UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ¼² ïì ½» ½ îððé ò -» «½»² ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu Ò ±¼-» ò ïè «- ò î µ ë «- ¼² è ³ ½ ïççð ò ± - ³± ¼» ¹³ ²² ³ øü ò Ëò îððï ò Ò ïìîô ± ò ïëçï &²ò ³òï µ«ò îð «- ò ï «- ¼² îé ³ ½ îððí ò ± ²± ² «¹±- ±¼ ± ² -»²² ³ øü ò Ëò Ò èðô ± ò éïé &²ò ³òî ) i uchwał Nr XXV/2108/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 l ½ îððì ò -» -»² ¼± - ± ¼»² ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu (Biuletyn Urz dowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 7, poz. 1623) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co nast æ Rozdział 1 л - ±¹& ²» ïò îò v ï Ó» -½± ² ¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu, zwany ¼» ²»³ô ±¾» ³ ±¾- ±¹ ² ½ ±² ² ³ µ±» ± ³ µ» «²µ«Ð± ² ² Ô»¹² ½ ô «ò Í»¹±³-µ ô «ò Ö ± -µ, południowo-zachodni - ±²»»² µ±» ± «ò Þ± µ± -µ ô»¼- ±² ² -«²µ«²«ò É ²» ²» ±µ» - æ ï ¹ ² ½ - ±-±¾& ¹±- ±¼ ± ²»»²& «¾ ±¾»µ & ±¼»¹ ½ ½ ±½ ±²»ô «- ±² ½ ² ±¼-» ±¼ ¾² ½» -& ô ³»»²& ¹& ² ½ ½ ô µ» ² ±² ½ ² ²»¾»»½» - ± ± ±¼ ± ¹ ± ±² ½ ±-«²»³ - ³ -»³² ½ ô» ¹ ¼«² ¾ µ - ± ² µ ½»»²& ±¾»µ & å î ¹ ² ½ ±¾- & ³ ¹ ½ ½» ± ¼»² -½» i podziałów ²» «½ ±³± ½ ô» ¹ ¼«² ¾ µ - ± ² µ ½ ±¾- & å í ¹ ² ½ ±¾- &» ¾ ½ - ²» ½» ¾«¼± ²º - «µ ½ ² ½ ²» ô» ¹ ¼«² ¾ µ - ± ² µ ½ ±¾- & å ì ¹ ² ½ ±¾- & ³ ¹ cych przekształce «¾»µ«½ ô» ¹ ¼«² ¾ µ - ± ² µ ½ ±¾- & å ë ¹ ² ½»»²&»µ» ½ ²±ó ±½ ²µ± ½ ± erenów słu ½ ½ ± ¹ ² ½ ³» ³ -± ½ ô» ¹ ¼«² ¾ µ - ± ² µ ½»»²& å 6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnyc ô» ¹ ¼«² ¾ µ - ± ² µ ½ ±³² µ& ò ï Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr êîô ± ò ëëèô Ò ïïíô ± ò çèìô Ò ïëíô ± ò ïîéï Ò îïìô ± ò ïèðêô îððí ò Ò èðô ± ò éïé Ò ïêîô ± ò ïëêèô îððì ò Ò ïðîô ± ò ïðëë Ò ïïêô ± ò ïîðíô îððë ò Ò ïéîô ± ò ïììï Ò ïéëô ± ò ïìëéô îððê ò Ò ïéô ± ò ïîè Ò ïèïô ± ò ïííéô îððé ò Ò ìèô ± ò íîéò î Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.Uò îððì ò Ò êô ± ò ìï Ò ïìïô ± ò ïìçîô îððë ò Ò ïïíô ± ò çëì Ò ïíðô ± ò ïðèéô îððê ò Ò ìëô ± òíïç Ò îîëô ± ò ïêíëò ï

2 v î ѵ»»² ± ± ²» «½» ± ² ½ æ ï ¼± ¼ } ¼± ¼ ± ¼»³ ³±½ ±¼± ³å î ¼±³ ² ² } ±¾»µ ¾«¼± ² «¾»¹± ½ ô µ & µ±²½»² «¹ ±¾» ± & ¼ ² ³ ±¾» ±µ» ±² ³ ²»ô» ¹ ¼«² ± ±µ± ô» µ± «¾ &² ½ º± ³ ½»µ ±² ½ ² å í ²º «µ ½ ² ½ ² } ± «³»» ±»½ «¾ ±»²»½ ² ½ ²»¹±ô ³»½ ±¼±½ ¹±»ô µ ² ½ ²»ô ¹ ±»ô»»µ ±»²» ¹» ½ ²»ô ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telef±² ½ ²» ²»² ô ± ²²» ±¼±¾²»å ì ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± } ² ±¹ ² ½ ½ ½»»²«ô ² µ &» ¼± «½ ²±»²» ² ¼»³² ½ ½ ½ ¾«¼ ²µ& ± ±µ» ±² ½ ² ½ ²«² ¼»³² ½ ½ ½ ¾«¼± å ² ²» ¼± ½ æ ¾ µ±²& ô µ«ô ¹ ³ & ô ±µ & ô ¼» ² ¼» ½ ³ ¼± ¾«¼ ²µ& ô»»³»² & ±¼ ±¼²»² ô ¼±¾»»» ½ ²² ½ ±¼±¾² ½»»³»² & å ë ²± nik reklamowy budowla słu ½»µ ³»å ê ±¾»µ ¾«¼± ² } ±¼ ¾² ±² ¹ «± ² ½» ±¾ ±³» ½» ô ²± ca cało º«²µ½ ±² ² ²» ½ ¼± ¼ ²» µ»¹±» ² ½»²»»²«ô ² ¼«½ ¾«¼ ²µ«ô µ &»¹± ½± ² ³²» éðû ±» ½ ² «µ±» ³«±³» ½»² ²» ½» ¼±»¼²» ô ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å é ±¾± «½ ½ gła linia zabudowy ó ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± ô ² µ &» ³«¾ ««± ²» ² ² µ ¼» ² ²» ciany budynku na całej długo ½» ² å è ±¾± «½ ² ¾«¼± } ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± ô ² µ &» ³«¾ ««± ²» ² ² µ ¼» ² ²» ½ ² ¾«¼ ²µ«±µ» ±² ½ ² ½ ²«¾«¼± å ç ±¾ ««± ² ¼±³ ² ² } ±¾ ô µ & ³ ¼± «½ ²» ±µ ½ ¼±³ ² ² å ïð µ ²¹ ¼ ±» & } ³» ½» ± ± ±» «¾ ½ ¹ «± ²»» ² ½ ±²» ² ± & ±» & å ïï µ ²¹ ³±¼» ²»¼²± ± ±³± }»¼²±µ±²¼ ¹² ½ ² ¾«¼± «¾ ¾«¼ ²»µ» ² ½ ±² ¼±»½ ± ² ³±½ ±¼& å ïî µ ²¹»»²± ± }»¼²± ± ±³±» ±¼µ» ³» ½» ± ± ±»ô «¾ ½ ¹ «± ²»ô ±» ½» ² ¹ «²½» ²» ¾ ¼ ½»»»³»²»³ ¼ ±¹±»¹±å ïí» ² ½»²»»»²«} ±¾»µ ô µ &» µ±»¼ ²» ¼± «½ ±²» ² ¼ ² ³»»²»å ïì» ² ½»²» ±¼ ±»»»²«} ½» ² ½»²»»²«ô µ & ± ²² ¼±³ ²± ² ¼ ² ³»»²» ± &¾ ±µ» ±² ² ½ ²«å 15) przeznaczenie uzupełniaj ½»»»²«} ½ przeznaczenia terenu, która uzupełnia «¾ ¾±¹ ½» ² ½»²» ±¼ ±» ± &¾ ±µ» ±² ² ½ ²«å ïê ²²» «dzenie głównych stref wej ½ ± ½ }»»»² ½ ²» ¹± ±¼ ± ²» ½ ci terenu przed głównym wej ½»³ ¼± ±¾»µ «±»»½ ²» ± ½± ²» ± ¼ µ ± ± ²»³»»² ± ½» ô elementów małej architektury i o»»² å ïé ½»¹& ²» ³ ¹ ² ½»µ ±² ½ ²» } ³&¹ ±µ»¹± ± ±³«estetycznego nakładany na planowany obiekt poprzez szczególne ukształtowanie»¹± º± ³ ô ± ± ²»»» ½ ½ ±µ» µ± ci materiałów budowlanych ± ±¾±»µ ±¼»² ± ±³» ½ ²»¹± ¾«¼± ²» ½» ³ ½ ²» ½ å î

3 ïè» ¼» } ±»¼ ²½ «¾ ±¼ & ²»»¹ ¼» å ïç ¹± µ± } ²» µ «¾ µ ½ô «¼ ±² ± ± ² ¼± ²¼ «¼» ½ ²»¹± «¾ «±»¹±ô ³± ± ½ ±µ ½ ¹ ²& ô µ ± µ& ô ±²& ³ ±¼±¾² ½ ±¾»µ & å îð»»² } ½ ±¾ «±¾»¹± ²»³ ² ½ ±² ² «²µ«²«² ³ ± ¹ ² ½ ½ ³ ô ± ² ½ ±² ³¾±»³å îï ±» ± } ½» ² & ² ½ ¹ ±»½ ² ½ ² ½ ô» ² ½ ¾»»½ ² ¹±¼² «½ ±» ± ô ² µ & ³±¹ składa æ ¼» ±²» ¼ ±¹ ±» ±»ô ½» µ ±» ±»ô ±» ±»ô «½»»º ½ ±¹ ² ½ ±²» ¼µ± ½ ô «½»»º ½ ³» µ ² ô ¼ ±¹» ² ²» ± ²²» ±¼±¾²»å îî ¼»»²»» ² ²» } ±¼ ¾² ±² ½»»²«ô ² µ &» ± ¼ ¼±¼ µ±» ² ô ± ² ³ ±¾± «cymi na całym terenie; îí»µ ±²± ²» ±¾»µ «} ³&¹ µ»¹± ««± ² ±¾»µ «ô ¾ ² ¾ ¼»»»»² ½ ²»»¹± ½ ci były dobrze widoczne z miejsca okre ±²»¹± ² ½ ²«ò v í ïò ²»¹ ² ½ ½ ² «²»µ ²«µ ïæïððð ²± cy zał ½ ² µ ² ï do uchwały. îò Ò «½» ± ² ½»² ¹ º ½ ²» ² «²µ«²«±¾± «½ ³ ² ³ ²«æ ï ¹ ² ½ ±¾ «±¾»¹± ²»³ ± ³ ¹ ² ½»º ±½ ±² µ±²» ± µ» ¾ µ& ½»± ±¹ ½ ² ½ å î ² ± ¹ ² ½ ½»»² ± &² ³» ² ½»² ««¾ &² ½ ¼ ½ ¹± ±¼ ± ² å í ³¾±»»²«å ì ±¾± «½ ² ¾«¼± å ë ±¾± «½ ½ gła linia zabudowy; ê ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± å é ¹ ² ½ ¼»»²» ² ²»¹± ³¾±»³å è ±¾ ««± ² ¼±³ ² ² å 绺»»»² ½ ² å 10) obiekt małej architektury; ïï ±¼½ ²»µ ¼± ¼«¼±»»²«ò íò Í» ¼»²» ¹±¼²± ½ ²«² ³ Í «¼ «³ ««²µ± µ» «²µ& ìò zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi zał cznik nr 2 do uchwały. α ¹² ½» ± ± ±¾» ±»² «¹ ¼± ±»µ «²«stanowi zał ½ ² µ nr 3 do uchwały. ëò α ¹² ½» ± ± ±¾»» ½ ô ² ½ ²»ô ²» ½ µ» «²º «µ ½ ² ½ ²» ô µ &» ²» ¼± ¼ własnych gminy, oraz zasadach ich º ² ² ± ² ô ¹±¼²»» ³ ± º ² ² ½ «¾ icznych stanowi zał ½ ² µ ² ì ¼± uchwały. ïò v ì Ë ² «½» µ»¹±»» ² ½»²»»²«æ ï ¾«¼± ³» µ ² ±» ± ±¼ ²² } ²»» ± ± «³» ¾«¼ ²»µ ³» µ ²» ± ±¼ ²²» ½ ½» ² 2 mieszkania lub ich zespół, µ» ½ ½ ¾«¼ ²µ& ²»³» µ ² ½ ô µ & ½ ² ¼«½» ² î ³» µ ² ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô ²» ²» ½ ³ ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å î ¾«¼± ³» µ ² ¾ ± ±»¹± } ²»» ± ± «³» ±¾»µ ½ ±»¹± ³» µ ² «½ ² & ô «¼»² & ½± ² µ& ô ³ ²» ² ô í

4 ¾«ô ¼±³ «¼»²½µ»»²½µ»ô ±»» ½± ² ½»ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å í ²¼» ¼» ½ ²» µ± ±» ½ ² ± } ²»» ± ± «³» ±¾»µ słu ½»»¼ ¼» ½ ²» ô ± ± ²» ¼± ³± ² µ»² & ô ± ±» ½ ²»¼ ±» îððð ³ î ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô ²» ²» cymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wył ½»²»³ ½ å 4) handel detaliczny małopowierzchniowy nale» ± ± «³» ±¾»µ słu ½»»¼ ¼» ½ ²» ô ± ± ²» ¼± ³± ² µ»² & ô ± ±» ½ ²»¼ ¼± îððð ³ î ô ± «²µ»¼ y zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wr ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô ²» ²» ½ ³ ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«ô z wył ½»²»³ ½ å ë ¹ ±²±³ } ²»» ± ± «³»» «½»ô ¾ ô µ ²»ô µ±µ ó¾ ô winiarnie, puby, stołówki, obiekty słu ce działalno ½ µ» ²¹±» ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ê ± µ } ²»» ± ± «³» ¼ µ±»µ ô µ «¾ ô» ²»½ ²»ô µ ² ±² ¹» ô µ ¹» ²»ô» ¾ ¼±»ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å 7) drobne usługi rozrywki nale» ± ± «³» µ ²» ²» ²» ±»ô ¹ ¾ ²» &»µ ± ±¹& ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å è ¼± µ±» ±¾»µ µ««} ²»» ± ± «³»» ô ±» ô º ³±²»ô» µ±²½» ±»ô» ¼± µ±»ô ½ µ ô µ ² ô µ ¾» ô ²» ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ç ±¾»µ «±»½ ² ² µ««} ²»» ± ± «³» ¼±³ µ««ô ¾ ¾ ±»µ ô ³»¼»µ ô ± ½ ²» º ³& ô ½»² ²º± ³ ½ ²»ô µ «¾»³ ½ ²»ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ï𻵠± ½» } ²»» ± ± «³» ³ ô ¹»» «µ ô» ±»ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ïï ½± ²» ½ ²» } ²»» ± ± «³» ±³» ½»² «¾ ¾«¼ ²µ»½ ± ²» ¼± ±»¾ ±»² «± & ½ ² ½ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ïî ¾ «} ²»» ± ± «³» ¾«¼ ²µ «¾ ½ ½ ½ ô µ & ½ ± ¼ działalno ² æ dzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsług ²» «½ ±³± ½ ô ² ³»³ô ±»¼² ½»³ô ± ¼»²»³ ²»» & ô ½ ³ ¾ ¼ ½ ±ó rozwojowymi, archiwizowaniem, działalno ½ ¼ ² ½ ô»µ ³ ô tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem inform ½ ô ²º± ³ µ ô ¹± ± ²»³ ±¹ ³&»» ² ½ ¼ ± ½ ô ³± ²»³ przesyłek, administracj ô ³»³»¼ ± ½ ô ¼ ²»³ ±¾ ±² ² ±¼± ô ± ½ ô ± ² i słu ¾ ³ ±½ ±² ô»»»² ± ²»³ ô ² «½ ³ ³ ¼ ² ±¼± ³ ô µ±²» ½ ² ³ ² ¾ «± ½ ô µ» ±¼±¾² działalno ô µ &» ²» ± ¼ ¾«¼ ²µ ½ «¾ ½ ½ ½ ½ ²» ½ ½ ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ì

5 ïí ±¾»µ µ±²¹» ±» µ±²º»»²½ ²» } ²»» ± ± «³» ±¾»µ µ±²¹» ±» µ±²º»»²½ ²» ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô ²» ²» ½ ³ ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ïì ±»» } ²»» ± ± «³» ¾«¼ ²µ ²»³» µ ²» «½ ²»¹± µ» ± ² ô ³æ ±»»ô ³±»»ô»² ±² ô ¹± ±¼ ô ½ ±² µ «½ ²»ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å 15) usługi drobne nale» ± ± «³» punkty usług szewskich, krawieckich, ³ µ ½ ô º± ±¹ º ½ ² ½ ô ² ± ¹ ± µ ½ ô ± ¹ º ½ ² ½ ô «¾» µ ½ ô «² ½ ½ ô º» µ ½ ô µ± ³» ½ ² ½ ô»¹ ³ ± µ ½ ô ±¹»¾± ½ ô lusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów u µ«± ±¾»¹± «µ«¼±³±»¹±ô «¼ u i odchudzania, ła ²» «² ô ± ô ¹ ¾ ²» ³ «ô ²»ô «²µ ² ³«± ½ ²»¼³ ± & «½ ±³ ½ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ïê» } ²»» ± ± «³» ±¾»µ ±»µ ¼ ± ± ²» ô µ & ½ «¼» całodobowych ¼½» ¼ ± ± ² ½ ô ³æ»ô»»² ± ô sanatoria, zakłady opieku czo-lecznicze, zakłady piel ¹² ½ ²±ó±»µ«½»ô ± ±¼µ» ²» ô ¾»» ô ± ½ ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ïé ± ¼²» ³»¼ ½ ²» } ²»» ± ± «³» ½ ±¼²»ô ± ¼²»ô ³¾«± ô ± ±¼µ ¼ ± ô ¹ ¾ ²»»µ µ»ô ½» ¼ ô akłady» ¾ ½»½ ² ½» ô ½» µ ±¼ ô µ±ły rodzenia, gabinety ³»¼ ½ ²»ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ïè ±¾»µ ± ² ½ ³»¼ ½ ²»¹±å ïç ½± ²» ³»¼ ½ ²» } ²»» ± ± «³» ½± ²» ¼ ¹²± µ ³»¼ ½ ²» ô ±» µ ±³ ± ±¹ ½ ²» ± ±¼±²½ ô ½± ²» ± ±»¼ ½ ²»ô ¾ ²µ µ ô ± ¹ ²& µ«µ± ²»¹±ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å îð ±¾»µ»½ ² ½» å îﻼ«µ ½ } ²»» ± ± «³» przedszkola i szkoły wraz z obiektami ± ½ ³ ô tkiem szkół wy ½ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å 22) obiekty kształcenia dodatkowego nale» ± ± «³» ±¾»µ ô µ & ½ prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełnia ½»ô ³æ µ«i szkolenia, oraz działalno ±³ ¹ ½ ±½» ² «½ ² ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ e obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nie nale ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å îí «½» ²»»å îì ±¾»µ ² «µ±» ¾ ¼ ½» } ²»» ± ± «³» ±¾»µ ô µ & ½ ± ¼ działalno ² «µ± «¾ ¾ ¼ ½ ô ³æ ¾± ± ô ±¾» ± ô ½» ³»»± ± ±¹ ½ ²»ô ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å îë ±¾»µ»²² ½ ±ó ¹±» } ²»» ± ± «³» ±¾»µ»²² ½ ±ó ¹±» ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å îê µ» «¼»² ± ±» } ²»» ± ± «³» kryte w cało ½ «¾ ½ ½ «¼»² ¼± «² ± «±¾»µ ³ ± ½ ³ ô ²» ²» ½ ³ ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ë

6 îé ¼± µ å îè»»µ±³«² µ ½ } ²»» ± ± «³» ±¾»µ» ² ce ł ½ ²±»»º±² ½ ² ¼ ± ô ³æ ½»²»»»º±² ½ ²» ¼ ±µ±³«² µ ½ ²»ô ½» ¾ ±»»»º±² µ±³& µ±» ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å îç ±¾ ±² ½ ² } ²»» ± ± «³» ±¾»µ ±¾ ±² ½ ²» µ»³ ±¾»µ & ¼ ² ±¾ ±² ½ ² å 30) policja i słu ¾ ±½ ±² } ²»» ± ± «³» ±¾»µ ± ½ ô miejskiej, słu ¾ ±½ ±² ô ³æ ±½ ±² µ±» ô ¹»²½ ±½ ±² ô tkiem obiektów słu ½ ½ ½ ¼ ² «ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å íï ± ² } ²»» ± ± «³» ±¾»µ ± ²» µ»³ ±¾»µ & ¼ ² ± ² å íî ±¼«µ½ ¼ ±¾² } ²»» ± ± «³» ²»» µ» ±¾»µ ²» z prowadzeniem działalno ½ & ½» ô µ» µ»µ ²»ô ±¼ ²»ô cukiernie, zakłady poligraficzne i tym podobne, w t ³ ±¾»µ ± ± ²» ¼± ³± ² µ»² & ±¾»µ ³ ± ½ ³ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å íí»»²±» «¼»² ± ±» } ²»» ± ± «³» ²» µ» «¼»² ¼± «² ± «±¾»µ ³ ± ½ ³ ô ²» ²» ½ ³ ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å 34) obsługa pojazdów nale» ± ± «³» obiekty słu ce obsłudze ³±½ ±¼& ô ³æ ³ ²»ô ½» ¼ ¹²± µ ± ¼& ô «²µ ³ ² ±» «ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å íë ² ± ¼& } ²»» ± ± «³» obiekty słu ½» ²» ³±½ ±¼& ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å íê ³ ¹ ² ²¼» «± } ²»» ± ± «³» obiekty słu ½» ¼± składowania, sortowania, konfekcjonowania, sprzeda y hurtowej i wysyłkowej»¼ ¼» ½ ²» ± & ô ±¾»µ ³ ± cymi, z wył ½»²»³ giełd towarowych, a tak» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å íé ¾ & µ ±¼ ¼& å íè» å íç ±¼«µ½ å ìð ½» ¾ å ìï»» µ± å ìî ½³»²»å ìí ²» µ±» ±»å ìì ½» ²µ µ±» ±»å ìë» ² ± ««¾ ½ ²»¹±å ìê ±¾»µ ¼± µ± ² å ìé «½»å ìè ¼ ±¹» ² ²»å ìç ½ ¹»»å ëð ½ ¹» ±ó ±» ±»å ëï ½» ² º± ³ ± ±»å ëî ½» ¹ ±»å ê

7 îò ëí «¼»² ±¼±½ ¹±» } ²»» ± ± «³» ±³ ± ²» ±¼ ô ¾ ± ² µ ±¼ ô ¼ ±º± ²»ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ëì «¼»² µ ² ½ ²» } ²»» ± ± «³»» ±³ ± ²» ½»µ& ô ¾ ± ² µ ½»µ& ô «¼»² ±¼½ ½ ½» ½»µ ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ëë «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²» } ²»» ± ± «³» µ±²»²»»»µ±³«² µ ½ ²»ô º µ ¾ ±»ô µ» ±¾»µ ¼± ² ½ ±¼±¾²»ô ²» ²» ½» ¼± ²²» µ»¹±» ² ½»²»»²«å ëê ²»»²» ¹ ½» ²» ò Ë ² «½» ¹ «µ»¹±» ² ½»²»»²«æ 1) usługi 1 obejmuj ½» µ»¹±»» ² ½»²»»²«ô ± µ & ½ ³± «ò ï µ î}îèå 2) usługi 2 obejmuj ½» µ»¹±»» ² ½»²»»²«ô ± µ & ½ ³± «ò ï µ îç}ííå 3) usługi 3 obejmuj ½» µ»¹±»» ² ½»²»»²«ô ± µ & ½ ³± «ò ï µ ìô ëô êô éô çô ïî ïëå ì ²º «µ «¼ ±¹± } ±¾» ³«½ µ»¹±»» ² ½»²»»²«ô ± µ & ½ ³± «ò ï µ ìè}ëðå ë «¼»² ²º «µ ½ ² ½ ²» } ±¾» ³«½» µ»¹±»» ² ½»²»»²«ô ± µ & ½ ³± «ò ï µ ëï}ëêò íò Ò µ ¼ ³»»²» ¼± «½»» «¼»² ¾«¼± ²» ± ½» µ»¹± ±³» ² ½»² ¼± «½ ±² ³ ² ³»»²»ò Rozdział 2 Ustalenia dla całego obszaru obj»¹± ²»³ v ë Ѿ± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ï ³±² ½ ¾ ± ½»»º±² µ±³& µ±» ¼± «½ wył ½ ²» ² ¾«¼ ²µ ½ ± ±µ± ½ ½± ² ³²» ïî ³ô»»²»³ µ îå î ± ²± ± ½» ²»² ½»» ±»»»º±² µ±³& µ±» ¼± «½ wył cznie na terenie 3U z wył ½»²»³ ±» ±µ± ci 70 m przyległego do»»²«ïõüóí îõüóùå í ±¾»µ ¾«¼± ²» ± ±µ± ½ & ²»»µ ½ ½» ïðð ³ ² ¼ ± ±³»»²«³ ¹ uzgodnienia z wła ciwymi słu ¾ ³ ± ² ½ ½ ²»¹±ò v ê Ѿ± «² «½» ² ¼± ½ ce ochrony i kształtowania ±¼± µ µ ±¾ «± ±½ ±² ±¼ æ 1) udział powierzchni biologicznie czynnej na teren ½ ïëô îë íë ½± ² ³²» îð û powierzchni działki lub działek, na których usytuow ²» ±¾»µ ô ³ ½± ² ³²» èð û ² ¹ «²½» ±¼ ³ ³ «¼ ±²» µ±»» ô ½»¹± ½± ² ³²» ëð û ±¼»» ±µ ô»»²»³ µ îå î ¼ µ»¹±» ² ½»²»»²«æ ±»»» ³«½» ½» ² éð û ±» ½ ² «µ±» ¾«¼ ²µ«ô ¾«¼± ³» µ ² ±» ± ±¼ ²² ô ¾«¼± ³» µ ² ¾ ± ±»¹± ±»¼«µ ½ «¼ział powierzchni ¾ ± ±¹ ½ ²» ½ ²²» «¼ ±²» µ±»» ² ¹ «²½» ±¼ ³ ³ ²» ³±» ¾ ³²» ² îë û powierzchni działki lub działek, na których usytuow ²» ±¾»µ ô ³ ½± ² ³²» ëð û ±¼»» ±µ å é

8 í ¹± ±¼ ± ²»»»² ô ³»»² ³±» ±² ô µ ½»»²& ²» ¾«¼± ² ½ ²»«¼ ±² ½ ò v é Ë ² «½» ¼ ±½ ±² ¼»¼ ½ µ««±»¹± ¾ µ& ± ¼&¾ kultury współczesnej: ï ² ±¾» ±¾ ³ ²»³ ± ¼»º ±½ ±² µ±²» ± µ» ¾ µ& ½»± ±¹ ½ ² ½ ô µ &» ± ¼»²» ½»³² ½ ²» «¹ ¼² z wła ciwymi słu ¾ ³ ±½ ±² ¾ µ& å î ± ¼»² «½»³² ½ ² ±¾» ¼ ²»¹± ½³»² ô ± ² ½ ±²»¹± µ ² «²µ«²«ô ²»» ± ¼ ¾ ¼ ² ½»± ±¹ ½ ²±ó antropologiczne za pozwoleniem wła ciwych słu ¾ ±½ ±² ¾ µ& ±» ± ¼»µ «³ ½ å í ± ¼»²» ±¾& ¾«¼± ² ½ ±¾»µ½» ¾«¼± ² ³ ² ³ ¼± ±» &¼ µ»» ¼»²½ ¾ µ& «ò Í»¹±³ µ» ëí ²»»²» ïë pozwoleniem wła ciwych słu ¾ ±½ ±² ¾ µ& ò v è ܱ «½ scalanie i podziały nieruchomo ½ ò v ç Ѿ± «² «½» ² ¼± ½ ½» µ± ² ± ¼& æ ï ±¾± «³» ½ ± ± ±» ¼ ³±½ ±¼& ± ±¾± ½ ± ½» ± ½»¹& ² ³ µ»¹± ±³» ² ½»²»»²«½± ² ³²» ½ ¾» «±²» ¹±¼²» ² «½ ³ µ ² µ ³ æ ¼ ¾«¼±» ± ±¼ ²²» } ïôî ³» ½ ± ± ±»¹± ² ï ³» µ ²»ô ¾ ¼ ¾«¼± ³» µ ² ¾ ± ±»¹± } ïð ³» ½ ± ± ± ½ ² ïðð ³» ½ ²±½»¹± ½ ô c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego 2ð ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ²»¼ ô ¼ ¼ ²¼ «¼» ½ ²»¹±» µ± ±» ½ ² ±»¹± } ìð ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ²»¼ ô» ¼ ¹ ±²±³ ± µ } ïë ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ² «µ±» ô º ¼ ¼± µ± ½ ±¾»µ & µ««} îë ³» ½ ± ± ± ½ ² ïðð ³» ½ «µ± ½ ô ¹ ±¾»µ «±»½ ² ² µ««} ïð ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ² «µ±» ô ¼ ¾ «} íð ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ² «µ±» ô ¼ ±¾»µ & µ±²¹» ± ½ µ±²º»»²½ ² ½ } îë ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ² «µ±» ô ¼ ±» } íð ³» ½ ± ± ± ½ ² ïðð ³» ½ ²±½»¹± ½ ô µ ¼ } ïë ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ² «µ±» ô ¼ ± ¼² ³»¼ ½ ² ½ ô ½± ² ³»¼ ½ ² ½ } ïð ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ² «µ±» ô m) dla edukacji 2 miejsca postojowe na oddział dl»¼ µ± «¾ ² ¾»µ½ ² dla szkół, n) dla obiektów kształcenia dodatkowego 20 miejsc ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ² «µ±» ô ± ¼ «½» ² ½ } íð ³» ½ ± ± ± ½ ² ïðð ²± µ ½ «¼»² & ô è

9 ¼ ±¾»µ & ² «µ± ½ ¾ ¼ ½ ½ } îë ³» ½ ± ± ± ½ ² ïðð ²± µ ½ ô ¼ ³ ¹ ²& ²¼ ««±»¹± } ïë ³» ½ ± ± ± ½ ² ïððð ³ î ±» ½ ² «µ±» å î ³» ½ ± ± ±»ô ± µ & ½ ³± µ ïô ²» «± ±¾ ¾»»»²«² działce lub działkach, na których usytuowany jest o¾»µ ô µ &»³ ³» ½ ± å í µ ²¹ ³±¼» ²»»¼²± ± ±³±» ¼± «½ wył ½ ²» µ± ±¼»³²»ò v ïð ïò ܱ «½ ²º «µ ½ ² ½ ² ò îò Æ ±»²» ±¼ ¼± «½ wył ½ ²»»½ ±¼±½ ¹±» ò íò Ѽ ± ¼»²» ½»µ& µ±³«² ² ½ ¼± «½ wył ½ ²»»½ µ ² ½ ² ò 4. Sieci ciepłownicze dopuszcza si wył ½ ²» µ± ±¼»³²»ò ëò Í»½»»µ ±»²» ¹» ½ ²» ¼± «½ wył ½ ²» µ± ±¼»³²»ò êò Ô ²» µ ¾ ±»»½»»µ±³«² µ ½ ² ½ ¼± «½ wył ½ ²» µ± ±¼»³²»ò v ïï Ò «½»»»² «µ± ±¾» ² ½ ±²» ² ½»» «¾ ½ ²»æ ìæðô ïõüó Íô îõüóùô íõüóôô ìõüóüô ëõüóüô êõüóðîô ïõõô îõõô íõõ ìõõò v ïî ѵ» ±µ± µ ±½»² ±» ô ² ±¼» µ &» «opłat ô ± µ &» ³± ò íê «ò ì «¼² îé ³ ½ îððí ò ± ²± ² «¹± ±¼ ± ² »²² ³ô ² ë ûò Rozdział 3 Ë»² ¼»»²& v ïí ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ ïë «² «½» ï ±¼ ±»æ a) usługi 1, b) usługi 2, ½ ±¾»µ ¼± µ± ² å 2) uzupełniaj ½»æ a) obsługa pojazdów, ¾ ² ± ¼& ô ½ ¾«¼± ³» µ ² ±» ± ±¼ ²² ô ¼ ½» ¾ ô» ¾ & µ ±¼ ¼& ô º «¼»² ²º «µ ½ ² ½ ²» ô ¹ ²º «µ «¼ ±¹± ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» kształtowania zabudowy: ï ±¾± «½ ½ gła linia zabudowy wyznaczona jak na rysunku planu,»»²»³ µ í ëå î ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± ² ½ ±² µ ² «²µ«²«ô»»²»³ µ ì ëå ç

10 í ½±º² ½» ½ ² ² ±¾± «½» ½ głej linii zabudowy dopuszcza si wył ½ ²» ±» ê ³ ±¼ ± ±³»²«å ì ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± ±¼ ±²»»²«ìÕÜóÜ ²» ¼± ½ ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± ²»¹± ¼± ±» &¼ µ»» ¼»²½ ¾ µ& ô ± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«å ë «² ½» ± ±¾± «½ ½ gł ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± ¼± «½ wył ½ ²»»»³»² ³ ¾«¼ ²µ«±»»» ² ¼»³²» µ±²¼ ¹² ½ ± ²» ½» ² ïôë ³å ê ±µ± ¾«¼ ²µ& ô»»²»³ µ é èæ ½± ² ³²» ê ³» ±» ±µ± ci 50 m przyległym do terenu 4KD-D ëõüóüô»»²»³ ò ¾ô ¾ ½± ² ³²» ïî ³» ±» ±µ± ci 50 m przyległym do terenu 3KD-L, ïõõ îõõå é ±µ± ô ± µ &» ³± µ êô ²» ¼± ½ æ «¼» ²º «µ ½ ² ½ ²» ô ¾ µ ²¹«± ½± ² ³²»»½ µ±²¼ ¹² ½ ½ ² ¼»³² ½ å è ±¾²»²» ±µ± ½ ô ± µ &» ³± µ êô ¼± «½ wył ½ ²» ½ ½ ¾«¼ ²µ«² ±» ½ ² ²»»µ ½ ½» îë û ±» ½ ²»¹± ¾«¼± ô µ»³ ¾«¼ ²µ«² ±¾± «½» ½ głej linii zabudowy; 绵 ±²± ²» ¾«¼± ±¼ ±²»»²& íõüóôô ìõüóüô ëõüóü êõüó ÐÎå ïð ½»¹& ²» ³ ¹ ² ½»µ ±² ½ ²» ¼ ±¾»µtów lokalizowanych wzdłu ±¾± «½» ½ głej linii zabudowy oraz od strony terenów 3KD-L, 4ÕÜóÜô ëõüóü êõüóðîå ïï µ «± ² æ ¹± µô b) otwartych placów składowych, ½ ± ²± ± ½ ½ ¾«¼ ²µ& ¹± ±¼ ½ ½ å ïî ¾«¼ ²µ ô µ & ½ ½» ² ëð û ±» ½ ² «µ±» ³«±³» ½»² ²¼ «¼» ½ ²»¹± ± ±» ½ ²»¼ ±» ëðð ³ î ²» ³±¹ ³» ³²» ² ¼» µ±²¼ ¹² ½» ² ½± ² ³²» ëð û ½ ±¾ «¾«¼± ²»¹±ô»»²»³ µ ïíå ïí ¾«¼ ²µ ô µ & ½ ±³» ½»² ³ ²¼» ¼» ½ ² ± ±» ½ ²»¼ ±» îððð ³ î ²» ³±¹ ³» ³²» ² µ±²¼ ¹² ½» ² ½± ² ³²» èð û ½ ±¾ «¾«¼± ²»¹±å ïì ±¼«µ½ ¼ ±¾² ¼± «½ wył ½ ²» ± ±» ½ ² «µ±» ²» µ» ² îððð ³ î å ïë ±¾»µ»²² ½ ±ó ¹±» ¼± «½ wył ½ ²» ¾«¼ ²µ«å ïê ¾«¼± ³» µ ² ±» ± ±¼ ²² ¼± «½ wył ½ ²» ¹ ² ½ ½ ¼»»²» ² ²»¹±ô ± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«² ßå ïé ¼ ¾«¼± ³» µ ² ±»» ± ±¼ ²²» «¼ ł powierzchni zabudowanej w całkowitej powierzchni działki lub działek, na kt& ½ ««± ²» ±¾»µ ô ²» µ ² ìð ûå 18) obsług ² ± ¼& ¼± «½ wył ½ ²» µ± ± ½»»¼ ³±½ ±¼& å ïç ¾ & µ ±¼ ¼& ¼± «½ wył ½ ²» µ± ±¾»µ ¾«¼± ² ô µ± «²µ ¾ & µ µ««±¼ ¼& ò íò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ïð

11 ìò 1) szpaler drzew wzdłu terenu 6KD-PR oraz wzdłu ±»»²»»²«ëÕÜóÜå »»»² ½ ² ² ½ ±² µ ² «²µ«²«ô ¹± ±¼ ± ² ±»»½ ²» ± ½± ²» ± ¼ µ ± ± ²»³»»² ± ½» ô elementów małej architektury i o»»² å í µ ² ±¹ ±¼» ±¼ ±² «½ ±¾ ¾»»º»»»² ½ ²» ô ± µ &» ³± µ îå ì ²²» «dzenie głównych stref wej ½ ± ½ ¼± ±¾»µ & å 5) osłoni ½» ± ½ ½& ¼± ½ ½ ¾«¼ ²µ ³ «¾ ywopłotem ± ±µ± ½ ½± ² ³²» ïôë ³ ±¼ ±²»»²& íõüóôô ìõüóüô ëõüóü êõüó ÐÎò ܱ ¼ ¼±»»²«ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ¼± «½ wył ½ ²»»»²& íõüó L, 4KD-D, 5KD-D i 7KDW, z wył ½»²»³ ±¼½ ²µ& ô ² µ & ½ «±¾± «½ ½ gł ² ¾«¼± ò v ïì ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ îë «² «½» ï ±¼ ±»æ a) usługi 1, ¾ ±¾»µ ¼± µ± ² å 2) uzupełniaj ½»æ ±¼«µ½ ¼ ±¾² ô ¾ ¾ & µ ±¼ ¼& ô ½ «¼»² ²º «µ ½ ² ½ ²» ô ¼ ²º «µ «¼ ±¹± ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» kształtowania zabudowy: ï ±¾± «½ ² ¾«¼± ² ½ ±² µ ² «²µ«²«ô»»²»³ µ ìå î ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± ² ½ ±² µ ² «²µ«²«ô»»²»³ µ ëå 3) suma długo ½ ¾«¼± ² ±¾± «½» ² ¾«¼± ½± ² ³²» ëð û długo ci tej linii w granicach działki lub działkach, na µ & ½» «± ² å ì ½±º² ½» ½ ½ ½ ² ² ±¾± «½» ² ¾«¼± ¼± «½ wył ½ ²»æ ± ²» ½» ² í ³ ² ±µ± ½ ±¼ ± ±³»²«¼± ïî ³ô ¾ ¾» ±¹ ² ½» ² ±µ± ½ ±» ïî ³å ë «² ½» ± ²»»µ ½ ² ² ¾«¼± ¼± «½ wył ½ ²»»»³»² ³ ¾«¼ ²µ«±»»» ² ¼»³²» µ±²¼ ¹² ½ ± ²» ½» ² ïôë ³å ê ±µ± ¾«¼ ²µ«½± ² ³²» ïî ³»»²»³ µ éô è çå é ±¾²»²» ±µ± ½ ô ± µ &» ³± µ êô ¼± «½ wył ½ ²» ½ ½ ¾«¼ ²µ«² ±» ½ ² ²»»µ ½ ½» îë û ±» ½ ²»¹± ¾«¼± å è ±µ± ô ± µ &» ³± µ êô ²» ¼± ½ µ ²¹«± ½± ² ³²»»½ µ±²¼ ¹² ½ ½ ² ¼»³² ½ å ç ±µ± ¼±³ ² ² ½± ² ³²» îë ³å ïð ±µ ½ ¼±³ ² ² ±¾» ««± ² ¼±³ ² ² ² ½ ±² ³ ² «²µ«²«å ïﻵ ±²± ²» ¾«¼± ±¼ ±²»»²& ïõüóíô îõüóùô íõüóô íõõå ïî ½»¹& ²» ³ ¹ ² ½»µ ±² ½ ²» ¼ ±¾»µ & ±¼ ±²»»²& ïõüóíô îõüóùô íõüóô íõõå ïí µ «± ² æ ïï

12 ¹± µô b) otwartych placów składowych; ïì ¾«¼ ²µ ô µ & ½ ½» ² ëð û ±» ½ ² «µ±» ³«±³» ½»² ²¼ «¼» ½ ²»¹± ± ±» ½ ²»¼ ±» ëðð ³ î ²» ³±¹ ³» ³²» ² ¼» µ±²¼ ¹² ½» ² ½± ² ³²» ëð û ½ ±¾ «¾«¼± ²»¹±ô»»²»³ µ ïëå ïë ¾«¼ ²µ ô µ & ½ ±³» ½»² ³ ²¼» ¼» ½ ² ± ±» ½ ²»¼ ±» îððð ³ î ²» ³±¹ ³» ³²» ² µ±²¼ ¹² ½» ² ½± ² ³²» èð û ½ ±¾ «¾«¼± ²»¹±å ïê ±¾»µ»²² ½ ±ó ¹±» ¼± «½ wył ½ ²» ¾«¼ ²µ«å ïé µ» «¼»² ± ±» ¼± «½ wył ½ ²» µ± «¼»² µ» w cało ½ å ïè ±¼«µ½ ¼ ±¾² ¼± «½ wył ½ ²» µ± ±¾»µ ¾«¼± ² ± ±» ½ ² «µ±» ²» µ» ² ïððð ³ î å ïç ¾ & µ ±¼ ¼& ¼± «½ wył ½ ²» µ± ±¾»µ ¾«¼± ² ô µ± «²µ ¾ & µ µ««±¼ ¼& ò íò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ï»»² ±» ±µ± ½ ½± ² ³²» ë ³ô µ±»»» ± ± ô ³ zimozielona, wzdłu»»²«íõõå 2) osłoni ½» ± ½ ½& ¼± ½ ½ ¾«¼ ²µ ³ ±¼ ±²»»²& ïõüóí îõüóù ± ¾«¼ ²µ ³ «¾ ywopłotem o wysoko ½ ½± ² ³²» ïôë ³ ±¼ ±²»»²«íÕÜóÔò ìò ܱ ¼ ¼±»»²«ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ¼± «½ wył ½ ²»»»²& æ ï íõüóôå î îõüóùô ²» ½» ² jednym wł ½»²»³ ² ±¼½ ²µ«µ ² ³ ² «²µ«²«å í íõõò v ïë ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ íë «² «½» ï ±¼ ±»æ a) usługi 1, b) usługi 2, ½ ±¼«µ½ ô ¼ ³ ¹ ² ²¼» «± ô e) obsługa pojazdów, º ² ± ¼& ô ¹ ±¾»µ ¼± µ± ² å 2) uzupełniaj ½»æ ¾ & µ ±¼ ¼& ô ¾ «¼»² ²º «µ ½ ² ½ ²» ô ½ ²º «µ «¼ ±¹± ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» kształtowania zabudowy: ï ±¾± «½ ² ¾«¼± ² ½ ±² µ ² «²µ«²«ô»»²»³ µ í ìå 2) suma długo ½ ¾«¼± ² ±¾± «½» ² ¾«¼± ½± ² ³²» ëð û długo ci tej linii w granicach działki lub działkach, na µ & ½» «± ² å í ½±º² ½» ½ ½ ½ ² ² ±¾± «½» ² ¾«¼± ¼± «½ wył ½ ²»æ ïî

13 ± ²» ½» ² í ³ ² ±µ± ½ ±¼ ± ±³»²«¼± ïð ³ô ¾ ¾» ±¹ ² ½» ² ±µ± ½ ±» ïð ³å ì «² ½» ± ±¾± «½ ² ¾«¼± ¼± «½ wył ½ ²»»»³»² ³ ¾«¼ ²µ«±»»» ² ¼»³²» µ±²¼ ¹² ½ ± ²» ½» ² î ³å ë ±µ± ¾«¼ ²µ«½± ² ³²» ïð ³» ±» ±µ± ci 50 m przyległym do»»²«ïõüóí îõüóùô»»²»³ µ ê éå ê ±¾²»²» ±µ± ½ ô ± µ &» ³± µ ëô ¼± «½ wył ½ ²» ½ ½ ¾«¼ ²µ«² ±» ½ ² ²»»µ ½ ½» îë û ±» ½ ²»¹± ¾«¼± å é ±µ± ô ± µ &» ³± µ ëô ²» ¼± ½ µ ²¹«± ½± ² ³²»»½ µ±²¼ ¹² ½ ½ ² ¼»³² ½ å 軵 ±²± ²» ¾«¼± ±¼ ±²»»²«ïÕÜóÍ îõüóùå ç ½»¹& ²» ³ ¹ ² ½»µ ±² ½ ²» ¼ ±¾»µ & ±¼ ±²»»²«ïÕÜóÍô îõüóù ìõõå ïð µ «± ² æ ¹± µô b) otwartych placów składowych, ½ ± ²± ± ½ ½ ¾«¼ ²µ& ¹± ±¼ ½ ½ å ïï ¾«¼ ²µ ô µ & ½ ½» ² ëð û ±» ½ ² «µ±» ³«±³» ½»² ²¼ «¼» ½ ²»¹± ± ±» ½ ²»¼ ±» ëðð ³ î ²» ³±¹ ³» ³²» ² ¼» µ±²¼ ¹² ½» ² ½± ² ³²» ëð û ½ ±¾ «¾«¼± ²»¹±ô»»²»³ µ ïîå ïî ¾«¼ ²µ ô µ & ½ ±³» ½»² ³ ²¼» ¼» ½ ² ± ±» ½ ²»¼ ±» îððð ³ î ²» ³±¹ ³» ³²» ² µ±²¼ ¹² ½» ² ½± ² ³²» èð û ½ ±¾ «¾«¼± ²»¹±å ïí»»²±» ½ ½ ± ± µ» «¼»² ± ±» ¼± «½ wył ½ ²» ±»³ ±» ±µ± ci 50 m przyległym do terenu 1KD-S i 2KD-G; ïì ±¾»µ»²² ½ ±ó ¹±»ô ³ ¹ ²±» ²¼ ««±»¹± ¼± «½ wył ½ ²» ¾«¼ ²µ«å ïë ¾ & µ ±¼ ¼& ¼± «½ wył ½ ²» µ± ±¾»µ ¾«¼± ² ô µ± «²µ ¾ & µ µ««±¼ ¼& ò íò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «òïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ï»»² ±» ±µ± ½ ½± ² ³²» ë ³ô µ±»»» ± ± ô ³ zimozielona, wzdłu»»²«ìõõå 2) szpaler drzew wzdłu południowo-zachodniej granicy planu; 3) osłoni ½» ± ½ ½& ¼± ½ ½ ¾«¼ ²µ ³ ±¼ ±²»»²«ïÕÜóÍ îõüóùò ìò ܱ ¼ ¼±»»²«ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ¼± «½ wył ½ ²»»»²& ïõüó Íô îõüóù èõüéò v ïê ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ ìæð «² «½» ï ±¼ ±» }»» µ± å 2) uzupełniaj ½»æ ½» ¾ ô ¾ ½³»²»ô ½ ½» ² º± ³ ± ±»ô ¼ ½» ¹ ±»ô» «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ô ïí

14 º ²º «µ «¼ ±¹± ô ¹ ±¾»µ ¼± µ± ² ô» ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ﻺ»»»² ½ ² ² ½ ±² µ ² «²µ«²«ô ¹± ±¼ ± ² ±»»½ ²» ± ½± ²» ± ¼ µ ± ± ²»³»»² ± ½» ô elementów małej architektury i o»»² å 2) obiekt małej architektury w formie kolumnady, arµ ¼ô» ¹± ³ ±¼±¾²»ô ± ±µ± ci co najmniej 2 m, wzdłu»º»»»² ½ ²» ô ± µ &» ³± µ ïô µ ² «²µ«²«å í µ ² ±¹ ±¼» ±¾ ¾»»º»»»² ½ ²» ±¼ ±²»»²& ìõüóü ëõüóüå ì «¼»²» ½± ² ³²»»¼²»¹±» ½ ô ³ ±¼ ±²»º»»»² ½ ²» å ë µ±³ ±²± ²» ² ¼»²»»²» ± ±» ô «¹ ¼²»²»³ ²» ½»¹± ± ½ ±»¹± ¼» ± ²«å ê «¼»²» ½»»µ ½» ± ½ ±» ± ½ å é ±¾»µ ¼± µ± ² ¼± «½ wył ½ ²» µ± µ ²¹ ¼ ±» & å è ½³»² ¼± «½ wył ½ ²» ± ±» ½ ² ²» µ» ² ëðð ³ î µ± ³» ½» ±½ & µ«µ«±¾± µ»³» ± ¼»²»µ «³ ½ ô ± µ &» ³± v é µ îô ±¾ «¼ ²»¹± ½³»² ò v ïé ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ ïõüóí «² «½» ï ±¼ ±» } «½»å 2) uzupełniaj ½»æ a) usługi 3, ¾ ½» ² º± ³ ± ±»ô ½ ½» ¹ ±»ô ¼ «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ô» ±¾»µ ¼± µ± ² ô º» ² ± ««¾ ½ ²»¹±ô ¹ ²º «µ «¼ ±¹± ô» ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» kształtowania zabudowy: ﻵ ±²± ²» ¾«¼± ±¼ ±² «½ ³ ±» å î ½»¹& ²» ³ ¹ ² ½»µ ±² ½ ²» ¼ ±¾»µ & ±¼ ±² «½ ³ ±» å 3) usługi 3 dopuszcza si wył ½ ²» µ± ³½ ±» ±¾»µ ¾«¼± ²»å 4) handel detaliczny małopowierzchniowy dopuszcza s wył ½ ²» ± ±» ½ ²»¼ ²» µ» ² îðð ³ î å ë ±¾»µ ¼± µ± ² ¼± «½ wył ½ ²» µ± µ ²¹»»²± ± ± ½ ³½ ±»¹± ±¾»µ «¾«¼± ²»¹±ò íò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ï ±¾± zuje ulica klasy głównej; î ±¾± «½ µ ±µ ²» å í ±¾± ± ± µ± ³ ±»å ì ±¾± ±» ± å ïì

15 ë ±¾± zuje szpaler drzew wzdłu ±¾ «µ±» ±»¹±å ê ±¾± »» «½ ² å é ±¾± ± enie w obiekty małej architektury. v ïè ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ îõüóù «² «½» ï ±¼ ±» } «½ å 2) uzupełniaj ½»æ «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ô ¾ ²» µ±» ±»ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ï ±¾± zuje ulica klasy głównej; î ±¾± ± ± µ± ³ ±»å í ±¾± ±» ± å ì ±¾± »» «½ ² å ë ²» µ±» ±» ¼± «½ wył ½ ²» µ± µ ± ²» ¼ «± ±³±» «½ ò v ïç ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ íõüóô «² «½» ï ±¼ ±» } «½ å 2) uzupełniaj ½»æ «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ô ¾ ²» µ±» ±»ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ï ±¾± «½ µ ±µ ²» å î ±¾± ½» µ ±» ± å í ±¾± »» «½ ² å ì ²» µ±» ±» ¼± «½ wył ½ ²» µ± µ ± ²» ¼ «± ±³±» «½ ò v îð ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ ìõüóü «² «½» ï ±¼ ±» } «½ å 2) uzupełniaj ½» } «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «½ µ ¼± ¼±» ò v îï ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ ëõüóü «² «½» ï ±¼ ±» } «½ å 2) uzupełniaj ½» } «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ï ±¾± «½ µ ¼± ¼±» å î ±¾± zuje chodnik ł ½ ½ ½ µ±» ± Wrocław-Mikołajów z przej ½»³ ±¼ ± ³ µ±» ± ³ «ò Ü ¾ & µ å ïë

16 í ±¾± ½» ka rowerowa ł ½ ½ ½ µ±» ± Wrocław-Mikołajów» ½»³ ±¼ ± ³ µ±» ± ³ «ò Ü ¾ & µ ò v îî ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ êõüóðî «² «½» ï ±¼ ±» } ½ ¹» ±ó ±» ±»å 2) uzupełniaj ½» } «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» ¹± ±¼ ± ²»»²«æ ï ±¾± ±»²» ±¾»µ małej architektury; î ±¾± »» å í ±¾± µ «± ² ²± ² µ&»µ ³± ½ ò v îí Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ éõüé «² «½» ï ±¼ ±» } ¼ ±¹» ² ² å 2) uzupełniaj ½» } «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ò v îì Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ èõüé «² «½» ï ±¼ ±» } ¼ ±¹» ² ² å 2) uzupełniaj ½» } «¼»²»»µ±³«² µ ½ ²»ò v îë ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ ïõõ «² «½» ï ±¼ ±»æ ²» µ±» ±»ô ¾ ½» ²µ µ±» ±»å 2) uzupełniaj ½» } «½ ò îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ¼± «½ «½ wył ½ ²» µ± µ ± ²» ¼ «± ±³±» ² µ±» ± ò v îê ïò Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² «²µ«²«³¾±»³ îõõ «² «½» ï ±¼ ±»æ ²» µ±» ±»ô ¾ ½» ²µ µ±» ±»å 2) uzupełniaj ½»æ ±¾»µ ¼± µ± ² ô ¾ ½ ¹»»ô c) usługi 3. îò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «ò ïô ±¾± «² «½» ² ¼± ½ ½» kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: ï ±¾»µ ¼± µ± ² ¼± «½ wył ½ ²» µ± µ ²¹»»²± ± ± ½ ³½ ±»¹± ±¾»µ «¾«¼± ²»¹±å 2) usługi 3 dopuszcza si wył ½ ²» ±¼ ² µ±» ± ò ïê

17 ïò îò ïò îò v îé Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² -«²µ«²«- ³¾±»³ íõõ «- - ² - «½» ï ±¼- ±» } ²» µ±» ±»å 2) uzupełniaj ½»æ ±¾»µ ¼± µ± ² ô ¾ ½ ¹»-»ô ½ ¼ ±¹» ² ²»ò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «- ò ïô ¼± «- ½ - obiekty do parkowania wył ½ ²» µ± µ ²¹»»²± ± ±- ½ ³½ -±»¹± ±¾»µ «¾«¼± ²»¹±ò v îè Ü»»²«± ² ½ ±²»¹± ² -«²µ«²«- ³¾±»³ ìõõ «- - ² - «½» ï ±¼- ±» } ²» µ±» ±»å 2) uzupełniaj ½» } ±¾»µ ¼± µ± ² ò Ò»»²»ô ± µ & ³ ³± «- ò ïô ¼± «- ½ - obiekty do parkowania wył ½ ²» µ± µ ²¹»»²± ± ±- ½ ³½ -±»¹± ±¾»µ «¾«¼± ²»¹±ò Rozdział 4 л - µ± ½±» v îç Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Wrocławia. v íð Uchwała wchodzi w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniµ«Ë ¼± ³ ɱ» &¼ ܱ ²± -µ»¹±ò É ½»» ±¼² ½ ½ Rady Miejskiej Wrocławia Ö ½»µ Ñ--± -µ ïé

18

19 Zał ½ ² µ Ò î do uchwały Nr X/210/07 Rady Miejskiej Wrocławia ¼² ïì ½» ½ îððé ò Í» ¼»²» ¹±¼²± ½ ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± «-»² ³ Í «¼ «³ ««²µ± µ» «²µ' ¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± Wrocławia Í» ¼ - ¹±¼²± ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu «-»² ³ Í «¼ «³ ««²µ± µ» «²µ' ¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± Wrocławia (uchwała Nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r.). ïè

20 Zał ½ ² µ Ò í do uchwały Nr X/210/07 Rady Miejskiej Wrocławia ¼² ïì ½» ½ îððé ò α ¹² ½» ± ± ±¾» ±»² «¹ ¼± ±»µ «²«Ü± ±»µ «³» ½±»¹± ²«¹± ±¼ ± ²»»²²»¹± ¼ ½ ½ zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu wpłyn ła jedna uwaga, która została uwzgl ¼² ±² Æ dzeniem Nr 965/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 ³ îððé ò ïç

21 Zał ½ ² µ Ò ì do uchwały Nr X/210/07 Rady Miejskiej Wrocławia ¼² ïì ½» ½ îððé ò α - ¹² ½» ± - ±-±¾»» ½ ô - ² ½ ²»ô ²»- ½ µ»-«²º - «µ ½ ² ½ ²» ô µ '» ²» ¼± ¼ własnych gminy, ± - ¼ ½ ½ º ² ²-± ² ô ¹±¼²»» - ³ ± º ² ²- ½ «¾ ½ ² ½ ²»- ½» µ»-«²º - «µ ½ ² ½ ²» ô µ '» ²» ¼± ¼ własnych ¹³ ² ¾ ¼ º ² ²-± ²» ¾«¼» «¹³ ² ô ³» ±¼µ' ± -µ ² ½ º«²¼«- ˲ Û«±» -µ» ô µ»» ±¼µ'» ² ² ½ ò îð

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³ Õ±³«² µ ¼»µ ± ÝÕÛ»» ³ ²- ¼ ²«ô»¹ ³ ²«¹ ³² ²»¹±ô»¹ ³ ²«³ «²»¹±»¹ ³ ²«±» ¼ ½»¹± µ º µ ½» ±¼±» îðïî ò Ò ±¼» y íí «ò ï îô y ìé «ò íô y ìç «ò ïô y êï «ò îô y ïðî «ò ìô y ïðí «ò ïô y ïïí «ò ï î y ïìê «ò ë α

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic ÑÎÙßÒ ÆßÝÖß ÎËÝØË ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÑÆÒßÕÑÉßÒ Û ËÔ ÝÇ Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic» ±²» Ý ± ² ± Ó±² «µ

Bardziej szczegółowo

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ²

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ² Þò Þ ² ² ½ ² øµ ² ½ ¼» ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ². Janusz Głuszek Í ¼ ½ æ Ò «òæ îðïíñèçô îëíðñçìô ÜÑ ñ Íñðïéèñðï ² ò Û«¹»² «Õ± ½ µ Ò «òæ îíìïñçîô ÜÑ ñþññðïéîñðï Ó»½ îððç ò Í» ½ 1. Strona tytułowa. îò Í» ½ ò

Bardziej szczegółowo

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ²

- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ² ïïð ÒÚÑÎÓßÝÖß ¼± ½ ½ ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ѿ»µ æ Þ«¼± «½ Ý ± ² ± «½ Ó±² «µ Õ± ²» ² ¼ Ѽ Õ± ² ² ¼ Ѽ «ò Ý ± ²

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak Zespół projektowy ß ½»µ «³¹ ² ò ½ ò ß²² Ö-»º± ½ «ò ² îîñæðñ ßñÑÕÕñîððé Þ ²»»µ±³«² µ ½ ² ³¹ ². Mariusz Łyczak «ò ² ððêêñçêñë Þ ² a»»µ±³«² µ ½ ² tech. Marian Łyczak «ò ² ððéìñçêñë ÐÎÑÖÛÕÌ ÞËÜÑÉÔßÒÇ œþëüñéß

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

studni przedstawia Zał. nr 2

studni przedstawia Zał. nr 2 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòî±¼ ô µ ««± ²»»¼ ½ ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï îòð±» ½ ² ²» «½ ±³± ½ ô ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± ± ¼± ½ ½ ± ± -¾ ½ µ± ² ô ±µ ½» ± ²² ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 października 2010 r. UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Perkusyjnej we Wrocławiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR VII/86/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 12 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR VII/86/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 12 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR VII/86/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXIV/1148/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXIV/1148/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXIV/1148/09 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Strachowice-Rdestowa

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B.01. FUNDAMENTY 1.1. Roboty ziemne 1.1.1. Właściwości stosowanych materiałów Do wykonywania nasypów i zasypów: żwir, pospółka, piasek średni lub drobny oraz grunt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r. Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karmelkowej i Giełdowej we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji ze względu na brak potrzeby wyznaczania

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji ze względu na brak potrzeby wyznaczania UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXIX/1007/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy w rejonie Trasy Przemysłowej we Wrocławiu Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 3277 UCHWAŁA NR XIII/251/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r.

Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 3277 UCHWAŁA NR XIII/251/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r. Poz. 3277 UCHWAŁA NR XIII/251/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1495/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1495/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 2640 UCHWAŁA NR LVIII/1495/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXIX/1006/08

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXIX/1006/08 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXIX/1006/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nyskiej we Wrocławiu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïò ÉÍÌ Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòïò л¼³ ± µ»»½ º µ ½ òòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/48/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piławskiej, Strońskiej i Niemczańskiej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ą Ą Ł Ł Ń Ą Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ą Ę Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ą Ą Ł Ą Ą Ą Ę ĄĘ Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ę Ó Ł Ą Ę Ą Ł Ę Ę Ą Ą Ź Ł Ń Ń Ą Ó Ż Ą ĄĘ Ę Ą Ą Ą Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ł Ę Ó Ł Ł Ł Ę

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/738/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 października 2012 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/738/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 4253 UCHWAŁA NR XXXII/738/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł Ł Ą Ą Ą ź Ł Ę Ń ź ć ć ź ź Ę Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł ź ć Ń ź Ą Ó Ę Ę ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ę Ę ć Ą ć Ą Ł ć Ą ć ć Ń Ń Ń ź ć Ń Ł Ń Ń ź ć ć ć Ę ć Ń ć Ł ć Ń ć ź ź Ę ć Ś ź ć Ą Ę ć Ą ć Ź Ń ź ć ź Ż ć Ł ć Ń ć ź Ą ź Ł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Poz. 380 UCHWAŁA NR XVII/330/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Poz. 380 UCHWAŁA NR XVII/330/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Poz. 380 UCHWAŁA NR XVII/330/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ś Ś Ś Ę ĘĄ Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ś Ę ź Ź Ż Ę Ś ć Ł Ę Ł Ś Ł Ł ź Ś Ś Ń Ł Ś Ą Ś Ł Ł Ż ć ć Ż Ś Ś Ł Ś Ś Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ś ć ć Ż Ż Ż Ż ć Ś Ż ć Ż Ż Ł Ą Ł Ń ź Ń Ń Ę Ń Ą Ń Ż Ż Ó Ż Ż ź ź Ź Ż Ż Ż Ś Ś Ż Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ć Ę Ę ż ŁĄ

Ć Ę Ę ż ŁĄ Ó Ń Ń Ń Ą Ę Ź ŚĘ Ś Ć Ę Ę ż ŁĄ ż Ą Ś Ą Ś ź ż ź Ś Ę Ę ź Ą Ę ż Ą ż ż ż Ą Ś ż ż ż ć ż ż ć ż ż ć ć ż ż Ą ż ż ż Ę Ę Ę ż Ś ż Ą Ę Ź Ą ż Ą Ę ż ż Ś ż ż ż ż Ł Ę ć ż Ś ż ż ż ż ż Ś Ę ż ż Ę Ę ż Ę ć ż ż ż Ś ż ż ć ż Ę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Karola Skibińskiego i Krakowskiej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź Ł Ę Ę Ć ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź ź ź ź ź Ę Ę Ł Ń Ł ź Ź ź ź ź Ą ź ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ą ź ź ź Ć ź ź Ę ź Ę ź Ę Ą Ę Ę Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ź Ć ź ź Ć ź Ę Ę Ł ź Ć ź Ą Ł Ć Ć Ę Ę Ę Ć Ł Ń ź ź Ę Ę Ł Ż ź Ć Ć Ż

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

ź ć

ź ć Ę Ą Ą Ł Ł Ą ź ć ć Ę Ź Ź Ź Ą Ę Ń Ł Ą Ć ŁĄ ŁĄ Ł Ę Ę Ć ć Ź Ź Ć Ć ć ć ć Ź ć ć ć Ź Ź Ć Ć Ź Ć Ą ć ć Ź ć Ć Ź Ć Ź Ź ć Ć Ć Ź Ł Ć Ź ć Ć Ć ć Ź ć Ę ć Ć Ć Ć Ć Ź Ć Ć Ź ć Ć Ć ć Ć Ł ć Ć Ć ć Ć Ć Ź ć ć Ć ć ć Ć Ą Ń ź Ć Ć

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/615/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/615/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2016 r. Poz. 4324 UCHWAŁA NR XXX/615/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ź

Ź ź Ź ć Ą Ź ź Ź Ę Ń Ż Ź ć ć ć Ź ć Ż ć ć Ł Ż Ź Ź ć ć ć Ż Ą Ź ć ć Ż Ź ć Ń Ż Ń Ć Ż Ż Ń ć ć Ż ć Ź Ż Ź Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ż ć ć Ż ć Ź Ę ć Ń ć Ź Ń Ź Ł ć Ż Ż Ż Ź Ż ć Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ę Ż Ę ć Ź Ź ć Ź Ń Ź Ż ć ź Ż Ń Ł Ł Ą ć

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/283/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 3 września 2015 r.

Wrocław, dnia 15 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/283/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 3 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2015 r. Poz. 3771 UCHWAŁA NR XV/283/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 3 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Ń Ą Ń Ń Ń

Ń Ą Ń Ń Ń ŁĄ Ń Ł ć ć ć Ę Ę Ą Ą Ę Ń Ą Ń Ń Ń Ń ć Ą Ź ć Ź ć Ź ć ź ź Ł Ą Ę ć ć Ę Ć Ć Ą ć Ć Ć Ł Ć Ź Ć Ą Ą Ą Ą ĄĄ Ć Ą Ą Ą ć Ć Ł Ć Ę Ć Ć Ę Ę Ć Ć Ę Ą Ć Ć Ń Ń Ć Ę Ć Ł Ć Ł Ą Ę Ź Ć Ł Ę Ł Ł Ł Ę Ę Ł Ę Ł Ć Ć Ą Ę Ł Ą Ć Ą Ź Ą Ę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 4 września 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 4 września 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 4 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Borowskiej i Działkowej we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2014 r. projekt opiniowanie/uzgadnianie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojanowskiej, Daktylowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XXV/567/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XXV/567/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XXV/567/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²«

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²« ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòéíì Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòï б¼ ½» ± ½± ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż

ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż Ą ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż Ł ę ę Ż ę Ż ę ę ę ż Ż ę ń ę ę ę ę Ą ń ę ę Ź ę ę ż ż ę ę Ż ę Ż ę Ź ę ę Ą ę Ń ę ę ż ż ę Ą ę ź Ż ę ę ę Ó ć ń ę ę Ł ę ć ę ż ę Ń ę Ż ż ę ę Ż ę ę Ż ę ę

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł Ś ĘĄ Ś Ł ż Ą ż ń ć ż ć Ś Ł Ł Ź Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł ż ć ż ć ń Ł ć Ó ć ć ć ż ć ć ć ć ć ż ć ż Ó ć ź ć Ś Ł Ł Ź Ś ć ć Ą ć Ó ż ć ż ż ć ć ż ć ń ż Ł ć ń ć ć ć ż ć ć Ś Ł Ł ż Ł ć Ę ż ć Ł ż Ń Ó ż ż ć ż ć

Bardziej szczegółowo

ĄĄ

ĄĄ Ń Ę Ą Ą ĄĄ Ś ĘĘ Ę Ę Ę Ś Ń Ń Ę Ę Ę Ń Ę Ą ź Ę Ś Ą ź ź Ę Ę Ń Ę Ę ź ź ź Ę Ń Ę Ą Ę ź ź Ń Ó Ó Ś Ę Ń Ń ź Ę Ą Ł ź Ą ź Ą Ę ź Ń Ą ź ź ź Ń ź ź ź ź Ą ź Ą Ę Ą ź Ą Ą Ś ź Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ń ź Ę ź Ę Ń Ł Ł Ń Ś ź Ń Ń Ę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 6563 UCHWAŁA NR L/1273/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 6563 UCHWAŁA NR L/1273/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 6563 UCHWAŁA NR L/1273/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę ą Ś ą ą ą ż ź Ź ó ż ą ń Ś ź ć ą ą ć ź ć ó ó ą ó ż ą ń ą Ę ą ę ż ń ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ź ń ęż ć ą ę ą ą Ń ó ż Ęć ę ą ż ż ń ż Ó ą ż ń ń ą ą ó ą Ę ęż ęż ęź Ś ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 3 września 2015 r. Projekt z dnia 14 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami:

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... /17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR... /17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. Projekt (598).1 Etap opiniowania UCHWAŁA NR... /17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 26 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 września 2016 r. Poz. 4330 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź

ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ł ć ć Ź Ź Ą ź Ż ć Ę Ż ć ć ć Ż Ź Ź Ź Ż Ż Ń ć ć Ń Ż Ź Ż Ź Ż ć Ó Ń Ż ć Ż ć Ę ć ć Ę Ż Ź Ż Ź Ź ć Ż Ź Ź Ź Ż ć Ź Ź Ź Ź Ź Ż Ż Ę Ż ć Ę Ę Ź ć Ż Ż ĘĄ Ź Ź ć Ż Ź Ą Ż Ść Ż Ę Ź Ż Ż Ż Ź Ż Ż ć ć ć ŻŻ ć ć ć ć Ę Ż ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/1227/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 24 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1227/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 24 września 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/1227/09 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnych części zespołów urbanistycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 9 lipca 2015 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ulicy Adama Mickiewicza 40 we Wrocławiu Na

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż Ł Ł ŁĄ Ł ż ż ź ż Ą ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż ń ń ż ć ć ż ć ć Ź ż ń ń ć Ę ż Ą Ę ż ń ć Ą Ą ż Ź ż ć ć ż ć ć ż ż ż ć ń ż ć ż ż ż Ę ć Ę Ł Ł ź ń Ź Ę ż ć Ą ń ć ż ź ż Ą Ź ń ż Ź Ą Ą ż ć ż ć ć Ą ż ć ć ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/1044/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/1044/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 3859 UCHWAŁA NR XLII/1044/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bardzkiej i Buforowej we Wrocławiu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę Ę Ń Ł ź ź Ż Ą Ł ć Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ą ź Ę Ż Ę Ż Ą Ń ć ź Ł ć Ń ć ź ć ć Ń ć Ż Ę Ę ć ć ć Ą Ę Ę ź ć ć Ż Ż Ę ĘĘ Ż ć Ą Ę ć ć ć Ę ć ź ć Ś ź Ę ć Ź ć Ę ć Ę ź ć Ż Ż Ż ć Ś Ę ć Ż Ż ź Ł Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo