WIELKOPOLSKIE XI KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 13 STYCZNIA 2014 R. ARKUSZ ZADAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKIE XI KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 13 STYCZNIA 2014 R. ARKUSZ ZADAŃ"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE XI KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP REJONOWY, 13 STYCZNIA 2014 R. ARKUSZ ZADAŃ 1. Sprawdź, czy otrzymany arkusz z zadaniami zawiera 8 stron. 2. Masz 90 minut na rozwiązanie zadań i przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 3. W każdym zadaniu zaznacz tylko jedną odpowiedź. Otrzymasz 0 punktów za zadanie, jeśli wskażesz w nim więcej niż jedną odpowiedź (bez względu na jakiekolwiek wątpliwości). 4. Ocenie podlega tylko karta odpowiedzi. 5. Prawidłową odpowiedź zaznacz poprzez dokładne zamalowanie kratki wg wzoru: np. gdy wybrałeś A: 1. A B C D 6. Otrzymujesz dwie karty odpowiedzi: 1 i 2 (zapasową). Odpowiedzi zaznaczaj na karcie Jeśli się pomylisz, przenieś wszystkie odpowiedzi na kartę 2 (zapasową). Kartę 1 przekreśl tylko wtedy nie będzie ona brana pod uwagę podczas oceny. 8. Uwaga! Poprawianie odpowiedzi na tej samej karcie jest zabronione i będzie skutkowało przyznaniem za zadanie 0 punktów. 9. Jeśli masz pytanie, podnieś rękę i poczekaj, aż organizator udzieli ci głosu. Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź. O ile nie jest powiedziane inaczej, podane polecenia dotyczą Polski. Zadanie 1. (0-1) Anna Kowalska zarabia mniej niż jej koledzy o tym samym stażu pracy zatrudnieni na tym samym stanowisku. W której grupie praw określonych w Konstytucji RP znajduje się zapis, na który pani Anna mogłaby się powołać w rozmowie ze swoim szefem w sprawie wyrównania wynagrodzeń? A. Zasady ogólne B. Wolności i prawa osobiste C. Wolności i prawa polityczne D. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne Zadanie 2. (0-1) Zmiana przepisów rozdziałów I, II i XII Konstytucji jest trudniejsza niż zmiana przepisów zawartych w innych rozdziałach ustawy zasadniczej. Wskaż formułę demokracji, dla której takie rozwiązanie jest charakterystyczne. A. liberalna B. wyborcza C. bezpośrednia D. przedstawicielska Zadanie 3. (0-1) Demokracja ludowa to ustrój, który funkcjonował w krajach satelickich ZSRR, w tym Polsce m.in. w latach Wskaż charakterystyczną cechę tego ustroju. A. brak formalnej ochrony praw obywatelskich B. faktyczna i formalna ochrona praw mniejszości C. formalne sprawowanie władzy przez wojskowych D. faktyczny brak możliwości zmiany władzy mimo przeprowadzania wyborów powszechnych Strona 1 z 8

2 Zadanie 4. (0-1) 9 października 2013 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej. Wskaż organ, który przedłożył Sejmowi projekt tej ustawy. A. rząd B. Prezydent RP C. kluby PO i PSL D. nie wiadomo, gdyż inicjatywa ustawodawcza przysługuje wielu organom Zadanie 5. (0-1) Wskaż posłów na Sejm VII kadencji, którzy są liderami opozycji parlamentarnej Źródło: Sejm RP, dostęp z dn A. 1, 2 B. 1, 4 C. 1, 2, 4 D. 2, 3, 4 Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wykonaj zadania 6-7. Co to jest budżet partycypacyjny? Partycypacja to inaczej współuczestniczenie. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy gminy, dzielnicy, wsi lub osiedla mogą uczestniczyć w projektowaniu lokalnych wydatków. Władze oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, z dn r. Zadanie 6. (0-1) Jakie rodzaje podmiotów mogą otrzymać pieniądze w ramach budżetu partycypacyjnego? A. samorządy terytorialne B. organizacje pozarządowe C. odpowiedzi A i B są poprawne Zadanie 7. (0-1) Przejawem jakiej zasady ustrojowej jest tworzenie przez samorządy budżetów partycypacyjnych? A. decentralizacji C. pomocniczości B. samorządności D. społeczeństwa obywatelskiego Zadanie 8. (0-1) Która z poniższych czynności jest jedną z części drugiego czytania projektu ustawy? A. głosowanie poprawek B. głosowanie całej ustawy C. zgłaszanie poprawek na plenum Sejmu D. zgłaszanie poprawek na posiedzeniu komisji Zadanie 9. (0-1) W jakiej sytuacji Prezydent RP może (ale nie musi) zarządzić skrócenie kadencji parlamentu? A. gdy Sejm przyjmie ustawę niezgodną z Konstytucją B. gdy Sejm w trzecim kroku nie udzieli Radzie Ministrów wotum zaufania C. gdy rząd nie przedstawi projektu ustawy budżetowej w konstytucyjnym terminie D. gdy parlament w procesie legislacyjnym trzykrotnie odrzuci projekt zmian w Konstytucji Strona 2 z 8

3 Zadanie 10. (0-1) Czy podczas opisanego głosowania został wybrany Prezydent RP? Jeśli tak, wskaż, kto nim został. Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 20 czerwca Kandydat Procent głosów Kandydat Procent głosów Jurek Marek 1,06% Morawiecki Kornel Andrzej 0,13% Kaczyński Jarosław Aleksander 36,46% Napieralski Grzegorz Bernard 13,68% Komorowski Bronisław Maria 41,54% Olechowski Andrzej Marian 1,44% Korwin-Mikke Janusz Ryszard 2,48% Pawlak Waldemar 1,75% Lepper Andrzej Zbigniew 1,28% Ziętek Bogusław Zbigniew 0,18% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, dostęp z dn A. tak, Jarosław Kaczyński B. tak, Grzegorz Napieralski C. tak, Bronisław Komorowski D. nie Zadanie 11. (0-1) Po jakim czasie od przekazania osoby zatrzymanej do dyspozycji sądu należy ją zwolnić, jeżeli nie zostanie jej doręczone postanowienie sądu o tymczasowym zatrzymaniu? A. 24 godziny B. 36 godzin C. 48 godzin D. 72 godziny Zadanie 12. (0-1) Wskaż przykład sprawy, której rozpatrzenie jest zadaniem sądu powszechnego. A. stwierdzenie odpowiedzialności żołnierzy za śmierć cywilów w Afganistanie B. przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem wujkowi osieroconego małoletniego C. złożenie odwołania od decyzji urzędnika o odmowie wydania pozwolenia na budowę D. stwierdzenie odpowiedzialności karnej Prezydenta RP za przestępstwo popełnione w trakcie sprawowania urzędu Zapoznaj się z wykresem, a następnie wykonaj zadania Na osi poziomej odmierzono Wskaźnik demokracji opracowany przez The Economist Intelligence Unit. Wskaźnik demokracji jest zbudowany w oparciu o następujące kryteria: proces wyborczy i pluralizm polityczny, swobody obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycypacja polityczna oraz kultura polityczna. Jego wartości mają następującą interpretację: 0-3,9 autorytaryzm; 4-5,9 system hybrydowy; 6-7,9 demokracja wadliwa; 8-10 demokracja pełna. Opracowanie własne na podstawie zbiorów danych zgromadzonych w Knoema.com: Human Development Report , Democracy index Dostęp z dn Strona 3 z 8

4 Zadanie 13. (0-1) Dokończ zdanie. Spośród komponentów Wskaźnika demokracji, najmniejszy związek z rozwojem gospodarczym i społecznym wykazuje Sposób przebiegu wyborów i pluralizm polityczny. Na podstawie powyższej, wykresu i zawartych w źródłach do etapu rejonowego można przypuszczać, że A. sama formalna zmiana ustroju na demokratyczny wystarczy do poprawy standardu życia. B. wprowadzenie uczciwych wyborów jest niezbędne, choć niewystarczające do zwiększenia poziomu bogactwa. C. zwiększenie poziomu bogactwa jest spowodowane przede wszystkim wzrostem nakładów (np. pracy, kapitału) i postępem technologicznym. Zadanie 14. (0-1) Czy rozwój gospodarczy i społeczny państwa co do zasady idą w parze (tzn. są pozytywnie skorelowane)? A. tak B. nie C. wykres nie pozwala odpowiedzieć na to pytanie Zadanie 15. (0-1) W Republice Południowej Afryki (RPA) DNB per capita wynosi 9594 $, HDI wynosi 0,63, a Wskaźnik demokracji: 7,79. To czyni RPA 70. państwem na świecie pod względem bogactwa i 105. państwem pod względem HDI, co jest jedną z największych różnic pozycji spośród wszystkich uwzględnionych państw. Jakie zjawisko mogło bezpośrednio spowodować powyższą sytuację? A. wysokie bezrobocie (w 2012 r. stopa bezrobocia wynosiła niecałe 25%) B. wczesna śmiertelność związana z epidemią HIV/AIDS (w 2011 r. zakażonych wirusem HIV było ok. 17% populacji) C. porównywalna z innymi państwami na tym poziomie DNB liczba lat spędzonych w szkole (w 2009 r. wynosiła 8,5 roku) D. wszystkie odpowiedzi są poprawne Zadanie 16. (0-1) Który z poniższych czynników zdaniem Niall'a Fergusona jest jedną z przyczyn wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego Zachodu? A. pojawienie się kultury konsumpcji B. eksploatowanie posiadłości kolonialnych C. obowiązywanie ustroju demokratycznego D. funkcjonowanie chrześcijańskiej wspólnoty religijnej Zadanie 17. (0-1) Różne podmioty szacują, że po wstąpieniu Polski do UE od 0,5 do 2 milionów Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Jakie skutki dla Polski wywołał wyjazd tych osób? A. Ze względu na nieodwracalny charakter migracji, Polski system emerytalny będzie mniej obciążony w przyszłości. B. Pogorszyła się struktura demograficzna ludności w Polsce: osoby wyjeżdżające były w większości w wieku produkcyjnym. C. Spadło bezrobocie i wzrosła liczba miejsc pracy: z niecałych 14 mln miejsc pracy w 2004 r. do ponad 15 mln w 2012 r. dane GUS. D. Wzrosła liczba emerytów: w 2002 r. było w Polsce mniej niż 6 mln osób w wieku poprodukcyjnym, a w 2011 r. było to ok. 6,5 mln osób dane GUS. Zadanie 18. (0-1) Biorąc pod uwagę poziom nierówności, w którym z poniższych państw należy się spodziewać najwyższego stopnia ruchliwości społecznej? A. Dania B. Singapur C. Wielka Brytania D. Stany Zjednoczone Strona 4 z 8

5 Zadanie 19. (0-1) Czy poniższe zdanie jest prawdziwe? Ruchliwość społeczna określa, na ile społeczeństwo jest otwarte, a na ile zamknięte. A. tak B. nie Zapoznaj się z warunkami produkcji, a następnie wykonaj zadania Podane dane nie są oparte na rzeczywistej sytuacji gospodarczej. Stany Zjednoczone i Chiny mogą produkować tylko samochody i/lub telefony komórkowe. Nakłady pracy potrzebne do produkcji każdego z dóbr w każdym kraju przedstawia tabela. Chiny Stany Zjednoczone (USA) samochody 300 h 150 h telefony komórkowe 25 h 15 h Całkowite koszty pracy wynoszą w USA 42 $/h, w Chinach 10 $/h. Zadanie 20. (0-1) Czy któryś kraj ma przewagę absolutną? Jeśli tak, wskaż go. A. tak, USA B. tak, Chiny C. tak, oba państwa D. nie Zadanie 21. (0-1) Wskaż kraj, który będzie się specjalizował w produkcji samochodów (S) i telefonów (T). A. S: USA, T: USA B. S: USA, T: Chiny C. S: Chiny, T: USA D. S: Chiny, T: Chiny Zadanie 22. (0-1) Które z państw odniesie korzyści z handlu samochodami i telefonami komórkowymi? A. tylko USA B. tylko Chiny C. oba państwa D. żadne z państw Zadanie 23. (0-1) Rząd USA postanowił wesprzeć krajowych producentów telefonów poprzez ulgę podatkową. W jej efekcie całkowite koszty pracy przy produkcji telefonów w USA zmalały do 30$/h. Jak ta zmiana wpłynie na amerykańskich producentów samochodów? A. Nie wpłynie, ponieważ USA zachowają przewagę absolutną. B. Stopień ich przewagi komparatywnej powiększy się, co pozwoli im na rozwój. C. Stracą przewagę komparatywną, przez co będą musieli zamknąć swoje zakłady. D. Nie wpłynie, ponieważ USA zachowają przewagę komparatywną w produkcji samochodów. Zadanie 24. (0-1) W rzeczywistości Chińczycy nie zarabiają w dolarach, tylko w juanach. Chińczycy prowadzą politykę niskiego kursu, tzn. utrzymują kurs juana wobec dolara na niższym poziomie niż rynkowy. Jak taka polityka wpływa na wymianę handlową Chin? A. Zwiększa import, gdyż ceny zagranicznych produktów są w Chinach niższe. B. Zwiększa eksport, gdyż ceny zagranicznych produktów są w Chinach wyższe. C. Zwiększa eksport, gdyż pozwala chińskim producentom stosować niższe ceny za granicą. D. Zwiększa import, gdyż zmusza chińskich producentów do stosowania wyższych cen za granicą. Zadanie 25. (0-1) Wykonując które z poniższych działań, poprawisz sytuację obecnych pracowników w krajach globalnego Południa i przyczynisz się do przyszłego rozwoju ich państw? A. kupowanie produktów lokalnych B. konsumowanie zgodnie z zasadą 3R (reduce, reuse, recycle) C. kupowanie produktów firm wspierających organizacje udzielające pomocy humanitarnej D. kupowanie wyrobów firm międzynarodowych wymagających od swoich kontrahentów przestrzegania praw pracowniczych Strona 5 z 8

6 Zapoznaj się z plakatem i mapą, a następnie wykonaj zadania Źródło plakatu: Kampaniespoleczne.pl, z dn Mapa opracowana na podstawie Wikimedia Commons, z dn Zadanie 26. (0-1) Wskaż, czego przykładem jest przedstawione na plakacie działanie realizowane przez Polską Akcję Humanitarną i Cisowiankę. A. PAH: pomoc rozwojowa, Cisowianka: marketing społeczny B. PAH: pomoc humanitarna, Cisowianka: marketing społeczny C. PAH: pomoc rozwojowa, Cisowianka: społeczna odpowiedzialność biznesu D. PAH: pomoc humanitarna, Cisowianka: społeczna odpowiedzialność biznesu Zadanie 27. (0-1) Wbrew stereotypom, Afryka nie jest tylko czarnym lądem. Afryka Północna jest zamieszkana w dużej części przez ludność pochodzenia arabskiego, podczas gdy południowa część Afryki ma przewagę ludności czarnoskórej. Na styku tych dwóch grup dochodzi do konfliktów. Jednym z nich jest konflikt w Sudanie, którego efektem jest powstanie dwóch państw: Sudanu (ze stolicą w Chartumie) i Sudanu Południowego. Którymi literami są oznaczone wymienione państwa? A. Sudan: A, Sudan Południowy: C B. Sudan: B, Sudan Południowy: D C. Sudan: C, Sudan Południowy: E D. Sudan: D, Sudan Południowy: F Zadanie 28. (0-1) Abyei to region leżący na granicy Sudanu i Sudanu Południowego, na którego terenie przebywa czarnoskóre plemię Dinka i arabskie plemię Misserija. Pod koniec października 2013 odbyło się w nim referendum, w którym mieszkańcy decydowali, czy chcą przyłączyć się do Sudanu Południowego. Zwolennikami przyłączenia było plemię Dinka, przeciwnikami było plemię Misserija. Wskaż przyczyny konfliktu między tymi plemionami wymienione w audycji Raport o stanie świata z dn A. dostęp do wody i ropy naftowej B. kwestie etniczne i dostęp do wody C. kwestie etniczne i dostęp do ropy naftowej D. wszystkie odpowiedzi są poprawne Zadanie 29. (0-1) Symbolem walki z którym zjawiskiem był Nelson Mandela? A. ludobójstwo ludności Tutsi przez ludność Hutu B. ograniczanie praw ludności czarnoskórej przez białoskórą C. katastrofa humanitarna w Sudanie będąca skutkiem konfliktu ludności arabskiej i czarnoskórej Strona 6 z 8

7 Zadanie 30. (0-1) Ułóż podane zjawiska w kolejności wyjaśniającej związek przyczynowo-skutkowy między: pisaniem listów przez obywateli do przywódców państw a zwiększeniem poziomu respektowania praw człowieka w tych państwach. 1) uczestnictwo w maratonie pisania listów organizowanym przez Amnesty International 2) międzynarodowa presja na rząd kraju niedemokratycznego 3) uwolnienie więźnia politycznego 4) duża liczba listów 5) zainteresowanie sprawą mediów 6) zwiększenie poziomu respektowania praw człowieka A. 1, 4, 2, 3, 5, 6 B. 1, 4, 5, 2, 3, 6 C. 1, 5, 4, 2, 3, 6 D. 1, 5, 4, 3, 2, 6 Zadanie 31. (0-1) Jakim rodzajem kredytu jest mikrokredyt? A. obrotowym B. lombardowym C. inwestycyjnym D. konsumpcyjnym Zapoznaj się z wykresem, a następnie wykonaj zadania Wykres przedstawia cenę opakowania 10 jajek podaną w złotych. Źródło: z dn Zadanie 32. (0-1) Zgodnie z danymi GUS statystyczny Polak spożył 172 jajka w 2011 r. i 140 jajek w 2012 r. Czy zmiana średnich cen przedstawiona na wykresie mogła być przyczyną spadku spożycia jajek? A. tak B. nie C. nie wiadomo Zadanie 33. (0-1) Jakie zjawisko było obserwowane na rynku jajek w okresie między majem 2012 a sierpniem 2013? A. inflacja B. deflacja C. stabilizacja cen Zadanie 34. (0-1) Poziom inflacji w Polsce między a wyniósł ok. 7% (dane GUS). Jak w tym czasie zmienił się koszt alternatywny jajka? A. wzrósł B. spadł C. nie zmienił się Zadanie 35. (0-1) Jakim rodzajem samorządu jest Krajowa Rada Drobiarstwa, zrzeszająca producentów drobiu i jaj? A. zawodowym B. gospodarczym C. terytorialnym Strona 7 z 8

8 Zadanie 36. (0-1) Jan postanowił zainwestować, wykupując 1000 zł zadłużenia państwa i licząc na zysk w postaci odsetek od tej kwoty. W jaki instrument zainwestował Jan? A. w akcje B. w lokatę C. w obligacje D. w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Zadanie 37. (0-1) Jak wpłynie planowane umorzenie obligacji posiadanych przez OFE na polski dług publiczny (tzw. dług jawny) i tzw. dług ukryty, czyli ustawowe zobowiązania państwa do przyszłych wydatków (Aleksander Łaszek, FOR; dług jawny nie jest częścią długu ukrytego)? A. nie zmieni długu jawnego ani ukrytego B. zmniejszy dług jawny i zwiększy ukryty C. zmniejszy dług jawny i nie zmieni ukrytego D. nie zmieni długu jawnego i zwiększy ukryty Zadanie 38. (0-1) Uczestnikiem jakiego rynku jesteś, kiedy zakładasz półroczną lokatę w banku? A. pieniężnego B. walutowego C. kapitałowego Zadanie 39. (0-1) Anna jest listonoszką zatrudnioną w Poczcie Polskiej. Do której strony rynku pracy należy Anna? A. strony podażowej Anna zapewnia podaż pracy. B. strony popytowej Anna zapewnia popyt na pracę. Zadanie 40. (0-1) Ile wynosi minimalny okres trwania gwarancji producenta, którą jest objęty produkt? A. 0 dni (nie ma wymogów dot. minimalnego czasu trwania) B. 10 dni C. 1 rok D. 2 lata Już dziś o znajdziesz zadania II etapu KWOiE wraz z odpowiedziami na stronie Międzyszkolnych Klubów Olimpijskich na Facebooku. Zapraszamy na facebook.pl/ceo.mkol. III ETAP Podczas finału Twoim zadaniem będzie m.in. zespołowe rozwiązanie zadania z przedsiębiorczości. Skompletuj swój zespół jak najszybciej. Możesz wykorzystać stronę facebook.pl/ceo.mkol. Czy wiesz czym jest metoda szablonu modelu biznesowego? Jeśli nie, zapoznaj się z nagraniami kursu How to build a startup. Jest to źródło niezbędne do wykonania zadania zespołowego. Strona 8 z 8

9 KLUCZ ODPOWIEDZI Zad. Odp. Umiejętność Zagadnienie Oparcie w źródle 1 A 2 A przejawów 3 D interpretowanie 4 A 5 A selekcjonowanie 6 C wnioskowanie 7 C 8 C 9 C obowiązująca Konstytucja RP, prawa i obowiązki obywatelskie Konstytucja RP, art powtórzenie etapu szkolnego: demokracja (historia w Polsce i na świecie, rodzaje i ich cechy) KOSS cz. 1., s KOSS cz. 2., s powtórzenie etapu szkolnego: różne rodzaje państwa wraz z przykładami państw (ustrój polityczny, system partyjny, system rządów), Solidarność (przyczyny powstania, charakter ruchu, działalność w latach ) KOSS cz. 1., s organy władzy ustawodawczej: zadania, kompetencje organy władzy ustawodawczej: skład; powtórzenie etapu szkolnego: partie polityczne (doktryny polityczne, przykłady w Polsce) powtórzenie etapu szkolnego: podmioty działające w sferze publicznej (zadania, formy działania, przykłady) KOSS cz. 2., s Konstytucja RP, art Przekazy medialne. Materiał źródłowy. przejawów zasady ustrojowe i przejawy ich realizacji KOSS cz. 2., s. 7. źródła prawa i procedury ich przyjmowania KOSS cz. 2., s. 32. organy władzy ustawodawczej, wykonawczej: zadania, kompetencje, przypadki zakończenia sprawowania funkcji, odpowiedzialność KOSS cz. 2., s. 35. Konstytucja RP, art. 155, D wnioskowanie organy władzy wykonawczej: zasady wyboru Konstytucja RP, art A 12 B 13 C 14 A 15 B 16 A 17 B 18 A 19 A prawa i obowiązki obywatelskie Konstytucja RP, art. 41. przykładów zależności organy władzy sądowniczej: zadania, kompetencje, skład i cechy członków, sposoby działania poziom rozwoju państw KOSS cz. 2., s Konstytucja, art. 175, 177. Materiał źródłowy. NBPortal, Skąd się bierze wzrost gospodarczy, slajd 11. odczytywanie podanych rodzaje rozwoju: gospodarczy, społeczny Materiał źródłowy. przyczyn pomiar rozwoju społecznego: HDI Tok FM, Nowy raport o HDI. skutków zależności przyczyny zróżnicowanego poziomu rozwoju na świecie skutki migracji dla państw pochodzenia nierówności wewnątrz społeczeństw TED, 6 killer apps of prosperity, Niall Ferguson, 8:50. Przekazy medialne. NBPortal, Migracje zarobkowe. TED, How economic inequality harms societies, Richard Wilkinson. powtórzenie etapu szkolnego: społeczeństwo otwarte i zamknięte KOSS cz. 1., s. 70. Strona 9 z 10

10 Zad. Odp. Umiejętność Zagadnienie Oparcie w źródle 20 B 21 B 22 C 23 C wykonywanie obliczeń wykonywanie obliczeń skutków wykonywanie obliczeń 24 C wnioskowanie 25 D przykładów teoria przewag komparatywnych teoria przewag komparatywnych skutki handlu obecne i przyszłe, pozytywne i negatywne skutki dla państw rozwiniętych i rozwijających się teoria przewag komparatywnych sposoby wpływu stóp procentowych na gospodarkę (Mechanizm Transmisji Monetarnej): kurs walutowy świadoma konsumpcja 26 A uogólnianie współpraca rozwojowa 27 D 28 B 29 B 30 B porządkowanie 31 C uogólnianie mikrokredyty 32 A interpretowanie 33 B interpretowanie inflacja i jej pomiar powtórzenie etapu szkolnego: mapa polityczna świata współczesne konflikty między- i wewnątrzpaństwowe: przyczyny współczesne konflikty między- i wewnątrzpaństwowe oraz łamanie praw człowieka: opis zjawiska (miejsca występowania, zaangażowane strony, kluczowe wydarzenia) sposoby niwelowania problemu konfliktów, terroryzmu i łamania praw człowieka mechanizmy gospodarcze: niewidzialna ręka rynku (zasada działania, zawodność) Khan Academy, Comparative advantage and gains from trade. Khan Academy, Comparative advantage and gains from trade. Khan Academy, Comparative advantage and gains from trade. Khan Academy, Comparative advantage and gains from trade. NBPortal, Stopy procentowe a inflacja, slajd 9. Etyka w biznesie międzynarodowym, Anna Paluszek, s. 2. KOSS cz. 2., s. 98. Tok FM, CSR w Polsce. Mapa polityczna świata. Raport o stanie świata z dn Raport o stanie świata z dn Polecenie. KOSS cz. 2., s. 139., Mikrokredyt polityczny, Adam Leszczyński. NBPortal, Gospodarka rynkowa, slajd 1-2. NBPortal, Pomiar inflacji i wskaźniki rynku pracy, slajd B interpretowanie koszt alternatywny Pierwszy milion, slajd B uogólnianie powtórzenie etapu szkolnego: samorządy nieterytorialne (rodzaje, rola, przykłady) KOSS cz. 1., s C nazywanie obligacje KOSS cz. 2., s B skutków finanse publiczne (deficyt, dług, kryzys) Polecenie. 38 A uogólnianie podział rynku finansowego 39 A nazywanie rynek pracy 40 A NBPortal, Rynek walutowy bez tajemnic, slajd 2. KOSS cz. 2., s NBPortal, Pomiar inflacji i wskaźniki rynku pracy, slajd 11. prawa konsumenta (gwarancja, zgodność towaru z umową, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, obowiązki sprzedawcy) KOSS cz. 2., s Strona 10 z 10

Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r.

Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r. Kampania wyborcza 2010 r. na urząd Prezydenta RP w mediach publicznych w okresie od 7 18 czerwca 2010 r. (czas obecności w programach kandydatów, komitetów wyborczych oraz przedstawicieli partii politycznych

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Małopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Tematyka i literatura konkursu. Zadania konkursowe na każdym etapie będą wymagały zastosowania podanych w zakresie wymagań umiejętności w odniesieniu do wypisanych zagadnień. Uczestników obowiązuje znajomość

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I

Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I Przykładowe zadania etapu rejonowego KWOiE 2012/2013 Zestaw I W każdym zadaniu wybierz jedną prawidłową odpowiedź. Zadanie 1. Jaki wpływ na stopę inflacji w Polsce powinno mieć osłabienie się złotego wobec

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla ucznia

Informacje dla ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Imię:... Nazwisko:... Klasa:... Czas pracy: 30 minut Liczba punktów do uzyskania: 68 TEST Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KONKURSIE gminnym GMINAzjum 2015 Gminy Jaworze dla uczniów klas III

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP. PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP. PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r. WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP PODSUMOWANIE 1-17 czerwca 2010 r. Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o. o. dokonała monitoringu i analizy

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dokonała monitoringu i analizy aktywności kandydatów na urząd Prezydenta RP w stacjach radiowyc

Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dokonała monitoringu i analizy aktywności kandydatów na urząd Prezydenta RP w stacjach radiowyc WYBORY PREZYDENCKIE 1 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP 1-7 czerwca 1 r. Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dokonała monitoringu i analizy aktywności kandydatów

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Skarbiec

Sylabus gry terenowej Skarbiec Sylabus gry terenowej Skarbiec realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2010 W ramach gry terenowej Skarbiec zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS),

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego klasa II A. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Zamach na GPW

Sylabus gry terenowej Zamach na GPW Sylabus gry terenowej Zamach na GPW realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2011 W ramach gry terenowej Zamach na GWP zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób powołani są prezydent i premier.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Edycja I [rok szkolny 2015/2016] 14 stycznia 2016 r. TEST ELIMINACJI SZKOLNYCH z kluczem odpowiedzi Organizator Olimpiady: Fundacja Promocji i Akredytacji

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 15 stycznia 2014 90 minut Informacje

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD ZADANIA PRZYKŁADOWE. Zadanie 1. (0-1) Kto tworzy samorząd uczniowski (SU)? A. członkowie władz SU B. wszyscy uczniowie szkoły

SAMORZĄD ZADANIA PRZYKŁADOWE. Zadanie 1. (0-1) Kto tworzy samorząd uczniowski (SU)? A. członkowie władz SU B. wszyscy uczniowie szkoły ZADANIA PRZYKŁADOWE 20 SAMORZĄD ZADAŃ Zadanie 1. (0-1) Kto tworzy samorząd uczniowski (SU)? A. członkowie władz SU B. wszyscy uczniowie szkoły C. wszyscy uczniowie szkoły i opiekun D. wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji 2. Konstytucja RP 3. Parlament RP. 4. Organy polskiego parlamentu- droga legislacyjna. 5. Władza wykonawczaprezydent.

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP czerwca 2010 r.

WYBORY PREZYDENCKIE 2010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP czerwca 2010 r. WYBORY PREZYDENCKIE 010 Analiza obecności w mediach kandydatów na Prezydenta RP 8-14 czerwca 010 r. Wstęp Firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. dokonała monitoringu i analizy aktywności kandydatów

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza.

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza. Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Opracowała mgr Marzena Kukuła ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Ocena celująca Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNY WYMIAR WYKLUCZENIA CYFROWEGO

POLITYCZNY WYMIAR WYKLUCZENIA CYFROWEGO POLITYCZNY WYMIAR WYKLUCZENIA CYFROWEGO Michał Wenzel, Michał Feliksiak W celu uzyskania odpowiedniej do analiz liczebności, połączyliśmy wyniki badań z trzech sondaży zrealizowanych przez CBOS w okresie

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego Makroekonomia BLOK II Determinanty dochodu narodowego Wzrost gospodarczy i jego determinanty Wzrost gosp. powiększanie rozmiarów produkcji (dóbr i usług) w skali całej gosp. D D1 - D W = D = D * 100% Wzrost

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH Rok szk. 2015/2016 5 godzin tygodniowo SEMESTR I Profil rozszerzony WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK I. SPOŁECZEŃSTWO. /37 godz./ 1. Życie zbiorowe i jego reguły. (Czym jest

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 2 Roczny plan pracy Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Na (2) na (3) ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO Na(4) na (5) Liczba.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD II KONSUMPCJA Konsumpcja Teoria cyklu życia Teoria dochodu permanentnego Statystyki a konsumpcja Inwestycje TEORIA CYKLU ŻYCIA Hipoteza cyklu życia: Konsumpcja

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

grupa a Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej

grupa a Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej grupa a Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej... imię i nazwisko Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... Za

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo

Ekonomia. zasady prowadzenia gospodarstwa domowego. Oikos dom Nomos prawo Oikos dom Nomos prawo Ekonomia zasady prowadzenia gospodarstwa domowego EKONOMIA jest nauką o tym, jak jednostki i całe społeczeństwa decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów które mogą mieć także inne,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Zagadnienia, materiał ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO ustawa zasadnicza

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie w roku szkolnym 2013/2014 zwanego Konkursem Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Regulamin Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie w roku szkolnym 2013/2014 zwanego Konkursem Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Załącznik nr 18 Regulamin Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie w roku szkolnym 2013/2014 zwanego Konkursem Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

5. Wynagrodzenia nominalne pana Kowalskiego wzrosło o 2% przy 3% inflacji. Realne wynagrodzenie pana Kowalskiego: a) spadło

5. Wynagrodzenia nominalne pana Kowalskiego wzrosło o 2% przy 3% inflacji. Realne wynagrodzenie pana Kowalskiego: a) spadło Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Drogi Uczniu! Masz przed sobą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego ( około 30% wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień bardzo dobry) Stopień

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy.

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. WYMAGANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ROZDZIAŁÓW W KLASIE TRZECIEJ Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. Prezydent i rząd, czyli

Bardziej szczegółowo