąć, na własny koszt, dalsze działania (wraz z wydawaniem dokumentacji i rejestracją wszelkich form dokumentów) wymagane celem ustanowienie takiego zabezpieczenia, jakie wymagane jest przez Skrill Skrill zastrzega sobie prawo, w dowolnym terminie, bez konieczności powiadamiania, do zrekompensowania sobie strat, roszczeń, kosztów, wydatków i opłat karnych, wykorzystując w tym celu ustanowione zabezpieczenie, rezerwę lub środki zgromadzone na koncie handlowca. Koszty związane z uzupełnieniem rezerwy obarczą handlowca, stosownie do sumy potrąconej kwoty. Jeśli Skrill będzie tego wymagało, Handlowiec winien wpłacić na swoje Konto Handlowca wymagane kwoty określone przez Skrill celem założenia Rezerwy lub jako zabezpieczenia zwiększonego ryzyka związanego ze unieważnieniem płatności, które to ryzyko nie jest pokryte przez obecny stan środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Handlowca Bez względu na powyższe warunki, w przypadku gdy Handlowiec uzyska saldo ujemne na swoim Koncie Sprzedającego lub stanie się w inny sposób zobowiązany do spłaty środków pieniężnych, Sprzedający ma obowiązek spłacić saldo ujemne lub dokonać odpowiedniej płatności na rzecz Skrill 4

7 w terminie siedmiu (7) dni od złożenia przez Skrill żądania zapłaty. 7. Gwarancje/rękojmie Każda ze stron gwarantuje i zobowiązuje się wobec drugiej strony, że: 7.1. posiada i zachowa wszelkie wymagane prawa, moce i upoważnienia (w przypadku Skrill jest to upoważnienie FSA) do zawarcia niniejszej Umowy i wypełnienia wynikających zeń zobowiązań; 7.2. wykona swoje zobowiązania zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i należytą starannością; oraz 7.3. posiada i będzie w posiadaniu odpowiednich zdolności (włączając w to możliwość szkolenia personelu, wewnętrznej kontroli i sprzętu technicznego) celem zachowania zgodności z zasadami ochrony danych, w przypadku Skrill i ustawy UK Data Protection Act, a także poufnością wynikającą z tych zobowiązań. 8. Dodatkowe Gwarancje Handlowe Handlowiec gwarantuje i oświadcza, że: 8.1. będąc jakimkolwiek podmiotem gospodarczym (np. spółką), handlowiec zatrudni na stałe przynajmniej jednego dyrektora, urzędującego w firmie handlowca pod jej zarejestrowanym adresem.; 8.2. oferowane produkty/usługi handlowca będą dostarczane bez zbędnych opóźnień; 8.3. produkty/usługi handlowca udostępniane przezeń klientom są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z którym Handlowiec dostarcza towary i świadczy usługi; 8.4. handlowiec przez cały czas trwania Umowy posiada wszystkie wymagane licencje i pozwolenia na dostawę towarów i świadczenie usług oraz ich promowanie nie otrzymuje funduszy pochodzących z działalności niezgodnej z prawem, noszącej znamiona czynu oszukańczego lub manipulacji oraz nie przekazuje i nie uzyskuje funduszy z nielegalnych źródeł. 9. Opłaty 9.1. Opłaty regulowane przez handlowca, należne Skrill zostały określone na stronach przewodnich lub w harmonogramie opłat. Dodatkowo mają zastosowanie wszelkie opłaty opisane w niniejszej sekcji opłat dla partnerów handlowych Skrill, o ile nie nie zostanie to zaznaczone na stronach przewodnich lub w harmonogramie opłat Oprócz powyższego podpunktu 9.1 handlowiec podlega miesięcznej opłacie za brak aktywności w wysokości 19,95 euro (lub równowartości tej kwoty), jeżeli nie odnotowano na koncie lub kontach handlowca żadnej wpłaty czy wypłaty ani żadnego przelewu w ciągu ostatniego półrocza. Zasada ta nie dotyczy handlowców, którzy ponoszą opłaty z tytułu bramki płatności Jeśli nie określono tego inaczej opłaty podawane są w Euro Za zwrot wpłaty wynosi 25 euro za każdy zwrot w razie transakcji wykonanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub 7 euro za każdy zwrot wykonaną za pomocą polecenia zapłaty, bez względu na, czy kupiec odwoła się od takiego zwrotu lub pieniądze ponownie zostaną wpłacone na jego konto Opłaty podane są z wyłączeniem podatku VAT. W przypadku podatku VAT lub jakichkolwiek innych podatków, które są lub mogą być naliczane, Skrill doda takowy podatek do należnej kwoty, aczkolwiek, gdzie jest to wymagane, zapewni informację o kwocie netto takowego podatku oraz zastosowanej wartości podatku Wszelkie kwoty należne ze strony Handlowca zostaną potrącone z Rachunku Handlowca. Jeśli saldo Rachunku Handlowca nie pozwala na to lub Rachunek Handlowca jest już obciążony, Skrill zastrzega sobie prawo wystawienia Handlowcowi faktury celem pokrycia niedoborów Opłaty podlegają zmianom, zgodnie z podpunktem Jeśli Skrill nie będzie w stanie potrącić opłat lub innych kwot należnych ze strony Handlowca z salda Konta Handlowca, Skrill wystawi fakturę na należną kwotę. Faktury płatne są w terminie piętnastu (15) dni od daty faktury. W przypadku zaległych płatności Skrill zastrzega sobie prawo do (a) naliczania odsetek w kwocie 4% rocznie powyżej bazowej stopy pożyczkowej wg. Lloyds TSB (narastającej codziennie); i/lub (b) wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym i za pisemnym powiadomieniem Handlowca. 10. Zmiana Warunków Niniejsza Umowa może podlegać zmianom. Jeśli nie uzgodniono inaczej, zmiany można wprowadzać po zawiadomieniu Sprzedającego przez Skrill zgodnie z poniższą procedurą: Skrill winno wystosować powiadomienie o proponowanych zmianach do niniejszej Umowy ("Powiadomienie o Zmianach ) Zawiadomienie o zmianie można przekazać listownie na aktualny lub ostatni znany adres prowadzenia działalności przez Sprzedającego bądź siedziby Sprzedającego albo pocztą elektroniczną na dowolny adres przypisany do Konta Sprzedającego Proponowana zmiana wchodzi w życie automatycznie dwa (2) miesiące po terminie otrzymania Zawiadomienia o zmianie, jeśli Sprzedający jest Mikroprzedsiębiorstwem lub Małą organizacją charytatywną, o ile Sprzedający nie przedłoży serwisowi Skrill pisemnego zawiadomienia ze sprzeciwem wobec proponowanych zmian lub dwa (2) tygodnie po terminie otrzymania Zawiadomienia o zmianie, jeśli Sprzedający nie jest Mikroprzedsiębiorstwem lub Małą organizacją charytatywną, o ile Sprzedający nie przedłoży serwisowi Skrill pisemnego zawiadomienia ze sprzeciwem wobec proponowanych zmian; (w każdym przypadku Zawiadomienie o sprzeciwie ) Serwis Skrill może w Zawiadomieniu o zmianie przewidzieć inny okres wejścia w życie ewentualnych zmian, o ile nie będzie to krótsze niż dwa (2) miesiące dla mikroprzedsiębiorstw i małych organizacji charytatywnych W przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie przez serwis Skrill Zawiadomienia o sprzeciwie, uznaje się, że Sprzedający zaakceptował zmianę Sprzedający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w dowolnym momencie i bez żadnych opłat, po otrzymaniu Zawiadomienia o zmianie a przed wejściem w życie jakiejkolwiek zmiany określonej w Zawiadomieniu o zmianie Jeśli strony nie uzgodnią inaczej i zgodnie z punktem 10.6, Zawiadomienie o sprzeciwie sprzedającego uznaje się za zawiadomienie o rozwiązaniu niniejszej umowy, przy czym rozwiązanie nastąpi bezpośrednio przed terminem, w którym proponowana zmiana weszłaby w życie zgodnie z punktem Podatki Obowiązkiem Handlowca jest określić które, jeśli jakiekolwiek, podatki dotyczą otrzymywanych płatności, oraz zgłosić to i przekazać odpowiednie podatki do odpowiedniego urzędu podatkowego. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za określenie, czy podatki mają zastosowanie, i nie jest odpowiedzialne za pobieranie, zgłaszanie lub przekazywanie jakichkolwiek podatków wynikających z dokonywanych transakcji. 12. Własność intelektualna Przez okres obowiązywania niniejszej Umowy i wyłącznie do jej celów strony przyznają sobie niewyłączne, światowe, bezpłatne, niezbywalne prawo do kopiowania, wykorzystywania i publikacji 5

8 każdego loga, znaku towarowego, nazwy handlowej i innej własności intelektualnej należącej do lub licencjonowanej przez drugą stronę, do stopnia, w którym Skrill jest upoważniony do udzielenia takiej licencji Wszelkie wykorzystywanie, adaptacja lub zmiana własności intelektualnej (za wyjątkiem niematerialnej adaptacji lub zmiany wymaganej do określonego celu, zgodnie z przewidywaniami stron) wymagać będzie wcześniejszej pisemnej zgody strony licencjonującej daną własność intelektualną. Żadna ze stron nie będzie mieć prawa wykorzystywać własności intelektualnej drugiej strony w ogólnodostępnych komunikatach bez uprzedniej pisemnej zgody tej strony Za wyjątkiem sytuacji, gdzie zostało to jasno określone, nic, co zawarte jest w niniejszej Umowie nie daje ani nie ma dawać którejkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa, tytułu lub interesu związanego z jakimikolwiek logo, znakami handlowymi, nazwami handlowymi lub innymi własnościami intelektualnymi, na które dana lub druga strona posiada licencję Używając własności intelektualnej drugiej ze stron Umowy (lub własności intelektualnej przyznanej tejże stronie przez stronę trzecią) każda ze stron winna postępować zgodnie z wytycznymi drugiej strony Umowy, mając na względzie cel, do jakiego własność ta jest użytkowana w związku z niniejszą Umową oraz przepisy prawa, zgodnie z którym własność intelektualna tejże strony jest użytkowana W odniesieniu do własności intelektualnej należącej do lub licencjonowanej w ramach Systemu kart lub płatności Sprzedający zobowiązany będzie również przestrzegać instrukcji dotyczących stosownego Systemu kart lub płatności. Sprzedający nie będzie mieć prawa wykorzystywać takiej własności intelektualnej w sposób mogący zaszkodzić działalności lub marce stosownego Systemu kart lub płatności Każda ze stron gwarantuje, iż posiada prawo do użytkowania oraz zezwalania na użytkowanie własności intelektualnej, którą użytkuje lub którą rozporządza, celem użytkowania jej przez inną stronę umowy Handlowiec przyjmuje do wiadomości i poświadcza, że (i) spełnia warunki regulaminu dotyczące oznakowań (ii) stosowne karty/formy płatności są wyłącznymi właścicielami oznakowań; (iii) nie będzie kwestionować praw własności do oznakowań; (iv) dany rodzaj karty/formy płatności może bez żadnego uprzedzenia, w dowolnej chwili, zakazać partnerowi handlowemu dalszego używania konkretnych oznakowań Skrill może zażądać wprowadzenia stosownych zmian na stronie handlowca, gdy uzna je za potrzebne lub właściwe, tak, by użytkowanie oznakowań było zgodne z regulaminem Bez uszczerbku dla prawa do wydawania instrukcji na podstawie artykule 12.4, Skrill zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie i według własnego uznania zakazu upubliczniania, rozprowadzania i korzystania, z własności intelektualnej udostępnionej handlowcowi przez Skrill Każda ze stron (zwana dalej Stroną zabezpieczającą ) zabezpiecza drugą stronę, jej pracowników i kadrę kierowniczą (zwanych dalej Stroną zabezpieczoną ) przed wszelkimi roszczeniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i odszkodowaniami (w tym uzasadnionymi kosztami pomocy prawnej) ponoszonymi w wyniku roszczeń, żądań, procesów i spraw sądowych wniesionych przez stronę trzecią (niebędącą pracownikiem lub członkiem kadry kierowniczej Strony zabezpieczonej) w wyniku faktycznego lub zarzucanego naruszenia prawa własności intelektualnej strony trzeciej w związku z materiałami dostarczonymi przez Stronę zabezpieczającą Powyższe opisane w podpunkcie będzie miało zastosowanie, o ile Strona zabezpieczona: dołoży odpowiednich starań, aby powiadomić Stronę uwalniającą od Odpowiedzialności o takowym roszczeniu na tyle wcześnie, na ile to możliwe w formie pisemnej; dołoży należytych starań, aby złagodzić skutki lub kwotę danego roszczenia; powstrzyma się od przyznania do odpowiedzialności lub rozstrzygnięcia roszczenia bez wcześniejszej pisemnej zgody Strony uwalniającej od Odpowiedzialności; i na własny koszt, zapewni współpracę celem ochrony przed rzeczonym roszczeniem. 13. Odpowiedzialność Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za czyny niedozwolone (włączając w to zaniedbanie lub naruszenie ustawowych obowiązków) bądź też bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wszelkiego rodzaju, włączając w to zadośćuczynienie lub odszkodowanie z nawiązką, lub za wszelkie utraty zysków lub kontraktów, utratę gotowości lub reputacji, utratę możliwości, dochodów lub straty strony trzeciej, przewidywalne lub inne Zgodnie z punktami 13.3, 13.4, i 13.5 oraz wszelkimi innymi punktami wyraźnie wyłączającymi skutek niniejszego punktu, łączna odpowiedzialność umowna Skrill wszelkie szkody lub zaniedbania w związku z umową, które nastąpią w okresie 12 miesięcy od wstąpienia w umowę będą ograniczona do (i) 10,000 EUR lub (ii) całkowitego dochodu z opłat jaki otrzymał Skrill w poprzednim roku obowiązywania umowy od partnera handlowego (lub w pierwszym roku obowiązywania umowy, uwzglednione będa oplaty pobrane do daty bierzącej) Nic, co wynika z niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności danej strony za oszustwo lub błędną interpretację; śmierć lub obrażenia ciała w związku z zaniedbaniem; płatności zgodnie z podpunktami 4.1, 6.6 i 9; pokrycie należności na poczet Skrill w związku z postanowieniami niniejszej Umowy; oszustwo lub rażące naruszenie etyki zawodowej dokonane z premedytacją; uszkodzenie własności lub dóbr materialnych; naruszenie paragrafu 14 (Klauzula poufności) (z zastrzeżeniem podpunktu 13.6); i w zakresie, w którym takie wyłączenie lub ograniczenie jest zabronione w związku z obowiązującym prawem Jeśli w sposób jasny nie postanowiono inaczej, żadne zobowiązanie co do odszkodowania w związku z niniejszą Umową nie podlega ograniczeniom odpowiedzialności określonej w paragrafie W przypadku naruszenia przez Sprzedającego paragrafów od 5.4 do 5.14 (włącznie),paragrafu 8, lub paragrafu 12 (w odniesieniu do własności intelektualnej licencjonowanej Sprzedawcy na mocy sublicencji przyznanej w ramach Systemu kart lub płatności): ograniczenie odpowiedzialności w związku z podpunktem 13.1 i 13.2 nie ma zastosowania; Handlowiec winien zadośćuczynić Skrill za roszczenia stron trzecich, straty, szkody, grzywny, kary, wynikające z lub w związku z takowym naruszeniem; zawsze zakładając, iż wszelkie zaniedbanie ze strony poszkodowanego i Skrill winno być brane pod uwagę tak, aby proporcjonalnie zmniejszyć odpowiedzialność Handlowca w związku z niniejszym paragrafem. 6

9 13.6. Skrill nie ponosi odpowiedzialności za żadne z niżej wymienionych: jeśli sprzęt, oprogramowanie lub połączenia internetowe nie funkcjonują odpowiednio; wszelkie zawieszenie lub odmowa przyjęcia płatności, którą Skrill z uzasadnionych powodów uznaje za przeprowadzoną w sposób nieuczciwy lub bez odpowiedniego upoważnienia; otrzymane instrukcje płatności zawierają niepoprawne lub nieodpowiednio sformatowane informacje; lub wystąpią nieprzewidziane zdarzenia uniemożliwiające odpowiednie wykonanie, pomimo wszelkich przewidzianych środków zaradczych podjętych przez Skrill. Takowe sytuacje mogą dotyczyć, aczkolwiek nie są ograniczone do działania siły wyższej, braku zasilania, pożaru, powodzi, kradzieży, awarii sprzętu, działań hakerów, wewnętrznych awarii mechanicznych lub awarii systemu, przestojów lub braku działania strony internetowej Skrill Handlowiec jest odpowiedzialny za wszelkie straty wynikające z prowadzonej przez siebie działalności, o ile ich jedyną i wyłączną przyczyną nie były uchybienia Skrill wynikające z niewywiązania się z niniejszej umowy handlowej. W takim wypadku handlowiec winien poinformować o wszystkim Skrill w ciągu 30 dni od uświadomienia sobie tego faktu. Handlowiec wynagrodzi ewentualne straty Skrill oraz powstrzyma się od wszelkich szkodliwych działań wobec Skrill, uwzględniając: straty poniesione przez Skrill w wyniku działań handlowca; jakiekolwiek kwoty, które Skrill będzie musiał zapłacić wystawcy karty lub dostawcy danej formy płatności w wyniku nieuregulowanych przez handlowca należności lub strat poniesionych przez wystawcę karty/dostawcę płatności, co regulowane jest niniejszą umową. 14. Poufność Podczas trwania Umowy oraz po upłynięciu tego okresu, każda ze stron może użytkować i powielać Poufne Informacje drugiej strony jedynie do celów niniejszej Umowy i jedynie do stopnia, który jest absolutnie wymagany do realizacji wspomnianego celu, w związku z czym ograniczy ujawnianie Informacji poufnych drugiej strony do swoich pracowników, konsultantów, doradców oraz niezależnych wykonawców i nie będzie ujawniać Informacji Poufnych stronom trzecim, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody zainteresowanej strony Umowy Pomimo powyższych, ujawnienie Informacji Poufnych którejkolwiek ze stron nie będzie stanowiło powodu do zerwania niniejszej Umowy w przypadku, gdy takowe będą wymagane w związku z postępowaniem prowadzonym przez organa ścigania lub władze sądowe bądź administracyjne Zobowiązanie do zachowania poufności danych nie ma zastosowania do informacji, które (i) są lub staną się powszechnie dostępne bez względu na działania drugiej strony Umowy; (ii) są ogólnodostępne dla drugiej strony jeszcze przed otrzymaniem przez nią niniejszej Umowy, z jej własnych niezależnych źródeł wykazanych przez tę stronę i które nie zostały nabyte, pośrednio lub bezpośrednio, od innej osoby; (iii) którakolwiek ze stron otrzyma od strony trzeciej, znanej stronie otrzymującej, prawo rozpowszechniania takowych informacji bez zobowiązania do traktowania przekazanych informacji jako poufnych; i (iv) informacje takowe zostaną uzyskane przez pracowników danej strony, zakładając, iż można wykazać, że ci sami pracownicy lub przedstawiciele nie mieli dostępu do Informacji Poufnych otrzymanych w związku z powyższym. 15. Ochrona danych i zabezpieczenie gromadzonych informacji Każda ze stron w przypadku przetwarzania danych, zobowiązana jest do postępowania zgodnie z wymogami przepisów prawa; w przypadku Skrill i ustawy UK Data Protection Act W przypadku gdy jedna ze stron występuje jako strona przetwarzająca dane ( Przetwarzający dane ) osobowe przetwarzane przez inną stronę jako kontroler danych ( Kontroler danych ), Przetwarzający dane ma obowiązek zawsze przestrzegać uzasadnionych instrukcji Kontrolera danych dotyczących przetwarzanych danych osobowych W przypadku wykorzystania przez Sprzedającego funkcji szybkiej rejestracji opisanej dokładnie w stosownej Instrukcji celem umożliwienia płatności nowym klientom serwisu Skrill Sprzedający zobowiązany będzie uzyskać od takich klientów wszelkie niezbędne zgody celem przetworzenia i udostępnienia serwisowi Skrill wszelkich danych niezbędnych do umożliwienia wykorzystania takiej funkcji szybkiej rejestracji O ile nie jest to niezbędny lub nieunikniony warunek procedury operacyjnej, handlowiec nie będzie przechowywać danych poufnych użytkownika płatności. W innym razie handlowiec jest zobowiązany do gromadzenia i przetwarzania takich danych ściśle z wymogami zawartymi w podpunkcie Za każdym razem, gdy handlowiec gromadzi lub przetwarza dane poufne użytkownika płatności musi zagwarantować pełną zgodność z obowiązującym, branżowym standardem PCI DSS W razie otrzymania od Skrill pisemnego żądania (wysłane w imieniu własnym lub operatora danej karty/formy płatności) handlowiec jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu trzech (3) dni roboczych: (i) szczegółów dotyczących przechowywanych przez siebie danych transakcyjnych lub danych poufnych użytkowników płatności (ii) sposobu ich przechowywania; (iii) kopii certyfikatu zgodności ze standardem PCI DSS; (iv) kopii przyznania takiego certyfikatu; (v) kopii kwartalnego skanu systemu, o ile takie działanie jest formalnie wymagane od handlowca Dodatkowo handlowiec bezzwłocznie poinformuje Skrill o wszelkich potwierdzonych lub domniemanych stratach lub przypadkach nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych użytkowników płatności. Handlowiec zobowiązuje się do jak najszybszego i skutecznego szukania oraz zidentyfikowania przyczyny takiej straty lub próby jej spowodowania. Handlowiec udostępni swoje źródła informacji i będzie ściśle współpracować ze Skrill (lub z podmiotem trzecim przydzielonym do tego zadania przez Skrill lub operatora danej karty/formy płatności), by wyjaśnić sprawę zaistniałej straty lub naruszenia zabezpieczeń. 16. Zerwanie Umowy Każda ze stron powinna przetwarzać dane osobowe (jak to zostało określone w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych (Anglia 1998). Zgodnie z Wymogami i Regulacjami Bez szkody dla praw wynikających z Warunków Użytkowania, Skrill może zerwać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli: Handlowiec przedłoży zaświadczenie o niewypłacalności, stanie się niewypłacalny, bądź dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli, lub majątek handlowca zostanie zajęty przez komornika, bądź gdy Handlowiec ogłosi upadłość, dobrowolnie (inaczej niż przez rekonstrukcję lub fuzję) lub przymusowo w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Handlowca, jeśli takowe naruszenie nie zostanie naprawione w przeciągu pięciu (5) dni handlowych po otrzymaniu przez Handlowca pisemnego powiadomienia określającego sprawę oraz warunki towarzyszące takiemu naruszeniu; lub według własnego uznania lub za radą operatora karty/formy płatności, gdy dana czynność zostanie potraktowana jako oszustwo lub uznana za bezprawną; 7

10 jeśli Handlowiec naruszy lub nie będzie przestrzegał obowiązujących uregulowań prawnych, postanowień bądź innych decyzji wydawanych przez właściwy sąd lub władzę rządową Jeśli Skrill lub operator karty/formy płatności straci uprawnienia do dostarczania usług zgodnie z niniejszą umową Sprzedający mieć będzie prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym terminie bez podania przyczyn, przesyłając w tym celu odpowiednie wypowiedzenie do serwisu Skrill Skrill może wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym terminie bez podania przyczyn za dwumiesięcznym (2 miesiące) wypowiedzeniem, jeśli Sprzedający stanowić będzie Mikroprzedsiębiorstwo lub Małą organizację charytatywną, lub za trzytygodniowym wypowiedzeniem, jeśli Sprzedający nie stanowić będzie Mikroprzedsiębiorstwa lub Małej organizacji charytatywnej Zerwanie w związku z naruszeniem Warunków Użytkowania postrzegane jest jako zerwanie Umowy. 17. Cesja, Prawa Stron Trzecich Handlowiec nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody od Skrill, scedować swoich praw wynikających z tej Umowy na osobę trzecią Handlowiec nie może zatrudniać osób spoza firmy do wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od Skrill, która to zgoda nie może być wstrzymana bez uzasadnienia Żadna osoba nie będąca stroną Umowy nie ma żadnych praw w odniesieniu do Ustawy o Umowach (Prawa Stron Trzecich) z 1999 roku (Anglia) do egzekwowania przestrzegania postanowień niniejszej Umowy W przypadku, gdy Handlowiec: przejmuje innego, istniejącego handlowca Skrill lub jego biznes; on lub jego biznes jest przejęty przez innego, istniejącego handlowca Skrill; łączy się z innym, istniejącym handlowcem Skrill; lub Skrill ma obowiązek zawiadomić w ciągu jednego (1) miesiąca o (a) zakończeniu przejęcia, fuzji lub współpracy bądź (b) uzyskaniu przez Skrill wiedzy o takim przejęciu, fuzji lub współpracy. Jeśli zawiadomienie nie zostanie wysłane w tym okresie, Sprzedający będzie nadal płacić aktualne opłaty. W przypadku gdy Sprzedający jest mikroprzedsiębiorstwem lub małą organizacją charytatywną, zmiana wysokości opłat nastąpi w terminie dwóch (2) miesięcy po otrzymaniu przez Sprzedającego odpowiedniego zawiadomienia. Wszelkie zmiany opłat będą traktowane jako zmiana treści niniejszej Umowy dla celów określonych w punkcie 10. Bez względu na punkt 10, w przypadku gdy Sprzedający nie jest mikroprzedsiębiorstwem lub małą organizacją charytatywną, zmiana wysokości opłat nastąpi w terminie jednego (1) tygodnia po otrzymaniu przez Sprzedającego odpowiedniego zawiadomienia. 18. Powiązania stron Handlowiec i Skrill są niezależnymi wykonawcami postanowień niniejszej Umowy, w związku z czym nie będą tworzyć spółek, joint venture ani innego rodzaju wzajemnych powiązań. Żadna ze stron nie jest upoważniona do zawierania żadnego rodzaju umów w imieniu drugiej strony. 19. Zakaz nagabywania pracowników Handlowiec zobowiązuje się, że na czas tej Umowy i sześciu miesięcy po jej zakończeniu nie będzie w imieniu swoim lub w imieniu kogoś innego bezpośrednio lub pośrednio agitował, zabiegał lub starał się o odciągnięcie od pracy w Skrill lub zrzeszonej firmie jakiejkolwiek osoby, która w trakcie trwania Umowy była zatrudniona lub zaangażowana w działalność Skrill lub zrzeszonej firmy. Na potrzeby niniejszego paragrafu, Przedsiębiorstwo Stowarzyszone oznacza wszelkie podmioty, które są zarządzane bądź kontrolowane, pośrednio lub bezpośrednio, przez Skrill; kontrola przedsiębiorstwa oznacza posiadanie większości wyemitowanych przez nie akcji lub prawo głosu bądź też władzę wybierania lub wpływania na wybór kierownictwa i polityki danego podmiotu, bądź to przez własność papierów wartościowych z prawem głosu, bądź inaczej. 20. Powiadomienia Wszelkie powiadomienia w związku z niniejszą Umową muszą być w formie pisemnej i dostarczone osobiście, listem poleconym lub poprzez inną zarejestrowaną formę dostarczania korespondencji, bądź faksem. Pomimo powyższych, Skrill może wystosować powiadomienie do wiadomości Handlowca drogą elektroniczną, na jeden z adresów podanych przy rejestracji Konta Handlowca Strony wyrażają zgodę na prowadzenie wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową w języku angielskim. W przypadku przesłania przez serwis Skrill lub akceptacji przez niego korespondencji w innym języku podyktowane to będzie wyłącznie kwestiami udogodnienia i nie będzie mieć wpływu na zmianę języka angielskiego jako uzgodnionego języka korespondencji w przyszłości. 21. Obowiązujące prawo Niniejsza Umowa i wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami wynikające zeń lub z nią powiązane, podlegają przepisom prawa Wielkiej Brytanii, bez względu na lokalizację bądź przepisy prawa, wedle, których dany spór został zapoczątkowany. Każda ze stron nieodwołalnie podlega prawodawstwu właściwemu dla Sądów Angielskich. 22. Zrzeczenie się Każde zrzeczenie się praw w związku z niniejszą Umową jest wiążące jedynie, jeśli uzgodnione lub dokonane zostanie w formie pisemnej. Opóźnienie w skorzystaniu z prawa lub nie skorzystanie z niego nie jest postrzegane, jako zrzeczenie się i nie oznacza, iż strona nie może skorzystać z takowego prawa w przyszłości (z zastrzeżeniem postanowień Ustawy w sprawie Prekluzji z roku 1980). 23. Rozdzielność Jeśli w stosunku do którejkolwiek z części niniejszej Umowy właściwy sąd orzeknie, iż jest ona nieważna, niezgodna z prawem lub nieegzekwowalna, wówczas takowa część winna zostać wydzielona z pozostałego tekstu Umowy, który to tekst pozostaje ważny i w pełni egzekwowalny przez prawo. 24. Całość Umowy Niniejsza Umowa, wraz z Harmonogramami i innymi dokumentami dotyczącymi Umowy i Warunków Użytkowania oraz dokumentów ich dotyczących, stanowi całość umowy pomiędzy stronami i w zakresie dotyczącym jej przedmiotu. Każda ze stron potwierdza, iż podpisała Umowę polegając jedynie na zawartych w niej gwarancjach, rękojmiach, obietnicach i warunkach oraz że nie będzie ponosić odpowiedzialności w związku z innymi zażaleniami, gwarancjami czy obietnicami złożonymi przed datą podpisania niniejszej Umowy, jeśli takowe zostały fałszywie złożone. 25. Zróżnicowanie Mając na uwadze podpunkt 18 niniejszych Warunków Użytkowania i paragraf 10, żadne zmiany ani poprawki do niniejszej Umowy nie mogą być wprowadzane inaczej jak w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oraz po podpisaniu ich przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron. 8

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar.

Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. REGUŁY I WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Pojęcia Sprzedający Financiera Maderera, S.A. Kupujący oznacza osobę lub firmę lub spółkę składającą zamówienie na dany towar. Kontrakt oznacza zamówienie wysłane przez kupującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ**

REGULAMIN*WSPÓŁPRACY*PARTNERSKIEJ** REGULAMINWSPÓŁPRACYPARTNERSKIEJ NASZAERASp.zo.o. I. DEFINICJE SformułowaniaużytewniniejszymRegulaminiemająnastępująceznaczenie: NASZAERA NaszaEraSp.zo.o.zsiedzibąwŻyrardowiepodadresem:ul.Okrzei29b,wpisanado

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. 2016 roku we Wrocławiu pomiędzy: A&M Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław, KRS: 0000531833, NIP: 8992759636,

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RZP.../2016 (PROJEKT UMOWY)

Umowa nr RZP.../2016 (PROJEKT UMOWY) Załącznik nr 4 do Zaproszenia Umowa nr RZP..../2016 (PROJEKT UMOWY) zawarta w dniu...2016 r. pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:..., a... zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Ogólne wymagania dotyczące przetwarzania danych 1.1. Przetwarzanie danych oznacza zbieranie, rejestrowanie, organizację, przechowywanie, wprowadzanie zmian, ujawnianie, konsultację,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj Zakres warunków i zasad Skrill VIP

Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj Zakres warunków i zasad Skrill VIP Warunki i zasady programu VIP Wersja 2 Maj 2016 1. Zakres warunków i zasad Skrill VIP 1.1. Niniejsze Warunki i zasady ( Warunki i zasady VIP ) odnoszą się do programu Skrill VIP ( Program VIP ), a także

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/Panią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL

UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL UMOWA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A SERWISEM TRANSFERUJ.PL Regulamin korzystania z usług Serwisu Transferuj.pl Wersja: 1.1 Marzec 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki Użytkowania Programu Partnerskiego GetResponse Dla Podmiotów Gospodarczych z Polski. I Definicje

Warunki Użytkowania Programu Partnerskiego GetResponse Dla Podmiotów Gospodarczych z Polski. I Definicje I Definicje Program Partnerski oznacza Program Partnerski GetResponse.pl prowadzony przez Implix w celu zwiększenia zasięgu usługi GetResponse oferowanej przez Implix. Implix oznacza Implix spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo