Komunikat Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego"

Transkrypt

1 Stalowa Wola r. Komunikat Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego ROZDZIAŁ I. KLIENCI INDYWIDUALNI I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 1. Rachunek Konto osobiste VIP: - wysokość deklarowanych wpływów na konto PLN 2. Rachunek płatny na kaŝde Ŝądanie potwierdzone ksiąŝeczką oszczędnościową: - minimalna wpłata i saldo na ksiąŝeczce 10 PLN 3. Minimalna wpłata i saldo rachunku prowadzonego w: - dolarach amerykańskich (USD) 10 USD - euro (EUR) 10 EUR - funtach brytyjskich (GBP) 10 GBP 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych powyŝej kwoty PLN naleŝy zgłaszać, co najmniej w dniu poprzedzającym dzień dokonania operacji gotówkowej do godz w oddziale Banku prowadzącym rachunek II. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 1. Lokaty standard: - minimalna wartość lokaty PLN - oprocentowanie środków lokaty podejmowanych przed upływem okresu umownego 1/5 stopy podstawowej - minimalna kwota lokaty, od której istnieje moŝliwość negocjowania wielkości stopy procentowej PLN 2. Lokaty progresywne: - minimalna wartość lokaty PLN 3. Lokaty promocyjne: - lokaty odnawialne, co oznacza, Ŝe jeŝeli nie zostaną podjęte następnego dnia po upływie okresu umownego, odnawiają się na kolejny okres umowny na warunkach Lokaty Standard, w tym na warunkach oprocentowania zmiennego, obowiązującego w dniu jej odnowienia - od wkładów podejmowanych przed upływem okresu obowiązywania lokaty - w pierwszym okresie umownym - przysługuje oprocentowanie w wysokości wkładów a`vista. 4. Lokaty krótkoterminowe Podwójny Zysk : - lokata otwierana i prowadzona w złotych, - odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego kaŝdego dnia, - lokata odnawiana maksymalnie przez okres 365 dni (1rok), - minimalna kwota lokaty wynosi PLN, maksymalna PLN - dopuszcza się załoŝenie maksymalnie 10 lokat przez Klienta, - oprocentowana według stałej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym, - wysokość oprocentowania podawana w odrębnej Uchwale Zarządu 5. Lokata SANBank Premium: - lokata prowadzona w złotych, - dzienna kapitalizacja odsetek, - oprocentowanie stałe, wysokość oprocentowania podawana w Uchwale Zarządu, - minimalna kwota lokaty 2 000,00 Pln, maksymalna ,00 Pln, - dopuszcza się załoŝenie maksymalnie 20 lokat przez Klienta, - lokata odnawiana na warunkach lokaty 12-miesięcznej z dzienną kapitalizacją odsetek i zmiennym oprocentowaniem, - wysokość oprocentowania dla lokaty odnowionej oraz lokaty zerwanej przed upływem okresu umownego podawana jest w Tabeli oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Pln będącej załącznikiem do Uchwały Zarządu. 6. Lokaty w walutach wymienialnych minimalne wartości lokat w: - dolarach amerykańskich (USD) 100 USD - euro (EUR) 100 EUR - funtach brytyjskich (GBP) 100 GBP 1

2 7. Bank ustala następujące terminy przyjmowania lokat terminowych w walutach wymienialnych 1, 3, 6, 12, 24 miesiące. 8. Warunki prowadzenia lokat w PLN będących nierezydentami terminy, stawki oprocentowania, okresy kapitalizacji zgodnie z regulacjami lokat terminowych dla osób fizycznych będących rezydentami. III. Wysokość dziennych limitów transakcyjnych dla kart płatniczych i kredytowych: 1. VISA CLASSIC DEBETOWA: - dla kart wydawanych do rachunków konto osobiste standard, E - Konto osobiste, konto osobiste - Senior, konto osobiste Student, konto osobiste Junior do wysokości salda rachunku, nie więcej niŝ PLN maksymalny dzienny limit wypłat gotówki do wysokości salda rachunku, nie więcej niŝ PLN maksymalny dzienny limit transakcyjny - dla kart wydanych do rachunków konto osobiste VIP do wysokości salda rachunku, nie więcej niŝ PLN maksymalny dzienny limit wypłaty gotówki do wysokości salda rachunku, nie więcej niŝ PLN maksymalny dzienny limit transakcyjny 2. VISA KREDYTOWA: - minimalna kwota limitu kredytowego PLN - maksymalna kwota limitu kredytowego PLN - dzienna maksymalna kwota wypłaty gotówki PLN - dzienny maksymalny limit transakcyjny do wysokości limitu nie więcej niŝ PLN ROZDZIAŁ II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI I. Rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych 1. Oprocentowanie środków lokaty terminowej w walucie wymienialnej podejmowanych przed upływem okresu umownego - 1/5 stopy podstawowej 2. Minimalna kwota lokaty, od której istnieje moŝliwość negocjowania wielkości stopy procentowej PLN II. Wysokość dziennych limitów transakcyjnych dla kart płatniczych: VISA BUSINESS DEBETOWA - dla transakcji gotówkowych PLN - dla transakcji bezgotówkowych PLN III. Wypłaty gotówkowe z rachunków powyŝej kwoty PLN naleŝy zgłaszać, co najmniej w dniu poprzedzającym dzień dokonania operacji gotówkowej do godz w oddziale Banku prowadzącym rachunek IV. Maksymalna kwota dopuszczalnego debetu w rachunku wynosi PLN V. Pakiety 1. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą: - Pakiet Startbiznes* - Pakiet Biznes Komfort - Pakiet Biznes Premium * warunki Pakietu Startbiznes: - dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy - z pakietu klient moŝe korzystać nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy; po upływie 12 miesięcy - jeŝeli klient nie zdecyduje inaczej - pakiet zostanie przekształcony na rachunek rozliczeniowy na zasadach ogólnych 2. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą: - Pakiet Agrobiznes 3. Dla Wspólnot Mieszkaniowych - Pakiet Wspólny Dom - Pakiet Wspólny Dom Plus 4. Dla innych podmiotów niekomercyjnych - Pakiet Partner 2

3 ROZDZIAŁ III. POZOSTAŁE USTALENIA 1. Rachunki osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uwaŝa się: 1) dyspozycje w sprawie otwarcia rachunku; 2) dyspozycje w sprawie zmiany waluty rachunku lub przeniesienia środków pienięŝnych na inny rachunek małoletniego, nie powodujące naruszenia warunków Umowy; 3) dyspozycje wpłat na rachunek; 4) dyspozycje wypłat z rachunku w celu zaspokojenia potrzeb małoletniego zgodnych z jego wiekiem nie przekraczających w okresach miesięcznych kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonych dla minionego roku kalendarzowego. Za rok 2010 kwota ta wynosi 3 430,73 PLN i obowiązuje do czasu ogłoszenia zmiany przez GUS 2. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia r. wynosi: - brutto 1 386,00 PLN - netto 1 032,34 PLN - w pierwszym roku pracy brutto 1 108,80 PLN 3. Kwota wolna od zajęć sądowych Kwota wolna od zajęć sądowych (dot. osób fizycznych) - do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego 4. Zapis na wypadek śmierci Wypłata z rachunków objętych dyspozycją, łącznie na rzecz wszystkich zapisobierców, nie moŝe być wyŝsza niŝ przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie przekraczające jednak wysokości środków na wszystkich wymienionych rachunkach. 5. Ustala się następujące maksymalne kwoty wypłat dziennych realizowanych na podstawie Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz ksiąŝeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 1) na podstawie czeków: - bez potwierdzenia 500,00 PLN - mających potwierdzenie 2 500,00 PLN 2) na podstawie ksiąŝeczek a vista: - bez potwierdzenia 500,00 PLN - na podstawie telefonicznego potwierdzenia salda uzyskanego z jednostki operacyjnej prowadzącej konto oszczędnościowe 2 500,PLN - do rąk osoby małoletniej powyŝej 13 lat, o ile nie została ubezwłasnowolniona całkowicie 500,00 PLN jednak pisemne zastrzeŝenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej moŝe ograniczyć wypłatę do kwoty niŝszej lub wyłączyć moŝliwość wypłat przez małoletniego (informacja o zastrzeŝeniu zamieszczana jest w ksiąŝeczce a vista). 3) na podstawie ustnej dyspozycji Klienta i dowodu osobistego (w sytuacjach wyjątkowych, Ŝyciowych zdarzeń losowych) 500,00 PLN 6. Polecenia przelewów w PLN kierowane do banków krajowych złoŝone: - do godziny realizowane będą w dniu ich złoŝenia - po godzinie w pierwszym dniu po dniu złoŝenia dyspozycji 7. Wypłaty gotówkowe powyŝej kwoty USD, EUR, GBP, CHF (niezaleŝnie od kwoty) naleŝy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni robocze w oddziale Banku prowadzącym rachunek. 8. Prowizja za wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (kwota płatna przez dłuŝnika za kaŝdy wysłany monit) 15,00 PLN 9. Usługi dodatkowa kart płatniczych CASH BACK: - karty płatnicze (z wyjątkiem karty kredytowej) umoŝliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych w ramach usługi cash back. Usługa ta daje moŝliwość wypłaty gotówki 3

4 podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych (np. sklepie, stacji benzynowej) oznaczonych znakiem cash back - maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back PLN 10. Bankowość elektroniczna i SMS: - wymagania techniczne w zakresie wyposaŝenia technicznego 1) system operacyjny Windows 2000/XP/Vista/7; 2) dostęp do sieci Internet; 3) przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer wersja 6.0 lub nowsza/mozilla Firefox/Google Chrome; 4) zainstalowana aplikacja JAVA wersja 6_01 lub nowsza; 5) Port USB wersja 2.0 dotyczy Systemu Klient korzystający z usługi SMS musi posiadać telefon komórkowy w polskiej sieci - format plików, w jakich moŝna importować dane do systemu elixir videotel 11. Dyspozycje poleceń przelewów realizowane za pośrednictwem -przelewy wewnętrzne złoŝone w dniu (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank): do godziny są księgowane i realizowane w tym samym dniu po godzinie są księgowane i realizowane w następnym dniu - przelewy wewnętrzne złoŝone w sobotę (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank): do godziny są księgowane i realizowane w tym samym dniu po godzinie są księgowane i realizowane w następnym dniu - przelewy do innych banków złoŝone w dniu : do godziny są księgowane i realizowane w tym samym dniu po godzinie są księgowane w tym samym dniu i realizowane w następnym dniu po godzinie są księgowane i realizowane w następnym dniu do godziny na rzecz ZUS są księgowane i realizowane w tym samym dniu po godzinie na rzecz ZUS są księgowane w tym samym dniu i realizowane w następnym dniu po godzinie złoŝone na rzecz ZUS są księgowane i realizowane w następnym dniu - przelewy do innych banków (w tym przelewy do ZUS) złoŝone w sobotę: do godziny są księgowane w tym samym dniu i realizowane w następnym dniu po godzinie są księgowane i realizowane w następnym dniu 12. Zlecenia płatnicze składane do realizacji w systemie Sorbnet księgowane i realizowane są w godz w bieŝącym dniu 13. Numer telefonu pod jaki Klient wysyła SMS o treści S w celu uzyskania informacji o saldzie i/lub wolnych środkach na rachunku: Wykaz walut wymienialnych, w których Bank dokonuje rozliczeń gotówkowych: - Waluta krajów Unii Gospodarczej i walutowej (EUR), - Dolar amerykański (USD), - Funt brytyjski (GBP), - Frank szwajcarski (CHF) 15. Minimalna kwota negocjowana dla walut wymienialnych wynosi min w danej walucie. 16. Wykaz walut wymienialnych, w których Bank realizuje zlecenia płatnicze: - waluta krajów Unii Gospodarczej i Walutowej- EUR, - dolar amerykański- USD, - dolar australijski- AUD, - dolar kanadyjski- CAD, - forint węgierski- HUF, - frank szwajcarski- CHF, - funt brytyjski- GBP, - jen japoński- JPY,* - korona duńska- DKK, - korona norweska- NOK, - korona szwedzka- SEK, 4

5 - korona czeska- CZK, *wyłącznie realizacja przekazów w ramach usługi Multikonto, po kursach innych banków 17. Wykaz instytucji za pośrednictwem których Bank realizuje przekazy internetowe: - Unistream Commercial Bank JCB Flotskaya Str., 5-A Moscow , Russia. One Money Mail Limited (Sami Swoi) Polish Trade House, 48 Haven Green, London W5 2NX,United Kingdom. - IMT Investquid Ltd, 49 Costons Lane UB6 8RS Greenford, London, United Kingdom. - United Europhil SA C/Gran Via 62, 4 Dcha Madrid, Spain. - Money Exchange S.A., Paseo Sta. Maria de la Cabeza, 12, Madrid, Spain. - Russky Slaviansky Bank, 14/2 Donskaya Street, Moscow , Russia. 5

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDIELCZY W KSIĘŻPOLU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 1/2015 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 10. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łochowie Bank Spółdzielczy w Łochowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje o wprowadzanych zmianach

Informacje o wprowadzanych zmianach Informacje o wprowadzanych zmianach Zwracamy uwagę na najistotniejsze zmiany w zakresie opłat i prowizji oraz proponujemy rozwiązania, które pozwolą na obniŝkę kosztów. Prosimy o zapoznanie się z poniŝszymi

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 24.10.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 UŜyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH Załacznik do Uchwały nr 24/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ PRZEPROWADZANIA ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 29 stycznia 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo