(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2472289. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2010 10450188."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. G01S 13/88 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 13/01 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Urządzenie do pojazdów i sposób pobierania opłat drogowych w zależności od liczby pasażerów () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 12/27 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 13/06 (73) Uprawniony z patentu: Kapsch TrafficCom AG, Wien, AT (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 GEORG KARNER, Wien, AT (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Małgorzata Grabowska SULIMA GRABOWSKA SIERZPUTOWSKA BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP.J. Skr. poczt Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 SGS-346/VAL EP B1 Opis [0001] Przedmiotem tego wynalazku jest urządzenie do pojazdów i sposób pobierania opłat drogowych w zależności od liczby pasażerów pojazdu w ramach drogowego systemu opłat. [0002] Pobieranie opłat drogowych zależnie od liczby pasażerów pojazdu wykorzystuje się często jako środka do regulacji natężenia ruchu w ramach prowadzonej polityki komunikacyjnej. Prefererowanym zastosowaniem są tak zwane HOT-Lanes (high occupancy toll lanes). HOT-Lanes są pasami ruchu zarezerwowanymi dla pojazdów z większą liczbą pasażerów (high occupancy vehicles, HOV), które mogą być użytkowane także przez pojazdy z mniejszą liczbą pasażerów, o ile jest opłacana opłata drogowa za użytkowanie odpowiadająca liczbie pasażerów. [0003] Aby wyeliminować niebezpieczeństwo manipulacji związanych z samodeklaracją liczby pasażerów, bądź ryzyko powstawania błędów podczas wizualnej inspekcji dokonywanej przez kontrolerów, wykorzystuje się coraz częściej elektroniczne systemy pobierania opłat drogowych, które rozpoznają automatycznie liczbę pasażerów i obliczają zależną od tego opłatę drogową. Takie systemy wykorzystują elektroniczne urządzenia do pojazdów (onboard units, OBU), które są wyposażone w detektory pasażerów. [0004] Przegląd oferowanych obecnie systemów podany jest w publikacjach Automated Vehicle Occupancy Monitoring Systems for HOV/HOT Facilities - Final Report, McCormick Ranking Corporation, Ontario, Kanada, grudzień 04; Steven Schijns i Paul Matthews, A Breakthrough in Automated Vehicle Occupancy Monitoring Systems for HOV/HOT Facilities, l2th HOV Systems Conference, Houston, Texas,. kwietnia 0; Ginger Goodin, Verifying Vehicle Occupancy for HOT Lanes - A Path Toward Automated Systems, Violations Enforcement Summit, Boston, Massachusetts, lipca 07; i Ginger Goodin i John P. Wikander, Out for the Count - Verifying Vehicle Occupancy: Prospects for an Automated Solution, Tolltrans 09, strony Ginger Goodin, Verifying Vehicle Occupancy for HOT Lanes - A Path Toward Automated Systems, Violations Enforcement Summit, Boston, Massachusetts, lipca 07, wylicza możliwe technologie sensorowe wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu do określania liczby pasażerów a także scenariusze ich stosowania. Znane systemy proponują między innymi czujniki wagi, temperatury, podczerwieni, ultradźwięków albo czujniki radarowe do wykrywania obecności, oraz czujniki biometryczne do rozpoznawania odcisków palców, twarzy, bicia serca lub pracy płuc pasażerów. Do tych ostatnich pomiarów wykorzystuje się dotychczas czujniki elektryczne lub czujniki ciśnienia, które mierzą przepływy ustrojowe pasażerów lub wahania ciśnienia podczas oddychania. Automated Vehicle Occupancy Monitoring Systems for HOV/HOT Facilities - Final Report, McCornick Ranking Corporation, Ontario, Kanada, grudzień 04 opisuje system komunikacji dołączany do nowych układów adaptacyjnych poduszek powietrznych i służący do przekazywania wartości rozpoznania obłożenia siedzeń do systemu kontroli HOT-Lane. [000] Do rozpoznawania obłożenia siedzeń w pojazdach celem inteligentnego sterowania poduszkami powietrznymi ( smart airbags ) opracowano ostatnio czujniki radarowe, które mogą rozpoznawać słabe cykliczne ruchy ciała człowieka na podstawie jego funkcji życiowych, jak bicie serca i oddychanie. Takie czujniki radarowe wykorzystują radary dopplerowskie o fali ciągłej w zakresie UHF (ultra-high frequencies continuous-wave Doppler radar) albo nowy rodzaj ultra-szerokopasmowego (UWB) radaru impulsowego (UWB-IR), które bezstykowo i przenikając przez medium jak odzież i warstwy ciała mogą mierzyć rytmiczne ruchy komór serca bądź płatów płuc. Odnośnie teoretycznych podstaw tych czujników wskazujemy na publikacje Jerry Silvious i David Tahmoush, UHF Measure-

3 ment of Breathing and Heartbeat at a Distance, IEEE Radio and Wireless Symposium, strony 67-70; Isar Mostafanezhad, Olga Boric-Lubecke i Victor Lubecke, A Coherent Low IF Receiver Architecture for Doppler Radar Motion Detector Used in Life Signs Monitoring, IEEE Radio and Wireless Symposium, strony 71-74; oraz Kyohei Otha, Katsushi Ono, Isamu Matsunami i Akihiro Kajiwara, Wireless Motion Sensor Using Ultra-wideband Impulse-radio, IEEE Radio and Wireless Symposium, strony 13 16, które powołuje się tu przez odniesienie. Specjalne zastosowania takich czujników stanowiących radary dopplerowskie i impulsowe radary UWB do sterowania poduszkami powietrznymi opisano na przykład w publikacjach patentowych US 01/ A1, DE A1 i US B2. Według DE A1 radary UWB wbudowane w oparcie foteli namierzają danego pasażera i dopasowują układ poduszek powietrznych oraz różne funkcje związane z komfortem do jego określonej pozycji, wielkości i postury. [0006] Celem tego wynalazku jest stworzenie na podstawie znanych technologii nowego rozwiązania w zakresie pobierania opłat drogowych w zależności od liczby pasażerów pojazdu w drogowych systemach poboru opłat, który umożliwia wykorzystanie zalet bezstykowego pomiaru pasażerów za pomocą biometrycznych czujników radarowych. [0007] Cel ten w pierwszym aspekcie wynalazku uzyskuje się za pomocą urządzenia do pojazdów, ze skierowanym do wnętrza pojazdu radarem dopplerowskim albo impulsowym radarem UWB celem pomiaru ruchów i generowania odzwierciedlającego je co najmniej jednego sygnału pomiarowego, i układem analizującym, który jest zaprojektowany do wykrywania w sygnale pomiarowym wzorców sygnałów typowych dla aktywności serca lub związanych z oddychaniem pasażera, do zliczania wzorców sygnałów występujących jednocześnie w momencie obserwacji i do obliczania danych do opłaty drogowej w zależności od zliczonej wartości. [0008] W drugim aspekcie wynalazek dotyczy sposobu pobierania opłat drogowych w zależności od liczby pasażerów pojazdu w ramach drogowego systemu poboru opłat, obejmujący: skierowanie radaru dopplerowskiego albo impulsowego radaru UWB do wnętrza pojazdu, w celu pomiaru w nim ruchu i wygenerowania co najmniej jednego reprezentatywnego dla nich sygnału pomiarowego; wykrywanie w sygnale pomiarowym wzorców sygnałów typowych dla aktywności serca lub oddychania pasażera; zliczanie wzorców sygnałów występujących jednocześnie w momencie obserwacji; i wyliczanie danych do opłat drogowych w zależności od zliczonej wartości. [0009] Wynalazek umożliwia bezstykowe, niezawodne i dokładne wyznaczanie opłaty drogowej zależnej od liczby pasażerów na podstawie wykrywania funkcji życiowych poszczególnych pasażerów, to jest bicia serca i/albo oddychania. W ten sposób eliminuje się w znacznej mierze próby oszustwa ze strony pasażerów, pomyłki kontrolerów i błędne pomiary powodowane przez zacienienie lub przedmioty obce. W efekcie uzyskuje się niemal 0 %-ową skuteczność poboru opłat drogowych na przykład z HOT-Lanes. [00] W pierwszej korzystnej postaci realizacji wynalazku zliczane wartości z większej liczby kolejnych momentów obserwacji są uśredniane do wartości średniej i dane do opłat drogowych są obliczane z tej wartości średniej, a układ analizujący urządzenia do pojazdów jest też zaprojektowany do realizacji tej funkcji uśredniającej. Taka postać realizacji zapobiega zakłóceniom wynikającym z chwilowych błędnych pomiarów lub zakłócających pomiarów obejmujących także przykładowo pasażerów sąsiedniego pojazdu, przechodniów i tak dalej, którzy są przypadkowo ujmowani w polu rozproszenia radaru dopplerowskiego lub impulsowego radaru UWB. Takie sytuacje zdarzają się na przykład na skrzyżowaniach, gdzie zatrzymuje się kilka pojazdów, lub gdy kilka pojazdów porusza się na równoległych pasach ruchu z niemal jednakową prędkością. Wówczas pojazdy znajdują

4 się tuż przy sobie w ograniczonym przedziale czasu, wskutek czego czujnik pojazdu nie może niezawodnie przyporządkować miejsca przebywania osób do danego pojazdu. Dzięki uśrednieniu w dłuższym przedziale czasu obserwacji takie chwilowe zakłócenia są maskowane. [0011] Ponadto celem eliminacji zakłóceń korzystnie jest też, gdy przy zliczaniu uwzględniane są tylko te wzorce sygnałów, które średnio przy większej liczbie momentów obserwacji nie wykazują prędkości względnej pasażera kojarzonego z danym wzorcem sygnałów. Tak więc według wynalazku jest też uwzględniana prędkość własna, bądź przyspieszenie wykrywanych osób: wewnątrz pojazdu z czujnikiem składowa prędkości własnej w sygnale pomiarowym jest zerowa, a inne pojazdy mają przynajmniej czasowo inne prędkości własne. Dlatego wykrywane wzorce sygnałów mogą być porównywane z prędkościami własnymi identycznymi z prędkością własną pojazdu, żeby uzyskać niezawodne przyporządkowanie wybranych pasażerów do danego pojazdu. [0012] Ponadto korzystnie jest, gdy uśrednianie w czasie jest inicjowane w pewnym położeniu geograficznym, przykładowo na początku HOT-/HOV-Lane, gdzie w wyniku konstrukcyjnego oddzielenia (na przykład odseparowania pasa ruchu) są jednoznacznie mierzeni tylko pasażerowie danego pojazdu. Tak więc moment bądź momenty obserwacji są wyzwalane wtedy, gdy pojazd osiągnie zadane położenie. W tym celu urządzenie do pojazdów ma korzystnie odpowiednie urządzenie ustalające położenie, przykładowo odbiornik nawigacji satelitarnej. [0013] Można też mierzyć prędkość pojazdu, skąd są wyznaczane fazy przyspieszenia i w tych fazach przyspieszenia pojazdu są wybierane momenty obserwacji. W takich fazach przyspieszenia jest wielce nieprawdopodobne, żeby jadące równolegle pojazdy obce miały taką samą prędkość, dzięki czemu mogą być łatwo odseparowani pasażerowie z obcych pojazdów, które mają tym samym różniące się od zera (uśrednione) prędkości względne. [0014] Celem uniknięcia promieniowania zakłócającego i wyeliminowania zakłóconych pomiarów korzystnie jest też, gdy charakterystyka anteny radaru dopplerowskiego albo impulsowego radaru UWB jest dopasowana do wnętrza pojazdu. [001] W następnej korzystnej postaci realizacji urządzenia do pojazdów według wynalazku radar dopplerowski albo radar impulsowy UWB ma dla każdego miejsca siedzącego pojazdu własną, skierowaną na nie antenę nadawczo-odbiorczą do generowania własnego sygnału pomiarowego, w którym mogą być wykrywane oddzielne dla każdego pasażera wzorce sygnałów. Ten wariant zwiększa nakłady na osprzęt wysokiej częstotliwości w urządzeniu do pojazdów, jednak upraszcza przetwarzanie sygnałów w członie procesora sygnałowego urządzenia do pojazdów. [0016] Alternatywna korzystna postać realizacji urządzenia do pojazdów według wynalazku charakteryzuje się tym, że radar dopplerowski albo radar impulsowy UWB dla całego wnętrza pojazdu ma wspólną antenę nadawczo-odbiorczą do wytwarzania wspólnego sygnału pomiarowego, w którym występujące jednocześnie wzorce sygnałów mogą być wykrywane przez korelacyjne porównanie z zadanymi referencyjnymi wzorcami sygnałów. Ten wariant upraszcza człon urządzenia do pojazdów o wysokiej częstotliwości kosztem zwiększonej złożoności członu procesora sygnałowego. [0017] Dane do opłat drogowych obliczone w zależności od liczby pasażerów mogą być zapamiętane w urządzeniu do pojazdów dla późniejszego wywołania albo na przykład mogą być wykorzystane bezpośrednio do dekrementacji konta należności zapamiętanego na karcie należności urządzenia do pojazdów. W alternatywnej postaci realizacji wynalazku obliczone dane do opłat drogowych są przesyłane do centrali drogowego systemu poboru opłat, a urządzenie do pojazdów według wynalazku ma w tym celu połączone z układem analizującym urządzenie nadawczo-odbiorcze do przekazywania danych do opłat drogowych obliczonych zależnie od liczby pasażerów z urządzenia do pojazdów do przynajmniej jednej radiolatarni drogowego systemu poboru opłat. [0018] Wynalazek jest objaśniany szczegółowo poniżej na przykładach korzystnych posta-

5 ci realizacji z odniesieniem do załączonych rysunków, na których przedstawiono: fig. 1 schematyczny przegląd zgodnego z wynalazkiem drogowego systemu poboru opłat; fig. 2 schemat blokowy zgodnego z wynalazkiem urządzenia do pojazdów; fig. 3 i 4 wnętrze pojazdu wyposażonego w urządzenie do pojazdów w różnych postaciach realizacji według wynalazku, widziane z boku bądź z góry; fig. i 6 referencyjne wzorce sygnałów w radarowych pomiarach ruchów ciała pasażera powodowanych oddychaniem (fig. ) i biciem serca (fig. 6); fig. 7 przykładowy sygnał pomiarowy impulsowego radaru UWB zgodnego z wynalazkiem urządzenia do pojazdów, który to sygnał odwzorowuje jednocześnie ruch kilku pasażerów; i fig. 8 uzyskane z sygnału pomiarowego z fig. 7 oddzielne dla każdego pasażera wzorce sygnałów, które są wykorzystywane w układzie analizującym bądź w sposobie według wynalazku do obliczenia danych do opłat drogowych. [0019] Fig. 1 przedstawia przykładowo fragment drogowego systemu 1 poboru opłat, w ramach którego pojazdy 2, 3 poruszają się na pasach ruchu 4,. Drogowy system 1 poboru opłat obejmuje przykładowo większą liczbę ustawionych przy drodze radiolatarni 6, które poprzez przewody danych 7 mogą być połączone z (nie pokazaną na rysunku) centralą drogowego systemu 1 poboru opłat. Radiolatarnie 6 ( roadside equipment, RSE) zawierają przykładowo lokalny komputer 8, do którego jest podłączone urządzenie nadawczoodbiorcze 9 i co najmniej jedna kamera, które wspierają się na moście montażowym 11 rozpiętym nad pasami ruchu 4,. [00] Pojazdy 2, 3 jako takie są wyposażone w urządzenia 12 do pojazdów (onboard units, OBU), które mogą komunikować się drogą radiową z urządzeniami nadawczoodbiorczymi 9 radiolatarni 6, żeby przekazać dane do opłat drogowych do drogowego systemu 1 poboru opłat drogowych, które służą tam do realizacji transakcji dotyczących opłat drogowych. Kamera może być sterowana przez komputer 8, żeby wykonywać zdjęcia pojazdów 2, 3, które naruszają procedurę opłat drogowych, na przykład z powodu braku lub nieprawidłowego nastawienia urządzeń OBU 12 albo wskutek braku pokrycia konta, z którego są odprowadzane opłaty wynikające z danych opłat drogowych. [0021] Radiolatarnie 6 i urządzenia OBU 12 mogą komunikować się na przykład według standardu DSRC (dedicated short range communication) albo standardu WAVE (wireless access in a vehicle environment). Zamiast pokazanych drogowych systemów 1 poboru opłat można też wykorzystywać na przykład drogowy system poboru opłat GNSS/PLMN (global navigation satellite system / public land mobile network), w którym lokalizowane satelitarnie urządzeń OBU 12 przekazują dane do opłat drogowych poprzez sieć telefonii komórkowej (na przykład wraz z danymi odnośnie położenia). [0022] Opłaty drogowe w drogowym systemie 1 poboru opłat są wyznaczane co najmniej po części na podstawie liczby pasażerów w pojeździe 2, 3, przykładowo w przypadku używania HOT-Lane, jak pasa ruchu 4, na którym jest pobierana wyższa opłata drogowa, gdy pojazd 2 ma małą liczbę pasażerów. W celu umożliwienia automatycznego i zależnego od liczby pasażerów naliczania opłat drogowych, urządzenie OBU 12 jest wyposażone w detektor pasażerów, który zlicza liczbę pasażerów w pojeździe, jak to jest objaśniane szczegółowo na podstawie fig. 2 do 8. [0023] Jak pokazano schematycznie na fig. 2 do 4, urządzenie OBU 12 jest wyposażone w dopplerowski radar o fali ciągłej (CW = continuous-wave) albo ultra-szerokopasmowy (UWB) radar impulsowy 13, który emituje radarowe fale 14 do wnętrza pojazdu 1, dokładniej na pasażerów 16 na siedzeniach 17, i odbiera odbite od nich radarowe fale 18. W tym celu urządzenie OBU 12 można przykładowo zamocować na wewnętrznej stronie przedniej szyby 27 pojazdu 2, 3. Za pomocą radaru 13 mogą być mierzone ruchy we wnętrzu 1 pojazdu i może być generowany odwzorowujący je sygnał pomiarowy 21 (patrz także fig. 7) dla układu analizującego 19 urządzenia OBU 12.

6 [0024] Oba wymienione rodzaje radaru, czyli zarówno dopplerowski radar UHF-CW jak też impulsowy radar UWB, mają ekstremalnie wysoką czułość i ekstremalnie dużą lokalną rozdzielczość w zakresie milimetrowym i mogą przenikać przez materiały odzieżowe i warstwy skóry, toteż mogą być mierzone nawet małe ruchy komór serca, arterii, płatów płuc itp. ciała ludzkiego. W przypadku radaru dopplerowskiego są w tym celu mierzone uwarunkowane zjawiskiem Dopplera zmiany częstotliwości bądź przesunięcia fazowe między wysyłanymi a odbijanymi falami radarowymi 14, 18. W przypadku impulsowego radaru UWB jest mierzony czas trwania ekstremalnie krótkich impulsów radiowych w zakresie nanosekund, które mają szerokopasmowe widmo w zakresie częstotliwości, przy ich odbiciu od celów takich jak pasażerowie 16, żeby wyznaczyć odległości i ich zmiany. Odnośnie teorii i sposobu działania dopplerowskich radarów CW i impulsowych radarów UWB wskazujemy na wymienione powyżej publikacje, których ujawniona zawartość jest tu ujęta poprzez odniesienie. [002] Fig. ukazuje przykładowy sygnał pomiarowy 28, który został zarejestrowany za pomocą dopplerowskiego radaru UHF-CW 13 na podstawie ruchów klatki piersiowej pasażera 16 i odwzorowuje jego aktywność oddychania. Fig. 6 ukazuje przykładowy sygnał pomiarowy 29, który został zarejestrowany przez radar UWB 13 na podstawie ruchów tętnicy szyjnej pasażera 16 i odwzorowuje jego bicie serca. Pokazane na fig. i 6 wzorce sygnałów mogą być wyznaczane w pomiarach referencyjnych i jako referencyjne wzorce sygnałów typowych dla aktywności serca bądź dla oddychania pasażera są zapisywane w pamięci radaru 13 bądź urządzenia OBU 12 celem wykorzystania w dalszej procedurze analizy. [0026] W postaci realizacji z fig. 3 radar 13 ma dla całego wnętrza 1 pojazdu wspólną antenę nadawczo-odbiorczą, która ujmuje jednocześnie i mierzy wszystkich pasażerów 16. Dlatego pokazany przykładowo na fig. 7 sygnał pomiarowy 21 doprowadzany z radaru 13 do układu analizującego 19 jest mieszanką wszystkich wzorców sygnałów ruchu, aktywności serca i oddychania odbieranych od wszystkich pasażerów 16. [0027] W sygnale pomiarowym 21 układ analizujący 19 wykrywa, poprzez odpowiednią korelację ze znanymi referencyjnymi wzorcami 28, 29 sygnałów, w najlepszy sposób ( best fit ) wzorce sygnałów poszczególnych pasażerów 16, żeby oddzielić od siebie nakładające się wzorce sygnałów. Oddzielone wzorce 22-2 sygnałów naniesiono na fig. 8 jako osobne ścieżki ( tracks ) przebiegające w czasie t. [0028] Oczywiście nie jest możliwe w pełni jednoznaczne rozdzielenie poszczególnych wykrytych wzorców sygnałów na ścieżki 22-2, czyli mogą wystąpić zamiany między ścieżkami, ale przeprowadza się znów best fit, żeby wypełnić jak najlepiej ścieżki. Jednak te nieuchronne zamiany nie są istotne w dalszej procedurze, ponieważ w zasadzie chodzi tylko o liczbę wykrywanych jednocześnie wzorców sygnałów, a nie o ich przyporządkowanie do poszczególnych osób. [0029] W alternatywnej postaci realizacji urządzenie OBU 12 z fig. 4, radar 13 dla każdego miejsca siedzącego 17 w pojeździe 2 (lub dla różnych grup miejsc siedzących) ma każdorazowo własną, skierowaną na to miejsce siedzące antenę nadawczo-odbiorczą 26, żeby generować jednocześnie oddzielny dla każdego pasażera sygnał pomiarowy, czyli wielościeżkowy sygnał pomiarowy, jaki jest pokazany na fig. 8 w postaci ścieżek 22-2 sygnałów pomiarowych. [00] Oddzielne dla każdego pasażera ścieżki 22-2 sygnału pomiarowego 21 są następnie analizowane przez układ analizujący 19 urządzenia OBU 12 odnośnie koincydencji czasowej, czyli jednoczesności w wyznaczonych momentach t 1, t 2,..., ogólnie t j obserwacji. Zliczana jest liczba A j wykrywanych wzorców 22-2 sygnałów występujących jednocześnie w określonych momentach t j obserwacji i jest ona podana na fig. 8 pod odpowiednimi momentami t j obserwacji [0031] Błędy pomiarowe, cienie, niepewność korelacji i tak dalej mogą powodować przerwania, które mogą spowodować przejściowe zaniżenie liczby pasażerów A j. I od-

7 wrotnie, rozproszone bądź błędne pomiary, na przykład pasażerów z sąsiednich pojazdów, przechodniów i tak dalej, mogą doprowadzić do krótkotrwałego spiętrzenia wzorców 31 sygnałów i do zbyt dużych zliczanych wartości A j. Dlatego też u uśrednia się zliczane wartości A j z kilku kolejnych momentów t j obserwacji w pewnym przedziale obserwacji, żeby otrzymać uśrednione liczby Ā j pasażerów. [0032] Z wzorców 22-2 sygnałów, które pochodzą od ruchów pasażerów 16 (bądź ich części ciała), można też wyznaczyć uśrednione prędkości względne pasażerów 16 względem urządzenia OBU 12. Korzystnie, podczas wyznaczania zliczanych wartości A j bądź Ā j są uwzględniane tylko te wzorce 22-2 sygnałów, które nie wykazują prędkości względnej przynależnego do danego sygnału pasażera 16 względem urządzenia OBU 12. Pozwala to znacznie zredukować pomyłkowe wliczanie pasażerów z sąsiednich pojazdów, ponieważ z reguły, w przedziale obserwacji obejmującym więcej momentów t j obserwacji, mają one prędkość względem urządzenia OBU 12 różniącą się znacznie od zera, czyli przekraczającą wartość progową. [0033] Zliczane wartości A j bądź Ā j są następnie wykorzystywane w urządzeniu OBU 12 do obliczania zależnych od nich danych do opłat drogowych, na przykład opłaty drogowej malejącej wraz z rosnącą liczbą pasażerów, i odwrotnie. [0034] Tak obliczone dane do opłat drogowych zależne od liczby pasażerów mogą być zapisane w pamięci urządzenia OBU 12 celem późniejszego odczytu i analizowania albo korzystnie są przesyłane przez urządzenie nadawczo-odbiorcze 32 urządzenia OBU 12 do drogowego systemu 1 poboru opłat, przykładowo do urządzenia nadawczo-odbiorczego 8 najbliższej radiolatarni 6, celem dalszego przeliczenia w drogowym systemie 1 poboru opłat. [003] Urządzenie OBU 12 może być ponadto wyposażone w urządzenie 33 ustalające położenie w celu wyznaczania swojego własnego położenia, korzystnie w odbiornik nawigacji satelitarnej, w szczególności odbiornik GPS. Dzięki temu moment/-y t j obserwacji mogą być wybierane bądź wyzwalane zależnie od miejsca, czyli gdy pojazd 2, 3 osiągnie wyznaczone wstępnie położenie geograficzne. Takim położeniem może być przykładowo wstępnie określony punkt zliczania, w którym ma być wyznaczana liczba pasażerów, niejako wirtualny punkt zliczania, albo miejsce sprzyjające zliczaniu na wydzielonym pasie dla pojazdów poruszających się w odstępach, gdzie jest zredukowane niebezpieczeństwo wliczenia pasażerów z obcych pojazdów. [0036] Następna możliwość polega na tym, że za pomocą urządzenia (33) ustalającego położenie (albo alternatywnego miernika prędkości) pojazdu 2, 3 jest mierzona jego prędkość i stąd są wyznaczane fazy przyspieszenia pojazdu 2, 3, które są wybierane na momenty t j obserwacji. W takich fazach przyspieszenia jest mało prawdopodobne, żeby pasażerowie pojazdu 2, 3 mieli taką samą prędkość względną jak pasażerowie z sąsiednich pojazdów trzecich, które z reguły nie przyspieszają tak samo, co w powiązaniu z uwzględnieniem prędkości względnych pasażerów przynależnych do wzorców 22-2 sygnałów przyczynia się do wyłączenia ze zliczanych wartości A j, Ā j pasażerów z pojazdów trzecich. [0037] Wynalazek nie ogranicza się do przedstawionych przykładów realizacji, lecz obejmuje wszystkie warianty i modyfikacje w ramach dołączonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia patentowe 4 1. Urządzenie (12) do pojazdów do pobierania opłat drogowych w zależności od liczby pasażerów pojazdu (2, 3) w ramach drogowego systemu (1) poboru opłat, znamienne kombinacją złożoną ze skierowanego do wnętrza (1) pojazdu radaru dopplerowskiego albo impulsowego radaru UWB (13) do pomiaru ruchów i generowania odzwierciedlającego je co najmniej jednego sygnału pomiarowego (21-2); i układu analizującego (19), który jest zaprojektowany do wykrywania w sygnale

8 pomiarowym (22-2) wzorców (28, 29) sygnałów typowych dla aktywności serca lub związanych z oddychaniem pasażera, do zliczania wzorców (22-2) sygnałów występujących jednocześnie w momencie (t j ) obserwacji i uwzględniania jedynie tych wzorców (22-2) sygnałów, które średnio przy większej liczbie momentów (t j ) obserwacji nie wykazują prędkości względnej pasażera wywołującego dany wzorzec (22-2) sygnałów, oraz do obliczania danych do opłaty drogowej w zależności od zliczonej wartości (A j, Ā j ). 2. Urządzenie do pojazdów według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że układ analizujący (19) jest zaprojektowany do uśredniania do wartości średniej (Ā j ) zliczanych wartości (A j ) z większej liczby kolejnych momentów (t j ) obserwacji oraz do obliczania danych do opłat drogowych w zależności od tej wartości średniej (Ā j ). 3. Urządzenie do pojazdów według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienne tym, że urządzenie (12) do pojazdów ma urządzenie (33) ustalające położenie, które wyzwala moment bądź momenty (t j ) obserwacji układu analizującego (19) wtedy, gdy pojazd (2, 3) osiągnie zadane położenie. 4. Urządzenie do pojazdów według jednego z zastrzeżeń 1 do 3, znamienne tym, że charakterystyka anteny radaru dopplerowskiego albo impulsowego radaru UWB (13) jest dopasowana do wnętrza (1) pojazdu.. Urządzenie do pojazdów według jednego z zastrzeżeń 1 do 4, znamienne tym, że radar dopplerowski albo radar impulsowy UWB (13) ma dla każdego miejsca siedzącego (17) pojazdu (2, 3) własną, skierowaną na nie antenę nadawczo-odbiorczą (26) do generowania własnego sygnału pomiarowego (22-2), w którym mogą być wykrywane oddzielne dla każdego pasażera wzorce (28, 29) sygnałów. 6. Urządzenie do pojazdów według jednego z zastrzeżeń 1 do 4, znamienne tym, że radar dopplerowski albo radar impulsowy UWB (13) dla całego wnętrza (1) pojazdu ma wspólną antenę nadawczo-odbiorczą () do wytwarzania wspólnego sygnału pomiarowego (21), w którym występujące jednocześnie wzorce (22-2) sygnałów mogą być wykrywane przez korelacyjne porównanie z zadanymi referencyjnymi wzorcami (28, 29) sygnałów. 7. Urządzenie do pojazdów według jednego z zastrzeżeń 1 do 6, ponadto znamienne przyłączonym do układu analizującego (19) urządzeniem nadawczo-odbiorczym (31) do przekazywania danych do opłat drogowych obliczonych zależnie od liczby pasażerów z urządzenia (12) do pojazdów do co najmniej jednej radiolatarni (6) drogowego systemu (1) poboru opłat. 8. Sposób pobierania opłat drogowych w zależności od liczby pasażerów pojazdu w ramach drogowego systemu (1) poboru opłat, znamienny skierowaniem radaru dopplerowskiego albo impulsowego radaru UWB (13) na wnętrze (1) pojazdu, w celu pomiaru w nim ruchu i wygenerowania co najmniej jednego reprezentatywnego dla nich sygnału pomiarowego (21-2); wykrywaniem w sygnale pomiarowym (21-2) wzorców (28, 29) sygnałów typowych dla aktywności serca lub oddychania pasażera (16); zliczaniem wzorców (22-2) sygnałów występujących jednocześnie w momencie (t j ) obserwacji, przy czym uwzględniane są jedynie te wzorce (22-2) sygnałów, które średnio przy większej liczbie momentów (t j ) obserwacji nie wykazują prędkości względnej pasażera wywołującego dany wzorzec (22-2) sygnałów; i wyliczaniem danych do opłat drogowych w zależności od zliczonej wartości (A j, Ā j ). 9. Sposób według zastrzeżenia 8, znamienny tym, że zliczane wartości (A j ) z większej liczby kolejnych momentów (t j ) obserwacji są uśredniane do wartości średniej (Ā j ) i dane opłat drogowych są obliczane z tej wartości średniej (Ā j ).. Sposób według zastrzeżenia 8 albo 9, znamienny tym, że moment bądź momenty

9 8 (t j ) obserwacji są wyzwalane wtedy, gdy pojazd (2, 3) osiągnie zadane położenie. 11. Sposób według zastrzeżenia 8 albo 9, znamienny tym, że jest mierzona prędkość pojazdu (2, 3), stąd są wyznaczane fazy przyspieszenia i momenty (t j ) obserwacji są wybierane w fazach przyspieszenia pojazdu. 12. Sposób według jednego z zastrzeżeń 8 do 11, znamienny następnym etapem wysyłania danych opłat drogowych do centrali drogowego systemu (1) poboru opłat. 13. Sposób według jednego z zastrzeżeń 8 do 12, znamienny tym, że jest on stosowany do pobierania opłat drogowych z pojazdów (2, 3) na HOV-Lanes (4). Uprawniony: Kapsch TrafficCom AG Pełnomocnik: mgr inż. Małgorzata Grabowska Rzecznik patentowy

10 9

11

12 11

13 12 Dokumenty patentowe cytowane w opisie US A1 [000] DE A1 [000] US B2 [000] Dokumenty niepatentowe cytowane w opisie Automated Vehicle Occupancy Monitoring Systemsfor HOV/HOT Facilities - Final Report. McCormick Ranking Corporation, grudzień 04 [0004] STEVEN SCHIJNS ; PAUL MATTHEWS. A Breakthrough in Automated Vehicle Occupancy Monitoring Systems for HOV/HOT Facilities. l2th HOV Systems Conference, kwietnia 0 r. [0004] GINGER GOODIN. Verifying Vehicle Occupancy for HOT Lanes - A Path Toward Automated Systems. Violations Enforcement Summit, 29 lipca 07 r. [0004] GINGER GOODIN ; JOHN P. WIKANDER. Out for the Count - Verifying Vehicle Occupancy: Prospects for an Automated Solution, 09, [0004] JERRY SILVIOUS ; DAVID TAHMOUSH. UHF Measurement of Breathing and Heartbeat at a Distance. IEEE Radio and Wireless Symposium,, [000] ISAR MOSTAFANEZHAD ; OLGA BORIC- LUBECKE ; VICTOR LUBECKE. A Coherent Low IF Receiver Architecture for Doppler Radar Motion Detector Used in Life Signs Monitoring. IEEE Radio and Wireless Symposium,, [000] KYOHEI OTHA ; KATSUSHI ONO ; ISAMU MATSUNAMI ; AKIHIRO KAJIWARA. Wireless Motion Sensor Using Ultra-wideband Impulse-radio. IEEE Radio and Wireless Symposium,, [000]

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2181266 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2008 08788262.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F04D 27/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 47 65, Warszawa 2011 monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PaWeł PIotr CzaPSkI Instytut

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1913528 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.06.2006 06754572.3 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Doc 9837 AN/454 Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Drugie wydanie 2011 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie www.toll-collect.de SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

PORADNIK UŻYTKOWNIKA PORADNIK UŻYTKOWNIKA 2013 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Wydanie 2, poprawione i uzupełnione Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacje dla użytkownika

Informacje dla użytkownika PL MYTO W NIEMCZECH Informacje dla użytkownika Wydanie zaktualizowane 2009 Na zlecenie S p i s t r e ś c i Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu myta... 4 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce Stanisław Gaca Kazimierz Jamroz TRAFIK Gdańsk Krzysztof Ząbczyk SIGNALCO Kraków System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce 1. Wprowadzenie Wdrażaniu różnego rodzaju środków poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 881/11/PL WP 185 Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych Przyjęta w dniu 16 maja 2011 r. Grupa robocza

Bardziej szczegółowo

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII

OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII OD BIOMETRII DO BEZPIECZNEJ BIOMETRII Łukasz Stasiak, Adam Czajka, Przemysław Strzelczyk, Marcin Chochowski, Andrzej Pacut Pracownia Biometrii, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo