WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku."

Transkrypt

1 WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Prszę zapznać się z załącznikiem d wnisku. 1. Dane sbwe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES (dm) ADRES (praca) Prszę zaznaczyć adres mailwy, który jest adresem kntaktwym Dmwy Służbwy Tytuł przed nazwiskiem (np. Pan, Pani, Dr): Tytuł p nazwisku (e.g. Jr, Sr): Preferwane imię/znany jak: ( Zaznacz t ple jeśli wlisz aby Twje nazwisk pjawił się przed Twim imieniem.) Inne tytuły: Oficjalne imina i nazwiska (zgdnie z statnią metryką USC) Główny adres: Dmwy Służbwy (Prszę zaznaczyć adres, który jest adresem kntaktwym) Telefn główny: Dmwy Służbwy (Prszę zaznaczyć, który numer jest telefnem kntaktwym) Adres: Numer kierunkwy d kraju: Numer kierunkwy: Telefn stacjnarny: Miast: Wjewództw: Numer wewnętrzny: Kd: Kraj: Telefn kmórkwy: Kraj bywatelstwa: Kraj zamieszkania: Czy zdawała Pani egzamin IBLCE w ubiegłych latach? Jeśli tak t w jakich latach? Płeć: Data urdzenia: DD/MM/RRRR / / 2.Infrmacje zawdwe Prszę zaznaczyć JEDENO ple w następujących klumnach. Page 1 f 7

2 Wykształcenie zawdwe: Praktyka (zaznaczyć wszystkie, które Pana/Pani dtyczą): Lekarz stmatlg Przychdnia Rejnwa Nie psiada Najwyższe uzyskane wykształcenie: Dietetyk Szklnictw Świadectw/dyplm Płżna Organizacja Rządwa Technik Dyplmwany Pielęgniarka Szpital Licencjat Psychlg pracy Praktyka prywatna Magister Magister farmacji Gabinet lekarza rdzinneg Dktr Fizjterapeuta Organizacja charytatywna Lekarz Inne: Lgpeda Inne: 3. Język pdstawwy Prszę zaznaczyć JEDEN język z następującej listy. Hlenderski Angielski Niemiecki Indnezyjski Plski Hiszpański Duński Francuski Grecki Japński Prtugalski Tajwański Chrwacki Węgierski Kreański Słweński inny 4. Język egzaminacyjny: Egzamin jest przeprwadzany w następujących językach. Prszę wybrać JEDEN język, w którym chciał(a)by Pan(i) zdawać egzamin. Hlenderski Angielski Niemiecki Indnezyjski Plski Hiszpański Duński Francuski Grecki Japński Prtugalski Tajwański Chrwacki Węgierski Kreański Słweński Page 2 f 7

3 5. Ścieżka egzaminacyjna: Składam wnisek przystąpienie d egzaminu IBLCE z następującej ścieżki: ścieżka egzaminacyjna 1 ścieżka egzaminacyjna 2 Prszę wymienić nazwę zatwierdznej przez IBLCE uczelni, której jest Pan/Pani abslwentką ścieżka egzaminacyjna 3 Prszę wpisać numer zatwierdzenia planu ścieżki 3 trzymany d IBLCE. 6.Wykształcenie medyczne: Od kandydatów wymaga się ukńczenia kursów wyższej uczelni z czternastu (14) dziedzin związanych z chrną zdrwia. Szczegóły dnśnie w/w wymagań znajdzie Pani/Pan w Infrmatrze pt. Health Sciences Educatin Guide na Jeśli Pani/Pana wnisek zstanie pddany weryfikacji, musi Pani dstarczyć dkumentację ptwierdzającą ukńczenie kursów z 14 dziedzin związanych z naukami chrnie zdrwia. Prszę wybrać pniżej pcję, która najlepiej pisuje, jak spełni Pani/Pan wymagania weryfikacji. Dstarczę dkumentację ptwierdzającą, że ukńczyłam(-em) kursy z każdej z 14 dziedzin związanych z chrną zdrwia zgdnie z wymaganiami Health Sciences Educatin Guide. Dstarczę dkumentację ptwierdzającą, że psiadam wykształcenie związane z chrną zdrwia, uznawane w kraju lub reginie, w którym praktykwałam(-em). 7. Kształcenie w zakresie laktacji i karmienia piersią: W ciągu statnich 5 lat uczestniczyłam/-em w przynajmniej 90 gdzinach szklenia w zakresie laktacji i karmienia piersią. Tak Nie Jeśli dpwiedział(a) Pan/Pani Nie, należy wypełnić i wysłać Prtkół raz zapłacić ddatkwą płatę. Prszę sprawdźić szczegóły w biurze reginalnym IBLCE. Page 3 f 7

4 8. Dświadczenie kliniczne w zakresie laktacji: W statnich 5 latach ukńczyłem/am minimalną ilść gdzin kreślnej dla mjej ścieżki egzaminacyjnej klinicznej praktyki laktacyjnej, we właściwym i nadzrwanym miejscu, jak t jest wskazane pniżej. Tak Nie Jeśli dpwiedziała Pani Nie, mże nie zstać zakwalifikwana d egzaminu IBLCE. Prszę sknsultwać się z biurem reginalnym IBLCE w sprawie mówienia szczegółów. Ścieżka egzaminacyjna 1. (1000 gdzin z piekunem) Prszę wpisać całkwitą ilść gdzin: Ścieżka egzaminacyjna 2. (300 gdzin z w całści z piekunem) Prszę wpisać całkwitą ilść gdzin: Ścieżka egzaminacyjna 3. (500 gdzin z w całści z piekunem) Prszę wpisać całkwitą ilść gdzin: Następujący przełżeni mgą zweryfikwać/ptwierdzić całść lub część z mjeg dświadczenia kliniczneg. Nazwisk przełżneg: Nazwisk przełżneg: Stanwisk przełżneg: Stanwisk przełżneg: Numer telefnu przełżneg: Numer telefnu przełżneg: Adres mailwy przełżneg: Adres mailwy przełżneg: 9.Mżliwść dpwiednich udgdnień (stan zdrwia): Czy zgłasza Pan/Pani prśbę udgdnienia (np. z pwdu kalectwa) w czasie trwania egzaminu? Nie Tak Jeśli dpwiedź brzmi Tak, prszę pisać jakie udgdnienia Pan/Pani prsi i dstarczyć dkumentację, która będzie pparciem dla wnisku. Czy jest Pan/Pani zaintereswana trzymaniem słwnika dwujęzyczneg? Nie Tak [Zaznaczenie Tak nie jest gwarancją zatwierdzenia i dstarczenia słwnika.] W jakich językach? Jeśli jest Pani w ciąży i czekuje nardzin dziecka w terminie zbliżnym d daty egzaminu, prszę przeczytać i zrzumieć zasady dwłania/wycfania się z Egzaminu IBLCE zamieszczne na naszej strnie internetwej? Czy spdziewa się Pani, że będzie matką karmineg piersią dziecka? Czy prsi Pani przerwę na karmienie w czasie egzaminu? Nie Tak Jeśli dpwiedziała Pani Tak, prszę dstarczenie kpi świadectwa urdzin dziecka lub zaświadczenia d swjeg gineklga wskazująceg czekiwany termin prdu. Prszę zapznanie się z zasadami dtyczącącymi przerw na karmienie, które mżna znaleźć na strnie 10. Miejsce egzaminu: IBLCE rzszerza mżliwść zdawania egzaminu w wersji kmputerwej. Jednak w niektórych częściach świata nadal wymagane będzie zdawanie egzaminu w wersji papierwej. Aby przygtwać śrdki egzaminacyjne dla kandydatów zdających egzamin w wersji papierwej, persnel IBLCE chciałby wiedzieć w jakim większym mieście i kraju planuje Pan(i) przystąpić d egzaminu. Przypminamy, że jeżeli przystąpi Pan(i) d egzaminu w wersji papierwej, IBLCE przydzieli Pana/Panią d śrdka egzaminacyjneg najbliżej miejsca, które wpisze Pan(i) pniżej. Jeżeli przystąpi Pan(i) d egzaminu w wersji kmputerwej, persnel IBLCE pda Panu/Pani szczegóły dnśnie naszeg sptkania. Prszę wpisać miejsce, w którym chciałaby Pani zdawać egzamin. Page 4 f 7

5 11. Pytania bwiązkwe: Prszę dpwiedzieć na wszystkie trzy z pniższych pytań, zaznaczając dla każdeg pytania dpwiedź, która dnsi się d Pana/Pani. Jeśli dpwiedź na jedn lub więcej z tych pytań brzmi "Tak", prszę pdać, na pdpisanych i znacznych datą ddzielnych arkuszach, pełne i kmpletne wyjaśnienie klicznści. Prszę włżyć te arkusze d zaklejnej kperty znacznej Pufne i dstarczyć razem z resztą frmularzy zgłszeniwych. (Prszę pminąć wszystkie wykrczenia ppełnine przed ukńczeniem 18 rku życia; jednak przestępstwa muszą być wykazane. ). Brak dpwiedzi na jedn lub więcej z tych pytań, i/lub brak wyjaśnienia, raz becny status przy dpwiedzi "Tak", późni przetwarzanie wnisku, i będzie pdlegać płacie za niekmpletny wnisek. Czy kiedyklwiek przez jakiklwiek rgan sądwy zstał(a) Pan/Pani skazany/-a, lub przyznał(a) się d winy, lub dbrwlnie pddał(a) się karze za przestępstw inne niż drbne wykrczenia drgwe ( lub pdczas służby wjskwej skazany/-a przez sąd wjenny). Prszę załączyć wszelkie infrmacje dtyczące wszystkich wykrczeń i przestępstw. Nie Tak Czy kiedyklwiek dmówin Panu/Pani, zawieszn lub cfnięt człnkstw w rganizacji branżwej, licencję, rejestrację lub certyfikację (z inneg pwdu niż brak kwalifikacji lub niezdanie egzaminu)? Nie Tak Czy kiedyklwiek zstał(a) Pan/Pani str skrytykwany lub ukarany przez jakiś rgan lub rganizację zawdwą? Nie Tak Prszę pamiętać załączeniu wyjaśnień d każdej dpwiedzi znacznej Tak. 12. Zaświadczenia i Przyjęcie d wiadmści: Prszę uważnie przeczytać pniższe instrukcje; a następnie na dle statniej strny pdpisać je i zamieścić datę. Brak pdpisu i daty mże późnić rzpatrzenie wnisku i będzie pdlegał płacie za wnisek niekmpletny. Składając w IBLCE wnisek d kntrli, sba wniskująca: Wyraźnie świadcza i wyraża zgdę, że zapznała się z Kdeksem Etyki Zawdwej IBLCE raz prcedurami pstępwania dyscyplinarneg IBLCE. Przyjęła d wiadmści, że p złżeniu aplikacji, będzie pdlegała Kdekswi Etyki Zawdwej IBLCE, prcedurm pstępwania dyscyplinarneg IBLCE, i wszystkim mającym zastswane zasadm IBLCE raz prcedurm, w tym, ale nie graniczającym się d, terminwej płatnści wszystkich należnych płat, i spełniania wszystkich wymgów certyfikacji i Recertyfikacji.. Przyjmuje d wiadmści, że t jest tylk wnisek i nie gwarantuje n certyfikatu. Wyraża zgdę pddać się egzaminwi w frmie testu wielkrtneg wybru i dstarczyć dalsze infrmacje, zgdnie z ustaleniami IBLCE. Przyjmuje d wiadmści, że wszystkie dkumenty, kmunikaty i pzstałe infrmacje przekazane d IBLCE stają się własnścią IBLCE i nie pdlegają zwrtwi. Przyjmuje d wiadmści i ptwierdza, że wszelkie fałszywe świadczenia lub wprwadzenie w błąd, dknane w trakcie składania wnisku, lub w trakcie sameg egzaminu, lub w jakiś inny spsób mający związek ze sprawami IBLCE, mże spwdwać cfnięcie tej aplikacji, spwdwać działania dyscyplinarne zgdnie z Kdeksem Etyki Zawdwej i/lub zawieszenie lub cfnięcie mżliwści pnwneg wystąpienia certyfikat. Page 5 f 7

6 Przyjmuje d wiadmści i wyraża zgdzę, że IBLCE, zgdnie z własnym uznaniem, mże zażądać, d sby składającej wnisek lub innych sób, infrmacji w sprawach, które mgą być isttne dla zakwalifikwania się d certyfikacji lub recertyfikacji. Oświadcza, że infrmacje pdane w tym wnisku i wszystkich dkumentach, są dkładne, prawdziwe i pprawne. Ptwierdza i zgadza się na pdane zasady i prcedury, które dtyczą badania nieprawidłwści, szustw i anulwania wyników, i/lub fakt, że te zasady i prcedury pdlegają d czasu d czasu mdyfikacji przez IBLCE. Ptwierdza i wyraża zgdę, że zabrnine jest przesyłanie infrmacji pytaniach egzaminacyjnych IBLCE, lub ich treści w jakiejklwiek frmie, d jakiejklwiek sby lub pdmitu, w dwlnym mmencie; zarówn przed, w trakcie jak i p egzaminie raz, że nieprzestrzeganie teg zakazu, lub nie zgłaszanie jakichklwiek infrmacji pdejrzeniu naruszenia tych zakazów przez użytkwnika, lub wszelkich mżliwych nieprawidłwściach egzaminacyjnych czyninych sbiście lub przez innych, mże spwdwać, że wyniki będą anulwane lub certyfikacja cfnięta, zgdnie z zasadami i prcedurami IBLCE, i/lub pstępwaniem prawnym, w tym pstępwaniem karnym. Wyraża zgdę na infrmwanie i pdawanie IBLCE raz jej pracwnikm wszystkich isttnych infrmacji dtyczących kwalifikacji lub innych kwestii, które mgą zaistnieć w związku z aplikacją, i/lub klejną certyfikacją lub recertyfikacją przez IBLCE. Wyraźnie przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że IBLCE mże kmunikwać się z władzami stanwymi, rejnwymi, władzami federalnymi, krajwymi lub innymi, jak również z becnymi i byłymi pracdawcami w sprawie dpwiednich kwalifikacji d certyfikacji lub recertyfikacji. Wyraża zgdę na sądwnictw Sądów Wspólnty Virginia, Stanów Zjedncznych, w dniesieniu d jakiegklwiek spru dtycząceg teg wnisku, lub certyfikacji, jeśli będzie na przyznana. Przyjmuje d wiadmści, uznaje i zgadza się, że IBLCE będzie kntrlwać wniski egzaminacyjne i aplikacje recertyfikację. Takie kntrle przeprwadza się na zasadach standardwych i lsw. P wybraniu d takiej kntrli, kandydat lub sba ubiegająca się recertyfikaję musi dstarczyć w spsób terminwy kmplet wymaganych infrmacji. Niedpełnienie teg bwiązku mże spwdwać późnienie lub dmwę prawa przystąpienia d egzaminu IBLCE, i/lub spwdwać pstępwanie dyscyplinarne. Oprócz lswej inspekcji i standardweg prcesu kntrli pisaneg pwyżej, IBLCE zastrzega sbie praw, aby kandydat lub sba ubiegająca się recertifikację, w spsób terminwy i kmpletny przedstawiła zaświadczenia edukacji, zatrudnieniu, histrii pracy lub przedstawiła dwód wstępnej kwalifikacji lub recertyfikacji. Niedpełnienie teg bwiązku mże spwdwać późnienie lub dmwę udzielenia prawa d przystąpienia d egzaminu IBLCE, i/lub spwdwać pstępwanie dyscyplinarne. W przypadku gdy IBLCE stwierdzi, że dkumenty przedłżne na pparcie wnisku lub wspierające recertyfikacje są niedkładne lub sfałszwane, IBLCE zastrzega sbie praw d zabrnienia kandydatwi zdawania egzaminu, i/lub mże spwdwać pstępwanie dyscyplinarne. Przyjmuje d wiadmści i wyraża zgdę, że IBLCE zastrzega sbie praw d zmiany lub aktualizacji teg wnisku; i Kdeksu Pstępwania Zawdweg; i że jest bwiązkiem sby składającej wnisek, aby udzielać infrmacji, raz spełniać wszystkie bieżące wymagania. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że jest zbwiązana infrmwać IBLCE zmieniających się klicznściach, które mgą znacząc wpłynąć na wnisek. Następnie przyjmuje d wiadmści i wyraźnie stwierdza, że jest dpwiedzialna za dstarczenie żądanej dkumentacji związanej z tą aplikacją. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że niezwłcznie pwiadmi IBLCE każdej zmianie adresu lub innych danych kntaktwych. Wyraźnie przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że pnsi za t wyłączną dpwiedzialnść. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że jeśli p zaakceptwaniu niniejszeg wnisku i pmyślnie zdanym egzaminie, uzyska certyfikat, takie zaświadczenie nie stanwi gwarancji, lub gwarancji przydatnści lub kmpetencji, d praktyki jak knsultant laktacyjny IBCLC. Jeśli sba zstanie certyfikwana, t upważnia IBLCE d zamieszczenia swjeg imienia i nazwiska na liście sób certyfikwanych, i wyraża zgdę, aby krzystać z tytułu IBCLC, tytułu RLC, i/lub pwiązanych nazw firmwych, znaków firmwych i lgtypów. Pnadt przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że, jeśli certyfikat IBCLC i/lub RLC wygaśnie lub zstanie dwłany, t natychmiast należy przerwać stswanie znaczeń IBCLC i/lub RLC. Niedpełnienie teg bwiązku pciągnie działania prawne ze strny Page 6 f 7

7 IBLCE. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że d celów statystycznych i naukwych, zachwując annimwść, IBLCE mże również krzystać z infrmacji zwartych we wniskach i z danych egzaminacyjnych.. Ptwierdza, że w tej aplikacji ujawniła wszelkie przestępstwa i działania pisane w sekcji: Pytania bwiązkwe i rzumie, że jest zbwiązana d pinfrmwania IBLCE wszelkich przestępstwach i pdbnych działaniach mgących wystąpić w przyszłści. Ptwierdza i zgadza się przestrzegać zasad IBLCE dtyczących zwrtu płaty za egzamin. Zgadza się, że pdpis pniżej ptwierdza, iż sba składająca wnisek przeczytała, rzumie i zgadza się z warunkami i pstanwieniami z prtkłu ustaleń w dniesieniu d wprwadzenia wymgu kształcenia w zakresie laktacji. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że, bez żadnych graniczeń, IBLCE mże dmówić, cfnąć, zawiesić lub pdjąć działania niezakwalifikwaniu jej d certyfikacji lub recertyfikacji w przypadku: Nieprawidłwści w związku z którymklwiek egzaminem IBLCE; Nieupważnineg psiadania, krzystania lub dstępu d materiałów egzaminacyjnych, przedmitów, dkumentów, raz materiałów IBLCE; Wprwadzenia w błąd lub szustwa: (i) dtycząceg egzaminów IBLCE, lub (ii) każdeg świadczenia dla IBLCE w tym, ale nie graniczając się d świadczeń mających pmóc wniskdawcy, sbie rejestrującej się, lub ptencjalnym kandydatm ubiegającym się, uzyskanie lub utrzymanie certyfikacji; Cfnięcia, zawieszenia lub inneg działania dyscyplinarneg pdjęteg przez Organ Licencjnujący, Agencję Federalną lub Nardwą, krajwe, lub Międzynardwe Stwarzyszenie Zawdwe; Wyrku skazująceg, przyznania się d winy lub dbrwlneg pddania się karze (przestępstw lub wykrczenie) inne niż przekrczenie prędkści lub nieprawidłwe parkwanie; Braku współpracy przy dchdzeniu IBLCE w sprawie dmniemanych pdstaw d kary, wliczając zbieranie isttnych infrmacji. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że przy pdejmwaniu decyzji, czy wyniki egzaminu i inne wymagania kwalifikują ją d certyfikacji, decyzja ta należy tylk i wyłącznie d IBLCE i jest na stateczna. Za naruszenie Kdeksu Etyki Zawdwej IBLCE, mgą zstać nałżne sankcje, a IBLCE mże pdać d publicznej wiadmści infrmacje, które dtyczą stanu tych sankcji. Niniejszym wyraźnie zgadza się na zwlnienie i czyszczenie z zarzutów raz zabezpieczenie IBLCE i jej pracwników administracyjnych, dyrektrów, człnków Kmisji, pracwników, agentów i przedstawicieli, d i przed wszelkimi działaniami, prcesami, zbwiązaniami, dszkdwaniami, rszczeniami lub żądaniami, które wynikają z, lub w związku z tym wniskiem, wynikami uzyskanymi na egzaminie IBLCE, lub każdymi innymi działaniami pdejmwanymi przez IBLCE w dniesieniu d jej certyfikacji lub recertyfikacji, a które bejmują, ale nie są graniczne d działań dnszących się d spraw i przypadków etycznych. Niniejszym przyjmuję d wiadmści i ptwierdzam pwyższe instrukcje, zasady i warunki. Pdpis: Data: Page 7 f 7

8 INFORMACJE DODATKOWE DO WNIOSKU 2015 Terminy egzaminów dla kandydatek, które przystępują d egzaminu p raz pierwszy, pwtarzają egzamin raz knsultantek IBCLC- które recertyfikują się pprzez egzamin: Egzamin testwy za pmcą kmputera: pniedziałek 27 lipca, wtrek 28 lipiec, śrda 29 lipca 2015 Egzamin w frmie tradycyjnej - papierwej: śrda, 29 lipca 2015 Termin nadsyłania zgłszeń na egzamin (egzamin zdawany p raz pierwszy, pprawki, pnwna certyfikacja) raz płatnści: 02 marca 2015 Termin nadsyłania zgłszeń raz płatnści przy pnwnej Certyfikacji pprzez system punktwy CERP 31 sierpnia 2015 Terminy raz wyskść płat (w dlarach amerykańskich) Kraje z pzimu 1 Kraje z pzimu 2 Kraje z pzimu 3 Opłata za wnisek egzaminacyjny (egzamin zdawany p raz pierwszy, pwtórka) termin 2 Marca Prtkół uzgdnień Opłata za recertyfikację pprzez egzamin termin 2 Marca Zwrt pieniędzy dla kandydatek, które przystępują d egzaminu p raz pierwszy lub pwtarzają egzamin, a nie zakwalifikwały się lub wycfały się w kreślnym terminie Zwrt pieniędzy dla kandydatek, które recertyfikują sie pprzez egzamin, a które nie zakwalifikwały się lub wycfały się w kreślnym terminie , Opłata za wynik bliczny ręcznie Pnwna Certyfikacja pprzez system punktwy CERP termin 31 sierpnia Zwrt pieniędzy dla knsultantek IBCLC ubiegających sie pnwną certyfikację pprzez system punktwy CERP, za wnisek który nie zstał zakwalifikwany lub zstał wycfany w kreślnym terminie Brak śrdków / płata za niedknanie płatnści W Internecie mżna dknać rejestracji na egzamin, d pnwnej certyfikacji pprzez egzamin lub pprzez system punktwy CERP. Prszę pstępwać zgdnie z instrukcjami na Dkładne instrukcje w języku plskim dstępne są na naszej strnie pd iknką plskiej flagi.

9 Knsultantki IBCLC, które ubiegają sie pnwną ceryfikację raz kandydatki, które pwtarzają egzamin mają już swje knta w systemie. IBLCE prześle im maila z wiadmścią "aktywacji knta ". Jeśli nie trzymała Pani takiej wiadmści mailem, prsimy kntakt LUB prsimy wysłać d naszeg biura wypełniny frmularz wnisku listem plecnym przed upływem terminu: IBLCE in Eurpe Ilse Bichler, Reginal Directr Theresiengasse 5/1/ BADEN AUSTRIA Prszę zwrócić uwagę: Frmularz płat Wszystkie płaty należy uiścić n-line za pmcą karty kredytwej (Visa lub MasterCard) w dlarach p kursie wymiany dnia. Nie są juz mżliwe przelewy w Eur. W przypadku wysłania frmularza zgłszeniweg pcztą na adres naszeg biura, trzyma Pani ptwierdzenie em z dalszymi szczegółami, w jaki spsób dknać płatnści n-line kartą kredytwą w dlarach amerykańskich. Wpłat należy dknać w terminach kreślnych w suplemencie( infrmacje ddatkwe) d wnisku. Pzimy Opłat IBLCE Pzim 1 Pzim 2 Pzim 3 Andrra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Curaca, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatrial Guinea, Estnia, Falkland Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadelupe, Guam, Hng Kng, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Malta, Martinique, Mnac, Netherlands, New Calednia, New Zealand, Nrway, Oman, Prtugal, Puert Ric, Qatar, Reunin, San Marin, Saudi Arabia, Seychelles, Singapre, Slvakia, Slvenia, Suth Krea, Spain, St. Martin, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tbag, United Arab Emirates, United Kingdm, United States, Virgin Islands (British) Albania, Algeria, American Sama, Angla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbads Belarus, Belize, Bhutan, Bsnia and Herzegvina, Btswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Clmbia, Ck Islands, Csta Rica, Cratia, Curaca, Dminica, Dminican Republic, Ecuadr, Egypt, El Salvadr, Fiji, French Plynesia, Gabn, Gergia, Grenada, Guatemala, Indnesia, Iraq, Hungary, Jamaica, Jrdan, Kazakhstan, Ksv, Latvia, Lebann, Libya, Macednia, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexic, Mnglia, Mntenegr, Mntserrat, Mrcc, Namibia, Nrthern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Pland, Rmania, Russian Federatin, Serbia, Seychelles, Suth Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St Maarten, St Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (US) Afghanistan, Bangladesh, Benin, Blivia, Burkina Fas, Burundi, Cambdia, Camern, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Cmrs, Cte D Ivire, Demcratic Republic f the Cng, Djibuti, Eritrea, Ethipia, Federated States f Micrnesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hnduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Las, Lesth, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mldva, Mzambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nrth Krea, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic f the Cng, Rwanda, Sama, Senegal, Sierra Lene, Slmn Islands, Smalia, Suth Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Timr-Leste, Tg, Tnga, Tuvalu, Uganda, United Republic f Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, West Bank and Gaza, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Cennik telefonia internetowa VoIP

Cennik telefonia internetowa VoIP Cennik telefonia internetowa VoIP OPŁATY ZA POŁACZENIA I USŁUGI DODATKOWE Opłaty za połączenia w ruchu krajowym Kwota netto 1 Połączenia w sieci oferowanego operatora 0,00 2 Połączenia lokalne, międzystrefowe,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP Strona 1 z 33 Spis treści: 1. Platan SIP trunk............... 3 2. Wirtualna Centrala VPBX Platan Claudia............... 4 3. Usługi dodane.................. 5 4.

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 01.11.2016 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Opłaty za przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej. Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące Rodzaj opłaty

Tabela 1. Opłaty za przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej. Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące Rodzaj opłaty Cennik Obowiązuje od 01.08.2015 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 sierpnia 2015 roku. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN). Do każdej podanej ceny należy doliczyć podatek

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom)

Bardziej szczegółowo

Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za każdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli L.p. Kierunek ( j.ang.

Bardziej szczegółowo

Country Names - Polish

Country Names - Polish Country Names - Polish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" "TV rozszerzony plus" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w sieci IPFON

Cennik usług w sieci IPFON Cennik usług w sieci IPFON Ważny od: 01 stycznia 2011 1. Opłaty za doładowania konta bilingowego 1 Doładowanie konta 10 (Okres Ważności:3 miesiące) 8,13 10,00 2 Doładowanie konta 25 (Okres Ważności: 6

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX

CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX Taryfy Opis Okres cena za minutę Połączenia pomiędzy numerami Abonenta dowolny bez opłat Połączenia lokalne, międzystrefowe, do numerów skróconych (AUS) Ta 0,10 zł Tb Tc 0,10 zł 0,09

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL TRAINNIG ICISA NOIDA - INDIE

INTERNATIONAL TRAINNIG ICISA NOIDA - INDIE INTERNATIONAL TRAINNIG 2008-2009 ICISA NOIDA - INDIE Audit of Social Sector Programmes DURATION : ONE MONTH DATES: 17th february to 18th march 2009 Elżbieta Paliga Audytor wewnętrzny Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID 1. 1. Niniejsza Oferta została wydana w oparciu o postanowienia Regulaminu świadczenia Usług SMARTO PRE-PAID. W razie wątpliwości Ofertę poczytuje się jako cennik

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE OPIS NETTO BRUTTO. MINIMUM Wymiary strony adresowej nie moga być mniejsze niż 80 mm x 90 mm, wysokości 5 mm.

USŁUGI DODATKOWE OPIS NETTO BRUTTO. MINIMUM Wymiary strony adresowej nie moga być mniejsze niż 80 mm x 90 mm, wysokości 5 mm. KRAJ NIEMCY HOLANDIA BELGIA FRANCJA AUSTRIA WIELKA BRYTANIA CZECHY IRLANDIA IRLANDIA PÓŁNOCNA Waga - kg netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XI WZROST GOSPODARCZY cd. Perspektywa historyczna Wzrost teraz Dekompozycja wzrostu Produktywność Reszta Solowa Polska PKB W MILIARDACH DOLARÓW (W CENACH Z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2016

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2016 WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2016 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom) ADRES e-mail (praca) Tytuł przed nazwiskiem (np. Pan, Pani, Dr):

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfa Start 1. Opłaty miesięczne l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Opłata za jedno konto VoIP i jeden tradycyjny numer publiczny 1,00 1,23 2 Poczta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE PAŹDZIERNIK 2016

WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE PAŹDZIERNIK 2016 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE PAŹDZIERNIK 2016 DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom) ADRES e-mail (praca) Proszę zaznaczyć adres mailowy, który jest adresem kontaktowym Domowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za minutę połączenia (połączenia krajowe, wszystkie dni tygodnia przez całą dobę) Plan taryfowy Rodzaj połączenia

Opłaty za minutę połączenia (połączenia krajowe, wszystkie dni tygodnia przez całą dobę) Plan taryfowy Rodzaj połączenia Cennik usług telefonii K2 Media Plan taryfowy K2 Mini, K2 Midi, K2 Maxi Cennik jest integralną częścią Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez K2 Media Janusz Kaczmarczyk ul. 3 Maja 74 32-100

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu Michał Boni, Szef Zespołu Doradców Strategicznych PRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa, 20 września 2011 Polska

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni

Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni Jako organizacja międzynarodowa w swoich publikacjach IBLCE korzysta z języka angielskiego. Recertification

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI 2012-13 ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO

GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI 2012-13 ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO EMBARGO DO DNIA 05-09-2012 DO GODZ. 10.00 GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI 2012-13 ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO NARODOWY BANK POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY PIOTR BOGUSZEWSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 CO

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Numery lokalne Godziny: Dni: Strefa: Za minutę: Brutto: 08:00 18:00 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Numery lokalne 0,082 0,100 Czwartek, Piątek 08:00 18:00 Niedziela, Sobota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: Prmwanie patrityzmu, upamiętnienie 96. rcznicy dzyskania przez Plskę niepdległści, Wspieranie rzwju Plskich biegów długich, Ppularyzacja biegania, jak element aktywnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

8. Opłaty za połączenia międzynarodowe za minutę połączenia. za minutę połączenia. l.p. Kierunek

8. Opłaty za połączenia międzynarodowe za minutę połączenia. za minutę połączenia. l.p. Kierunek Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfy sofa 1. Opłaty jednorazowe l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Aktywacja jednego konta VoIP 400,00 492,00 2 Przeniesienie numeru z innej sieci

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Cze B cennika po czenia mi dzynarodowe

Cze B cennika po czenia mi dzynarodowe 1 Cennik us ug telekomunikacyjnych wiadczonych przez IPcall Sp. z o.o., jako podmiot wiadcz cy us ugi telekomunikacyjne, z siedzib w Warszawie (00-663), przy Alej Niepodleg ci 222 klatka A lokal 2, zarejestrowan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 REGULAMIN Biegu II Grzwska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie

Bardziej szczegółowo

Cennik - rozmowy telefoniczne

Cennik - rozmowy telefoniczne Cennik - rozmowy telefoniczne "Koszt połączenia" to opłata za minutę połączenia "Koszt inicjacji" to opłata jednorazowa naliczana w momencie nawiązania połączenia Podane w cenniku ceny są cenami brutto,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl

REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.paczkers.pl REGULAMIN serwisu www.paczkers.pl 1 Pstanwienia gólne 1. Niniejszy regulamin kreśla zasady krzystania z serwisu www.paczkers.pl 2. Właścicielem serwisu jest firma Rimi.pl z siedzibą w Łdzi, przy ul. Rlniczej

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE

REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE I. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Nadawanie stpni uczniwskich kyu w IMAF Plska dbywa się na pdstawie egzaminów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA

ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA Regulamin imprezy TRIATHLON POLSKA Regulamin Mistrzstw Plski na dystansie pełnym 226km (3,8/180/42,2) Regulamin Międzynardwych Zawdów na dystansie 113 km (1,9/90/21,1) CEL Prmcja Miasta Bydgszcz, Gminy

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Kraj Rodzaj Cena netto za minutę połączenia w zł Cena brutto za minutę połączenia w zł Afganistan 0,77 0,94 Albania Komórki 0,70 0,85 Albania Stacjonarne 0,28 0,34 Algieria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1. CELE IMPREZY: Prmwanie patrityzmu, upamiętnienie 97. rcznicy dzyskania przez Plskę niepdległści, Wspieranie rzwju Plskich biegów długich, Ppularyzacja biegania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego Załącznik nr 1 Rzeczpsplita Plska Oznaczenie rganu DO/W/1 Wnisek wydanie dwdu sbisteg Instrukcja wypełniania w trzech krkach 1. WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI. 3. 1. Dane sby, dla której dwód zstanie wydany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 luteg 2015 r. Pz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzrów dkumentów wydawanych z zakresu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Druk i dstawa druków ścisłeg zarachwania dla Uniwersytetu Gdańskieg Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA

AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA Lp. Nazwa Cena netto PLN Cena brutto PLN 1 Opłata aktywacyjna standard 99 121,77 2 Opłata aktywacyjna prom1* 19,90 24,47 3 Opłata aktywacyjna prom2* 1 1,23 4 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do Recertyfikacji

Wskazówki do Recertyfikacji Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni Jako organizacja międzynarodowa w swoich publikacjach IBLCE korzysta z języka angielskiego w wersji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin krzystania z systemu kntrli wjazdu na teren Akademii Mrskiej w Gdyni (wprwadzny zarządzeniem nr 25 Rektr AM z 28.06.2012 Zmiany w zarządzeniu nr 35 Rektra AM z 19.09.2012r.) Tekst jednlity Użyte

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH, nr prjektu: POKL POKL.09.06.02-14-315/14, współfinanswany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Start. Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji

Start. Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji Start Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji Przejdź do działu >>> Domeny Przejdź do działu >>> E-Serwery Przejdź do działu >>> E-Kreacja Przejdź do działu >>> E-Marketing Przejdź

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I NURKOWEJ Numer głszenia: 224412-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Pwiatwy Urząd Pracy w Wągrwcu ul. Klejwa 22, 62 100 Wągrwiec, tel./fax (67) 26 21 081 pwa@praca.gv.pl (OR-020/1/15)...... /pieczęć firmwa rganizatra/ /miejscwść, data/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: świadczenie usługi ztechnicznej Numer głszenia: 172731-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. Świdnik: Świadczenie usług sprzątania pmieszczeń biurwych i terenu psesji Sądu Rejnweg Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Numer głszenia: 92647-2011; data zamieszczenia: 22.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stwarzyszenia Przepisy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Praw stwarzyszeniach (tekst jednlity Dz. U. z 2015 r. pz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajwym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów. Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE

Informator dla kandydatów. Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE Informator dla kandydatów Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE Spis treści Co to jest IBLCE?... 4 Kluczowe daty... 4 Cel certyfikacji... 4 Wymagania do zakwalifikowania się na egzamin

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły

Biała Podlaska: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Państwowej Szkoły Biała Pdlaska: Ubezpieczenie grupwe na życie pracwników, współmałżnków raz pełnletnich dzieci pracwników Państwwej Szkły Wyższej im. Papieża Jana Pawła w Białej Pdlaskiej Numer głszenia: 59386-2015; data

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360

Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360 Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360 Połączenia lokalne Lp. Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena za minutę

Bardziej szczegółowo

RED BULL BIEG ZBÓJNIKÓW 2014 REGULAMIN

RED BULL BIEG ZBÓJNIKÓW 2014 REGULAMIN RED BULL BIEG ZBÓJNIKÓW 2014 REGULAMIN 1. Cel imprezy Red Bull Bieg Zbójników t zawdy w biegach narciarskich, dające mżliwść zarówn amatrm, jak i prfesjnalnym zawdnikm ścigania się w długdystanswym maswym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo