Podsumowanie miesiąca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie miesiąca"

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Urszula Kryńska Ekonomistka Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych PRZEGLĄD GOSPODARCZY... 2 POLITYKA PIENIĘŻNA... 6 POLITYKA FISKALNA... 7 KRAJOWY RYNEK WALUTOWY... 8 KRAJOWY RYNEK PAPIERÓW DŁUŻNYCH... 9 RYNKI ZAGRANICZNE PRZEGLĄD DANYCH DANE I PROGNOZY KALENDARIUM maja 2015 Podsumowanie miesiąca Dane o wzroście gospodarczym w Q4 ub. roku, a w konsekwencji w całym 2014r. zostały zrewidowane w górę, głównie za sprawą rewizji spożycia publicznego. Aktualne szacunki GUS wskazują, że PKB w Q4 2014r. wzrósł o 3,3% r/r, a nie 3,1% we wstępnym szacunku. Zaś w całym 2014r. wzrost gospodarczy wyniósł 3,4% r/r wobec 3,3% szacowanych poprzednio. Miesięczne dane za Q1 sugerują, że na początku 2015r. solidne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce zostało utrzymane. Nasza prognoza zakłada wzrost o co najmniej 3,2% r/r. Wsparciem jest konsumpcja rosnąca dzięki spadającym cenom i dobrej sytuacji na rynku pracy oraz inwestycje przedsiębiorstw. Indeksy wyprzedzające sugerują utrzymanie się dobrej koniunktury w polskiej gospodarce w kolejnych miesiącach. PMI w przemyśle spadł w kwietniu do 54,0 pkt. z 54,8 pkt., podążając za analogicznymi indeksami strefy euro, jednak nadal pozostał na relatywnie wysokim poziomie, sygnalizując poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014r. stanowił 3,2% PKB wobec 4,0% w 2013r. i był nieco niższy niż szacunki z początku roku. Co prawda deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB przekracza wartość referencyjną 3,0%, to w ocenie polskich władz, deficyt finansów publicznych w zeszłym roku skorygowany o koszty systemowej reformy emerytalnej, które Polska ponosiła przez pierwsze siedem miesięcy 2014r., jest mniejszy od wartości referencyjnej. W połączeniu z prognozowanym zarówno przez Komisję Europejską, jak i ośrodki krajowe spadkiem deficytu poniżej 3,0% PKB w 2015 i 2016r. najprawdopodobniej zaowocuje to zdjęciem z Polski procedury nadmiernego deficytu już 19 czerwca br. W swojej najnowszej prognozie Komisja Europejska spodziewa się, że deficyt polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniży się z 3,2% w 2014 r. do 2,8% w 2015 r. i do 2,6 % w 2016r. Pierwsza połowa kwietnia była okresem kontynuacji zainaugurowanego pod koniec ubiegłego roku spadkowego trendu w notowaniach pary EUR/PLN. Źródłem wzrostu wartości polskiej waluty pozostawała łagodna polityka pieniężna w strefie euro, która wobec deklaracji zakończenia cyklu obniżek stóp procentowych przez RPP wspierała napływ na rynek złotego kapitału poszukującego rentowności. W drugiej połowie minionego miesiąca natomiast, między innymi pod wpływem niepokojących informacji z Grecji, doszło do odwrócenia trendu umocnienia złotego. W rezultacie kurs EUR/PLN wzrósł w pierwszych dniach maja do 7-tygodniowego maksimum na poziomie 4,0850. Przecenę złotego dodatkowo zwiększyła silna wyprzedaż SPW na krajowym rynku długu, który tracił na wartości w ślad za zwyżką rentowności na rynkach bazowych. Tabela 1. Terminy posiedzeń banków centralnych Aktualny poziom Data kolejnego posiedzenia Oczekiwana decyzja FED - Federal Funds Rate 0%-0,25% cze 0-0,25% SNB LIBOR target rate (przedział i cel) -1, ,25% (-0,75%) 18 cze -1, ,25% (-0,75%) ECB stopa referencyjna 0,05% 3 cze 0,05% NBP stopa referencyjna 1,50% 2-3 cze 1,50% Źródło: Narodowy Bank Polski, Swiss National Bank, Federal Reserve, European Central Bank Makro i rynek raport miesięczny kwiecień 2015 str. 1

2 Miesięczne dane za Q1 sugerują, że na początku 2015r. solidne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce zostało utrzymane Ożywienie w przemyśle jest szerokie, wspierane przez popyt eksportowy Czynniki statystyczne wspierały w marcu sprzedaż detaliczną PRZEGLĄD GOSPODARCZY Dane o wzroście gospodarczym w Q4 ub. roku, a w konsekwencji w całym 2014r. zostały zrewidowane w górę, głównie za sprawą rewizji spożycia publicznego. Aktualne szacunki GUS wskazują, że PKB w Q4 2014r. wzrósł o 3,3% r/r (wobec 3,1% we wstępnym szacunku), zaś w całym 2014r. wzrost gospodarczy wyniósł 3,4% r/r, a nie 3,3% szacowane poprzednio. Miesięczne dane za Q1 sugerują, że na początku 2015r. solidne tempo wzrostu gospodarczego w Polsce zostało utrzymane. Nasza prognoza zakłada wzrost o co najmniej 3,2% r/r. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu w ujęciu realnym o 8,8%r/r po wzroście o 4,9% r/r w lutym. Przyśpieszenie wzrostu było konsekwencją różnicy w dniach roboczych, ponieważ w tym roku marzec miał jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem. W rezultacie po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 6,0%% r/r oraz o 0,8% m/m. Ożywienie w przemyśle jest szerokie, a wzrost produkcji odnotowano w 30 z 34 działów przemysłu, największe w działach, które mają duży udział eksportu w sprzedaży takich jak: produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep a także mebli i urządzeń elektrycznych. Szacujemy, że w kwietniu wzrost produkcji spowolnił do 3,5% r/r, w związku z mniejszą niż przed rokiem liczbą dni roboczych. Czynniki statystyczne wspierały też sprzedaż detaliczną w marcu. W ujęciu realnym wzrosła ona o 6,6% r/r po wzroście o 2,4% r/r w lutym. W ujęciu nominalnym natomiast wzrost sprzedaży wyniósł 3,0% r/r po spadku o 1,3% r/r miesiąc wcześniej. Wsparciem dla sprzedaży był efekt świąt Wielkanocnych, których termin na początku kwietnia 2015r. zachęcał do robienia zakupów przedświątecznych pod koniec marca. W rezultacie sprzedaż żywności zwiększyła się o 14,1% r/r. Wzrost odnotowano we wszystkich typach przedsiębiorstw handlowych, za wyjątkiem sprzedawców paliw. Dane o sprzedaży detalicznej obrazują tylko wycinek konsumpcji ponieważ nie obejmują usług i sprzedaży w małych sklepach, widać jednak, że niskie ceny i dobra sytuacja na rynku pracy pozostają wsparciem dla konsumpcji. W kwietniu, efekt Wielkanocy będzie ograniczał sprzedaż i spodziewamy się jej nominalnego spadku o 0,5% r/r. W marcu, po trudnym początku roku odnotowano wzrost produkcji budowlanomontażowej o 2,9% r/r. Rósł poziom zrealizowanych robót w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne (o 8,7%) oraz w zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 6,0%). Spadek produkcji o 3,5% wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków. Taka struktura sugeruje utrzymanie wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, chociaż w całym Q1 2015r. wzrost inwestycji w ujęciu PKB był zapewne niższy niż pod koniec 2015r, w związku z efektem wysokiej bazy statystycznej. Wykres 1 Produkcja przemysłowa [%, r/r] oraz indeks PMI [pkt.] Wykres 2 Dynamika sprzedaży detalicznej [%, r/r] Źródło: GUS, Reuters Źródło: GUS Indeksy wyprzedzające sugerują utrzymanie się dobrej koniunktury w polskiej gospodarce w kolejnych miesiącach Indeksy wyprzedzające sugerują utrzymanie się dobrej koniunktury w polskiej gospodarce w kolejnych miesiącach. PMI w przemyśle spadł w kwietniu do 54,0 pkt. z 54,8 pkt., podążając za analogicznymi indeksami strefy euro. Jednak nadal pozostał na relatywnie wysokim poziomie sygnalizując poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym. Utrzymało się solidne tempo wzrostu produkcji, a nowe zamówienia eksportowe rosły najsilniej od lutego 2014r. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 2

3 W lutym, po raz drugi z rzędu odnotowano miesięczną nadwyżkę na rachunku bieżącym Wiele wskazuje na to, że w 2015r.dane bilansu płatniczego nie powinny być gorsze niż w 2014r. W lutym, po raz drugi z rzędu odnotowano miesięczną nadwyżkę na rachunku bieżącym. Wyniosła ona 116 mln EUR wobec 37 mln EUR miesiąc wcześniej. Eksport towarów wzrósł o 10,7% r/r, a import zwiększył się o 3,7% r/r. Silnie rosnący eksport potwierdza dużą elastyczność polskich eksporterów, którzy potrafią aktywnie szukać nowych rynków zbytu i zwiększają sprzedaż pomimo trudnej sytuacji w strefie euro i utrudnionego dostępu do rynków wschodnich. Dane GUS za dwa pierwsze miesiące wskazują na dalszy wzrost znaczenia wymiany ze strefą euro, w tym głównie z Niemcami oraz wyraźny spadek relacji handlowych z Rosją. Podobnie jak przed miesiącem istotny wpływ na niższą dynamikę importu miał spadek wartości importowanej ropy naftowej. Wynikał on ze znacznego obniżenia się jej cen na rynkach światowych. Z naszych analiz wynika, że ceny ropy naftowej przekładają się na import towarów do Polski z trzymiesięcznym opóźnieniem, co zapewne odzwierciedla strukturę transakcji terminowych. Wynika z tego, że prawdopodobnie w całym pierwszym kwartale import będzie pod negatywnym wpływem cen ropy naftowej. Efekt ten częściowo będzie niwelowany przez spodziewany wzrost importu ogółem w związku z ożywieniem popytu krajowego. Od miesięcy powtarzamy, że rachunek bieżący nie pokazuje obecnie żadnych zagrożeń dla złotego i dla stabilności polskiej gospodarki. W 2014r. deficyt bieżący stanowił 1,4% PKB, był więc na niskim poziomie. Jego finansowanie było też bardzo korzystne, gdyż był z nawiązką pokryty przez saldo rachunku kapitałowego, na którym są uwzględnione m.in. transfery z UE przeznaczone na finansowanie infrastruktury. Po Q1 relacja deficytu do PKB prawdopodobnie jeszcze się poprawi, gdyż w marcu spodziewamy się kolejnej nadwyżki bieżącej. Wiele wskazuje na to, że w 2015r. dane bilansu płatniczego nie powinny być gorsze niż w 2014r. Wykres 3 Eksport, import i deficyt na rachunku bieżącym [mln EUR] Wykres 4 Saldo rachunku bieżącego i napływ FDI [mln EUR] Źródło: NBP Źródło: NBP Sezonowy spadek stopy bezrobocia w marcu Wyhamowanie dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Marzec przyniósł sezonową poprawę na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 11,7% z 12,0% w lutym, a w ciągu miesiąca liczba zarejestrowanych bezrobotnych obniżyła się o 58,1 tys. Spadek bezrobocia w marcu ma charakter sezonowy, choć warto odnotować, iż w tym roku był on nieco słabszy niż w roku poprzednim, w wyniku czego roczny spadek bezrobocia wyhamował do 1,8 pkt. proc. z 1,9 pkt. proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła w marcu nieznacznie o 0,4% r/r, natomiast liczba wyrejestrowań spadła o 5,7% r/r. W stosunku do roku minionego wzrosła jednak liczba wyrejestrowanych bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy, a ich udział w ogólnej liczbie wyrejestrowań wzrósł do 47,0% z 46,8% miesiąc wcześniej. Wzrosła też dynamika zgłoszonych do urzędów ofert pracy i w marcu wyniosła ona 5,2% r/r wobec -0,8% r/r w lutym. Aktywność w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy wykazuje przede wszystkim sektor prywatny, gdzie liczba nowych ofert pracy zwiększyła się o 11,7% r/r wobec wzrostu 6,5%, podczas gdy liczba ofert z sektora publicznego spadła w ciągu roku o 14,5%. Nieznacznie wyhamowała dynamika wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, która w marcu wyniosła 1,1% r/r wobec 1,2% r/r w lutym. Po raz pierwszy od stycznia ub. roku roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie oznacza to odwrócenia dotychczasowych tendencji na rynku pracy, a jedynie stabilizację trendu poprawy. Przedsiębiorstwa, szczególnie przemysłu przetwórczego wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na nowych pracowników, co widać m.in. we wskaźnikach zatrudnienia w ramach indeksu PMI. Wciąż w dwucyfrowym tempie rośnie też liczba zgłoszonych do urzędów ofert pracy. Biorąc jednak pod uwagę ponad roczny okres systematycznej poprawy na rynku pracy, kolejne miesiące mogą przynieść nieco wolniejszy wzrost zatrudnienia. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 3

4 Czynniki sezonowe będą wspierały spadek bezrobocia w kolejnych miesiącach W miesiącach wiosenno-letnich oczekujemy dalszego spadku bezrobocia. Czynniki sezonowe i większe zapotrzebowanie na pracowników m.in. w budownictwie i rolnictwie będą sprzyjały poprawie sytuacji na rynku pracy, a najniższy w tym roku poziom stopy bezrobocia rejestrowanego osiągnie w Q3, przyjmując być może wartości jednocyfrowe. Niemniej jednak roczny spadek bezrobocia będzie stopniowo wyhamowywał. W naszej ocenie w kwietniu stopa bezrobocia obniżyła się do 11,3%. Wykres 5 Stopa bezrobocia rejestrowanego i BAEL [%] Wykres 6 Dynamika płac i zatrudnienia w sektorze przeds. [%] Źródło: GUS, obliczenia własne Źródło: GUS Przyspieszenia dynamiki płac w marcu prawdopodobnie krótkookresowe Kolejny miesiąc deflacji w Polsce, choć spadek cen stopniowo wyhamowuje Presja płacowa w całej gospodarce utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, choć w sektorze przedsiębiorstw dynamika przeciętnego wynagrodzenia wzrosła w marcu do 4,9% r/r z 3,2% r/r w lutym. Częściowo może być to efekt większej liczby dni roboczych w marcu tego roku, co podwyższyło wynagrodzenia pracowników uzyskujących wynagrodzenie uzależnione od liczby przepracowanych godzin. Wyraźnie wzrosły też wynagrodzenia w branży petrochemicznej, co może wiązać się z przesunięciem wypłat premii. W ujęciu realnym dynamika płac wyniosła aż 6,5%, r/r, natomiast fundusz płac zwiększył się o 6,0% r/r nominalnie i 7,6% r/r realnie. Tendencje na rynku pracy, a także utrzymująca się deflacja wspierają realne dochody gospodarstw domowych, sprzyjając wzrostowi konsumpcji prywatnej. Przyspieszenie dynamiki płac w marcu oceniamy jako jednorazowe i w kwietniu szacujemy spadek dynamiki do 3,8% r/r. Już trzy kwartały roczny wskaźnik CPI utrzymuje się poniżej zera, choć w marcu wzrósł po raz pierwszy od połowy minionego roku i wyniósł minus 1,5% wobec minus 1,6% w lutym. Przebieg procesów inflacyjnych nie różni się istotnie od obserwowanych w poprzednich miesiącach. Wskaźnik CPI wciąż pozostaje pod dominującym wpływem Wykres 7 Inflacja CPI i bazowa oraz cel inflacyjny[%,r/r] Wykres 8 Ceny ropy Brent w PLN i ceny detaliczne benzyny [%, r/r] Źródło: GUS, NBP Źródło: EcoWin czynników podażowych. Ceny żywności spadły zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, odpowiednio o 0,1% i 3,8%, natomiast wzrost cen paliw o 3,7% m/m spowodował wyhamowanie rocznego ich spadku do 14,8% z 17,6% miesiąc wcześniej. Zakończenie spadków wskaźnika CPI to efekt bardziej statystyczny niż popytowy i nie oznacza narastania presji cenowej w gospodarce. Potwierdziły to miary inflacji bazowej. Spośród czterech liczonych przez NBP miar trzy obniżyły się, a tylko jedna nieznacznie wzrosła. Główna z nich, wskaźnik po wyłączeniu cen żywności i energii spadł do 0,2% r/r z 0,4% r/r w lutym, czemu sprzyjały obniżki cen aut w wyniku wyprzedaży modeli rocznika 2014 oraz brak podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Presji cenowej w polskiej gospodarce wciąż brak. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 4

5 Kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost wskaźnika CPI Utrzymuje się deflacja cen producenta Zgodnie z oczekiwaniami dołek inflacji osiągnięty został w lutym i w kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego jej wzrostu. Ujemne odczyty inflacji utrzymają się jednak do Q3 br., a na koniec roku wskaźnik CPI tylko nieznacznie przekroczy zero. Zwyżka inflacji odzwierciedlać będzie w głównej mierze efekty statystyczne i efekt niskiej bazy statystycznej sprzed roku, kiedy silnie zniżkowały ceny paliw i żywności. Aktualne scenariusze wskazują na stabilizację cen ropy Brent w okolicach USD za baryłkę, co by oznaczało, że w drugiej połowie tego roku czynniki bazowe będą podbijały roczny wskaźnik CPI. Odwrócenie spadków cen na rynku surowców widoczne było także w cenach producentów, które w skali miesiąca wzrosły o 0,2%, przy czym największe zwyżki zanotowano w górnictwie rud metali (o 7,9%) oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,9%). Spadły natomiast ceny w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,9% m/m odzwierciedlając dekoniunkturę na rynku tego surowca. Roczny wskaźnik PPI pozostaje jednak ujemny, choć w marcu wzrósł do minus 2,4% wobec minus 2,8% miesiąc wcześniej. Czynnikiem ograniczającym presję na wzrost cen producenta jest wysoka presja konkurencyjna. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 5

6 POLITYKA PIENIĘŻNA W maju stopy utrzymane zostały na niezmienionym poziomie Decyzje o zmianie stóp podejmować będzie nowa RPP i w naszej ocenie będą to podwyżki oprocentowania Na posiedzeniu w maju Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Decyzja RPP nie zaskoczyła, gdyż już po posiedzeniu w marcu bankierzy centralni zadeklarowali zakończenie cyklu obniżek stóp procentowych. Stopa referencyjna pozostaje zatem na rekordowo niskim poziomie 1,50%. Ocena perspektyw gospodarki nie ulegała istotnym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ocenie Rady w najbliższych kwartałach roczna dynamika cen będzie nadal ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen na rynkach surowców. Jednocześnie oczekiwane stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy, ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. Zdaniem prezesa M. Belki deflacja zniknie do końca bieżącego roku, co jest też spójne z naszym scenariuszem. Wynik posiedzenia w maju oraz towarzyszący mu komunikat nie zmieniają oczekiwań co do perspektywy polityki pieniężnej. Stopy procentowe w kolejnych miesiącach będą utrzymywane na niezmienionym poziomie. Także prezes NBP M. Belka, pytany o horyzont, w jakim stopy pozostaną niezmienione, stwierdził, że prawdopodobnie wykracza on poza rok 2015 i kadencję obecnej RPP. Decyzje o zmianie stóp procentowych podejmowane będą zatem przez nową RPP i w naszej ocenie będą to podwyżki oprocentowania. Scenariusz stabilizacji stóp procentowych w perspektywie najbliższych trzech kwartałów jest też obecnie wyceniany przez rynki finansowe. Kontrakty FRA na Wibor 3M o terminie zapadalności do 9-ciu miesięcy kwotowane są na poziomie 1,70-1,76%, podczas gdy Wibor3-miesięczny wynosi aktualnie 1,67%. Pierwsza podwyżka stóp wyceniana jest natomiast w połowie przyszłego roku w skali 25 bps. Wykres 9 Stopa procentowa NBP oraz 3- miesięczny Wibor [%] Wykres 10 Notowania kontraktów FRA i ich zmiana miesięczna [bps] Źródło: NBP Źródło: Reuters, GUS, obliczenia własne NBP nie planuje interwencji na rynku walutowym Tematem wciąż dyskutowanym w kontekście polityki pieniężnej pozostaje sytuacja na rynku walutowym i wpływ umocnienia złotego na gospodarkę i politykę banku centralnego. W połowie kwietnia kurs EUR/PLN spadł do poziomu najniższego od lipca 2011r., przełamując jednocześnie psychologiczną barierę Zrodziło to obawy o negatywny wpływ kursu walutowego na konkurencyjność polskiej gospodarki i ewentualne działania banku centralnego, mające odwrócić trendy na rynku walutowym. Prezes NBP M. Belka odnosząc się do kształtowania się kursu walutowego stwierdził, że Rada nie miała oczekiwań, że złoty się wzmocni lub osłabi, a kurs polskiej waluty fluktuuje w reżimie płynnych kursów walutowych i Rada jest z tego zadowolona. W podobnym tonie wypowiedział się także członek zarządu NBP A. Raczko, w ocenie którego płynny kurs złotego służy gospodarce. To, na co bank centralny zwraca uwagę, to jest tylko gwałtowność fluktuacji, a w ostatnich tygodniach żadnych gwałtownych fluktuacji NBP nie obserwuje. Oznacza to, że bank centralny nie planuje podejmowania działań na rynku walutowym, szczególnie, że w ostatnich dniach aprecjacja złotego wyhamowała, a pogorszenie sentymentu na rynkach globalnych osłabiło polską walutę. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 6

7 Dochody z podatków pośrednich są pod negatywnym wpływem deflacji, która ogranicza bazę podatkową POLITYKA FISKALNA Deficyt budżetowy po marcu wyniósł 16,7 mld PLN i stanowił 36,3% całorocznego planu w kwocie 46,1 mld PLN. W pierwszym kwartale 2015r. dochody budżetu państwa były o 1,2% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki natomiast były na takim samym poziomie jak w Q1 2014r. Po stronie dochodowej widać wyraźne wyhamowanie spadku wpływów z tytułu VAT i podatku od gier, które po marcu spadały o 7,7% r/r po spadku o 11,8% r/r po lutym. W samym marcu odnotowano natomiast ich wzrost o 9,9% r/r, co wynika ze zmiany przepisów umożliwiającej kwartalne rozliczanie podatku od towarów i usług. Fakt, że po Q3 wpływy są nadal niższe niż przed rokiem pokazuje, że dochody z podatków pośrednich są pod negatywnym wpływem deflacji, która ogranicza bazę dla tego typu podatków. Nie oczekujemy jednak, żeby te czynniki zagroziły realizacji budżetu w całym roku, która będzie wspierana przez przyśpieszający wzrost gospodarczy. Dodatkowo MinFin ma ciągle pewną elastyczność w ujawnianiu wydatków. Wykres 11 Wykonanie deficytu budżetu centralnego [mld PLN] Wykres 12 Deficyt sektora finansów publicznych [% PKB] Źródło: MinFin Źródło: GUS, Komisja Europejska W czerwcu 2015r. bardzo możliwe jest zdjęcie z naszego kraju procedury nadmiernego deficytu Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014r. stanowił 3,2% PKB wobec 4,0% w 2013r. i był nieco niższy niż szacunki z początku roku. Dług publiczny liczony wg metodologii unijnej wyniósł natomiast 50,1% PKB wobec 55,7% PKB w 2013r. Spadek długu w relacji do PKB wynikał z konsolidacji po przekazaniu obligacji Skarbu Państwa będących w posiadaniu prywatnych OFE do ZUS, który jest elementem sektora finansów publicznych. Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB przekracza co prawda wartość referencyjną 3,0%, jednak w ocenie polskich władz, deficyt finansów publicznych w zeszłym roku skorygowany o koszty systemowej reformy emerytalnej, które Polska ponosiła przez pierwsze siedem miesięcy 2014 r., jest mniejszy od wartości referencyjnej. W połączeniu z prognozowanym zarówno przez Komisję Europejską, jak i ośrodki krajowe spadkiem deficytu poniżej 3,0% PKB w 2015 i 2016r. może to zaowocować zdjęciem z Polski procedury nadmiernego deficytu już 19 czerwca br. W swojej najnowszej, wiosennej prognozie, Komisja Europejska spodziewa się, że deficyt polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB obniży się z 3,2% w 2014 r. do 2,8% w 2015 r. i do 2,6 % w 2016r. Komisja wskazuje, że poprawa stanu finansów publicznych w dużej mierze wynika z odwrócenia reformy emerytalnej. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 7

8 Wykres 13 Kursy walutowe [zmiana miesięczna, %] Źródło: Reuters KRAJOWY RYNEK WALUTOWY Pierwsza połowa kwietnia przyniosła kontynuację zainaugurowanego pod koniec ubiegłego roku spadkowego trendu w notowaniach pary EUR/PLN. Źródłem wzrostu wartości polskiej waluty pozostawała łagodna polityka pieniężna w strefie euro, która wobec deklaracji zakończenia cyklu obniżek stóp procentowych przez RPP wspierała napływ na rynek złotego kapitału poszukującego rentowności. W drugiej połowie minionego miesiąca natomiast, między innymi pod wpływem informacji z Grecji, doszło do odwrócenia trendu. W rezultacie kurs EUR/PLN wzrósł w pierwszych dniach maja do 7-tygodniowego maksimum na poziomie 4,0850. Nie bez znaczenia dla aprecjacji złotego na początku kwietnia były także wypowiedzi przedstawicieli NBP, którzy jednogłośnie przyznawali, iż zmiany na rynku walutowym są czymś naturalnym i nie ma potrzeby przeprowadzania interwencji walutowej. Możliwość reakcji banku centralnego na dynamiczne, w szczególności na początku kwietnia, umocnienie polskiej waluty była główną obawą ograniczającą potencjał do aprecjacji złotego. Usunięcie tej groźby wsparło spadek notowań poniżej psychologicznej bariery 4,00 PLN za EUR. Przejściowo kurs EUR/PLN wyznaczył poziom 3,9650 czyli najniższy od czerwca 2011 roku tj. okresu, gdy BGK wspierał złotego dokonując sprzedaży dewiz bezpośrednio na rynku walutowym. Dodatkowym czynnikiem, który zepchnął kurs EUR/PLN poniżej psychologicznej bariery 4,00 były informacje z krajowej gospodarki. Publikacje lepszych od konsensusu odczytów produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej za marzec były kolejnymi pozytywnymi sygnałami z polskiej gospodarki. W szczególności, iż wcześniej lepsze od początkowych odczytów okazały się dane o PKB za 2014 rok, a informacja o dążeniach Ministerstwa Finansów do zdjęcia procedury nadmiernego deficytu jeszcze w tym rok zwiększyła atrakcyjność złotego w oczach inwestorów zagranicznych. Wsparcie stanowiła również decyzja banku centralnego Węgier, który obniżył o 15 bps stopy procentowe do 1,80%. Zmniejszanie się dysproporcji w poziomie stóp procentowych pomiędzy Polską, a Węgrami do zaledwie 30 bps, wraz z utrzymywaniem przez węgierski bank centralny łagodnego nastawienia, sprawiło, że inwestorzy preferowali złotego względem forinta. W rezultacie kurs HUF/PLN zbliżył się do najniższych w historii poziomów. Wykres 14 Notowania kursu EUR/PLN i USD/PLN [w groszach] Wykres 15 Notowania indeksu dolarowego Źródło: Reuters Źródło: Reuters Podtrzymujemy naszą prognozę zakładającą zwyżkę pary EUR/PLN na koniec 2015 roku do poziomu 4,15 W naszej ocenie, po czterech miesiącach nieustannych spadków notowań pary EUR/PLN, obecnie coraz wyraźniej zarysowuje się możliwość krótkoterminowego osłabienia złotego. Zakres ewentualnej przeceny polskiej waluty uznajemy jednak za ograniczony. W dalszym ciągu uważamy bowiem, iż drugi kwartał tego roku, w związku z opóźniającymi się podwyżkami stóp procentowych w USA i utrzymywaniem łagodnej polityki pieniężnej w strefie euro przyniesie utrzymywanie kursu EUR/PLN blisko tegorocznych minimów. W szczególności, iż tak jak wspomnieliśmy wcześniej przedstawiciele NBP podkreślają, iż umocnienie złotego nie musi wywołać interwencji banku centralnego. W drugiej połowie 2015 roku oczekujemy natomiast, iż wysokie prawdopodobieństwo podwyżek kosztu pieniądza w USA wraz z możliwością złagodzenia obaw deflacyjnych w strefie euro, a co za tym idzie redukcji gołębich Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 8

9 nastrojów w ECB, sprawią, że wycena złotego, oraz pozostałych walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej może ucierpieć. Podtrzymujemy przy tym naszą prognozę zakładającą zwyżkę pary EUR/PLN na koniec 2015 roku do poziomu 4,15. Z kolei w przypadku kursu USD/PLN szacujemy, iż w grudniu notowania mogą osiągnąć poziom 3,90. Druga połowa kwietnia przyniosła dynamiczne wzrosty rentowności wzdłuż całej krzywej SPW W maju Ministerstwo Finansów, po raz pierwszy od lat, odwołało aukcję obligacji Tabela 2. Kalendarz oraz wyniki przetargów SPW w roku 2014 i 2015 Data przetargu Rodzaj papieru WZ0119/ PS Źródło: MinFin V 2014 V 2015 Sprzedaż mld zł 5,7 Rodzaj papieru przetarg odwołany zależny od sytuacji rynkowej Podaż mld zł KRAJOWY RYNEK PAPIERÓW DŁUŻNYCH Kwiecień w notowaniach krajowego długu miał dwie odsłony. Pierwsza połowa ubiegłego miesiąca przyniosła stabilizację wyceny obligacji wzdłuż całej krzywej SPW, czemu sprzyjało zakończenie w marcu cyklu łagodzenia polityki pieniężnej oraz niewielka zmienności obligacji na rynkach bazowych. Z kolei w drugiej części kwietnia gwałtowny wzrost dochodowości Bundów i Treasuries przełożył się także na dynamiczną zwyżkę rentowności krajowych papierów dłużnych. Dochodowość 2-latek z kwietniowego minimum na poziomie 1,57%, ustanowionego w połowie ubiegłego miesiąca, wzrosła do 1,83% na początku maja. Jeszcze mocniej wzrósły rentowności papierów o dłuższych termin zapadalności. I tak 5-letnia obligacja zwyżkowała do 2,51% tj. blisko 8-miesięcznego maksimum, co oznacza wzrost w stosunku do kwietniowego minimum o 64 bps. O 65 bps do 2,91% zwyżkowała z kolei dochodowość 10-latek, choć krótkotrwale na początku maja osiągnęła poziom 3,00%. Zmiany na krajowym rynku długu postępowały nieco szybciej w stosunku do niemieckiego rynku, co zwiększyło spread do Bundów powyżej 230 bps tj. rocznego maksimum. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej początek kwietnia był okresem łagodnego spadku dochodowości, mimo, iż na posiedzeniu RPP w ubiegłym miesiącu prezes M.Belka wykluczył możliwość powrotu do cięć stóp procentowych. Podstawowym źródłem spadku rentowności krajowego długu była sytuacja na rynkach bazowych, gdzie spadające do historycznego minimum rentowności niemieckich obligacji zwiększały presję także na wzrost cen obligacji innych państw. Nie bez znaczenia, w szczególności dla notowań krótkiego końca polskiej krzywej, były z kolei niższe od konsensusu dane dotyczące inflacji CPI. W kolejnych tygodniach rentowności zaczęły jednak dynamicznie rosnąć. Miało to negatywne przełożenie na wyniki aukcji długu na przetargach Ministerstwa Finansów. W połowie miesiąca resort nie zdołał zebrać maksymalnej puli 7 mld PLN, mimo, iż planowana łączna podaż obligacji została obniżona o 2 mld PLN w stosunku do maksymalnej oferty wynikającej z pierwotnego planu podaży. Nie odbyła się natomiast pierwsza majowa aukcja obligacji. W reakcji na dynamiczne wzrosty rentowności SPW w trakcie których dochodowość 10-latki przejściowo zwyżkowała do 3,00% mimo, iż dwa tygodnie wcześniej wynosiła 2,30% - Ministerstwo Finansów zdecydowało o odwołaniu sprzedaży. Zgodnie z informacjami resortu finansów w obliczu niekorzystnej sytuacji na światowych rynkach obligacji i dzięki wysokiemu poziomowi sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych MinFin odwołał aukcję zastrzegając przy tym, iż może także wstrzymać przetargi planowane w najbliższych miesiącach. Warto przypomnieć, iż ostatni raz resort finansów odwołał aukcję obligacji sześć lat temu, a jeszcze wcześniej w 2003 roku. Wykres 16 Miesięczna zmiana rentowności polskich obligacji [%] Wykres 17 Realizacja tegorocznych potrzeb pożyczkowych Źródło: Reuters, opracowanie własne Źródło: MinFin, opracowanie własne Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 9

10 Kontrakty FRA wyceniają rozpoczęcie zacieśniania polityki pieniężnej za 15 miesięcy Wycena polskiego długu znajduje się pod dominującą presją czynników zewnętrznych Minione tygodnie były burzliwym okresem w notowaniach wielu walut Kwiecień oraz pierwsze dni maja były także okresem systematycznego wzrostu notowań kontraktów FRA Kwiecień oraz pierwsze dni maja były także okresem systematycznego wzrostu notowań kontraktów FRA. Czynnikiem decydującym o wzroście stawek wzdłuż całej krzywej było, poza zakończeniem cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w marcu, podtrzymanie tej stanowczej deklaracji w kolejnych miesiącach i to pomimo głębszej od oczekiwań deflacji. W rezultacie rynek przestał oczekiwać cięć stóp procentowych, a najbliższym ruchem RPP, zgodnie z retoryką prezesa NBP, będzie podwyżka kosztu pieniądza. Obecnie kontrakty FRA wyceniają rozpoczęcie zacieśniania polityki pieniężnej za 15 miesięcy. Ostatnie tygodnie przyniosły potwierdzenie naszych oczekiwań, że wycena polskiego długu znajduje się pod dominującą presją czynników zewnętrznych. Zakończenie przez RPP cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w marcu wraz ze sprawną realizacją tegorocznych potrzeb pożyczkowych skutecznie zmniejszył bowiem wrażliwość SPW na czynniki krajowe. Co więcej, odległa perspektywa zmian kosztu pieniądza w Polsce sprawia, że dominacja czynników zewnętrznych na wycenie polskich obligacji powinna się utrzymywać także w kolejnych miesiącach. Podtrzymujemy przy tym nasze oczekiwania z ubiegłego tygodnia, iż w drugiej połowie drugiego kwartału rentowność SPW będzie zwyżkować. Ostatnie dynamiczne wzrosty dochodowości w znacznej mierze wyczerpują jednak ten potencjał. Niezmiennie uważamy także, iż w najbliższych miesiącach wystromieniu ulec powinna krzywa SPW, a rozszerzeniu spreadu pomiędzy polską 10-latką, a niemieckim odpowiednikiem. RYNKI ZAGRANICZNE Minione tygodnie były burzliwym czasem w notowaniach na rynkach bazowych walut. W pierwszej połowie kwietnia kurs EUR/USD zbliżył się bowiem do minimum z 2003 roku tj. poziomu 1,0450 by na koniec ubiegłego miesiąca osiągnąć 1,1266 czyli pułap 100-dniowej średniej ruchomej. Podwyższoną zmiennością charakteryzowały się także notowania norweskiej korony. Źródłem spadku pary EUR/NOK w pierwszych dniach kwietnia był wynik posiedzenia Norges Bank z końca marca i późniejsze komentarze jego przedstawicieli, które sugerowały, że kolejnym ruchem banku, choć dopiero w połowie 2016 roku, mogą być podwyżki stóp procentowych. Na przełomie kwietnia i maja natomiast zawirowania towarzyszyły notowaniom brytyjskiego funta. Brytyjska waluta znalazła się pod presją sprzedających w oczekiwaniu na wynik wyborów parlamentarnych. Ostatecznie, dość zaskakujące w stosunku do przedwyborczych sondaży, zwycięstwo rządzącej partii sprawiło, że funt zyskał 5%, niwelując całość wcześniejszej przeceny. Podwyższona zmienność towarzyszyła również parze EUR/CHF, która w połowie kwietnia osiągnęła najniższy od końca stycznia poziom 1,03 by na koniec miesiąca zwyżkować do 2-miesiecznego maksimum dwa centymy wyżej. Argumentem osłabiającym szwajcarską walutę okazała się nieoczekiwany ruch SNB, który zdecydował o rozszerzeniu listy instytucji objętych ujemną stawką stóp procentowych. Decyzja banku centralnego został odebrana jako sygnał możliwego dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Szwajcarii, w szczególności gdyby wzrost awersji do ryzyka, przykładowo związany z turbulencjami dotyczącymi Grecji, skutkował napływem kapitału na rynek franka. Wykres 18 Kurs EUR/USD oraz dzienna zmienność notowań Wykres 19 Notowania wybranych indeksów giełdowych Źródło: Reuters Źródło: Reuters Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 10

11 Nie bez znaczenia dla spadku pary EUR/USD była także sytuacja Grecji Słabsze dane ostudziły oczekiwania na zaostrzenie polityki pieniężnej w USA Kurs EUR/USD na drodze do parytetu Wydarzeniami, które przesądziły o aprecjacji amerykańskiej waluty w pierwszej połowie kwietnia były wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej. W ocenie Wiliama Dudley a Fed, pomimo ostatnich słabszych danych, wciąż może zdecydować o podwyżce stóp procentowych w czerwcu. Ewentualna zgoda na zacieśnianie kosztu pieniądza uzależniona będzie od danych dotyczących inflacji i rynku pracy. W podobnym tonie wypowiedział się Jerome Powell. Aprecjację dolara przypieczętowała natomiast publikacja minutes z marcowego posiedzenia FOMC, z której wynika, że członkowie Fed byli zgodni, co do potrzeby podwyżek stóp procentowych w 2015 roku i optymistycznie wyrażali się o koniunkturze w amerykańskiej gospodarce. Nie bez znaczenia dla spadku pary EUR/USD była także sytuacja Grecji. Ponowne obawy o spłatę zadłużenia kłady się cieniem na wycenie wspólnej waluty. Sytuacja zmieniła się w połowie kwietnia. Wzrost wartości euro związany był z, tym razem optymistycznymi, informacjami z Grecji, gdzie doszło do zmian w składzie rządowej delegacji negocjującym warunki porozumienia z międzynarodowymi pożyczkodawcami. Zmniejszenie negocjacyjnej roli ministra finansów, odpowiedzialnego za fiasko wcześniejszych rozmów w Rydze, zostało przez rynki odebrane, jako realna szansa na zbliżenie stanowisk. Nie bez znaczenia dla kursu EUR/USD w tym czasie była seria słabszych danych z USA publikowanych przed zakończeniem posiedzenia Rezerwy Federalnej. Słabszy od konsensusu odczyt indeksu Conference Board sprawił, że rynek ostudził swoje oczekiwania na zaostrzenie polityki pieniężnej w USA w najbliższych miesiącach. Podobnie zadziałał rozczarowująco niski odczyt amerykańskiego PKB za pierwszy kwartał. Publikacja wyraźnie słabszych danych o PKB na kilka godzin przed zakończeniem posiedzenia Fed skutecznie wsparła zwyżkę eurodolara. Dodatkowo zwyżkę wsparła, utrzymana w łagodnej retoryce, wymowa posiedzenia FOMC. Ostatnie dość dynamiczne wzrosty notowań eurodolara nie zmieniają naszej prognozy zakładającej, iż w drugiej połowie roku kurs EUR/USD ma szansę zniżkować w okolice parytetu. Uważamy, iż rozbieżne perspektywy polityki pieniężnej pomiędzy EMU, a Stanami Zjednoczonymi nadal będą decydować o sile amerykańskiej waluty w tym roku w stosunku do euro. Mimo, iż trwająca obecnie na rynkach weryfikacja oczekiwań deflacyjnych w strefie euro doprowadziła do ustanowienie przez kurs EUR/USD 2,5- miesięcznego maksimum. W naszej ocenie obserwowane obecnie wzrosty zwiększają szansę powodzenia naszej strategii zakładającej parytet w notowaniach eurodolara. Pod wpływem ostatnich bardziej optymistycznych sygnałów z gospodarki strefy euro rynek w naturalny sposób zmniejsza bowiem wcześniejsze agresywne oczekiwania zakładające spadek eurodolara do poziomu 0,85 w dalszej części 2015 roku. Natomiast nasza umiarkowana prognoza zniżki kurs EUR/USD do parytetu pozostaje aktualna. Wykres 20 Notowania i spread amerykańskich i niemieckich 10-latek [%] Wykres 21 Miesięczna zmiana rentowności Bundów i Treasury sów Źródło: Reuters, opracowanie własne Źródło: Reuters Przełom kwietnia i maja przyniósł dynamiczne wzrosty dochodowości długu Niemiec Przez zdecydowaną większość minionego miesiąca notowania niemieckich obligacji pozostawały w okolicy historycznego minimum. Przełom kwietnia i maja przyniósł jednak dynamiczne wzrosty dochodowości długu Niemiec. Tylko pierwszy tydzień trwającego miesiąca zakończył się wzrostem dochodowości Bunda o 60 bps tj. najsilniejszym ruchem od dekady. W rezultacie rentowność niemieckiej 10-latki wzrosła z rekordowo niskiego poziomu 0,06% do 3-miesięcznego maksimum 0,66%. Zwyżki dochodowości, choć w zdecydowanie mniejszym zakresie, nie ominęły także notowań amerykańskich obligacji. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 11

12 Wzrost dochodowości Bundów ma szansę utrzymywać się w kolejnych tygodniach Mimo solidnych argumentów, w postaci zakupów obligacji państw strefy euro przez ECB w ramach programu QE oraz obaw o przyszłość Grecji w ramach unii monetarnej, nietrafione okazały się przewidywania zakładające łagodną zniżkę rentowności Bundów w drugim kwartale tego roku. Rozszerzeniu nie uległ także spread pomiędzy niemieckimi, a amerykańskimi obligacjami. Obserwowane w ostatnich tygodniach wzrosty dochodowości niemieckich obligacji motywowane bardziej optymistycznymi oczekiwaniami inwestorów, co do perspektyw inflacji w strefie euro, mogącymi w skrajnym scenariuszu skutkować wcześniejszym zakończeniem programu QE w EMU, mają szansę trwać także w kolejnych tygodniach. Źródłem zmienności Bundów w najbliższym czasie będą publikacje danych dotyczących inflacji w strefie euro. Wrażliwe na odczyty makroekonomiczne będą także notowania amerykańskiego długu. Wycena Treasuries będzie reagowała na publikacje mogące kształtować oczekiwania w kwestii pierwszej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 12

13 PRZEGLĄD DANYCH Wykres 22 Dekompozycja wzrostu gospodarczego w Polsce [%, r/r] Wykres 23 Zaanualizowana zmiana PKB w USA i strefie euro [%] Źródło: GUS Źródło: EcoWin, obliczenia własne Wykres 24 Indeksy koniunktury w przemyśle [pkt.] Wykres 25 Stawka EURIBOR 3M i stopa procentowa ECB [%] Źródło: EcoWin Źródło: Reuters Wykres 26 Notowania stawek WIBOR, LIBOR i EURIBOR [bps] Wykres 27 Notowania stawki LIBOR USD oraz Fed fund rate Źródło: EcoWin, Reuters Źródło: Reuters Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 13

14 DANE I PROGNOZY DANE I PROGNOZY KRÓTKÓTERMINOWE wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi-15 maj-15 Inflacja CPI (% r/r) -0,3-0,3-0,6-0,6-1,0-1,4-1,6-1,5-1,2-1,0 Inflacja bazowa (% r/r) 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 Ceny producenta - PPI (% r/r) -1,5-1,6-1,3-1,6-2,7-2,8-2,8-2,4-2,6-2,4 Podaż pieniądza M3 (% r/r) 7,4 7,9 7,7 8,4 8,2 8,6 8,7 8,9 8,3 8,4 Produkcja przemysłowa (% r/r) -1,9 4,2 1,7 0,3 8,1 1,6 5,0 8,7 3,5 4,4 Sprzedaż detaliczna (% r/r) 1,7 1,6 2,3-0,2 1,8 0,1-1,3 3,0-0,5 2,0 Saldo obrotów bieżących (mln EUR) Eksport (EUR, % r/r) -1,2 5,8 4,7 3,5 4,3 5,2 10,7 10,9 - - Import (EUR, % r/r) 0,7 7,0 5,6 5,0 9,8-1,3 3,7 5,4 - - Płace, sek. przeds. (% r/r) 3,5 3,4 3,8 2,7 3,7 3,6 3,2 4,9 3,8 3,5 Zatrudnienie, sek. przeds. (% r/r) 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 Stopa bezrobocia (%) 11,7 11,5 11,3 11,4 11, ,7 11,3 10,8 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi-15 maj-15 Stopa referencyjna (koniec okresu) 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 WIBOR 1M (koniec okresu) 2,62 2,62 2,61 2,60 2,59 2,40 2,00 2,08 1,63 1,64 WIBOR 3M (koniec okresu) 2,72 2,72 2,68 2,67 2,59 2,28 1,96 2,06 1,65 1,65 Obligacja 2-letnia (koniec okresu) 2,20 2,02 1,75 1,73 1,77 1,56 1,61 1,60 1,70 1,75 Obligacja 5-letnia (koniec okresu) 2,56 2,38 2,01 1,98 2,15 1,68 1,89 1,94 2,23 2,30 Obligacja 10-letnia (koniec okresu) 3,13 3,07 2,56 2,40 2,54 2,00 2,17 2,33 2,65 2,75 Kurs EUR/PLN (koniec okresu) 4,21 4,18 4,23 4,18 4,29 4,18 4,15 4,07 4,03 4,04 Kurs USD/PLN (koniec okresu) 3,20 3,31 3,37 3,36 3,54 3,70 3,71 3,80 3,60 3,70 Kurs EUR/USD (koniec okresu) 1,31 1,26 1,25 1,25 1,21 1,13 1,12 1,07 1,12 1,09 DANE I PROGNOZY ŚREDNIOTERMINOWE P PKB (mld PLN) 1277,3 1361,8 1437,4 1553,6 1615,9 1662,7 1728,7 1791,1 PKB (wzrost realny, %) 3,9 2,6 3,7 4,8 1,8 1,7 3,4 3,5 Popyt krajowy (wzrost realny, %) 5,0-0,3 4,2 3,8-0,4 0,4 4,9 4,0 Spożycie prywatne (wzrost realny, %) 6,1 3,3 2,5 3,0 1,0 1,2 3,1 3,3 Inwestycje (wzrost realny, %) 8,4-1,9-0,4 9,3-1,5 1,1 9,2 7,4 Stopa bezrobocia 9,5 12,1 12,3 12,5 13,4 13,4 11,5 10,5 Saldo obrotów bieżących (% PKB) -6,6-3,9-5,5-5,2-3,5-1,3-1,4-1,6 Inflacja CPI (średnio w roku, %) 4,2 3,5 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0-0,2 Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii (koniec okresu, % r/r) 2,8 2,8 1,6 3,1 1,4 1,0 0,5 0,8 Saldo sektora general government (% PKB) -3,7-7,4-7,6-4,9-3,7-4,0-3,2-2,8 Stopa referencyjna (koniec okresu) 5,00 3,50 3,50 4,50 4,25 2,50 2,00 1,50 WIBOR 3M (koniec okresu) 5,88 4,20 3,95 4,99 4,14 2,71 2,07 1,70 Kurs EUR/PLN (koniec okresu) 4,12 4,10 3,95 4,47 4,08 4,15 4,19 4,15 Kurs USD/PLN (koniec okresu) 2,96 2,86 2,97 3,44 3,09 3,02 3,39 3,90 Źródło: GUS, NBP, Reuters, prognozy Banku Millennium Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 14

15 KALENDARIUM Maj / Czerwiec Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 13 GE: CPI, PKB EZ: PKB, produkcja przemysłowa US: liczba wniosków o kredyt hipoteczny MBA 14 PL: CPI US: PPI, liczba nowych bezrobotnych, zamówienia fabryczne 15 PL: PKB, rachunek obrotów bieżących, inflacja bazowa US: indeks uniwersytetu Michigan EZ: bilans handlowy, CPI GE: ZEW PL: płace, zatrudnienei US: liczba nowych budow, pozwolenia na budowę 20 GE: PPI US: liczba wniosków o kredyt hipoteczny MBA PL: produkcja przemysłowa, PPI, sprzedaż detaliczna 21 GE: wstępny PMI EZ: wstępny PMI PL: opis posiedzenia banku centralnego US: sprzedaż domów na rynku wtórnym, liczna nowych bezrobotnych 22 GE: PKB, IFO US: CPI, wstępny PMI 25 PL: stopa bezrobocia 26 US: zamówienia na dobra trwałego użytku, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board 27 US: liczba wniosków o 28 US: liczna nowych kredyt hipoteczny MBA, bezrobotnych GE: sprzedaż detaliczna 29 PL: PKB, oczekiwania inflacyjne EZ: podaż pieniądza M3 US: PKB, indeks uniwersytetu Michigan 01 PL: PMI w przemyśle GE: PMI w przemyśle, CPI EZ: PMI w przemyśle, indeks Sentix US: dochody i wydatki gospodarstw domowych, ISM 02 GE: stopa bezrobocia EZ: PPI, szacunek inflacji, inflacja bazowa 03 PL: decyzja w sprawie stóp procentowych GE: PMI w usługach EZ: PMI w usługach, decyzja w sprawie stóp procentowych US: liczba wniosków o kredyt hipoteczny MBA, bilans handlowy 04 US: raport Challengera, liczba nowych bezrobotnych, EZ: PKB PL: stan rezerw NBP 05 GE: zamówienia fabryczne US: stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia poza sektorem rolniczym PL: stan rezerw NBP PL Polska; GE Niemcy; US Stany Zjednoczone; EZ strefa euro; HU - Węgry; CZ Czechy; SZ Szwajcaria, CH Chiny, JN - Japonia Źródło: Reuters, Bloomberg, MinFin, PAP Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 15

16 Zespół BIURA ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista Urszula Kryńska Ekonomistka Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych Bank Millennium SA ul. Stanisława Żaryna 2a Warszawa Niniejsza analiza jest publikacją marketingową i została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ), w oparciu o dane pochodzące z różnych serwisów informacyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi ona (ani zawarte w niej informacje) rekomendacji, wyniku doradztwa inwestycyjnego, oferty ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumencie bądź instrumentach finansowych. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. Bank dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Makro i rynek raport miesięczny maj 2015 str. 16

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 stycznia 2014 6 stron CitiWeekly Ton RPP i EBC wciąż łagodny W tym tygodniu poznamy pierwsze w tym roku dane z krajowej gospodarki. Oczekujemy niewielkiego wzrostu

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 sierpnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Czas na lepsze dane? Na najbliższe dni zaplanowano serię publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 czerwca 2014 7 stron CitiWeekly EBC przemówił i tym razem nie rozczarował W rozpoczynającym się tygodniu opublikowane zostaną dane o inflacji w maju oraz bilansie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r. -sie- -wrz- 8-wrz- -wrz- -wrz- 9-wrz- 6-paź- -paź- -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r. 5-lis-4 -lis-4 9-lis-4 6-lis-4 -gru-4 -gru-4 7-gru-4 4-gru-4 -gru-4 7-sty-5 4-sty-5 -sty-5 8-sty-5 4-lut-5 -lut-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 12 stycznia 2015 6 stron CitiWeekly Stopy spadną jeszcze o 50pb Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych o inflacji w Europie Środkowej. W Polsce spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 kwietnia 2014 7 stron CitiWeekly PMI prawdopodobnie w górę Ze względu na przypadające na 1 maja święto, rozpoczynający się tydzień powinien minąć pod znakiem mniejszej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r. -paź- -paź- 8-paź- -lis- -lis- 8-lis- -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek Raport miesięczny

Makro i rynek Raport miesięczny Makro i rynek Raport miesięczny 12 czerwca 2014 BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski główny ekonomista +48 (0) 22 598 22 38 grzegorz.maliszewski@bankmillennium.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 2014 Stopy procentowe NBP w czerwcu bez zmian, Rada dopuszcza możliwość obniżki stóp procentowych Na czerwcowym posiedzeniu, zgodnie z powszechnymi

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek Raport miesięczny

Makro i rynek Raport miesięczny Makro i rynek Raport miesięczny 10 lipca 2014 BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski główny ekonomista +48 (0) 22 598 22 38 grzegorz.maliszewski@bankmillennium.pl

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015

Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 Komentarz tygodniowy 31.07-07.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Prognozy gospodarcze IBnGR Gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował swoje najnowsze prognozy makroekonomiczne dla

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 183 (308), 03.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 183 (308), 03.12.2014 r. 7-sie- -wrz- -wrz- 7-wrz- -wrz- -paź- 8-paź- -paź- -paź- 9-paź- -lis- -lis- 9-lis- 6-lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych STRATEGIE INWESTYCYJNE NA MARZEC 2014 R. Sprzedaj DS1023 Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Sprzedaj spread: IRS 2Y10Y Horyzont inwestycyjny: III 2014 r. SPW Bieżące

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Gospodarka i Rynki Finansowe 26 października 2015 r. 6 stron CitiWeekly Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed Według szacunków Ipsos Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w wyborach parlamentarnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Polska. Wzrost PKB (%, r/r) Przemysl i Spredaź detaliczna (%, r/r) Inflacja CPI (%, r/r) Na drodze ożywienia. Inflacja i Rada Polityki Pieniężnej

Polska. Wzrost PKB (%, r/r) Przemysl i Spredaź detaliczna (%, r/r) Inflacja CPI (%, r/r) Na drodze ożywienia. Inflacja i Rada Polityki Pieniężnej FX 2014 Polska Na drodze ożywienia W ciągu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z sukcesywną poprawą danych dotyczących polskiej gospodarki. Wzrost PKB okazał się najsłabszy w 1.kwartale (0,8% r/r), w

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek Raport miesięczny

Makro i rynek Raport miesięczny Makro i rynek Raport miesięczny 11 kwietnia 2014 BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski główny ekonomista +48 (0) 22 598 22 38 grzegorz.maliszewski@bankmillennium.pl

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r. -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- 7-sty- -lut- -lut- 7-lut- -lut- -mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 Dylemat RPP Opublikowana w tym miesiącu projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego pokazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Zdaniem ekonomistów z NBP trudno oczekiwać, aby jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego

Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego Perspektywy dla polskiego rynku FX w dalszej części 2013 roku część analityków oczekuje trendu bocznego na EUR/PLN, część aprecjacji złotego W I kwartale złoty w miarę stabilny wobec euro, słabnący wobec

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-06-19 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 2010-06-19 SPIS TREŚCI Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA 0,75 2,00 9,70 3,00

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek pracy ma się dobrze. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 27 lipca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Rynek pracy ma się dobrze. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 27 lipca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 27 lipca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek pracy ma się dobrze W tym tygodniu jak zwykle na koniec miesiąca poznamy dane o strukturze inwestorów na krajowym rynku obligacji

Bardziej szczegółowo

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu

2010-04-03 SPIS TREŚCI. W tym tygodniu 1 2010-04-03 SPIS TREŚCI W tym tygodniu Stany Zjednoczone Euroland Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Nowa Zelandia Australia Polska Rynek długu i stopy procentowej KRAJ % CPI Bezrobocie PKB USA

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 maja 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 maja 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

POLSKA GOSPODARKA WZROŚNIE O 2,9 PROC.

POLSKA GOSPODARKA WZROŚNIE O 2,9 PROC. POLSKA GOSPODARKA WZROŚNIE O 2,9 PROC. Konsumpcja Inwestycje Eksport netto Zapasy PKB 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 Źródło: GUS, TMS Brokers I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008

Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/2008 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ Sytuacja na rynku pracy w Polsce Raport kwartalny I/ W III kwartale roku Produkt Krajowy Brutto zwiększył się realnie

Bardziej szczegółowo

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP

Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ e-mail: Analizy.Makro@pkobp.pl MAKRO: KOMENTARZ 05 lipca 2010 Czerwcowa projekcja makroekonomiczna NBP 1. Wyniki czerwcowej projekcji PKB i inflacji Wg wyników najnowszej

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 listopada 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 listopada 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Przebudzenie Mocy. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 21 grudnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Przebudzenie Mocy. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 21 grudnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 21 grudnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Przebudzenie Mocy Może trudno w to uwierzyć, ale ekscytacja premierą Gwiezdnych Wojen musiała dotrzeć nawet do GUS. Najnowsze dane z polskiej

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Gołębie sygnały z RPP. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 24 marca 2014 7 stron

CitiWeekly. Gołębie sygnały z RPP. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 24 marca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 24 marca 2014 7 stron CitiWeekly Gołębie sygnały z RPP W tym tygodniu poznamy dane o sprzedaży detalicznej za luty. Według naszych szacunków w poprzednim miesiącu doszło

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 111 (235), 25.07.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 111 (235), 25.07.2014 r. 6-kwi- -kwi- -kwi- 7-maj- -maj- -maj- 8-maj- -cze- -cze- 8-cze- -cze- -lip- 9-lip- 6-lip- -lip- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo