Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności"

Transkrypt

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Dariusz Sielicki * Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności Wrocław, maj

2 * Autor jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu orzekającym w sprawach karnych, doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marshall-Wythe School of Law of the College of William & Mary w Williamsburgu w Wirginii (Master in Law). W latach uczestniczył w programie badawczym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w sądownictwie Stanów Zjednoczonych p.n. Courtroom21 prowadzonym przez College of William & Mary i National Center for State Courts. Od 2001 r. do 2003 r. brał udział jako ekspert w pracach w ramach projektu Komisji Europejskiej p.n. E-Court, poświęconego zapisowi czynności sądowych i zarządzaniu informacją gromadzoną w sądach za pomocą technologii informatycznych. Od stycznia 2004 r. uczestniczy w pracach nad kolejnym projektem badawczym Komisji Europejskiej p.n. SecurE-Justice dotyczącym zagadnień związanych z zastosowaniem komunikacji elektronicznej w działalności sądownictwa. Spis treści 2

3 generalnie, za nieletniego uważa się w Anglii i Walii sprawcę między 10 a 18 rokiem życia, aczkolwiek zasada ta ma wiele wyjątków w przypadku sprawców zbrodni i poważnych przestępstw-vide J. Graham, C. Moore, Trend report on juvenile justice in England and Wales dostępne: I. Początki elektronicznego monitorowania przestępców Koncepcja wykorzystania nowoczesnej technologii do kontroli nad zachowaniem się osób będących w zainteresowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych. Za jej prekursora uznawany jest psycholog z Uniwersytetu Harvarda dr Ralph Schweitzgebel, który w 1964 r. opisał możliwości wykorzystania elektroniki w celu modyfikacji wzorców zachowań skazanych 1. Jednak dopiero dwie dekady później pomysł ten znalazł pierwsze praktyczne 1 Schwitzgebel, R. (1967). Electronic Innovation in the Behavioral Sciences: A Call to Responsibility. American Psychologist 22(5):

4 zastosowanie. W 1983 w stanie Nowy Meksyk rozpoczęto eksperyment z udziałem skazanych. W 1987 r. w różnych programach monitoringu elektronicznego w 21 stanach uczestniczyło blisko 1000 skazanych 2. W styczniu 1998 liczba elektronicznie monitorowanych przestępców wyniosła już ponad Liczbę monitorowanych w Stanach Zjednoczonych w 2003 r. oceniano na między 70,000 a 100,000, co jest trudne do ustalenia z uwagi na wielość różnorodnych programów lokalnych 4. W ślad za Stanami Zjednoczonymi poszły: Kanada, Australia, Singapur, Izrael, a także kraje europejskie, wśród których przodują Wielka Brytania i Szwecja. Pierwsze próby zastosowania elektronicznego monitorowania przestępców w Europie podjęto w 1989 r. w Wielkiej Brytanii. Wyniki wskazywały na nieskuteczność tej formy oddziaływania resocjalizacyjnego 5, toteż Uznano, że przyczyną niepowodzenia wkrótce zaniechano dalszych eksperymentów. był brak określenia zasad doboru skazanych i podejrzanych do udziału w eksperymencie, a także brak współdziałania agend rządowych 6. Mimo tego sześć lat później rozpoczęto ponowne próby. Tym razem rezultaty okazały się zachęcające. W styczniu 1999 r. rozpoczęto monitoring elektroniczny skazanych zwalnianych przedterminowo z zakładów karnych 7. W 2004 r. liczba monitorowanych przestępców w Anglii i Walii sięgnęła blisko (inf. własna) 2 Schmidt, A. (1998). Electronic monitoring: What does the literature tell us? Federal Probation, 62(2), National Law Enforcement Corrections Technology Center. (1999). Keeping track of electronic monitoring. Dostępne: CEP Workshop on Electronic Monitoring in Europe, Dostepne: 5 Mair G., Nee, C., Electronic Monitoring. The trials and their results. HMSO, Londyn ibidem. 7 Mortimer, E., Pereira, E., & Walter, I. Making the tag fit: further analysis from the first two years of the trials of curfew orders Londyn, Home Office Research Findings n 105,

5 W Szwecji pierwsze eksperymenty z elektronicznym monitoringiem przestępców przeprowadzono w 1994 r. Na stałe do katalogu środków karnych włączono monitoring elektroniczny w 1999 r. jako alternatywę dla krótkoterminowej, to jest orzeczonej w wymiarze do 3 miesięcy kary pozbawienia wolności. Od 1 października 2001 r. monitoringowi poddawani są skazani warunkowo zwalniani z zakładów karnych. Odbywają w tej formie ostatnie 4 miesiące kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nie krótszym niż 2 lata 8. W lutym 2005 r. szwedzki parlament wprowadził kolejne zmiany legislacyjne, zgodnie z którymi stworzono możliwość odbywania w ten sposób kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 6 miesięcy, zaś o warunkowe zwolnienie będą mogli ubiegać się sprawcy skazani na co najmniej 18 miesięcy pozbawienia wolności. W Holandii program pilotażowy rozpoczęto w 1995 r., a stosowną regulację, dotyczącą głównie przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności wprowadzono do systemu prawnego od stycznia 1999 r. W 1997 roku, dozór elektroniczny został wprowadzony jako sposób wykonania kary pozbawienia wolności we Francji. Ustawa z 19 grudnia 1997 roku weszła w życie po blisko trzech latach vacatio legis, to jest w 2000 r. W latach przeprowadzano w zakładach karnych badania, obejmujące grupę ok. 100 skazanych, którzy objęci nadzorem, nosili specjalne bransolety elektroniczne przez okres do 4 miesięcy. W sierpniu 2002 roku, w związku z zadawalającymi wynikami tych badań, rząd zdecydował o rozszerzeniu działania systemu dozoru elektronicznego na terenie całego kraju, w ciągu pięciu lat. We Włoszech elektroniczny dozór przestępców wprowadzono na mocy ustawy z dnia 19 stycznia 2001 r. 9 Tę nowoczesną formę kontroli zachowania się skazanego przewidziano jako rozwiązanie dodatkowe do istniejących już środków zapobiegawczych oraz kar o 8 Facts about Prison and Probation Service. Kriminalvården 2003 str. 13 dostępne: 9 Ustawa z dnia 19 stycznia 2001 r., nr 4 zmiana ustawy, ze zmianami rozporządzeń ustawy z dnia 24 listopada 2000 r., nr 341, z natychmiastowym trybem wykonalności, uchwalona w celu poprawy skuteczności i sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości opublikowana w Gazzetta Ufficiale nr 6 z dnia 20 stycznia 2001 r. 5

6 charakterze niezolacyjnym. Włoski prawodawca nie określił w sposób precyzyjny czasu stosowania tego środka. Przyjmuje się więc, że czas ten będzie uzależniony od czasu trwania zasadniczego środka zapobiegawczego, ewentualnie kary, obok której dozór elektroniczny został zastosowany, np. aresztu domowego. Mimo, że przyjęto stosowne rozwiązanie prawne, nie stworzono efektywnego systemu, który zapewniłby rzeczywiste wykonywanie dozoru elektronicznego w każdym przypadku, gdy wynika to z orzeczenia sądowego. Główną przyczyną jest brak wystarczającej ilości urządzeń do monitorowania. 10 II. Stosowane rozwiązania techniczne W praktyce różnych krajów do monitoringu elektronicznego stosowane są dwa podstawowe typy urządzeń: oparte na ciągłej sygnalizacji (ang. continuous signaling ) i na tzw. programowanym kontakcie (ang. programmed contact). Urządzenia te służą kontroli podporządkowania się monitorowanego obowiązkowi pozostawania w konkretnie wskazanym miejscu, np. w mieszkaniu, w ściśle określonym czasie, np. w nocy lub w weekendy. Ograniczenie swobody przemieszczania się monitorowanego przy użyciu ww. urządzeń nazywane jest elektronicznym aresztem domowym. Systemy polegające na ciągłej sygnalizacji (tzw. systemy aktywne) składają się z trzech zasadniczych części: nadajnika, odbiornika podłączonego do konwencjonalnej linii telefonicznej lub telefonu komórkowego oraz komputera przyjmującego za pośrednictwem linii telefonicznej lub sieci telefonii komórkowej sygnały z odbiornika. Odbiornik montowany jest na stałe w mieszkaniu monitorowanego. W systemie komputerowym programowane są przedziały czasu, w jakich monitorowany powinien przebywać w zasięgu odbiornika. Nadajnik ma formę bransolety noszonej przez monitorowanego na nadgarstku lub na kostce. Nie można go zdjąć bez uszkodzenia. Wysyła do odbiornika kodowane sygnały. Jeżeli monitorowany uszkodzi nadajnik lub oddali się od odbiornika poza ustalony zasięg, odbiornik wysyła sygnał do komputera. System komputerowy sprawdza, czy monitorowany powinien w tym czasie 10 Stop all esperimento dei bracialetti dotepne: 6

7 przebywać w mieszkaniu i w razie naruszenia ustalonych zasad odnotowuje samowolne oddalenie się monitorowanego. Informacja ta jest przekazywana funkcjonariuszowi nadzorującemu monitorowanego. W systemach programowanego kontaktu system komputerowy w losowo wybranym czasie łączy się ze specjalnie skonstruowanym telefonem będącym w posiadaniu monitorowanego. Tożsamość monitorowanego jest potwierdzana przy użyciu noszonej na ręce bransolety z urządzeniem elektronicznym, którą należy przytknąć do telefonu, bądź przez komputerową identyfikację głosu. Inne systemy pasywne wykorzystują urządzenia przywoławcze- pagery, za pomocą których monitorowanemu przekazywane jest polecenie połączenia się za pomocą telefonu z centralą monitoringu. Identyfikacja numeru użytego w tym celu telefonu pozwala na stwierdzenie, czy monitorowany znajduje się w danym czasie we wskazanym mu miejscu. Tożsamość monitorowanego jest w tym wypadku weryfikowana przez komputerową identyfikację głosu. Systemy te używane są często w połączeniu z urządzeniami do zdalnego monitorowania trzeźwości (ang. remote alcohol detectors). Są to podłączone do telefonu analizatory oddechu lub czujniki w formie bransolety badające zawartość alkoholu w organizmie przez kontakt ze skórą, przesyłające sygnał do komputera w centrali monitoringu. Opisane wyżej rozwiązania nie pozwalają na określenie położenia monitorowanej osoby, jeśli oddali się poza wyznaczone jej miejsce. W ciągu ostatnich paru lat pojawiły się urządzenia pozwalające na dokładne określenie lokalizacji, oparte na technologii GPS ( ang. Global Positioning System) wykorzystującej nawigację satelitarną. Urządzenia te są obecnie używane w Stanach Zjednoczonych i eksperymentalnie w Wielkiej Brytanii. 7

8 Istnieją też urządzenia pozwalające na stwierdzenie naruszenia zakazu zbliżania się monitorowanego do potencjalnej ofiary (ang. Victim Alert/Notification Systems). Nadajnik noszony przez monitorowanego inicjuje sygnał ostrzegawczy emitowany przez odbiornik będący w posiadaniu potencjalnej ofiary o ile znajdzie się w jego zasięgu. Zbliżenie się monitorowanego do ofiary, a także usunięcie lub uszkodzenie nadajnika powoduje ponadto powiadomienie centrali monitoringu. III. Argumenty za i przeciw stosowaniu monitoringu elektronicznego W literaturze poświęconej zastosowaniu monitoringu elektronicznemu dla egzekwowania obowiązku pozostawania przez podsądnego w określonym miejscu przytacza się wiele argumentów przemawiających za jak i przeciwko stosowaniu tej metody nadzorowania przestępców. Wśród opinii opowiadających się za upowszechnieniem tego rozwiązania przeważa pogląd, że jest to najbardziej dolegliwy dla przestępcy sposób ograniczenia wolności bez zupełnego jej pozbawienia 11. Wydaje się, że dozór elektroniczny może zapewniać sprawiedliwą odpłatę w odniesieniu do skazanych, których z różnych, głównie humanitarnych względów, nie powinno się umieszczać w zakładach karnych. Pogląd ten może okazać się szczególnie trafny w odniesieniu do skazanych, wobec których orzekanie grzywny lub kary ograniczenia wolności jest niecelowe, ze względu na oczywistą nieskuteczność egzekwowania tego typu dolegliwości lub tych, którzy odbywają zastępczą karę pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę. Dotyczy to zwłaszcza osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, które w powszechnym przekonaniu pozostają bezkarne, o ile nie zostaną osadzone w zakładzie karnym. Z kolei w przypadku skazanych, którzy mają stałą pracę lub uczą się, monitoring elektroniczny stanowi oddziaływującą wychowawczo represję, a 11 Martinovic M. The punitiveness of electronically monitored community based programs, dostępne: 8

9 jednocześnie nie powoduje zerwania przez skazanego więzi społeczno- ekonomicznych, do czego prowadzi izolacja. Dozór elektroniczny nie zdejmuje z ukaranego obowiązku samokontroli, co dobrze służy wdrożeniu go do przestrzegania porządku prawnego 12 Przeciwnicy stosowania tej formy nadzoru podnoszą, że zmniejszenie liczby osadzonych jest złudne, gdyż monitoring elektroniczny stosowany jest głównie wobec drobnych przestępców, którzy tak czy inaczej pozostawaliby na wolności przy zastosowaniu innych metod resocjalizacji 13. Z drugiej strony, ścisły nadzór nad warunkowo zwolnionymi z zakładu karnego sprawia, że przypadki naruszenia warunków zwolnienia są częstsze, a co za tym idzie, częściej orzeka się wobec nich wykonanie reszty kary pozbawienia wolności 14. Kolejny argument to z kolei niedostateczna dolegliwość stojąca w sprzeczności z postulatem sprawiedliwej odpłaty 15. Niektórzy wskazują na potencjalne negatywne oddziaływanie stosowanego wobec podsądnego nadzoru na zamieszkałych z nim członków jego rodziny 16,17. Formułowane są też obawy, że monitoring elektroniczny stanowić może wstęp do pełnej kontroli jednostki przez państwo, jak w wizji George Orwella Lilly J.R, Ball R.A., Curry G.D. & McMullen J., "Electronic Monitoring of the Drunk Driver: A Seven-Year Study of the Home Confinement Alternative" (1993) 39 Crime & Delinquency str Fox R.G, Dr Schwitzgebel's Machine Revisited: Electronic Monitoring of Offenders (1987) ANZ Journal of Criminology, str Easton S. T. et al, Privatizing Correctional Services, The Fraser Institute, Vancouver British Columbia, Canada 1998, str Haverkamp, R., Electronic Monitoring. Die elektronische Überwachung von Straffälligen. w: Bürgerrechte & Polizei/CILIP, 60,1998/2, str Electronic Monitoring. John Howard Society of Alberta 2000, dostepne: 17 Jarred W. Electronic Monitoring: Corrective Services Bill 11/00, 2000, str. 3 dostępne: 18 Burns M.E..Electronic Home Detention: New Sentencing Alternative Demands Uniform Standards, Journal of Contemporary Law str.91 9

10 IV. Monitoring elektroniczny w Anglii i Walii Spośród krajów europejskich, najszersze zastosowanie elektroniczny dozór przestępców znalazł w Anglii i Walii i to zarówno w sensie liczby monitorowanych jak i kategorii skazanych, którzy mogą być w ten sposób kontrolowani. Dlatego dla potrzeb niniejszego opracowania, będącego ogólnym przedstawieniem podstawowych informacji na temat tej nowej formy karania, celowe wydaje się pokazanie przykładu tych właśnie krajów. Pierwsze próby zastosowania monitoringu elektronicznego w postępowaniu karnym w Anglii i Walii przeprowadzono w latach Objęły dorosłych podejrzanych, zwalnianych na etapie postępowania przygotowawczego, za poręczeniem majątkowym. Wyniki wskazywały na znaczną liczbę naruszeń jakich dopuszczali się podejrzani co do nałożonych na nich zakazów, w tym na częste popełnianie przez nich kolejnych przestępstw, toteż po 6 miesiącach prób zrezygnowano z dalszego prowadzenia eksperymentu. Wśród przyczyn niepowodzenia dostrzeżono brak jasnych kryteriów eliminujących zastosowanie monitoringu wobec sprawców, co do których prognoza kryminologiczna była a priori wyraźnie negatywna, a także brak koordynacji działań agend rządowych 19. Do pomysłu wrócono 6 lat później, starannie określając zasady organizacji monitoringu i kategorie przestępców, co do których środek ten mógł być stosowany. Pomiędzy lipcem 1995 r. a czerwcem 1997 r. 82 % podejrzanych skutecznie poddało się nałożonym rygorom, tzn. nie utrudniało postępowania karnego i nie popełniło w tym czasie nowego przestępstwa. Na podstawie tych doświadczeń w styczniu 1999 r. wprowadzono możliwość stosowania monitoringu elektronicznego wobec skazanych zwalnianych przedterminowo z zakładów 19 Mair, G. and Nee, C. (1990) Electronic monitoring: the trials and their results. Home Office Research Study, Londyn: HMSO str

11 karnych 20. W latach r. monitoring elektroniczny stosowano eksperymentalnie wobec dorosłych sprawców jako samoistną karę nakładaną przez sądy w wyroku skazującym. Od 1998 r. do 2000 r. przeprowadzono po raz kolejny próby z zastosowaniem monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego na etapie przedsądowym. Tym razem próbom poddano zarówno sprawców dorosłych jak nieletnich 21, a ponadto skazanych, którzy nie uiścili orzeczonej wobec nich grzywny oraz recydywistów w sprawach dotyczących drobnych przestępstw 22. Działania te prowadzono w oparciu o regulację prawną zawartą w następujących ustawach przyjętych przez Parlament : Bail Act ( 1997), Criminal Justice Act (1991) i Crime (Sentences) Act (1997). Przeprowadzono bardzo wnikliwą ocenę skuteczności wymienionych wyżej eksperymentów. W każdym przypadku określono kryteria, które podlegały ocenie. Badano przede wszystkim: przestrzeganie przez monitorowanych warunków ograniczenia wolności, powrotność do przestępstwa, uiszczenie orzeczonych grzywien. Osiągnięte rezultaty okazały się na tyle zachęcające, że zdecydowano się na stałe wprowadzić dozór elektroniczny do katalogu kar, środków zapobiegawczych i środków probacyjnych. Obecnie w Anglii i Walii monitoring elektroniczny stosowany jest w ramach kilku programów, różniących się od siebie doborem monitorowanych. Program zajmujący się wykonaniem tzw. Home Detention Curfew ( HDC), czyli w wolnym tłumaczeniu program aresztu domowego, obejmuje skazanych na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 4 lat,, zwolnionych z zakładu karnego w okresie od 4,5 miesiąca do 2 tygodni przed końcem kary. Czas pozostawania w domu wynosi co najmniej 9 godzin dziennie, a w 20 Mortimer, E., Pereira, E., & Walter, I.). Making the tag fit: further analysis from the first two years of the trials of curfew orders Londyn, Home Office Research Findings n 105, generalnie, za nieletniego uważa się w Anglii i Walii sprawcę między 10 a 18 rokiem życia, aczkolwiek zasada ta ma wiele wyjątków w przypadku sprawców zbrodni i poważnych przestępstw-vide J. Graham, C. Moore, Trend report on juvenile justice in England and Wales dostępne: 22 Elliott R., Airs J. New measures for fine defaulters, persistent petty offenders and others- The reports on the Crime (Sentence) Acts 1997 pilots. dostępne 11

12 praktyce wynosi 12 godzin obejmujących porę nocną. Z programu tego a limine wyłączeni są sprawcy przestępstw na tle seksualnym oraz sprawcy niektórych innych kategorii brutalnych przestępstw. Program rozpoczęto 28 stycznia 1999 r. Podstawę prawną stanowią przepisy sekcji 34a i 37a ustawy Criminal Justice Act z 1991 r. wprowadzone na mocy ustawy Crime and Disorder Act z 1998 r. Badania dotyczące pierwszych 16 miesięcy trwania programu HDC wykazały, że przeważająca większość, to jest 95 % zwolnionych podporządkowało się warunkom pozostawania w domu w określonych godzinach. Porównanie powrotności do przestępstwa w okresie zwolnienia i w 6 miesięcy po odbyciu kary w grupie monitorowanych z grupą kontrolną dowiodło, że efekt programu jest neutralny, to jest nie powoduje wzrostu ani spadku liczby recydywistów. Jednocześnie program spowodował znaczną redukcję wydatków na utrzymanie osadzonych w zakładach karnych 23. Doprowadził też do zmniejszenia przeludnienia w zakładach karnych. Od 1 grudnia 1999 r. funkcjonuje program zajmujący się wykonaniem tzw. curfew order - dosłownie: nakazu przestrzegania godziny policyjnej czyli nakazu przebywania w swoim mieszkaniu w określonym czasie, nałożonego przez sąd w wyroku skazującym jako samoistna kara. Dotyczy sprawców w wieku od 16 lat. Maksymalny czas obowiązywania nakazu wynosi 6 miesięcy. Analogiczny program w odniesieniu do sprawców między 10 a 16 rokiem życia uruchomiono 1 lutego 2001 r. W przypadku tych sprawców maksymalny okres obowiązywania nakazu wynosi 3 miesiące. W obu programach, dzienny wymiar nakazu opuszczania domu wynosi od 2 do 12 godzin. Podstawę materialnoprawną pierwszego z tych programów stanowią przepisy sekcji 12 i 13 ustawy Criminal Justice Act z 1991 r., zaś drugiego, przepisy sekcji 43 ustawy Crime (Sentences) Act z 1997 r. Wszystkie te regulacje 23 Dogson K. et al. Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme, Home Office, 2001 str. 65 dostepne: 12

13 zamieszczone są obecnie w sekcjach 36 B i 37 ustawy Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act z 2000 r. Od 22 kwietnia 2002 r. w 11 okręgach sądowych w Anglii, a od 1 czerwca 2002 r. w całej Anglii i Walii działa program dotyczący stosowania monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego, alternatywnego dla poręczenia majątkowego lub stosowanego wraz z takim poręczeniem. Monitoring może być też połączony z obowiązkiem przebywania w specjalnym ośrodku prowadzonym przez władze lokalne. Programem tym objęci są podejrzani w wieku od 12 do 16 lat, którym zarzuca się popełnienie poważnych przestępstw, lub których podejrzewa się o popełnienie przestępstwa w trakcie korzystania ze zwolnienia z zatrzymania za poręczeniem majątkowym. W 10 okręgach Anglii i Walii program ten dotyczy także przestępców w wieku od 16 do 17 lat. Stosowna regulacja zawarta jest w sekcji 3AA ustawy The Bail Act z 1976 i w sekcji 23AA ustawy The Children and Young Persons Act z Przepisy nie określają maksymalnego czasu stosowania monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego ani dziennego wymiaru czasu zakazu opuszczania określonego miejsca. 29 maja 2002 r. rozpoczęto program obejmujący monitoring sprawców przestępstw w wieku od 12 do 17 lat, wobec których orzeczono tzw. Detention and Training Order. Detention and Training Order to środek oddziaływania resocjalizacyjnego, polegający jednocześnie na ograniczeniu wolności sprawcy i poddaniu go stosownemu szkoleniu. Środek ten orzekany jest na czas od 4 miesięcy do 2 lat. Zwykle połowę tego czasu skazany odbywa w zamkniętym ośrodku wychowawczym (tzw. secure training unit ). Monitoring elektroniczny stosowany jest wobec sprawców, co do których orzeczono Detention and Training Order w wymiarze od 8 do 24 miesięcy, zwalnianych warunkowo z zamkniętych ośrodków, co ma miejsce na 2 do 4 miesięcy przed zakończeniem okresu 13

14 izolacji. Przepisy nie określają dziennego wymiaru czasu zakazu opuszczania określonego miejsca. Podstawę uruchomienia tego programu stanowiły przepisy sekcji 75 ustawy Crime and Disorder Act z 1998 r., włączone obecnie do sekcji 102 ustawy Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act z Łącznie, od 28 stycznia 1999 r. do 30 września 2004 r. monitoringowi elektronicznemu poddano osób. Dokładne dane odnoszące się do liczby monitorowanych którzy poddali się rygorom określonym w poszczególnych programach monitoringu elektronicznego nie są dostępne. Home Office ocenia jednak, że w przypadku programu Home Detention Curefew liczba ta sięga 90 % monitorowanych, a programu curfew order dla dorosłych 80 %. Proporcje udziału kobiet w odniesieniu do liczby mężczyzn w poszczególnych programach są różne, jednak przeciętnie oscylują koło 10 %. V. Aspekty ekonomiczne elektronicznego monitorowania przestępców 1. Struktura wydatków: Na rzeczywiste koszty elektronicznego monitorowania przestępców składają się wydatki związane z techniczną stroną przedsięwzięcia, to jest z instalacją odpowiednich urządzeń i utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do recepcji sygnałów wskazujących na złamanie przez monitorowanego nałożonych na niego ograniczeń co do przemieszczania się, a nadto wydatki związane z dalej idącym oddziaływaniem resocjalizacyjnym. Ta ostatnia kategoria wydatków obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości sprawujących osobisty dozór nad monitorowanym. Pracownicy o których mowa sprawują funkcję analogiczną do kuratorów sądowych w polskim systemie wykonania kar nieizolacyjnych. 14

15 Wydatki związane ze stroną techniczną ustalane są poprzez reguły wolnego rynku, w drodze procedury przetargowej. Wielość producentów stosownego sprzętu i firm oferujących kompleksową obsługę monitoringu doprowadziła do silnej konkurencji. Wskazanie jednostkowego kosztu urządzenia do monitoringu wydaje się niemożliwe, gdyż jest to sprzęt, który nie występuje w swobodnym obrocie i jest produkowany wyłącznie w związku z konkretnym kontraktem zawartym przez producenta z agendą rządową lub firmą monitorującą. Wzajemne relacje wysokości tych wydatków różnią się w zależności od tego, czy obsługa monitoringu, to znaczy montaż urządzeń, utrzymanie centrum monitoringu i rejestracja naruszeń jest w całości wykonywana przez firmy zewnętrzne, czy też sprawują ją w całości urzędnicy państwowi. Pierwsze rozwiązanie stosowane jest obecnie w Wielkiej Brytanii, zaś drugie w Szwecji. W innych krajach europejskich występują rozwiązania stanowiące kombinację wyżej opisanych. Kolejnym czynnikiem decydującym o wysokości kosztów monitoringu jest intensywność osobistych działań funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad monitorowanym, w tym wydatki związane z innym działaniami resocjalizacyjnymi, takimi jak na przykład terapia, nauka. Czynnik ten jest zmienny, w zależności od tego, na jakim etapie postępowania karnego stosowany jest monitoring. Na przykład w Szwecji ogólny dzienny koszt dozoru elektronicznego sięga 70, z czego obsługa techniczna kosztuje tylko Z reguły osobisty nadzór funkcjonariuszy państwowych w przypadku stosowania monitoringu jak ośrodka zapobiegawczego na etapie przedsądowym jest znacznie ograniczony. Tego rodzaju wydatki rosną natomiast w razie stosowania monitoringu elektronicznego jako kary samoistnej lub w razie przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności. 24 Carlsson K. Intensive Monitoring with Electronic Supervision in Sweden. Materiały konferencyjne : The third CEP Workshop on Electronic Monitoring in Europe 8-10 maja 2003, Egmond aan Zee, Holandia- niepubl. 15

16 Przykładem struktury wydatków ponoszonych w praktyce na monitoringu elektronicznym jest analiza kosztów poniesionych w ciągu pierwszych 16 miesięcy największego w Europie pod względem ogólnej liczby monitorowanych ilości programu Home Detention Curfew w Anglii i Walii, rozpoczętego 1 stycznia 1999 r. Program ten dotyczy przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego, czyli innymi słowy, odbywania przez skazanego końcowego okresu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Przyjąć należy, że według przyjętych tam rozwiązań prawnych, skazany, gdyby nie poddać go monitoringowi, odbywałby karę w całości. Zasadnicze koszty ponoszone w tym programie podzielić trzeba na trzy kategorie, w zależności od prowadzonych czynności. Pierwsza dotyczy czynności zakwalifikowania skazanego do udziału w programie, co wiąże się z opracowaniem prognozy kryminologicznej, a także osobistego dozorowania skazanego przez kuratora. Czynności te wykonują funkcjonariusze państwowi Koszty te wyniosły łącznie 7,3 mln.. Kolejna kategoria kosztów dotyczy płatności na rzecz firm monitorujących, co pociągnęło wydatki rzędu 27,9 mln.. Trzecia kategoria dotyczy wydatków poniesionych przez służby państwowe w związku z wykonaniem wyroku ( np. koszty poszukiwań i ujęcia skazanego uchylającego się od monitoringu). Wydatki z tym związane wyniosły zaledwie 0,2 mln.. Oszczędności uzyskane w wyniku zwolnienia miejsc w zakładach karnych wyniosły w tym okresie 84, 6 mln, co po zbilansowaniu z wydatkami pozwoliło zaoszczędzić 49, 2 mln Koszty monitoringu elektronicznego, a koszty pobytu w zakładzie karnym. Doświadczenia brytyjskie pozwalają szacować, że całkowity, przeciętny dla wszystkich przypadków stosowania monitoringu koszt wynosi około 45% kosztów 25 Dogson K. et. al. Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme. Home Office 2002, str. 41dostępne: 16

17 izolacji w zakładzie zamkniętym w takim samym okresie 26. W Szwecji relacja ta jest wyższa i sięga 50%. 27 Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że koszt pobytu skazanego w zakładzie karnym wynosił w 1999 r. od 30,36 $ (Luizjana) do 97,62 $ (Alaska), podczas gdy elektroniczne monitorowanie jednego skazanego kosztowało od 3 do 4,50 $. Pozwala to ocenić relację kosztów monitoringu do izolacji w granicach od około 10 do 30 % 28. We Francji, według danych uzyskanych w programie pilotażowym prowadzonym w okręgu Lille koszty stosowania monitoringu elektronicznego wynoszą obecnie około 50 % kosztów pobytu skazanego w zakładzie karnym w analogicznym okresie czasu 29. W żadnym z krajów w których stosowany jest monitoring elektroniczny nie zdecydowano się na to, by okres pozostawania pod dozorem był dłuższy niż stanowiące alternatywę ewentualne pozbawienie wolności. Poza powyższą oceną pozostają oszczędności związane z zaniechaniem budowy nowych zakładów karnych, co byłoby inaczej konieczne dla redukcji występującego przepełnienia. 3. Zmniejszenie populacji więziennej Zmniejszenie populacji więziennej wydaje się być jednym z głównych zamierzeń ustawodawców poszczególnych państw stosujących elektroniczne monitorowanie przestępców. W 1999 r. Komitet Ministrów Rady Europy w Rekomendacji nr R (99) 22 dotyczącej przepełnienia więzień i szybkiego wzrostu populacji więźniów zalecił 26 UK. Home Office. Research and Statistics Directorate, Research Findings No 51, Sweden case study. A WAN based distributed processing and monitoring system. Dostępne: 28 A.H. Crowe et al. Offender Supervision with electronic technology. American Probation and ;parole association, Kentucky str Elmo-Tech awarded home detention pilot program in Dijon, France. dostępne: 17

18 stosowanie monitoringu elektronicznego na wszystkich etapach postępowania karnego, jako jednego ze sposobów zmniejszenia ilości osadzonych w zakładach karnych. Niemal od początku stosowania monitoringu elektronicznego w praktyce wymiaru sprawiedliwości poszczególnych państw rozpoczęła się dyskusja, czy rzeczywiście dozór elektroniczny ograniczy liczbę osadzonych 30. Zwracano uwagę na możliwość wystąpienia zjawiska tzw. poszerzania sieci ( ang. net widening) to jest poddania kontroli sprawowanej przez organy państwa znacznie większej niż dotąd ilości skazanych 31. Obawiano się, że zjawisko to może zniweczyć dodatni efekt ekonomiczny monitoringu. Sceptycy podnosili, że zmniejszenie liczby osadzonych jest złudne, gdyż monitoring elektroniczny stosowany jest głównie wobec drobnych przestępców, którzy tak czy inaczej pozostawaliby na wolności przy zastosowaniu innych metod resocjalizacji 32. Z drugiej strony, ścisły nadzór nad warunkowo zwolnionymi z zakładu karnego sprawia, że przypadki naruszenia warunków zwolnienia są częstsze, a co za tym idzie, częściej orzeka się wobec nich wykonanie reszty kary pozbawienia wolności 33. Dyskutowano, czy w związku z niebezpieczeństwem poszerzania sieci dozór elektroniczny powinien być usytuowany wśród sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności, czy też raczej ma stanowić kolejny środek karny o charakterze probacyjnym. Dostrzeżono tez ryzyko, że sędziowie będą ferować surowsze 30 Combessie, P., The Importance of Prison in General System of Social Control w: Dirk van Zyl Smit, Frieder Dunkel et al.: Imprisonment today and tomorrow- International perspectives on prisoner s rights. 2001, str Mainprize S., "Electronic Monitoring In Corrections: Assessing Cost Effectiveness And The Potential For Widening The Net Of Social Control" (kwiecień 1992) 34 Canadian Journal of Criminology str Fox R.G, Dr Schwitzgebel's Machine Revisited: Electronic Monitoring of Offenders (1987) ANZ Journal of Criminology, str Easton S. T. et al, Privatizing Correctional Services, The Fraser Institute, Vancouver British Columbia, Canada 1998, str. 9 18

19 wyroki, spodziewając się, że orzeczona izolacyjna kara pozbawienia wolności zostanie zamieniona na dozór elektroniczny 34. VI. Podsumowanie Dozór elektroniczny zdaje się mieć już ugruntowaną pozycję w porządku prawnym wielu krajów, w tym krajów Unii Europejskiej. Stosowany jest na wszystkich etapach postępowania karnego. Stosowane rozwiązania techniczne okazały się odpowiednie do założeń ustawodawców i od kilku lat można je uznać za sprawdzone. Doświadczenia krajów, które przodują w Europie w ilości dozorowanych skazanych, to jest Wielkiej Brytanii i Szwecji wskazują, że odpowiednie ukształtowanie przesłanek stosowania tego sposobu kontrolowania sprawców przestępstw może prowadzić do znacznego zmniejszenia populacji więziennej oraz do istotnej redukcji kosztów funkcjonowania systemu penitencjarnego. 34 Tournier P. V., Towards prisons without inmates? Re: the introduction of electronic monitoring in France, Penological Information Bulletin nr 23-24, grudzień 2002, str. 4 19

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

Służba więzienna poradnik dla ofiar

Służba więzienna poradnik dla ofiar 6 Służba więzienna poradnik dla ofiar 37 6: Służba więzienna poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od służby więziennej? Do naszych obowiązków należy: dążenie do resocjalizacji przestępców skazanych

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Przeludnienie więzienne problemy definicyjne... 25 Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań nad zjawiskiej przeludnienia więziennego...

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe Kuratorzy zawodowi z mocy art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego.

Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego. Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego. Przygotował: Krzysztof Stasiak Kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Sąd Okręgowy Administracja i inne jednostki

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)?

Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)? Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)? Program informacyjny dla ofiar przestępstw z ramienia Urzędu Nadzoru Kuratorskiego dla Irlandii Północnej (PBNI Victim

Bardziej szczegółowo

O diable, który tkwi w szczegółach.

O diable, który tkwi w szczegółach. O diable, który tkwi w szczegółach. Czyli o tym co przyniesie nowe rozporządzenie w sprawie wykonywania uprawnień i obowiązków przez kuratorów wykonujących orzeczenia karne? Od dawna oczekiwane przez środowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa Przedmowa do 2. wydania... V Przedmowa... VII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Istota środków zabezpieczających.... 1 1. Pojęcie i istota środków zabezpieczających.... 3 2. Środki zabezpieczające a kary

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Tarnowie Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego

Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXVII AUWr No 3325 Wrocław 2011 Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego BOGDAN MYRNA Prokuratura

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE

OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE Nowelizacja ustawy zakłada rozszerzenie form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie o możliwość m.in. bezpłatnego badania lekarskiego dla ustalenia przyczyn

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH

PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH PRZERWA W WYKONANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH Kiedy sąd może udzielić przerwy w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA SKAZANEGO

INFORMATOR DLA SKAZANEGO INFORMATOR DLA SKAZANEGO dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO I. Co to jest system dozoru elektronicznego? Dozór elektroniczny pozwala

Bardziej szczegółowo

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę.

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Katedra Prawa Karnego UJ Adam Janisławski Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Obowiązek osobistego stawiennictwa w jednostce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Do wykonawców Pytanie nr 1. Odpowied na pytanie nr 1. Pytanie nr 2.

Do wykonawców Pytanie nr 1. Odpowied na pytanie nr 1. Pytanie nr 2. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, dnia 18 lipca 2008 r. BDG-III-3820-23/08

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Rozdział VIIa 92 System dozoru elektronicznego. Oddział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Rozdział VIIa 92 System dozoru elektronicznego. Oddział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Rozdział VIIa 92 System dozoru elektronicznego Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 43a. [Definicje] 1.Kary, środki karne i środki zabezpieczające, których

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIENIE STOSOWANIA KAR NIEIZOLACYJNYCH I ŚRODKÓW PROBACYJNYCH W SYSTEMIE SĄDOWNICTWA KARNEGO.

UPOWSZECHNIENIE STOSOWANIA KAR NIEIZOLACYJNYCH I ŚRODKÓW PROBACYJNYCH W SYSTEMIE SĄDOWNICTWA KARNEGO. ZAKRESY SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU: UPOWSZECHNIENIE STOSOWANIA KAR NIEIZOLACYJNYCH I ŚRODKÓW PROBACYJNYCH W SYSTEMIE SĄDOWNICTWA KARNEGO. 1 Moduł I Tytuł: Stosowanie środków probacji w polityce karnej państwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 09.11.2015 SR w Suwałkach Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH. ppłk Andrzej Leńczuk

STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH. ppłk Andrzej Leńczuk STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH ppłk Andrzej Leńczuk OISW RZESZÓW 2014 OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOKOREKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE. Numer telefonu do upoważnionego podmiotu dozorującego:

POUCZENIE. Numer telefonu do upoważnionego podmiotu dozorującego: POUCZENIE Wyciąg z Kodeksu karnego wykonawczego dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Art. 43m. 1. Skazany ma obowiązek zgłosić podmiotowi dozorującemu, w terminie

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER Kodeks S RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ul. Przemysłowa 30132, 00-450 Warszawa ZSR SOO/l 3/2013/ER Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczy okresu od 2015-07

Raport dotyczy okresu od 2015-07 ZESTAWIENIE ROZMÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" Raport dotyczy okresu od 2015-07 07-01 01 do 2015-07 07-31 Udział Średni czas rozmowy wszystkich rozmów 1154

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO Służby Więziennej. Warszawa, d n ^ stycznia 2016 r. BP-070/13/15/16/2802

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO Służby Więziennej. Warszawa, d n ^ stycznia 2016 r. BP-070/13/15/16/2802 ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO Służby Więziennej RPW 6244/2016 P Warszawa, d n ^ stycznia 2016 r. BP-070/13/15/16/2802 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPŁ ZAt... 2018 - u - Ul / Pan dr Adam Bodnar Rzecznik

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE W Y K A Z programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 kk na terenie działalności Sądu Okręgowego w Zamościu. PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Michał Lewoc. I. Wstęp

Michał Lewoc. I. Wstęp M. Lewoc Michał Lewoc Konferencja zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności nt. Polski system probacji stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich (Popowo, dnia 27 28

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0

Bardziej szczegółowo

1 Skutki prawne postanowień artykułu 15 ustawy z dnia 10 lipca 2014 r. oraz jej cele w odniesieniu do regularnego odpoczynku tygodniowego

1 Skutki prawne postanowień artykułu 15 ustawy z dnia 10 lipca 2014 r. oraz jej cele w odniesieniu do regularnego odpoczynku tygodniowego CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ARTYKUŁU 15 USTAWY Z DNIA 10 LIPCA 2014 R. O ZWALCZANIU NIELOJALNEJ KONKURENCJI SPOŁECZNEJ W ODNIESIENIU DO WARUNKÓW REGULARNEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO 1 Skutki prawne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016

PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Zamościu Nr...z dnia... PROGRAM KOREKCYJNO EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA 2008-2016 ZAMOŚĆ - SIERPIEŃ 2008 Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób Strona1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Strona2 1. PRZEPISY REGULUJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Prawa ofiar Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Handel ludźmi narusza prawa i oddziałuje na życia niezliczonej liczby ludzi w Europie i poza nią. Coraz więcej kobiet, mężczyzn

Bardziej szczegółowo

KODEKS KARNY. Art. 207.

KODEKS KARNY. Art. 207. KODEKS KARNY Art. 207. 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr./2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia.. PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE Kalisz 2016 r. SPIS TREŚCI STRONA Wstęp 3 I. Charakterystyka zjawiska 4 II.

Bardziej szczegółowo

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności.

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności. Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych wraz z jego członkami z Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie współorganizowali i uczestniczyli w kolejnym Plenarnym Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ. Zakład Karny w Sztumie

DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ. Zakład Karny w Sztumie DZIAŁANIA I INTERWENCJE WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ Zakład Karny w Sztumie 2 Główne regulacje prawne związane z udzielaniem pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością 1.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014

ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 MONOGRAFIE PRAWNICZE ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH 2009 2014 Redaktor ADAM KWIECIŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ADAM KWIECIŃSKI ZMIANY W PRAWIE KARNYM WYKONAWCZYM W LATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo poradnik dla ofiar

Sądownictwo poradnik dla ofiar 3 Sądownictwo poradnik dla ofiar 23 3: Sądownictwo poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od sądownictwa? Celem sądownictwa jest opieka nad ofiarami przestępstw poprzez zapewnienie udogodnień i usług,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSOBY SKAZANEJ OBJĘTEJ SYSTEMEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO Dozór Elektroniczny jako nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia

INFORMATOR DLA OSOBY SKAZANEJ OBJĘTEJ SYSTEMEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO Dozór Elektroniczny jako nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia INFORMATOR DLA OSOBY SKAZANEJ OBJĘTEJ SYSTEMEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO Dozór Elektroniczny jako nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności WARUNKI ODBYWANIA KARY Został(a) Pan/Pani objęty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.2003.151.1469 2013.01.14 zm. Dz.U.2012.1409 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach

Bardziej szczegółowo

- o przeciwdziałaniu narkomanii,

- o przeciwdziałaniu narkomanii, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-63-05 Do druku nr 4024 Warszawa, 30 maja 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii Alicja Ornowska Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicznego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii I. Wstęp W obliczu kryzysu kary pozbawienia wolności i usilnego poszukiwania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 323/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA. w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA. w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA INTERWENCJI PRAWNEJ i HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA w sprawie projektowanego art. 407 nowej ustawy o cudzoziemcach Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (dalej: Stowarzyszenie)

Bardziej szczegółowo

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r.

MS-S40. SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Rejonowy w Białymstoku Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka MS-S40 SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

STANDARDY RADY EUROPY DOTYCZĄCE PRZEMOCY WOBEC KOBIET ORAZ PRZEMOCY DOMOWEJ A PRAKTYKA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU

STANDARDY RADY EUROPY DOTYCZĄCE PRZEMOCY WOBEC KOBIET ORAZ PRZEMOCY DOMOWEJ A PRAKTYKA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU STANDARDY RADY EUROPY DOTYCZĄCE PRZEMOCY WOBEC KOBIET ORAZ PRZEMOCY DOMOWEJ A PRAKTYKA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU NIEBIESKA TARCZA LUBUSKA PROKURATURA PRZECIW PRZEMOCY dr Alfred Staszak Prokurator Okręgowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji - Elektroniczne monitorowanie przestępców

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji - Elektroniczne monitorowanie przestępców Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji - Elektroniczne monitorowanie przestępców mgr Eliana Trybuchowska Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego W dniach 13 14 maja 2005

Bardziej szczegółowo

Kuratorska Służba Sądowa w Polsce. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r.

Kuratorska Służba Sądowa w Polsce. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r. Kuratorska Służba Sądowa w Polsce Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP 21.03.2013r. Geneza 1919 opiekun sądowy 1929 kurator dla nieletnich 1965 kurator dla dorosłych 2001 kuratorska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Rzeszowska SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2015 r. Adresaci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów

SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby sądowej. za rok 2015 r. Wykonywanie dozorów Dozory dotyczące: warunkowego MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S40 Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka SPRAWOZDANIE z działalności kuratorskiej służby

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 191,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Orzeczenia sądownictwa Bibliografia Wstęp Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne

Spis treści Wykaz skrótów Orzeczenia sądownictwa Bibliografia Wstęp Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne Wykaz skrótów... Orzeczenia sądownictwa... Bibliografia... XIII XVII XXI Wstęp... XXXIII Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne... 1 1. Grzywna jako sankcja wielopłaszczyznowa... 1 2. Samoistność grzywny...

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- Polska Grupa 1 -----------------------------------

----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- ----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- Polska jest krajem pochodzenia, tranzytowym i docelowym dla mężczyzn, kobiet i dzieci padających ofiarą pracy przymusowej

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIAWSKI RPO-742891-VII-720/13/KG/MMa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Tadeusz Sławecki

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 255/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSA del. do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych

Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych KPB-4101-03-00/2013 Nr ewid. 112/2014/P/13/101/KPB Informacja o wynikach kontroli Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.151.1469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu

Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Jak zadbać o bezpieczeństwo na Osiedlu Członkowie wspólnot mieszkaniowych coraz częściej decydują się na działania zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa na obszarach należących do wspólnoty. W tym

Bardziej szczegółowo

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu PRZYMUSOWE LECZENIE OSÓB UZALEŻNIONYCH. I. Kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu Artykuł 21.2. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011

Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011 Milczeć czy pomagać Śląski Błękitny Krzyż Bielsko- Biała 23 września 2011 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Nowe rozwiązania prawne Jarosław Polanowski PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE 1 Zespoły interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KARTA Część C

NIEBIESKA KARTA Część C NIEBIESKA KARTA Część C Załącznik Nr 3 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej otrzymali zgłoszenie w ramach procedury Niebieskie Karty, że jest Pani/Pan osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany. Konferencja prasowa

Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany. Konferencja prasowa Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany Konferencja prasowa Pierwsze exposé : skrócenie czasu orzekania, deregulacja zawodów Projekty zrealizowane Usprawnienie pracy sądów Skrócenie i uproszczenie

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo