Controling i budżetowanie w budowlanych projektach inwestycyjnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w KPB S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Controling i budżetowanie w budowlanych projektach inwestycyjnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w KPB S.A."

Transkrypt

1 Controling i budżetowanie w budowlanych projektach inwestycyjnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w KPB S.A. 1. Anna Stec 2. Piotr Lenik 1.Specjalista ds. controllingu w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym S.A. 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawienie systemu budżetów kosztów jako bazy informacyjnej wspomagającej procesy analityczno-decyzyjne. W celu zbudowania przykładowych budżetów kosztów wykorzystano rozwiązania funkcjonujące w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Krośnie S.A. 1. Wstęp W świecie szybko zmieniającej się gospodarki rynkowej, nakierowanej na wzrost efektywności działań i konkurencyjności, ważnym czynnikiem zasilającym i wspomagającym procesy zarządzania z punktu widzenia jednostek gospodarczych jest posiadany przez nie odpowiedni ekonomiczny system informacyjny. Ponieważ decyzje ekonomiczne dotyczą przyszłości i są powiązane z pewnym stopniem ryzyka, stąd dużego znaczenia nabierają informacje uzyskiwane w procesie planowania. Ułatwieniem w podejmowaniu decyzji jest m.in. zbudowanie i wprowadzenie systemu budżetów, zawierających informacje przydatne w efektywnym zarządzaniu firmą. Podstawowym celem przedsiębiorstw działających w warunkach gospodarki rynkowej jest wytwarzanie określonych wyrobów i usług. Aby osiągnąć ten cel, należy ponosić nakłady różnych czynników wytwórczych. Kategorią ekonomiczną odzwierciedlającą zmienność nakładów ponoszonych w procesie gospodarowania są koszty i stąd uważa się je za jeden z ważniejszych wskaźników oceny działalności jednostek gospodarczych. Koszty to dla firmy rodzaj aktywów, z którymi wiąże się nadzieja na dokonanie wymiany i uzyskanie wpływów ze sprzedaży. Koszty są więc przedmiotem ciągłych analiz i kontroli, mających na celu przede wszystkim ocenę ich poziomu zaobserwowanego w przeszłości i struktury rodzajowej, jak również wnioskowanie o przyszłej ich wartości oraz wskazanie ewentualnych możliwości ich obniżenia. Dlatego też w całym systemie budżetów tak ważną rolę odgrywają budżety kosztów. Tworzenie budżetów, nazywane również controllingiem operacyjnym, staje się narzędziem służącym jednostkom gospodarczym do osiągnięcia ich celów. Stworzenie budżetu głównego jest więc formą planu finansowego jednostki, który wyraża cele w sposób 1

2 pośredni, wyznaczając drogi ich realizacji, pozwalając skoordynować działania poszczególnych części przedsiębiorstwa na zaplanowanie wyniku finansowego, wolumenu produkcji, zasobów potrzebnych do realizacji zamierzeń, wskazując na sposoby wykorzystania tych zasobów oraz służąc zdyscyplinowaniu ich zużycia. Budżetowanie pozwala ponadto sformalizować plany działania, dostarcza punktów odniesienia do monitorowania aktualnych osiągnięć i umożliwia identyfikację potencjalnych wąskich gardeł, zanim one faktycznie wystąpią. Istotna jest również motywacyjna funkcja budżetowania, która jest połączona z oceną pracy poszczególnych kierowników, stanowiąc jednocześnie podstawę rachunku odpowiedzialności. Wymusza to na kierownikach wszystkich szczebli zaangażowania w proces budżetowania i planowania działalności podległych im jednostek organizacyjnych, kreując tym samym budżety szczegółowe, będące składowymi budżetu głównego. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia identyfikacji kierownictwa z misją i dążeniami firmy jako całości. 2. Specyfika organizacji w kontekście powstawania centrów kosztowych Tworzenie ośrodków odpowiedzialności, tzw. centrów kosztowych uwzględnia zazwyczaj możliwości planowania i jednoznacznego przypisywania poniesionych kosztów wydzielonym centrom kosztowym. Ilość i charakter centrów kosztowych uzależnione są od specyfiki działalności jednostki gospodarczej, ilości podmiotów wewnętrznych oraz potrzeb informacyjnych i kontrolnych danego przedsiębiorstwa. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. (KPB w Krośnie S.A.) jest przedsiębiorstwem budowlanym jednym z liderów branży w Polsce południowowschodniej. Firma powstała w wyniku przekształceń, pierwotnie w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa z byłego przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Krośnieński Kombinat Budowlany w Krośnie, następnie stając się organizacją z większościowym udziałem kapitału prywatnego, obecnie ze stu procentowym udziałem własności prywatnej. W przypadku struktury jednozakładowej Spółki wyróżnia się główne piony organizacyjne: pion organizacyjny i pion ekonomiczny oraz pion produkcyjny. Struktura organizacyjna firmy determinuje system budżetowania kosztów, budżetów szczegółowych i budżetu głównego. Pion organizacyjny stanowią: dział ofertowania (zajmujący się pozyskiwaniem nowych kontraktów), dział personalno organizacyjny, samodzielne stanowisko ds. BHP i p-poż., pełnomocnik ds. SZJ. W pionie ekonomicznym są główny 2

3 księgowy i podległe mu: dział finansowo księgowy, samodzielne stanowisko ds. sprawozdawczości i finansów, samodzielne stanowisko ds. informatyki, stanowisko głównego specjalisty ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli wewnętrznej. W pionie produkcyjnym podmiotami realizującymi podstawową działalność budowlaną są stanowiska poszczególnych kierownictw budów oraz pełnomocnika ds. eksportu. Jednostki produkcji podstawowej zorganizowane są w postaci wydzielonych kosztowo kierownictw budów, którymi kieruje jednoosobowo kierownik budowy. Kierownik budowy może prowadzić jedną lub kilka budów w zależności od potrzeb. Zakres działalności kierowników budów obejmuje wykonawstwo robót budowlano remontowych według uzyskanych zleceń i zawartych umów z inwestorami. Ilość tych jednostek określona jest aktualnymi potrzebami w zależności od posiadanego portfela zleceń na roboty budowlane. Działalność pomocnicza wykonywana jest przez Zakład Produkcyjno Sprzętowy, który prowadzi naprawy i remonty maszyn budowlanych oraz środków transportu, świadczy usługi transportowo sprzętowe zarówno na potrzeby własne Spółki jak i na zewnątrz. Oprócz wymienionych powyżej jednostek budżetowych występują pojedyncze działy i stanowiska podporządkowane bezpośrednio dyrektorowi, któremu podlega pion produkcyjny. Są to: dział umów i realizacji (zajmuje się głównie przygotowywaniem umów i dokumentacji technicznej oraz rozliczaniem i fakturowaniem sprzedaży), samodzielne stanowisko ds. mechaniki, inwestycji i remontów, samodzielne stanowisko ds. controllingu. Funkcję rachunkowości zarządczej, której jednym z głównych elementów jest budżetowanie, realizuje stanowisko ds. controllingu przy współpracy z poszczególnymi kierownictwami budów oraz działem ofertowania i działem finansowo księgowym. Zapotrzebowanie informacyjne grupy zarządczej i kierowniczej determinuje metodologie działań w procesie planowania i tworzenia budżetów. Stąd na podstawie zdobytego doświadczenia, pozyskanej wiedzy w trakcie współpracy z pracownikami różnego szczebla zarządzania zidentyfikowano dwie główne grupy odbiorców informacji pozyskiwanych z podsystemu rachunkowości zarządczej: Zarząd KPB w Krośnie S.A. oraz poszczególni kierownicy budów. Głównymi obszarami zapotrzebowania na informacje są: 1. informacje o przychodach, kosztach i wynikach KPB w Krośnie S.A. jako całości (w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych), 2. informacje o przychodach, kosztach i wynikach w przekroju rodzajów prowadzonej działalności, 3

4 3. informacje o przychodach, kosztach i wynikach poszczególnych etapów umów budowlanych, zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu, 4. informacje o rodzajach ponoszonych kosztów wraz z ich szczegółowym podziałem analitycznym, 5. informacje o kosztach realizowanych kontraktów budowlanych, z dalszym ich podziałem na części elementarne, takie jak obiekty, roboty budowlane oraz wykonywane w ramach robót budowlanych czynności, 6. informacje o przychodach, kosztach i wynikach realizowanych kontraktów budowlanych w podziale na następujący zakres czasowy: cały okres realizacji kontraktu, poszczególne lata oraz poszczególne miesiące realizacji prac, 7. informacje o kosztach nieplanowanych według realizowanych kontraktów w powiązaniu z obiektami, robotami budowlanymi, z ich etapami oraz w przekroju rodzajów ponoszonych kosztów, 8. informacje o rodzajach kosztów wspólnych kontraktów, 9. informacje o kosztach działalności pomocniczej w podziale na koszty ponoszone przez poszczególne podmioty, tj. kierownictwa, działy, stanowiska, 10. informacje o kosztach ogólnych w przekroju rodzajów ponoszonych kosztów i ich rozliczaniu na poszczególne kierownictwa budów, 11. informacje o kosztach i przychodach kontraktów długoterminowych, szacowanych na podstawie stopnia zaawansowania robót, zgodnie z zasadami szczegółowej wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Powyższe informacje tworzą wielowymiarową strukturę informacyjną dla obsłużenia której tworzy się, a następnie na bieżąco modyfikuje wielozadaniowy rachunek kosztów [Kalinowski 2010]. 3. Model controllingu finansowego w KPB w Krośnie S.A. W nowoczesnych firmach branży budowlanej w zakresie controllingu finansowego coraz częściej wypracowuje się własne metody tworzenia i analizowania budżetów zadań inwestycyjnych. Ze względu na specyfikę branży budowlanej oraz niepowtarzalność organizacyjną poszczególnych podmiotów gospodarczych, metody te są tworzone przede wszystkim na bazie własnych doświadczeń, obserwacji i przemyśleń. Podstawowym założeniem przy tworzeniu procedury budżetowania jest uzyskanie zbieżności danych 4

5 pochodzących od służb technicznych z danymi z działów finansowo-księgowych, jak również szybka identyfikacja wszelkich odchyleń. Generalnie procedura budżetowania rozpoczyna się od opracowania wstępnego budżetu sprzedaży, który będąc kluczową częścią budżetu głównego, wyznacza poziom produkcji, a w konsekwencji wielkość koniecznych do zaangażowania zasobów firmy. Co za tym idzie - posiada on wpływ na wielkość kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich. W procesie planowania kosztów następuje zbilansowanie planowanego rzeczowego zużycia czynników produkcji z ilościowym planem produkcji, a także wartościowe zbilansowanie wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia kosztowej strony planowanego wyniku finansowego. Z tego też względu plan kosztów musi być agregatem planów o takiej strukturze, aby mógł zapewnić pełną porównywalność kosztów rzeczywistych [Luty 1990]. W KPB w Krośnie S.A. dane wejściowe wykorzystywane do tworzenia budżetu są pozyskiwane na podstawie kosztorysów budowlanych, które zawierają informacje o planowanych kosztach bezpośrednich - obliczanych według norm budowlanych, a także o kosztach pośrednich, doliczanych do kosztów bezpośrednich na podstawie kilku wskaźników narzutu ustalonego proporcjonalnie do materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich, sprzętu i transportu. Informacje te są prezentowane w ujęciu ilościowym i wartościowym w powiązaniu z poszczególnymi rodzajami robót budowlanych. Dodatkowym dokumentem wykorzystywanym przy tworzeniu budżetu jest harmonogram robót budowlanych, który przedstawia kolejność wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych, wraz z określeniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia. Ustalenie wartości poszczególnych rodzajów kosztów bezpośrednich i częściowo pośrednich stanowi jedno z zadań kierownika budowy. Następnie budżet jest uzupełniany i ewentualnie poprawiany na stanowisku specjalisty ds. controllingu, skąd jest przedłożony Zarządowi KPB w Krośnie S.A. Po weryfikacji budżet jest akceptowany lub zwrócony do modyfikacji. Akceptacja budżetu ze strony Zarządu jest równoznaczna z przekazaniem go do realizacji. W związku z tym, że kosztorysy nie oddają związków przyczynowo-skutkowych dotyczących kosztów pośrednich - nie da się wprost na ich podstawie zbudować budżetu, który następnie umożliwiałby analizę kosztów planowanych z rzeczywistymi. Stąd też w Firmie opracowano, na podstawie zapotrzebowania informacyjnego Zarządu oraz posiadanej i zmodyfikowanej do potrzeb budżetowania struktury kosztów według rodzaju, tabelaryczny wzór budżetu (tabela 1). Jest on jednakowy dla każdego realizowanego zadania; uwzględnia 5

6 powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy kosztami bezpośrednimi, a pośrednimi w istotnych aspektach ze znacznym stopniem szczegółowości. Takie rozwiązanie pozwoliło na znaczne ograniczenie tych rodzajów kosztów (tzw. koszty ogólne budów), których nie dałoby się bezpośrednio powiązać z konkretnym kontraktem. Zarząd Spółki przyjął strukturę kosztów według rodzaju. Zapewnia to dostęp do informacji o dostateczniej szczegółowości, niezbędnych w procesie zarządzania poszczególnymi kontraktami, jak również Firmą jako całością. W strukturze kosztów rodzajowych wyodrębniono jedenaście podstawowych rodzajów kosztów, dla których ustalono hierarchiczne analityki. Stosowana przez Spółkę struktura kosztów rodzajowych jest na tyle rozwinięta analitycznie, aby zaspokoić zapotrzebowanie na informacje kierownictwa budów i Zarządu. Znajduje ona odzwierciedlenie w pozycjach kosztów rodzajowych wyszczególnionych w strukturze kosztów podmiotowych. Struktura podmiotowa kosztów ma za zadanie kontrolę efektywności działania poszczególnych ośrodków odpowiedzialności oraz dokładne ujęcie kosztów poszczególnych podmiotów, tj. budów. Są one obiektami identyfikowania kosztów planowanych i rzeczywistych. Na podstawie powyższych danych (konta kosztów rodzajowych, określonych ośrodków odpowiedzialności kosztowej) w formie tabelarycznej stworzono budżet dla budów. Uwzględnia on rodzaje przychodów, zapotrzebowanie na zasoby materiałowe i ludzkie, zapotrzebowanie na usługi sprzętowe i transportowe, a w tym podział na zasoby własne i obce. Tabela 1 zawiera wzór budżetu, gdzie koszty podano w wersji zagregowanej do kont syntetycznych. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego wprowadzane są rzeczywiście osiągnięte wartości przychodów i kosztów, a różnica między nimi wskazuje na efektywność realizowanego działania - jej wysokości lub jej brak (kiedy wynik jest wartością ujemną). Po zamknięciu każdego okresu rozliczeniowego dokonuje się porównania danych planowanych z danymi rzeczywistymi. W wyniku przeprowadzanych badań analitycznych zgodności wykonania z budżetem ustala się: czynniki wpływające na przebieg procesów gospodarczych oraz na osiągnięte koszty, kierunki i znaczenia oddziaływania poszczególnych czynników, powstawanie zjawisk przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy poszczególnymi działaniami, a także tendencje rozwojowe tych czynników, które mają podstawowe znaczenie dla procesów ponoszenia kosztów i obniżenia ich wielkości [Nowak 1998]. 6

7 Końcowy raport z realizacji budżetu danej budowy zawiera: zestawienie wszystkich przychodów oraz kosztów uzyskanych i poniesionych w związku z realizowanym zadaniem budowlanym, w analogicznym układzie zaplanowane przychody i koszty (uwzględniające wprowadzane na bieżąco korekty do pierwotnego budżetu), powstałe między planem a wykonaniem odchylenia dla każdej z wyszczególnionych pozycji. W obecnej chwili w KPB w Krośnie S.A. jest opracowywana docelowa wersja instrukcji tworzenia budżetu i raportu z jego realizacji dla budów wraz z kompletną dokumentacją towarzyszącą. Na tą dokumentację składać się mają dodatkowo sporządzane przez kierowników budów: komentarz wyjaśniający przyczyny powstawania odchyleń dla poszczególnych pozycji analitycznych przychodów i kosztów, a także informacje o wykorzystaniu zasobów osobowych i materiałowych. Zarząd Spółki natomiast, po analizie złożonej kompletnej dokumentacji, będzie podejmował decyzję o zatwierdzeniu zrealizowanego budżetu, a także ewentualnie o źródłach finansowania niekorzystnych odchyleń w przypadku ich wystąpienia. 7

8 Kierownik budowy:. Numer i nazwa budowy:. Data rozpoczęcia i zakończenia budowy:.. Stan na koniec:.. Tabela 1. Wzór budżetu budowy w KPB S.A. Lp. Plan Wykonanie według okresów rozliczeniowych Odchylenia Wyszczególnienie pozycji Na podstawie Wprowadzone kol. 5 kol. kosztowych Razem Pierwszy Kolejny (e) Ostatni Razem kosztorysu korekty Sprzedaż wg umowy podstawowej 1.2 Roboty dodatkowe 1.3 Dodatek za koordynację 1.4 Sprzedaż materiałów 1.5 Wynajem dla podwykonawców 1.6 Pozostała sprzedaż 1. Razem sprzedaż 2.1 Amortyzacja 2.2 Zużycie materiałów 2.3 Zużycie energii 2.4 Usługi sprzętowe i transportowe 2.5 Usługi remontowe 2.6 Wynagrodzenia 2.7 Świadczenia na rzecz pracowników 2.8 Podatki i opłaty 2.9 Inne u sługi i koszty proste 2.10 Podróże służbowe 2.11 Usługi podwykonawców 2. Razem koszty 3. Wynik budowy (1-2) Źródło: Opracowanie własne. 8

9 4. Podsumowanie Przyjęte w KPB w Krośnie S. A. rozwiązania dotyczące tworzenia budżetów budów powstały na bazie wieloletnich doświadczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Firma przez długi czas poszukiwała rozwiązań docelowych, które ułatwiłyby wymianę informacji wewnętrznej, a także osiągnięcie zamierzonego efektu ekonomicznego w postaci obniżenia ponoszonych kosztów. Wypracowany model pozwala na unikanie kosztów zbędnych, szybką reakcję na odchylenia, wprowadzanie na bieżąco korekt w planach jak i lepszą współpracę między służbami technicznymi i księgowymi oraz Zarządem. Stanowi on dobre narzędzie wspomagające procesy decyzyjne. Stosowana procedura budżetowania umożliwia lepszą niż poprzednio wycenę kontraktów budowlanych, gdyż pozwala precyzyjniej oszacować wartości ponoszonych kosztów związanych z daną inwestycją. Piśmiennictwo 1. Dobija M. 1997, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2. Drury C. 1995, Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 3. Jaruga A., Malc W., Sawicki K. 1990, Rachunek kosztów, PWE, Warszawa. 4. Kalinowski J. 2010, Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych, Wydawnictwo Bibliotek, Łódź, s Luty Z. 1990, Planistyczny rachunek kosztów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s Matuszewicz J. 1997, Rachunek kosztów, Finans Servis, Warszawa. 7. Nowak E. 1994, Analiza kosztów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław. 8. Nowak E. (redakcja) 1998, Budżetowanie kosztów, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, s Controlling and budget in the building projects investment on the base of example of Krosno Building Enterprise a joint-stock company (Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.) Summary: The main goal of the article is describe the costs budget system as the information base helping in the processes of enterprises management. The methods existing in Krosno Building Enterprise a joint-stock company were used for creating an exemplary costs budget. 9

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W PROJEKCIE EUROPEJSKIM

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W PROJEKCIE EUROPEJSKIM Krzysztof DZIADEK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W PROJEKCIE EUROPEJSKIM Zarys treści: W artykule przedstawiono ogólny zarys zarządzania kosztami w projektach, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II Materiały szkoleniowe z tematu pn. Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej część II szkolenie dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Pomiar sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora budownictwo

Pomiar sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora budownictwo Tomasz Szymański* Pomiar sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora budownictwo Wstęp Problematyka oceny sprawności i efektywności przedsiębiorstw jest znaną i wielokrotnie poruszaną w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym (Skrypt dla rolników uczestniczących w szkoleniu) Warszawa, 2013 1 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 335 341 Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1154 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆ DZIESIĄTY PIĄTY ŁÓ D Ź 2 0 1 3 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo