WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku."

Transkrypt

1 WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2015 Prszę zapznać się z załącznikiem d wnisku. 1. Dane sbwe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES (dm) ADRES (praca) Prszę zaznaczyć adres mailwy, który jest adresem kntaktwym Dmwy Służbwy Tytuł przed nazwiskiem (np. Pan, Pani, Dr): Tytuł p nazwisku (e.g. Jr, Sr): Preferwane imię/znany jak: ( Zaznacz t ple jeśli wlisz aby Twje nazwisk pjawił się przed Twim imieniem.) Inne tytuły: Oficjalne imina i nazwiska (zgdnie z statnią metryką USC) Główny adres: Dmwy Służbwy (Prszę zaznaczyć adres, który jest adresem kntaktwym) Telefn główny: Dmwy Służbwy (Prszę zaznaczyć, który numer jest telefnem kntaktwym) Adres: Numer kierunkwy d kraju: Numer kierunkwy: Telefn stacjnarny: Miast: Wjewództw: Numer wewnętrzny: Kd: Kraj: Telefn kmórkwy: Kraj bywatelstwa: Kraj zamieszkania: Czy zdawała Pani egzamin IBLCE w ubiegłych latach? Jeśli tak t w jakich latach? Płeć: Data urdzenia: DD/MM/RRRR / / 2.Infrmacje zawdwe Prszę zaznaczyć JEDENO ple w następujących klumnach. Page 1 f 7

2 Wykształcenie zawdwe: Praktyka (zaznaczyć wszystkie, które Pana/Pani dtyczą): Lekarz stmatlg Przychdnia Rejnwa Nie psiada Najwyższe uzyskane wykształcenie: Dietetyk Szklnictw Świadectw/dyplm Płżna Organizacja Rządwa Technik Dyplmwany Pielęgniarka Szpital Licencjat Psychlg pracy Praktyka prywatna Magister Magister farmacji Gabinet lekarza rdzinneg Dktr Fizjterapeuta Organizacja charytatywna Lekarz Inne: Lgpeda Inne: 3. Język pdstawwy Prszę zaznaczyć JEDEN język z następującej listy. Hlenderski Angielski Niemiecki Indnezyjski Plski Hiszpański Duński Francuski Grecki Japński Prtugalski Tajwański Chrwacki Węgierski Kreański Słweński inny 4. Język egzaminacyjny: Egzamin jest przeprwadzany w następujących językach. Prszę wybrać JEDEN język, w którym chciał(a)by Pan(i) zdawać egzamin. Hlenderski Angielski Niemiecki Indnezyjski Plski Hiszpański Duński Francuski Grecki Japński Prtugalski Tajwański Chrwacki Węgierski Kreański Słweński Page 2 f 7

3 5. Ścieżka egzaminacyjna: Składam wnisek przystąpienie d egzaminu IBLCE z następującej ścieżki: ścieżka egzaminacyjna 1 ścieżka egzaminacyjna 2 Prszę wymienić nazwę zatwierdznej przez IBLCE uczelni, której jest Pan/Pani abslwentką ścieżka egzaminacyjna 3 Prszę wpisać numer zatwierdzenia planu ścieżki 3 trzymany d IBLCE. 6.Wykształcenie medyczne: Od kandydatów wymaga się ukńczenia kursów wyższej uczelni z czternastu (14) dziedzin związanych z chrną zdrwia. Szczegóły dnśnie w/w wymagań znajdzie Pani/Pan w Infrmatrze pt. Health Sciences Educatin Guide na Jeśli Pani/Pana wnisek zstanie pddany weryfikacji, musi Pani dstarczyć dkumentację ptwierdzającą ukńczenie kursów z 14 dziedzin związanych z naukami chrnie zdrwia. Prszę wybrać pniżej pcję, która najlepiej pisuje, jak spełni Pani/Pan wymagania weryfikacji. Dstarczę dkumentację ptwierdzającą, że ukńczyłam(-em) kursy z każdej z 14 dziedzin związanych z chrną zdrwia zgdnie z wymaganiami Health Sciences Educatin Guide. Dstarczę dkumentację ptwierdzającą, że psiadam wykształcenie związane z chrną zdrwia, uznawane w kraju lub reginie, w którym praktykwałam(-em). 7. Kształcenie w zakresie laktacji i karmienia piersią: W ciągu statnich 5 lat uczestniczyłam/-em w przynajmniej 90 gdzinach szklenia w zakresie laktacji i karmienia piersią. Tak Nie Jeśli dpwiedział(a) Pan/Pani Nie, należy wypełnić i wysłać Prtkół raz zapłacić ddatkwą płatę. Prszę sprawdźić szczegóły w biurze reginalnym IBLCE. Page 3 f 7

4 8. Dświadczenie kliniczne w zakresie laktacji: W statnich 5 latach ukńczyłem/am minimalną ilść gdzin kreślnej dla mjej ścieżki egzaminacyjnej klinicznej praktyki laktacyjnej, we właściwym i nadzrwanym miejscu, jak t jest wskazane pniżej. Tak Nie Jeśli dpwiedziała Pani Nie, mże nie zstać zakwalifikwana d egzaminu IBLCE. Prszę sknsultwać się z biurem reginalnym IBLCE w sprawie mówienia szczegółów. Ścieżka egzaminacyjna 1. (1000 gdzin z piekunem) Prszę wpisać całkwitą ilść gdzin: Ścieżka egzaminacyjna 2. (300 gdzin z w całści z piekunem) Prszę wpisać całkwitą ilść gdzin: Ścieżka egzaminacyjna 3. (500 gdzin z w całści z piekunem) Prszę wpisać całkwitą ilść gdzin: Następujący przełżeni mgą zweryfikwać/ptwierdzić całść lub część z mjeg dświadczenia kliniczneg. Nazwisk przełżneg: Nazwisk przełżneg: Stanwisk przełżneg: Stanwisk przełżneg: Numer telefnu przełżneg: Numer telefnu przełżneg: Adres mailwy przełżneg: Adres mailwy przełżneg: 9.Mżliwść dpwiednich udgdnień (stan zdrwia): Czy zgłasza Pan/Pani prśbę udgdnienia (np. z pwdu kalectwa) w czasie trwania egzaminu? Nie Tak Jeśli dpwiedź brzmi Tak, prszę pisać jakie udgdnienia Pan/Pani prsi i dstarczyć dkumentację, która będzie pparciem dla wnisku. Czy jest Pan/Pani zaintereswana trzymaniem słwnika dwujęzyczneg? Nie Tak [Zaznaczenie Tak nie jest gwarancją zatwierdzenia i dstarczenia słwnika.] W jakich językach? Jeśli jest Pani w ciąży i czekuje nardzin dziecka w terminie zbliżnym d daty egzaminu, prszę przeczytać i zrzumieć zasady dwłania/wycfania się z Egzaminu IBLCE zamieszczne na naszej strnie internetwej? Czy spdziewa się Pani, że będzie matką karmineg piersią dziecka? Czy prsi Pani przerwę na karmienie w czasie egzaminu? Nie Tak Jeśli dpwiedziała Pani Tak, prszę dstarczenie kpi świadectwa urdzin dziecka lub zaświadczenia d swjeg gineklga wskazująceg czekiwany termin prdu. Prszę zapznanie się z zasadami dtyczącącymi przerw na karmienie, które mżna znaleźć na strnie 10. Miejsce egzaminu: IBLCE rzszerza mżliwść zdawania egzaminu w wersji kmputerwej. Jednak w niektórych częściach świata nadal wymagane będzie zdawanie egzaminu w wersji papierwej. Aby przygtwać śrdki egzaminacyjne dla kandydatów zdających egzamin w wersji papierwej, persnel IBLCE chciałby wiedzieć w jakim większym mieście i kraju planuje Pan(i) przystąpić d egzaminu. Przypminamy, że jeżeli przystąpi Pan(i) d egzaminu w wersji papierwej, IBLCE przydzieli Pana/Panią d śrdka egzaminacyjneg najbliżej miejsca, które wpisze Pan(i) pniżej. Jeżeli przystąpi Pan(i) d egzaminu w wersji kmputerwej, persnel IBLCE pda Panu/Pani szczegóły dnśnie naszeg sptkania. Prszę wpisać miejsce, w którym chciałaby Pani zdawać egzamin. Page 4 f 7

5 11. Pytania bwiązkwe: Prszę dpwiedzieć na wszystkie trzy z pniższych pytań, zaznaczając dla każdeg pytania dpwiedź, która dnsi się d Pana/Pani. Jeśli dpwiedź na jedn lub więcej z tych pytań brzmi "Tak", prszę pdać, na pdpisanych i znacznych datą ddzielnych arkuszach, pełne i kmpletne wyjaśnienie klicznści. Prszę włżyć te arkusze d zaklejnej kperty znacznej Pufne i dstarczyć razem z resztą frmularzy zgłszeniwych. (Prszę pminąć wszystkie wykrczenia ppełnine przed ukńczeniem 18 rku życia; jednak przestępstwa muszą być wykazane. ). Brak dpwiedzi na jedn lub więcej z tych pytań, i/lub brak wyjaśnienia, raz becny status przy dpwiedzi "Tak", późni przetwarzanie wnisku, i będzie pdlegać płacie za niekmpletny wnisek. Czy kiedyklwiek przez jakiklwiek rgan sądwy zstał(a) Pan/Pani skazany/-a, lub przyznał(a) się d winy, lub dbrwlnie pddał(a) się karze za przestępstw inne niż drbne wykrczenia drgwe ( lub pdczas służby wjskwej skazany/-a przez sąd wjenny). Prszę załączyć wszelkie infrmacje dtyczące wszystkich wykrczeń i przestępstw. Nie Tak Czy kiedyklwiek dmówin Panu/Pani, zawieszn lub cfnięt człnkstw w rganizacji branżwej, licencję, rejestrację lub certyfikację (z inneg pwdu niż brak kwalifikacji lub niezdanie egzaminu)? Nie Tak Czy kiedyklwiek zstał(a) Pan/Pani str skrytykwany lub ukarany przez jakiś rgan lub rganizację zawdwą? Nie Tak Prszę pamiętać załączeniu wyjaśnień d każdej dpwiedzi znacznej Tak. 12. Zaświadczenia i Przyjęcie d wiadmści: Prszę uważnie przeczytać pniższe instrukcje; a następnie na dle statniej strny pdpisać je i zamieścić datę. Brak pdpisu i daty mże późnić rzpatrzenie wnisku i będzie pdlegał płacie za wnisek niekmpletny. Składając w IBLCE wnisek d kntrli, sba wniskująca: Wyraźnie świadcza i wyraża zgdę, że zapznała się z Kdeksem Etyki Zawdwej IBLCE raz prcedurami pstępwania dyscyplinarneg IBLCE. Przyjęła d wiadmści, że p złżeniu aplikacji, będzie pdlegała Kdekswi Etyki Zawdwej IBLCE, prcedurm pstępwania dyscyplinarneg IBLCE, i wszystkim mającym zastswane zasadm IBLCE raz prcedurm, w tym, ale nie graniczającym się d, terminwej płatnści wszystkich należnych płat, i spełniania wszystkich wymgów certyfikacji i Recertyfikacji.. Przyjmuje d wiadmści, że t jest tylk wnisek i nie gwarantuje n certyfikatu. Wyraża zgdę pddać się egzaminwi w frmie testu wielkrtneg wybru i dstarczyć dalsze infrmacje, zgdnie z ustaleniami IBLCE. Przyjmuje d wiadmści, że wszystkie dkumenty, kmunikaty i pzstałe infrmacje przekazane d IBLCE stają się własnścią IBLCE i nie pdlegają zwrtwi. Przyjmuje d wiadmści i ptwierdza, że wszelkie fałszywe świadczenia lub wprwadzenie w błąd, dknane w trakcie składania wnisku, lub w trakcie sameg egzaminu, lub w jakiś inny spsób mający związek ze sprawami IBLCE, mże spwdwać cfnięcie tej aplikacji, spwdwać działania dyscyplinarne zgdnie z Kdeksem Etyki Zawdwej i/lub zawieszenie lub cfnięcie mżliwści pnwneg wystąpienia certyfikat. Page 5 f 7

6 Przyjmuje d wiadmści i wyraża zgdzę, że IBLCE, zgdnie z własnym uznaniem, mże zażądać, d sby składającej wnisek lub innych sób, infrmacji w sprawach, które mgą być isttne dla zakwalifikwania się d certyfikacji lub recertyfikacji. Oświadcza, że infrmacje pdane w tym wnisku i wszystkich dkumentach, są dkładne, prawdziwe i pprawne. Ptwierdza i zgadza się na pdane zasady i prcedury, które dtyczą badania nieprawidłwści, szustw i anulwania wyników, i/lub fakt, że te zasady i prcedury pdlegają d czasu d czasu mdyfikacji przez IBLCE. Ptwierdza i wyraża zgdę, że zabrnine jest przesyłanie infrmacji pytaniach egzaminacyjnych IBLCE, lub ich treści w jakiejklwiek frmie, d jakiejklwiek sby lub pdmitu, w dwlnym mmencie; zarówn przed, w trakcie jak i p egzaminie raz, że nieprzestrzeganie teg zakazu, lub nie zgłaszanie jakichklwiek infrmacji pdejrzeniu naruszenia tych zakazów przez użytkwnika, lub wszelkich mżliwych nieprawidłwściach egzaminacyjnych czyninych sbiście lub przez innych, mże spwdwać, że wyniki będą anulwane lub certyfikacja cfnięta, zgdnie z zasadami i prcedurami IBLCE, i/lub pstępwaniem prawnym, w tym pstępwaniem karnym. Wyraża zgdę na infrmwanie i pdawanie IBLCE raz jej pracwnikm wszystkich isttnych infrmacji dtyczących kwalifikacji lub innych kwestii, które mgą zaistnieć w związku z aplikacją, i/lub klejną certyfikacją lub recertyfikacją przez IBLCE. Wyraźnie przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że IBLCE mże kmunikwać się z władzami stanwymi, rejnwymi, władzami federalnymi, krajwymi lub innymi, jak również z becnymi i byłymi pracdawcami w sprawie dpwiednich kwalifikacji d certyfikacji lub recertyfikacji. Wyraża zgdę na sądwnictw Sądów Wspólnty Virginia, Stanów Zjedncznych, w dniesieniu d jakiegklwiek spru dtycząceg teg wnisku, lub certyfikacji, jeśli będzie na przyznana. Przyjmuje d wiadmści, uznaje i zgadza się, że IBLCE będzie kntrlwać wniski egzaminacyjne i aplikacje recertyfikację. Takie kntrle przeprwadza się na zasadach standardwych i lsw. P wybraniu d takiej kntrli, kandydat lub sba ubiegająca się recertyfikaję musi dstarczyć w spsób terminwy kmplet wymaganych infrmacji. Niedpełnienie teg bwiązku mże spwdwać późnienie lub dmwę prawa przystąpienia d egzaminu IBLCE, i/lub spwdwać pstępwanie dyscyplinarne. Oprócz lswej inspekcji i standardweg prcesu kntrli pisaneg pwyżej, IBLCE zastrzega sbie praw, aby kandydat lub sba ubiegająca się recertifikację, w spsób terminwy i kmpletny przedstawiła zaświadczenia edukacji, zatrudnieniu, histrii pracy lub przedstawiła dwód wstępnej kwalifikacji lub recertyfikacji. Niedpełnienie teg bwiązku mże spwdwać późnienie lub dmwę udzielenia prawa d przystąpienia d egzaminu IBLCE, i/lub spwdwać pstępwanie dyscyplinarne. W przypadku gdy IBLCE stwierdzi, że dkumenty przedłżne na pparcie wnisku lub wspierające recertyfikacje są niedkładne lub sfałszwane, IBLCE zastrzega sbie praw d zabrnienia kandydatwi zdawania egzaminu, i/lub mże spwdwać pstępwanie dyscyplinarne. Przyjmuje d wiadmści i wyraża zgdę, że IBLCE zastrzega sbie praw d zmiany lub aktualizacji teg wnisku; i Kdeksu Pstępwania Zawdweg; i że jest bwiązkiem sby składającej wnisek, aby udzielać infrmacji, raz spełniać wszystkie bieżące wymagania. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że jest zbwiązana infrmwać IBLCE zmieniających się klicznściach, które mgą znacząc wpłynąć na wnisek. Następnie przyjmuje d wiadmści i wyraźnie stwierdza, że jest dpwiedzialna za dstarczenie żądanej dkumentacji związanej z tą aplikacją. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że niezwłcznie pwiadmi IBLCE każdej zmianie adresu lub innych danych kntaktwych. Wyraźnie przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że pnsi za t wyłączną dpwiedzialnść. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że jeśli p zaakceptwaniu niniejszeg wnisku i pmyślnie zdanym egzaminie, uzyska certyfikat, takie zaświadczenie nie stanwi gwarancji, lub gwarancji przydatnści lub kmpetencji, d praktyki jak knsultant laktacyjny IBCLC. Jeśli sba zstanie certyfikwana, t upważnia IBLCE d zamieszczenia swjeg imienia i nazwiska na liście sób certyfikwanych, i wyraża zgdę, aby krzystać z tytułu IBCLC, tytułu RLC, i/lub pwiązanych nazw firmwych, znaków firmwych i lgtypów. Pnadt przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że, jeśli certyfikat IBCLC i/lub RLC wygaśnie lub zstanie dwłany, t natychmiast należy przerwać stswanie znaczeń IBCLC i/lub RLC. Niedpełnienie teg bwiązku pciągnie działania prawne ze strny Page 6 f 7

7 IBLCE. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że d celów statystycznych i naukwych, zachwując annimwść, IBLCE mże również krzystać z infrmacji zwartych we wniskach i z danych egzaminacyjnych.. Ptwierdza, że w tej aplikacji ujawniła wszelkie przestępstwa i działania pisane w sekcji: Pytania bwiązkwe i rzumie, że jest zbwiązana d pinfrmwania IBLCE wszelkich przestępstwach i pdbnych działaniach mgących wystąpić w przyszłści. Ptwierdza i zgadza się przestrzegać zasad IBLCE dtyczących zwrtu płaty za egzamin. Zgadza się, że pdpis pniżej ptwierdza, iż sba składająca wnisek przeczytała, rzumie i zgadza się z warunkami i pstanwieniami z prtkłu ustaleń w dniesieniu d wprwadzenia wymgu kształcenia w zakresie laktacji. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że, bez żadnych graniczeń, IBLCE mże dmówić, cfnąć, zawiesić lub pdjąć działania niezakwalifikwaniu jej d certyfikacji lub recertyfikacji w przypadku: Nieprawidłwści w związku z którymklwiek egzaminem IBLCE; Nieupważnineg psiadania, krzystania lub dstępu d materiałów egzaminacyjnych, przedmitów, dkumentów, raz materiałów IBLCE; Wprwadzenia w błąd lub szustwa: (i) dtycząceg egzaminów IBLCE, lub (ii) każdeg świadczenia dla IBLCE w tym, ale nie graniczając się d świadczeń mających pmóc wniskdawcy, sbie rejestrującej się, lub ptencjalnym kandydatm ubiegającym się, uzyskanie lub utrzymanie certyfikacji; Cfnięcia, zawieszenia lub inneg działania dyscyplinarneg pdjęteg przez Organ Licencjnujący, Agencję Federalną lub Nardwą, krajwe, lub Międzynardwe Stwarzyszenie Zawdwe; Wyrku skazująceg, przyznania się d winy lub dbrwlneg pddania się karze (przestępstw lub wykrczenie) inne niż przekrczenie prędkści lub nieprawidłwe parkwanie; Braku współpracy przy dchdzeniu IBLCE w sprawie dmniemanych pdstaw d kary, wliczając zbieranie isttnych infrmacji. Przyjmuje d wiadmści i zgadza się, że przy pdejmwaniu decyzji, czy wyniki egzaminu i inne wymagania kwalifikują ją d certyfikacji, decyzja ta należy tylk i wyłącznie d IBLCE i jest na stateczna. Za naruszenie Kdeksu Etyki Zawdwej IBLCE, mgą zstać nałżne sankcje, a IBLCE mże pdać d publicznej wiadmści infrmacje, które dtyczą stanu tych sankcji. Niniejszym wyraźnie zgadza się na zwlnienie i czyszczenie z zarzutów raz zabezpieczenie IBLCE i jej pracwników administracyjnych, dyrektrów, człnków Kmisji, pracwników, agentów i przedstawicieli, d i przed wszelkimi działaniami, prcesami, zbwiązaniami, dszkdwaniami, rszczeniami lub żądaniami, które wynikają z, lub w związku z tym wniskiem, wynikami uzyskanymi na egzaminie IBLCE, lub każdymi innymi działaniami pdejmwanymi przez IBLCE w dniesieniu d jej certyfikacji lub recertyfikacji, a które bejmują, ale nie są graniczne d działań dnszących się d spraw i przypadków etycznych. Niniejszym przyjmuję d wiadmści i ptwierdzam pwyższe instrukcje, zasady i warunki. Pdpis: Data: Page 7 f 7

8 INFORMACJE DODATKOWE DO WNIOSKU 2015 Terminy egzaminów dla kandydatek, które przystępują d egzaminu p raz pierwszy, pwtarzają egzamin raz knsultantek IBCLC- które recertyfikują się pprzez egzamin: Egzamin testwy za pmcą kmputera: pniedziałek 27 lipca, wtrek 28 lipiec, śrda 29 lipca 2015 Egzamin w frmie tradycyjnej - papierwej: śrda, 29 lipca 2015 Termin nadsyłania zgłszeń na egzamin (egzamin zdawany p raz pierwszy, pprawki, pnwna certyfikacja) raz płatnści: 02 marca 2015 Termin nadsyłania zgłszeń raz płatnści przy pnwnej Certyfikacji pprzez system punktwy CERP 31 sierpnia 2015 Terminy raz wyskść płat (w dlarach amerykańskich) Kraje z pzimu 1 Kraje z pzimu 2 Kraje z pzimu 3 Opłata za wnisek egzaminacyjny (egzamin zdawany p raz pierwszy, pwtórka) termin 2 Marca Prtkół uzgdnień Opłata za recertyfikację pprzez egzamin termin 2 Marca Zwrt pieniędzy dla kandydatek, które przystępują d egzaminu p raz pierwszy lub pwtarzają egzamin, a nie zakwalifikwały się lub wycfały się w kreślnym terminie Zwrt pieniędzy dla kandydatek, które recertyfikują sie pprzez egzamin, a które nie zakwalifikwały się lub wycfały się w kreślnym terminie , Opłata za wynik bliczny ręcznie Pnwna Certyfikacja pprzez system punktwy CERP termin 31 sierpnia Zwrt pieniędzy dla knsultantek IBCLC ubiegających sie pnwną certyfikację pprzez system punktwy CERP, za wnisek który nie zstał zakwalifikwany lub zstał wycfany w kreślnym terminie Brak śrdków / płata za niedknanie płatnści W Internecie mżna dknać rejestracji na egzamin, d pnwnej certyfikacji pprzez egzamin lub pprzez system punktwy CERP. Prszę pstępwać zgdnie z instrukcjami na Dkładne instrukcje w języku plskim dstępne są na naszej strnie pd iknką plskiej flagi.

9 Knsultantki IBCLC, które ubiegają sie pnwną ceryfikację raz kandydatki, które pwtarzają egzamin mają już swje knta w systemie. IBLCE prześle im maila z wiadmścią "aktywacji knta ". Jeśli nie trzymała Pani takiej wiadmści mailem, prsimy kntakt LUB prsimy wysłać d naszeg biura wypełniny frmularz wnisku listem plecnym przed upływem terminu: IBLCE in Eurpe Ilse Bichler, Reginal Directr Theresiengasse 5/1/ BADEN AUSTRIA Prszę zwrócić uwagę: Frmularz płat Wszystkie płaty należy uiścić n-line za pmcą karty kredytwej (Visa lub MasterCard) w dlarach p kursie wymiany dnia. Nie są juz mżliwe przelewy w Eur. W przypadku wysłania frmularza zgłszeniweg pcztą na adres naszeg biura, trzyma Pani ptwierdzenie em z dalszymi szczegółami, w jaki spsób dknać płatnści n-line kartą kredytwą w dlarach amerykańskich. Wpłat należy dknać w terminach kreślnych w suplemencie( infrmacje ddatkwe) d wnisku. Pzimy Opłat IBLCE Pzim 1 Pzim 2 Pzim 3 Andrra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Curaca, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatrial Guinea, Estnia, Falkland Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadelupe, Guam, Hng Kng, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein, Lithuania, Luxemburg, Malta, Martinique, Mnac, Netherlands, New Calednia, New Zealand, Nrway, Oman, Prtugal, Puert Ric, Qatar, Reunin, San Marin, Saudi Arabia, Seychelles, Singapre, Slvakia, Slvenia, Suth Krea, Spain, St. Martin, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tbag, United Arab Emirates, United Kingdm, United States, Virgin Islands (British) Albania, Algeria, American Sama, Angla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbads Belarus, Belize, Bhutan, Bsnia and Herzegvina, Btswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Clmbia, Ck Islands, Csta Rica, Cratia, Curaca, Dminica, Dminican Republic, Ecuadr, Egypt, El Salvadr, Fiji, French Plynesia, Gabn, Gergia, Grenada, Guatemala, Indnesia, Iraq, Hungary, Jamaica, Jrdan, Kazakhstan, Ksv, Latvia, Lebann, Libya, Macednia, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexic, Mnglia, Mntenegr, Mntserrat, Mrcc, Namibia, Nrthern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Pland, Rmania, Russian Federatin, Serbia, Seychelles, Suth Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St Maarten, St Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (US) Afghanistan, Bangladesh, Benin, Blivia, Burkina Fas, Burundi, Cambdia, Camern, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Cmrs, Cte D Ivire, Demcratic Republic f the Cng, Djibuti, Eritrea, Ethipia, Federated States f Micrnesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hnduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Las, Lesth, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mldva, Mzambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nrth Krea, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic f the Cng, Rwanda, Sama, Senegal, Sierra Lene, Slmn Islands, Smalia, Suth Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Timr-Leste, Tg, Tnga, Tuvalu, Uganda, United Republic f Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, West Bank and Gaza, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom)

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni

Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni Jako organizacja międzynarodowa w swoich publikacjach IBLCE korzysta z języka angielskiego. Recertification

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" "TV rozszerzony plus" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Start. Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji

Start. Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji Start Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji Przejdź do działu >>> Domeny Przejdź do działu >>> E-Serwery Przejdź do działu >>> E-Kreacja Przejdź do działu >>> E-Marketing Przejdź

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

C e n n i k. usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP)

C e n n i k. usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP) C e n n i k usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP) Wszystkie ceny podane w Cenniku są wartościami brutto i zawierają 23% VAT. Aktywacja usługi Aktywacja usługi jest bezpłatna,

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych wszystkie kwoty brutto 21.08.2008 Opis Prefix 8:00-18:00 18:00-8:00 Inicjacja połączenia 487089 0,0000 0,0000 8,12 488011 0,0000 0,0000 0,29 488012 0,0000 0,0000 0,29 488018

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfa Start 1. Opłaty miesięczne l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Opłata za jedno konto VoIP i jeden tradycyjny numer publiczny 1,00 1,23 2 Poczta

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Numery lokalne Godziny: Dni: Strefa: Za minutę: Brutto: 08:00 18:00 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Numery lokalne 0,082 0,100 Czwartek, Piątek 08:00 18:00 Niedziela, Sobota,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo