ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH I ODNAWIALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH I ODNAWIALNYCH"

Transkrypt

1 Instytut Elektrotechniki Oddział w Gda sku (IEL OG) ul. Narwicka 1, Gda sk Tel.: Fax.: Strona Internetowa: PROFIL ODDZIAŁU Logo Energoelektronika, systemy automatyki i sterowania; Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) urz dze elektrycznych. Miniaturowe bezpieczniki niskiego i redniego napi cia; Zastosowania diod LED w nowoczesnych systemach o wietlenia architektoniczno-u ytkowego oraz w lampach o wietlenia zewn trznego pojazdów. Oferowane usługi obejmuj : Doradztwo i ekspertyzy dotycz ce aparatów elektrycznych oraz systemów automatyki i nap dów elektrycznych; Usługi Laboratorium Badawczego, z certyfikatem. Laboratorium współpracuje z KEMA Registered Quality, Holandia. OBSZARY ZAINTERESOWANIA I DO WIADCZENIE W ZAKRESIE NOWYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH I ODNAWIALNYCH RÓDEŁ ENERGII Systemy energoelektroniczne na bazie super/ultrakondensatorów dla energetyki i nap du pojazdów Nowe konstrukcje i topologie przekształtników zawieraj ce super/ultrakondensatory umo liwiaj ce wytwarzanie energii wysokiej jako ci, Konstrukcja, produkcja i krótkoterminowa dostawa zaawansowanych cyfrowych systemów steruj cych i monitoruj cych na bazie kart z procesorami sygnałowymi DSP o zró nicowanej mocy obliczeniowej (8, 16, 32 bitowe, stało- i zmiennoprzecinkowe) oraz układów programowalnych FPGA, w szczególno ci dla przemysłowych urz dze steruj cych, przetwarzania sygnałów i systemów energoelektronicznych, Systemy przetwarzania energii i urz dzenia podł czaj ce instalacje generacji rozproszonej, zawieraj ce super/ultrakondensatory, umo liwiaj ce wykorzystanie Odnawialnych ródeł Energii i podł czanie ich do do sieci elektroenergetycznej Projektowanie i realizacja urz dze FACTS: Flexible AC Transmission Systems dla poprawy jako ci energii dostarczanej przez sie elektroenergetyczn Zło one systemy sterowania dla przekształtników redniej i wysokiej mocy, Systemy do poprawy jako ci energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej: filtry aktywne i pasywne zawieraj ce super/ultrakondesatory Pomiary jako ci i ilo ci energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej mikroprocesorowe systemy analizy badania parametrów energii, Internetowe systemy kontrolno-prezentacyjne rodowiskowych warunków pomiarowych laboratoriów badawczych. System antykolizyjny pojazdów trakcyjnych Zdalne sterowanie i monitoring energoelektronicznych urz dze elektrycznych, sieci energetycznych zawieraj cych odnawialne ródła energii (OZE) poprzez sieci telefonii komórkowej GSM oraz sieci IP [Internet/intranet] Konstruowanie zaawansowanych systemów sterowania i monitoringu na bazie zmiennoprzecinkowych procesorów sygnałowych ( firm Texas Instruments i Analog Devices) oraz układów programowalnych FPGA dla przetwarzania sygnałów i wykonywania skomplikowanych algorytmów, Specjalizowane zasilacze NN oraz 3-fazowe systemy zasilania rezerwowego UPS, zawieraj ce super/ultrakondesatory Nowoczesne konstrukcje układów zasilania i sterowania ródeł wiatła na bazie diod PowerLED,, w tym projektowanie i realizacja diodowych ródeł wiatła do lamp zewn trznych/wewn trznych pojazdów elektrycznych. Sterowniki systemów automatyzacji budynków, Tomografia pojemno ciowa w aplikacjach przemysłowych (np. wykrywanie wody w paliwie, okre lanie poziomu cieczy w ruroci gu itp.)

2 DO WIADCZENIE W PROJEKTACH EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH Projekty UE: Project IST: Technologie Informatyczne JENET: WSPÓLNA SIE EUROPEJSKA W DZIEDZINIE WBUDOWANYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH Numer kontraktu: IST JENET był realizowany przez konsorcjum 7 o rodków wsparcia, okre lanych jako TEC: Centra Wiedzy Technicznej z siedmiu krajów europejskich oraz 27 organizacji u ytkuj cych (firmy u ytkuj ce). Praca w projekcie polegała na realizacji 27 Eksperymentów U ytkowych w zakresie stosowania WBUDOWANYCH TECHNOLOGII INTERNETOWYCH. IEL OG działał jako o rodek TEC i nadzorował 2 Eksperymenty U ytkowe prowadzone przez dwie polskie firmy: 1. Internetowy Eksperyment U ytkowy DPS: System Monitoringu i Sterowania Systemów Zasilaj cych oparty o zastosowanie wbudowanego urz dzenia Internetowego prowadzony przez firm APS Antoni Dmowski i Wspólnicy sp.j., Warszawa 2. Internetowy Eksperyment U ytkowy SCANER-EI: System monitorowania elektrycznych urz dze pr du stałego i przemiennego DC prowadzony przez firm Medcom Ltd, Warszawa FOR-EMC: Forum laboratoriów wdra aj cych dyrektyw kompatibilno ci elektromagnycznej Unii Europejskiej. Koordynator: Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska Number kontraktu: G7RT-CT (FOR-EMC) Data rozpocz cia : Czas trwania:: 27 miesi cy. Projekt Centrum Doskonało ci: ENERGIA ELEKTRYCZNA Poprawa Jako ci Energii Elektrycznej oraz Bezpiecze stwa Wyrobów Elektrycznych Koordynator: Instytut Elektrotechniki, Warszawa Numer Projektu: NNE Czas trwania: 36 miesi cy: IEL OG realizuje w projekcie dwa Zestawy Prac: WP5: Budowa potencjału badawczego w zakresie ci głej kontroli jako ci energii elektrycznej WP 11: Zdalne sterowanie i monitoring urz dze energoelektronicznych. Działanie COST Nr 542: HPSMT: High Performance Energy Storages for Mobile and Stationary Applications Wysokosprawne Urz dzenia Magazynowania Energii w Zastosowaniach Pojazdowych i Stacjonarnych Działanie zostało zatwierdzone przez Komitet Wy szych Urz dników COST (CSO) podczas 164 zebrania w Brukseli w dniach 29/30 marca 2006r. Koniec działania jest okre lony na r. PROJEKTY KRAJOWE Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego Projekty badawcze i mi dzynarodowe 1. Projekt mi dzynarodowy niewspółfinansowany 545/N-ROSJA/2009/0: Opracowanie zmodernizowanych superkondensatorów o prostszej i ta szej technologii wytwarzania. 2. Projekt mi dzynarodowy niewspółfinansowany COST/255/2006: Filtr aktywny (kompensator) zapadów i krótkotrwałych zaników napi cia sieci energetycznej z magazynem energii w postaci baterii wysokonapi ciowych superkondensatorów składanych. 3. Nr 3 T10A 04627: Rekurencyjny przekształtnik napi cia o niskiej zawarto ci harmonicznych napi cia wyj ciowego. 4. Nr 3 T10A : Nowa metoda cyfrowego pomiaru mocy biernej i mocy deformacji przy niesinusoidalnych przebiegach pr du i napi cia. 5. Nr 8T10A 06421: Nowa struktura i sposób sterowania wielopoziomowego falownika napi cia 6. Nr 8 T10A 05221: Wska niki migotania wiatła jako wa ny element jako ci energii i kontraktu na jej dostaw sposoby minimalizacji wpływu bł dów pomiarowych na ocen jako ci energii elektrycznej. 7. Nr 8 T10A 01410: Nowe metody sterowania zło onych struktur przekształtnikowych AC/DC/AC z wykorzystaniem współczesnych narz dzi cyfrowych DSP i FPGA. 8. Nr 8T10A Nowa architektura cyfrowego regulatora układów energoelektronicznych z zastosowaniem metody neuro-fuzzy logic, procesorów sygnałowych i zło onych programowalnych układów logicznych 9. Nr 8 S : Nowa metoda sterowania filtrem aktywnym dla poprawy przebiegów prod w przekształtniku napi ciowym

3 Projekty celowe 1. Typoszereg zespolonych gniazd kontenerowych do zasilania kontenerów chłodniczych 32 A, 3P. z firm Eldis 2. Uruchomienie produkcji rozł czników bezpiecznikowych listwowych i podstaw bezpiecznikowych listwowych na pr d znamionowy cieplny 160A, napi cie izolacji 690V i rozstaw szyn zbiorczych 100mm. z firm Apator SA Inne projekty o du ym znaczeniu. 1. Ekspercki system zdalnej diagnostyki i monitoringu obiektów przemysłowych z u yciem technik internetowych nagrodzony złotym medalem na VIII Mi dzynarodowym Salonie Innowacji Pro Invent 2010, marzec 2010, Cluj-Napoca, Rumunia 2. System antykolizyjny dla pojazdów trakcyjnych nagrodzony br zowym medalem na 38. Mi dzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowej Techniki i Produktów Inventions Geneva, kwietnia 2010 r., Genewa, Szwajcaria. 3. Opracowanie konstrukcji i wykonanie wersji modelowej ekranu do przemysłowego negatoskopu z półprzewodnikowymi ródłami wiatła nagrodzone srebrnymi medalami na International Trade Show for Inventions and New Technologies Inventika, pa dziernik 2009, Bukareszt, Rumunia oraz International Trade Fair Ideas-Inventions- New Products, 7 listopad 2009, Norymberga, Niemcy) 4. Tomografia pojemno ciowa w aplikacjach przemysłowych (np. wykrywanie wody w paliwie, okre lanie poziomu cieczy w ruroci gu itp.) nagrodzone br zowym medalem na Salon International des Inventions, Geneve, kwiecie 2009r. 5. System komunikacji wagonowej CANOPEN 6. Wykonywanie wkładek topikowych ograniczników typu WoHSV-7 i WoHSV-71 na napi cie znamionowe 7,2 kv i pr dy znamionowe od 100 A do 315 A do zestawów ze stycznikami pró niowymi. 7. Opracowanie i instalacja w l. 2008/09 podsystemu monitorowania parametrów technicznych urz dze stanowi cego kluczowy element systemu IHUMS: Intelligent Health and Usage Monitoring System - został on opracowany przez firm Giotto Technologies, Inc. (GTI) Vienna, VA w ramach projektu Intelligent Systems Initiative (ISI) realizowanego przez Sam Houston State University, Huntsville, Texas na podstawie kontraktu finansowanego przez NAVSEA:Naval Sea Systems Command -Carderock, West Bethesda, Maryland (Contract Number: N C-0007). 8. Eksperymentalny system monitoringu stanu technicznego pojazdów trakcyjnych w oparciu o ł czno bezprzewodow (GSM) (zainstalowany na 2 lokomotywach) we współpracy z Zakładem Trakcji Elektrycznej w IEL Warszawa 9. Opracowanie Automatycznego Wska nika Poziomu Wody 10. Opracowanie systemu sterowania i monitoringu obiektów przemysłowych przy wykorzystaniu sieci rozległych (Internet/Extranet) 11. Opracowanie i wdro enie systemu zdalnego, w oparciu o sie GSM, monitoringu i sterowania dla stacji pomp melioracyjnych i stanowiskach dyspozytorskich dla uławskiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Elbl gu 12. Opracowanie metody i wdro enie układu optymalnego sterowania neuronowego energoelektronicznym układem nap dowym pompowni melioracyjnej 13. Opracowanie stanowiska laboratoryjnego dla testowania ogniw paliwowych. WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI NAUKOWYMI (KONSORCJA I SIECI) Metody i urz dzenia dla ograniczania strat w sieciach energetycznych. Zaawansowane materiały lutownicze. Kompatybilno Elektromagnetyczna EMC-JBR. Klaster Green Stream. Konsorcjum Klaster Green Stream zajmuje si produkcj pojazdów elektrycznych, tworzeniem ekologicznych rozwi za technologicznych z dziedziny pojazdów i systemów wytwarzania energii elektrycznej. Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE) Celem BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki (RSE) w zakresie szeroko poj tej ekoenergii, głównie poprzez zwi kszenie efektywno ci absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy mi dzyregionalnej UE. Efektem działalno ci BKEE b dzie w szczególno ci znacz cy wzrost wykorzystania OZE, w tym zwłaszcza biomasy na cele energetyczne w Polsce Północnej

4 WYBRANE PUBLIKACJE 1. Iwaszkiewicz J.: "Mulitilevel Converter in low Power Drive Applications" Prace Instytutu Elektrotechniki z. 240'09 s Łowiec E., Bogusławski P.: "Drainage system monitoring in uławy" Konferencja Selected Problems in Enviromental Risk Management, Polish-Norwegian Research Fund Project no PNRF-290-ALL-2/08, 3-5 June 2009 Gda sk. 3. Bogusławski P., Łowiec E.: "Progress in Developing SC Based compensator for Network Dist rubances", COST Action 542 Outreach Synergy Training School, Brasov Rumunia. 4. D bowski L. A New DSP/CPLD/FPGA-based Flexible Control System Architecture for Power Electronics Applications, International Exhibition and Conference for POWER ELECTRONICS INTELLIGENT MOTION POWER QUALITY, Norymberga, Niemcy, 5. D bowski L. A Flexible DSP/FPGA-based Hardware Platform for Power Electronics, International Conference Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangement, and Applications SPA 2009, Poznan, Poland, 6. Iwaszkiewicz J., Perz J., Mikielewicz J.: A Practical Approach to the Cogeneration System for Rural Appliances, International Conference on Renevable Energy and Power Quality ICREPQ 09, Walencja, Hiszpania, Władzi ski W., Abramik S., Milak A.: "Bezprzewodowy system automatyki ogrodowej i sterowania o wietleniem" Gda skie Dni Elektryki GDE-09, , Gda sk. 8. Zimmermann K.: Pomiary emisji promieniowanej w komorach w pełni bezodbiciowych" IV Krajowe Sympozjum EMC'09 Politechnika Łódzka , Łód. 9. Komkowski A.: "Model systemu antykolizyjnego dla pojazdów trakcyjnych" Konferencja WD2009 "Nauka i Edukacja dla Gospodarki Opartej na Wiedzy", Krynica Zdrój. 10. Zaprawa P.: "Detekcja wody w oleju nap dowym przy pomocy tomografu pojemno ciowego", Konferencja WD2009 "Nauka i Edukacja dla Gospodarki Opartej na Wiedzy", Krynica Zdrój. 11. Wolski L.: "Wielopoziomowy falownik pr du" Konferencja WD2009 "Nauka i Edukacja dla Gospodarki Opartej na Wiedzy", Krynica Zdrój 12. Zaprawa P.: "Nowa konstrukcja tomografu pojemno ciowego do kontroli przepływów dwufazowych", konferencja "Post py w Elektrotechnice Stosowanej PES-7", Ko cielisko. 13. D bowski L. Nowa generacja modułów jednostek centralnych z elementami DSP/FPGA do szybkiego prototypowania układów sterowania, Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Nap dzie Elektrycznym SENE 2009, Łód. 14. D bowski L. Elastyczny system sterowania przekształtników energoelektronicznych architektura, wybrane zastosowania badawcze i dydaktyczne, Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Nap dzie Elektrycznym SENE 2009, Łód. 15. Iwaszkiewicz J.: Nowy system opisu wektorowego falownika n-poziomowego, Seminarium, Politechnika Rzeszowska, czerwiec 2009 Rzeszów. 16. Iwaszkiewicz J.: Rozwój technologii akumulatorów, superkondensatorów i ogniw paliwowych, Konferencja Klastra Green Stream, wrzesie 2009 Warszawa. 17. Iwaszkiewicz J.: "Magazyny energii elektrycznej", Seminarium, Politechnika Rzeszowska, czerwiec 2009, Rzeszów. 18. Iwaszkiewicz J. Modele matematyczne energoelektronicznych przekształtników wielopoziomowych analiza wła ciwo ci i zastosowanie (monografia), Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt , Warszawa Iwaszkiewicz J., Perz J. Chances for supercapacitor technology in energy techniques applications COST Action 542 HPSTM WG s 1-5 Meeting, Belgia, Liege, Iwaszkiewicz J., Perz J. Requirements on supercapacitors for energy techniques applications COST Action 542 HPSTM WG s 1-5 Meeting, Belgium, Liege, Iwaszkiewicz J., Perz J. Fourier Series and Wavelets Transform Applied to Stepped Waveform Synthesis in Multilevel Convertors Destined to Active Filtering, COST Action 542 HPSTM Conference Supercaps Berlin 2006, Germany, Berlin, Iwaszkiewicz J., Perz J. Fourier Series and Wavelet Transform Applied to Stepped Waveform Synthesis in Multilevel Converters International XV Symposium Micromachines and Servosystems MiS 06, Soplicowo,

5 23. Iwaszkiewicz J., Perz J., Rawi ski T. Application of Supercapacitors for Compensating Voltage Dips and Interruptions SUPERCAPS EUROPE Second European Meeting for Supercapacitors: Development And Implementation, Russia, Moscow, Iwaszkiewicz J., Perz J. A Novel Approach to Sine-Wave Approximation in Multilevel Converters International Workshop on Renewable Energy Based Units and Systems REBUS 06, Russia, St.Petersburg, Iwaszkiewicz J., Perz J. Mathematical Approach to THD Optimization in Multilevel Convertors International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ 06, Palma de Mallorca, 5-7 April, 2006, Spain 26. D bowski L. DSP/FPGA-based Flexible Digital control System for Power Conversion, Motion Control, Industrial Data Processing and Educational Applications, 2006 European DSP Education&Research Symposium, Germany, Munchen, Iwaszkiewicz J. Wavelet Transform as a Useful Tool in Power Electronics, PELINCEC'2005, Warszawa, Iwaszkiewicz J., Perz J. Multilevel Convertors for Distributed Power Generation Systems with DC Voltage Sources, International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ 05, Zaragoza, 16 March 18 March, 2005, Spain 29. Rawi ski T.- Nowy, bezpieczny Internet - Nowa Elektrotechnika No. 2(6), Luty 2005, Instytut Elektrotechniki, Warszawa Rawi ski T.- A new, secure Internet, an important ICT research & development priority,- GLOBAL FORUM 2004 Conference, NOVEMBER, 4TH & 5TH, 2004 MALMÖ SWEDEN, 31. Iwaszkiewicz J., Perz J. Amplitude Modulation an Alternative Method of Generating the Convertor Output Waveforms, International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ 04, Barcelona, 31 March 2 April, 2004, Spain 32. Iwaszkiewicz J. A Novel Recurrent Approach to the Output Voltage Filtering of the Inverter Electrical Power Quality and Utilization EPQU PAN, Volume 9, No. 1, September Iwaszkiewicz J. Improvement of Inverter Output Voltage Waveforms by Use of the Recurrence Topology and Control Method, 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics CPE 2003, Gda sk, Poland V 2003 full paper on CD. 34. Hashad M., Iwaszkiewicz J. A Novel Orthogonal-Vectors-Based Topology of Multilevel Inverters, IEEE Transactions on Industrial Electronics, August 2002, Volume 49, No 4, p868-p Iwaszkiewicz J., Hashad M. Converter Control with help of Orthogonal Space Vectors - Novel Control Strategy and Novel Topology, Power Conversion Conference PCC 2002, Osaka, Japan, 2-5 IV 2002, Volume II, p659-p Barlik R., Hartman M, Iwaszkiewicz J. Current Control of the AC-DC-AC Converter with help of a Floating Point DSP, 9 th International Conference and Exhibition on Power Electronics and Motion Control PEMC 2000, Koszyce, Slovak Republic, 5-7 VIII Hartman M., Hashad M, Iwaszkiewicz J. Developing Inverter Output Voltage Waveforms with the Help of Orthogonal Space Vectors IEE Conference Power Electronics and Variable Speed Drives PEVD 2000, London, United Kingdom, IX OCZEKIWANE FORMY WSPÓŁRACY

6 Kontakt :. Prof. dr hab. Jan Iwaszkiewicz, Dyrektor Oddziału w Gda sku Tel.: Fax.:

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU Leszek WOLSKI BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Oddział Instytutu Electrotechniki w Gdańsku. IEL Gdańsk

Oddział Instytutu Electrotechniki w Gdańsku. IEL Gdańsk Oddział Instytutu Electrotechniki w Gdańsku 1 SUPERKONDENSATOR NOWY ELEMENT W UKŁADACH ENERGOELEKTRONICZNYCH Jan Iwaszkiewicz 2 Właściwości energii wytwarzanej przez OZE: odnawialne źródła energii - trudności:

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2004/108/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 2004/108/WE. Monitor Polski Nr Poz. 746

Dyrektywa 2004/108/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 2004/108/WE. Monitor Polski Nr Poz. 746 Dyrektywa 2004/108/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 2004/108/WE Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce

Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce Tematyka badawcza: Przekształtniki energoelektroniczne wielkich mocy do zastosowań w energetyce W tej tematyce Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu,

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU

WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU Leszek WOLSKI WIELOPOZIOMOWY FALOWNIK PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono koncepcję budowy i pracy wielopoziomowego falownika prądu i rozwiązanie techniczne realizujące tę koncepcję. Koncepcja sterowania

Bardziej szczegółowo

Superkondensatory magazyny energii elektrycznej

Superkondensatory magazyny energii elektrycznej Dr inŝ. Bogdan Sedler Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk Bałtycki Klaster Eko-Energetyczny Doc. dr hab. inŝ. Jan Iwaszkiewicz Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku Superkondensatory magazyny energii

Bardziej szczegółowo

ul. Fiszera 14, 80 952 Gdańsk

ul. Fiszera 14, 80 952 Gdańsk FUNDACJA NAUKOWO-TECHNICZNA GDAŃSK ul. Fiszera 14, 80 952 Gdańsk ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury elektroenergetycznej, teleinformatycznej oraz energetyki ze źródeł

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z tworzenia systemu pomiarowo-sterującego z procesorami rodziny C2000. Leszek Dębowski Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku

Doświadczenia z tworzenia systemu pomiarowo-sterującego z procesorami rodziny C2000. Leszek Dębowski Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku Doświadczenia z tworzenia systemu pomiarowo-sterującego z procesorami rodziny C2000 Leszek Dębowski Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Tendencje rozwojowe, nowe rodziny

Bardziej szczegółowo

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Janusz Nieznański Jakość Energii Elektrycznej Power Quality (PQ) Wymagania, normy, definicje Parametry jakości energii Zniekształcenia harmoniczne

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu: Mirosław Włas Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska miroslaw.wlas@pg.gda.pl Tel. +48 58 347 23 37 Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego www.ien.gda.pl e-mail: ien@ien.gda.pl Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego Leszek Bronk, Grzegorz Krot Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk Projekty współfinasowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie miejskie Białegostoku

Oświetlenie miejskie Białegostoku Oświetlenie miejskie Białegostoku Oświetlenie miejskie Białegostoku Plan prezentacji: 1. Informacje ogólne o Białymstoku 2. Struktura oświetlenia w Białymstoku 3. Cele i działania miasta w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr)

Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl. Ramowy program zajęć (I semestr) I semestr Zjazd 1: 24/25 luty 24.02.2006 Harmonogram zjazdów V naboru na Zaoczne Studia Doktoranckie przy IEl Ramowy program zajęć (I semestr) 10:00-11:45 Inauguracja, 12:00-13:35 S.F. Filipowicz: Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA w ramach specjalności podstawowej i uzupełniającej IKB

Program stypendialny KIMiA w ramach specjalności podstawowej i uzupełniającej IKB Program stypendialny KIMiA w ramach specjalności podstawowej i uzupełniającej IKB dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 8 lutego 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE FOURIERA NARZĘDZIE NIE TYLKO ANALIZY PRZEBIEGÓW SCHODKOWYCH

PRZEKSZTAŁCENIE FOURIERA NARZĘDZIE NIE TYLKO ANALIZY PRZEBIEGÓW SCHODKOWYCH Jan IWASZKIEWICZ Jacek PERZ PRZEKSZTAŁCENIE FOURIERA NARZĘDZIE NIE TYLKO ANALIZY PRZEBIEGÓW SCHODKOWYCH STRESZCZENIE Referat poświęcony jest zagadnieniu formowania przebiegów schodkowych falowników wielopoziomowych.

Bardziej szczegółowo

[RAPORT zapowiedź] CHARAKTźRYSTYKI OBCIĄ źnia TYPOWYCH ODBIORNIKÓW źnźrgii W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Jarosław Michalak*, Marcin Zygmanowski*

[RAPORT zapowiedź] CHARAKTźRYSTYKI OBCIĄ źnia TYPOWYCH ODBIORNIKÓW źnźrgii W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Jarosław Michalak*, Marcin Zygmanowski* [RAPORT zapowiedź] CHARAKTźRYSTYKI OBCIĄ źnia TYPOWYCH ODBIORNIKÓW źnźrgii W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Jarosław Michalak*, Marcin Zygmanowski* Wstęp W prosumenckich mikroinfrastrukturach energetycznych zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiadają interdyscyplinarną wiedzę w wybranym zakresie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SUPERKONDENSATORÓW

SYSTEM ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SUPERKONDENSATORÓW Jakub PARTYKA Andrzej WÓJTOWICZ Piotr ZAPRAWA Leszek WOLSKI SYSTEM ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SUPERKONDENSATORÓW STRESZCZENIE Artykuł przedstawia system rozruchu silników spalinowych,

Bardziej szczegółowo

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15

Od autora... 13. Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 Tytu³ rozdzia³u Spis treœci Od autora... 13 Spis wybranych oznaczeñ i symboli... 15 1. Wprowadzenie... 21 1.1. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna... 21 1.1.1. Dyrektywa europejska... 24 1.2. Jakoœæ dostawy

Bardziej szczegółowo

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka.

KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo. TWÓJ PARTNER W AUTOMATYCE www.kdm-automatyka. KDM-automatyka M. Zwierzychowski i wspólnicy sp. j. Ul. Przemysłowa 2 88-140 Gniewkowo ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: projektowania, wdraŝania i integracji systemów automatyki oraz robotyki, prac elektro-montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż. A.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż. A. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Charakterystyka energetyczna budynków Nazwa modułu w języku angielskim Energy performance of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła 2002-2015. CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org. Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC

Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła 2002-2015. CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org. Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC 2002-2015 CZŁONEK EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA POMP CIEPŁA www.ehpa.org 2 Tomasz Mania PREZES ZARZĄDU Polskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy Sopocka Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa. W. Daca, Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, 2007/08

Technika mikroprocesorowa. W. Daca, Politechnika Szczecińska, Wydział Elektryczny, 2007/08 Mikrokontrolery 16-bitowe Oferowane obecnie na rynku mikrokontrolery 16-bitowe opracowane zostały pomiędzy połowa lat 80-tych a początkiem lat 90-tych. Ich powstanie było naturalną konsekwencją ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC.

zgodnie z przepisami EMC dyrektywy (R&TTE) 89/336/EEC i poprawka 93/68/EEC. Scientific-Atlanta, Inc. 5030 Sugarloaf Parkway Lawrenceville, GA 30044 www.scientificatlanta.com Deklaracji zgodno ci My, Scientific-Atlanta, Inc., 5030 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, Georgia 30042,

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe. 1. Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe Stworzenie narzędzia (programu) informatycznego na bazie arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Office) oraz opracowanie cennika opłat za przeprowadzone badanie urządzenia z wynikiem

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK WYDZIAŁ MAEMAYCZNO PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów dla programu. Studia podyplomowe z informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli Nazwa kierunku studiów i

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarć i sterowniki

Wskaźniki zwarć i sterowniki Wskaźniki zwarć i sterowniki telemechaniki w sieciach inteligentnych Jakub Papiernik Kraków 12.01.2016 Apator Elkomtech O firmie słów kilka Grupa Apator SA dystrybucja wyrobów firmy Apator na rynku niemieckim

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych

Automatyka Zabezpieczeniowa Urządzeń Górniczych Problemy zasilania i bezpiecznej eksploatacji sieci górniczych niskiego i średniego napięcia. (Power supply and safe exploitation of LV and HV mining networks). Prof. dr hab. inŝ. Bogdan Miedziński (5

Bardziej szczegółowo

Covenant capacity. Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji. Monika Marks, WWF Polska

Covenant capacity. Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji. Monika Marks, WWF Polska Covenant capacity Program szkoleniowy dla samorządów i wspierających je instytucji Monika Marks, WWF Polska 29 października 2012 r. Konferencja To działa! Planowanie energetyczne w mieście W kierunku nowej

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dr inŝ. Dariusz Wojtasik Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

Lucas-Nülle GmbH 1/9 www.lucas-nuelle.pl

Lucas-Nülle GmbH 1/9 www.lucas-nuelle.pl ... 1 Maszyny, technika napędów... 2 Praktyczne wyposazenie specjalistyczne... 2 Uzwojenia maszyn elektrycznych i transformatorów... 3 EMW 10 Uzwajanie transformatorów... 3 EMW 20 Uzwajanie maszyn elektrycznych...

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU

ODDZIAŁ INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU 621.3(0.61.6) Jan IWASZKIEWICZ Jacek PERZ ODDZIAŁ INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI W GDAŃSKU STRESZCZENIE W artykule przedstawiono stan obecny Oddziału Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku, jego działalność w

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych do współpracy z baterią akumulatorów

Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych do współpracy z baterią akumulatorów SM/ST/2008/05 Specyfikacja techniczna zasilaczy buforowych do współpracy z baterią akumulatorów 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo-

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- ródła energii dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- cz), kolektory słoneczne i fotoogniwa (AR Kraków, P Zakłady Mechaniczne Tarnów), energetyka geotermalna i pompy ciepła (PAN Kraków, Polska aków,

Bardziej szczegółowo

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE

ROLA ENERGETYKA KOMUNALNEGO W GMINIE Prof. dr hab. inŝ. Joachim Kozioł, prof. zw. w Pol. Śl. Dyrektor Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia InŜynierów w Rybniku Kierownik Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Strona 1/6 ZAŁĄCZNIK Z.7. Wykaz infrastruktury dydaktycznej 7.1 Budynki zawierające infrastrukturę dydaktyczną Budynek WETI A, w którym znajdują się: Audytoria dwa po 198 miejsc każde, wyposażone w zestaw

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

STERR WST PNE INFORMACJE

STERR WST PNE INFORMACJE Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WST PNE INFORMACJE Produkt to bezprzewodowy, pasywny detektor podczerwieni o wysokiej stabilno ci. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

ZSZ-30, ZSZ-30A, ZSZ-30P

ZSZ-30, ZSZ-30A, ZSZ-30P ZESPÓŁ SYGNALIZACJI ZAKŁÓCENIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników

Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników Frankfurt n/o, 27 lutego 2012 roku Dotychczasowe do wiadczenia z lat 2004-2010

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

EU - TEMPUS Wspólny Projekt Europejski : Zaawansowany program nauczania Inteligentne Systemy Transportowe. (TransITS) Profesor Kenneth Asp

EU - TEMPUS Wspólny Projekt Europejski : Zaawansowany program nauczania Inteligentne Systemy Transportowe. (TransITS) Profesor Kenneth Asp EU - TEMPUS Wspólny Projekt Europejski : Zaawansowany program nauczania Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) za pomocą ICT (TransITS) Profesor Kenneth Asp Lider projektu Uniwersytet Linköping Szwecja

Bardziej szczegółowo

Informacje o kierunku

Informacje o kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Informacje o kierunku 1. Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: - materiały inżynierskie - techniki

Bardziej szczegółowo