Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej"

Transkrypt

1 Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

2 STABILIZACJA KURSU WALUTOWEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO STREFY EURO Joanna Stryjek, SGH Wejście do ERM II Wypełnienie kryterium kursu walutowego będzie wymagało włączenia złotego do mechanizmu stabilizowania kursów walutowych (ERM II). Decyzję o przyjęciu danej waluty do ERM II podejmuje EBC, ministrowie finansów krajów strefy euro oraz prezesi banków centralnych i ministrowie finansów krajów uczestniczących w mechanizmie ERM II. Podjęcie tej decyzji poprzedzone jest konsultacjami, w których główną rolę odgrywają KE oraz EBC. Ze strony Polski w procedurze negocjacji dotyczących przystąpienia do ERM II biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów i NBP. Uczestnictwo w ERM II wymaga wyznaczenia kursu centralnego złotego wobec euro oraz określenia dopuszczalnego pasma wahań. Standardowe pasmo wahań wynosi +/-15%, jednakże na wniosek państwa członkowskiego może zostać zawężone. W trakcie uczestnictwa w ERM II kurs centralny oraz marża wahań mogą zostać zmienione (na podstawie wspólnej decyzji). Jednak w celu spełnienia kryterium kursowego należy unikać dewaluacji kursu centralnego w ciągu dwóch lat poprzedzających ocenę spełnienia kryteriów konwergencji. Najlepszy moment na wprowadzenie waluty do ERM II Najbardziej pożądane byłoby wprowadzenie złotego do mechanizmu ERM II w momencie, gdy wszystkie inne kryteria konwergencji będą już spełnione. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo, że w trakcie stabilizowania kursu złotego w ERM II pozostałe kryteria zostaną utrzymane w granicach zakładanych wartości referencyjnych, jest znacznie większe niż w przypadku, gdy utrzymaniu złotego w ramach dopuszczalnego pasma wahań będzie towarzyszyć np. walka z deficytem budżetowym lub zbyt wysokim poziomem stóp procentowych. Niemniej jednak sprowadzenie wszystkich wskaźników związanych z wypełnieniem kryteriów konwergencji poniżej poziomów granicznych przed przystąpieniem do ERM II, choć byłoby rozwiązaniem pożądanym, może okazać się bardzo trudne i w rezultacie stale odsuwać moment przystąpienia do mechanizmu stabilizowania kursów walutowych w bliżej nieokreśloną przyszłość. W takiej sytuacji warto ocenić skalę potencjalnych korzyści oraz zagrożeń występujących w danym okresie i ewentualnie wprowadzić złotego 1

3 Stabilizacja kursu walutowego przed przystąpieniem do strefy euro do omawianego mechanizmu w momencie, który umożliwi spełnienie wszystk ich p ozos t a ł ych k r y teriów konwergencji w drugim roku przebywania w ERM II. Utrzymanie kursu waluty w paśmie wahań W sytuacji, gdy kurs danej waluty dochodzi do ustalonej wcześniej granicy wahań, krajowy bank centralny i EBC mają obowiązek przeprowadzenia interwencji walutowych w celu utrzymania kursu wewnątrz pasma. Podstawowym narzędziem tego typu interwencji są stopy procentowe banku centralnego kraju stabilizującego kurs swojej waluty w ERM II. Interwencje przeprowadzane są automatycznie i z zasady mają nieograniczony charakter (aczkolwiek mogą zostać zawieszone w sytuacji, gdyby zagrażały stabilności cen). Wszystko to odbywa się przy wsparciu EBC, jak również banków centralnych pozostałych krajów członkowskich UE, które mogą np. udzielić krótkoterminowych kredytów w celu sfinansowania powyższych działań. Funkcjonowanie mechanizmu ERM II nadzorowane jest przez Radę Generalną EBC, w której zasiadają szefowie wszystkich banków centralnych państw unijnych. Warto tu zaznaczyć, że samo utrzymanie danej waluty w szerokim paśmie wahań bez dewaluacji parytetu nie jest jednoznaczne ze spełnieniem kryterium stabilności kursowej. Dodatkowym warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest brak poważnych napięć na rynku walutowym w okresie dwóch lat uczestnictwa w ERM II. W trakcie badania, czy miały miejsce tego typu napięcia, pod uwagę brany jest nie tylko stopień odchylenia kursów walutowych od kursów centralnych mechanizmu ERM II w relacji do euro, ale również m.in. sprawdzana jest zmiana poziomu stóp procentowych oraz zakres interwencji na rynku walutowym. Wszystko to sprawia, że kryterium stabilizacji kursowej pozbawione jest jednoznacznej, obiektywnej miary i tak naprawdę w niektórych sytuacjach trudno przewidzieć, jaki będzie wynik oceny jego spełnienia. Ramy czasowe procedur związanych z członkostwem w ERM II i przyjęciem euro W świetle obowiązujących procedur od momentu podjęcia przez dany kraj decyzji o wprowadzeniu swojej waluty do ERM II do momentu wejścia do strefy euro upływają co najmniej trzy lata. Proces ten można podzielić na trzy etapy: Etap I (około sześciu miesięcy) obejmuje nieformalne konsultacje z KE i EBC w celu określenia poziomu kursu centralnego danej waluty w ramach ERM II oraz daty przystąpienia do mechanizmu stabiliz a c j i k u r s ó w. E t a p t e n ko ń c z y s i ę w r a z z wprowadzeniem waluty danego kraju do ERM II. Etap II (minimum dwa lata) to okres wypełniania przez dany kraj kryteriów konwergencji. Etap III (około sześciu miesięcy) obejmuje: 2

4 Stabilizacja kursu walutowego przed przystąpieniem do strefy euro przygotowanie przez KE i EBC raportów o konwergencji oceniających, czy został osiągnięty (w sposób trwały) wysoki stopień nominalnej konwergencji oraz czy odpowiednie ustawodawstwo krajowe jest zgodne z prawem wspólnotowym; podjęcie przez Radę ECOFIN (na podstawie ww. raportów) decyzji o uchyleniu statusu członka UGW objętego derogacją; wejście do strefy euro (jednoznaczne z wprowadzeniem euro do obiegu w przypadku zastosowania scenariusza big-bang). Wraz z wejściem do strefy euro rozpocznie się okres podwójnego obiegu waluty krajowej i euro (jego długość nie została jeszcze ustalona). W momencie zakończenia okresu podwójnego obiegu złoty utraci status prawnego środka płatniczego w Polsce i od tej pory jedynym prawnym środkiem płatniczym będzie euro. 3

5 Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej informator przygotowany w ramach kampanii informacyjnej Euro w Polsce w roku 20...?. Kampania dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego. organizatorzy kampanii: Fundacja Universitatis Varsoviensis Fundacja Fundusz Pomocy Studentom Parlament Studentów RP Niezależne Zrzeszenie Studentów patron honorowy kampanii: Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich opracowanie informatora: projekt okładki Anna Paź grafika Anna Paź layout i skład Marcin Frontczak adiustacja Anna Książkowska wydawca: Fundacja Universitatis Varsoviensis Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tej publikacji nie może być bez zgody wydawcy reprodukowana, użyta w innej publikacji ani przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Euro Wspólna waluta europejska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011

Euro Wspólna waluta europejska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Euro Wspólna waluta europejska Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Niniejsza broszura jest uaktualnioną i zmodyfikowaną przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Joanna Beksiak nr albumu: 9355008 Proces dochodzenia do wspólnej waluty przez

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

Pytania na temat Euro

Pytania na temat Euro Pytania na temat Euro 1. Od kiedy na terenie Unii Europejskiej zaczęła funkcjonować unia walutowa? Unia walutowa, która jest główną częścią Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), zaczęła funkcjonować 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H EURO PEJSK I BANK CENTRALNY E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H SPIS TREŚCI 2 Przedmowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego 3 1. Droga do unii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego

Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego ocena skali i implikacji dla sektora bankowego, doświadczenia w Polsce i w wybranych krajach europejskich, perspektywa wejścia do strefy euro i inne

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 108 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący dr hab.

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania Europejskiego Banku Centralnego. a kryzys zadłużeniowy

Nowe zadania Europejskiego Banku Centralnego. a kryzys zadłużeniowy Nie można wyświetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację. 1 1 0 ( 6 9 ) 2 0 1 3 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Redaktorzy naukowi: Krzysztof Opolski Dagmara Mycielska Jarosław Górski STREFA EURO europejska integracja gospodarczo-walutowa E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt

Bardziej szczegółowo

Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej

Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej Polityczno-ekonomiczne implikacje kalendarza przyjęcia wspólnej waluty euro przez nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej Scott Salembier (CEEMarketWatch)

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2014 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Barbara Galimska Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor: dr Paweł Szudra Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo