WIELKOPOLSKIE XI KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 13 STYCZNIA 2014 R. ARKUSZ ZADAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKIE XI KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 13 STYCZNIA 2014 R. ARKUSZ ZADAŃ"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE XI KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 13 STYCZNIA 2014 R. ARKUSZ ZADAŃ 1. Sprawdź, czy otrzymany arkusz z zadaniami zawiera 8 stron. 2. Masz 90 minut na rozwiązanie zadań i przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 3. W każdym zadaniu zaznacz tylko jedną odpowiedź. Otrzymasz 0 punktów za zadanie, jeśli wskażesz w nim więcej niż jedną odpowiedź (bez względu na jakiekolwiek wątpliwości). 4. Ocenie podlega tylko karta odpowiedzi. 5. Prawidłową odpowiedź zaznacz poprzez dokładne zamalowanie kratki wg wzoru: np. gdy wybrałeś A: 1. A B C D 6. Otrzymujesz dwie karty odpowiedzi: 1 i 2 (zapasową). Odpowiedzi zaznaczaj na karcie Jeśli się pomylisz, przenieś wszystkie odpowiedzi na kartę 2 (zapasową). Kartę 1 przekreśl tylko wtedy nie będzie ona brana pod uwagę podczas oceny. 8. Uwaga! Poprawianie odpowiedzi na tej samej karcie jest zabronione i będzie skutkowało przyznaniem za zadanie 0 punktów. 9. Jeśli masz pytanie, podnieś rękę i poczekaj, aż organizator udzieli ci głosu. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. O ile nie jest powiedziane inaczej, podane polecenia dotyczą Polski. Zadanie 1. (0-1) Anna Kowalska zarabia mniej niż jej koledzy o tym samym stażu pracy zatrudnieni na tym samym stanowisku. W której grupie praw określonych w Konstytucji RP znajduje się zapis, na który pani Anna mogłaby się powołać w rozmowie ze swoim szefem w sprawie wyrównania wynagrodzeń? A. Zasady ogólne B. Wolności i prawa osobiste C. Wolności i prawa polityczne D. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne Zadanie 2. (0-1) Zmiana przepisów rozdziałów I, II i XII Konstytucji jest trudniejsza niż zmiana przepisów zawartych w innych rozdziałach ustawy zasadniczej. Wskaż formułę demokracji, dla której takie rozwiązanie jest charakterystyczne. A. liberalna B. wyborcza C. bezpośrednia D. przedstawicielska Zadanie 3. (0-1) Demokracja ludowa to ustrój, który funkcjonował w krajach satelickich ZSRR, w tym Polsce m.in. w latach Wskaż charakterystyczną cechę tego ustroju. A. brak formalnej ochrony praw obywatelskich B. faktyczna i formalna ochrona praw mniejszości C. formalne sprawowanie władzy przez wojskowych D. faktyczny brak możliwości zmiany władzy mimo przeprowadzania wyborów powszechnych Strona 1 z 8

2 Zadanie 4. (0-1) 9 października 2013 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej. Wskaż organ, który przedłożył Sejmowi projekt tej ustawy. A. rząd B. Prezydent RP C. kluby PO i PSL D. nie wiadomo, gdyż inicjatywa ustawodawcza przysługuje wielu organom Zadanie 5. (0-1) Wskaż posłów na Sejm VII kadencji, którzy są liderami opozycji parlamentarnej Źródło: Sejm RP, dostęp z dn A. 1, 2 B. 1, 4 C. 1, 2, 4 D. 2, 3, 4 Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wykonaj zadania 6-7. Co to jest budżet partycypacyjny? Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, z dn r. Zadanie 6. (0-1) Jakie rodzaje podmiotów mogą otrzymać pieniądze w ramach budżetu partycypacyjnego? A. samorządy terytorialne B. organizacje pozarządowe C. odpowiedzi A i B są poprawne Zadanie 7. (0-1) Przejawem jakiej zasady ustrojowej jest tworzenie przez samorządy budżetów partycypacyjnych? A. decentralizacji C. pomocniczości B. samorządności D. społeczeństwa obywatelskiego Zadanie 8. (0-1) Która z poniższych czynności jest jedną z części drugiego czytania projektu ustawy? A. głosowanie poprawek B. głosowanie całej ustawy C. zgłaszanie poprawek na plenum Sejmu D. zgłaszanie poprawek na posiedzeniu komisji Zadanie 9. (0-1) W jakiej sytuacji Prezydent RP może (ale nie musi) zarządzić skrócenie kadencji parlamentu? A. gdy Sejm przyjmie ustawę niezgodną z Konstytucją B. gdy Sejm w trzecim kroku nie udzieli Radzie Ministrów wotum zaufania C. gdy rząd nie przedstawi projektu ustawy budżetowej w konstytucyjnym terminie D. gdy parlament w procesie legislacyjnym trzykrotnie odrzuci projekt zmian w Konstytucji Strona 2 z 8

3 Zadanie 10. (0-1) Czy podczas opisanego głosowania został wybrany Prezydent RP? Jeśli tak, wskaż, kto nim został. Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 20 czerwca Kandydat Procent głosów Kandydat Procent głosów Jurek Marek 1,06% Morawiecki Kornel Andrzej 0,13% Kaczyński Jarosław Aleksander 36,46% Napieralski Grzegorz Bernard 13,68% Komorowski Bronisław Maria 41,54% Olechowski Andrzej Marian 1,44% Korwin-Mikke Janusz Ryszard 2,48% Pawlak Waldemar 1,75% Lepper Andrzej Zbigniew 1,28% Ziętek Bogusław Zbigniew 0,18% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, dostęp z dn A. tak, Jarosław Kaczyński B. tak, Grzegorz Napieralski C. tak, Bronisław Komorowski D. nie Zadanie 11. (0-1) Po jakim czasie od przekazania osoby zatrzymanej do dyspozycji sądu należy ją zwolnić, jeżeli nie zostanie jej doręczone postanowienie sądu o tymczasowym zatrzymaniu? A. 24 godziny B. 36 godzin C. 48 godzin D. 72 godziny Zadanie 12. (0-1) Wskaż przykład sprawy, której rozpatrzenie jest zadaniem sądu powszechnego. A. stwierdzenie odpowiedzialności żołnierzy za śmierć cywilów w Afganistanie B. przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem wujkowi osieroconego małoletniego C. złożenie odwołania od decyzji urzędnika o odmowie wydania pozwolenia na budowę D. stwierdzenie odpowiedzialności karnej Prezydenta RP za przestępstwo popełnione w trakcie sprawowania urzędu Zapoznaj się z wykresem, a następnie wykonaj zadania Na osi poziomej odmierzono Wskaźnik demokracji opracowany przez The Economist Intelligence Unit. Wskaźnik demokracji jest zbudowany w oparciu o następujące kryteria: proces wyborczy i pluralizm polityczny, swobody obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycypacja polityczna oraz kultura polityczna. Jego wartości mają następującą interpretację: 0-3,9 autorytaryzm; 4-5,9 system hybrydowy; 6-7,9 demokracja wadliwa; 8-10 demokracja pełna. Opracowanie własne na podstawie zbiorów danych zgromadzonych w Knoema.com: Human Development Report , Democracy index Dostęp z dn Strona 3 z 8

4 Zadanie 13. (0-1) Dokończ zdanie. Spośród komponentów Wskaźnika demokracji, najmniejszy związek z rozwojem gospodarczym i społecznym wykazuje Sposób przebiegu wyborów i pluralizm polityczny. Na podstawie powyższej, wykresu i zawartych w źródłach do etapu rejonowego można przypuszczać, że A. sama formalna zmiana ustroju na demokratyczny wystarczy do poprawy standardu życia. B. wprowadzenie uczciwych wyborów jest niezbędne, choć niewystarczające do zwiększenia poziomu bogactwa. C. zwiększenie poziomu bogactwa jest spowodowane przede wszystkim wzrostem nakładów (np. pracy, kapitału) i postępem technologicznym. Zadanie 14. (0-1) Czy rozwój gospodarczy i społeczny państwa co do zasady idą w parze (tzn. są pozytywnie skorelowane)? A. tak B. nie C. wykres nie pozwala odpowiedzieć na to pytanie Zadanie 15. (0-1) W Republice Południowej Afryki (RPA) DNB per capita wynosi 9594 $, HDI wynosi 0,63, a Wskaźnik demokracji: 7,79. To czyni RPA 70. państwem na świecie pod względem bogactwa i 105. państwem pod względem HDI, co jest jedną z największych różnic pozycji spośród wszystkich uwzględnionych państw. Jakie zjawisko mogło bezpośrednio spowodować powyższą sytuację? A. wysokie bezrobocie (w 2012 r. stopa bezrobocia wynosiła niecałe 25%) B. wczesna śmiertelność związana z epidemią HIV/AIDS (w 2011 r. zakażonych wirusem HIV było ok. 17% populacji) C. porównywalna z innymi państwami na tym poziomie DNB liczba lat spędzonych w szkole (w 2009 r. wynosiła 8,5 roku) D. wszystkie odpowiedzi są poprawne Zadanie 16. (0-1) Który z poniższych czynników zdaniem Niall'a Fergusona jest jedną z przyczyn wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego Zachodu? A. pojawienie się kultury konsumpcji B. eksploatowanie posiadłości kolonialnych C. obowiązywanie ustroju demokratycznego D. funkcjonowanie chrześcijańskiej wspólnoty religijnej Zadanie 17. (0-1) Różne podmioty szacują, że po wstąpieniu Polski do UE od 0,5 do 2 milionów Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Jakie skutki dla Polski wywołał wyjazd tych osób? A. Ze względu na nieodwracalny charakter migracji, Polski system emerytalny będzie mniej obciążony w przyszłości. B. Pogorszyła się struktura demograficzna ludności w Polsce: osoby wyjeżdżające były w większości w wieku produkcyjnym. C. Spadło bezrobocie i wzrosła liczba miejsc pracy: z niecałych 14 mln miejsc pracy w 2004 r. do ponad 15 mln w 2012 r. dane GUS. D. Wzrosła liczba emerytów: w 2002 r. było w Polsce mniej niż 6 mln osób w wieku poprodukcyjnym, a w 2011 r. było to ok. 6,5 mln osób dane GUS. Zadanie 18. (0-1) Biorąc pod uwagę poziom nierówności, w którym z poniższych państw należy się spodziewać najwyższego stopnia ruchliwości społecznej? A. Dania B. Singapur C. Wielka Brytania D. Stany Zjednoczone Strona 4 z 8

5 Zadanie 19. (0-1) Czy poniższe zdanie jest prawdziwe? Ruchliwość społeczna określa, na ile społeczeństwo jest otwarte, a na ile zamknięte. A. tak B. nie Zapoznaj się z warunkami produkcji, a następnie wykonaj zadania Podane dane nie są oparte na rzeczywistej sytuacji gospodarczej. Stany Zjednoczone i Chiny mogą produkować tylko samochody i/lub telefony komórkowe. Nakłady pracy potrzebne do produkcji każdego z dóbr w każdym kraju przedstawia tabela. Chiny Stany Zjednoczone (USA) samochody 300 h 150 h telefony komórkowe 25 h 15 h Całkowite koszty pracy wynoszą w USA 42 $/h, w Chinach 10 $/h. Zadanie 20. (0-1) Czy któryś kraj ma przewagę absolutną? Jeśli tak, wskaż go. A. tak, USA B. tak, Chiny C. tak, oba państwa D. nie Zadanie 21. (0-1) Wskaż kraj, który będzie się specjalizował w produkcji samochodów (S) i telefonów (T). A. S: USA, T: USA B. S: USA, T: Chiny C. S: Chiny, T: USA D. S: Chiny, T: Chiny Zadanie 22. (0-1) Które z państw odniesie korzyści z handlu samochodami i telefonami komórkowymi? A. tylko USA B. tylko Chiny C. oba państwa D. żadne z państw Zadanie 23. (0-1) Rząd USA postanowił wesprzeć krajowych producentów telefonów poprzez ulgę podatkową. W jej efekcie całkowite koszty pracy przy produkcji telefonów w USA zmalały do 30$/h. Jak ta zmiana wpłynie na amerykańskich producentów samochodów? A. Nie wpłynie, ponieważ USA zachowają przewagę absolutną. B. Stopień ich przewagi komparatywnej powiększy się, co pozwoli im na rozwój. C. Stracą przewagę komparatywną, przez co będą musieli zamknąć swoje zakłady. D. Nie wpłynie, ponieważ USA zachowają przewagę komparatywną w produkcji samochodów. Zadanie 24. (0-1) W rzeczywistości Chińczycy nie zarabiają w dolarach, tylko w juanach. Chińczycy prowadzą politykę niskiego kursu, tzn. utrzymują kurs juana wobec dolara na niższym poziomie niż rynkowy. Jak taka polityka wpływa na wymianę handlową Chin? A. Zwiększa import, gdyż ceny zagranicznych produktów są w Chinach niższe. B. Zwiększa eksport, gdyż ceny zagranicznych produktów są w Chinach wyższe. C. Zwiększa eksport, gdyż pozwala chińskim producentom stosować niższe ceny za granicą. D. Zwiększa import, gdyż zmusza chińskich producentów do stosowania wyższych cen za granicą. Zadanie 25. (0-1) Wykonując które z poniższych działań, poprawisz sytuację obecnych pracowników w krajach globalnego Południa i przyczynisz się do przyszłego rozwoju ich państw? A. kupowanie produktów lokalnych B. konsumowanie zgodnie z zasadą 3R (reduce, reuse, recycle) C. kupowanie produktów firm wspierających organizacje udzielające pomocy humanitarnej D. kupowanie wyrobów firm międzynarodowych wymagających od swoich kontrahentów przestrzegania praw pracowniczych Strona 5 z 8

6 Zapoznaj się z plakatem i mapą, a następnie wykonaj zadania Źródło plakatu: Kampaniespoleczne.pl, z dn Mapa opracowana na podstawie Wikimedia Commons, z dn Zadanie 26. (0-1) Wskaż, czego przykładem jest przedstawione na plakacie działanie realizowane przez Polską Akcję Humanitarną i Cisowiankę. A. PAH: pomoc rozwojowa, Cisowianka: marketing społeczny B. PAH: pomoc humanitarna, Cisowianka: marketing społeczny C. PAH: pomoc rozwojowa, Cisowianka: społeczna odpowiedzialność biznesu D. PAH: pomoc humanitarna, Cisowianka: społeczna odpowiedzialność biznesu Zadanie 27. (0-1) Wbrew stereotypom, Afryka nie jest tylko czarnym lądem. Afryka Północna jest zamieszkana w dużej części przez ludność pochodzenia arabskiego, podczas gdy południowa część Afryki ma przewagę ludności czarnoskórej. Na styku tych dwóch grup dochodzi do konfliktów. Jednym z nich jest konflikt w Sudanie, którego efektem jest powstanie dwóch państw: Sudanu (ze stolicą w Chartumie) i Sudanu Południowego. Którymi literami są oznaczone wymienione państwa? A. Sudan: A, Sudan Południowy: C B. Sudan: B, Sudan Południowy: D C. Sudan: C, Sudan Południowy: E D. Sudan: D, Sudan Południowy: F Zadanie 28. (0-1) Abyei to region leżący na granicy Sudanu i Sudanu Południowego, na którego terenie przebywa czarnoskóre plemię Dinka i arabskie plemię Misserija. Pod koniec października 2013 odbyło się w nim referendum, w którym mieszkańcy decydowali, czy chcą przyłączyć się do Sudanu Południowego. Zwolennikami przyłączenia było plemię Dinka, przeciwnikami było plemię Misserija. Wskaż przyczyny konfliktu między tymi plemionami wymienione w audycji Raport o stanie świata z dn A. dostęp do wody i ropy naftowej B. kwestie etniczne i dostęp do wody C. kwestie etniczne i dostęp do ropy naftowej D. wszystkie odpowiedzi są poprawne Zadanie 29. (0-1) Symbolem walki z którym zjawiskiem był Nelson Mandela? A. ludobójstwo ludności Tutsi przez ludność Hutu B. ograniczanie praw ludności czarnoskórej przez białoskórą C. katastrofa humanitarna w Sudanie będąca skutkiem konfliktu ludności arabskiej i czarnoskórej Strona 6 z 8

7 Zadanie 30. (0-1) Ułóż podane zjawiska w kolejności wyjaśniającej związek przyczynowo-skutkowy między: pisaniem listów przez obywateli do przywódców państw a zwiększeniem poziomu respektowania praw człowieka w tych państwach. 1) uczestnictwo w maratonie pisania listów organizowanym przez Amnesty International 2) międzynarodowa presja na rząd kraju niedemokratycznego 3) uwolnienie więźnia politycznego 4) duża liczba listów 5) zainteresowanie sprawą mediów 6) zwiększenie poziomu respektowania praw człowieka A. 1, 4, 2, 3, 5, 6 B. 1, 4, 5, 2, 3, 6 C. 1, 5, 4, 2, 3, 6 D. 1, 5, 4, 3, 2, 6 Zadanie 31. (0-1) Jakim rodzajem kredytu jest mikrokredyt? A. obrotowym B. lombardowym C. inwestycyjnym D. konsumpcyjnym Zapoznaj się z wykresem, a następnie wykonaj zadania Wykres przedstawia cenę opakowania 10 jajek podaną w złotych. Źródło: z dn Zadanie 32. (0-1) Zgodnie z danymi GUS statystyczny Polak spożył 172 jajka w 2011 r. i 140 jajek w 2012 r. Czy zmiana średnich cen przedstawiona na wykresie mogła być przyczyną spadku spożycia jajek? A. tak B. nie C. nie wiadomo Zadanie 33. (0-1) Jakie zjawisko było obserwowane na rynku jajek w okresie między majem 2012 a sierpniem 2013? A. inflacja B. deflacja C. stabilizacja cen Zadanie 34. (0-1) Poziom inflacji w Polsce między a wyniósł ok. 7% (dane GUS). Jak w tym czasie zmienił się koszt alternatywny jajka? A. wzrósł B. spadł C. nie zmienił się Zadanie 35. (0-1) Jakim rodzajem samorządu jest Krajowa Rada Drobiarstwa, zrzeszająca producentów drobiu i jaj? A. zawodowym B. gospodarczym C. terytorialnym Strona 7 z 8

8 Zadanie 36. (0-1) Jan postanowił zainwestować, wykupując 1000 zł zadłużenia państwa i licząc na zysk w postaci odsetek od tej kwoty. W jaki instrument zainwestował Jan? A. w akcje B. w lokatę C. w obligacje D. w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Zadanie 37. (0-1) Jak wpłynie planowane umorzenie obligacji posiadanych przez OFE na polski dług publiczny (tzw. dług jawny) i tzw. dług ukryty, czyli ustawowe zobowiązania państwa do przyszłych wydatków (Aleksander Łaszek, FOR; dług jawny nie jest częścią długu ukrytego)? A. nie zmieni długu jawnego ani ukrytego B. zmniejszy dług jawny i zwiększy ukryty C. zmniejszy dług jawny i nie zmieni ukrytego D. nie zmieni długu jawnego i zwiększy ukryty Zadanie 38. (0-1) Uczestnikiem jakiego rynku jesteś, kiedy zakładasz półroczną lokatę w banku? A. pieniężnego B. walutowego C. kapitałowego Zadanie 39. (0-1) Anna jest listonoszką zatrudnioną w Poczcie Polskiej. Do której strony rynku pracy należy Anna? A. strony podażowej Anna zapewnia podaż pracy. B. strony popytowej Anna zapewnia popyt na pracę. Zadanie 40. (0-1) Ile wynosi minimalny okres trwania gwarancji producenta, którą jest objęty produkt? A. 0 dni (nie ma wymogów dot. minimalnego czasu trwania) B. 10 dni C. 1 rok D. 2 lata Już dziś o znajdziesz zadania II etapu KWOiE wraz z odpowiedziami na stronie Międzyszkolnych Klubów Olimpijskich na Facebooku. Zapraszamy na facebook.pl/ceo.mkol. III ETAP Podczas finału Twoim zadaniem będzie m.in. zespołowe rozwiązanie zadania z przedsiębiorczości. Skompletuj swój zespół jak najszybciej. Możesz wykorzystać stronę facebook.pl/ceo.mkol. Czy wiesz czym jest metoda szablonu modelu biznesowego? Jeśli nie, zapoznaj się z nagraniami kursu How to build a startup. Jest to źródło niezbędne do wykonania zadania zespołowego. Strona 8 z 8

9 KLUCZ ODPOWIEDZI Zad. Odp. Umiejętność Zagadnienie Oparcie w źródle 1 A 2 A przejawów 3 D interpretowanie 4 A 5 A selekcjonowanie 6 C wnioskowanie 7 C 8 C 9 C obowiązująca Konstytucja RP, prawa i obowiązki obywatelskie Konstytucja RP, art powtórzenie etapu szkolnego: demokracja (historia w Polsce i na świecie, rodzaje i ich cechy) KOSS cz. 1., s KOSS cz. 2., s powtórzenie etapu szkolnego: różne rodzaje państwa wraz z przykładami państw (ustrój polityczny, system partyjny, system rządów), Solidarność (przyczyny powstania, charakter ruchu, działalność w latach ) KOSS cz. 1., s organy władzy ustawodawczej: zadania, kompetencje organy władzy ustawodawczej: skład; powtórzenie etapu szkolnego: partie polityczne (doktryny polityczne, przykłady w Polsce) powtórzenie etapu szkolnego: podmioty działające w sferze publicznej (zadania, formy działania, przykłady) KOSS cz. 2., s Konstytucja RP, art Przekazy medialne. Materiał źródłowy. przejawów zasady ustrojowe i przejawy ich realizacji KOSS cz. 2., s. 7. źródła prawa i procedury ich przyjmowania KOSS cz. 2., s. 32. organy władzy ustawodawczej, wykonawczej: zadania, kompetencje, przypadki zakończenia sprawowania funkcji, odpowiedzialność KOSS cz. 2., s. 35. Konstytucja RP, art. 155, D wnioskowanie organy władzy wykonawczej: zasady wyboru Konstytucja RP, art A 12 B 13 C 14 A 15 B 16 A 17 B 18 A 19 A prawa i obowiązki obywatelskie Konstytucja RP, art. 41. przykładów zależności organy władzy sądowniczej: zadania, kompetencje, skład i cechy członków, sposoby działania poziom rozwoju państw KOSS cz. 2., s Konstytucja, art. 175, 177. Materiał źródłowy. NBPortal, Skąd się bierze wzrost gospodarczy, slajd 11. odczytywanie podanych rodzaje rozwoju: gospodarczy, społeczny Materiał źródłowy. przyczyn pomiar rozwoju społecznego: HDI Tok FM, Nowy raport o HDI. skutków zależności przyczyny zróżnicowanego poziomu rozwoju na świecie skutki migracji dla państw pochodzenia nierówności wewnątrz społeczeństw TED, 6 killer apps of prosperity, Niall Ferguson, 8:50. Przekazy medialne. NBPortal, Migracje zarobkowe. TED, How economic inequality harms societies, Richard Wilkinson. powtórzenie etapu szkolnego: społeczeństwo otwarte i zamknięte KOSS cz. 1., s. 70. Strona 9 z 10

10 Zad. Odp. Umiejętność Zagadnienie Oparcie w źródle 20 B 21 B 22 C 23 C wykonywanie obliczeń wykonywanie obliczeń skutków wykonywanie obliczeń 24 C wnioskowanie 25 D przykładów teoria przewag komparatywnych teoria przewag komparatywnych skutki handlu obecne i przyszłe, pozytywne i negatywne skutki dla państw rozwiniętych i rozwijających się teoria przewag komparatywnych sposoby wpływu stóp procentowych na gospodarkę (Mechanizm Transmisji Monetarnej): kurs walutowy świadoma konsumpcja 26 A uogólnianie współpraca rozwojowa 27 D 28 B 29 B 30 B porządkowanie 31 C uogólnianie mikrokredyty 32 A interpretowanie 33 B interpretowanie inflacja i jej pomiar powtórzenie etapu szkolnego: mapa polityczna świata współczesne konflikty między- i wewnątrzpaństwowe: przyczyny współczesne konflikty między- i wewnątrzpaństwowe oraz łamanie praw człowieka: opis zjawiska (miejsca występowania, zaangażowane strony, kluczowe wydarzenia) sposoby niwelowania problemu konfliktów, terroryzmu i łamania praw człowieka mechanizmy gospodarcze: niewidzialna ręka rynku (zasada działania, zawodność) Khan Academy, Comparative advantage and gains from trade. Khan Academy, Comparative advantage and gains from trade. Khan Academy, Comparative advantage and gains from trade. Khan Academy, Comparative advantage and gains from trade. NBPortal, Stopy procentowe a inflacja, slajd 9. Etyka w biznesie międzynarodowym, Anna Paluszek, s. 2. KOSS cz. 2., s. 98. Tok FM, CSR w Polsce. Mapa polityczna świata. Raport o stanie świata z dn Raport o stanie świata z dn Polecenie. KOSS cz. 2., s. 139., Mikrokredyt polityczny, Adam Leszczyński. NBPortal, Gospodarka rynkowa, slajd 1-2. NBPortal, Pomiar inflacji i wskaźniki rynku pracy, slajd B interpretowanie koszt alternatywny Pierwszy milion, slajd B uogólnianie powtórzenie etapu szkolnego: samorządy nieterytorialne (rodzaje, rola, przykłady) KOSS cz. 1., s C nazywanie obligacje KOSS cz. 2., s B skutków finanse publiczne (deficyt, dług, kryzys) Polecenie. 38 A uogólnianie podział rynku finansowego 39 A nazywanie rynek pracy 40 A NBPortal, Rynek walutowy bez tajemnic, slajd 2. KOSS cz. 2., s NBPortal, Pomiar inflacji i wskaźniki rynku pracy, slajd 11. prawa konsumenta (gwarancja, zgodność towaru z umową, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, obowiązki sprzedawcy) KOSS cz. 2., s Strona 10 z 10

1. A B C D. 3) przestrzeganie prawa 4) nauka do 18 roku życia

1. A B C D. 3) przestrzeganie prawa 4) nauka do 18 roku życia WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE X KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 8 STYCZNIA 2013 R. ARKUSZ ZADAŃ 1. Sprawdź, czy otrzymany arkusz z zadaniami zawiera 6 stron. 2. Masz 75 minut na

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka

Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka Ekonomia Pomocnik Olimpijczyka Gospodarka 1. Dlaczego nie można mieć wszystkiego? a) ekonomia to: inaczej gospodarka lub nauka o racjonalnym gospodarowaniu, o prawach rządzących gospodarką; ekonomia jako

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I. Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program do wiedzy o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Wymagania programowe z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Środki dydaktyczne. Lekcja - podręcznik organizacyjna - zeszyt 2. Ja, czyli kto? 6 (w tym: tekst źródłowy, s. 9) - encyklopedie 3.

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. Dziś i jutro część I

Klasa 3. Dziś i jutro część I Temat lekcji 1. Zalety i wady demokracji 2. Społeczeństwo obywatelskie 3. Organizacje pozarządowe Zagadnienia - zalety i wady demokracji - demokracja większościowa i konstytucyjna - dobro państwa a dobro

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział VII USRTÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE

Bardziej szczegółowo

I. Człowiek i społeczeństwo

I. Człowiek i społeczeństwo I. Człowiek i społeczeństwo Temat 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności 2. Człowiek wśród innych co wyróżnia nas od innych, potrzeby człowieka. człowiek jako istota społeczna,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum ElŜbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne załoŝenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, Wymagania podstawowe materiał nauczania Rozdział I: Ja i moje

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

Marta Agnieszka Kroczek

Marta Agnieszka Kroczek Marta Agnieszka Kroczek Preferencje i poziom wiedzy polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczące korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

Informator o egzaminie eksternistycznym PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.3 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Integracja w Europie. 3. Jak funkcjonuje Unia Europejska.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 26).

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY I Podstawy prawne PSO. Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla przedsiębiorstwa Holon Globe Sp. z.o.o. opracowany przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z.o.o. w Gdańsku www.bdi.info.pl 1 Plan Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Szkół w Somoninie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zespół Szkół w Somoninie Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA IIIA, IIIB i IIIC ROK SZKOLNY 2013/2014 Wymagania edukacyjne opracował Adam Mejer w oparciu o nową podstawę programową z przedmiotu wiedza

Bardziej szczegółowo