ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH I ODNAWIALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH I ODNAWIALNYCH"

Transkrypt

1 Instytut Elektrotechniki Oddział w Gda sku (IEL OG) ul. Narwicka 1, Gda sk Tel.: Fax.: Strona Internetowa: PROFIL ODDZIAŁU Logo Energoelektronika, systemy automatyki i sterowania; Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) urz dze elektrycznych. Miniaturowe bezpieczniki niskiego i redniego napi cia; Zastosowania diod LED w nowoczesnych systemach o wietlenia architektoniczno-u ytkowego oraz w lampach o wietlenia zewn trznego pojazdów. Oferowane usługi obejmuj : Doradztwo i ekspertyzy dotycz ce aparatów elektrycznych oraz systemów automatyki i nap dów elektrycznych; Usługi Laboratorium Badawczego, z certyfikatem. Laboratorium współpracuje z KEMA Registered Quality, Holandia. OBSZARY ZAINTERESOWANIA I DO WIADCZENIE W ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH I ODNAWIALNYCH RÓDEŁ ENERGII Systemy energoelektroniczne na bazie super/ultrakondensatorów dla energetyki i nap du pojazdów Nowe konstrukcje i topologie przekształtników zawieraj ce super/ultrakondensatory umo liwiaj ce wytwarzanie energii wysokiej jako ci, Konstrukcja, produkcja i krótkoterminowa dostawa zaawansowanych cyfrowych systemów steruj cych i monitoruj cych na bazie kart z procesorami sygnałowymi DSP o zró nicowanej mocy obliczeniowej (8, 16, 32 bitowe, stało- i zmiennoprzecinkowe) oraz układów programowalnych FPGA, w szczególno ci dla przemysłowych urz dze steruj cych, przetwarzania sygnałów i systemów energoelektronicznych, Systemy przetwarzania energii i urz dzenia podł czaj ce instalacje generacji rozproszonej, zawieraj ce super/ultrakondensatory, umo liwiaj ce wykorzystanie Odnawialnych ródeł Energii i podł czanie ich do do sieci elektroenergetycznej Projektowanie i realizacja urz dze FACTS: Flexible AC Transmission Systems dla poprawy jako ci energii dostarczanej przez sie elektroenergetyczn Zło one systemy sterowania dla przekształtników redniej i wysokiej mocy, Systemy do poprawy jako ci energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej: filtry aktywne i pasywne zawieraj ce super/ultrakondesatory Pomiary jako ci i ilo ci energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej mikroprocesorowe systemy analizy badania parametrów energii, Internetowe systemy kontrolno-prezentacyjne rodowiskowych warunków pomiarowych laboratoriów badawczych. System antykolizyjny pojazdów trakcyjnych Zdalne sterowanie i monitoring energoelektronicznych urz dze elektrycznych, sieci energetycznych zawieraj cych odnawialne ródła energii (OZE) poprzez sieci telefonii komórkowej GSM oraz sieci IP [Internet/intranet] Konstruowanie zaawansowanych systemów sterowania i monitoringu na bazie zmiennoprzecinkowych procesorów sygnałowych ( firm Texas Instruments i Analog Devices) oraz układów programowalnych FPGA dla przetwarzania sygnałów i wykonywania skomplikowanych algorytmów, Specjalizowane zasilacze NN oraz 3-fazowe systemy zasilania rezerwowego UPS, zawieraj ce super/ultrakondesatory Nowoczesne konstrukcje układów zasilania i sterowania ródeł wiatła na bazie diod PowerLED,, w tym projektowanie i realizacja diodowych ródeł wiatła do lamp zewn trznych/wewn trznych pojazdów elektrycznych. Sterowniki systemów automatyzacji budynków, Tomografia pojemno ciowa w aplikacjach przemysłowych (np. wykrywanie wody w paliwie, okre lanie poziomu cieczy w ruroci gu itp.)

2 DO WIADCZENIE W PROJEKTACH EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH Projekty UE: Project IST: Technologie Informatyczne JENET: WSPÓLNA SIE EUROPEJSKA W DZIEDZINIE WBUDOWANYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH Numer kontraktu: IST JENET był realizowany przez konsorcjum 7 o rodków wsparcia, okre lanych jako TEC: Centra Wiedzy Technicznej z siedmiu krajów europejskich oraz 27 organizacji u ytkuj cych (firmy u ytkuj ce). Praca w projekcie polegała na realizacji 27 Eksperymentów U ytkowych w zakresie stosowania WBUDOWANYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH. IEL OG działał jako o rodek TEC i nadzorował 2 Eksperymenty U ytkowe prowadzone przez dwie polskie firmy: 1. Internetowy Eksperyment U ytkowy DPS: System Monitoringu i Sterowania Systemów Zasilaj cych oparty o zastosowanie wbudowanego urz dzenia Internetowego prowadzony przez firm APS Antoni Dmowski i Wspólnicy sp.j., Warszawa 2. Internetowy Eksperyment U ytkowy SCANER-EI: System monitorowania elektrycznych urz dze pr du stałego i przemiennego DC prowadzony przez firm Medcom Ltd, Warszawa FOR-EMC: Forum laboratoriów wdra aj cych dyrektyw kompatibilno ci elektromagnycznej Unii Europejskiej. Koordynator: Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska Number kontraktu: G7RT-CT (FOR-EMC) Data rozpocz cia : Czas trwania:: 27 miesi cy. Projekt Centrum Doskonało ci: ENERGIA ELEKTRYCZNA Poprawa Jako ci Energii Elektrycznej oraz Bezpiecze stwa Wyrobów Elektrycznych Koordynator: Instytut Elektrotechniki, Warszawa Numer Projektu: NNE Czas trwania: 36 miesi cy: IEL OG realizuje w projekcie dwa Zestawy Prac: WP5: Budowa potencjału badawczego w zakresie ci głej kontroli jako ci energii elektrycznej WP 11: Zdalne sterowanie i monitoring urz dze energoelektronicznych. Działanie COST Nr 542: HPSMT: High Performance Energy Storages for Mobile and Stationary Applications Wysokosprawne Urz dzenia Magazynowania Energii w Zastosowaniach Pojazdowych i Stacjonarnych Działanie zostało zatwierdzone przez Komitet Wy szych Urz dników COST (CSO) podczas 164 zebrania w Brukseli w dniach 29/30 marca 2006r. Koniec działania jest okre lony na r. PROJEKTY KRAJOWE Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego Projekty badawcze i mi dzynarodowe 1. Projekt mi dzynarodowy niewspółfinansowany 545/N-ROSJA/2009/0: Opracowanie zmodernizowanych superkondensatorów o prostszej i ta szej technologii wytwarzania. 2. Projekt mi dzynarodowy niewspółfinansowany COST/255/2006: Filtr aktywny (kompensator) zapadów i krótkotrwałych zaników napi cia sieci energetycznej z magazynem energii w postaci baterii wysokonapi ciowych superkondensatorów składanych. 3. Nr 3 T10A 04627: Rekurencyjny przekształtnik napi cia o niskiej zawarto ci harmonicznych napi cia wyj ciowego. 4. Nr 3 T10A : Nowa metoda cyfrowego pomiaru mocy biernej i mocy deformacji przy niesinusoidalnych przebiegach pr du i napi cia. 5. Nr 8T10A 06421: Nowa struktura i sposób sterowania wielopoziomowego falownika napi cia 6. Nr 8 T10A 05221: Wska niki migotania wiatła jako wa ny element jako ci energii i kontraktu na jej dostaw sposoby minimalizacji wpływu bł dów pomiarowych na ocen jako ci energii elektrycznej. 7. Nr 8 T10A 01410: Nowe metody sterowania zło onych struktur przekształtnikowych AC/DC/AC z wykorzystaniem współczesnych narz dzi cyfrowych DSP i FPGA. 8. Nr 8T10A Nowa architektura cyfrowego regulatora układów energoelektronicznych z zastosowaniem metody neuro-fuzzy logic, procesorów sygnałowych i zło onych programowalnych układów logicznych 9. Nr 8 S : Nowa metoda sterowania filtrem aktywnym dla poprawy przebiegów prod w przekształtniku napi ciowym

3 Projekty celowe 1. Typoszereg zespolonych gniazd kontenerowych do zasilania kontenerów chłodniczych 32 A, 3P. z firm Eldis 2. Uruchomienie produkcji rozł czników bezpiecznikowych listwowych i podstaw bezpiecznikowych listwowych na pr d znamionowy cieplny 160A, napi cie izolacji 690V i rozstaw szyn zbiorczych 100mm. z firm Apator SA Inne projekty o du ym znaczeniu. 1. Ekspercki system zdalnej diagnostyki i monitoringu obiektów przemysłowych z u yciem technik internetowych nagrodzony złotym medalem na VIII Mi dzynarodowym Salonie Innowacji Pro Invent 2010, marzec 2010, Cluj-Napoca, Rumunia 2. System antykolizyjny dla pojazdów trakcyjnych nagrodzony br zowym medalem na 38. Mi dzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów Inventions Geneva, kwietnia 2010 r., Genewa, Szwajcaria. 3. Opracowanie konstrukcji i wykonanie wersji modelowej ekranu do przemysłowego negatoskopu z półprzewodnikowymi ródłami wiatła nagrodzone srebrnymi medalami na International Trade Show for Inventions and New Technologies Inventika, pa dziernik 2009, Bukareszt, Rumunia oraz International Trade Fair Ideas-Inventions- New Products, 7 listopad 2009, Norymberga, Niemcy) 4. Tomografia pojemno ciowa w aplikacjach przemysłowych (np. wykrywanie wody w paliwie, okre lanie poziomu cieczy w ruroci gu itp.) nagrodzone br zowym medalem na Salon International des Inventions, Geneve, kwiecie 2009r. 5. System komunikacji wagonowej CANOPEN 6. Wykonywanie wkładek topikowych ograniczników typu WoHSV-7 i WoHSV-71 na napi cie znamionowe 7,2 kv i pr dy znamionowe od 100 A do 315 A do zestawów ze stycznikami pró niowymi. 7. Opracowanie i instalacja w l. 2008/09 podsystemu monitorowania parametrów technicznych urz dze stanowi cego kluczowy element systemu IHUMS: Intelligent Health and Usage Monitoring System - został on opracowany przez firm Giotto Technologies, Inc. (GTI) Vienna, VA w ramach projektu Intelligent Systems Initiative (ISI) realizowanego przez Sam Houston State University, Huntsville, Texas na podstawie kontraktu finansowanego przez NAVSEA:Naval Sea Systems Command -Carderock, West Bethesda, Maryland (Contract Number: N C-0007). 8. Eksperymentalny system monitoringu stanu technicznego pojazdów trakcyjnych w oparciu o ł czno bezprzewodow (GSM) (zainstalowany na 2 lokomotywach) we współpracy z Zakładem Trakcji Elektrycznej w IEL Warszawa 9. Opracowanie Automatycznego Wska nika Poziomu Wody 10. Opracowanie systemu sterowania i monitoringu obiektów przemysłowych przy wykorzystaniu sieci rozległych (Internet/Extranet) 11. Opracowanie i wdro enie systemu zdalnego, w oparciu o sie GSM, monitoringu i sterowania dla stacji pomp melioracyjnych i stanowiskach dyspozytorskich dla uławskiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Elbl gu 12. Opracowanie metody i wdro enie układu optymalnego sterowania neuronowego energoelektronicznym układem nap dowym pompowni melioracyjnej 13. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego dla testowania ogniw paliwowych. WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI NAUKOWYMI (KONSORCJA I SIECI) Metody i urz dzenia dla ograniczania strat w sieciach energetycznych. Zaawansowane materiały lutownicze. Kompatybilno Elektromagnetyczna EMC-JBR. Klaster Green Stream. Konsorcjum Klaster Green Stream zajmuje si produkcj pojazdów elektrycznych, tworzeniem ekologicznych rozwi za technologicznych z dziedziny pojazdów i systemów wytwarzania energii elektrycznej. Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) Celem BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki (RSE) w zakresie szeroko poj tej ekoenergii, głównie poprzez zwi kszenie efektywno ci absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy mi dzyregionalnej UE. Efektem działalno ci BKEE b dzie w szczególno ci znacz cy wzrost wykorzystania OZE, w tym zwłaszcza biomasy na cele energetyczne w Polsce Północnej

4 WYBRANE PUBLIKACJE 1. Iwaszkiewicz J.: "Mulitilevel Converter in low Power Drive Applications" Prace Instytutu Elektrotechniki z. 240'09 s Łowiec E., Bogusławski P.: "Drainage system monitoring in uławy" Konferencja Selected Problems in Enviromental Risk Management, Polish-Norwegian Research Fund Project no PNRF-290-ALL-2/08, 3-5 June 2009 Gda sk. 3. Bogusławski P., Łowiec E.: "Progress in Developing SC Based compensator for Network Dist rubances", COST Action 542 Outreach Synergy Training School, Brasov Rumunia. 4. D bowski L. A New DSP/CPLD/FPGA-based Flexible Control System Architecture for Power Electronics Applications, International Exhibition and Conference for POWER ELECTRONICS INTELLIGENT MOTION POWER QUALITY, Norymberga, Niemcy, 5. D bowski L. A Flexible DSP/FPGA-based Hardware Platform for Power Electronics, International Conference Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangement, and Applications SPA 2009, Poznan, Poland, 6. Iwaszkiewicz J., Perz J., Mikielewicz J.: A Practical Approach to the Cogeneration System for Rural Appliances, International Conference on Renevable Energy and Power Quality ICREPQ 09, Walencja, Hiszpania, Władzi ski W., Abramik S., Milak A.: "Bezprzewodowy system automatyki ogrodowej i sterowania o wietleniem" Gda skie Dni Elektryki GDE-09, , Gda sk. 8. Zimmermann K.: Pomiary emisji promieniowanej w komorach w pełni bezodbiciowych" IV Krajowe Sympozjum EMC'09 Politechnika Łódzka , Łód. 9. Komkowski A.: "Model systemu antykolizyjnego dla pojazdów trakcyjnych" Konferencja WD2009 "Nauka i Edukacja dla Gospodarki Opartej na Wiedzy", Krynica Zdrój. 10. Zaprawa P.: "Detekcja wody w oleju nap dowym przy pomocy tomografu pojemno ciowego", Konferencja WD2009 "Nauka i Edukacja dla Gospodarki Opartej na Wiedzy", Krynica Zdrój. 11. Wolski L.: "Wielopoziomowy falownik pr du" Konferencja WD2009 "Nauka i Edukacja dla Gospodarki Opartej na Wiedzy", Krynica Zdrój 12. Zaprawa P.: "Nowa konstrukcja tomografu pojemno ciowego do kontroli przepływów dwufazowych", konferencja "Post py w Elektrotechnice Stosowanej PES-7", Ko cielisko. 13. D bowski L. Nowa generacja modułów jednostek centralnych z elementami DSP/FPGA do szybkiego prototypowania układów sterowania, Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Nap dzie Elektrycznym SENE 2009, Łód. 14. D bowski L. Elastyczny system sterowania przekształtników energoelektronicznych architektura, wybrane zastosowania badawcze i dydaktyczne, Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Nap dzie Elektrycznym SENE 2009, Łód. 15. Iwaszkiewicz J.: Nowy system opisu wektorowego falownika n-poziomowego, Seminarium, Politechnika Rzeszowska, czerwiec 2009 Rzeszów. 16. Iwaszkiewicz J.: Rozwój technologii akumulatorów, superkondensatorów i ogniw paliwowych, Konferencja Klastra Green Stream, wrzesie 2009 Warszawa. 17. Iwaszkiewicz J.: "Magazyny energii elektrycznej", Seminarium, Politechnika Rzeszowska, czerwiec 2009, Rzeszów. 18. Iwaszkiewicz J. Modele matematyczne energoelektronicznych przekształtników wielopoziomowych analiza wła ciwo ci i zastosowanie (monografia), Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt , Warszawa Iwaszkiewicz J., Perz J. Chances for supercapacitor technology in energy techniques applications COST Action 542 HPSTM WG s 1-5 Meeting, Belgia, Liege, Iwaszkiewicz J., Perz J. Requirements on supercapacitors for energy techniques applications COST Action 542 HPSTM WG s 1-5 Meeting, Belgium, Liege, Iwaszkiewicz J., Perz J. Fourier Series and Wavelets Transform Applied to Stepped Waveform Synthesis in Multilevel Convertors Destined to Active Filtering, COST Action 542 HPSTM Conference Supercaps Berlin 2006, Germany, Berlin, Iwaszkiewicz J., Perz J. Fourier Series and Wavelet Transform Applied to Stepped Waveform Synthesis in Multilevel Converters International XV Symposium Micromachines and Servosystems MiS 06, Soplicowo,

5 23. Iwaszkiewicz J., Perz J., Rawi ski T. Application of Supercapacitors for Compensating Voltage Dips and Interruptions SUPERCAPS EUROPE Second European Meeting for Supercapacitors: Development And Implementation, Russia, Moscow, Iwaszkiewicz J., Perz J. A Novel Approach to Sine-Wave Approximation in Multilevel Converters International Workshop on Renewable Energy Based Units and Systems REBUS 06, Russia, St.Petersburg, Iwaszkiewicz J., Perz J. Mathematical Approach to THD Optimization in Multilevel Convertors International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ 06, Palma de Mallorca, 5-7 April, 2006, Spain 26. D bowski L. DSP/FPGA-based Flexible Digital control System for Power Conversion, Motion Control, Industrial Data Processing and Educational Applications, 2006 European DSP Education&Research Symposium, Germany, Munchen, Iwaszkiewicz J. Wavelet Transform as a Useful Tool in Power Electronics, PELINCEC'2005, Warszawa, Iwaszkiewicz J., Perz J. Multilevel Convertors for Distributed Power Generation Systems with DC Voltage Sources, International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ 05, Zaragoza, 16 March 18 March, 2005, Spain 29. Rawi ski T.- Nowy, bezpieczny Internet - Nowa Elektrotechnika No. 2(6), Luty 2005, Instytut Elektrotechniki, Warszawa Rawi ski T.- A new, secure Internet, an important ICT research & development priority,- GLOBAL FORUM 2004 Conference, NOVEMBER, 4TH & 5TH, 2004 MALMÖ SWEDEN, 31. Iwaszkiewicz J., Perz J. Amplitude Modulation an Alternative Method of Generating the Convertor Output Waveforms, International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ 04, Barcelona, 31 March 2 April, 2004, Spain 32. Iwaszkiewicz J. A Novel Recurrent Approach to the Output Voltage Filtering of the Inverter Electrical Power Quality and Utilization EPQU PAN, Volume 9, No. 1, September Iwaszkiewicz J. Improvement of Inverter Output Voltage Waveforms by Use of the Recurrence Topology and Control Method, 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics CPE 2003, Gda sk, Poland V 2003 full paper on CD. 34. Hashad M., Iwaszkiewicz J. A Novel Orthogonal-Vectors-Based Topology of Multilevel Inverters, IEEE Transactions on Industrial Electronics, August 2002, Volume 49, No 4, p868-p Iwaszkiewicz J., Hashad M. Converter Control with help of Orthogonal Space Vectors - Novel Control Strategy and Novel Topology, Power Conversion Conference PCC 2002, Osaka, Japan, 2-5 IV 2002, Volume II, p659-p Barlik R., Hartman M, Iwaszkiewicz J. Current Control of the AC-DC-AC Converter with help of a Floating Point DSP, 9 th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control PEMC 2000, Koszyce, Slovak Republic, 5-7 VIII Hartman M., Hashad M, Iwaszkiewicz J. Developing Inverter Output Voltage Waveforms with the Help of Orthogonal Space Vectors IEE Conference Power Electronics and Variable Speed Drives PEVD 2000, London, United Kingdom, IX OCZEKIWANE FORMY WSPÓŁRACY

6 Kontakt :. Prof. dr hab. Jan Iwaszkiewicz, Dyrektor Oddziału w Gda sku Tel.: Fax.:

Superkondensatory magazyny energii elektrycznej

Superkondensatory magazyny energii elektrycznej Dr inŝ. Bogdan Sedler Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk Bałtycki Klaster Eko-Energetyczny Doc. dr hab. inŝ. Jan Iwaszkiewicz Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku Superkondensatory magazyny energii

Bardziej szczegółowo

SUPERKONDENSATOR NOWY ELEMENT W UKŁADACH ENERGOELEKTRONICZNYCH

SUPERKONDENSATOR NOWY ELEMENT W UKŁADACH ENERGOELEKTRONICZNYCH Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku 1 SUPERKONDENSATOR NOWY ELEMENT W UKŁADACH ENERGOELEKTRONICZNYCH Jan Iwaszkiewicz 2 Człowiek poznaje energię Energia mechaniczna wykorzystanie proste uderzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006

ISBN 83-922632-6-X. by DMCS, Łódź 2006 Redakcja: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski dr inż. Małgorzata Napieralska dr inż. Grzegorz Jabłoński mgr Iwona Mączkowska mgr inż. Piotr J. Podsiadły by DMCS, Łódź 2006 All rights reserved. Żadna

Bardziej szczegółowo

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009

Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 Informacje do sprawozdania z działalności naukowej Instytutu Elektroenergetyki PW za rok 2009 1. Spis placówek krajowych, z którymi były prowadzone wspólne badania ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2015/2016 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Pracownicy 4

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Pracownicy 4

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ

SYSTEMY BEZPIECZE STWA I OBSŁUGI AUTOSTRADY MORSKIEJ PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Teresa ABRAMOWICZ-GERIGK, Zbigniew BURCIU Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny 81-345 Gdynia, Al. Jana Pawła II 3 tagerigk@am.gdynia.pl,

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1

ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1 JOLANTA KRYSTEK, MIECZYSŁAW JAGODZI SKI Politechnika l ska ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1 Streszczenie W coraz wi kszym stopniu wdra a si w krajowych przedsi biorstwach

Bardziej szczegółowo

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej Tadeusz UBA*, Bogdan ZBIERZCHOWSKI*, Piotr ZBYSIÑSKI* Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej W ostatnich latach w technice cyfrowej obserwuje siê ogromne zmiany w metodach projektowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Pracownicy 4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Jacek Pa Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych ANALIZA NIEZAWODNO

Bardziej szczegółowo

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL

FUTURE APPROACH TO THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY SUPPLY AT THE LOCAL LEVEL Bernard WITEK Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów PRZYSZŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA POZIOMIE LOKALNYM * Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo