Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności"

Transkrypt

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Dariusz Sielicki * Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności Wrocław, maj

2 * Autor jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu orzekającym w sprawach karnych, doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marshall-Wythe School of Law of the College of William & Mary w Williamsburgu w Wirginii (Master in Law). W latach uczestniczył w programie badawczym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w sądownictwie Stanów Zjednoczonych p.n. Courtroom21 prowadzonym przez College of William & Mary i National Center for State Courts. Od 2001 r. do 2003 r. brał udział jako ekspert w pracach w ramach projektu Komisji Europejskiej p.n. E-Court, poświęconego zapisowi czynności sądowych i zarządzaniu informacją gromadzoną w sądach za pomocą technologii informatycznych. Od stycznia 2004 r. uczestniczy w pracach nad kolejnym projektem badawczym Komisji Europejskiej p.n. SecurE-Justice dotyczącym zagadnień związanych z zastosowaniem komunikacji elektronicznej w działalności sądownictwa. Spis treści 2

3 generalnie, za nieletniego uważa się w Anglii i Walii sprawcę między 10 a 18 rokiem życia, aczkolwiek zasada ta ma wiele wyjątków w przypadku sprawców zbrodni i poważnych przestępstw-vide J. Graham, C. Moore, Trend report on juvenile justice in England and Wales dostępne: I. Początki elektronicznego monitorowania przestępców Koncepcja wykorzystania nowoczesnej technologii do kontroli nad zachowaniem się osób będących w zainteresowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych. Za jej prekursora uznawany jest psycholog z Uniwersytetu Harvarda dr Ralph Schweitzgebel, który w 1964 r. opisał możliwości wykorzystania elektroniki w celu modyfikacji wzorców zachowań skazanych 1. Jednak dopiero dwie dekady później pomysł ten znalazł pierwsze praktyczne 1 Schwitzgebel, R. (1967). Electronic Innovation in the Behavioral Sciences: A Call to Responsibility. American Psychologist 22(5):

4 zastosowanie. W 1983 w stanie Nowy Meksyk rozpoczęto eksperyment z udziałem skazanych. W 1987 r. w różnych programach monitoringu elektronicznego w 21 stanach uczestniczyło blisko 1000 skazanych 2. W styczniu 1998 liczba elektronicznie monitorowanych przestępców wyniosła już ponad Liczbę monitorowanych w Stanach Zjednoczonych w 2003 r. oceniano na między 70,000 a 100,000, co jest trudne do ustalenia z uwagi na wielość różnorodnych programów lokalnych 4. W ślad za Stanami Zjednoczonymi poszły: Kanada, Australia, Singapur, Izrael, a także kraje europejskie, wśród których przodują Wielka Brytania i Szwecja. Pierwsze próby zastosowania elektronicznego monitorowania przestępców w Europie podjęto w 1989 r. w Wielkiej Brytanii. Wyniki wskazywały na nieskuteczność tej formy oddziaływania resocjalizacyjnego 5, toteż Uznano, że przyczyną niepowodzenia wkrótce zaniechano dalszych eksperymentów. był brak określenia zasad doboru skazanych i podejrzanych do udziału w eksperymencie, a także brak współdziałania agend rządowych 6. Mimo tego sześć lat później rozpoczęto ponowne próby. Tym razem rezultaty okazały się zachęcające. W styczniu 1999 r. rozpoczęto monitoring elektroniczny skazanych zwalnianych przedterminowo z zakładów karnych 7. W 2004 r. liczba monitorowanych przestępców w Anglii i Walii sięgnęła blisko (inf. własna) 2 Schmidt, A. (1998). Electronic monitoring: What does the literature tell us? Federal Probation, 62(2), National Law Enforcement Corrections Technology Center. (1999). Keeping track of electronic monitoring. Dostępne: CEP Workshop on Electronic Monitoring in Europe, Dostepne: 5 Mair G., Nee, C., Electronic Monitoring. The trials and their results. HMSO, Londyn ibidem. 7 Mortimer, E., Pereira, E., & Walter, I. Making the tag fit: further analysis from the first two years of the trials of curfew orders Londyn, Home Office Research Findings n 105,

5 W Szwecji pierwsze eksperymenty z elektronicznym monitoringiem przestępców przeprowadzono w 1994 r. Na stałe do katalogu środków karnych włączono monitoring elektroniczny w 1999 r. jako alternatywę dla krótkoterminowej, to jest orzeczonej w wymiarze do 3 miesięcy kary pozbawienia wolności. Od 1 października 2001 r. monitoringowi poddawani są skazani warunkowo zwalniani z zakładów karnych. Odbywają w tej formie ostatnie 4 miesiące kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nie krótszym niż 2 lata 8. W lutym 2005 r. szwedzki parlament wprowadził kolejne zmiany legislacyjne, zgodnie z którymi stworzono możliwość odbywania w ten sposób kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 6 miesięcy, zaś o warunkowe zwolnienie będą mogli ubiegać się sprawcy skazani na co najmniej 18 miesięcy pozbawienia wolności. W Holandii program pilotażowy rozpoczęto w 1995 r., a stosowną regulację, dotyczącą głównie przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności wprowadzono do systemu prawnego od stycznia 1999 r. W 1997 roku, dozór elektroniczny został wprowadzony jako sposób wykonania kary pozbawienia wolności we Francji. Ustawa z 19 grudnia 1997 roku weszła w życie po blisko trzech latach vacatio legis, to jest w 2000 r. W latach przeprowadzano w zakładach karnych badania, obejmujące grupę ok. 100 skazanych, którzy objęci nadzorem, nosili specjalne bransolety elektroniczne przez okres do 4 miesięcy. W sierpniu 2002 roku, w związku z zadawalającymi wynikami tych badań, rząd zdecydował o rozszerzeniu działania systemu dozoru elektronicznego na terenie całego kraju, w ciągu pięciu lat. We Włoszech elektroniczny dozór przestępców wprowadzono na mocy ustawy z dnia 19 stycznia 2001 r. 9 Tę nowoczesną formę kontroli zachowania się skazanego przewidziano jako rozwiązanie dodatkowe do istniejących już środków zapobiegawczych oraz kar o 8 Facts about Prison and Probation Service. Kriminalvården 2003 str. 13 dostępne: 9 Ustawa z dnia 19 stycznia 2001 r., nr 4 zmiana ustawy, ze zmianami rozporządzeń ustawy z dnia 24 listopada 2000 r., nr 341, z natychmiastowym trybem wykonalności, uchwalona w celu poprawy skuteczności i sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości opublikowana w Gazzetta Ufficiale nr 6 z dnia 20 stycznia 2001 r. 5

6 charakterze niezolacyjnym. Włoski prawodawca nie określił w sposób precyzyjny czasu stosowania tego środka. Przyjmuje się więc, że czas ten będzie uzależniony od czasu trwania zasadniczego środka zapobiegawczego, ewentualnie kary, obok której dozór elektroniczny został zastosowany, np. aresztu domowego. Mimo, że przyjęto stosowne rozwiązanie prawne, nie stworzono efektywnego systemu, który zapewniłby rzeczywiste wykonywanie dozoru elektronicznego w każdym przypadku, gdy wynika to z orzeczenia sądowego. Główną przyczyną jest brak wystarczającej ilości urządzeń do monitorowania. 10 II. Stosowane rozwiązania techniczne W praktyce różnych krajów do monitoringu elektronicznego stosowane są dwa podstawowe typy urządzeń: oparte na ciągłej sygnalizacji (ang. continuous signaling ) i na tzw. programowanym kontakcie (ang. programmed contact). Urządzenia te służą kontroli podporządkowania się monitorowanego obowiązkowi pozostawania w konkretnie wskazanym miejscu, np. w mieszkaniu, w ściśle określonym czasie, np. w nocy lub w weekendy. Ograniczenie swobody przemieszczania się monitorowanego przy użyciu ww. urządzeń nazywane jest elektronicznym aresztem domowym. Systemy polegające na ciągłej sygnalizacji (tzw. systemy aktywne) składają się z trzech zasadniczych części: nadajnika, odbiornika podłączonego do konwencjonalnej linii telefonicznej lub telefonu komórkowego oraz komputera przyjmującego za pośrednictwem linii telefonicznej lub sieci telefonii komórkowej sygnały z odbiornika. Odbiornik montowany jest na stałe w mieszkaniu monitorowanego. W systemie komputerowym programowane są przedziały czasu, w jakich monitorowany powinien przebywać w zasięgu odbiornika. Nadajnik ma formę bransolety noszonej przez monitorowanego na nadgarstku lub na kostce. Nie można go zdjąć bez uszkodzenia. Wysyła do odbiornika kodowane sygnały. Jeżeli monitorowany uszkodzi nadajnik lub oddali się od odbiornika poza ustalony zasięg, odbiornik wysyła sygnał do komputera. System komputerowy sprawdza, czy monitorowany powinien w tym czasie 10 Stop all esperimento dei bracialetti dotepne: 6

7 przebywać w mieszkaniu i w razie naruszenia ustalonych zasad odnotowuje samowolne oddalenie się monitorowanego. Informacja ta jest przekazywana funkcjonariuszowi nadzorującemu monitorowanego. W systemach programowanego kontaktu system komputerowy w losowo wybranym czasie łączy się ze specjalnie skonstruowanym telefonem będącym w posiadaniu monitorowanego. Tożsamość monitorowanego jest potwierdzana przy użyciu noszonej na ręce bransolety z urządzeniem elektronicznym, którą należy przytknąć do telefonu, bądź przez komputerową identyfikację głosu. Inne systemy pasywne wykorzystują urządzenia przywoławcze- pagery, za pomocą których monitorowanemu przekazywane jest polecenie połączenia się za pomocą telefonu z centralą monitoringu. Identyfikacja numeru użytego w tym celu telefonu pozwala na stwierdzenie, czy monitorowany znajduje się w danym czasie we wskazanym mu miejscu. Tożsamość monitorowanego jest w tym wypadku weryfikowana przez komputerową identyfikację głosu. Systemy te używane są często w połączeniu z urządzeniami do zdalnego monitorowania trzeźwości (ang. remote alcohol detectors). Są to podłączone do telefonu analizatory oddechu lub czujniki w formie bransolety badające zawartość alkoholu w organizmie przez kontakt ze skórą, przesyłające sygnał do komputera w centrali monitoringu. Opisane wyżej rozwiązania nie pozwalają na określenie położenia monitorowanej osoby, jeśli oddali się poza wyznaczone jej miejsce. W ciągu ostatnich paru lat pojawiły się urządzenia pozwalające na dokładne określenie lokalizacji, oparte na technologii GPS ( ang. Global Positioning System) wykorzystującej nawigację satelitarną. Urządzenia te są obecnie używane w Stanach Zjednoczonych i eksperymentalnie w Wielkiej Brytanii. 7

8 Istnieją też urządzenia pozwalające na stwierdzenie naruszenia zakazu zbliżania się monitorowanego do potencjalnej ofiary (ang. Victim Alert/Notification Systems). Nadajnik noszony przez monitorowanego inicjuje sygnał ostrzegawczy emitowany przez odbiornik będący w posiadaniu potencjalnej ofiary o ile znajdzie się w jego zasięgu. Zbliżenie się monitorowanego do ofiary, a także usunięcie lub uszkodzenie nadajnika powoduje ponadto powiadomienie centrali monitoringu. III. Argumenty za i przeciw stosowaniu monitoringu elektronicznego W literaturze poświęconej zastosowaniu monitoringu elektronicznemu dla egzekwowania obowiązku pozostawania przez podsądnego w określonym miejscu przytacza się wiele argumentów przemawiających za jak i przeciwko stosowaniu tej metody nadzorowania przestępców. Wśród opinii opowiadających się za upowszechnieniem tego rozwiązania przeważa pogląd, że jest to najbardziej dolegliwy dla przestępcy sposób ograniczenia wolności bez zupełnego jej pozbawienia 11. Wydaje się, że dozór elektroniczny może zapewniać sprawiedliwą odpłatę w odniesieniu do skazanych, których z różnych, głównie humanitarnych względów, nie powinno się umieszczać w zakładach karnych. Pogląd ten może okazać się szczególnie trafny w odniesieniu do skazanych, wobec których orzekanie grzywny lub kary ograniczenia wolności jest niecelowe, ze względu na oczywistą nieskuteczność egzekwowania tego typu dolegliwości lub tych, którzy odbywają zastępczą karę pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę. Dotyczy to zwłaszcza osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, które w powszechnym przekonaniu pozostają bezkarne, o ile nie zostaną osadzone w zakładzie karnym. Z kolei w przypadku skazanych, którzy mają stałą pracę lub uczą się, monitoring elektroniczny stanowi oddziaływującą wychowawczo represję, a 11 Martinovic M. The punitiveness of electronically monitored community based programs, dostępne: 8

9 jednocześnie nie powoduje zerwania przez skazanego więzi społeczno- ekonomicznych, do czego prowadzi izolacja. Dozór elektroniczny nie zdejmuje z ukaranego obowiązku samokontroli, co dobrze służy wdrożeniu go do przestrzegania porządku prawnego 12 Przeciwnicy stosowania tej formy nadzoru podnoszą, że zmniejszenie liczby osadzonych jest złudne, gdyż monitoring elektroniczny stosowany jest głównie wobec drobnych przestępców, którzy tak czy inaczej pozostawaliby na wolności przy zastosowaniu innych metod resocjalizacji 13. Z drugiej strony, ścisły nadzór nad warunkowo zwolnionymi z zakładu karnego sprawia, że przypadki naruszenia warunków zwolnienia są częstsze, a co za tym idzie, częściej orzeka się wobec nich wykonanie reszty kary pozbawienia wolności 14. Kolejny argument to z kolei niedostateczna dolegliwość stojąca w sprzeczności z postulatem sprawiedliwej odpłaty 15. Niektórzy wskazują na potencjalne negatywne oddziaływanie stosowanego wobec podsądnego nadzoru na zamieszkałych z nim członków jego rodziny 16,17. Formułowane są też obawy, że monitoring elektroniczny stanowić może wstęp do pełnej kontroli jednostki przez państwo, jak w wizji George Orwella Lilly J.R, Ball R.A., Curry G.D. & McMullen J., "Electronic Monitoring of the Drunk Driver: A Seven-Year Study of the Home Confinement Alternative" (1993) 39 Crime & Delinquency str Fox R.G, Dr Schwitzgebel's Machine Revisited: Electronic Monitoring of Offenders (1987) ANZ Journal of Criminology, str Easton S. T. et al, Privatizing Correctional Services, The Fraser Institute, Vancouver British Columbia, Canada 1998, str Haverkamp, R., Electronic Monitoring. Die elektronische Überwachung von Straffälligen. w: Bürgerrechte & Polizei/CILIP, 60,1998/2, str Electronic Monitoring. John Howard Society of Alberta 2000, dostepne: 17 Jarred W. Electronic Monitoring: Corrective Services Bill 11/00, 2000, str. 3 dostępne: 18 Burns M.E..Electronic Home Detention: New Sentencing Alternative Demands Uniform Standards, Journal of Contemporary Law str.91 9

10 IV. Monitoring elektroniczny w Anglii i Walii Spośród krajów europejskich, najszersze zastosowanie elektroniczny dozór przestępców znalazł w Anglii i Walii i to zarówno w sensie liczby monitorowanych jak i kategorii skazanych, którzy mogą być w ten sposób kontrolowani. Dlatego dla potrzeb niniejszego opracowania, będącego ogólnym przedstawieniem podstawowych informacji na temat tej nowej formy karania, celowe wydaje się pokazanie przykładu tych właśnie krajów. Pierwsze próby zastosowania monitoringu elektronicznego w postępowaniu karnym w Anglii i Walii przeprowadzono w latach Objęły dorosłych podejrzanych, zwalnianych na etapie postępowania przygotowawczego, za poręczeniem majątkowym. Wyniki wskazywały na znaczną liczbę naruszeń jakich dopuszczali się podejrzani co do nałożonych na nich zakazów, w tym na częste popełnianie przez nich kolejnych przestępstw, toteż po 6 miesiącach prób zrezygnowano z dalszego prowadzenia eksperymentu. Wśród przyczyn niepowodzenia dostrzeżono brak jasnych kryteriów eliminujących zastosowanie monitoringu wobec sprawców, co do których prognoza kryminologiczna była a priori wyraźnie negatywna, a także brak koordynacji działań agend rządowych 19. Do pomysłu wrócono 6 lat później, starannie określając zasady organizacji monitoringu i kategorie przestępców, co do których środek ten mógł być stosowany. Pomiędzy lipcem 1995 r. a czerwcem 1997 r. 82 % podejrzanych skutecznie poddało się nałożonym rygorom, tzn. nie utrudniało postępowania karnego i nie popełniło w tym czasie nowego przestępstwa. Na podstawie tych doświadczeń w styczniu 1999 r. wprowadzono możliwość stosowania monitoringu elektronicznego wobec skazanych zwalnianych przedterminowo z zakładów 19 Mair, G. and Nee, C. (1990) Electronic monitoring: the trials and their results. Home Office Research Study, Londyn: HMSO str

11 karnych 20. W latach r. monitoring elektroniczny stosowano eksperymentalnie wobec dorosłych sprawców jako samoistną karę nakładaną przez sądy w wyroku skazującym. Od 1998 r. do 2000 r. przeprowadzono po raz kolejny próby z zastosowaniem monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego na etapie przedsądowym. Tym razem próbom poddano zarówno sprawców dorosłych jak nieletnich 21, a ponadto skazanych, którzy nie uiścili orzeczonej wobec nich grzywny oraz recydywistów w sprawach dotyczących drobnych przestępstw 22. Działania te prowadzono w oparciu o regulację prawną zawartą w następujących ustawach przyjętych przez Parlament : Bail Act ( 1997), Criminal Justice Act (1991) i Crime (Sentences) Act (1997). Przeprowadzono bardzo wnikliwą ocenę skuteczności wymienionych wyżej eksperymentów. W każdym przypadku określono kryteria, które podlegały ocenie. Badano przede wszystkim: przestrzeganie przez monitorowanych warunków ograniczenia wolności, powrotność do przestępstwa, uiszczenie orzeczonych grzywien. Osiągnięte rezultaty okazały się na tyle zachęcające, że zdecydowano się na stałe wprowadzić dozór elektroniczny do katalogu kar, środków zapobiegawczych i środków probacyjnych. Obecnie w Anglii i Walii monitoring elektroniczny stosowany jest w ramach kilku programów, różniących się od siebie doborem monitorowanych. Program zajmujący się wykonaniem tzw. Home Detention Curfew ( HDC), czyli w wolnym tłumaczeniu program aresztu domowego, obejmuje skazanych na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 4 lat,, zwolnionych z zakładu karnego w okresie od 4,5 miesiąca do 2 tygodni przed końcem kary. Czas pozostawania w domu wynosi co najmniej 9 godzin dziennie, a w 20 Mortimer, E., Pereira, E., & Walter, I.). Making the tag fit: further analysis from the first two years of the trials of curfew orders Londyn, Home Office Research Findings n 105, generalnie, za nieletniego uważa się w Anglii i Walii sprawcę między 10 a 18 rokiem życia, aczkolwiek zasada ta ma wiele wyjątków w przypadku sprawców zbrodni i poważnych przestępstw-vide J. Graham, C. Moore, Trend report on juvenile justice in England and Wales dostępne: 22 Elliott R., Airs J. New measures for fine defaulters, persistent petty offenders and others- The reports on the Crime (Sentence) Acts 1997 pilots. dostępne 11

12 praktyce wynosi 12 godzin obejmujących porę nocną. Z programu tego a limine wyłączeni są sprawcy przestępstw na tle seksualnym oraz sprawcy niektórych innych kategorii brutalnych przestępstw. Program rozpoczęto 28 stycznia 1999 r. Podstawę prawną stanowią przepisy sekcji 34a i 37a ustawy Criminal Justice Act z 1991 r. wprowadzone na mocy ustawy Crime and Disorder Act z 1998 r. Badania dotyczące pierwszych 16 miesięcy trwania programu HDC wykazały, że przeważająca większość, to jest 95 % zwolnionych podporządkowało się warunkom pozostawania w domu w określonych godzinach. Porównanie powrotności do przestępstwa w okresie zwolnienia i w 6 miesięcy po odbyciu kary w grupie monitorowanych z grupą kontrolną dowiodło, że efekt programu jest neutralny, to jest nie powoduje wzrostu ani spadku liczby recydywistów. Jednocześnie program spowodował znaczną redukcję wydatków na utrzymanie osadzonych w zakładach karnych 23. Doprowadził też do zmniejszenia przeludnienia w zakładach karnych. Od 1 grudnia 1999 r. funkcjonuje program zajmujący się wykonaniem tzw. curfew order - dosłownie: nakazu przestrzegania godziny policyjnej czyli nakazu przebywania w swoim mieszkaniu w określonym czasie, nałożonego przez sąd w wyroku skazującym jako samoistna kara. Dotyczy sprawców w wieku od 16 lat. Maksymalny czas obowiązywania nakazu wynosi 6 miesięcy. Analogiczny program w odniesieniu do sprawców między 10 a 16 rokiem życia uruchomiono 1 lutego 2001 r. W przypadku tych sprawców maksymalny okres obowiązywania nakazu wynosi 3 miesiące. W obu programach, dzienny wymiar nakazu opuszczania domu wynosi od 2 do 12 godzin. Podstawę materialnoprawną pierwszego z tych programów stanowią przepisy sekcji 12 i 13 ustawy Criminal Justice Act z 1991 r., zaś drugiego, przepisy sekcji 43 ustawy Crime (Sentences) Act z 1997 r. Wszystkie te regulacje 23 Dogson K. et al. Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme, Home Office, 2001 str. 65 dostepne: 12

13 zamieszczone są obecnie w sekcjach 36 B i 37 ustawy Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act z 2000 r. Od 22 kwietnia 2002 r. w 11 okręgach sądowych w Anglii, a od 1 czerwca 2002 r. w całej Anglii i Walii działa program dotyczący stosowania monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego, alternatywnego dla poręczenia majątkowego lub stosowanego wraz z takim poręczeniem. Monitoring może być też połączony z obowiązkiem przebywania w specjalnym ośrodku prowadzonym przez władze lokalne. Programem tym objęci są podejrzani w wieku od 12 do 16 lat, którym zarzuca się popełnienie poważnych przestępstw, lub których podejrzewa się o popełnienie przestępstwa w trakcie korzystania ze zwolnienia z zatrzymania za poręczeniem majątkowym. W 10 okręgach Anglii i Walii program ten dotyczy także przestępców w wieku od 16 do 17 lat. Stosowna regulacja zawarta jest w sekcji 3AA ustawy The Bail Act z 1976 i w sekcji 23AA ustawy The Children and Young Persons Act z Przepisy nie określają maksymalnego czasu stosowania monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego ani dziennego wymiaru czasu zakazu opuszczania określonego miejsca. 29 maja 2002 r. rozpoczęto program obejmujący monitoring sprawców przestępstw w wieku od 12 do 17 lat, wobec których orzeczono tzw. Detention and Training Order. Detention and Training Order to środek oddziaływania resocjalizacyjnego, polegający jednocześnie na ograniczeniu wolności sprawcy i poddaniu go stosownemu szkoleniu. Środek ten orzekany jest na czas od 4 miesięcy do 2 lat. Zwykle połowę tego czasu skazany odbywa w zamkniętym ośrodku wychowawczym (tzw. secure training unit ). Monitoring elektroniczny stosowany jest wobec sprawców, co do których orzeczono Detention and Training Order w wymiarze od 8 do 24 miesięcy, zwalnianych warunkowo z zamkniętych ośrodków, co ma miejsce na 2 do 4 miesięcy przed zakończeniem okresu 13

14 izolacji. Przepisy nie określają dziennego wymiaru czasu zakazu opuszczania określonego miejsca. Podstawę uruchomienia tego programu stanowiły przepisy sekcji 75 ustawy Crime and Disorder Act z 1998 r., włączone obecnie do sekcji 102 ustawy Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act z Łącznie, od 28 stycznia 1999 r. do 30 września 2004 r. monitoringowi elektronicznemu poddano osób. Dokładne dane odnoszące się do liczby monitorowanych którzy poddali się rygorom określonym w poszczególnych programach monitoringu elektronicznego nie są dostępne. Home Office ocenia jednak, że w przypadku programu Home Detention Curefew liczba ta sięga 90 % monitorowanych, a programu curfew order dla dorosłych 80 %. Proporcje udziału kobiet w odniesieniu do liczby mężczyzn w poszczególnych programach są różne, jednak przeciętnie oscylują koło 10 %. V. Aspekty ekonomiczne elektronicznego monitorowania przestępców 1. Struktura wydatków: Na rzeczywiste koszty elektronicznego monitorowania przestępców składają się wydatki związane z techniczną stroną przedsięwzięcia, to jest z instalacją odpowiednich urządzeń i utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do recepcji sygnałów wskazujących na złamanie przez monitorowanego nałożonych na niego ograniczeń co do przemieszczania się, a nadto wydatki związane z dalej idącym oddziaływaniem resocjalizacyjnym. Ta ostatnia kategoria wydatków obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości sprawujących osobisty dozór nad monitorowanym. Pracownicy o których mowa sprawują funkcję analogiczną do kuratorów sądowych w polskim systemie wykonania kar nieizolacyjnych. 14

15 Wydatki związane ze stroną techniczną ustalane są poprzez reguły wolnego rynku, w drodze procedury przetargowej. Wielość producentów stosownego sprzętu i firm oferujących kompleksową obsługę monitoringu doprowadziła do silnej konkurencji. Wskazanie jednostkowego kosztu urządzenia do monitoringu wydaje się niemożliwe, gdyż jest to sprzęt, który nie występuje w swobodnym obrocie i jest produkowany wyłącznie w związku z konkretnym kontraktem zawartym przez producenta z agendą rządową lub firmą monitorującą. Wzajemne relacje wysokości tych wydatków różnią się w zależności od tego, czy obsługa monitoringu, to znaczy montaż urządzeń, utrzymanie centrum monitoringu i rejestracja naruszeń jest w całości wykonywana przez firmy zewnętrzne, czy też sprawują ją w całości urzędnicy państwowi. Pierwsze rozwiązanie stosowane jest obecnie w Wielkiej Brytanii, zaś drugie w Szwecji. W innych krajach europejskich występują rozwiązania stanowiące kombinację wyżej opisanych. Kolejnym czynnikiem decydującym o wysokości kosztów monitoringu jest intensywność osobistych działań funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad monitorowanym, w tym wydatki związane z innym działaniami resocjalizacyjnymi, takimi jak na przykład terapia, nauka. Czynnik ten jest zmienny, w zależności od tego, na jakim etapie postępowania karnego stosowany jest monitoring. Na przykład w Szwecji ogólny dzienny koszt dozoru elektronicznego sięga 70, z czego obsługa techniczna kosztuje tylko Z reguły osobisty nadzór funkcjonariuszy państwowych w przypadku stosowania monitoringu jak ośrodka zapobiegawczego na etapie przedsądowym jest znacznie ograniczony. Tego rodzaju wydatki rosną natomiast w razie stosowania monitoringu elektronicznego jako kary samoistnej lub w razie przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności. 24 Carlsson K. Intensive Monitoring with Electronic Supervision in Sweden. Materiały konferencyjne : The third CEP Workshop on Electronic Monitoring in Europe 8-10 maja 2003, Egmond aan Zee, Holandia- niepubl. 15

16 Przykładem struktury wydatków ponoszonych w praktyce na monitoringu elektronicznym jest analiza kosztów poniesionych w ciągu pierwszych 16 miesięcy największego w Europie pod względem ogólnej liczby monitorowanych ilości programu Home Detention Curfew w Anglii i Walii, rozpoczętego 1 stycznia 1999 r. Program ten dotyczy przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego, czyli innymi słowy, odbywania przez skazanego końcowego okresu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Przyjąć należy, że według przyjętych tam rozwiązań prawnych, skazany, gdyby nie poddać go monitoringowi, odbywałby karę w całości. Zasadnicze koszty ponoszone w tym programie podzielić trzeba na trzy kategorie, w zależności od prowadzonych czynności. Pierwsza dotyczy czynności zakwalifikowania skazanego do udziału w programie, co wiąże się z opracowaniem prognozy kryminologicznej, a także osobistego dozorowania skazanego przez kuratora. Czynności te wykonują funkcjonariusze państwowi Koszty te wyniosły łącznie 7,3 mln.. Kolejna kategoria kosztów dotyczy płatności na rzecz firm monitorujących, co pociągnęło wydatki rzędu 27,9 mln.. Trzecia kategoria dotyczy wydatków poniesionych przez służby państwowe w związku z wykonaniem wyroku ( np. koszty poszukiwań i ujęcia skazanego uchylającego się od monitoringu). Wydatki z tym związane wyniosły zaledwie 0,2 mln.. Oszczędności uzyskane w wyniku zwolnienia miejsc w zakładach karnych wyniosły w tym okresie 84, 6 mln, co po zbilansowaniu z wydatkami pozwoliło zaoszczędzić 49, 2 mln Koszty monitoringu elektronicznego, a koszty pobytu w zakładzie karnym. Doświadczenia brytyjskie pozwalają szacować, że całkowity, przeciętny dla wszystkich przypadków stosowania monitoringu koszt wynosi około 45% kosztów 25 Dogson K. et. al. Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme. Home Office 2002, str. 41dostępne: 16

17 izolacji w zakładzie zamkniętym w takim samym okresie 26. W Szwecji relacja ta jest wyższa i sięga 50%. 27 Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że koszt pobytu skazanego w zakładzie karnym wynosił w 1999 r. od 30,36 $ (Luizjana) do 97,62 $ (Alaska), podczas gdy elektroniczne monitorowanie jednego skazanego kosztowało od 3 do 4,50 $. Pozwala to ocenić relację kosztów monitoringu do izolacji w granicach od około 10 do 30 % 28. We Francji, według danych uzyskanych w programie pilotażowym prowadzonym w okręgu Lille koszty stosowania monitoringu elektronicznego wynoszą obecnie około 50 % kosztów pobytu skazanego w zakładzie karnym w analogicznym okresie czasu 29. W żadnym z krajów w których stosowany jest monitoring elektroniczny nie zdecydowano się na to, by okres pozostawania pod dozorem był dłuższy niż stanowiące alternatywę ewentualne pozbawienie wolności. Poza powyższą oceną pozostają oszczędności związane z zaniechaniem budowy nowych zakładów karnych, co byłoby inaczej konieczne dla redukcji występującego przepełnienia. 3. Zmniejszenie populacji więziennej Zmniejszenie populacji więziennej wydaje się być jednym z głównych zamierzeń ustawodawców poszczególnych państw stosujących elektroniczne monitorowanie przestępców. W 1999 r. Komitet Ministrów Rady Europy w Rekomendacji nr R (99) 22 dotyczącej przepełnienia więzień i szybkiego wzrostu populacji więźniów zalecił 26 UK. Home Office. Research and Statistics Directorate, Research Findings No 51, Sweden case study. A WAN based distributed processing and monitoring system. Dostępne: 28 A.H. Crowe et al. Offender Supervision with electronic technology. American Probation and ;parole association, Kentucky str Elmo-Tech awarded home detention pilot program in Dijon, France. dostępne: 17

18 stosowanie monitoringu elektronicznego na wszystkich etapach postępowania karnego, jako jednego ze sposobów zmniejszenia ilości osadzonych w zakładach karnych. Niemal od początku stosowania monitoringu elektronicznego w praktyce wymiaru sprawiedliwości poszczególnych państw rozpoczęła się dyskusja, czy rzeczywiście dozór elektroniczny ograniczy liczbę osadzonych 30. Zwracano uwagę na możliwość wystąpienia zjawiska tzw. poszerzania sieci ( ang. net widening) to jest poddania kontroli sprawowanej przez organy państwa znacznie większej niż dotąd ilości skazanych 31. Obawiano się, że zjawisko to może zniweczyć dodatni efekt ekonomiczny monitoringu. Sceptycy podnosili, że zmniejszenie liczby osadzonych jest złudne, gdyż monitoring elektroniczny stosowany jest głównie wobec drobnych przestępców, którzy tak czy inaczej pozostawaliby na wolności przy zastosowaniu innych metod resocjalizacji 32. Z drugiej strony, ścisły nadzór nad warunkowo zwolnionymi z zakładu karnego sprawia, że przypadki naruszenia warunków zwolnienia są częstsze, a co za tym idzie, częściej orzeka się wobec nich wykonanie reszty kary pozbawienia wolności 33. Dyskutowano, czy w związku z niebezpieczeństwem poszerzania sieci dozór elektroniczny powinien być usytuowany wśród sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności, czy też raczej ma stanowić kolejny środek karny o charakterze probacyjnym. Dostrzeżono tez ryzyko, że sędziowie będą ferować surowsze 30 Combessie, P., The Importance of Prison in General System of Social Control w: Dirk van Zyl Smit, Frieder Dunkel et al.: Imprisonment today and tomorrow- International perspectives on prisoner s rights. 2001, str Mainprize S., "Electronic Monitoring In Corrections: Assessing Cost Effectiveness And The Potential For Widening The Net Of Social Control" (kwiecień 1992) 34 Canadian Journal of Criminology str Fox R.G, Dr Schwitzgebel's Machine Revisited: Electronic Monitoring of Offenders (1987) ANZ Journal of Criminology, str Easton S. T. et al, Privatizing Correctional Services, The Fraser Institute, Vancouver British Columbia, Canada 1998, str. 9 18

19 wyroki, spodziewając się, że orzeczona izolacyjna kara pozbawienia wolności zostanie zamieniona na dozór elektroniczny 34. VI. Podsumowanie Dozór elektroniczny zdaje się mieć już ugruntowaną pozycję w porządku prawnym wielu krajów, w tym krajów Unii Europejskiej. Stosowany jest na wszystkich etapach postępowania karnego. Stosowane rozwiązania techniczne okazały się odpowiednie do założeń ustawodawców i od kilku lat można je uznać za sprawdzone. Doświadczenia krajów, które przodują w Europie w ilości dozorowanych skazanych, to jest Wielkiej Brytanii i Szwecji wskazują, że odpowiednie ukształtowanie przesłanek stosowania tego sposobu kontrolowania sprawców przestępstw może prowadzić do znacznego zmniejszenia populacji więziennej oraz do istotnej redukcji kosztów funkcjonowania systemu penitencjarnego. 34 Tournier P. V., Towards prisons without inmates? Re: the introduction of electronic monitoring in France, Penological Information Bulletin nr 23-24, grudzień 2002, str. 4 19

Gudrun Hochmayr / Maciej Małolepszy. System dozoru elektronicznego możliwości i granice. Spojrzenie prawnoporównawcze w obliczu polskiej nowelizacji

Gudrun Hochmayr / Maciej Małolepszy. System dozoru elektronicznego możliwości i granice. Spojrzenie prawnoporównawcze w obliczu polskiej nowelizacji 1 Gudrun Hochmayr / Maciej Małolepszy System dozoru elektronicznego możliwości i granice Spojrzenie prawnoporównawcze w obliczu polskiej nowelizacji Streszczenie: Szereg projektów reformy prawa karnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE.

ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE. ANALIZY Nr 4/2013 RAPORTY EKSPERTYZY Maria Niełaczna WYKONAĆ KARĘ. I CO DALEJ? WYKONANIE KARY DOŻYWOTNIEGO POZBAWIENIA WOLNOŚCI W POLSCE Wykonać karę. I co dalej? Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie a rozwój praktyki mediacyjnej 1

Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie a rozwój praktyki mediacyjnej 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach 1. Wprowadzenie Zmiany w prawodawstwie rodzinnym na świecie a rozwój praktyki mediacyjnej 1 Dla praktyka zajmującego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań RAPORT Z BADANIA EKSPERCKIEGO IDEABLOG ZREALIZOWANEGO NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnoza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

penitencjarne penitencjarne Forum lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl PENITENCJARNY V KONGRES

penitencjarne penitencjarne Forum lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl PENITENCJARNY V KONGRES 07 lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184 cena 2,50 zł www.sw.gov.pl Forum penitencjarne penitencjarne V KONGRES PENITENCJARNY www.sw.gov.plforum 07 penitencjarne lipiec 2011 nr 158, rok XIV ISSN 1505-2184

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Czas na kary wolnościowe. Aplikacja i kariera: Wywiad: Opinie: Prawnik bardziej emocjonalny. Minister Jerzy Kozdroń Mec.

Temat numeru: Czas na kary wolnościowe. Aplikacja i kariera: Wywiad: Opinie: Prawnik bardziej emocjonalny. Minister Jerzy Kozdroń Mec. KWARTALNIK INFORMACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Temat numeru: Czas na kary wolnościowe ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Aplikacja i kariera: Prawnik bardziej emocjonalny

Bardziej szczegółowo

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków. w Polsce i na świecie

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków. w Polsce i na świecie Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie Warszawa kwiecień 2015 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Bardziej szczegółowo

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce

Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych w Polsce październik 2008 Spis treści 1. Wstęp podstawowe informacje o działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym Nr 79 Warszawa 2013 II kwartał 2013 Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich

Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Agata Witkowska Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało w ramach projektu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Międzynarodowe standardy wykonywania kar Nr 72-73 Warszawa 2011 III-IV kwartał 2011 NUMER SPECJALNY Redaguje Kolegium w składzie: Tomasz Głowik, Krzysztof Kowaluk (sekretarz

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

PODRĘCZNIK STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Instytut Spraw Publicznych WERSJA WSTĘPNA NIE DO CYTOWANIA PODRĘCZNIK STOSOWANIA KLAUZUL SPOŁECZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Podręcznik przygotowany przez w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia

Bardziej szczegółowo

Odwrócony kredyt hipoteczny

Odwrócony kredyt hipoteczny Nowa usługa finansowa w Polsce Odwrócony kredyt hipoteczny Rosnąca przeciętna długość życia Polaków oraz niepewność co do wysokości świadczeń emerytalnych mogą stanowić zachętę dla starszych osób do korzystania

Bardziej szczegółowo

Forum. Polska. penitencjarne. na tle Europy. s. 6. Nie ma filmów o dobrym... Nowe rozdanie. Ośmiu wspaniałych. Koniec kary. www.sw.gov.

Forum. Polska. penitencjarne. na tle Europy. s. 6. Nie ma filmów o dobrym... Nowe rozdanie. Ośmiu wspaniałych. Koniec kary. www.sw.gov. 09 Wrzesień 2013 nr 184, rok XVI ISSN 1505-2184 cena 3,50 zł www.sw.gov.pl Forum penitencjarne P i s m o S ł u ż b y W i ę z i e n n e j Polska na tle Europy s. 6 Nie ma filmów o dobrym... 14 Koniec kary

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego

Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego Ewa Bieńkowska Uprawnienia pokrzywdzonego w ujęciu nowych projektów nowelizacji prawa karnego Streszczenie Przedmiotem artykułu są zmiany proponowane w projekcie z dnia 13 marca 2014 r. ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 roku Warszawa, marzec 2014 r. TOM I Wstęp... 1 I. Sytuacja kadrowa i finansowa prokuratury... 5 II. Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla służb społecznych Irena Dybalska Publikacja powstała

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI?

SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI? CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok IX: 2005, z. 2 ISSN 1506-1817 MICHAŁ FAJST, MARIA NIEŁACZNA SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI? Wprowadzanie każdej instytucji powinno

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo