Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności"

Transkrypt

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Dariusz Sielicki * Elektroniczne monitorowanie przestępców -nowoczesna alternatywa pozbawienia wolności Wrocław, maj

2 * Autor jest sędzią Sądu Okręgowego we Wrocławiu orzekającym w sprawach karnych, doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Marshall-Wythe School of Law of the College of William & Mary w Williamsburgu w Wirginii (Master in Law). W latach uczestniczył w programie badawczym z zakresu technologii informatycznych stosowanych w sądownictwie Stanów Zjednoczonych p.n. Courtroom21 prowadzonym przez College of William & Mary i National Center for State Courts. Od 2001 r. do 2003 r. brał udział jako ekspert w pracach w ramach projektu Komisji Europejskiej p.n. E-Court, poświęconego zapisowi czynności sądowych i zarządzaniu informacją gromadzoną w sądach za pomocą technologii informatycznych. Od stycznia 2004 r. uczestniczy w pracach nad kolejnym projektem badawczym Komisji Europejskiej p.n. SecurE-Justice dotyczącym zagadnień związanych z zastosowaniem komunikacji elektronicznej w działalności sądownictwa. Spis treści 2

3 generalnie, za nieletniego uważa się w Anglii i Walii sprawcę między 10 a 18 rokiem życia, aczkolwiek zasada ta ma wiele wyjątków w przypadku sprawców zbrodni i poważnych przestępstw-vide J. Graham, C. Moore, Trend report on juvenile justice in England and Wales dostępne: I. Początki elektronicznego monitorowania przestępców Koncepcja wykorzystania nowoczesnej technologii do kontroli nad zachowaniem się osób będących w zainteresowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych. Za jej prekursora uznawany jest psycholog z Uniwersytetu Harvarda dr Ralph Schweitzgebel, który w 1964 r. opisał możliwości wykorzystania elektroniki w celu modyfikacji wzorców zachowań skazanych 1. Jednak dopiero dwie dekady później pomysł ten znalazł pierwsze praktyczne 1 Schwitzgebel, R. (1967). Electronic Innovation in the Behavioral Sciences: A Call to Responsibility. American Psychologist 22(5):

4 zastosowanie. W 1983 w stanie Nowy Meksyk rozpoczęto eksperyment z udziałem skazanych. W 1987 r. w różnych programach monitoringu elektronicznego w 21 stanach uczestniczyło blisko 1000 skazanych 2. W styczniu 1998 liczba elektronicznie monitorowanych przestępców wyniosła już ponad Liczbę monitorowanych w Stanach Zjednoczonych w 2003 r. oceniano na między 70,000 a 100,000, co jest trudne do ustalenia z uwagi na wielość różnorodnych programów lokalnych 4. W ślad za Stanami Zjednoczonymi poszły: Kanada, Australia, Singapur, Izrael, a także kraje europejskie, wśród których przodują Wielka Brytania i Szwecja. Pierwsze próby zastosowania elektronicznego monitorowania przestępców w Europie podjęto w 1989 r. w Wielkiej Brytanii. Wyniki wskazywały na nieskuteczność tej formy oddziaływania resocjalizacyjnego 5, toteż Uznano, że przyczyną niepowodzenia wkrótce zaniechano dalszych eksperymentów. był brak określenia zasad doboru skazanych i podejrzanych do udziału w eksperymencie, a także brak współdziałania agend rządowych 6. Mimo tego sześć lat później rozpoczęto ponowne próby. Tym razem rezultaty okazały się zachęcające. W styczniu 1999 r. rozpoczęto monitoring elektroniczny skazanych zwalnianych przedterminowo z zakładów karnych 7. W 2004 r. liczba monitorowanych przestępców w Anglii i Walii sięgnęła blisko (inf. własna) 2 Schmidt, A. (1998). Electronic monitoring: What does the literature tell us? Federal Probation, 62(2), National Law Enforcement Corrections Technology Center. (1999). Keeping track of electronic monitoring. Dostępne: CEP Workshop on Electronic Monitoring in Europe, Dostepne: 5 Mair G., Nee, C., Electronic Monitoring. The trials and their results. HMSO, Londyn ibidem. 7 Mortimer, E., Pereira, E., & Walter, I. Making the tag fit: further analysis from the first two years of the trials of curfew orders Londyn, Home Office Research Findings n 105,

5 W Szwecji pierwsze eksperymenty z elektronicznym monitoringiem przestępców przeprowadzono w 1994 r. Na stałe do katalogu środków karnych włączono monitoring elektroniczny w 1999 r. jako alternatywę dla krótkoterminowej, to jest orzeczonej w wymiarze do 3 miesięcy kary pozbawienia wolności. Od 1 października 2001 r. monitoringowi poddawani są skazani warunkowo zwalniani z zakładów karnych. Odbywają w tej formie ostatnie 4 miesiące kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nie krótszym niż 2 lata 8. W lutym 2005 r. szwedzki parlament wprowadził kolejne zmiany legislacyjne, zgodnie z którymi stworzono możliwość odbywania w ten sposób kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 6 miesięcy, zaś o warunkowe zwolnienie będą mogli ubiegać się sprawcy skazani na co najmniej 18 miesięcy pozbawienia wolności. W Holandii program pilotażowy rozpoczęto w 1995 r., a stosowną regulację, dotyczącą głównie przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności wprowadzono do systemu prawnego od stycznia 1999 r. W 1997 roku, dozór elektroniczny został wprowadzony jako sposób wykonania kary pozbawienia wolności we Francji. Ustawa z 19 grudnia 1997 roku weszła w życie po blisko trzech latach vacatio legis, to jest w 2000 r. W latach przeprowadzano w zakładach karnych badania, obejmujące grupę ok. 100 skazanych, którzy objęci nadzorem, nosili specjalne bransolety elektroniczne przez okres do 4 miesięcy. W sierpniu 2002 roku, w związku z zadawalającymi wynikami tych badań, rząd zdecydował o rozszerzeniu działania systemu dozoru elektronicznego na terenie całego kraju, w ciągu pięciu lat. We Włoszech elektroniczny dozór przestępców wprowadzono na mocy ustawy z dnia 19 stycznia 2001 r. 9 Tę nowoczesną formę kontroli zachowania się skazanego przewidziano jako rozwiązanie dodatkowe do istniejących już środków zapobiegawczych oraz kar o 8 Facts about Prison and Probation Service. Kriminalvården 2003 str. 13 dostępne: 9 Ustawa z dnia 19 stycznia 2001 r., nr 4 zmiana ustawy, ze zmianami rozporządzeń ustawy z dnia 24 listopada 2000 r., nr 341, z natychmiastowym trybem wykonalności, uchwalona w celu poprawy skuteczności i sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości opublikowana w Gazzetta Ufficiale nr 6 z dnia 20 stycznia 2001 r. 5

6 charakterze niezolacyjnym. Włoski prawodawca nie określił w sposób precyzyjny czasu stosowania tego środka. Przyjmuje się więc, że czas ten będzie uzależniony od czasu trwania zasadniczego środka zapobiegawczego, ewentualnie kary, obok której dozór elektroniczny został zastosowany, np. aresztu domowego. Mimo, że przyjęto stosowne rozwiązanie prawne, nie stworzono efektywnego systemu, który zapewniłby rzeczywiste wykonywanie dozoru elektronicznego w każdym przypadku, gdy wynika to z orzeczenia sądowego. Główną przyczyną jest brak wystarczającej ilości urządzeń do monitorowania. 10 II. Stosowane rozwiązania techniczne W praktyce różnych krajów do monitoringu elektronicznego stosowane są dwa podstawowe typy urządzeń: oparte na ciągłej sygnalizacji (ang. continuous signaling ) i na tzw. programowanym kontakcie (ang. programmed contact). Urządzenia te służą kontroli podporządkowania się monitorowanego obowiązkowi pozostawania w konkretnie wskazanym miejscu, np. w mieszkaniu, w ściśle określonym czasie, np. w nocy lub w weekendy. Ograniczenie swobody przemieszczania się monitorowanego przy użyciu ww. urządzeń nazywane jest elektronicznym aresztem domowym. Systemy polegające na ciągłej sygnalizacji (tzw. systemy aktywne) składają się z trzech zasadniczych części: nadajnika, odbiornika podłączonego do konwencjonalnej linii telefonicznej lub telefonu komórkowego oraz komputera przyjmującego za pośrednictwem linii telefonicznej lub sieci telefonii komórkowej sygnały z odbiornika. Odbiornik montowany jest na stałe w mieszkaniu monitorowanego. W systemie komputerowym programowane są przedziały czasu, w jakich monitorowany powinien przebywać w zasięgu odbiornika. Nadajnik ma formę bransolety noszonej przez monitorowanego na nadgarstku lub na kostce. Nie można go zdjąć bez uszkodzenia. Wysyła do odbiornika kodowane sygnały. Jeżeli monitorowany uszkodzi nadajnik lub oddali się od odbiornika poza ustalony zasięg, odbiornik wysyła sygnał do komputera. System komputerowy sprawdza, czy monitorowany powinien w tym czasie 10 Stop all esperimento dei bracialetti dotepne: 6

7 przebywać w mieszkaniu i w razie naruszenia ustalonych zasad odnotowuje samowolne oddalenie się monitorowanego. Informacja ta jest przekazywana funkcjonariuszowi nadzorującemu monitorowanego. W systemach programowanego kontaktu system komputerowy w losowo wybranym czasie łączy się ze specjalnie skonstruowanym telefonem będącym w posiadaniu monitorowanego. Tożsamość monitorowanego jest potwierdzana przy użyciu noszonej na ręce bransolety z urządzeniem elektronicznym, którą należy przytknąć do telefonu, bądź przez komputerową identyfikację głosu. Inne systemy pasywne wykorzystują urządzenia przywoławcze- pagery, za pomocą których monitorowanemu przekazywane jest polecenie połączenia się za pomocą telefonu z centralą monitoringu. Identyfikacja numeru użytego w tym celu telefonu pozwala na stwierdzenie, czy monitorowany znajduje się w danym czasie we wskazanym mu miejscu. Tożsamość monitorowanego jest w tym wypadku weryfikowana przez komputerową identyfikację głosu. Systemy te używane są często w połączeniu z urządzeniami do zdalnego monitorowania trzeźwości (ang. remote alcohol detectors). Są to podłączone do telefonu analizatory oddechu lub czujniki w formie bransolety badające zawartość alkoholu w organizmie przez kontakt ze skórą, przesyłające sygnał do komputera w centrali monitoringu. Opisane wyżej rozwiązania nie pozwalają na określenie położenia monitorowanej osoby, jeśli oddali się poza wyznaczone jej miejsce. W ciągu ostatnich paru lat pojawiły się urządzenia pozwalające na dokładne określenie lokalizacji, oparte na technologii GPS ( ang. Global Positioning System) wykorzystującej nawigację satelitarną. Urządzenia te są obecnie używane w Stanach Zjednoczonych i eksperymentalnie w Wielkiej Brytanii. 7

8 Istnieją też urządzenia pozwalające na stwierdzenie naruszenia zakazu zbliżania się monitorowanego do potencjalnej ofiary (ang. Victim Alert/Notification Systems). Nadajnik noszony przez monitorowanego inicjuje sygnał ostrzegawczy emitowany przez odbiornik będący w posiadaniu potencjalnej ofiary o ile znajdzie się w jego zasięgu. Zbliżenie się monitorowanego do ofiary, a także usunięcie lub uszkodzenie nadajnika powoduje ponadto powiadomienie centrali monitoringu. III. Argumenty za i przeciw stosowaniu monitoringu elektronicznego W literaturze poświęconej zastosowaniu monitoringu elektronicznemu dla egzekwowania obowiązku pozostawania przez podsądnego w określonym miejscu przytacza się wiele argumentów przemawiających za jak i przeciwko stosowaniu tej metody nadzorowania przestępców. Wśród opinii opowiadających się za upowszechnieniem tego rozwiązania przeważa pogląd, że jest to najbardziej dolegliwy dla przestępcy sposób ograniczenia wolności bez zupełnego jej pozbawienia 11. Wydaje się, że dozór elektroniczny może zapewniać sprawiedliwą odpłatę w odniesieniu do skazanych, których z różnych, głównie humanitarnych względów, nie powinno się umieszczać w zakładach karnych. Pogląd ten może okazać się szczególnie trafny w odniesieniu do skazanych, wobec których orzekanie grzywny lub kary ograniczenia wolności jest niecelowe, ze względu na oczywistą nieskuteczność egzekwowania tego typu dolegliwości lub tych, którzy odbywają zastępczą karę pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę. Dotyczy to zwłaszcza osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych, które w powszechnym przekonaniu pozostają bezkarne, o ile nie zostaną osadzone w zakładzie karnym. Z kolei w przypadku skazanych, którzy mają stałą pracę lub uczą się, monitoring elektroniczny stanowi oddziaływującą wychowawczo represję, a 11 Martinovic M. The punitiveness of electronically monitored community based programs, dostępne: 8

9 jednocześnie nie powoduje zerwania przez skazanego więzi społeczno- ekonomicznych, do czego prowadzi izolacja. Dozór elektroniczny nie zdejmuje z ukaranego obowiązku samokontroli, co dobrze służy wdrożeniu go do przestrzegania porządku prawnego 12 Przeciwnicy stosowania tej formy nadzoru podnoszą, że zmniejszenie liczby osadzonych jest złudne, gdyż monitoring elektroniczny stosowany jest głównie wobec drobnych przestępców, którzy tak czy inaczej pozostawaliby na wolności przy zastosowaniu innych metod resocjalizacji 13. Z drugiej strony, ścisły nadzór nad warunkowo zwolnionymi z zakładu karnego sprawia, że przypadki naruszenia warunków zwolnienia są częstsze, a co za tym idzie, częściej orzeka się wobec nich wykonanie reszty kary pozbawienia wolności 14. Kolejny argument to z kolei niedostateczna dolegliwość stojąca w sprzeczności z postulatem sprawiedliwej odpłaty 15. Niektórzy wskazują na potencjalne negatywne oddziaływanie stosowanego wobec podsądnego nadzoru na zamieszkałych z nim członków jego rodziny 16,17. Formułowane są też obawy, że monitoring elektroniczny stanowić może wstęp do pełnej kontroli jednostki przez państwo, jak w wizji George Orwella Lilly J.R, Ball R.A., Curry G.D. & McMullen J., "Electronic Monitoring of the Drunk Driver: A Seven-Year Study of the Home Confinement Alternative" (1993) 39 Crime & Delinquency str Fox R.G, Dr Schwitzgebel's Machine Revisited: Electronic Monitoring of Offenders (1987) ANZ Journal of Criminology, str Easton S. T. et al, Privatizing Correctional Services, The Fraser Institute, Vancouver British Columbia, Canada 1998, str Haverkamp, R., Electronic Monitoring. Die elektronische Überwachung von Straffälligen. w: Bürgerrechte & Polizei/CILIP, 60,1998/2, str Electronic Monitoring. John Howard Society of Alberta 2000, dostepne: 17 Jarred W. Electronic Monitoring: Corrective Services Bill 11/00, 2000, str. 3 dostępne: 18 Burns M.E..Electronic Home Detention: New Sentencing Alternative Demands Uniform Standards, Journal of Contemporary Law str.91 9

10 IV. Monitoring elektroniczny w Anglii i Walii Spośród krajów europejskich, najszersze zastosowanie elektroniczny dozór przestępców znalazł w Anglii i Walii i to zarówno w sensie liczby monitorowanych jak i kategorii skazanych, którzy mogą być w ten sposób kontrolowani. Dlatego dla potrzeb niniejszego opracowania, będącego ogólnym przedstawieniem podstawowych informacji na temat tej nowej formy karania, celowe wydaje się pokazanie przykładu tych właśnie krajów. Pierwsze próby zastosowania monitoringu elektronicznego w postępowaniu karnym w Anglii i Walii przeprowadzono w latach Objęły dorosłych podejrzanych, zwalnianych na etapie postępowania przygotowawczego, za poręczeniem majątkowym. Wyniki wskazywały na znaczną liczbę naruszeń jakich dopuszczali się podejrzani co do nałożonych na nich zakazów, w tym na częste popełnianie przez nich kolejnych przestępstw, toteż po 6 miesiącach prób zrezygnowano z dalszego prowadzenia eksperymentu. Wśród przyczyn niepowodzenia dostrzeżono brak jasnych kryteriów eliminujących zastosowanie monitoringu wobec sprawców, co do których prognoza kryminologiczna była a priori wyraźnie negatywna, a także brak koordynacji działań agend rządowych 19. Do pomysłu wrócono 6 lat później, starannie określając zasady organizacji monitoringu i kategorie przestępców, co do których środek ten mógł być stosowany. Pomiędzy lipcem 1995 r. a czerwcem 1997 r. 82 % podejrzanych skutecznie poddało się nałożonym rygorom, tzn. nie utrudniało postępowania karnego i nie popełniło w tym czasie nowego przestępstwa. Na podstawie tych doświadczeń w styczniu 1999 r. wprowadzono możliwość stosowania monitoringu elektronicznego wobec skazanych zwalnianych przedterminowo z zakładów 19 Mair, G. and Nee, C. (1990) Electronic monitoring: the trials and their results. Home Office Research Study, Londyn: HMSO str

11 karnych 20. W latach r. monitoring elektroniczny stosowano eksperymentalnie wobec dorosłych sprawców jako samoistną karę nakładaną przez sądy w wyroku skazującym. Od 1998 r. do 2000 r. przeprowadzono po raz kolejny próby z zastosowaniem monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego na etapie przedsądowym. Tym razem próbom poddano zarówno sprawców dorosłych jak nieletnich 21, a ponadto skazanych, którzy nie uiścili orzeczonej wobec nich grzywny oraz recydywistów w sprawach dotyczących drobnych przestępstw 22. Działania te prowadzono w oparciu o regulację prawną zawartą w następujących ustawach przyjętych przez Parlament : Bail Act ( 1997), Criminal Justice Act (1991) i Crime (Sentences) Act (1997). Przeprowadzono bardzo wnikliwą ocenę skuteczności wymienionych wyżej eksperymentów. W każdym przypadku określono kryteria, które podlegały ocenie. Badano przede wszystkim: przestrzeganie przez monitorowanych warunków ograniczenia wolności, powrotność do przestępstwa, uiszczenie orzeczonych grzywien. Osiągnięte rezultaty okazały się na tyle zachęcające, że zdecydowano się na stałe wprowadzić dozór elektroniczny do katalogu kar, środków zapobiegawczych i środków probacyjnych. Obecnie w Anglii i Walii monitoring elektroniczny stosowany jest w ramach kilku programów, różniących się od siebie doborem monitorowanych. Program zajmujący się wykonaniem tzw. Home Detention Curfew ( HDC), czyli w wolnym tłumaczeniu program aresztu domowego, obejmuje skazanych na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 4 lat,, zwolnionych z zakładu karnego w okresie od 4,5 miesiąca do 2 tygodni przed końcem kary. Czas pozostawania w domu wynosi co najmniej 9 godzin dziennie, a w 20 Mortimer, E., Pereira, E., & Walter, I.). Making the tag fit: further analysis from the first two years of the trials of curfew orders Londyn, Home Office Research Findings n 105, generalnie, za nieletniego uważa się w Anglii i Walii sprawcę między 10 a 18 rokiem życia, aczkolwiek zasada ta ma wiele wyjątków w przypadku sprawców zbrodni i poważnych przestępstw-vide J. Graham, C. Moore, Trend report on juvenile justice in England and Wales dostępne: 22 Elliott R., Airs J. New measures for fine defaulters, persistent petty offenders and others- The reports on the Crime (Sentence) Acts 1997 pilots. dostępne 11

12 praktyce wynosi 12 godzin obejmujących porę nocną. Z programu tego a limine wyłączeni są sprawcy przestępstw na tle seksualnym oraz sprawcy niektórych innych kategorii brutalnych przestępstw. Program rozpoczęto 28 stycznia 1999 r. Podstawę prawną stanowią przepisy sekcji 34a i 37a ustawy Criminal Justice Act z 1991 r. wprowadzone na mocy ustawy Crime and Disorder Act z 1998 r. Badania dotyczące pierwszych 16 miesięcy trwania programu HDC wykazały, że przeważająca większość, to jest 95 % zwolnionych podporządkowało się warunkom pozostawania w domu w określonych godzinach. Porównanie powrotności do przestępstwa w okresie zwolnienia i w 6 miesięcy po odbyciu kary w grupie monitorowanych z grupą kontrolną dowiodło, że efekt programu jest neutralny, to jest nie powoduje wzrostu ani spadku liczby recydywistów. Jednocześnie program spowodował znaczną redukcję wydatków na utrzymanie osadzonych w zakładach karnych 23. Doprowadził też do zmniejszenia przeludnienia w zakładach karnych. Od 1 grudnia 1999 r. funkcjonuje program zajmujący się wykonaniem tzw. curfew order - dosłownie: nakazu przestrzegania godziny policyjnej czyli nakazu przebywania w swoim mieszkaniu w określonym czasie, nałożonego przez sąd w wyroku skazującym jako samoistna kara. Dotyczy sprawców w wieku od 16 lat. Maksymalny czas obowiązywania nakazu wynosi 6 miesięcy. Analogiczny program w odniesieniu do sprawców między 10 a 16 rokiem życia uruchomiono 1 lutego 2001 r. W przypadku tych sprawców maksymalny okres obowiązywania nakazu wynosi 3 miesiące. W obu programach, dzienny wymiar nakazu opuszczania domu wynosi od 2 do 12 godzin. Podstawę materialnoprawną pierwszego z tych programów stanowią przepisy sekcji 12 i 13 ustawy Criminal Justice Act z 1991 r., zaś drugiego, przepisy sekcji 43 ustawy Crime (Sentences) Act z 1997 r. Wszystkie te regulacje 23 Dogson K. et al. Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme, Home Office, 2001 str. 65 dostepne: 12

13 zamieszczone są obecnie w sekcjach 36 B i 37 ustawy Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act z 2000 r. Od 22 kwietnia 2002 r. w 11 okręgach sądowych w Anglii, a od 1 czerwca 2002 r. w całej Anglii i Walii działa program dotyczący stosowania monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego, alternatywnego dla poręczenia majątkowego lub stosowanego wraz z takim poręczeniem. Monitoring może być też połączony z obowiązkiem przebywania w specjalnym ośrodku prowadzonym przez władze lokalne. Programem tym objęci są podejrzani w wieku od 12 do 16 lat, którym zarzuca się popełnienie poważnych przestępstw, lub których podejrzewa się o popełnienie przestępstwa w trakcie korzystania ze zwolnienia z zatrzymania za poręczeniem majątkowym. W 10 okręgach Anglii i Walii program ten dotyczy także przestępców w wieku od 16 do 17 lat. Stosowna regulacja zawarta jest w sekcji 3AA ustawy The Bail Act z 1976 i w sekcji 23AA ustawy The Children and Young Persons Act z Przepisy nie określają maksymalnego czasu stosowania monitoringu elektronicznego jako środka zapobiegawczego ani dziennego wymiaru czasu zakazu opuszczania określonego miejsca. 29 maja 2002 r. rozpoczęto program obejmujący monitoring sprawców przestępstw w wieku od 12 do 17 lat, wobec których orzeczono tzw. Detention and Training Order. Detention and Training Order to środek oddziaływania resocjalizacyjnego, polegający jednocześnie na ograniczeniu wolności sprawcy i poddaniu go stosownemu szkoleniu. Środek ten orzekany jest na czas od 4 miesięcy do 2 lat. Zwykle połowę tego czasu skazany odbywa w zamkniętym ośrodku wychowawczym (tzw. secure training unit ). Monitoring elektroniczny stosowany jest wobec sprawców, co do których orzeczono Detention and Training Order w wymiarze od 8 do 24 miesięcy, zwalnianych warunkowo z zamkniętych ośrodków, co ma miejsce na 2 do 4 miesięcy przed zakończeniem okresu 13

14 izolacji. Przepisy nie określają dziennego wymiaru czasu zakazu opuszczania określonego miejsca. Podstawę uruchomienia tego programu stanowiły przepisy sekcji 75 ustawy Crime and Disorder Act z 1998 r., włączone obecnie do sekcji 102 ustawy Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act z Łącznie, od 28 stycznia 1999 r. do 30 września 2004 r. monitoringowi elektronicznemu poddano osób. Dokładne dane odnoszące się do liczby monitorowanych którzy poddali się rygorom określonym w poszczególnych programach monitoringu elektronicznego nie są dostępne. Home Office ocenia jednak, że w przypadku programu Home Detention Curefew liczba ta sięga 90 % monitorowanych, a programu curfew order dla dorosłych 80 %. Proporcje udziału kobiet w odniesieniu do liczby mężczyzn w poszczególnych programach są różne, jednak przeciętnie oscylują koło 10 %. V. Aspekty ekonomiczne elektronicznego monitorowania przestępców 1. Struktura wydatków: Na rzeczywiste koszty elektronicznego monitorowania przestępców składają się wydatki związane z techniczną stroną przedsięwzięcia, to jest z instalacją odpowiednich urządzeń i utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do recepcji sygnałów wskazujących na złamanie przez monitorowanego nałożonych na niego ograniczeń co do przemieszczania się, a nadto wydatki związane z dalej idącym oddziaływaniem resocjalizacyjnym. Ta ostatnia kategoria wydatków obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości sprawujących osobisty dozór nad monitorowanym. Pracownicy o których mowa sprawują funkcję analogiczną do kuratorów sądowych w polskim systemie wykonania kar nieizolacyjnych. 14

15 Wydatki związane ze stroną techniczną ustalane są poprzez reguły wolnego rynku, w drodze procedury przetargowej. Wielość producentów stosownego sprzętu i firm oferujących kompleksową obsługę monitoringu doprowadziła do silnej konkurencji. Wskazanie jednostkowego kosztu urządzenia do monitoringu wydaje się niemożliwe, gdyż jest to sprzęt, który nie występuje w swobodnym obrocie i jest produkowany wyłącznie w związku z konkretnym kontraktem zawartym przez producenta z agendą rządową lub firmą monitorującą. Wzajemne relacje wysokości tych wydatków różnią się w zależności od tego, czy obsługa monitoringu, to znaczy montaż urządzeń, utrzymanie centrum monitoringu i rejestracja naruszeń jest w całości wykonywana przez firmy zewnętrzne, czy też sprawują ją w całości urzędnicy państwowi. Pierwsze rozwiązanie stosowane jest obecnie w Wielkiej Brytanii, zaś drugie w Szwecji. W innych krajach europejskich występują rozwiązania stanowiące kombinację wyżej opisanych. Kolejnym czynnikiem decydującym o wysokości kosztów monitoringu jest intensywność osobistych działań funkcjonariuszy sprawujących nadzór nad monitorowanym, w tym wydatki związane z innym działaniami resocjalizacyjnymi, takimi jak na przykład terapia, nauka. Czynnik ten jest zmienny, w zależności od tego, na jakim etapie postępowania karnego stosowany jest monitoring. Na przykład w Szwecji ogólny dzienny koszt dozoru elektronicznego sięga 70, z czego obsługa techniczna kosztuje tylko Z reguły osobisty nadzór funkcjonariuszy państwowych w przypadku stosowania monitoringu jak ośrodka zapobiegawczego na etapie przedsądowym jest znacznie ograniczony. Tego rodzaju wydatki rosną natomiast w razie stosowania monitoringu elektronicznego jako kary samoistnej lub w razie przedterminowego zwolnienia z odbywania kary pozbawienia wolności. 24 Carlsson K. Intensive Monitoring with Electronic Supervision in Sweden. Materiały konferencyjne : The third CEP Workshop on Electronic Monitoring in Europe 8-10 maja 2003, Egmond aan Zee, Holandia- niepubl. 15

16 Przykładem struktury wydatków ponoszonych w praktyce na monitoringu elektronicznym jest analiza kosztów poniesionych w ciągu pierwszych 16 miesięcy największego w Europie pod względem ogólnej liczby monitorowanych ilości programu Home Detention Curfew w Anglii i Walii, rozpoczętego 1 stycznia 1999 r. Program ten dotyczy przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego, czyli innymi słowy, odbywania przez skazanego końcowego okresu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Przyjąć należy, że według przyjętych tam rozwiązań prawnych, skazany, gdyby nie poddać go monitoringowi, odbywałby karę w całości. Zasadnicze koszty ponoszone w tym programie podzielić trzeba na trzy kategorie, w zależności od prowadzonych czynności. Pierwsza dotyczy czynności zakwalifikowania skazanego do udziału w programie, co wiąże się z opracowaniem prognozy kryminologicznej, a także osobistego dozorowania skazanego przez kuratora. Czynności te wykonują funkcjonariusze państwowi Koszty te wyniosły łącznie 7,3 mln.. Kolejna kategoria kosztów dotyczy płatności na rzecz firm monitorujących, co pociągnęło wydatki rzędu 27,9 mln.. Trzecia kategoria dotyczy wydatków poniesionych przez służby państwowe w związku z wykonaniem wyroku ( np. koszty poszukiwań i ujęcia skazanego uchylającego się od monitoringu). Wydatki z tym związane wyniosły zaledwie 0,2 mln.. Oszczędności uzyskane w wyniku zwolnienia miejsc w zakładach karnych wyniosły w tym okresie 84, 6 mln, co po zbilansowaniu z wydatkami pozwoliło zaoszczędzić 49, 2 mln Koszty monitoringu elektronicznego, a koszty pobytu w zakładzie karnym. Doświadczenia brytyjskie pozwalają szacować, że całkowity, przeciętny dla wszystkich przypadków stosowania monitoringu koszt wynosi około 45% kosztów 25 Dogson K. et. al. Electronic monitoring of released prisoners: an evaluation of the Home Detention Curfew scheme. Home Office 2002, str. 41dostępne: 16

17 izolacji w zakładzie zamkniętym w takim samym okresie 26. W Szwecji relacja ta jest wyższa i sięga 50%. 27 Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że koszt pobytu skazanego w zakładzie karnym wynosił w 1999 r. od 30,36 $ (Luizjana) do 97,62 $ (Alaska), podczas gdy elektroniczne monitorowanie jednego skazanego kosztowało od 3 do 4,50 $. Pozwala to ocenić relację kosztów monitoringu do izolacji w granicach od około 10 do 30 % 28. We Francji, według danych uzyskanych w programie pilotażowym prowadzonym w okręgu Lille koszty stosowania monitoringu elektronicznego wynoszą obecnie około 50 % kosztów pobytu skazanego w zakładzie karnym w analogicznym okresie czasu 29. W żadnym z krajów w których stosowany jest monitoring elektroniczny nie zdecydowano się na to, by okres pozostawania pod dozorem był dłuższy niż stanowiące alternatywę ewentualne pozbawienie wolności. Poza powyższą oceną pozostają oszczędności związane z zaniechaniem budowy nowych zakładów karnych, co byłoby inaczej konieczne dla redukcji występującego przepełnienia. 3. Zmniejszenie populacji więziennej Zmniejszenie populacji więziennej wydaje się być jednym z głównych zamierzeń ustawodawców poszczególnych państw stosujących elektroniczne monitorowanie przestępców. W 1999 r. Komitet Ministrów Rady Europy w Rekomendacji nr R (99) 22 dotyczącej przepełnienia więzień i szybkiego wzrostu populacji więźniów zalecił 26 UK. Home Office. Research and Statistics Directorate, Research Findings No 51, Sweden case study. A WAN based distributed processing and monitoring system. Dostępne: 28 A.H. Crowe et al. Offender Supervision with electronic technology. American Probation and ;parole association, Kentucky str Elmo-Tech awarded home detention pilot program in Dijon, France. dostępne: 17

18 stosowanie monitoringu elektronicznego na wszystkich etapach postępowania karnego, jako jednego ze sposobów zmniejszenia ilości osadzonych w zakładach karnych. Niemal od początku stosowania monitoringu elektronicznego w praktyce wymiaru sprawiedliwości poszczególnych państw rozpoczęła się dyskusja, czy rzeczywiście dozór elektroniczny ograniczy liczbę osadzonych 30. Zwracano uwagę na możliwość wystąpienia zjawiska tzw. poszerzania sieci ( ang. net widening) to jest poddania kontroli sprawowanej przez organy państwa znacznie większej niż dotąd ilości skazanych 31. Obawiano się, że zjawisko to może zniweczyć dodatni efekt ekonomiczny monitoringu. Sceptycy podnosili, że zmniejszenie liczby osadzonych jest złudne, gdyż monitoring elektroniczny stosowany jest głównie wobec drobnych przestępców, którzy tak czy inaczej pozostawaliby na wolności przy zastosowaniu innych metod resocjalizacji 32. Z drugiej strony, ścisły nadzór nad warunkowo zwolnionymi z zakładu karnego sprawia, że przypadki naruszenia warunków zwolnienia są częstsze, a co za tym idzie, częściej orzeka się wobec nich wykonanie reszty kary pozbawienia wolności 33. Dyskutowano, czy w związku z niebezpieczeństwem poszerzania sieci dozór elektroniczny powinien być usytuowany wśród sposobów wykonywania kary pozbawienia wolności, czy też raczej ma stanowić kolejny środek karny o charakterze probacyjnym. Dostrzeżono tez ryzyko, że sędziowie będą ferować surowsze 30 Combessie, P., The Importance of Prison in General System of Social Control w: Dirk van Zyl Smit, Frieder Dunkel et al.: Imprisonment today and tomorrow- International perspectives on prisoner s rights. 2001, str Mainprize S., "Electronic Monitoring In Corrections: Assessing Cost Effectiveness And The Potential For Widening The Net Of Social Control" (kwiecień 1992) 34 Canadian Journal of Criminology str Fox R.G, Dr Schwitzgebel's Machine Revisited: Electronic Monitoring of Offenders (1987) ANZ Journal of Criminology, str Easton S. T. et al, Privatizing Correctional Services, The Fraser Institute, Vancouver British Columbia, Canada 1998, str. 9 18

19 wyroki, spodziewając się, że orzeczona izolacyjna kara pozbawienia wolności zostanie zamieniona na dozór elektroniczny 34. VI. Podsumowanie Dozór elektroniczny zdaje się mieć już ugruntowaną pozycję w porządku prawnym wielu krajów, w tym krajów Unii Europejskiej. Stosowany jest na wszystkich etapach postępowania karnego. Stosowane rozwiązania techniczne okazały się odpowiednie do założeń ustawodawców i od kilku lat można je uznać za sprawdzone. Doświadczenia krajów, które przodują w Europie w ilości dozorowanych skazanych, to jest Wielkiej Brytanii i Szwecji wskazują, że odpowiednie ukształtowanie przesłanek stosowania tego sposobu kontrolowania sprawców przestępstw może prowadzić do znacznego zmniejszenia populacji więziennej oraz do istotnej redukcji kosztów funkcjonowania systemu penitencjarnego. 34 Tournier P. V., Towards prisons without inmates? Re: the introduction of electronic monitoring in France, Penological Information Bulletin nr 23-24, grudzień 2002, str. 4 19

Powrotność do przestępstwa w latach

Powrotność do przestępstwa w latach Rozszerzenie opracowania z dnia 19 października 2015 r. Dodano informacje o osobach, wobec których orzeczono dozór kuratora sądowego przy karze pozbawienia wolności w zawieszeniu. Powrotność do w latach

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks karny.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks karny. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1352 Warszawa, 23 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

Służba więzienna poradnik dla ofiar

Służba więzienna poradnik dla ofiar 6 Służba więzienna poradnik dla ofiar 37 6: Służba więzienna poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od służby więziennej? Do naszych obowiązków należy: dążenie do resocjalizacji przestępców skazanych

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sądy Rejonowe ZBIORCZE Okręg SO w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON 000323163 * ) niepotrzebne skreślić Dział 1. Dział 1.1. Apelacja łódzka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 381/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Statystyki grudzień 2015 r.

Statystyki grudzień 2015 r. Statystyki grudzień 2015 r. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 Przez użyte w informacji określenia należy rozumieć : osadzony osoba tymczasowo aresztowana, skazana lub ukarana, jednostka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym

9.2.1.3. Wykonywanie obowiązków zawodowych kadry penitencjarnej w przeludnionym Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Przeludnienie więzienne problemy definicyjne... 25 Rozdział 2. Metodologiczne założenia badań nad zjawiskiej przeludnienia więziennego...

Bardziej szczegółowo

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat)

:19. MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) 2015-01-16 10:19 MS: zmiana filozofii karania Sejm przyjął projekt (komunikat) - MS informuje: Sejm RP uchwalił 15 stycznia 2015 r. przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy o

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe

1. Przeprowadzają na Ŝądanie uprawnionych organów wywiady środowiskowe Kuratorzy zawodowi z mocy art. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych, realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Strategia systemu wymiaru sprawiedliwości na lata

Strategia systemu wymiaru sprawiedliwości na lata Dr Tadeusz Jedynak, kurator specjalista Kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku Uwagi i propozycje zmian w dokumencie Strategia systemu wymiaru sprawiedliwości na lata 2014-2020. Pomimo ogromnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Projekt z dnia 27 lutego 2009 r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1) )

Bardziej szczegółowo

Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Program Usług Przedprocesowych

Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Program Usług Przedprocesowych Sądownictwo New Jersey Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Program Usług Przedprocesowych Criminal Justice Reform Pretrial Services Program - Polish Więcej na temat reformy wymiaru sprawiedliwości karnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3

Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających. Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Kryminologiczna i prawna problematyka środków odurzających Temat XVII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Część 3 Alternatywy lecznicze alternatywy lecznicze pozostające w dyspozycji sądu: w fazie wyrokowania;

Bardziej szczegółowo

Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego.

Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego. Izolowanie sprawcy przemocy i pomoc ofiarom z perspektywy pracy kuratora sądowego. Przygotował: Krzysztof Stasiak Kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku Sąd Okręgowy Administracja i inne jednostki

Bardziej szczegółowo

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa martuszewicz@e-zone.com.pl KRK 11/III/2012 Pan Lech Czapla Szef Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie na konferencję ETOH-u

Wystąpienie na konferencję ETOH-u Wystąpienie na konferencję ETOH-u 1) Podziękowanie za zaproszenie, 2) Działania Ministra Sprawiedliwości na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako jeden z priorytetów kierowanego przez Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Świadomość społeczna Polaków nt. przemocy w rodzinie

Świadomość społeczna Polaków nt. przemocy w rodzinie Świadomość społeczna Polaków nt. przemocy w rodzinie Spotkanie warsztatowe, 31.10, 7.11, 8.11, 14.11, 15.11.2016 Subregion leszczyński, poznański, koniński, kaliski, pilski Stereotypy o przemocy Opinie

Bardziej szczegółowo

Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz.

Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz. Wykład z prawa karnego dla II roku studentów administracji Tomaszów Maz. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie Specyficznym rodzajem środków prawno karnej reakcji na czyn zabroniony są środki związane

Bardziej szczegółowo

Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)?

Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)? Co to jest program informacyjny dla ofiar przestępstw (Victim Information Scheme)? Program informacyjny dla ofiar przestępstw z ramienia Urzędu Nadzoru Kuratorskiego dla Irlandii Północnej (PBNI Victim

Bardziej szczegółowo

O diable, który tkwi w szczegółach.

O diable, który tkwi w szczegółach. O diable, który tkwi w szczegółach. Czyli o tym co przyniesie nowe rozporządzenie w sprawie wykonywania uprawnień i obowiązków przez kuratorów wykonujących orzeczenia karne? Od dawna oczekiwane przez środowisko

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości Sprawozdanie dotyczące realizacji Procedur współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska

POSTANOWIENIE. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 144/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSA del. do SN Dariusz Kala Protokolant

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Toruniu Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 8 września 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska Łamanie Mercurius Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Informacje dla oskarżonych: Czego należy się spodziewać

Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Informacje dla oskarżonych: Czego należy się spodziewać Sądownictwo New Jersey Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Informacje dla oskarżonych: Czego należy się spodziewać Criminal Justice Reform Information for Defendants: What to Expect - Polish Więcej

Bardziej szczegółowo

Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego

Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXVII AUWr No 3325 Wrocław 2011 Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego BOGDAN MYRNA Prokuratura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa

Spis treści. w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne, w zakładzie zamkniętym sprawcy przestępstwa Przedmowa do 2. wydania... V Przedmowa... VII Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Istota środków zabezpieczających.... 1 1. Pojęcie i istota środków zabezpieczających.... 3 2. Środki zabezpieczające a kary

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH DLA DOROSŁYCH

P R O G R A M SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH DLA DOROSŁYCH KCUS - 1410-9/08 P R O G R A M SZKOLENIA DLA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH DLA DOROSŁYCH TEMATYKA SZKOLENIA: 1. Obowiązki i uprawnienia zawodowego kuratora sądowego w świetle ustawy z dnia 7.09.2007 r.

Bardziej szczegółowo

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2.

Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. 2. Art. 36. [Obowiązki przy karze ograniczenia wolności] 1. 2. Część ogólna Art. 35. [Formy kary ograniczenia wolności] 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 2. W stosunku do osoby

Bardziej szczegółowo

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Art. 18. Karami są: 1) areszt, 2) ograniczenie wolności, 3) grzywna, 4) nagana. Art. 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Art. 20. 1. Kara ograniczenia wolności

Bardziej szczegółowo

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana

KW - Część ogólna - kary i środki karne. Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Katalog kar: 1. areszt 2. ograniczenie wolności 3. grzywna 4. nagana Areszt: 1. wymiar - od 5 do 30 dni, wymierza się w dniach 2. nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 5 / 2690 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 205 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Tarnowie Okręg Sądu Apelacyjnego Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania trzeciego... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania trzeciego... 17 Spis treści Wykaz skrótów....................................................... 13 Wstęp do wydania trzeciego........................................... 17 Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do wydania drugiego poprawionego... 15 Wykaz skrótów................................. 13 Wstęp do wydania drugiego poprawionego................ 15 WPROWADZENIE............................... 17 1. Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA SKAZANEGO

INFORMATOR DLA SKAZANEGO INFORMATOR DLA SKAZANEGO dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO I. Co to jest system dozoru elektronicznego? Dozór elektroniczny pozwala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2001 R. I KZP 22/2001

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2001 R. I KZP 22/2001 UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2001 R. I KZP 22/2001 Na podstawie art. 74 2 k.k. możliwe jest zwolnienie od dozoru każdego skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE

OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE OMÓWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W USTAWIE Nowelizacja ustawy zakłada rozszerzenie form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie o możliwość m.in. bezpłatnego badania lekarskiego dla ustalenia przyczyn

Bardziej szczegółowo

Victim Notification Scheme (program informowania ofiar przestępstw) Skazani z wyrokami krótkoterminowymi

Victim Notification Scheme (program informowania ofiar przestępstw) Skazani z wyrokami krótkoterminowymi Victim Notification Scheme (program informowania ofiar przestępstw) Skazani z wyrokami krótkoterminowymi Informacje dla ofiar przestępstw Rząd Szkocji W niniejszym informatorze wyjaśniamy: czym jest program

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 maja 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Michał Laskowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę.

Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Katedra Prawa Karnego UJ Adam Janisławski Problem wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w przypadku wyjazdu skazanego bądź ukaranego za granicę. Obowiązek osobistego stawiennictwa w jednostce

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 Nie zachodzi wypadek rażącego naruszenia prawa, mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 523 1 k.p.k.), jeżeli w sytuacji, w której brak podstaw

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić

Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić kilka kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH

PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH PORADNIK: PRZERWA i ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH PRZERWA W WYKONANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI ZE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH Kiedy sąd może udzielić przerwy w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Rozdział VIIa 92 System dozoru elektronicznego. Oddział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Rozdział VIIa 92 System dozoru elektronicznego. Oddział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Rozdział VIIa 92 System dozoru elektronicznego Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 43a. [Definicje] 1.Kary, środki karne i środki zabezpieczające, których

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 4 / 6 / 253 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za 206 r. WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 NOTA Od: Data: 19 marca 2015 r. Do: Dotyczy: Szanowny Panie Alfonso Dastis, ambasador i stały przedstawiciel,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ L. dz. BIS - 0346 / 8 / 4 / 4859 KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA za WARSZAWA Spis treści TABL Podstawa prawna aktualnie wykonywanych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Często zadawane pytania

Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Często zadawane pytania Sądownictwo New Jersey Reforma wymiaru sprawiedliwości karnej Często zadawane pytania Criminal Justice Reform Frequently Asked Questions - Polish Więcej na temat reformy wymiaru sprawiedliwości karnej

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIENIE STOSOWANIA KAR NIEIZOLACYJNYCH I ŚRODKÓW PROBACYJNYCH W SYSTEMIE SĄDOWNICTWA KARNEGO.

UPOWSZECHNIENIE STOSOWANIA KAR NIEIZOLACYJNYCH I ŚRODKÓW PROBACYJNYCH W SYSTEMIE SĄDOWNICTWA KARNEGO. ZAKRESY SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU: UPOWSZECHNIENIE STOSOWANIA KAR NIEIZOLACYJNYCH I ŚRODKÓW PROBACYJNYCH W SYSTEMIE SĄDOWNICTWA KARNEGO. 1 Moduł I Tytuł: Stosowanie środków probacji w polityce karnej państwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE

ZAGADNIENIE PRAWNE UZASADNIENIE Sygn. akt I KZP 16/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie zażalenia Prokuratora Rejonowego na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 1-06-2012 roku, [ ] w przedmiocie umorzenia części należności z tytułu przepadku

Bardziej szczegółowo

Do wykonawców Pytanie nr 1. Odpowied na pytanie nr 1. Pytanie nr 2.

Do wykonawców Pytanie nr 1. Odpowied na pytanie nr 1. Pytanie nr 2. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, dnia 18 lipca 2008 r. BDG-III-3820-23/08

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za rok 2014 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 10.09.2015 SR w Słubicach [WYDZIAL] Okręg Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

POUCZENIE. Numer telefonu do upoważnionego podmiotu dozorującego:

POUCZENIE. Numer telefonu do upoważnionego podmiotu dozorującego: POUCZENIE Wyciąg z Kodeksu karnego wykonawczego dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Art. 43m. 1. Skazany ma obowiązek zgłosić podmiotowi dozorującemu, w terminie

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH. ppłk Andrzej Leńczuk

STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH. ppłk Andrzej Leńczuk STAWIAMY NA TERAPIĘ PROFILAKTYCZNY WYMIAR ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH W PODKARPACKICH JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH ppłk Andrzej Leńczuk OISW RZESZÓW 2014 OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOKOREKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Moduł 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych

Moduł 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych Autorka: Iwona Bartkowska Moduł 5 Wykonywanie kary pozbawienia wolności w różnych typach i rodzajach zakładów karnych Karę pozbawienia wolności wykonuje się w zakładach karnych podlegających Ministrowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Joanna Sałachewicz

POSTANOWIENIE. Protokolant Joanna Sałachewicz Sygn. akt V KK 160/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 sierpnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska SSN Dariusz Świecki Protokolant Joanna Sałachewicz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 2013 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dyl, Grzegorz Janicki Dozór elektroniczny. Zeszyty Prawnicze 5/2,

Krzysztof Dyl, Grzegorz Janicki Dozór elektroniczny. Zeszyty Prawnicze 5/2, Krzysztof Dyl, Grzegorz Janicki Dozór elektroniczny Zeszyty Prawnicze 5/2, 197-222 2005 Zeszyty Prawnicze UKSW 5.2 (2005) K r z y s z t o f D y l - G r z e g o r z Ja n i c k i Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r.

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej. za I półrocze 2013 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 29.06.2016 SR w Dębicy Okręg Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE

W Y K A Z PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY W RODZINIE W Y K A Z programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno edukacyjnych dla realizacji art. 72 1 pkt 6 kk na terenie działalności Sądu Okręgowego w Zamościu. PROGRAMY DLA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 Względna przyczyna odwoławcza w postaci zarzutu rażącej niewspółmierności kary przewidziana w art. 438 pkt 4 zd. 1 k.p.k. może stanowić podstawę wniesienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczy okresu od 2015-07

Raport dotyczy okresu od 2015-07 ZESTAWIENIE ROZMÓW OGÓLNOPOLSKIEGO TELEFONU DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA" Raport dotyczy okresu od 2015-07 07-01 01 do 2015-07 07-31 Udział Średni czas rozmowy wszystkich rozmów 1154

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-638794-XVIII/10/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 452/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 marca 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER Kodeks S RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ul. Przemysłowa 30132, 00-450 Warszawa ZSR SOO/l 3/2013/ER Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 09.11.2015 SR w Suwałkach Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU. KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KURATOR SĄDOWY Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2013 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Warszawa, dnia 03 stycznia 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA KRK 01/III/2012 Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Szanowny Panie Dyrektorze W odpowiedzi na zapytanie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R. o realizacji Programu. Korekcyjno-Edukacyjnego. dla osób Strona1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁAWNIE I N F O R M A T O R o realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Strona2 1. PRZEPISY REGULUJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str Prawo wykroczeń sensu largo str. 14 Spis treści Wykaz skrótów str. 9 Wstęp str. 11 Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa str. 13 1.1. Pojęcie prawa wykroczeń str. 13 1.2. Prawo wykroczeń sensu largo str. 14

Bardziej szczegółowo

Moduł 7. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec wybranych kategorii osadzonych

Moduł 7. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec wybranych kategorii osadzonych Autorka: Iwona Bartkowska Moduł 7 Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec wybranych kategorii osadzonych Środowisko osób pozbawionych wolności jest bardzo zróżnicowane pod różnymi względami, w tym

Bardziej szczegółowo

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r.

Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 580 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 235 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 665 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks karny wykonawczy 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności Instrukcja nr 16 /10 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (druk nr 754) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 11.03.2016 SR w Sulęcinie Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Szczecińska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S10R 27.07.2016 SR w Świeciu n/wisłą Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON * ) niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. Część ogólna 2. Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Art. 55. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11

SPIS TREŚCI. *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11 SPIS TREŚCI *tm-*j-z ważniejszych skrótów 11 fcr~ruł pierwszy *TirL_i-v:vka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej 13 " ;ktvka przestępczości nieletnich 13 1., Li^zoria crobacji - ogólna orezentac\a

Bardziej szczegółowo

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293

TABELE ANALITYCZNE. KodeksSystem 293 TABELE ANALITYCZNE Art. lub Ustawy 299 1. Kodeks postępowania administracyjnego 221 247 299 2. Ustawa o opłatach w sprawach karnych 15, 17 303 3. Prawo prasowe 13 304 4. Ustawa o Służbie Więziennej 1,

Bardziej szczegółowo