Management Systems in Production Engineering No 4(8), 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Management Systems in Production Engineering No 4(8), 2012"

Transkrypt

1 SYSTEMY MONITORINGU OBSZARÓW LEŚNYCH JAKO INSTRUMENT PRZECIWDZIAŁANIA WYKROCZENIOM I PRZESTĘPSTWOM PRZECIWKO ŚRODOWISKU FOREST MONITORING SYSTEMS AS AN INSTRUMENT OFFENSES AND OFFENSES AGAINST THE ENVIRONMENT Arkadiusz ZAGAJEWSKI, Tomasz ŁAGUTKO, Kamila ZAGAJEWSKA, Michał ŁAGUTKO, Daniel LIKUS Uniwersytet Zielonogórski Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę monitoringu w aspekcie dążenia do zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku dokonywanych na obszarach leśnych województwa lubuskiego. Ukazuje on aspekty prawne dotyczące definicji przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Jednocześnie przedstawia informacje dotyczące możliwości i zasadności zastosowania monitoringu w lasach województwa lubuskiego oraz stan prawny dotyczący stresowania tego typu technologii. Słowa kluczowe: przestępstwa, wykroczenia, środowisko, monitoring 1. Wprowadzenie Według Raportu zwalczania szkodnictwa leśnego za 2010 rok (Cz. Analityczna Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Warszawa 2011), ogólna wartość strat w wyniku szkodnictwa leśnego wyniosła w samym tylko 2010 roku zł. Na co złożyło się zarejestrowanych przypadków szkodnictwa leśnego [1]. Przyjmuje ono formę bezprawnego korzystania z lasu (np. zaśmiecania), kłusownictwa, kradzieży albo zniszczenia mienia nadleśnictwa, kradzieży drewna. Ogromna ilość zrejestrowanych przypadków jego występowania wymusza poszukiwanie skutecznych form jego zapobiegania oraz wykrywania przez organy do tego powołane. Dlatego niniejszy artykuł podejmuje kwestię konstrukcji instrumentu zapobiegania wykroczeniom i przestępstwom przeciwko środowisku w postaci monitoringu opartego na najnowocześniejszych możliwościach technicznych. Przedstawiono w nim główną kwalifikację form przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku oraz ich prawne uregulowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Definicja i klasyfikacja przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku Według kodeksu karnego [2] przestępstwem jest czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, przez ustawę karną obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Dla prawno-karnej ochrony środowiska bardzo ważne są również dwa środki karne przewidziane w art. 39 pkt. 5 i 6 kodeksu karnego, tj.: obowiązek naprawienia szkody, obowiązek uiszczenia nawiązki. Przestępstwem przeciwko środowisku jest społecznie niebezpieczny czyn (o znamionach określonych w Kodeksie Karnym lub w innych ustawach), bezprawny, zawiniony i zagrożony wymierzoną przez Sąd karą. Są to najważniejsze czyny uznane za przestępstwa godzące w zasady ochrony środowiska. 1

2 Ustawodawca opisał kompleksowo typy przestępstw związanych z ochroną środowiska. W dużej części te czyny przestępne stanowią niejako niezamierzony efekt uboczny działalności gospodarczej w postaci szkodliwych odpadów, płynów, pyłów, gazów, substancji promieniotwórczych i promieniowania jonizującego, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka albo powodować zniszczenia w świecie zwierzęcym lub roślinnym. Bywa, że jest to efekt obniżania kosztów produkcji kosztem środowiska i jego zasobów, które same w sobie w takiej sytuacji są bezbronne. Dlatego też konieczne było możliwie najszersze opisanie czynów karanych, niekiedy bardzo surowo. Przestępstwa przeciwko środowisku opisane są szczegółowo w art. od kodeksu karnego są tam między innymi: nieprzeprowadzanie wymaganych pomiarów zanieczyszczeń powietrza i promieniowania, niestosowanie środków niezbędnych do zachowania równowagi przyrodniczej przy przygotowaniu i wykonaniu robót ziemnych zmieniające stosunki wodne albo naruszenie ustalonych przez IOŚ [3] lub WIOŚ [4] warunków prowadzenia robót o szczególnych wartościach społeczno-gospodarczych, nieprzestrzeganie zarządzeń nadzwyczajnych mających na celu ochronę powietrza, naruszenie wprowadzonych zakazów lub nakazów mających na celu ochrony walorów wypoczynkowych i krajobrazowych terenu, naruszenie zasad postępowania w parku wiejskim, naruszenie zakazu pogorszenia warunków korzystania ze środowiska, niszczenie roślinności służącej wiązaniu gleby albo roślin przyczyniających się do oczyszczania środowiska, stosowania środków chemicznych, wykonywanie robót ziemnych lub korzystanie ze sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych w sposób powodujący uszkodzenie drzew, nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska przed odpadami, nieprzestrzeganie obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony środowiska przed promieniowaniem. W przypadku zaś wykroczeń przeciwko środowisku podstawowa różnica opiera się na ich uregulowaniu przez Kodeks Wykroczeń [5] który wskazuje na sankcję z nich wynikające. W przypadku obszarów leśnych wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku przyjmują najczęściej formę szkodnictwa leśnego w postaci czynnika stresowego antropogenicznego (tabela 1) 2

3 Tabela 1. Miejsce szkodnictwa leśnego wśród czynników stresowych oddziaływujących na środowisko leśne [6] ABIOTYCZNE BIOTYCZNE ANTROPOGENICZNE 1 Czynniki atmosferyczne 1 Struktura drzewostanów 1 Zanieczyszczenia powietrza anomalie pogodowe Skład gatunkowy - energetyka - ciepłe zimy - dominacja gatunków iglastych - gospodarka komunalna - niskie temperatury Niezgodność z siedliskiem - transport - późne przymrozki - drzewostany iglaste na siedliskach lasowych 2 Zanieczyszczenia wód i gleb - upalne lata 2 Szkodniki owadzie - przemysł - obfity śnieg i szadź - pierwotne - gospodarka komunalna Termiczno - wtórne - rolnictwo wilgotnościowe - niedobór wilgoci 3 Grzybowe choroby infekcyjne 3 Przekształcenia powierzchni ziemi - powodzie - liści i pędów - górnictwo Wiatr - pni 4 Pożary lasu - dominujący - korzeni 5 Szkodnictwo leśne kierunek - huragany 4 Nadmierne występowanie roślinożernych zwierząt - kłusownictwo i kradzieże 2 Właściwości gleby - ssaków - nadmierna rekreacja wilgotnościowe - gryzoni - masowe grzybobranie niski poziom wód gruntowych 6 Niewłaściwa gospodarka leśna żyznościowe - schematyczne postępowanie - gleby piaszczyste - nadmierne użytkowanie - grunty porolne - zaniechanie pielęgnacji 3 Warunki fizjograficzne W działalności organów powołanych do ścigania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku dąży się do osiągnięcia stanu szerokiego zakresu ochrony. Dlatego też powinno się zadbać w głównej mierze o wykrywalność przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku. Tematem poruszanym w niniejszym artykule są w głównej mierze lasy województwa lubuskiego. Do ich ochrony została powołana Straż Leśna. Do podstawowych obowiązków Straży Leśnej należy ochrona mienia wspólnego, jakim są Lasy Państwowe zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. [7]. Strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do: 1. legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości, 2. nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami, 3. zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, 4. przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego, 3

4 5. ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji, 6. odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia, 7. prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego, 8. prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania do sądów rejonowych od rozstrzygnięć kolegium w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, 9. noszenia broni palnej długiej i krótkiej lub gazowej oraz ręcznego miotacza gazowego, 10. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy, na zasadach określonych w ustawie o Policji. Takie kompetencje Straży Leśnej daje możliwość zastosowania nowoczesnych oraz innowacyjnych narzędzi ochrony środowiska. Dlatego bardzo zasadnym się wydaje być system monitoringu tak dużych połaci leśnych, jakimi są lasy województwa lubuskiego, którego niemal połowę powierzchni [8] stanowią lasy. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy według policyjnych statystyk niemal 50% pożarów lasów spowodowana jest świadomym działaniem ludzi. Problemem wciąż jest powstawanie tzw. dzikich wysypisk odpadów. Według Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata z perspektywą na lata [9] nieprzestrzeganie przez część przedsiębiorców obowiązków działań w obszarze gospodarowania odpadami wynikających z aktów prawnych (dotyczy to przede wszystkim obowiązku dokonywania sprawozdawczości) oraz niesprawny monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi, szczególnie w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw powodować może powstawanie dzikich wysypisk. 3. Zasadność stosowania monitoringu w lasach Województwa Lubuskiego Według Głównego Inspektora Danych Osobowych [10] stosowanie urządzeń monitorujących w miejscach, do których dostęp mają osoby może rodzić problemy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych, które podlegają ochronie prawnej, to jednak podkreślał też, jak bardzo ważne jest, kto dysponuje danymi z nagrań i kto ma do nich dostęp. Monitoring traktowany jako pomoc w ujmowaniu przestępców działających w bardzo szerokim zakresie przeciwko przyrodzie może przynieść wiele pożytku. Pomoc techniki przy doprowadzaniu przed wymiar sprawiedliwości zarówno kłusowników, podpalaczy, złodziei drewna, jak i osoby zaśmiecające lasy odpadami może okazać się nie do przecenienia. Bardzo duże kompetencje zarówno policji, jak i Straży Leśnej w zakresie zapobiegania przestępstw w połączeniu z systemem monitoringu, który pozwala na precyzyjną obserwację czasem nawet bardzo dużych obszarów pozwoli jeszcze skuteczniej tropić sprawców przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku naturalnemu. 4

5 Województwo lubuskie stawia instytucjom chroniącym jego walory przyrodnicze szczególne wymagania. Rodzą się one samoistnie, ze względu na to, że województwo lubuskie uznawane jest powszechnie za zróżnicowane przyrodniczo. W głównej mierze dlatego, że na liście specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 [11] znalazło się sześć obszarów: Dolina Leniwej Obry; Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry; Nietoperek; Torfowisko Chłopiny; Torfowisko Młodno; Ujście Noteci. Na liście obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 jeden obszar - Ujście Warty. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona wynosi 39,3% ogólnej jego powierzchni. Należy też dodać, że w województwie znajdują się stanowiska wielu chronionych, rzadkich, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, z których bardzo wiele zostało wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz Zwierząt. Rodzi to dodatkowy argument za tym, aby objąć systemem monitoringu jak największą część leśnej przyrody w celu ochrony najważniejszego i najbardziej cennego zasobu, jakie posiada województwo lubuskie - bogatego środowiska naturalnego. 4. Przykłady zastosowań Dzięki kamerom zamontowanym w lesie można także śledzić niektóre gatunki fauny leśnej. Ukryte kamery mogą utrwalać spektakularne ujęcia bez obecności choćby jednego człowieka. Kamery służące do nagrywania zwierząt często nazywane są pułapkami. Ustawiane są wzdłuż szlaku wędrówek zwierząt lub w pobliżu wodopoju. Każde zwierzę, które przetnie emitowany przez kamerę promień podczerwieni, zostanie nagrane na filmie. Dzięki temu badacze naukowi mogą po obejrzeniu filmów z kamery skategoryzować i policzyć przedstawicieli różnych gatunków. Zdobyte w ten sposób materiały są idealne dla mediów przyjaznych nauce czyli organizacji takich jak Stowarzyszenie National Geographic czy World Wide Fund for Nature (WWF, dawniej World Wildlife Fund), które były jednymi z największych promotorów kamer pułapek. Najważniejszym zastosowaniem monitoringu w lasach może jednak być ochrona przed szeroko pojętym szkodnictwem leśnym, które obejmuje m.in. bezprawne korzystanie z lasu czy kradzież drewna z lasu państwowego. Wymienione powyżej grupy stanowią 2 z 4 grup podstawowych szkodnictwa leśnego. Oprócz tego w ochronie lasów przed szkodnictwem obejmuje się także ochronę przeciwpożarową obszarów leśnych oraz ochronę przed szkodliwym korzystaniem z lasów w celach rekreacyjnych [12]. Najbardziej uciążliwym i trudnym do wykrycia przestępstwem szkodnictwa leśnego jest zaśmiecanie lasu, które zawiera się w grupie bezprawnego korzystania z lasu. Grupa kradzieży drewna z lasu państwowego jest podzielona na kradzieże drewna z pnia w przypadku gdy następuje wyrąb i kradzież oraz kradzieże z gotowego zapasu gdy przestępstwo dotyczy drewna wyrobionego. Instalowanie monitoringu w lasach mogłoby ograniczyć zaśmiecanie polskich lasów, które pomimo patrolowania przez straż leśną, stanowi powszechny i kosztowny problem. Przykładowo Lasy Państwowe w 2008 roku wydały na zbieranie śmieci pozostawionych w lesie aż 9,5 mln zł. Gdyby część z tej kwoty poświęciłoby się na inwestycję w nowoczesny system monitoringu, mogłoby się to przyczynić do znacznego zredukowania ogólnych kosztów poniesionych na zbiórkę i wywóz odpadów. Kradzieże drewna to również ogromna strata dla Lasów Państwowych. W roku 2010 skradziono z nich ok. 27 tys. m sześciennych drewna. Jest to wartość 3 mln 200 tys. zł [13]. Kradzież drewna w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o 3%. Ceny drewna natomiast stale rosną, co przyczynia się do tego iż mimo spadku ilości kradzieży wartość ukradzionego drewna wzrosła. Według rzecznika prasowego Lasów 5

6 Państwowych złodzieje przyłapani na kradzieży niejednokrotnie atakowali leśników. Lasy Państwowe zajmują ponad 7,5 mln ha lasów w Polsce. Takiej wielkości terenu pilnuje około tysiąca funkcjonariuszy Straży Leśnej. Dzięki tej ochronie Lasy Państwowe odnotowują mniejszą ilość skradzionego drewna niż lasy publiczne. W roku 2010 Straż Leśna skierowała 2016 aktów oskarżenia. Każdego roku w Lasach Państwowych płonie tysiące pożarów. W roku 2010 w Lasach Państwowych płonęło 1740 pożarów, które objęły swoim zasięgiem 380 ha [14]. Bardzo niepokojącym faktem jest to, że w 2010 roku 43% pożarów powstało w skutek celowych podpaleń. W tym samym roku w zielonogórskich lasach wybuchło 240 pożarów z czego podpalenia stanowiły 36% [15]. Według Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze największa wykrywalność pożarów należy do przypadkowych osób, które zareagowały powiadamiając straż pożarną 95 razy. Drugim miejscem pochwalić się mogą punkty obserwacyjne, z których 88 krotnie zaobserwowano pożar lasu. 5. Wymagania techniczne monitoringu w lasach Kamera, która miałaby spełniać funkcję dyskretnego monitorowania połaci leśnych powinny być skonstruowane tak aby ich serwis ograniczał się do minimum. Jest to szczególnie ważne, ponieważ częste odwiedziny serwisanta mogłyby ujawnić położenie owego urządzenia. Konstrukcje takiej kamery powinna cechować trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne. Studiując literaturę przedmiotu można natknąć się na informacje, iż zwierzęta mogą reagować na towarzystwo kamer. Niestety prawdopodobnie nikt systematycznie nie badał wpływu kamer pułapek na florę i faunę. Wraz z rozwojem technologicznym znikają te cechy kamer, które mogły mieć negatywne oddziaływanie na zwierzęta. W nowej generacji kamer nie zachodzi potrzeba użycia światła widzialnego do podświetlania obiektu obserwacji na rzecz zastosowania kamer na podczerwień lub termowizyjnych. Głośność pracy urządzeń również została znacznie zredukowana. Nowinkami technologicznymi zastosowanymi w najnowszych urządzeniach jest zamontowanie w nich ogniw fotowoltaicznych, dzięki którym nie zachodzi potrzeba wymian rozładowanych akumulatorów, chyba że ich żywotność się kończy. Niektóre z modeli kamer posiadają moduły GPS (ang. Global Positioning System) i GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Special Mobile). Moduł GPS pozwala na odnalezienie kamery w przypadku kradzieży. Funkcję zapobiegającą kradzieżą uzyskać można również dzięki modułowi GSM, który umożliwia wysłanie wiadomości MMS (ang. Multimedia Messaging Service) z wiadomością alarmową lub zdjęciem. O ile przesłanie pojedynczego zdjęcia nie stanowi większego problemu to przesyłanie obrazu wideo znacząco podnosi koszt urządzeń ale umożliwia stworzenie kompleksowego systemu monitoringu w czasie rzeczywistym. 6. Podsumowanie Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku na obszarach leśnych przyjmują najczęściej formę szkodnictwa leśnego w postaci niewłaściwego użytkowania lasów (np. podpaleń czy zaśmiecania), kradzieży mienia LP lub drewna. Stanowią one obecnie bardzo ważny problem efektywnego prowadzenia gospodarki leśnej na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Ilość przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i strat z nim związanych, które dotyczą właśnie obszarów leśnych powoduje konieczność stosowania coraz to nowych instrumentów zapobiegania i wykrywania ich sprawców. Jak pokazał niniejszy artykuł jednym z nich, który może 6

7 cechować się dużą skutecznością i szerokim spektrum możliwych zastosowań jest właśnie monitoring oparty o nowoczesne technologie. Dzięki zastosowaniu monitoringu w lasach można zapobiegać, wykrywać sprawców a dzięki temu wyciągać konsekwencje z takich zdarzeń jak kradzież drewna lub powstawanie nielegalnych składowisk odpadów. Wydaje się, że obecnie ze względu na coraz to większą konkurencję pomiędzy producentami sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia skutecznego monitoringu obszarów leśnych w perspektywie najbliższych lat można spodziewać się coraz większego wolumenu jego zastosowania. Konkludując, sytuacja tak niewątpliwie tworzyć będzie rynek dla produktów i wykwalifikowanych specjalistów z tego zakresu. Jednocześnie dzięki takiej formie ochrony obszary leśne zostaną objęte działaniem potencjalnie skutecznego instrumentu zmniejszającego straty ze strony czynników stresogennych jakim jest bezprawna działalność człowieka. 7. Literatura [1] Raport zwalczania szkodnictwa leśnego za 2010 rok Cz. Analityczna, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2011, s. 1-2 [2] Kodeks karny, Dz.U.1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. [3] IOŚ Instytut Ochrony Środowiska Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm. [4] WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, Dziennik Ustaw 2002r. Nr 112 poz.982 [5] Ustawa Kodeks Wykroczeń Dziennik Ustaw 1971 Nr 12 poz. 114 [6] Raport o stanie lasów w Polsce 2009, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010r [7] Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. Dziennik Ustaw 991 nr 101 poz. 444 [8] (z dnia 2 maja 2012 r.) [9] Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata z perspektywą na lata , s. 59 [10] dnia 2 maja 2012 [11] Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [12] Raport o stanie lasów w Polsce 2009, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010r [13] Lasy Państwowe 2011 Rok [14] Lasy Państwowe 2010 Rok [15] Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Specyfika produkcji leśnej

Specyfika produkcji leśnej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW michal.orzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Wykład 1 Program: Czym jest las? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (skróty) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (skróty) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1 Dz.U.00.56.679 Dz.U.00.86.958 zm. 2000-11-17 Dz.U.00.12.136 zm. 2001-01-01 Dz.U.00.120.1268 zm. 2001-03-30 Dz.U.01.145.1623 zm. 2002-01-01 Dz.U.02.25.253 zm. 2002-04-01 Dz.U.02.113.984 zm. 2002-10-27 Dz.U.01.110.1189

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Podstawy produkcji leśnej Projekt do wykonania:

Podstawy produkcji leśnej Projekt do wykonania: Wykłady i ćwiczenia terenowe: dr inż. Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW michal.orzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Ćwiczenia kameralne i terenowe: mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów UWAGI DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKROCZEŃ, ZA KTÓRE STRAŻNICY STRAŻY GMINNYCH SĄ UPRAWNIENI DO NAKŁADANIA GRZYWIEN W DRODZE MANDATU KARNEGO Lp. Uwaga Podmiot zgłaszający

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dz.U.2013.639 2014-01-28 zm. Dz.U.2014.56 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ

Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami. Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Skuteczne wdrażanie wymagańprawa oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce odpadami Izabela Szadura Departament Kontroli Rynku GIOŚ Wdrażanie wymagań prawa - skuteczność III ETAPY: Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

PSŁ. Państwowa Straż Łowiecka Ochrona zwierzyny i zwalczanie szkodnictwa łowieckiego

PSŁ. Państwowa Straż Łowiecka Ochrona zwierzyny i zwalczanie szkodnictwa łowieckiego PSŁ Państwowa Straż Łowiecka Ochrona zwierzyny i zwalczanie szkodnictwa łowieckiego Podstawy prawne funkcjonowania PSŁ -Państwowa Straż Łowiecka została powołana na mocy ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest las 3. 2. Pielęgnacja drzewostanu.4. 3. Co nam daje las..5. 4. Zagrożenia lasu..6. 5. Monitoring lasu..7. 6. Ochrona lasu..

1. Co to jest las 3. 2. Pielęgnacja drzewostanu.4. 3. Co nam daje las..5. 4. Zagrożenia lasu..6. 5. Monitoring lasu..7. 6. Ochrona lasu.. 1. Co to jest las 3 2. Pielęgnacja drzewostanu.4 3. Co nam daje las..5 4. Zagrożenia lasu..6 5. Monitoring lasu..7 6. Ochrona lasu.. 8 Las jest jednym z najważniejszych z odnawialnych zasobów przyrody,

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów

Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów Andrzej Grzywacz IV Zimowa Szkoła Leśna Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 20 22 marca 2012 Parki narodowe zajmują powierzchnię

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ ORAZ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 213r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY...STRAŻ MIEJSKA..STAROGARD

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i normatywne ochrony środowiska

Aspekty prawne i normatywne ochrony środowiska Aspekty prawne i normatywne ochrony środowiska Środowisko jest to ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi, łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA Odpowiedzialność prawna to ponoszenie ujemnych, przewidzianych prawem konsekwencji zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w lipcu 2017 roku

Zadania ochronne WPN zaplanowane do wykonania w lipcu 2017 roku PLANOWANE ZADANIA DO REALIZACJI W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM PRAC W OBWODACH OCHRONNYCH WPN LIPIEC 2017 ROK Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego jest zobowiązany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo leśne. Cz. IX. Ściganie przestępstw i wykroczeń leśnych. Ściganie przestępstw i wykroczeń w ogólności

Polskie prawo leśne. Cz. IX. Ściganie przestępstw i wykroczeń leśnych. Ściganie przestępstw i wykroczeń w ogólności WOJCIECH RADECKI Polskie prawo leśne Cz. IX. Ściganie przestępstw i wykroczeń leśnych W poprzednich odcinkach cyklu poświęconego przestępstwom i wykroczeniom leśnym i przyrodniczym zajmowałem się problemami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa

Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Siedliskowa Obszary Natura 2000 Podstawy prawne Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie System norm prawnych, czyli zakazów lub nakazów postępowania. Świadome zachowanie zgodne z obowiązującymi normami prawnymi (zakazami

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

Wycena zmian w zarządzaniu lasami

Wycena zmian w zarządzaniu lasami Wycena zmian w zarządzaniu lasami Mikołaj Czajkowski miq@wne.uw.edu.pl Pozaprodukcyjne funkcje lasów Pozaprodukcyjne funkcje lasów: Różnorodność biologiczna Rekreacja Retencja wody Funkcje glebotwórcze

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej?

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? 1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1157 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów?

Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów? Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów? Rozwój technologiczny i cywilizacyjny postępuje niejednokrotnie kosztem otaczającej nas przyrody.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Odpowiedzialność prawna nieletnich Odpowiedzialność prawna nieletnich Referat poniższy ma charakter działań profilaktycznych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nigdy nie wystąpi sytuacja z udziałem naszych wychowanek, w której będziemy musieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Marzec 2010 CZYSTA WOLA CZYSTA WARSZAWA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA CO TO JEST INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA? CZYM SIĘ

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum

Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum Lp. Treść Temat Ilość godzin Cel lekcji 1 Czy człowiek musi Znaczenie i ochrona wód 2 - uświadomienie zanieczyszczać wody? konieczności ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp. CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska Spis treści Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA Zagadnienia ogólne prawa ochrony środowiska ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka podstaw prawnych ochrony środowiska w Polsce ROZDZIAŁ II. Zasady ogólne prawa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016 Zagadnienia z Ekologii Lasu 2015/2016 Spis ważniejszych zagadnień w ramach przedmiotu (rozszerzonego) EKOLOGIA LASU 1. EKOLOGIA OGÓLNA (wybrane zagadnienia) - Podstawowe pojęcia (ich znaczenie i wzajemne

Bardziej szczegółowo

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne Karolina Wieczorek Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Rudniańskiego PK Grupa liczba gatunków:

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dzikie wysypiska na terenie gminy Jastrzębia

Dzikie wysypiska na terenie gminy Jastrzębia Dzikie wysypiska na terenie gminy Jastrzębia Czym w ogóle są dzikie wysypiska? Dzikie wysypiska to nielegalne składowiska śmieci niezabezpieczone przed przedostaniem się szkodliwych substancji z odpadów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH

WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESACH INWESTYCYJNYCH Joanna Borówka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 8 grudnia 2014r 1 Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trwałości lasu (trwałości produkcji) Abiotyczne Biotyczne Antropogeniczne. Abiotyczne. Abiotyczne. Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej

Zagrożenia trwałości lasu (trwałości produkcji) Abiotyczne Biotyczne Antropogeniczne. Abiotyczne. Abiotyczne. Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej Wykład 5 i 6 Zagrożenia trwałości lasu Ograniczenia produkcji wynikające z ochrony przyrody Ocena walorów lasu Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW Leśnictwo w Gospodarce Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 sierpnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 sierpnia 1997 r. Dz.U.97.100.623 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017

Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu. Jaracz 2017 Planowana eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego w Jaraczu Jaracz 2017 Agenda Położenie i sąsiedztwo planowanej żwirowni Umiejscowienie inwestycji w kontekście obszarów chronionych Analiza

Bardziej szczegółowo

Podstawy produkcji leśnej

Podstawy produkcji leśnej Wykład 5 Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW Podstawy produkcji leśnej Zagrożenia trwałości lasu (trwałości produkcji leśnej) Produkcja drewna i zapotrzebowanie w Polsce i Europie (stan

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń w ruchu morskim na podstawie danych AIS. Milena Stróżyna, Witold Abramowicz

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń w ruchu morskim na podstawie danych AIS. Milena Stróżyna, Witold Abramowicz Wykrywanie potencjalnych zagrożeń w ruchu morskim na podstawie danych AIS Milena Stróżyna, Witold Abramowicz Zarys problemu Bezpieczeństwo morskie jako jeden z priorytetów dla bezpieczeństwa Europy 90%

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn. rok 2009. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Roczny plan działań kontrolnych WIOŚ Olsztyn rok 2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu Delegatura w Giżycku Przy wyborze celów kontrolnych, uwzględniono: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

ODBIORCA OBIEKTY PRZYRODNICZE. Wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Turystyka indywidualna i zorganizowana

ODBIORCA OBIEKTY PRZYRODNICZE. Wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Turystyka indywidualna i zorganizowana OBIEKTY EDUKACYJNE ZAKŁADANY CEL EDUKACYJNY ODBIORCA CZAS REALIZACJI POTENCJALNY PARTNER OBIEKTY PRZYRODNICZE turystycznokrajoznawczy Rezerwaty przyrody: Surowe, Podgórze, Torfowisko Serafin Torfowisko

Bardziej szczegółowo

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nieletni a substancje psychoaktywne

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nieletni a substancje psychoaktywne Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Nieletni a substancje psychoaktywne Niepełnoletni ale czy bezkarny? Wiek a odpowiedzialność karna USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian

Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian Karolina Rak Departament Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia skażeo chemicznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie www.wios.warszawa.pl ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ Skażenie chemiczne

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dr Beata Kijak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" jako kurs integrujący zróżnicowane tematycznie wątki ochrony środowiska XXIV

Bardziej szczegółowo

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Wojciech Hurkała Departament Ochrony Przyrody I ciągle sobie zadaję

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301.

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301. Wymagania Ścieżka rozwoju Czynności zawodowe Służba Leśna Zadania zawodowe Służby Leśnej Oznaczenia Służby Leśnej W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód technika leśnika jest pod kodem 314301. Opis

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ (opracowano na podstawie modułu, zawartego w projekcie

Bardziej szczegółowo

Moja prezentacja z dnia przedsiębiorczości rok w Leśnictwie Łękinia -Karolina Brudecka-

Moja prezentacja z dnia przedsiębiorczości rok w Leśnictwie Łękinia -Karolina Brudecka- Moja prezentacja z dnia przedsiębiorczości 03.04.2008 rok w Leśnictwie Łękinia -Karolina Brudecka- Zdjęcie Stoję przy informatorze z tabliczką Leśnictwo Łękinia. Charakterystyka zawodu Leśniczy najczęściej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska Zarządzanie ochroną Tomasz Poskrobko Zakres wykładów Teoretyczne aspekty nauki o zarządzaniu środowiskiem. Organy i urzędy oraz środki środowiskiem. Polityka ekologiczna. Programowanie i planowanie ochrony.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania i ochrony lasów

Zasady kształtowania i ochrony lasów Zasady kształtowania i ochrony lasów Las jako naturalny element środowiska jest zasobem przyrodniczym warunkującym utrzymanie równowagi ekologicznej w skali lokalnej i na dużych obszarach - regionów, krajów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

SPRAWNE WYKRYWANIE I SANKCJONOWANIE PRZESTĘPSTW PRZECIWKO ŚRODOWISKU CYKL SZKOLEŃ DLA STRAŻY LEŚNEJ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE I NFOŚiGW

SPRAWNE WYKRYWANIE I SANKCJONOWANIE PRZESTĘPSTW PRZECIWKO ŚRODOWISKU CYKL SZKOLEŃ DLA STRAŻY LEŚNEJ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE I NFOŚiGW SPRAWNE WYKRYWANIE I SANKCJONOWANIE PRZESTĘPSTW PRZECIWKO ŚRODOWISKU CYKL SZKOLEŃ DLA STRAŻY LEŚNEJ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE I NFOŚiGW Miłosława Hyży Streszczenie. Celem artykułu jest przybliżenie projektu

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo