ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE LINII NAPOWIETRZNYCH PRZY GENERACJI MOCY W ŹRÓDŁACH WIATROWYCH. Autorzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE LINII NAPOWIETRZNYCH PRZY GENERACJI MOCY W ŹRÓDŁACH WIATROWYCH. Autorzy:"

Transkrypt

1 ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWE LINII NAPOWIETRZNYCH PRZY GENERACJI MOCY W ŹRÓDŁACH WIATROWYCH Autorzy: Edward Siwy, doktor nauk technicznych; adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej; specjalizacja - elektroenergetyka; zainteresowania - w szczególności sieci przesyłowe i rozdzielcze; hobby - narty, gitara, motocykle. Maksymilian Przygrodzki, doktor nauk technicznych; adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej; specjalizacja - elektroenergetyka; zainteresowania - planowanie rozwoju, generacja rozproszona; hobby - góry, motocykle. ( Rynek Energii nr 1/2009) Słowa kluczowe: zdolność przesyłowa, obciąŝalność dynamiczna, generacja wiatrowa, monitoring linii Streszczenie. W artykule przedstawiono moŝliwości przesyłowe linii napowietrznych wykorzystujące tzw. dynamiczną obciąŝalność termiczną linii. ObciąŜalność ta jest m.in. wypadkową prędkości wiatru chłodzącego przewody. Powiązanie moŝliwości wykorzystania rezerw przesyłowych wynikających z większych prędkości wiatru niŝ przyjęta projektowo sprzyja źródłom wykorzystujących wiatr jako energię pierwotną. Praca źródła wiatrowego z mocą znamionową wymaga wiatru o odpowiedniej prędkości, a ta z kolei determinuje obciąŝalność linii napowietrznej. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń związanych z symulacją warunków wiatrowych właściwych stanom pracy źródła wiatrowego i określonej w tych warunkach obciąŝalności dynamicznej. Celem referatu jest zaproponowanie weryfikacji kryteriów wykorzystywanych w ocenie wpływu farm wiatrowych na sieć elektroenergetyczną w stanach ustalonych. 1. WSTĘP Ograniczanie emisji zanieczyszczeń związanych z konwencjonalnymi metodami produkcji energii elektrycznej, powszechne wykorzystanie energii elektrycznej i zobowiązania międzynarodowe wymagają poszukiwania czystych" technologii wytwórczych, których zadaniem byłoby sprostanie postawionym wyzwaniom. Technologie takie sięgają do praktycznie niewyczerpalnych zasobów naturalnych postaci energii - energii odnawialnych. W tej kategorii lokują się elektrownie wiatrowe, których działanie polega na przetwarzaniu energii pierwotnej wiatru na energię elektryczną. Energia wiatru jest jednym z naturalnych zasobów odnawialnych moŝliwych do wykorzystania w warunkach polskich. Co więcej energia ta moŝe mieć, z uwagi na połoŝenie i ukształtowanie powierzchni kraju, znaczący udział w bilansie energetyki odnawialnej. MoŜliwości podaŝy energii pierwotnej, postęp technologiczny i wymogi ochrony środowiska spowodowały znaczące zainteresowanie energetyką wiatrową. Jak w przypadku kaŝdej elektrowni, tak równieŝ elektrownie wiatrowe muszą znaleźć swoje miejsce w systemie elektroenergetycznym, gdzie wytworzona energia elektryczna jest przesyłana i rozdzielana do odbiorców końcowych. Praca elektrowni wymaga jej synchronicznego połączenia z systemem elektroenergetycznym. Wzrost zainteresowania źródłami wiatrowymi spowodował znaczną liczbę wniosków o wydanie warunków przyłączenia kierowanych przez potencjalnych inwestorów do właściwego operatora systemu (operatora systemu dystrybucyjnego bądź operatora systemu przesyłowego). Z uwagi na skalę zjawiska działania te spotykają się ze zmiennym odzewem po stronie operatorów systemu. Szczególną obawę budzą warunki

2 współpracy energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym w kontekście jego rozwoju i operatywnego działania [3]. W takich warunkach koniecznym staje się prowadzenie bieŝących badań w zakresie oceny moŝliwości przyłączania i współpracy źródeł wiatrowych z siecią przesyłową i siecią dystrybucyjną w szczególności wysokich napięć (110 kv). Proces przyłączania źródła wiatrowego (farmy wiatrowej) do systemu elektroenergetycznego reguluje rozporządzenie systemowe oraz właściwe instrukcje ruchu i eksploatacji sieci [5]. W szczególności składając wiosek o przyłączenie do systemu elektroenergetycznego naleŝy dołączyć ekspertyzę wpływu przyłączanych urządzeń na system elektroenergetyczny. Zakres ekspertyzy i wymagania ustala operator, na którego obszarze działań ma nastąpić przyłączenie do sieci. Ekspertyza ta obejmuje m.in. rozpływy prądów i mocy w stanach ustalonych, weryfikację poziomów napięć, prądów zwarciowych, jakości napięcia czy teŝ analizę oddziaływania dynamicznego farmy wiatrowej na system elektroenergetyczny. W przypadku wykonywanych analiz rozpływowych bada się stopień obciąŝania ciągów liniowych przy pracy analizowanej farmy wiatrowej oraz innych źródłach przewidywanych do przyłączenia do systemu elektroenergetycznego. W analizach tych uwzględnia się obciąŝalności linii elektroenergetycznych właściwe dla danego sezonu i określone zwykle na etapie projektowania, a następnie weryfikowane w trakcie eksploatacji linii. ObciąŜalność ta jest wyznaczona dla określonych, przeciętnych warunków atmosferycznych. Tak określona obciąŝalność linii zwana jest obciąŝalnością statyczną i nie uwzględnia ona dynamiki wpływu zmian warunków atmosferycznych. Zasadnicze znaczenie w tym względzie ma prędkość wiatru, która w szerokim stopniu wpływa na rzeczywistą obciąŝalność linii (wówczas określaną jako dynamiczna), a z drugiej strony ta właśnie prędkość wiatru ma bezpośrednie przełoŝenie na produkowaną w źródle wiatrowym energię elektryczną [4]. 2. OBCIĄśALNOŚĆ DYNAMICZNA ObciąŜalność prądowa danej linii napowietrznej jest to wartość dopuszczalna płynącego prądu w ściśle określonych warunkach atmosferycznych, przy załoŝeniu określonej temperatury granicznej przewodów roboczych. Temperatura ta nie moŝe być długotrwale przekroczona, gdyŝ prowadzi to do zmniejszenia odległości przewodów roboczych od ziemi i od obiektów krzyŝowanych poniŝej dopuszczalnych, bezpiecznych wartości. NaleŜy zatem uwzględnić przewidywane przepływy mocy w stanach normalnych i awaryjnych, sposób prowadzenia ruchu linii, zasady określania dopuszczalnej obciąŝalności prądowej oraz względy ekonomiczne. W wielu przypadkach największym problemem w polskich sieciach wysokiego i najwyŝszego napięcia jest niska ze względu na zwisy letnia obciąŝalność prądowa linii, projektowanych dla temperatury przewodów +40 C. Jest to problem specyficzny dla linii kv, posiadających przęsła o stosunkowo duŝej rozpiętości (z reguły powyŝej 200 m), a więc o duŝym zwisie przewodów. W liniach tych pojawiają się często wąskie gardła", stwarzające ograniczenia w przesyle mocy. Do wyznaczenia statycznej obciąŝalności prądowej przyjmuje się najczęściej prędkość wiatru wiejącego prostopadle do linii na poziomie 0,5 m/s, przy wysokiej temperaturze otoczenia i nasłonecznieniu. Z punktu widzenia wiatru są to warunki całkowicie odmienne od tych w jakich farma wiatrowa osiąga swoją moc maksymalną. W analizach moŝliwości przyłączenia farm wiatrowych do sieci naleŝałoby więc stosować dynamiczną obciąŝalność termiczną linii, która jest rozumiana jako graniczne obciąŝenie prądowe, powodujące w aktualnych warunkach atmosferycznych osiągnięcie przez przewody robocze temperatury granicznej roboczej przy uwzględnieniu określonego ryzyka przekroczeń [6,7].

3 Na rys. 1 przedstawiono wpływ prędkości i kierunku wiatru na rzeczywistą obciąŝalność linii projektowanej na +40 C z typowymi przewodami stosowanymi w kraju w liniach 110 kv. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe wiatr jest czynnikiem w największym stopniu wpływającym na aktualne moŝliwości przesyłowe danej linii. Jak widać na rysunku 1 przesyłana moc moŝe być nawet kilkukrotnie większa w stosunku do przyjmowanej obciąŝalności statycznej linii. W związku z powyŝszym naleŝy wnioskować, Ŝe w przypadku sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej 110 kv, do których przyłączane są farmy wiatrowe, z punktu widzenia przygotowania i prowadzenia ruchu w sieci bardzo istotnym elementem jest znajomość aktualnych zdolności przesyłowych sieci. Wynika to ze znacznej zmienności mocy generowanych w farmach wiatrowych w zaleŝności od prędkości wiatru. PoniŜej przedstawiono przykłady symulacji obrazujących opisane zjawiska. 3. SYMULACJA OBCIĄśEŃ SIECI 110 kv Z PRACUJĄCYMI FARMAMI Symulację pracy sieci przeprowadzono dla wydzielonej, modelowej sekcji 110 kv (rys. 2), do której przyłączonych zostało siedem farm wiatrowych o zróŝnicowanym poziomie mocy (tab. 1). Dla uproszczenia obliczeń przyjęto, Ŝe obciąŝenia w węzłach sieci są niewielkie, co oznacza, Ŝe obciąŝenia linii pochodzą wyłącznie od mocy generowanej w farmach wiatrowych. Przyjęto, Ŝe wszystkie linie 110kV w sekcji mają przekrój 120 mm 2 i statyczną letnią obciąŝalność na poziomie I dd = 205 A. ZałoŜony przekrój przewodów w liniach jest stosunkowo niski i został tak dobrany dla uwypuklenia efektów symulacji. NaleŜy jednak stwierdzić, Ŝe w praktyce występuje on stosunkowo często w krajowych sieciach 110 kv, w tym szczególnie w obszarach o duŝym potencjale źródeł wiatrowych. PoniŜej przedstawiono wyniki symulacji z perspektywy obciąŝalności statycznej linii, obciąŝalności dynamicznej termicznej oraz moŝliwości wykorzystania monitoringu linii w celu estymacji bieŝących zdolności przesyłowych.

4 3.1. ObciąŜalność statyczna W tabeli 2 podano wyniki obliczeń prądu płynącego najbardziej obciąŝonymi odcinkami linii przy maksymalnej generacji wszystkich farm wiatrowych oraz stopień obciąŝenia oceniony względem obciąŝalności statycznej. Przy przyjęciu letniej obciąŝalności statycznej 205 A są to odcinki przeciąŝone. W przypadku wykonywania ekspertyzy przyłączeniowej dotyczącej obszaru sieci modelowej wnioskiem z przeprowadzonej analizy byłaby konieczność modernizacji wymienionych odcinków linii, przy czym w przypadku najbardziej obciąŝonych odcinków musiałaby to być przebudowa na linie dwutorowe lub zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych [1].

5 3.2. Dynamiczna obciąŝalność termiczna uzaleŝniona od temperatury otoczenia Dynamiczną obciąŝalność termiczną uzaleŝnioną od temperatury otoczenia przewodu AFL 120 mm 2 dla linii projektowanej na +40 C moŝna określić przybliŝoną zaleŝnością gdzie T jest temperaturą otoczenia w C. Wyznaczona z zaleŝności (1) obciąŝalność prądowa wynosi 220 A dla temperatury otoczenia +30 C (a więc jest juŝ ona nieco wyŝsza od obciąŝalności statycznej). Dla niŝszych temperatur obciąŝalność ta będzie juŝ wynosiła 273 A oraz 327 A dla temperatur otoczenia - odpowiednio +20 C i +10 C. Są to temperatury, których wartość równieŝ ma miejsce w okresie umownie traktowanym w analizach sieciowych jako lato" z obciąŝalnością letnią (miesiące kwiecień do września). Uwzględniając dynamiczną obciąŝalność termiczną zamiast rozbudowy linii na odcinkach S5 - S3, a zwłaszcza SIO - S6 wystarczyłoby zalecić wprowadzenie czasowych ograniczeń w generacji farm przy niekorzystnych warunkach pogodowych (nasłonecznienie + wysoka temperatura otoczenia). Ograniczenie to dotyczyłoby farmy przyłączonej do węzła S5 i w mniejszym stopniu farmy przyłączonej do węzła SIO. Wymagane ograniczenia wynikają z wartości dopuszczalnej mocy generacji przedstawionych w tabeli 3. W tabeli tej podano równieŝ prędkość wiatru V w dla której wyznaczone moce są osiągane. NaleŜy stwierdzić, Ŝe konieczność ograniczania generacji w farmach wiatrowych zachodzi tylko w przypadkach, gdy wieje silny wiatr i jednocześnie występuje wysoka temperatura otoczenia. Zwłaszcza dla farmy SIO prawdopodobieństwo występowania ograniczeń jest niewielkie Zastosowanie monitoringu linii -- pełne wykorzystanie dynamicznej obciąŝalności termicznej Rzeczywista obciąŝalność linii napowietrznej silnie zaleŝy od prędkości wiatru. ZaleŜność tę przedstawiono na rysunku 1. Monitoring linii pozwala na bieŝąco określać jej obciąŝalność. W analizowanym przykładzie zasymulowano pracę sieci przy róŝnych (stosunkowo wysokich) prędkościach wiatru - 8 m/s, 10 m/s i 13 m/s. Generacja osiąga wtedy poziom odpowiednio 40%, 66% i 100% mocy znamionowej farm wiatrowych. Ze względu na wiejący wiatr zmienia się równieŝ rzeczywista obciąŝalność linii. NaleŜy tutaj jednak uwzględnić

6 szereg ograniczeń, w tym: - linie napowietrzne i elektrownie wiatrowe są obiektami o znacznie róŝniącej się wysokości względem poziomu gruntu, - kierunek wiatru moŝe być niekorzystny ze względu na obciąŝalność linii - wiatr wiejący równolegle w stosunku do linii, - mogą występować przeszkody terenowe zmniejszające oddziaływanie wiatru na linię, naleŝy jednak zauwaŝyć, Ŝe przy wietrze wiejącym równolegle do linii oddziaływanie przeszkód terenowych nie będzie duŝe. Z uwagi na znaczne róŝnice wysokości zawieszenia linii napowietrznych i połoŝenia wirników elektrowni wiatrowych naleŝy uwzględnić tzw. profil pionowy wiatru. Profil ten przedstawia zmianę prędkości wiatru w funkcji wysokości nad poziomem gruntu. Formuła matematyczna odwzorowania profilu wiatru jest opracowana na podstawie badań empirycznych. Często moŝna spotkać formułę potęgową postaci gdzie ν h jest prędkością wiatru wyznaczaną na wysokości h w zaleŝności od prędkości ν s na przyjmowanej wysokości standardowej h s (zwykle 10 m). Przy wiatrach o małej prędkości (do 2 m/s) we wzorze (2) stosuje się wykładnik potęgowy α=0,4 Dla wiatrów o prędkościach umiarkowanych (do 10 m/s) i wysokich (powyŝej 10 m/s) przyjmuje się odpowiednio α=0,17 oraz α=0,14. Przy dziesięciokrotnej róŝnicy wysokości badanych obiektów dla umiarkowanych i duŝych prędkości wiatru daje to ok. 1,4 do 1,5 krotne zmniejszenie prędkości dla niŝszego obiektu. Przyjmując dodatkowo oddziaływanie przeszkód terenowych przyjęto, Ŝe prędkość wiatru na linii jest dwukrotnie mniejsza od prędkości wiatru, dla której wyznaczono poziom generacji. Przyjęto równieŝ, Ŝe wiatr ten wieje równolegle do linii. Oznacza to bardzo niekorzystne warunki chłodzenia linii (patrz rys. 1). W tabeli 4 przedstawiono wyniki obliczeń prądu obciąŝenia i dynamicznej obciąŝalności termicznej wybranych odcinków linii w analizowanej modelowej sekcji 110kV. Wyniki podano dla dwóch wartości temperatury otoczenia oraz ww. róŝnych prędkości wiatru, które to przekładają się na produkcję mocy w źródłach wiatrowych. Jak wynika z powyŝszych obliczeń w praktyce jedynie dwa odcinki mogą być naraŝone na znaczące przekroczenia prądu obciąŝenia dopuszczalnego (odcinki S8-S4 i S6-S3, wielkości pogrubione). Przekroczenia te mogą się pojawić jedynie w bardzo niekorzystnych i mało prawdopodobnych warunkach pogodowych. MoŜna wprowadzić w takich przypadkach ograniczenia generowanej mocy w farmach wiatrowych. Nawet przy podjęciu decyzji o modernizacji tych odcinków wystarczy jedynie modernizacja w niewielkim zakresie, np. dostosowanie linii do temperatury projektowej +60 C, co jest często stosowanym zabiegiem przystosowywania linii napowietrznych projektowanych według starych wytycznych.

7 4. MONITORING LINII Prezentowane powyŝej wykorzystanie zdolności przesyłowych linii w praktyce wymaga wiedzy na temat obciąŝalności linii. W przypadku prowadzenia stałego monitoringu warunków atmosferycznych wzdłuŝ linii moŝna obciąŝalność dynamiczną określać na bieŝąco, co pozwala na pełne wykorzystanie zdolności przesyłowej monitorowanej linii, przy jednoczesnym wyeliminowaniu niebezpieczeństwa przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu [2]. Stosowanych jest wiele metod monitoringu. Są one oparte na pomiarach warunków pogodowych panujących na linii, pomiarach temperatury przewodu lub bezpośrednio siły naciągu, ewentualnie zwisu przewodu. PoniŜej przedstawiono krótką charakterystykę róŝnych metod monitoringu opartych na pomiarze danego czynnika istotnego z uwagi na dynamiczną obciąŝalność termiczną. Monitoring warunków pogodowych Przy takim podejściu do monitoringu pomiarom podlegają podstawowe czynniki atmosferyczne, tj. temperatura otoczenia, nasłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru oraz prąd obciąŝenia linii. Na podstawie bilansu cieplnego wyliczana jest następnie temperatura przewodu. Wadą tej metody pomiaru jest fakt, Ŝe ma on charakter punktowy. Szczególnie wiatr jest czynnikiem bardzo zmiennym zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Końcowy zwis przewodu zaleŝy natomiast od przeciętnej temperatury przewodu w całej sekcji odciągowej, której długość osiąga niejednokrotnie kilka kilometrów. Poza tym trudny jest dokładny pomiar parametrów wiatrowych przy małej jego prędkości, a takie warunki są najbardziej interesujące z punktu widzenia dopuszczalnej obciąŝalności linii. Pomiar temperatury przewodu Temperaturę przewodu mierzy się zwykle za pomocą czujników przypinanych do przewodu lub zdalnie wykorzystując promieniowanie podczerwone. NaleŜy tutaj zwrócić uwagę, Ŝe nie jest to pomiar dokładny. Temperatura powierzchni przewodu róŝni się od temperatury rdzenia

8 odpowiedzialnego głównie za zwis przewodu. RównieŜ w tym przypadku jest to pomiar punktowy. Pomiar naciągu przewodu Naciąg przewodu odzwierciedla jego przeciętną temperaturę. Istnieje teŝ ścisły bezpośredni związek pomiędzy naciągiem i zwisem przewodu. Jest to więc bardzo dobra metoda monitorowania linii. Jest ona równieŝ stosunkowo prosta w zastosowaniu. Czujniki tensometryczne instaluje się pomiędzy konstrukcją wsporczą a izolatorami odciągowymi. Nie mają one więc bezpośredniej styczności z elementami będącymi pod napięciem. Pomiar zwisu Jest to metoda pozwalająca na bezpośrednią kontrolę odstępów przewodu do ziemi i krzyŝowanych obiektów. Nie wymaga więc Ŝadnych przeliczeń i stosowania załoŝeń upraszczających. W ostatnim czasie zastosowano, przy tych pomiarach lokalizację z wykorzystaniem technologii GPS. W kraju, w wybranych przypadkach, do monitorowania bieŝącej obciąŝalności linii wykorzystuje się m.in. urządzenia typu CAT-1 pozwalające na rejestrację panujących na linii warunków atmosferycznych (prędkości i kierunku wiatru, temperatury i nasłonecznienia) oraz naciągów przewodów. Nasłonecznienie określa się na podstawie temperatury nasłonecznionego, ale nie obciąŝonego prądem modelowego odcinka przewodu. Na podstawie naciągu moŝna w dokładny sposób określić rzeczywistą przeciętną temperaturę przewodu w całej sekcji odciągowej. W ten sposób moŝna pozyskać informacje o bieŝącej zdolności przesyłowej linii i ocenić rezerwy przy określonych przepływach prądów obciąŝenia [7]. 5. PODSUMOWANIE Prezentowane zagadnienia są istotnym elementem procesu planowania rozwoju i prowadzenia bieŝącej eksploatacji systemu elektroenergetycznego. W wykonywanych analizach w zakresie ekspertyz przyłączeniowych jak i analizach rozwojowych źródło wiatrowe traktowane jest jak kaŝda inna elektrownia, tj. uwzględniane z mocą dyspozycyjną (zwykle równą znamionowej). Przy znacznym rozwoju energetyki wiatrowej podejście takie będzie wymuszać nowe inwestycje sieciowe z uwagi na niewystarczające (ocenione na podstawie prowadzonych analiz) zdolności przesyłowe elementów sieciowych. W praktyce moŝe doprowadzić to do nieuzasadnionego rozwoju sieci, przy niewykorzystaniu potencjału przesyłowego elementów istniejących. W przypadku sieci przesyłowej i sieci 110 kv, do których przyłączane są farmy wiatrowe z punktu widzenia przygotowania i prowadzenia ruchu w sieci bardzo istotnym elementem jest znajomość aktualnych zdolności przesyłowych sieci. Wynika to ze znacznej zmienności mocy generowanych w farmach wiatrowych w zaleŝności od prędkości wiatru. Praktycznie przez wszystkich operatorów powinna być stosowana dynamiczna obciąŝalność termiczna elementów sieci (a zwłaszcza linii napowietrznych), uzaleŝniona od prędkości wiatru. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie monitoringu linii napowietrznych. Zapewnia on bieŝącą dokładną informację o aktualnej zdolności przesyłowej danej linii.

9 Uwzględnienie dynamicznej obciąŝalności termicznej układów przesyłowych w przypadku źródeł wiatrowych jest działaniem uzasadnionym i wprowadzającym nowe spojrzenie na istniejące zdolności przesyłowe i ich wykorzystanie. LITERATURA [1] Di Bartolomeo E., Bruno G., Tricoli S., Pirovano G., Chiarello S., Mezzani D.: Increasing Capacity of Two Italian Lines by the Adoption of Devices for Monitoring Environmental Conditions and Conductors Temperature or by Using High-Temperature Conductors. CIGRE Session 2008, paper B [2] Drager H.-J., Hussels D., Puffer R.: Development and Implementation of a Monitoring-System to Increase the Capacity of Overhead Lines. CIGRE Session 2008, paper B [3] Paska J.: Reliability Issues in Electric Power Systems with Distributed Generation. Rynek Energii 2008, nr 5. [4] Przygrodzki M., Siwy E.: Źródła wiatrowe a obciąŝalność dynamiczna linii napowietrznych. Materiały konferencji Aktualne problemy w elektroenergetyce" APE'07, Jurata, czerwiec [5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U. Nr 93, poz. 623 z roku 2007 (z późniejszymi zmianami). [6] Siwy E., śmuda K.: Dynamiczna obciąŝalność termiczna linii przesyłowych w działalności operatorów sieciowych. Energetyka. Zeszyt tematyczny nr VIII. II Konferencja APE'06-Południe. Wisła, czerwiec [7] Siwy E., śmuda K.: Zwiększenie zdolności przesyłowej istniejących linii jako środek poprawy bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Materiały konferencji Aktualne problemy w elektroenergetyce" APE'07, Jurata, czerwiec TRANSMISSION CAPACITY OF OVERHEAD LINES AT GENERATION OF WIND POWER STATION Key words: transmission capacity, dynamie thermal linę rating, wind generation, linę monitoring Summary. Transmission capacity of overhead lines using dynamie thermal line rating is presented in the paper. The rating of the overhead lines depends strongly on speed of the wind cooling the line conductors. There are significant reserves of transmission capacity at inereased wind velocity. This reserves can be used at generation in wind power plants. Generators accomplish 100% of the nominal power at wind velocity over 10 m/s. This level of the wind speed can determine even several times bigger line rating. Different wind conditions and as a result different power generation and line rating were simulated by authors of the paper. Most important results are presented in the article. Assessment of the influence of the wind power plant on the power network is reąuired before the power plant connection. One of the main goals is the verification and review of criteria using at the assessment.

Metody i możliwości zwiększenia zdolności przesyłowych

Metody i możliwości zwiększenia zdolności przesyłowych Metody i możliwości zwiększenia zdolności przesyłowych KSE z wykorzystaniem monitoringu linii napowietrznych Dr inż. Edward Siwy Politechnika Śląska Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej

Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej Autor: Katarzyna Stanisz ( Czysta Energia listopada 2007) Elektroenergetyka wiatrowa swój dynamiczny rozwój na świecie zawdzięcza polityce

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej

Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Procedury przyłączeniowe obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. związane z przyłączaniem rozproszonych źródeł energii elektrycznej Lublin 20.06.2013 r. Plan prezentacji 1. Ogólne aspekty prawne przyłączania

Bardziej szczegółowo

Mała energetyka wiatrowa

Mała energetyka wiatrowa Energetyka Prosumencka-Korzyści dla Podlasia" Białystok, 8/04/2014 Mała energetyka wiatrowa Katarzyna Michałowska-Knap Instytut Energetyki Odnawialnej ; kmichalowska@ieo.pl Moc zainstalowana (kolor niebieski)

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska)

Wybrane zagadnienia pracy rozproszonych źródeł energii w SEE (J. Paska) 1. Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do SEE Sieć przesyłowa 400 kv (80 kv) S zw = 0 0 GV A Duże elektrownie systemowe Połączenia międzysystemowe Przesył na znaczne odległości S NTW > 00 MV A Duże

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 8 III konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Problemy fluktuacji mocy biernej w elektrowniach wiatrowych Antoni Dmowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania źródeł wytwórczych (z wyjątkiem farm wiatrowych) do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania źródeł wytwórczych (z wyjątkiem farm wiatrowych) do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania źródeł wytwórczych (z wyjątkiem farm wiatrowych) do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA I. Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej źródeł

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat:

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat: na wykonanie standardowej ekspertyzy dotyczącej oceny zasobów 1 SIŁOWNIA Ekspertyza standardowa dotyczy jednej potencjalnej lokalizacji i jednego typu generatora Wykonywana jest na podstawie 10-letniej

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA: BADANIE BATERII SŁONECZNYCH W ZALEśNOŚCI OD NATĘśENIA

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka polska Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1)

Elektroenergetyka polska Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1) Elektroenergetyka polska 2007. Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1) Autor: Herbert Leopold Gabryś ( Energetyka grudzień 2007) Znamienny dla podmiotów gospodarczych polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku

Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku Autor: Sławomir Parys, Remigiusz Joeck - Polskie Sieci Morskie ( Czysta Energia nr 9/2011) Ostatni okres rozwoju energetyki wiatrowej cechuje zwiększona

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii Problemy współpracy rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym część II

Rozproszone źródła energii Problemy współpracy rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym część II Rozproszone źródła energii Problemy współpracy rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym część II Opracowano na podstawie monografii Kacejko P.: Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna

Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze SIECI 2004 V Konferencja Naukowo-Techniczna Politechnika Wrocławska Instytut Energoelektryki Janusz BROŻEK Aleksander KOT Katedra Elektroenergetyki AGH, 30-059 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Doktorant: Mgr inż. Tomasz Saran Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Co to jest EAZ??? EAZ możemy zdefiniować jako grupę urządzeń, które zajmują się przetwarzaniem sygnałów oraz wybierają

Bardziej szczegółowo

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską. Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Współpraca energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego 13 listopada 2014 Rozwój źródeł rozproszonych zmienia model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście

Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście KASYK Lech 1 Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście Tor wodny, strumień ruchu, Zmienna losowa, Rozkłady dwunormalne Streszczenie W niniejszym artykule przeanalizowano prędkości

Bardziej szczegółowo

dr inż. Grzegorz Barzyk Instytut Elektrotechniki, Politechnika Szczecińska

dr inż. Grzegorz Barzyk Instytut Elektrotechniki, Politechnika Szczecińska Wpływ konfiguracji systemu energetycznego na zdolności przesyłowe pod kątem przyłączania parków wiatrowych w wybranej części województwa zachodniopomorskiego dr inż. Grzegorz Barzyk Instytut Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA I. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej o mocy przyłączeniowej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe doświadczenia eksploatacyjne posiadacza elektrowni wiatrowej. dr inż. Grzegorz Barzyk. http://barzyk.pl/

Kluczowe doświadczenia eksploatacyjne posiadacza elektrowni wiatrowej. dr inż. Grzegorz Barzyk. http://barzyk.pl/ Kluczowe doświadczenia eksploatacyjne posiadacza elektrowni wiatrowej dr inż. Grzegorz Barzyk http://barzyk.pl/ WIATRAK WYBUDOWANY, I CO DALEJ 2 3 POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE W stanie prawnym obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II

Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II Autorzy: Michał Mrozowski, Piotr Wlazło - WIATROMETR.PL, Gdynia ("Czysta Energia" - nr 6/2014) Czy w miejscu mojego zamieszkania wiatr wieje

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIANY PARAMETRÓW TURBIN FARMY WIATROWEJ PRZYŁĄCZANEJ DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

ANALIZA ZMIANY PARAMETRÓW TURBIN FARMY WIATROWEJ PRZYŁĄCZANEJ DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ANALIZA ZMIANY PARAMETRÓW TURBIN FARMY WIATROWEJ PRZYŁĄCZANEJ DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Autorzy: Dominik DUDA, Maksymilian PRZYGRODZKI, Piotr RZEPKA, Mateusz SZABLICKI ( Energetyka nr 8/22). WSTĘP Wymagania

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Praca systemu elektroenergetycznego w przypadku ekstremalnych wahań generacji wiatrowej

Praca systemu elektroenergetycznego w przypadku ekstremalnych wahań generacji wiatrowej Praca systemu elektroenergetycznego w przypadku ekstremalnych wahań generacji wiatrowej Na podstawie informacji przekazanych przez p. Christopha Sowa, ENERTRAG AG 1 OPIS ZDARZENIA W dniach 26-28 stycznia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Analiza przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Analiza przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI I STEROWANIA UKŁADÓW PROJEKT Analiza przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej Autorzy: Bartosz Berk Paweł Karwacki Łukasz Krasoń

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy

Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Problemy przyłączania do sieci elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii małej mocy Streszczenie. W

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Możliwości zmiany lokalizacji źródła wytwarzania energii w trakcie procesu przyłączenia do sieci

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Możliwości zmiany lokalizacji źródła wytwarzania energii w trakcie procesu przyłączenia do sieci K&L GATES JAMKA SP.K. AL. JANA PAWŁA II 25 00-854 WARSZAWA, POLSKA Pocztą e-mail MEMORANDUM DO: OD: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej dr Karol Lasocki DATA: 13 stycznia 2014 r. DOTYCZY: Możliwości

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR 1 ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342

SPRAWDZIAN NR 1 ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342 TECHNIKI ANALITYCZNE W BIZNESIE SPRAWDZIAN NR 1 Autor pracy ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342 Kraków, 22 Grudnia 2009 2 Spis treści 1 Zadanie 1... 3 1.1 Szereg rozdzielczy wag kobiałek.... 4 1.2 Histogram

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Porównanie prostych metod obliczania minimalnych, powietrznych odstępów międzyfazowych w rozdzielniach WN i NN, w warunkach zwarcia

Porównanie prostych metod obliczania minimalnych, powietrznych odstępów międzyfazowych w rozdzielniach WN i NN, w warunkach zwarcia Porównanie prostych metod obliczania imalnych, powietrznych odstępów międzyfazowych w rozdzielniach WN i NN, w warunkach zwarcia Autor: dr inŝ. Marek Szadkowski, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania

Bardziej szczegółowo

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej Cele wyznacza przyjęta w 2001 r. przez Sejm RP "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej". Określa ona cel ilościowy w postaci

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP MT-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP MT-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Projektowanie linii Rok akademicki: 2013/2014 Kod: NIP-2-202-MT-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Materiały i technologie

Bardziej szczegółowo

Potencjał OZE na obszarach wiejskich

Potencjał OZE na obszarach wiejskich Potencjał OZE na obszarach wiejskich Monitoring warunków pogodowych Z dużą rozdzielczością czasową zbierane są dane o pionowym profilu prędkości i kierunku wiatru, temperaturze, wilgotności, nasłonecznieniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Autor: Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu Spółki PSE Operator SA ( Energetyka sierpień

Bardziej szczegółowo

Obciążalność termiczna napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kv

Obciążalność termiczna napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kv Obciążalność termiczna napowietrznych linii elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kv Autor: Dr hab. inż. Waldemar Dołęga - Katedra Energoelektryki, Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska, 50 370 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sterowania farmą wiatrową w normalnych i zakłóceniowych stanach pracy systemu elektroenergetycznego

Algorytmy sterowania farmą wiatrową w normalnych i zakłóceniowych stanach pracy systemu elektroenergetycznego Algorytmy sterowania farmą wiatrową w normalnych i zakłóceniowych stanach pracy systemu elektroenergetycznego Autorzy: Ireneusz Grządzielski, Rafał Welenc - Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne (KIK/53)

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne (KIK/53) Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne (KIK/53) Lutowiska 2013-02-07 Pirga Bartosz Wasiak Przemysław Raport techniczny z dotychczasowej realizacji działań przez Bieszczadzki

Bardziej szczegółowo

Obciążalność prądowa sieci metody pomiarów i zwiększenie przepustowości

Obciążalność prądowa sieci metody pomiarów i zwiększenie przepustowości Obciążalność prądowa sieci metody pomiarów i zwiększenie przepustowości Rafał Czapaj-Atłas PSE Innowacje Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Rozdział 07. System elektroenergetyczny

Rozdział 07. System elektroenergetyczny ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 07 System elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Wypełnia pracownik PKP Energetyka spółka z o.o. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA miejscowość dzień miesiąc rok Imię i nazwisko, nazwa organizacji Do PKP Energetyka spółka z o.o. Zakład pełen adres kod pocztowy miejscowość

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych

Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych 1/15 Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych Cel główny: Opracowanie i wdrożenie komercyjne narzędzi systemu dynamicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt z dnia 13.07.2015 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Dział 1. Linie elektryczne G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM

MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII WSPOMAGANE SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych MODELOWANIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ DO OBLICZEŃ STRAT ENERGII Dariusz Jeziorny, Daniel Nowak TAURON Dystrybucja S. A. Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk Politechnika

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania źródeł wytwórczych (z wyjątkiem farm wiatrowych) do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA

Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania źródeł wytwórczych (z wyjątkiem farm wiatrowych) do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Podstawowe informacje na temat zasad przyłączania źródeł wytwórczych (z wyjątkiem farm wiatrowych) do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA I. Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej niskiego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Zakład ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ Adres strony WWW zakładu: www.ien.pw.edu.pl/eig Lp. Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście planów przekształcenia polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną Polska energetyka wiatrowa szybki rozwój i duży potencjał dalszego wzrostu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU INWESTYCYJNEGO DLA INWESTYCJI Z ZAKRESU ENERGETYKI WIATROWEJ

ANALIZA PROCESU INWESTYCYJNEGO DLA INWESTYCJI Z ZAKRESU ENERGETYKI WIATROWEJ Załącznik nr 2 ANALIZA PROCESU INWESTYCYJNEGO DLA INWESTYCJI Z ZAKRESU ENERGETYKI WIATROWEJ Proces inwestycyjny związany z realizacją projektu z zakresu energetyki wiatrowej jest stosunkowo skomplikowany

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH Z MASZYNAMI INDUKCYJNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Daniel KLEJNA* Radosław KOŁACIŃSKI** Marek PALUSZCZAK*** Grzegorz TWARDOSZ**** KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ W ELEKTROWNIACH

Bardziej szczegółowo

Jak przyłączyć elektrownię wiatrową

Jak przyłączyć elektrownię wiatrową Jak przyłączyć elektrownię wiatrową Autor: dr inŝ. Grzegorz Barzyk, rzeczoznawca energetyczny SEP, dr Barzyk Consulting ( Czysta Energia kwiecień 2007) Elektrownie wiatrowe są coraz popularniejszymi źródłami

Bardziej szczegółowo

VAWT KLUCZEM DO ROZWOJU MIKROGENERACJI ROZPROSZONEJ

VAWT KLUCZEM DO ROZWOJU MIKROGENERACJI ROZPROSZONEJ 81 VAWT KLUCZEM DO ROZWOJU MIKROGENERACJI ROZPROSZONEJ mgr inż. Krzysztof Żmijewski / ENERGA-OBRÓT SA WPROWADZENIE Dlaczego szybki rozwój nowoczesnych technologii nie przekłada się wprost na możliwość

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM STAN OBECNY I PERSPEKTYWY, STOSOWANE GENERATORY I WYMAGANIA

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM STAN OBECNY I PERSPEKTYWY, STOSOWANE GENERATORY I WYMAGANIA ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM STAN OBECNY I PERSPEKTYWY, STOSOWANE GENERATORY I WYMAGANIA Autorzy: Józef Paska, Mariusz Kłos ( Rynek Energii nr 10/2009) Słowa kluczowe: elektrownie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HARMONICZNA PRĄDU W INSTALACJI Z LAMPAMI METALOHALOGENKOWYMI

ANALIZA HARMONICZNA PRĄDU W INSTALACJI Z LAMPAMI METALOHALOGENKOWYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 19 XIII Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2003 Oddział Gdański PTETiS ANALIZA HARMONICZNA PRĄDU W INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Lokalne systemy energetyczne

Lokalne systemy energetyczne 2. Układy wykorzystujące OZE do produkcji energii elektrycznej: elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wodne (MEW), elektrownie i elektrociepłownie na biomasę. 2.1. Wiatrowe zespoły prądotwórcze

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012

Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w roku akademickim 2011/2012 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa tel. (22) 234 73 66, fax. (22) 234 50 73 http://www.ien.pw.edu.pl/eig/

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Problemy z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej.

Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę. Problemy z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej. Problemy z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci energetycznej Jerzy Dzikowski Podstawy prawne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanymi

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marek WANCERZ, Piotr MILLER Politechnika Lubelska OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem elektroenergetycznym dotyczą regulacji mocy i częstotliwości z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe Alternatywne źródła energii Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPOWANIE LINII O NAPIĘCIU 220 KV LINIAMI 400 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

ZASTĘPOWANIE LINII O NAPIĘCIU 220 KV LINIAMI 400 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Henryk KOCOT Politechnika Śląska, Gliwice ZASTĘPOWANIE LINII O NAPIĘCIU 220 KV LINIAMI 400 KV JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Na krajowy system elektroenergetyczny

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r.

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r. Prognoza stopnia zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Jak podłączyć małe elektrownie wiatrowe dr inŝ. Grzegorz Barzyk dr Barzyk Consulting http://barzyk.pl/

Jak podłączyć małe elektrownie wiatrowe dr inŝ. Grzegorz Barzyk dr Barzyk Consulting http://barzyk.pl/ Jak podłączyć małe elektrownie wiatrowe dr inŝ. Grzegorz Barzyk dr Barzyk Consulting http://barzyk.pl/ Artykuł przygotowany i przyjęty do wydruku w ramach materiałów konferencyjnych V Konferencji "Energia

Bardziej szczegółowo

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy

Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy Sławomir CIEŚLIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział w Bydgoszczy REGULACJA NAPIĘCIA W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA Z MIKROINSTALACJAMI

Bardziej szczegółowo

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Procedury przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej Prezentację przygotował: mgr inż. Jerzy Łysek Kierownik Wydziału Przyłączania i Rozwoju Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej

Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 90, rok 2015 Waldemar DOŁĘGA* Intensyfikacja wykorzystania infrastruktury sieciowej Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problemów jakości energii elektrycznej (JEE) w układach elektroenergetycznych

1. Wprowadzenie do problemów jakości energii elektrycznej (JEE) w układach elektroenergetycznych 1. Wprowadzenie do problemów jakości energii elektrycznej (JEE) w układach elektroenergetycznych Wykład jest poświęcony zagadnieniom właściwości (jednej z cech) energii elektrycznej nazywanej jakością.

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo