SYMULACYJNE PODSTAWY METODY MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO TORU TRAMWAJOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMULACYJNE PODSTAWY METODY MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO TORU TRAMWAJOWEGO"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Bartosz Firlik Bartosz Czechyra Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu SYMULACYJNE PODSTAWY METODY MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO TORU TRAMWAJOWEGO Rękopis dostarczono, styczeń 2012 Streszczenie: Artykuł przedstawia podstawy symulacyjne systemu monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego. Omówiono główne cele i metodykę prowadzenia badań symulacyjnych, przedstawiono modele oraz zakres badań symulacyjnych. Zamieszczono przykładowe charakterystyki drganiowe uzyskane na podstawie symulacji komputerowej, które mogą być podstawą systemu monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego. Słowa kluczowe: dynamika pojazdu szynowego, diagnostyka, monitorowanie stanu toru 1. WSTĘP Poprawa bezpieczeństwa i niezawodności pojazdów w tym także tramwajów, jest jednym z bardzo ważnych zagadnień w działaniach przedsiębiorstw transportu publicznego. Częste monitorowanie stanu pojazdu i toru ma istotny wpływ na optymalne planowanie i obniżenie kosztów utrzymania taboru oraz infrastruktury. Wczesne rozpoznanie stopnia zaawansowania zużycia toru oraz klasyfikacja jego stanu, umożliwia odpowiednie zaplanowanie jego utrzymania, zmniejszając ryzyko wykolejenia pojazdu. Tymczasem przeprowadzona na potrzeby niniejszej pracy analiza istniejącego stanu wykazała, że jednostki zarządzające infrastrukturą tramwajową w Polsce nie posiadają systemów monitorowania stanu toru i prognozowania stopnia jego zużycia. Miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne dysponują jedynie urządzeniami do miejscowego pomiaru geometrii toru lokalnie określając stopień jego zużycia i to zazwyczaj tylko w sytuacjach krytycznych po wykolejeniach, po skargach pasażerów lub uwagach motorniczych, rzadziej przy inwentaryzacji torów. Niestety powszechną praktyką jest określanie stanu toru na podstawie oględzin wskazanej sekcji toru, bazując na doświadczeniu rewidenta. Jeśli zachodzi taka potrzeba, ograniczana jest prędkość tramwajów na najbardziej zużytych odcinkach tras tramwajowych, przy czym

2 30 Bartosz Firlik, Bartosz Czechyra dopuszczalna prędkość określana jest również w sposób arbitralny przez pracowników sekcji utrzymania torów, zazwyczaj z dużym marginesem bezpieczeństwa [1]. Konsekwencją zużycia toru jest pogorszenie nie tylko parametrów bezpieczeństwa przed wykolejeniem, ale również stabilność biegu tramwaju oraz wpływ na wzrost poziomu hałasu generowanego do otoczenia. W związku z tym monitorowanie stanu toru w sieciach tramwajowych powinno przyczynić się nie tylko do poprawy własności biegowych tramwaju, ale również pozwoli na kontrolę negatywnego wpływu eksploatacji pojazdu na środowisko. Może także usprawnić proces zarządzania naprawami poszczególnych sekcji toru, wskazując miejsca wymagające natychmiastowej interwencji a także kolejkując terminy i zakres napraw odcinków pozostających w eksploatacji. Istotnym zagadnieniem jest również możliwość wyznaczenia optymalnej z punktu widzenia komfortu i bezpieczeństwa jazdy prędkości poruszania się tramwaju w zależności od stopnia zużycia toru. Dodatkowym zyskiem z monitorowania stanu technicznego infrastruktury w skali całego systemu transportowego jest możliwość uwzględnienia w sterowaniu zasobami materiałowymi oraz długoterminowej optymalizacji kosztów funkcjonowania sytemu zagadnienia intensywności zużywania torów. 2. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU Głównym założeniem prezentowanego systemu monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego jest możliwość jego aplikacji niezależnie od wielkości i lokalnych cech monitorowanej infrastruktury. Uwzględniając techniczne i ekonomiczne aspekty opracowania i wdrożenia systemu monitorowania przyjęto następujące założenia funkcjonalne: miarą zużycia toru tramwajowego będzie poziom dynamicznego oddziaływania pojazd-tor w czasie jazdy, monitorowanie stanu toru realizowane będzie z pozycji pojazdu, w procesie monitorowania stanu, jako podstawowy nośnik informacji wykorzystany będzie sygnał wibroakustyczny (pomiar przyspieszeń drgań), badane zjawiska oceniane będą wyłącznie jakościowo, monitorowane będzie przekroczenie dopuszczalnych poziomów odpowiedzi elementów pojazdu, których miary progowe będą wyznaczone w czasie badań eksperymentalnych, podstawową cechą systemu powinna być prostota wykonania i niskie koszty implementacji tak na nowych jak i już eksploatowanych pojazdach, system nie może w żaden sposób wpływać na układy i systemy pojazdu a w szczególności zakłócać funkcjonowania pokładowych systemów informatycznych bez względu na warunki eksploatacji i prowadzenia pojazdu, do monitorowania toru wykorzystany będzie pierwszy, atakujący wózek pojazdu, architektura systemu powinna być otwarta tak, aby na każdym etapie jego ewaluacji systemu możliwe było rozszerzenie funkcjonalności,

3 Symulacyjne podstawy metody monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego 31 informacje o stanie toru z podziałem na sekcje i węzły specjalne (przystanki, rozjazdy, krzyżownice, mosty, estakady, itp.) będą gromadzone i analizowane poza pojazdem, a dostęp do wyników analiz będzie administrowany. System monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego powinien umożliwiać monitorowanie i jakościową ocenę następujących zjawisk: korugacje, pęknięcia szyn, zmiana podstawowych parametrów makrogeometrycznych toru, lokalne zmiany sztywności podtorza (ugięcie toru), ewaluacja stanu rozjazdów i krzyżownic, intensywność postępującego zużycia toru. System przeznaczony będzie do zastosowania we wszystkich tramwajach eksploatowanych przez miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne w całej Polsce, a w przyszłości może stać się standardowym elementem wyposażenia przynajmniej jednego tramwaju u każdego operatora w danym mieście. Ponadto w ramach projektu MONIT prowadzone są również niezależne prace nad systemem monitorowania toru kolejowego [2, 3], jednakże z założenia ukierunkowane są one przede wszystkim na badanie globalnej jakości danego odcinka toru, z opracowaniem nowych kryteriów oceny staniu włącznie bez algorytmów detekcji uszkodzeń poszczególnych typów. 3. PODSTAWY SYMULACYJNE METODY MONITOROWANIA STANU TORU 3.1. CEL I PROGRAM BADAŃ Celem badań symulacyjnych było określenie efektywności metody monitorowania i diagnozowania stanu toru tramwajowego, jak również określenie optymalnej liczby punktów pomiarowych na pojeździe oraz opracowanie i wyznaczenie odpowiednich miar oraz wskaźników oceny stanu toru, które zostaną wykorzystane przy budowie prototypu systemu monitorowania. Dodatkowym celem prowadzenia badań numerycznych nad wybranymi zagadnieniami dynamiki tramwaju było określenie możliwości detekcji wybranych zjawisk przytoczonych w rozdziale 2 oraz wstępne oszacowanie podatności diagnostycznej poszczególnych typów procesów zużycia infrastruktury tramwajowej. Symulacje wykonane zostały wariantowo, dla różnych, zmieniających się warunków jazdy. Zmiennymi były: parametry toru, prędkość jazdy, rodzaj i typ pojazdu. Symulacje były wykonywane dla dwóch typów toru, najczęściej stosowanych w sieciach tramwajowych polskich miast toru składającego się z szyn kolejowych S60 (lub wariantowo S49) [4], oraz toru składającego się z rowkowych szyn tramwajowych Ri59N, stosowanych na łukach i w miejscach, gdzie torowisko zabudowane jest w jezdni [5]. Przyjęto, że symulacje będą wykonywane z pozycji następujących pojazdów: wagon tramwajowy o 100% udziale wysokiej podłogi (najpopularniejszy pojazd eksploatowany przez przedsiębiorstwa komunikacyjne w Polsce)

4 32 Bartosz Firlik, Bartosz Czechyra przegubowy tramwaj niskopodłogowy, o % udziale niskiej podłogi (powszechnie kupowany obecnie przez wiele polskich miast). W badaniach numerycznych wykorzystano symulacje ruchu pojazdów w różnych warunkach geometrii toru oraz poziomu i typu jego zużycia. Prowadzone symulacje obejmowały kombinacje charakterystycznych cech infrastruktury tramwajowej, tj.: nierówności toru i rodzaj trasy w postaci odcinków prostych, łuków o różnych promieniach, rozjazdy oraz krzyżownice. Rezultatem symulacji były wyznaczone wielkości charakteryzujące ruch pojazdu (jego wybranych elementów) w przestrzeni kinematycznej i dynamicznej. Wirtualnie zarejestrowane sygnały przemieszczeń, prędkości, przyspieszeń, sił oraz naprężeń, poddano odpowiedniej analizie w dziedzinie czasu i częstotliwości. Wyznaczone charakterystyki tych sygnałów zostały poddane analizie porównawczej, co pozwoliło na wstępną symptomizację procesu zużywania MODELOWANIE I SYMULACJA DYNAMIKI TRAMWAJU Z uwagi na znaczne różnice konstrukcyjne pomiędzy klasycznym a lekkim pojazdem szynowym typu tramwaj zrezygnowano z ogólnego, siedmiomasowego modelu pojazdu szynowego. Na potrzeby badań symulacyjnych opracowano własne modele pojazdów uwzględniając szczegóły konstrukcyjne pojazdów wysoko- i niskopodłogowych. Modele przykładowych pojazdów uwzględniające specyfikę stosowanych elementów konstrukcyjnych przedstawiono na poniższych rysunkach. Na rys. 1 pokazano schemat wzajemnych powiązań poszczególnych brył sztywnych modelu tramwaju typu 105N: 1,2,3,4 - zestawy kołowe 5,6 - ramy wózków z umocowanymi silnikami trakcyjnymi 7,8 - belki skrętowe wózków 9 - nadwozie 10,11,12,13 - korpusy silników trakcyjnych Bryły sztywne połączone są następującymi elementami podatnymi: 1,2,3, zespół uspr. ramy wózka i prowadzenia zestawów kołowych 9,10,11,12 - sprężyny II-go stopnia dla strony wózka (Flexicoil) 13,14,15,16 - ograniczniki wzdłużne i skrętu belki bujakowej wzgl. ramy wózka 17,18 - poprzeczne ograniczniki przesuwu nadwozia względem wózków 19, 20,21,22 - poprzeczne tłumiki hydrauliczne II-go stopnia 23, 24,25,26 - pionowe tłumiki hydrauliczne II-go stopnia 27,28 - czopy skrętu nadwozia na belkach skrętowych 29,30,31,32 - zawieszenie silników trakcyjnych na ramie wózka 33,34,35,36 - zawieszenie przekładni trakcyjnych na ramie wózka 37,38,39,40 - sprzęgła silników z przekładniami trakcyjnymi

5 Symulacyjne podstawy metody monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego 33 Rys. 1. Model mechaniczny wagonu tramwaju typu 105N W odróżnieniu od pojazdu 105N, którego model zaprezentowano na rysunku 1 poniżej przedstawiono model nowoczesnego pojazdu niskopodłogowego. Model ten (rys.2) odpowiada fizycznie konstrukcji pojazdu niskopodłogowego, o budowie modułowej z przegubami. Rys. 2. Model mechaniczny 5-członowego tramwaju niskopodłogowego W modelu tym wyróżniono i opisano odpowiednimi charakterystykami mechanicznymi następujące bryły sztywne: 1,2 - zestawy kołowe członu I 3 - rama wózka z umocowanymi silnikami trakcyjnymi 4,5 - nadwozie członu I i wiszącego członu II 6,7 - zestawy kołowe członu III

6 34 Bartosz Firlik, Bartosz Czechyra 8 - rama wózka tocznego 9,10 - nadwozie członu III i wiszącego członu IV 11,12 - zestawy kołowe członu V 13 - rama wózka z umocowanymi silnikami trakcyjnymi 14 - nadwozie członu V Zdefiniowane i przedstawione wyżej bryły połączone są następującymi elementami podatnymi: 1,2,3,4,21, 24 - usprężynowanie I stopnia wózków napędnych członu 1 i 5 11,12,13,14 - usprężynowanie I stopnia wózka tocznego członu 3 5,25 - usprężynowanie nadwozia członu 1 i 5 na wózkach napędnych 6,26 - hydrauliczne tłumiki poprzeczne nadwozia członu 1 i 5 7,8,27,28 - hydrauliczne tłumiki pionowe nadwozia członu 1 i usprężynowanie nadwozia członu 3 na wózku tocznym 16 - hydrauliczne tłumiki poprzeczne nadwozia członu 3 17,18 - hydrauliczne tłumiki pionowe nadwozia członu 3 9,10,19,20 - węzeł połączenia międzynadw. członów 1-2, 2-3, 3-4 i 4-5 Analizy symulacyjne przeprowadzono wykorzystując programy komercyjne (SIMPACK, Universal Mechanism) oraz autorskie programy symulacyjne. Dodatkowe funkcjonalności tego systemu w postaci dedykowanych bloków programowych, umożliwia szybkie opracowanie modeli matematycznych do analiz statycznych i dynamicznych badanego obiektu. 4. WYBRANE WYNIKI SYMULACJI 4.1. WYMUSZENIA W POSTACI KORUGACJI Zużycie faliste powierzchni tocznych szyn, w postaci korugacji o niewielkiej długości fali (rys. 3), jest bardzo częstym zjawiskiem występujących na sieciach tramwajowych polskich miast. Przykład zużycia falistego w postaci korugacji przedstawiono na rys. 3a). Natomiast na rysunku 3b) przedstawiono sposób matematycznego opisu efektów toczenia koła po szynie noszącej znamiona zużycia falistego.

7 Symulacyjne podstawy metody monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego 35 a) b) Rys. 3a). Zużycie faliste szyn w postaci korugacji - widok zużycia powierzchni tocznej szyny Rys. 3b). Zużycie faliste szyn w postaci korugacji - opis matematyczny toczenia koła po szynie z korugacją

8 36 Bartosz Firlik, Bartosz Czechyra Widoczne na rys. 3a) charakterystyczne jaśniejsze paski to wierzchołki kolejnych nierówności stanowiących w profilu wzdłużnym szyny typowe dla tego typu zużycia ciągłą falę o regularnych kształtach. Modelowanie procesu toczenia koła po tak zużytej szynie w sposób przedstawiony na rysunku 3b) pozwala opisać kinematyczne zależności pomiędzy geometrią nierówności (wymuszenia) a chwilową zmianą położenia środka obrotu koła (odpowiedź układu). Poniżej (rys. 4) przedstawiono przebieg dynamicznej odpowiedzi układu w postaci przyspieszeń drgań obudowy łożyska zestawu kołowego na jazdę po torze zużytym zużycie w postaci korugacji. Symulacja została przeprowadzona dla pojazdu poruszającego się z prędkością 5 m/s (18 km/h), na kołach z idealnym profilem tocznym. Przyspieszenie drgań [m/s 2 ] Czas [s] Rys. 4. Przyspieszenie drgań zestawu kołowego w kierunku pionowym, jako odpowiedź na wymuszenie typu korugacja Jak widać na rys. 4 efektem wymuszenia w postaci korugacji jest niesymetryczne, cykliczne, modulowane amplitudowo przyspieszenie zestawu kołowego. Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, że chwilowa wartość amplitudy przyspieszeń drgań w kierunku pionowym jest ściśle związana z geometrią fali korugacji i pozostaje w nieliniowym związku z prędkością poruszania się pojazdu PĘKNIĘCIE SZYNY (USKOK TORU) Pęknięcie szyny np. w miejscu połączenia dwóch kolejnych sekcji toru nie jest zjawiskiem częstym, ale występującym w torowiskach tramwajowych polskich miast. Dużo częstszym zjawiskiem o bardzo podobnych efektach geometrycznych są błędy montażowe i niska jakość wykonania połączenia szyn. W konsekwencji dochodzi do chwilowego odciążenia koła oraz lokalnej zmiany warunków kontaktu koła z szyną. Każde takie zaburzenie geometrii toru jest miejscem potencjalnie niebezpiecznym i w skrajnych przypadkach może prowadzić do wykolejenia pojazdu. Na rysunku 5 przedstawiono sposób modelowania uskoku toru, wraz z niezbędnymi zależnościami geometrycznymi.

9 Symulacyjne podstawy metody monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego 37 Rys. 5. Sposób modelowania przejazdu koła przez pionowy uskok toru Przeprowadzone badania numeryczne wykazały poprawność przyjętej metodyki modelowania tego typu uszkodzenia szyn. Na rysunku 6 przedstawiono przykładowe wyniki symulacji przeprowadzonej warunkach przejazdu przez przyjętą nierówność toru poła o idealnym profilu tocznym z prędkością 5 m/s (18 km/h). Przyspieszenie drgań [m/s 2 ] Czas [s] Rys. 6. Przebieg czasowy przyspieszeń drgań pionowych zestawu kołowego, ramy wózka i pudła tramwaju

10 38 Bartosz Firlik, Bartosz Czechyra Na rys. 6 przedstawiono przebieg czasowy przyspieszeń drgań pionowych będących odpowiedzią zestawu kołowego (linia punktowa), ramy wózka (linia kreskowa) i pudła pojazdu (linia ciągła) na jedną z przyjętych postaci wymuszenia. Jak wynika z prezentowanego przebiegu przyspieszeń drgań odpowiedź ma przebieg o charakterze impulsowym. Zauważalna asymetria odpowiedzi wynika ze charakterystyk dynamicznych elementów metalowo-gumowych stosowanych w układzie biegowym tramwaju. 5. WNIOSKI W rozważaniach nad dynamiką pojazdu szynowego niezależnie, czy klasycznego, czy lekkiego należy zawsze uwzględnić system koło-szyna, jako spójny obszar analityczny. Tylko w ten sposób uzyskane wyniki analiz będą dobrze korelować z rzeczywistym zachowaniem pojazdu w torze. I o ile modelowanie pojazdu, jako układu niezależnego od typu wymuszeń jest słuszne w aspekcie programowania własności biegowych pojazdu uwzględniających komfort podróżowania, o tyle nie jest takie odejście słuszne w badaniach diagnostycznych czy eksploatacyjnych (weryfikujących). Przeprowadzone analizy symulacyjne wykazały, że dla badanych typów tramwajów istnieje związek pomiędzy charakterystycznymi formami zużycia toru, a wartościami przyspieszeń drgań pionowych poszczególnych elementów pojazdu, jako odpowiedzi na zdefiniowane wymuszenie. Uzyskane charakterystyki czasowo-amplitudowe sygnałów przyspieszeń drgań odpowiedzi wybranych elementów układu biegowo wskazują na potencjalną możliwość sformułowania jakościowych kryteriów oceny stanu technicznego toru wykorzystując model. Przeprowadzone liczne symulacje wskazały, że możliwe jest wykorzystanie sygnału drganiowego zestawu kołowego do monitorowania zużycia falistego szyn o różnej długości fali. Ze względu na wprowadzone uproszczenia modelu, wynikające z możliwości programu symulacyjnego oraz czasochłonności obliczeń, zbudowany system analityczny pozwala na jakościową ocenę wskazanych zjawisk. Z przeprowadzonych analiz symulacyjnych wynika również, że dla wszystkich prędkości jazdy jest możliwa detekcja lokalnej zmiany sztywności podtorza wskutek rozluźnienia (podmycia) podsypki i powstania tzw. wychlapu. Możliwość separacji zjawisk wychlapu, przechyłki toru, uskoku toru a także geometrycznej nieciągłości toru, generujące bardzo podobne efekty oddziałujące na zestaw kołowy, są przedmiotem dalszych prac. Pewne możliwości obiektywizacji i kalibracji uzyskiwanych wyników, a tym samym ilościową analizę procesu zużywania szyn, dostrzeżono przy zmianie dziedziny analizy sygnałów drgań. Z uwagi na charakter pobudzenia oraz lepsze przenoszenie drgań strukturalnych w wyższych częstotliwościach, należy brać pod uwagę sygnały przyspieszeń drgań zestawu kołowego znacznie powyżej częstotliwości drgań własnych układu wielomasowego. Rozwinięciem metody może być analiza stanu toru oparta na analizie częstotliwościowej sygnału drgań w paśmie Hz, wg metod prezentowanych w literaturze [np. 6, 7, 8, 9, 10].

11 Symulacyjne podstawy metody monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego 39 Podziękowania Artykuł powstał w związku z realizacją projektu MONIT (Monitorowanie technicznego stanu konstrukcji i ocena jej żywotności), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Bibliografia 1. Firlik B.: Wpływ stanu zużycia profili szyn oraz geometrii toru na bezpieczeństwo jazdy lekkiego pojazdu szynowego. Rozprawa doktorska, Warszawa Bogacz R., Meinke P.: On evaluation of the train and railway track quality. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska, rok: 2006, z. 1/60, s Bogacz R., Frischmuth K.: On some corrugation related dynamical problems of wheel/rail interaction. The Archives of Transport, 2010,Vol. XXII, No 1, pp Norma PN-70/H-93421, Szyny normalnotorowe. 5. Norma PN-92/H-93440, Stal. Szyny tramwajowe z rowkiem. 6. Molodova, M., Li, Z., & Dollevoet, R.: An investigation of the possibility to use axle box acceleration for condition monitoring of welds. Proc. of International Conference of Noise and Vibration Engineering, September 15-17, 2008 in Leuven, Belgium. 7. Sauvage G.: The dynamics of vehicles on roads and on tracks. Proceedings of 12th IAVSD-Symposium held in Lyon, France, August Luber, B., Haigermoser, A., Grabner, G., Schleinzer, G., Hirschberg, W.: Methods for Classification and Track Geometry Evaluation based on Vehicle Response Analysis. In: Proceedings of the 11th MINI Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies, Budapest, Czechyra B., Firlik B., Tomaszewski F.: Technical state monitoring method of light rail track wear Proceedings of the Fourth European Workshop on Structural Health Monitoring 2008, Edited by: UHL, OSTROWSKI, HOLNICKI-SZULC; DEStrech Publications, Inc., 439 North Duke Street Lancaster, Pennsylvania USA; page ; ISBN Czechyra B.: Operational excitations in experimental research into dynamics of light rail vehicles. XXIV SYMPOSIUM VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS, Będlewo (near Poznań, Poland), 11th-15th May 2010, Editors: Cempel C., Dobry W.M. ISBN , str TECHNICAL STATE MONITORING SYSTEM FOR LIGHT RAIL TRACK ASSUMPTIONS AND SIMULATION BASICS Abstract: The article is dedicated to the assumptions and simulation basics of the technical state monitoring system for light rail track. Authors present the multi-body models of chosen tram type worked out for diagnostics activities area. The paper discusses the main objective of this work, and the methodology used for the computer simulations. It contains also some examples of vibration characteristics from the simulation of the light rail vehicle dynamics on worn track. These characteristics became the basis for determining the assumptions to build a monitoring system of technical state monitoring for light rail track. Keywords: rail vehicle dynamics, diagnostics, technical state monitoring of tramway Acknowledgement: All work presented in the article is realised within the framework of a research project MONIT (Monitoring of Technical State of Construction and Evaluation of its Lifespan) within the Innovative Economy Operational Programme, Measure 1.1 Support for scientific research for establishment of a knowledge based economy, Sub-measure Strategic programmes of scientific research and development works.

SYMULACYJNE PODSTAWY SYSTEMU MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO LEKKIEGO POJAZDU SZYNOWEGO

SYMULACYJNE PODSTAWY SYSTEMU MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO LEKKIEGO POJAZDU SZYNOWEGO BARTOSZ FIRLIK, BARTOSZ CZECHYRA SYMULACYJNE PODSTAWY SYSTEMU MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO LEKKIEGO POJAZDU SZYNOWEGO TECHNICAL STATE MONITORING SYSTEM FOR LIGHT RAIL VEHICLE ASSUMPTIONS AND SIMULATION

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I PODSTAWOWE WYMAGANIA SYSTEMU MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO LEKKIEGO POJAZDU SZYNOWEGO

ZAŁOŻENIA I PODSTAWOWE WYMAGANIA SYSTEMU MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO LEKKIEGO POJAZDU SZYNOWEGO Bartosz Czechyra Bartosz Firlik Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej Andrzej Chudzikiewicz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej ZAŁOŻENIA I PODSTAWOWE WYMAGANIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY

WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Radosł aw Pakowski Mirosł aw Trzpil Politechnika Warszawska WYKRYWANIE USZKODZEŃ W LITYCH ELEMENTACH ŁĄCZĄCYCH WAŁY STRESZCZENIE W artykule

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIE USZKODZEŃ ZAWIESZENIA POJAZDU SZYNOWEGO

SYMULACYJNE BADANIE USZKODZEŃ ZAWIESZENIA POJAZDU SZYNOWEGO Rafał MELNIK Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Projekt "MONIT" ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa rme@it.pw.edu.pl SYMULACYJNE BADANIE USZKODZEŃ ZAWIESZENIA POJAZDU SZYNOWEGO Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE DYNAMIKI POJAZDÓW SZYNOWYCH PODLEGAJĄCYCH MODERNIZACJI

BADANIA SYMULACYJNE DYNAMIKI POJAZDÓW SZYNOWYCH PODLEGAJĄCYCH MODERNIZACJI 1-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 67 Łukasz FARBANIEC, Mirosław MRZYGŁÓD Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych BADANIA SYMULACYJNE DYNAMIKI POJAZDÓW SZYNOWYCH PODLEGAJĄCYCH MODERNIZACJI Słowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR

Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR Załącznik nr 1 do RPK Zakres tematyczny konkursu 5/1.2/2016/POIR A. Rozwój i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii w pojazdach wysokich prędkości oraz pojazdach kolejowych spełniających

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 106 Transport 2015 NIA U ANIA : czerwiec 2015 r. : Systemu monitorowania stanu elem -tor do w zakresie do, zgodnie z prawem polskim. W diagnostycznych Systemu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ

STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego STRESZCZENIE PRACY MAGISTERSKIEJ MODELOWANIE D I BADANIA NUMERYCZNE BELKOWYCH MOSTÓW KOLEJOWYCH PODDANYCH DZIAŁANIU POCIĄGÓW SZYBKOBIEŻNYCH Paulina

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Jerzy Zaborowski 1 MODELOWANIE UKŁADU WÓZKA NAPĘDOWEGO LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ PRZY POMOCY PAKIETU ADAMS/RAIL 1. Wstęp W niniejszym artykule zostanie przedstawiony

Bardziej szczegółowo

UKŁADY BIEGOWE TRAMWAJU TYPU 118N PRODUKCJI KRAJOWEJ

UKŁADY BIEGOWE TRAMWAJU TYPU 118N PRODUKCJI KRAJOWEJ 2-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 109 Tomasz ANTKOWIAK, Radosław MIKLASZ Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań UKŁADY BIEGOWE TRAMWAJU TYPU 118N PRODUKCJI KRAJOWEJ Słowa kluczowe Tramwaj, układy biegowe,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896 Tomasz WOJDYŁA 1 ANALIZA OBCIĄŻENIA KOŁA KOLEJOWEGO Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów

Bardziej szczegółowo

METODYKA I WYBRANE WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH NOWEGO WÓZKA TRAMWAJOWEGO NA TOR 1000 MM

METODYKA I WYBRANE WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH NOWEGO WÓZKA TRAMWAJOWEGO NA TOR 1000 MM Bartosz FIRLIK 1, Jerzy KWAŚNIKOWSKI Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 1 bartosz.firlik@put.poznan.pl, jerzy.kwasnikowski@put.poznan.pl METODYKA

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE AFL

METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE AFL ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896 Rafał BURDZIK 1 METODA EKSPERYMENTALNYCH BADAŃ CZASU REAKCJI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGANIA OŚWITLENIA POJAZDU NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPERYMENTALNE I SYMULACYJNE WĘŻYKOWANIA PRZEGUBOWYCH POJAZDÓW PRZEMYSŁOWYCH NA PODWOZIU KOŁOWYM. Piotr Dudziński, Aleksander Skurjat 1

BADANIA EKSPERYMENTALNE I SYMULACYJNE WĘŻYKOWANIA PRZEGUBOWYCH POJAZDÓW PRZEMYSŁOWYCH NA PODWOZIU KOŁOWYM. Piotr Dudziński, Aleksander Skurjat 1 BADANIA EKSPERYMENTALNE I SYMULACYJNE WĘŻYKOWANIA PRZEGUBOWYCH POJAZDÓW PRZEMYSŁOWYCH NA PODWOZIU KOŁOWYM Część 2. Badania symulacyjne Piotr Dudziński, Aleksander Skurjat 1 1 Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez Tramwaje Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy zapewnieniu dobrej

Bardziej szczegółowo

Dynamika ruchu technicznych środków transportu. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Dynamika ruchu technicznych środków transportu. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Karta przedmiotu Dynamika ruchu technicznych Opis przedmiotu: Nazwa przedmiotu Dynamika ruchu technicznych A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Rodzaj (forma i tryb prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU Załącznik nr 11 SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU 1. Wymagania ogólne: 1) skrajnia budowli jest to zarys figury płaskiej, stanowiący podstawę do określania wolnej przestrzeni dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.2 Składowe widmowe drgań związane z występowaniem defektów w elementach maszyn w porównaniu z częstotliwością obrotów [7],

Tabela 3.2 Składowe widmowe drgań związane z występowaniem defektów w elementach maszyn w porównaniu z częstotliwością obrotów [7], 3.5.4. Analiza widmowa i kinematyczna w diagnostyce WA Drugi poziom badań diagnostycznych, podejmowany wtedy, kiedy maszyna wchodzi w okres przyspieszonego zużywania, dotyczy lokalizacji i określenia stopnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu MACIEJCZYK Andrzej 1 ZDZIENNICKI Zbigniew 2 Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu Kryterium naprawy pojazdu, aktualna wartość pojazdu, kwantyle i kwantyle warunkowe, skumulowana intensywność uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń 11 Od autora 13 Wstęp 15 Rozdział 1. Wprowadzenie 17 1.1. Pojęcia ogólne. Klasyfikacja pojazdów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE Ł O Ż YSKA ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄ DU SILNIKA SPALINOWEGO PRZY WYKORZYSTANIU DRGAŃ

DIAGNOZOWANIE Ł O Ż YSKA ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄ DU SILNIKA SPALINOWEGO PRZY WYKORZYSTANIU DRGAŃ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 211 Henryk Madej Zbigniew Stanik Jan Warczek Politechnika Ś l ą ska DIAGNOZOWANIE Ł O Ż YSKA ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZĄ DU SILNIKA SPALINOWEGO

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500

ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LI NR 4 (183) 2010 Piotr Deuszkiewicz Jacek Dziurdź Politechnika Warszawska ANALIZA PRZYSPIESZEŃ DRGAŃ PODPÓR W RÓŻ NYCH STANACH PRACY SILNIKA LM 2500 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań,PL BUP 20/06

PL B1. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań,PL BUP 20/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204675 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 373778 (51) Int.Cl. B61F 5/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.03.2005

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka procesów i jej zadania

Diagnostyka procesów i jej zadania Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Wykład 1 Literatura 1 J. Korbicz, J.M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (red.): Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WŁASNOŚCI TRAKCYJNO- -RUCHOWYCH LOKOMOTYW EU07 i ET22 ZE SKŁADEM TOWAROWYM

PORÓWNANIE WŁASNOŚCI TRAKCYJNO- -RUCHOWYCH LOKOMOTYW EU07 i ET22 ZE SKŁADEM TOWAROWYM 2-2009 PROBLEMY EKSPLOATACJI 121 Jerzy KWAŚNIKOWSKI, Grzegorz GRAMZA Politechnika Poznańska PORÓWNANIE WŁASNOŚCI TRAKCYJNO- -RUCHOWYCH LOKOMOTYW EU07 i ET22 ZE SKŁADEM TOWAROWYM Słowa kluczowe Kolejowe

Bardziej szczegółowo

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE nowoczesne rozwiązania dla transportu kolejowego ElektrycznE ZespÓłY TrakcyjnE Impuls nowoczesność i komfort Najnowsze produkty Spółki NEWAG S.A. - Elektryczne Zespoły Trakcyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów WSTĘP Układ hamulcowy pojazdów ma bezpośredni wpływ na długość drogi hamowania,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I BADANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I ICH ELEMENTÓW

ANALIZA I BADANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I ICH ELEMENTÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA ISSN 1230 9265 PRACE NAUKOWE TRANSPORT z. 84 ANALIZA I BADANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I ICH ELEMENTÓW OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Spis rzeczy Contents

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY OCENY JAKOŚCI RUCHU TRAMWAJÓW PRZEZ PASAŻERÓW W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

WYBRANE ELEMENTY OCENY JAKOŚCI RUCHU TRAMWAJÓW PRZEZ PASAŻERÓW W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM Jerzy KWAŚNIKOWSKI 1, Grzegorz GRAMZA 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Silników Spalinowych i Transportu ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań 1 jerzy.kwasnikowski@put.poznan.pl 2 grzegorz.gramza@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych kinematyka równoległa, symulacja, model numeryczny, sterowanie mgr inż. Paweł Maślak, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, dr inż. Krzysztof Chrapek Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zofia KOWALSKA Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK tel. (22)

Zofia KOWALSKA Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK tel. (22) ul. J. Chłopickiego 50 04-275 Warszawa Zofia KOWALSKA Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji IK tel. (22) 47-31-373 zkowalska@ikolej.pl Modelowanie toru kolejowego, badania laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Roman Lewandowski Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006 Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów budowlanych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego 1 z 5 2013-09-25 09:18 Opis przedmiotu: Infrastruktura transportu kolejowego Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.NMP101 Infrastruktura transportu kolejowego Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE

1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. STRUKTURA MECHANIZMÓW 1.1. POJĘCIA PODSTAWOWE 1.1.1. Człon mechanizmu Człon mechanizmu to element konstrukcyjny o dowolnym kształcie, ruchomy bądź nieruchomy, zwany wtedy podstawą, niepodzielny w aspekcie

Bardziej szczegółowo

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND DURING A RIDE

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND DURING A RIDE FRANCISZEK TOMASZEWSKI, MAŁGORZATA ORCZYK GRZEGORZ SZYMAŃSKI, BARTOSZ CZECHYRA OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO TRAMWAJU NA POSTOJU I PODCZAS JAZDY ASSESSMENT OF ACOUSTIC CLIMATE OF A TRAM AT A TRAM STOP AND

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYGNAŁÓW DRGANIOWYCH HYDRAULICZNYCH AMORTYZATORÓW TELESKOPOWYCH UZYSKANYCH NA ZMODYFIKOWANYM STANOWISKU HARMONICZNYM

ANALIZA SYGNAŁÓW DRGANIOWYCH HYDRAULICZNYCH AMORTYZATORÓW TELESKOPOWYCH UZYSKANYCH NA ZMODYFIKOWANYM STANOWISKU HARMONICZNYM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 70. Nr kol. 1835 Janusz GARDULSKI, Paweł SOBCZAK, Bogusław ŚLEZIAK ANALIZA SYGNAŁÓW DRGANIOWYCH HYDRAULICZNYCH AMORTYZATORÓW TELESKOPOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SYSTEMU MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO LEKKICH POJAZDÓW SZYNOWYCH

KONCEPCJA SYSTEMU MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO LEKKICH POJAZDÓW SZYNOWYCH BARTOSZ FIRLIK, ANDRZEJ CHUDZIKIEWICZ ** KONCEPCJA SYSTEMU MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO LEKKICH POJAZDÓW SZYNOWYCH CONCEPTION OF A TECHNICAL STATE MONITORING SYSTEM FOR LIGHT RAIL VEHICLES S t r e

Bardziej szczegółowo

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW ADAM GOŁASZEWSKI 1, TOMASZ SZYDŁOWSKI 2 Politechnika Łódzka Streszczenie Badania dynamiki ruchu pojazdów wpływają w istotny sposób na rozwój ogólnie rozumianej

Bardziej szczegółowo

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie

20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA. 20.1. Cel ćwiczenia. 20.2. Wprowadzenie 20. BADANIE SZTYWNOŚCI SKRĘTNEJ NADWOZIA 20.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykonanie pomiaru sztywności skrętnej nadwozia samochodu osobowego. 20.2. Wprowadzenie Sztywność skrętna jest jednym z

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBCIĄŻENIA TRAMWAJU NA PRZEMIESZCZENIE ELEMENTÓW ELASTYCZNEGO KOŁA TRAMWAJOWEGO

WPŁYW OBCIĄŻENIA TRAMWAJU NA PRZEMIESZCZENIE ELEMENTÓW ELASTYCZNEGO KOŁA TRAMWAJOWEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 81 Nr kol. 1896 Tomasz KUMINEK 1 WPŁYW OBCIĄŻENIA TRAMWAJU NA PRZEMIESZCZENIE ELEMENTÓW ELASTYCZNEGO KOŁA TRAMWAJOWEGO Streszczenie. Ze względu

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Dominik ADAMCZYK*, Michał MICHNA*, Mieczysław RONKOWSKI* samochód elektryczny,

Bardziej szczegółowo

1. Wykładzina gniazda skrętu dla wózków wagonów towarowych UIC Y25 2. Wykładzina ślizgu bocznego dla wózków wagonów towarowych UIC Y25.

1. Wykładzina gniazda skrętu dla wózków wagonów towarowych UIC Y25 2. Wykładzina ślizgu bocznego dla wózków wagonów towarowych UIC Y25. 1/8 realizowanych w ramach prób eksploatacyjnych typowego elementu pojazdu kolejowego 1. Wykładzina gniazda skrętu dla wózków wagonów towarowych UIC Y25 2. Wykładzina ślizgu bocznego dla wózków wagonów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych ĆWICZENIE NR.6 Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych 1. Wstęp W nowoczesnych przekładniach zębatych dąży się do uzyskania małych gabarytów w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia

Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Opis. Zalecenia Opis Opis Rama, rama pomocnicza i wzmocnienia współpracują z sobą, zapewniając wytrzymałość na wszelkie rodzaje naprężeń mogących powstać w czasie eksploatacji. Wymiary i konstrukcja ramy, mocowania oraz

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE

MODELOWANIE I SYMULACJA Kościelisko, 19-23 czerwca 2006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE ODELOWANIE I SYULACJA Kościelisko, 9-3 czerwca 006r. Oddział Warszawski PTETiS Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej Polska Sekcja IEEE SYSTE DO KOPUTEROWEGO ODELOWANIA I SYULACJI UKŁADÓW DYNAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tomasz Ambroziak prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

prof. dr hab. Tomasz Ambroziak prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań prof. dr hab. Tomasz Ambroziak prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych.

Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów towarowych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOM-KOL ul. Słoneczna 17 Powiercie Kol. 62-600 Koło tel.: 601428961 fax: +48 63 26 15 809 e-mail: estrada1@op.pl Przedstawiamy Państwu ofertę na sprzedaż części do wagonów

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 OCENA STANU WYBRANYCH ODCINKÓW TORU TESTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKA JAKOŚCI TORU Mariusz Kostrzewski, dr inż. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK TRAMWAJOWYCH -

NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK TRAMWAJOWYCH - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA -MIASTO I TRANSPORT 2006 MIEJSKI TRANSPORT SZYNOWY STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DLA KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA 5. GRUDNIA 2006 NOWOCZESNE KONSTRUKCJE TOROWISK

Bardziej szczegółowo

EGfflPLAfiZAfiCfliWALjyF

EGfflPLAfiZAfiCfliWALjyF RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114168 (22) Data zgłoszenia: 27.06.2003 EGfflPLAfiZAfiCfliWALjyF (19) PL rl (11)62870

Bardziej szczegółowo

Metody diagnostyczne zawieszeń pojazdów samochodowych

Metody diagnostyczne zawieszeń pojazdów samochodowych MICHALAK Radosław 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Metody diagnostyczne zawieszeń pojazdów samochodowych WSTĘP Zawieszenie kół w pojazdach samochodowych niezależnie od stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych spełnia

Bardziej szczegółowo

BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY

BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 361-368, Gliwice 2006 BADANIA I MODELOWANIE DRGAŃ UKŁADU WYPOSAŻONEGO W STEROWANY TŁUMIK MAGNETOREOLOGICZNY MICHAŁ MAKOWSKI LECH KNAP JANUSZ POKORSKI Instytut

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Spalinowe zespoły trakcyjne

Spalinowe zespoły trakcyjne Spalinowe zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRUKTURY SIECI TOROWEJ DLA POJAZDÓW PRT

KONCEPCJA STRUKTURY SIECI TOROWEJ DLA POJAZDÓW PRT Włodzimierz Choromański Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Jerzy owara Politechnika Warszawska, Wydział Transportu ONCEPCJA STRUTURY SIECI TOROWEJ DLA POJAZDÓW PRT Streszczenie: Referat dotyczy

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia NADZOROWANIE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW OBRONY POWIETRZNEJ POD KĄTEM ICH NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Streszczenie: W artykule przedstawiono warunki efektywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KÓŁ I SZYN PRZY POMOCY MES

MODELOWANIE WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KÓŁ I SZYN PRZY POMOCY MES XLIV Sympozjon Modelowanie w mechanice Aleksander SŁADKOWSKI, Tomasz KUMINEK Katedra Transportu Szynowego, Politechnika Śląska MODELOWANIE WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KÓŁ I SZYN PRZY POMOCY MES 1. WSTĘP Zestawy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 3, s. 71-76, Gliwice 006 WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ TOMASZ CZAPLA MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO

BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO BADANIE ZJAWISK PRZEMIESZCZANIA WSTRZĄSOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie kinematyki i dynamiki ruchu w procesie przemieszczania wstrząsowego oraz wyznaczenie charakterystyki użytkowej

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ. 1. Wprowadzenie obiekt badań

PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ. 1. Wprowadzenie obiekt badań Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3/1 2011 Eugeniusz Rusiński*, Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek* PORÓWNANIE POSTACI KONSTRUKCYJNYCH KOŁA ZABIERAKOWEGO POJAZDÓW KOPARKI WIELONACZYNIOWEJ 1.

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA MODYFIKACJI PROFILU KOŁA PST W TRAMWAJACH WROCŁAWSKICH

PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA MODYFIKACJI PROFILU KOŁA PST W TRAMWAJACH WROCŁAWSKICH JOURNAL OF TRANSLOGISTICS 9 Inż. Łukasz WOLNIEWICZ PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA MODYFIKACJI PROFILU KOŁA PST W TRAMWAJACH WROCŁAWSKICH Słowa kluczowe: tramwaje, tabor, infrastruktura torowa, profil PST STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Próby ruchowe dźwigu osobowego

Próby ruchowe dźwigu osobowego INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: TRANSPORT PRZEDMIOT: SYSTEMY I URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO Laboratorium Próby ruchowe dźwigu osobowego Functional research of hydraulic elevators Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF DYNAMIC RESPONSE OF TRAMWAY ON TRACKS WITH VARYING LEVEL OF MAINTENANCE

ANALYSIS OF DYNAMIC RESPONSE OF TRAMWAY ON TRACKS WITH VARYING LEVEL OF MAINTENANCE Journal of KONBiN 39 (2016) ISSN 1895-8281 DOI 10.1515/jok-2016-0035 ESSN 2083-4608 ANALYSIS OF DYNAMIC RESPONSE OF TRAMWAY ON TRACKS WITH VARYING LEVEL OF MAINTENANCE BADANIA SYMULACYJNE ODPOWIEDZI DYNAMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 79 Joanna RYMARZ, Andrzej NIEWCZAS Politechnika Lubelska OCENA NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Słowa kluczowe Niezawodność, autobus miejski. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

2. Pomiar drgań maszyny

2. Pomiar drgań maszyny 2. Pomiar drgań maszyny Stanowisko laboratoryjne tworzą: zestaw akcelerometrów, przedwzmacniaczy i wzmacniaczy pomiarowych z oprzyrządowaniem (komputery osobiste wyposażone w karty pomiarowe), dwa wzorcowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE WRAŻ LIWOŚ CI WIBROAKUSTYCZNEJ SYMPTOMÓW MECHANICZNYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW SPALINOWYCH

BADANIE WRAŻ LIWOŚ CI WIBROAKUSTYCZNEJ SYMPTOMÓW MECHANICZNYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW SPALINOWYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Dorota Górnicka Politechnika Warszawska BADANIE WRAŻ LIWOŚ CI WIBROAKUSTYCZNEJ SYMPTOMÓW MECHANICZNYCH USZKODZEŃ SILNIKÓW SPALINOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH METODĄ KOREKCJI BIEŻNI. 1. Wstęp. Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek*, Mariusz Stańco*

ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH METODĄ KOREKCJI BIEŻNI. 1. Wstęp. Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek*, Mariusz Stańco* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Tadeusz Smolnicki*, Grzegorz Przybyłek*, Mariusz Stańco* ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ŁOŻYSK WIELKOGABARYTOWYCH METODĄ KOREKCJI BIEŻNI 1. Wstęp Obrót nadwozia jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW Mgr inż. Ewa Siemionek* *Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 36 1. WSTĘP Komunikacja miejska

Bardziej szczegółowo

TORY TRAMWAJOWE W PROFILU PODŁUŻNYM

TORY TRAMWAJOWE W PROFILU PODŁUŻNYM Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch WYKŁAD 4 TORY TRAMWAJOWE W PROFILU PODŁUŻNYM KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia, specjalność ILB, profil dyplomowania DK, semestr 6 rok akademicki 2015/16 ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu

Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Edyta KRZYSTAŁA Sławomir KCIUK Arkadiusz MĘŻYK Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Autorzy monografii

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Problemy Kolejnictwa Zeszyt 149 89 Dr inż. Adam Rosiński Politechnika Warszawska WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH SPIS TREŚCI 1. Wstęp. Optymalizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22 Spis treści Wstęp 13 Literatura - 15 Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ - 17 Wykaz oznaczeń 18 1. Wprowadzenie do części I 22 2. Teoretyczne podstawy opisu i analizy układów wibroizolacji maszyn 30 2.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

2. MODELOWANIE SŁUPÓW

2. MODELOWANIE SŁUPÓW MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 233-238, Gliwice 2006 ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE ALUMINIOWYCH SŁUPÓW DO ZAWIESZENIA SYGNALIZACJI ŚWIATEŁ DROGOWYCH JAROSŁAW KACZMARCZYK Katedra Mechaniki Stosowanej,

Bardziej szczegółowo