MONITORING RUCHU NA DROGACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING RUCHU NA DROGACH"

Transkrypt

1 MONITORING RUCHU NA DROGACH Precyzyjne pozycjonowanie stało się jednym z najistotniejszych narzędzi w transporcie. Globalne, satelitarne systemy pozycjonowania (GNSS) znajdują szerokie zastosowanie w sektorze drogowym, zaczynając od monitorowania pozycji obiektów, poprzez nawigację samochodową, elektroniczne systemy pobierania opłat za przejazd autostradami lub wjazd do miasta a kończąc na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem. Wśród wielu potencjalnych zastosowań wyróŝnić moŝna przynajmniej cztery główne aspekty wykorzystania systemów pozycjonowania w transporcie drogowym: 1. Monitorowanie pozycji jednostek transportowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek przewoŝących pasaŝerów i materiały niebezpieczne. 2. Zarządzanie i sterowanie potokami ruchu jednostek. 3. Sterowanie pojedynczymi obiektami transportowymi. 4. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transporcie. Gwałtowny rozwój technologii satelitarnych, urządzeń mobilnych oraz bezprzewodowych systemów teletransmisji danych sprawił, Ŝe usługi lokalizacyjne oraz systemy nawigacji satelitarnej stanowią coraz bardziej atrakcyjny rynek dla producentów sprzętu i oprogramowania. Obecne zastosowania systemów satelitarnych w transporcie samochodowym Systemy nawigacji samochodowej Spadek cen odbiorników satelitarnych spowodował powszechną dostępność systemów nawigacji samochodowej dla przeciętnego uŝytkownika. Szacuje się, Ŝe obecnie po drogach Unii Europejskiej porusza się blisko 240 milionów pojazdów wyposaŝonych w satelitarny system nawigacyjny. Stanowi to ogromny potencjał, który powoduje rozwój technologii przeznaczonych dla tego segmentu uŝytkowników: odbiorników satelitarnych, aktualnych map cyfrowych, systemów świadczących dodatkowe usługi, w tym dystrybucję informacji o sytuacji na drogach i dostępnej bazie turystycznej, serwisów pogodowych, itp. Producenci oferują wbudowane systemy nawigacji w wybranych modelach aut, istnieją takŝe bardzo popularne, uniwersalne systemy nawigacji oparte na urządzeniach Pocket PC. Dostępne dziś na rynku nowoczesne systemy nawigacyjne oferują podróŝnym bardzo wiele przydatnych funkcji. Poczynając od standardowo dostępnych opcji wizualizacji połoŝenia pojazdu na cyfrowej mapie, wyszukiwania i optymalizacji tras przejazdu, obliczania dystansu pozostałego do wyznaczonego celu, poprzez proponowanie przez system odpowiednio dopasowanej trasy przejazdu, planowanie miejsc odpoczynku a skończywszy na wykorzystaniu systemu automatycznego przesyłania informacji ecall i zdalnym serwisie pojazdu. Coraz częściej oprócz standardowo dostarczanych map statycznych, okresowo aktualizowanych na wybranych nośnikach pamięci (CD/DVD), producenci oferują opcję automatycznego pobierania aktualnej informacji o sytuacji na drogach. Monitoring pojazdów Nieco odmiennym systemem korzystającym z technologii satelitarnej, jest system monitoringu pojazdów. NajwaŜniejszą jego zaletą jest moŝliwość natychmiastowego powiadamiania centrum monitoringu o zaistniałym niebezpieczeństwie. Otwarta poduszka powietrzna lub uruchomiony przycisk napadowy powoduje podjęcie odpowiednich działań i wysłanie przez dyspozytora w razie potrzeby słuŝb medycznych lub policyjnych na miejsce zdarzenia. Zestaw - odbiornik GPS, antena i terminal GPRS instalowane są w sposób uniemoŝliwiający ich szybkie wykrycie. W razie zagroŝenia przesyłany jest sygnał do centrum monitoringu, wysyłana wiadomość do właściciela pojazdu. Informacje o pozycji i stanie pojazdu udostępniane są dla właścicieli w Internecie. Dodatkowo dostępne na rynku systemy oferują równieŝ moŝliwość zabezpieczenia pojazdów przed nieautoryzowanym uŝyciem oraz przed kradzieŝą. Źródło:

2 Zarządzanie flotą pojazdów DuŜa konkurencja na rynku transportowym powoduje, Ŝe coraz powszechniej stosowane są systemy zarządzania flotą pojazdów oparte na satelitarnym systemie GPS i telefonii komórkowej GSM. Głównym celem wdraŝania systemu jest zapewnienie optymalnego wykorzystania wszystkich pojazdów. Osiągnięcie tego celu jest moŝliwe poprzez zastosowanie informacji logistycznych o połoŝeniu pojazdów. Znajomość pozycji pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie poszczególnych jednostek poprzez przyjmowanie dodatkowych zleceń przewozowych, dysponowanie załadunku na pojazdy będące juŝ w trasie, kontrolę pracy kierowców itd. System monitorowania pojazdów pozwala między innymi na prowadzenie bieŝącej kontroli bezpieczeństwa ładunków i pojazdu, rozliczanie zuŝycia i kontrolę stanu paliwa oraz kontrolę obszaru uŝytkowania danego pojazdu. W zaleŝności od wielkości firmy transportowej nadzór nad flotą prowadzony jest przez centra logistyczne firmy lub zlecane zewnętrznej firmie monitorującej. Zarządzanie miejscami parkingowymi Szybki rozwój motoryzacji prowadzi do deficytu miejsc parkingowych na terenach aglomeracji miejskich. Taka sytuacja wymusza na władzach miejskich wdroŝenia systemów zarządzania parkingami, których podstawowym zadaniem jest ułatwienie kierowcom dotarcia do wolnych miejsc parkingowych. Aktualnie wdraŝane systemy powodują m.in. zmniejszenie wielkości ruchu związanego z poszukiwaniem miejsca do zaparkowania. Dodatkowo znacząco wpływają równieŝ na zmniejszenie emisji spalin i hałasu w mieście. Monitorowanie i zarządzanie transportem ładunków niebezpiecznych WaŜnym, choć nie rozwiązanym do dziś problemem jest prowadzenie nadzoru nad transportem ładunków niebezpiecznych z wykorzystaniem systemu satelitarnej lokalizacji obiektów. Pomimo wielu prób i szeregu projektów nie wprowadzono dotychczas jednolitych zasad w skali międzynarodowej. Bezpieczeństwo, systemy informacji o sytuacji na drogach Zastosowanie nowoczesnych narzędzi wspomagających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego jest czynnikiem wpływającym na rozwój transportu. Realizacja tego celu staje się szczególnie istotna w kontekście zwiększającej się liczby pojazdów na drogach, rosnącego natęŝenia ruchu, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych z duŝą liczbą uczestników, itp. Czynniki te powodują konieczność stałego rozwoju systemów monitorowania ruchu oraz wdroŝenia inteligentnego systemu wspomagania decyzji podróŝnych o wyborze bezpiecznych tras przejazdu. WdroŜenie systemu informacji dla podróŝnych pozwala podejmować świadome decyzje o rozpoczęciu podróŝy, wyborze terminu, środka transportu i trasie. Informacje o stanie ruchu przekazywane są do odbiorców poprzez środki masowego przekazu np. radio w systemie RDS, poprzez tablice informacyjne o zmiennej treści lub są udostępniane w sieci Internet. Tablice informacyjne o zmiennej zawartości umoŝliwiają prezentację bieŝącej informacji o utrudnieniach na drogach, wolnych miejscach parkingowych, sytuacji komunikacyjnej, itp. Podstawowym źródłem informacji o zdarzeniach są słuŝby specjalne: policja, straŝ poŝarna, pogotowie ratunkowe. Wprowadzenie do systemu pozycji zdarzenia pozwala na szybki dojazd i skrócenie czasu interwencji oraz przesłanie informacji o zdarzeniu z centrum zarządzania do systemu informacji o sytuacji na drogach. Automatyczne systemy opłat drogowych Obecnie coraz powszechniej wprowadza się automatyczne systemy opłat drogowych. Dyrektywa europejska 2004/52/WE wymaga, aby wszystkie nowe systemy EFC wykorzystywały jedną lub więcej z następujących technologii: nawigację satelitarną, telefonię komórkową, dedykowaną komunikację krótkiego zasięgu lub ich połączenie. Ze względu na duŝą elastyczność i brak konieczności ponoszenia dodatkowych opłat zalecane jest wykorzystanie nawigacji satelitarnej. Niektóre kraje juŝ wprowadziły kilometraŝowe systemy naliczania opłat opierające się na technologii satelitarnej, w szczególności dla samochodów cięŝarowych na autostradach łączących miasta. W uŝyciu są juŝ takŝe systemy pobierania opłat za obciąŝenie infrastruktury miejskiej. Ubezpieczenia typu pay-per-use Ciekawym komercyjnym wykorzystaniem sygnału GPS są usługi ubezpieczeniowe pay-per-use. Oparte na nawigacji satelitarnej sprzęŝonej z telefonią komórkową pozwalają zaoferować ubezpieczycielom nowy produkt, w którym wysokość taryfy jest uzaleŝniona od przejechanego dystansu.

3 Perspektywy rozwoju zastosowań GNSS w monitoringu ruchu na drogach w horyzoncie roku 2012 Rozwój zastosowań satelitarnych systemów pozycjonowania zaleŝy od wielu czynników, wśród których wymienić naleŝy przede wszystkim: - Rozwój systemów GPS (z satelitami nowej generacji GPS III), EGNOS, Galileo, GLONASS - Rozwój systemów łączności radiowej GSM (SMS, GPRS), UMTS, WiMax - Rozwój systemów GIS (mapy cyfrowe, mapy nawigacyjne, mapy tematyczne, mapy 3D) - Rozwój terminali (sterowniki, PDA, telefony komórkowe) - Normalizacja, certyfikacja - Polityka (dyrektywy, polityka koncesyjna) - Spadek cen urządzeń szeroka dostępność Do znacznego wzrostu zainteresowania satelitarnymi systemami pozycjonowania przyczyni się nowopowstający, całkowicie europejski, satelitarny system nawigacyjny o nazwie Galileo. Jego pełna operacyjność jest przewidziana na rok Jak się zakłada system ten będzie bazował na konstelacji 30 satelitów okołoziemskich oraz 3 satelitach geostacjonarnych. Jego pełna kompatybilność z systemami GPS, GLONASS i EGNOS przyczyni się do poprawy podstawowych parametrów systemów pozycjonowania, w szczególności dokładności oraz tak waŝnej wiarygodności i ciągłości wyznaczeń nawigacyjnych. Zwiększenie dokładności lokalizacji wymusi na producentach stworzenie bardziej dokładnych map cyfrowych i nawigacyjnych. Przewidywane jest pojawienie się na rynku nowych map 3D. W perspektywie roku 2012 nastąpi rozwój inteligentnych systemów, które na bieŝąco będą gromadzić informacje na temat warunków panujących na drogach i wyznaczać na Ŝądanie optymalną trasę do celu. Znajomość, nawet ta najlepsza, topologii miasta nie gwarantuje, Ŝe wybrana droga prowadząca z jednego punktu do drugiego okaŝe się drogą, której pokonanie zajmie najmniej czasu. Wykorzystanie informacji o rozkładzie ruchu w mieście i dystrybucja tych informacji do uŝytkowników pozwoli regulować natęŝenie ruchu na szczególnie wraŝliwych odcinkach dróg, rozładowywać pojawiające się zatory i korki Infrastruktura drogowa UŜytkownik Centrum systemu Inne słuŝby Taxi StraŜ miejska Policja StraŜ poŝarna Pogotowie Internet, WiFi Przykład działania inteligentnych systemów transportowych (ITS) Istotny wpływ na rozwój systemów satelitarnych będzie miał zakres wdroŝenia wspomnianej wcześniej dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej nr 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie. WdraŜanie technologii opartych na nawigacji satelitarnej spowoduje konieczność wyposaŝenia pojazdów w wielosystemowe odbiorniki satelitarne GPS/EGNOS/GALILEO/GLONASS. Urządzenia instalowane w pojazdach, będą mogły być wykorzystywane takŝe w innych systemach, między innymi nastąpi integracja odbiorników satelitarnych z tachografami cyfrowymi.

4 Rozwój systemów zarządzania flotą oraz organizacji ruchu będzie skutkował wyŝszą efektywnością transportu pasaŝerskiego i towarowego. Do roku 2012 pojawią się systemy zarządzające ruchem wielu pojazdów. MoŜliwe to będzie dzięki budowie infrastruktury drogowej reagującej na stan ruchu panujący na drodze. Perspektywy rozwoju zastosowań GNSS w monitoringu ruchu na drogach w horyzoncie roku 2020 Do roku 2020 powinny być w pełni dostępne trzy systemy: amerykański GPS, europejski Galileo i rosyjski GLONASS. Dla zastosowań szeroko pojętej nawigacji obiektów ruchomych będzie to skutkowało rozwojem dotychczasowych systemów, a w szczególności: zwiększeniem bezpośredniej dostępności sygnału satelitarnego, zwiększeniem dokładności określenia pozycji, poprawą wiarygodności odbieranego sygnału. MoŜna zakładać, Ŝe kaŝdy nowy samochód wyjeŝdŝający z salonu będzie wyposaŝony w kompletny system nawigacji satelitarnej. Ponadto większość telefonów komórkowych, komputerów osobistych PDA będzie zintegrowanych z odbiornikami GNSS. Wydaje się, Ŝe do czasu ogłoszenia pełnej operacyjności Galileo podejmowane będą działania zmierzające do przygotowania poszczególnych gałęzi transportu do szybkiego przejścia na nowy system nawigacji lub poszerzenia dotychczasowych zastosowań o nowe oferowane przez niego moŝliwości. Szacuje się, Ŝe sektor transportu drogowego będzie największym odbiorcą usług Galileo. Wynika to z jego duŝego potencjału oraz zapotrzebowania na dokładną, wiarygodną informację o pozycji. Przewiduje się, Ŝe wiele ograniczeń inicjatyw związanych z wdraŝaniem technik satelitarnych moŝe zostać pokonanych dzięki systemowi Galileo. Wydaje się, Ŝe wprowadzone zostaną nowe usługi, a te dotychczas dostępne na rynku zostaną rozszerzone o nowe moŝliwości, w szczególności w zakresie: 1. monitorowania ruchu drogowego w aglomeracjach, na trasach szczególnie naraŝonych na powstawanie zatorów, 2. zarządzania grupami, flotą pojazdów, w szczególności słuŝb publicznych takich jak: policja, straŝ poŝarna, pogotowie ratunkowe, komunikacja miejska, itp., 3. zarządzania ruchem drogowym poprzez sterowanie ruchem, wyznaczaniem tras alternatywnych, optymalizację sygnalizacji w zaleŝności od natęŝenia ruchu, 4. wspomagania sterowania pojedynczymi jednostkami transportowymi, w tym pojazdami uprzywilejowanymi, itp. 5. poprawy bezpieczeństwa poprzez szybką lokalizację miejsca wypadków, organizację akcji ratowniczej, lokalizację skradzionych pojazdów, nadzór nad ruchem, 6. wprowadzenia na szeroką skalę ubezpieczeń typu pay-per-use, w którym wysokość składki zaleŝeć będzie od intensywności uŝytkowania pojazdu, 7. wdroŝenia zaawansowanych systemów wspomagania kierowców (Advanced Driver Assistance Systems), chroniących przed kolizjami, usprawniających prowadzenie pojazdów, wspomagających wykonywanie manewrów, itp. Potencjalne korzyści z rozwoju wykorzystania GNSS w monitoringu ruchu na drogach w kontekście polskim Rozwój satelitarnych systemów nawigacyjnych oraz innych technik satelitarnych otwiera duŝe moŝliwości rozwoju przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy. Główną rolę w tym procesie będzie odgrywał sektor transportu drogowego. Powstanie moŝliwość wynajdowania, opracowywania i wdraŝania róŝnych rozwiązań naukowo-technicznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności transportu (przede wszystkim transportu intermodalnego). Zwiększenie bezpieczeństwa przy jednoczesnym wzroście potoku pojazdów wymagało będzie podejmowania nowatorskich przedsięwzięć, co będzie równieŝ doskonałą okazją dla polskich ośrodków naukowych na opracowanie innowacyjnych (nawet na skalę europejską, czy światową) rozwiązań. Poprawa efektywności transportu sprawi, Ŝe stanie się on mniej uciąŝliwy i bardziej przyjazny dla środowiska. Bez wprowadzenia nowych technologii informacyjnych nie moŝna sobie wyobrazić dalszego rozwoju transportu drogowego, którego efektywność jest hamowana przez liczne zatory drogowe, wypadki, a takŝe zakłócenia pogodowe. Prace nad rozwojem tych technologii od 1991 r. prowadzi w Europie organizacja ERTICO, która łączy róŝne podmioty ze sfery przemysłu, publicznych i prywatnych zarządów infrastruktury, władz publicznych, uŝytkowników infrastruktury i innych. Polska ma moŝliwość skorzystania z transferu nowych

5 technologii transportowych związanych zarówno z profesjonalnym wykonywaniem przewozów, jak i z powszechnym ruchem drogowym. Mimo postępu technicznego w dziedzinie transportu jaki dokonał się w ostatnich kilkunastu latach, sektor ten naleŝy wciąŝ do najniebezpieczniejszych sfer Ŝycia gospodarczego i społecznego. Odnotowywana jest wciąŝ duŝa liczba wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi i powodujących kalectwo. Rozwój nawigacyjnych systemów satelitarnych oraz powszechny do nich dostęp umoŝliwi Polsce zmniejszenie ogromnego dystansu dzielącego nasz kraj od krajów Wspólnoty Europejskiej w zakresie wskaźników liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Program działania Wspólnoty w zakresie poprawy bezpieczeństwa w transporcie przedstawiony w Białej Księdze z września 2001 r. zawiera nowe elementy i koncepcje. Wszystkie waŝniejsze sektory gospodarcze, zwłaszcza transportowe zainteresowane są wykorzystaniem aplikacji nawigacji satelitarnej. Upowszechnienie zastosowań nawigacji satelitarnej doprowadzi do zwiększenia efektywności, oszczędności i co najwaŝniejsze bezpieczeństwa w wielu dziedzinach gospodarki naszego kraju, zwłaszcza we wszystkich rodzajach transportu. Bariery zastosowania systemów GNSS w transporcie System GPS istnieje od wielu lat, dlatego znaczna część społeczeństwa kojarzy poprawnie pojęcie GPS z pozycjonowaniem lub nawigacją. JednakŜe, wiedza społeczeństwa o moŝliwościach uzyskiwania wymiernych korzyści z zastosowania systemów satelitarnych, w tym monitoringu i logistyki pojazdów jest niewystarczająca. Budowa nowego, europejskiego system Galileo, niesie ze sobą zagroŝenia wynikające z wdroŝenia systemu, związane między innymi z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych oraz niechęcią do zastępowania odbiorników systemu GPS przez nowe odbiorniki Galileo. Dodatkowo duŝym utrudnieniem moŝe być niska świadomość społeczeństwa o moŝliwościach wykorzystywania systemu Galileo. Wydaje się, Ŝe mogą pojawić się bariery związane z brakiem odpowiednich uregulowań prawnych, tworzących odpowiednie podłoŝe do wprowadzania systemów GNSS w róŝnych dziedzinach transportu w Polsce. Dodatkową barierą w zakresie monitorowania osób i pojazdów moŝe być takŝe aspekt moralny związany z uzyskaniem zgody osób/pracowników firm na ich monitorowanie, szczególnie całodobowe. Zdarzają się sytuacje, w których pracownicy nie są informowani o prowadzonych przez pracodawcę działaniach, co moŝe powodować problemy prawne. Dodatkowo właściciele firm, którzy wykorzystują monitoring obserwują przypadki celowego niszczenia urządzeń słuŝących do jego wykonywania. Istotną barierą rozwoju są równieŝ koszty instalacji systemu monitoringu pojazdów i wysokie koszty monitorowania transportu międzynarodowego, transmisji danych GPRS i roamingu. Opracowanie: T. Templin, A. Tyszko, B. Oszczak

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną

Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną Praktyczne aspekty zastosowania telekomunikacji satelitarnej przez administrację publiczną H e r t z S y s t e m s Lt d Sp. z o. o. A l. Z j e d n o c z e n i a 1 1 8 A 65-1 2 0 Z i e l o n a G ó r a Te

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Przesłanki stosowania automatyzacji w zarządzaniu zdarzeniami i życie 20-40% ciężko rannych ofiar, może być uratowane,

Bardziej szczegółowo

Transport Manager - opis produktu

Transport Manager - opis produktu Transport Manager - opis produktu 1. Obsługa podstawowych funkcji NajwaŜniejsze funkcje dostępne są równieŝ w menu kontekstowym znajdującym się pod prawym przyciskiem myszy. Są to: wybór punktów trasy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS Maciej Antosiewicz Urszula Sanak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 1 Kraków, 22.05.2007 r. GPS

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

DO CELU PROWADZI TRAFFIC TOMTOM NAJSZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ

DO CELU PROWADZI TRAFFIC TOMTOM NAJSZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ TOMTOM TRAFFIC PROWADZI DO CELU SZYBCIEJ TomTom to wiodący dostawca usług informujących o ruchu drogowym. Firma TomTom monitoruje, przetwarza i dostarcza informacje o ruchu drogowym z wykorzystaniem opracowanych

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym

Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Najnowsze trendy w systemach pobierania opłat w transporcie publicznym Zbigniew Rusak Waldemar Rokicki Nośniki biletów stosowane w Polsce bilety papierowe bilety z paskiem magnetycznym karty elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Dziedziny zastosowań systemów GIS

Systemy GIS Dziedziny zastosowań systemów GIS Systemy GIS Dziedziny zastosowań systemów GIS Wykład nr 2 Przykłady implementacji GIS GIS znajduje zastosowanie w różnorakich dziedzinach, poczynając od ekonomii, poprzez ochronę środowiska, a kończąc

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide Przyjazne miasto Technologie telematyczne dla miast i samorządów Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Przyjazne miasto efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AutoPilot Monitoring. - opis systemu

AutoPilot Monitoring. - opis systemu AutoPilot Monitoring - opis systemu 1. AutoPilot Monitoring Posiadasz flotę pojazdów? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie i monitoring pracy kierowcy? Chcesz

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym

Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Redukcja emisji dwutlenku węgla a zwiększenie udziału kolei w rynku transportowym Warszawa, 23 lutego 2010 r. 1 Transport kolejowy przyjazny środowisku i zasadzie zrównowaŝonego rozwoju Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Mastervorlage zur Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen

Mastervorlage zur Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen Pobór opłat od uŝytkowników dróg w Polsce. Mastervorlage zur Gestaltung von PowerPoint-Präsentationen 1 Pobór opłat od uŝytkowników dróg w Polsce. Michael Gschnitzer Dyrektor ds. globalnej sprzedaŝy 2

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Mapa dla Jednostki Administracyjnej

Mapa dla Jednostki Administracyjnej Mapa dla Jednostki Administracyjnej Spis treści: 1. Opis produktu... 3 2. Funkcje... 4 2.1 Wyświetlanie i przesuwanie mapy... 4 2.2 Wyliczanie odległości... 4 2.3 POI... 4 2.4 Inne funkcje i moŝliwości...

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2010/2208(INI) Projekt opinii Norbert Glante (PE v01-00)

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2010/2208(INI) Projekt opinii Norbert Glante (PE v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 15.12.2010 2010/2208(INI) POPRAWKI 1-12 Norbert Glante (PE452.612v01-00) Zastosowania w transporcie globalnych systemów nawigacji

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniem jakie oferuje Gannet Guard Systems w postaci urządzeń oraz aplikacji Gan Fleet, które umożliwiają bieżące

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

EMAPI Fleet. - opis systemu

EMAPI Fleet. - opis systemu EMAPI Fleet - opis systemu 1. EMAPI Fleet mapy cyfrowe dla biznesu Posiadasz flotę pojazdów i szerokie grono pracowników? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

E-tourism mobile Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej Spis treści Opis aplikacji/wymagania/menu główne Mapa GPS Informacje o POI/Trasach SOS Zarządzanie Plikami Ustawienia Kończenie pracy z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Olsztyńska firma posiadająca blisko 20 letnie doświadczenie w branży elektroniki samochodowej a od 1998 roku instaluje oraz wdraża sprzęt telematyczno telemetryczny

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.

System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. Rysunek 1. Centrum monitoringu w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. System informacji przestrzennej w Komendzie Miejskiej w Gdańsku. W Gdańsku tworzony jest obecnie miejski System Informacji Przestrzennej, który będzie stanowił podstawę m.in. Systemu Ratownictwa Miejskiego

Bardziej szczegółowo

System pomiaru paliwa

System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa w autach ciężarowych jest oparty na zastosowaniu bardzo dokładnych szwajcarskich przepływomierzy cyfrowych. Przepływomierz paliwa mierzy realne zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

Do członków Komitetu TRAN Parlamentu Europejskiego! Bruksela, 27 stycznia 2014. Szanowny Członku Komitetu TRAN,

Do członków Komitetu TRAN Parlamentu Europejskiego! Bruksela, 27 stycznia 2014. Szanowny Członku Komitetu TRAN, Do członków Komitetu TRAN Parlamentu Europejskiego! Bruksela, 27 stycznia 2014 Szanowny Członku Komitetu TRAN, Weryfikacja dyrektywy wag i wymiarów transport drogowy Parlament Europejski będzie głosował

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Parkanizer. System nawigacji parkingowej.

Parkanizer. System nawigacji parkingowej. Parkanizer System nawigacji parkingowej www.parkanizer.com Na przestrzeni ostatnich lat nasz zespół z powodzeniem buduje swoją markę na europejskich rynkach, dostarczając nowoczesne systemy ułatwiające

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia, w ramach budowy wojewódzkiego systemu lokalizacji pojazdów i transmisji danych na bazie graficznych terminali statusów dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych

Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Tadeusz Wilk Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Warszawa dn. 23 czerwca 2010 roku 1 Rodzaje systemów elektronicznych w Europie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia BłaŜej Trzcinowicz Kierownik Projektu ITS w Departamencie Prezydenta Wrocławia Plan prezentacji Cel Projektu Zasięg terytorialny Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO

Laboratoria Badawcze Systemów Mobilnych Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej MOBILNE MIASTO MOBILNE MIASTO dr inż. Mikołaj Sobczak mikolaj.sobczak@mobile.put.edu.pl MOBILNE MIASTO Podsystem Przeznaczenie Lata prac POLARIS System nawigacyjny dla pojazdu dla warunków 1999-2003 miejskich TRAFFIC/PILOT

Bardziej szczegółowo

System zarządzania flotą pojazdów AutoControl. Pakiet Polska Optimal

System zarządzania flotą pojazdów AutoControl. Pakiet Polska Optimal System zarządzania flotą pojazdów AutoControl Pakiet Polska Optimal System AutoControl to nowoczesne narzędzie telematyczne służące do zarządzania flotą pojazdów. Aplikacja AutoControl to zaawansowane

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

gabriel.nowacki@its.waw.pl

gabriel.nowacki@its.waw.pl gabriel.nowacki@its.waw.pl 1. Charakterystyka EETS. 2. Struktura funkcjonalna KSAPO. 3. Testy KSAPO. 4. Podsumowanie. Multimedia, nawigacja satelitarna (GPS, (GPS, GALILEO), łączność łączność (GSM, (GSM,

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Tadeusz Markowski Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Kontynuując ekonomiczne podejście do koncepcji przestrzeni publicznej naleŝy stwierdzić, iŝ przestrzeń publiczna

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI PROMOTOR Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak PROMOTOR Mieczysław Bakuła 1.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o drogach publicznych 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o drogach publicznych 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o drogach publicznych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE

CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE DOSTĘP DO USŁUG LIVE OPIS OGÓLNY USŁUG LIVE HD Traffic TM - informacja o natężeniu ruchu drogowego i korkach, aktualizacja w czasie poniżej 3 minut.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM

MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM MONITOROWANIE POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM Aby umożliwić kompleksowe, oparte o jedną firmę połączenie systemu TMS oraz zarządzania telematycznego flotą firma Autosoftware wprowadziła

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Sieci Mobilne

Teleinformatyczne Sieci Mobilne Specjalność Teleinformatyczne Sieci Mobilne Opiekun specjalności: dr hab. inŝ. Ryszard J. Zielinski, prof.pwr kontakt: tel: 320 3080 e-mail: ryszard.zielinski@pwr.wroc.pl TSM - Teleinformatyczne Sieci

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

wsparcie przeciwpożarowe dla leśników i strażaków

wsparcie przeciwpożarowe dla leśników i strażaków wsparcie przeciwpożarowe dla leśników i strażaków Czym jest? Dla kogo? SmokeDetection to automatyczny system wykrywania dymu. Zadaniem narzędzia jest przeanalizowanie aktualnego obrazu z kamery w celu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TELEMATICS SYSTEMS IN THE TRANSPORT COMPANY MANAGEMENT

TELEMATICS SYSTEMS IN THE TRANSPORT COMPANY MANAGEMENT LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Marcin CHRZAN 1 Paweł KRAKOWSKI 2 ITS, systemy telematyczne, GPS WYKORZYSTANIE MOśLIWOŚCI SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

MAN TeleMatics Rozwiązania w zarządzaniu flotą

MAN TeleMatics Rozwiązania w zarządzaniu flotą MAN TeleMatics Rozwiązania w zarządzaniu flotą MAN TeleMatics jest narzędziem. Celem jest większa rentowność Optymalne zastosowanie pojazdu MAN TeleMatics dostarcza wszystkich ważnych danych, potrzebnych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA RUCHU A KSZTAŁTOWANIE MOBILNOŚCI

INŻYNIERIA RUCHU A KSZTAŁTOWANIE MOBILNOŚCI INŻYNIERIA RUCHU A KSZTAŁTOWANIE MOBILNOŚCI Maciej KRUSZYNA VIII. Konferencja Poznań - Rosnówko, czerwiec 2011 1 Inżynieria ruchu a inżynieria ruchu drogowego Inżynieria ruchu drogowego jest dziedziną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w mieście Biała Podlaska na lata 2008-2015

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w mieście Biała Podlaska na lata 2008-2015 I. Wprowadzenie 1. Transport publiczny W ciągu ubiegłych 20 lat nastąpił znaczny wzrost mobilności, obserwowany w całej Europie. Dla milionów jej obywateli podróŝe samolotami, koleją, autobusami czy promami

Bardziej szczegółowo

IRGA GPS System Zarządzania Flotą

IRGA GPS System Zarządzania Flotą IRGA GPS System Zarządzania Flotą IRGA GPS System Zarządzania Flotą informacje ogólna. System pozwala na ciągłą komunikację z pojazdem, jest doskonałym narzędziem wspomagającym nadzorowanie floty pojazdów,

Bardziej szczegółowo

MARCO POLO II Programme

MARCO POLO II Programme MARCO POLO II Programme Program MARCO POLO II wspiera projekty komercyjne na rynku usług transportowych. Finansuje projekty ze wszystkich krajów członkowskich, również tych, które przystąpiły do UE w maju

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA BADAWCZA ITS/CTT

TEMATYKA BADAWCZA ITS/CTT TEMATYKA BADAWCZA ITS/CTT PROJEKTY BADAWCZE Projekt EMERALD (Energy Management and Recharging for Efficient Electric Car Driving) Cele projektu EMERALD skupiają się wokół optymalizacji zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM

Telemetria, BMS. ANT Studio. System monitorowania data center oraz aparatury emisyjnej w RMF FM Monitorowanie UPSów, monitorowanie generatorów, agregatów, nadzór nad aplikacjami, sterowanie klimatyzacją, monitoring rozproszonych obiektów, nadzór nad rozdzielnią główną. Telemetria, BMS System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi

Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa kompleksowo zintegrowana z urządzeniami mobilnymi Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Innowacyjność technologiczna szlaków turystycznych platforma internetowa

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP616 Nazwa przedmiotu Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA Warszawa, maj 2011 1 I. Zakres badania: Badanie polegało

Bardziej szczegółowo

WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study

WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study Spis treści ZałoŜenia projektu:...1 Główne cele...2 WdroŜenie i realizacja...2 Koszty zakupu...3 Efekty...4 Podsumowanie...4 Kontakt...5

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Monitoring dróg ERGO może stanowić centralną bazą informacji o stanie infrastruktury drogowej oraz o warunkach komunikacyjnych panujących na drogach, dostępną dla pracowników zarządców

Bardziej szczegółowo

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników Jakub Bojanowski Partner Agenda. 1 Wprowadzenie 2 Metody inwigilacji technicznej 3 Podsumowanie 1

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim

Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w województwie mazowieckim Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy Danych sierpień 2006 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

System dyspozytorski CABMAN

System dyspozytorski CABMAN System dyspozytorski CABMAN O FIRMIE Działamy w branży telematycznej z powodzeniem od kilku lat. W tym czasie zyskaliśmy doświadczenie oraz zaufanie szerokiego grona klientów. Nieustannie podnosimy swoje

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

HI-TECHNOLOGIA I TELEMATYKA

HI-TECHNOLOGIA I TELEMATYKA HI-TECHNOLOGIA I TELEMATYKA INNOWACJE PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT IVECO i Magneti Marelli opracowały IVECONNECT ekskluzywny system oparty na platformie Windows Auto, służący do łatwego,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

System monitorowania transportu ładunków niebezpiecznych

System monitorowania transportu ładunków niebezpiecznych Anna Kulas System monitorowania transportu ładunków niebezpiecznych Obserwując wspłóczesny obraz świata, możemy pokusić się o stwierdzenie, iż usługi transportowe są nierozerwalnie związane z życiem i

Bardziej szczegółowo