SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI"

Transkrypt

1 SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI Streszczenie W artykule przedstawiono skrótowo systemy monitoringu pojazdów w oparciu o współczesne techniki informatyczno telekomunikacyjne wykorzystuj ce nawigacj satelitarn oraz przesyły informacji za pomoc GPS/GPRS. Systemy te zorientowane s głównie pod k tem logistycznym. Pozwalaj one w oparciu o odpowiedni strategi na wprowadzenie w firmach transportowych znacznych oszcz dno ci finansowych. Słowa kluczowe: monitoring, nawigacja satelitarna, GPS/GPRS 1. Wprowadzenie Przebiegi mi dzy obsługowe współczesnych samochodów ci arowych si gaj obecnie nawet do 100 tysi cy kilometrów, co cz sto odpowiada rocznemu okresowi eksploatacji pojazdu w firmie transportowej. Przez ten cały czas pojazd b d c poza baz z zało enia powinien bezawaryjnie przewozi ładunki i przynosi wła cicielowi zamierzone dochody. Technika motoryzacyjna wykorzystuje najnowsze rozwi zania nie tylko w układach mechanicznych pojazdu, ale równie w podzespołach elektrycznych, oraz systemach komunikacji pomi dzy nimi, dzi ki czemu kierowca otrzymuje bie ce informacje na temat stanu poszczególnych elementów. Systemy komunikacyjne wykorzystuj przesył sygnałów za pomoc magistrali szeregowej tzw. szyny CAN-BUS (Controller Area Network Binary Unit System). Pozwala ona ł czy za pomoc wiatłowodu, fal radiowych, lub pary przewodów (w bardziej odpowiedzialnych systemach wyst puje kilka par w hierarchii wa no ci). Jest to standard transmisji ISO pracuj cy w czasie rzeczywistym na długo ci przewodów do 40 m z pr dko ci transmisji wynosz c 1Mbit/s. Nie transportuje si tu danych, tylko informacje, które po przefiltrowaniu trafiaj do procesora, który analizuje i odpowiada. Szyna jest odporna na zakłócenia, szerokopasmowa i selekcjonuj ca sygnały o warto ci logicznej 0 lub 1, tak, e przepuszcza je pojedynczo, dwukierunkowo w hierarchii wa no ci. W wyniku zastosowania tylko dwóch przewodów wyst puj powa ne oszcz dno ci na długo ci wi zki przewodów, a tym samym na masie instalacji. Przesyłanych mo e tu by np.:1000 sygnałów steruj cych około 200 funkcjami 50 urz dze elektronicznych. Zalet magistrali CAN-BUS jest mo liwo rozbudowy instalacji. Oprócz komputera pokładowego podpi tego fabrycznie do sieci, mo na doł czy poprzez gniazdo diagnostyczne sprz t do diagnozowania warsztatowego, lub interfejs do przesyłania sygnałów systemu monitoruj cego.

2 53 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, 2011 Rysunek 1. Gniazdo diagnostyczne z szyny CAN-BUS w samochodzie IVECO AS i podpi ty komputer serwisu diagnostycznego 2. Satelitarny system monitorowania pojazdów Zakłady transportu samochodowego kieruj c si uzyskaniem maksymalnych zysków ustalaj zale n od aktualnych potrzeb strategi eksploatacji rodków transportu. Strategia ta charakteryzowana jest według: niezawodno ci sprz tu, efektywno ci ekonomicznej, masy przewiezionych ładunków, ilo ci przewiezionych osób, czasu wykonanej pracy lub stanu technicznego pojazdów czy urz dze pomocniczych. Na podstawie wybranej strategii buduje si system eksploatacji floty przedsi biorstwa. Wykorzystywany jest tu głównie satelitarny system monitorowania i rejestracji tras pojazdów GPS/GPRS. Jest to doskonałe narz dzie wspomagaj ce bezpo rednie zarz dzanie pojazdami. System monitorowania GPS dostarcza niezb dnych informacji potrzebnych do podejmowania na ywo decyzji wykorzystywanych: w transporcie drogowym krajowym i mi dzynarodowym, podczas monitorowania floty samochodów przedstawicieli handlowych, w monitorowaniu pojazdów specjalnych, maszyn roboczych i pojazdów nie kołowych GPS (Global Positioning System) jest to system nawigacji satelitarnej obejmuj cy cał kul ziemsk. Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Mikroprocesor odbiornika oblicza pozycj geograficzn (długo, szeroko geograficzn oraz wysoko elipsoidaln ) i podaje j w wybranym układzie odniesienia np.: WGS-84. Podawany jest te aktualny czas GPS z bardzo du dokładno ci. GSM (Groupe Special Mobile, obecnieglobal System for Mobile Communications) jest to najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej. Sieci oparte na tym systemie telekomunikacji dokonuj transmisji głosu, danych (Internet) i wiadomo ci w formie tekstowej lub multimedialnej. (GPRS) General Packet Radio Sernice okr la technologi stosowan w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych. Wyst puje tu pr dko transmisji rz du kb/s, która umo liwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo. U ytkownik nie

3 54 Jarosław Deczy ski Satelitarne systemy monitoringu pojazdów płaci za czas transmisji lecz za faktycznie wysłan lub odebran ilo bajtów. Jest to technologia przej cia GSM do trzeciej generacji 2.1. Zasada działania systemu monitorowania pojazdów za pomoc nawigacji satelitarnej Rejestrator GPS (Global Positioning System) montowany w poje dzie posiada odbiornik GPS, modem GSM i kart SIM (umo liwiaj ca dost p do usług telefonii komórkowej) z usług GPRS. Rejestrator GPRS okre la tras przejazdu rodka transportu i umo liwia jej analiz na mapie cyfrowej Polski i Europy. Rysunek 2. Schemat ogólny systemu monitorowania GPS, GPRS W systemie tym nawigacj satelitarn wykorzystuje si tylko do okre lenia pozycji pojazdu, jego pr dko ci w odniesieniu do dokładnego czasu. Sygnał z satelity dostarczany jest do rejestratora GPS zamontowanego w poje dzie. Rejestrator ten posiada odbiornik GPS, modem GSM i kart SIM (umo liwiaj ca dost p do usług telefonii komórkowej) z usług GPRS. Rejestrator GPRS okre la tras przejazdu rodka transportu i umo liwia jej analiz na mapie cyfrowej Polski i Europy. Oprócz sygnału z satelity rejestrator sczytuje sygnały cyfrowe z szyny CAN BUS oraz z czujników analogowych pojazdu, nast pnie w formie pakietowej wysyła zakodowane informacje w postaci tzw. ramek modemem telefonicznym do serwera bazowego wykorzystuj c Internet. Serwer posiada program nasłuchuj cy, rozkodowuj cy i selekcjonuj cy. Ka da ramka zawiera informacje dotycz ce tego samego parametru np.: dane dotycz ce poło enia geograficznego pojazdu, nazwiska kieruj cego, lub dane dotycz ce ilo ci paliwa. W zale no ci od systemu informatycznego zwi zanego z kosztami serwer mo e by wył czno ci jednej firmy transportowej lub obsługiwa wiele firm jednocze nie. Informacje z serwera s przetwarzane w bazie za pomoc odpowiednich aplikacji i dostarczane do analityków. Do rejestratora GPS mo e by podł czony analizator paliwa (sonda paliwa), który podaje chwilowe ilo ci i parametry paliwa znajduj cego si w zbiornikach. Na podstawie przejechanych kilometrów system okre la rednie zu ycie paliwa pojazdu. W zale no ci od potrzeb mo na okre li te stany płynów eksploatacyjnych, temperatury w okre lonych miejscach pojazdu, czasy

4 55 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, 2011 pracy poszczególnych urz dze, pr dko ci jazdy na danych odcinkach drogi, a tak e przeprowadzi analiz pracy kieruj cego. Warto ci zarejestrowane przez rejestrator GPS przesyłane s drog GSM/GPRS do bazy znajduj cej si na serwerze w przedsi biorstwie, a tam analizowane w odpowiedni sposób zale ny od strategii firmy Cele wdro enia systemu GPS System monitorowania GPS, który słu y do: zarz dzania flot pojazdów przedsi biorstwa, rozliczania pracy pojazdów i maszyn roboczych według pr dko ci, przejechanych kilometrów, czasu pracy i masy przewo onego ładunku, rozliczania czasu pracy kierowców, przedstawicieli handlowych i operatorów maszyn, kontrolowania w sposób ci gły ilo ci zu ywanego i tankowanego paliwa, raportowanie bie cej lokalizacji i historii trasy pojazdu Bardzo istotnymi czynnikami dla firmy podlegaj cymi kontroli w czasie jazdy s sposoby rozliczania kieruj cego pojazdem z trasy przejazdu i paliwa znajduj cego si w poje dzie, cz sto b d cymi podmiotami nadu y gospodarczych. Przedsi biorstwa transportowe dbaj c o minimalizacj kosztów stosuj systemy kontroli kieruj cych i stanów płynów eksploatacyjnych, które pozwalaj na: analiz parametrów paliwa znajduj cego si w poje dzie, pomiary ilo ci paliwa w zbiornikach i jego chwilowego zu ycia, automatyczn informacj o tankowaniach i zrzutach paliwa, wykrywania nadu y w obiegu paliwa podczas pracy maszyn roboczych, sprawdzenia stanu pokryw, włazów, zamkni otworów wlewowych i zlewowych itp, okresow kontrol sprawno ci urz dzenia, nadzór nad obiegiem paliwa wewn trz firmy, monitorowanie ruchu pojazdu lub maszyny i jego alarmowanie wykroczenia poza obszar, w którym powinien przebywa, monitorowanie stylu jazdy kierowców Obszar zastosowania systemu nawigacji satelitarnej System monitorowania pojazdów za pomoc satelity okre la pozycj, pr dko, nast pnie pobiera informacje z szyny CAN BUS, pó niej z elementów analogowych, pakuje w pakiet i wysyła zakodowane informacje modemem telefonicznym wykorzystuj c Internet do serwera w bazie w postaci tzw. ramek, tam jest program nasłuchuj cy, rozkodowuj cy i selekcjonuj cy. Ka da ramka posiada informacje dotycz ce tego samego parametru np.: dane dotycz ce poło enia geograficznego pojazdu, nazwiska kieruj cego, lub dane dotycz ce ilo ci paliwa. Te informacje w bazie przetwarzane s przez odpowiednie aplikacje interesuj ce analityków.

5 56 Jarosław Deczy ski Satelitarne systemy monitoringu pojazdów Wszystkie systemy projektowane s z nastawieniem pod logistyk a nie pod diagnozowanie stanu pojazdów, poniewa wła ciciele firm przewozowych maj najwi ksze problemy z nierzetelno ci kierowców nara aj cych firmy na powa ne straty. Wyst puj tu cz ste kradzie e paliwa, nieekonomiczna jazda samochodem, zbaczanie z wyznaczonej trasy przejazdu czy te dodatkowe przewozy nie zlecone przez wła ciciela firmy. Firmy projektuj ce systemy monitorowania pojazdów wykonuj je pod klienta w taki sposób, aby program był atrakcyjny, ale dokonuj c ci głych uaktualnie, jednocze nie jak najdłu ej pozostawał współzale ny. Klient najcz ciej wykupuje program na własno gdzie otrzymuje pó niej wszystkie rozbudowy i uaktualnienia, z otwart baz danych, z której mo e wykorzystywa wszystkie informacje do budowania swoich aplikacji. Systemy te szukaj ci gle nowych rozwi za wyłapuj cych nieuczciwo kierowców, jednak pojawiaj si coraz to nowe problemy. Programy potrafi wykaza dodatkowy ubytek paliwa na postoju, ale nie podczas jazdy, kiedy najcz ciej dochodzi do kradzie y. Obecne optyczne sondy paliwa praktycznie analizatory s całkiem inne ni stosowane dotychczas, poniewa potrafi przekaza takie dane jak: ilo czynnika, temperatur, g sto, kolor, obecno innej frakcji np.: osadów w zbiorniku a nawet moment zamarzania paliwa. W poł czeniu z danymi z nawigacji mo na wszystkie dane odnie do czasu i miejsca, w którym ten sygnał wyst pił np.: mapa przejazdu z naniesionymi momentami wł czania i wył czania zapłonu. W zale no ci od potrzeb wyst puje te funkcja wykonywania raportów z danego zdarzenia. Niektóre dane podawane s podwójnie, co pozwala na analiz ewentualnie wyst puj cych ró nic, np.: odległo sczytywana z GPS i jednocze nie z szyny CAN-BUS poł czonej z tachografem. Obecne systemy maj te za zadanie ułatwienie przedsi biorcy prowadzenia funkcji logistycznych na zasadzie optymalnego wykorzystania bazy transportowej, która musi wykaza si jak najmniejsz ilo ci zu ytego paliwa, przewie maksymaln ilo ładunku. Pozwalaj te zminimalizowa puste przebiegi, upro ci komunikacj z kierowc, która jest podawana jednoznacznie i czytelnie w sposób pisemny (kierowca odczytuje na palmtopie zlecenie z bazy wraz z podaniem na mapie trasy przejazdu i miejsc załadunków i rozładunków). Niektóre dane mo na odczyta równie za pomoc telefonu komórkowego, w którym wgrana jest aplikacja komunikuj ca si z naszym serwerem i z niego wykorzystuje informacje o poło eniu i stanie paliwa w zbiorniku. Po wci ni ciu odpowiedniego kodu pokazuje si np.: tabelka z trzema ostatnimi tankowaniami i aktualnym poziomem paliwa w zbiorniku. Transmisja danych po GPRS mo e odbywa si w sposób ci gły ON LINE (analityk na bie co widzi co dany pojazd robi np.: został wł czony zapłon). Mo e wyst pi tu jednak pewne opó nienie w ramach czasu transmisji GSM, nawet do 60 sekund spowodowane słabym sygnałem operatora sieci. Po powrocie sygnału system monitorowania wraca do punktu zerwania, zapewniaj c ci gło danych. Miejsca na mapie gdzie sygnał GPRS nie był wystarczaj cy, mog by opcjonalnie zaznaczone w systemie monitorowania firmy. Drugi sposób transmisji OFF LINE jest stosowany w celu obni enia kosztów (miesi cznie ok. 20 zł za pojazd). Polega on na tym, i po przekroczeniu granicy RP urz dzenie automatycznie wył cza si i do bazy aden sygnał nie dociera. Wszystko, co si dzieje z pojazdem jest zapisywane w pami ci i po powrocie do kraju i nawi zaniu ł czno ci przekazane do firmy.. Wyst puje tu pewne ograniczenie zwi zane z pami ci rejestratora, która przechowuje sygnały do około jednego

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, miesi ca. W przypadku przewidywania przebywania pojazdu poza krajem ponad ten termin istnieje mo liwo chwilowego uruchomienia transmisji GPRS w celu zrzucenia najstarszych danych. Mo na te w ramach OFF LINE w dowolnej chwili lokalizowa pojazd za pomoc usługi SMS. Dyspozytor posiada tu ograniczenie w postaci wył cznej informacji gdzie si w tej chwili pojazd znajduje i czy jest w ruchu, nie znaj c jednak genezy. Niektóre firmy uznaj taki sposób za wystarczaj cy, ale przy kompleksowym zarz dzaniu flot znacznie lepiej wykorzystywany jest ci gły sposób transmisji danych. Koszty rozbudowanego systemu zale głównie od warto ci zakupu poszczególnych czujników, oraz od czasu transmisji sygnałów wychodz cego z pojazdu. Standardowo przy pracy ci głej w ci gu miesi ca urz dzenie jest w stanie wygenerowa około 2 3 Mb, a przy podł czeniu wielu elementów i komunikacji pisemnej do 6 Mb. Opłaty miesi czne dla operatora sieci GSM na terenie RP za 10 Mb wynosz 15 zł, natomiast na terenie Europy za 2 Mb (ERA) kosztuj 35 zł, a 5 Mb 70 zł. Systemy monitorowania mog by rozbudowane równie w kierunkach sygnalizowania stanów alarmowych. Wykorzystuje si to mi dzy innymi przy przewozach artykułów w ci le okre lonych temperaturach, gdzie przekroczenie warto ci dopuszczalnej mo e narazi przewo nika na olbrzymie straty. Powy sza informacja dociera nie tylko do kierowcy, ale sygnał alarmowy pojawia si równie w firmie za po rednictwem GSM SMS. W monitorowaniu maszyn roboczych czujniki s zakładane na podlegaj cych kontroli analityka układach, np.: w koparkach rejestruje si czasy pocz tków i zako cze cykli pracy ły ek. Bardzo istotn spraw jest tajno danych na serwerze. Firma mo e zakupi system wraz z wył czno ci oprogramowania serwera (tzw. serwer klienta), lub system z serwerem dostawcy, do którego podpi tych jest kilka tysi cy pojazdów innych firm. W drugim przypadku istnieje mo liwo udost pniania danych firmie konkurencyjnej Urz dzenia do monitorowania montowane w poje dzie [1] Rejestrator GPS Rysunek 3. Rejestrator GPS 6800 TXD Do transmisji danych wykorzystana jest technologia GPRS, i mo liwo równoległej transmisji SMS. Własne zasilanie akumulatorowe Li-ion umo liwiaj prac przez min. 24 h bez innych ródeł zasilania. Wbudowane interfejsy umo liwiaj ce podł czenie bezpo rednie licznika kilometrów i pr dko ci z tachografu, obrotów silnika itp.

7 58 Jarosław Deczy ski Satelitarne systemy monitoringu pojazdów Urz dzenie GPS 6800TXD wyposa one jest w odbiornik GPS umo liwiaj cy okre lenie pozycji pojazdu, pr dko ci i drogi w funkcji czasu, posiada interfejs sczytuj cy dane z tachografu, dzi ki czemu mo na rejestrowa równolegle pr dko i drog zgodn ze wskazaniem tachografu, który jest legalizowan podstaw wskaza. Omawiany rejestrator jest przygotowany do podł czenia Sondy pomiaru paliwa poprzez interfejs szeregowy, co wyklucza ingerencj osób niepowołanych. Pomiaru paliwa mo na dokonywa na samochodach jedno i dwu zbiornikowych z dokładno ci do kilku litrów. Identyfikacja kierowcy i pasa era jest mo liwa dzi ki dwóm niezale nym wej ciom sczytuj cym identyfikatory typu pastylka Dallas. Istnieje mo liwo podł czenia czterech niezale nych termometrów. Ponadto rejestrowane s zdarzenia typu wł cz/wył cz poprzez cztery wej cia np. zał czenie ogrzewania, pompy, czy czas pracy agregatu. Za pomoc czterech wyj mo na sterowa zdalnie lub automatycznie odbiornikami w samochodzie np. wiatłami. Urz dzenie rejestruje tak e wielko ci specyficzne dla klienta np. ilo wylanego gazu z cysterny LPG lub ilo pobranego mleka do cysterny przewo cej mleko. Wyj cie przeznaczone do współpracy z PDA (np. palmtop) umo liwia uzyskanie nawigacji, a z kierowc komunikuje si na zasadzie przesyłania informacji tekstowych. Wszystkie dane s zapisywane do pami ci i transmitowane do systemu monitoruj cego poprzez GPRS. W przypadku utraty danych np. przez uszkodzenie serwera itp. mo liwe jest odzyskanie do punktów trasy, czyli rednio ok. 2 miesi cy wstecz. Rejestrator GPS 6800TXD mo na w prosty sposób zdalnie konfigurowa. Dodatkow mo liwo ci jest szybkie sprawdzenie poło enia pojazdu poprzez SMS z dowolnego telefonu komórkowego. Urz dzenie posiada cały szereg alarmów np: przekroczenie pr dko ci, temperatury, wjazd w okre lony obszar, wł czenie alarmu, które mog by wysyłane jednocze nie do czterech telefonów komórkowych. Poło enie, azymut, pr dko oraz temperatury okre lane s po wykorzystaniu wbudowanych do pami ci map samochodowych Analizator paliwa (sonda optyczna) Rysunek 4. Analizator paliwa ANP 3000 Dane dotycz ce paliwa wyznacza bardzo dokładna sonda pomiaru paliwa analizator paliwa. Sonda paliwa jest montowana pionowo w zbiorniku a zbiornik jest indywidualnie skalowany podczas monta u. W trakcie jazdy i na postoju, w sposób ci gły dokonywane s pomiary takich parametrów jak: wysoko słupa cieczy (aktualny poziom paliwa w zbiorniku), temperatura paliwa,

8 59 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, 2011 g sto paliwa, kolor paliwa obecno innej frakcji np.: osadu zdarzenia tankowania i zlania paliwa ze zbiornika Wyst puj te sondy starszej generacji ci nieniowe i ultrad wi kowe Komunikator dotykowy LCD/PDA ródło: Oferta ATROM. Rysunek 5. Komunikator dotykowy LCD Urz dzenie bezdotykowe PDA o przek tnej ekranu 5 spełnia rol nie tylko komunikatora pomi dzy pojazdem a baz, ale te funkcj nawigacji GPS. Ł czno z rejestratorem GPS zapewnia bluetooth. Komunikator ten: posiada mo liwo zainstalowania mapy cyfrowej, spełnia funkcje nawigacji GPS, wy wietla temperatury zarejestrowane przez termometry, wy wietla informacje o poje dzie spełniaj c funkcj komputera pokładowego, pokazuje pr dko, obroty silnika, poziom paliwa w zbiorniku, nacisk na o ci gnika, posiada mo liwo bezpo redniego wpisywania faktur za paliwo przez kierowców, przekazuje informacje dotycz ce numeru karty kierowcy, aktualny stan pracy kierowcy, ostrze enia np. przekroczenia dopuszczalnych czasów jazdy, umo liwia wykonywanie poł cze głosowych wysyła i odbiera wiadomo ci SMS lub GPRS, przesyła informacje o dojechaniu do okre lonych celów, przekazuje zlecenia wraz z wytyczon trasa, przesyła kart kierowcy

9 60 Jarosław Deczy ski Satelitarne systemy monitoringu pojazdów Przystawka CANBUS ródło: Oferta ATROM. Rysunek 6. Widok przystawki CAN-BUS Przystawka CAN-BUS jest urz dzeniem podł czanym do magistrali CANBUS pojazdu. Istotn cech przystawki jest całkowity brak ingerencji w transmisj wewn trz samej magistrali co ma kluczowe znaczenie dla zachowania spójno ci magistrali oraz brak zakłóce w transmisji. Przystawka CAN-BUS spełnia normy wymagane dla tego typu urz dze. Operator systemu monitoruj cego ma mo liwo na bie co odczytywa w danym momencie: dane z tachografu (droga, pr dko ), obroty silnika, chwilowe zu ycie paliwa z przepływomierza, poziom paliwa z poziomowskazu, rejestracj parametrów pracy kierowcy (np. czy jest wpi ta karta kierowcy, alarm przekroczenia dozwolonego czasu jazdy itp.), oraz ci ar przewo onego towaru. Wszystkie te informacje s gromadzone w systemie i mog zosta zobrazowane w formie czytelnych raportów lub statystyk. 3. Kryteria doboru systemu monitorowania pojazdów Wci wzrasta liczba firm, które oferuj usług monitoringu i elektronicznego zarz dzania. Najwi ksze z nich w ostatnich latach notowali ka dego roku nawet 60 procentowy przyrost nowych klientów. Z raportów statystycznych wynika, e polski rynek telematyczny przekroczył w 2010 roku warto 200 mln. zł, a liczba pojazdów wyposa onych w urz dzenia do monitorowania i zarz dzania flot wzrosła do 171 tys. Do niedawna du a cz małych i rednich przedsi biorstw wychodziła z zało enia, e narz dzie monitoringu jest dedykowane przede wszystkim administratorom du ych flot. Obecnie firmy dysponuj ce nawet niewielkim taborem bez adnego problemu znajduj na rynku oprogramowanie dostosowane do ich profilu. Dobieraj c odpowiedni dla danej firmy system nale y kierowa si : specyfik firmy, dokładno ci systemu, mo liwo ci posiadania własnego serwera i tajno ci danych, szybko ci ł czy i czasem opó nie, mo liwo ciami wykonywania odpowiednich raportów i analiz, mo liwo ci ci głego rozbudowywania systemu, kosztami zakupu systemu i jego eksploatacji

10 61 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, Przykłady zastosowania systemu monitorowania pojazdów Do najbardziej znanych operatorów usług monitorowania ruchu pojazdów nale : ATROM, AUTOGUARD, SATIS, MOBITEL, M2M GROUP, TRUCK 24, ELTE GSM i inne. Poni ej podano przykład stosowanych systemów przez firm ATROM [2] 4.1. System AutoSAT Professional Jest to autonomiczny system umieszczony na serwerze u ytkownika. Klient przechowuje dane zarejestrowane przez rejestrator GPS na swoim komputerze. W bazie danych znajduj cej si na serwerze Klienta przechowywane s archiwa tras monitorowanych pojazdów. U ytkownik korzysta z programu AutoSAT do monitorowania oraz raportowania swojej floty. System przeznaczony jest dla du ych firm transportowych, posiadaj cych własnych informatyków, którzy odpowiadaj za bezpiecze stwo rejestrowanych danych, profesjonalnie analizuj dane z otrzymanych aplikacji i przyczyniaj si do osi gni cia wła ciwych zysków dla firmy. System nie wymaga opłaty abonamentowej. Oprogramowanie AutoSAT zawiera cyfrowe mapy od poziomu Europy po szczegółowo rozrysowane miasta Polski i mo e równie współpracowa z innymi mapami (np. z Microsoft MapPoint). Dane z pojazdów s sczytywane automatycznie poprzez GPRS i przechowywane w bazie danych o przejrzystej i otwartej strukturze zapewniaj cej współprac z innymi programami bazodanowymi. Program mo e pracowa jako jednostanowiskowa aplikacja lub wiele aplikacji na ró nych komputerach, które mog znajdowa si w dowolnym miejscu wyposa onym w ł cze internetowe (np. ró nych miastach). Liczne raporty, wykresy oraz ich eksport do Excel-a pozwoli rozliczy kierowc z wynagrodzenia, czasu pracy, a pojazdy ze zu ycia paliwa, przebiegu, ekonomiki wykorzystania itp. Mo liwo ci: monitoring wielu pojazdów w czasie rzeczywistym monitoring wybranego pojazdu w czasie rzeczywistym z analiz trasy i ladem Rysunek 2. Monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym z analiz trasy i ladem ródło: Instrukcja obsługi. analiza za dowolny okres trasy samochodu z podgl dem na wykres zu ycia paliwa, pr dko ci, obrotów silnika, temperatur itp.

11 62 Jarosław Deczy ski Satelitarne systemy monitoringu pojazdów generowanie raportów zbiorczych dla całej floty, dla pojedynczego pojazdu i wybranej trasy, generowanie raportów rozliczaj cych kierowc, deklarowanie punktów własnych np. klientów, generowanie raportów z odwiedzin punktów własnych, generowanie raportów porównawczych faktur za paliwo i wyników z sondy poziomu paliwa, generowanie raportów rozliczaj cych zlecenia transportowe, generowanie raportów dla kierowcy w formacie rozliczenia dla Inspekcji Transportu Drogowego, generowanie Karty Ewidencyjnej Pojazdu, generowanie wykresów odzwierciedlaj cych ekonomik jazdy samochodem z wykorzystaniem obrotów silnika i pr dko ci, przypominanie o wa nych zadaniach zwi zanych z samochodem np. wymianie oleju, przegl dzie technicznym, ubezpieczeniach itp., wyznaczanie trasy pojazdu i kontrol jej realizacji, wy wietlanie alarmów przychodz cych z pojazdów, komunikacj z kierowc z zachowaniem historii korespondencji, zdalne sterowanie np. alarmem w poje dzie System AutoSATnet Jest to system umieszczony na serwerze ATROM. U ytkownik korzysta z tego systemu dzi ki serwisowi internetowemu dost pnemu z dowolnego komputera maj cego poł czenie z Internetem. Jest on prosty i łatwy w obsłudze a jego funkcjonalno zadowala klientów o małej oraz redniej ilo ci pojazdów. System ten jest dost pny tylko w usłudze abonamentowej System Mix custom W systemie tym dane klienta przechowywane s na serwerze Atrom. Klient ma mo liwo replikowania swoich danych na swój serwer lub komputer PC, gdzie zainstalowany jest program AutoSAT. Dodatkowo klient korzysta z serwisu internetowego AutoSAtnet. Dzi ki czemu z systemu mo e korzysta wiele osób o ró nych prawach dost pu do danych. System jest dost pny w usłudze abonamentowej.

12 63 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 47, Podsumowanie Szybki rozwój technologii elektronicznych i informatycznych umo liwia wła cicielom firm posiadaj cych baz pojazdów oraz maszyn roboczych zastosowanie systemów monitorowania jako narz dzia pozwalaj cego na optymalne wykorzystanie swych zasobów. Jednak systemy projektowane s z nastawieniem pod logistyk a nie pod diagnozowanie stanu pojazdów. Rozbudowanie istniej cych systemów w kierunku wczesnego wykrywania uszkodze zgłaszanych bezpo rednio do firmy dodatkowo zmniejszyłoby koszty utrzymania taboru. W opracowaniu tym przedstawiono w sposób skrótowy przegl d satelitarnych systemów monitorowania pojazdów w zakładach posiadaj cych baz pojazdów samochodowych i maszyn roboczych, wykorzystuj c informacje i materiały uzyskane od bydgoskiej firmy Bibliografia 1. ATROM, Oferta firmy, Bydgoszcz ATROM, Instrukcja programu AUTOSAT, Bydgoszcz Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagro e bezpiecze stwa i rodowiska eksploatowanych maszyn. Numer projektu: WND-POIG /09. SATELLITE MONITORING SYSTEMS FOR VEHICLES Summary The article provides a brief description of monitoring systems for vehicles based on modern technology and communication-telecommunications using satellite navigation, and the shipments information using GPS/GPRS. These systems are mainly oriented at an angle of logistics. They permit on the basis of an appropriate strategy for the implementation of the transport companies significant financial savings. Keywords: Monitoring, satellite navigation, GPS/GPRS Jarosław Deczy ski Zakład Pojazdów i Diagnostyki Wydział In ynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMU NAWIGACJI GPS W TELEFONIE GSM DO MONITOROWANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW SPEED CHATCHER

ZASTOSOWANIE SYSTEMU NAWIGACJI GPS W TELEFONIE GSM DO MONITOROWANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW SPEED CHATCHER Autor: Łukasz Korzeniewski, Damian Pacholec Opiekun naukowy: dr inż. Bogdan Kolanowski ZASTOSOWANIE SYSTEMU NAWIGACJI GPS W TELEFONIE GSM DO MONITOROWANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW SPEED CHATCHER Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Loggery Szumu SebaLog N3. - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring)

Loggery Szumu SebaLog N3. - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring) Loggery Szumu SebaLog N3 - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring) 1 Sebalog N3 Logger (rejestrator) Sebalog N3 najnowszej generacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE

NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE NAP D I STEROWANIE PNEUMATYCZNE ZESTAW WICZE LABORATORYJNYCH przygotowanie: dr in. Roman Korzeniowski Strona internetowa przedmiotu: www.hip.agh.edu.pl wiczenie Temat: Układy sterowania siłownikiem jednostronnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia normy zuŝycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i uŝywania pojazdów eksploatowanych przez Gminę Walim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo