NASZE STADIONY OUR STADIUMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZE STADIONY OUR STADIUMS"

Transkrypt

1 NASZE STADIONY OUR STADIUMS

2 2012 STADION NARODOWY WARSZAWA THE NATIONAL STADIUM IN WARSAW Jako jedyny spośród piłkarskich obiektów w Polsce będzie posiadać nie tylko zadaszenie nad trybunami, lecz również nowoczesny, rozsuwany dach umożliwiający nakrycie w ra zie niesprzyjających warunków atmosferycznych także płyty boiska. Od zewnątrz bryła budynku otoczona jest elewacją z perforowanych aluminiowych płyt w kolorach srebrnym i czer wonym. Podświetlana o zmroku elewacja zewnętrzna, przypo minająca gigantyczny koszyk, będzie najbardziej charaktery stycznym elementem reprezentacyjnego obiektu stolicy. DANE TECHNICZNE STADIONU miejsc na trybunach miejsc biznesowych miejsc dla niepełnosprawnych miejsc dla prasy - pełne zadaszenie stadionu ZASTOSOWANIA - systemy klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze - instalacja hydrantowa - układy sterowania, monitoringu i komunikacji As the only stadium in Poland, The National Stadium will have not only the roof over the stands, but also modern, retractable roof, which can protect the open space over the football field against unfavourable weather conditions. From the outside a shape of the building is surrounded by a facade of the white and red rectangles made of fine aluminium mesh. When illuminated at dusk, facade resembles a giant basket, what is the most characteristic feature of the distinctive capital s object. TECHNICAL DATA seats business seats seats for disabled people press seats - stadium full roofing APPLICATIONS - air conditioning, heating and cooling systems - hydrant installation - controlling, monitoring and communication systems

3 DOSTARCZYLIŚMY PRODUKTY DELIVERED PRODUCTS MAGNA TPE SERIA 1000 TPE SERIA 2000 NB HYDRO MPC CIU PREZENTUJEMY RECOMMENDATION TPE SERIA 2000 Pompy TP przeznaczone są do takich zastosowań jak: sieci ciepłownicze, instalacje grzewcze, systemy klimatyzacyjne, systemy chłodnicze, instalacje zaopatrzenia w wodę, procesy technologiczne, chłodnie przemysłowe. Pompy TPE Seria 2000 mają fabrycznie ustawioną regulację propor cjo nalną ciśnienia. Silniki pomp TPE Seria 2000 mają wbudowaną prze twor nicę częstotliwości, której zadaniem jest ciągła regulacja ciśnienia i wydajności. Typoszereg TPE Seria 2000 jest uznawany jako rozwiązanie z nastawami wstępnymi do szybkiego i pewnego montażu. TPE SERIES 2000 TP pumps are used in a variety of applications such as: district heating systems, air conditioning systems, cooling applications, water supply systems, industrial processes and refrigeration. TPE Series 2000 pumps has factory-set proportional pressure control. The motor of TPE Series 2000 pumps has built-in frequency converter to continuously regulate the pressure based on the flow demand. The TPE Series 2000 range is recognized as a pres-set solution for quick and safe installation.

4 2012 PGE ARENA GDAŃSK PGE ARENA GDANSK Naturalne piękno bursztynu oraz wielowiekowe tradycje portowe Gdańska stały się inspiracją dla autorów koncepcji PGE ARENA Gdańsk. Imponujące rozmiary, stal i beton zamykają się w delikatnej bryle, która zawiera to, co najlepsze w nowoczesnej architekturze. Dźwigary i płyty konstrukcji dachowej oraz fasadowej zachowują się jak wręgi statku. Poszycie dachu, którego wzorem był wyjątkowy skarb Bałtyku sprawi, że największy z bursztynów uświetni architekturę kryjąc się w konstrukcji tego wspaniałego stadionu. DANE TECHNICZNE STADIONU miejsc na trybunach miejsca biznesowe miejsc dla niepełnosprawnych miejsc dla prasy - pełne zadaszenie trybun ZASTOSOWANIA - systemy grzewcze, chłodnicze, zasilania w wodę; - instalacja hydran towa, tryskaczowa, odprowadzania ścieków; - układy sterowania, monitoringu i komunikacji; The natural beauty of amber and ages of tradition in being a port city, became the inspiration for the idea of PGE Arena in Gdańsk. However, the stadium has an impressive size and it is made from the steel and concrete, the whole construction seems to be very delicate. Beams and structure slabs of the roof construction give the impression that we are looking at the actual ship s frames. Roof plating took its colour from amber, the most special treasure of the Baltic sea. TECHNICAL DATA seats business seats seats for disabled people press seats - full roofing stands APPLICATIONS - heating systems, cooling systems, water supply systems; - hydrant installation, sprinklers, sewage disposal, controlling systems, monitoring and communication systems;

5 DOSTARCZYLIŚMY PRODUKTY DELIVERED PRODUCTS UPS SERIA 100 UPS SERIA 200 MAGNA TPE SERIA 1000 TPE SERIA 2000 NK NKF HYDRO MPC MD MD1/MDV CUE PREZENTUJEMY RECOMMENDATION MAGNA Pompy obiegowe MAGNA/UPE są zaprojektowane do obiegu cieczy w sy stemach grzewczych o zmiennym przepływie, gdzie wymagane jest optymalne ustawienie punktu pracy pompy. Pompy dostosowane są także dodomowych instalacji grzewczych. W instalacjach c.w.u. wskazane jest stosowanie pomp do wody o twardości mniejszej niż 14 dh. Pompa nie może być używana do pom powania cieczy palnych takich jak olej napędowy lub benzyna. MAGNA The MAGNA/UPE circulator pumps are designed for circulating liquids in heating systems with variable flows, where the optimal setting of duty point is required. The pumps are also suitable for domestic hot-water systems. In domestic hot-water systems, the pump should be used only for water with a degree of hardness lower than 14 dh. The pump must not be used for pumping flammable liquids such as diesel oil and petrol.

6 2012 STADION MIEJSKI POZNAŃ CITY STADIUM IN POZNAŃ Stadion Miejski w Poznaniu to w pełni funkcjonalny obiekt, odpowia dający na najpil niejsze potrzeby mieszkańców miasta. Może być wy ko rzystywany zarówno do rozgrywania zawodów sportowych, jak i prze pro wadzania imprez ma sowych o charakterze kulturalnym. Swój charakterystyczny wyraz, konstrukcja zawdzięcza zwieńczeniu bryły sta dionu w pos taci membranowego poszycia w kolorze naturalnego jedwabiu. DANE TECHNICZNE STADIONU miejsc na trybunach miejsc biznesowych miejsca dla niepełnosprawnych miejsc dla prasy - pełne zadaszenie trybun ZASTOSOWANIA - systemy grzewcze i chłodnicze; - instalacja odwodnienia; City Stadium in Poznań is a fully functional object which responds to the immediate needs of residents. Apart from sporting events, it can be also host to mass events of a cultural nature. The stadium gained its distinctive look by the consummation of the structure in the form of natural silk coloured membrane lining. TECHNICAL DATA seats business seats seats for disabled people press seats - full roofing stands APPLICATIONS - heating systems, cooling systems, - dewatering systems;

7 DOSTARCZYLIŚMY PRODUKTY DELIVERED PRODUCTS ALPHA2 MAGNA TPE SERIA 1000 UNILIFT KP PREZENTUJEMY RECOMMENDATION ALPHA2 Pompa spełnia eko-wymogi Dyrektywy EuP 2013 dzięki zastosowaniu inteligentnej regulacji AUTOAdapt oraz najnowocześniejszej technologii silników z magnesami trwałymi. Uzyskano znaczne zmniejszenie poboru mocy pompa obiegowa ALPHA2 może pracować przy zużyciu energii wynoszącym zaledwie 5 watów. ALPHA2 The pump meets the eco-requirements of the EuP 2013 Directive thanks to the intelligent AUTOADAPT software and the latest permanent magnet motor technology. Furthermore, the pump achieved exceptional power reduction ALPHA2 pump can run as little as just 5 watts.

8 2012 STADION MIEJSKI WROCŁAW MUNICIPAL STADIUM IN WROCŁAW Wrocławski Stadion Miejski przypomina lam pion, któ rego kształt jest łatwo rozpoznawalny i koja rzo ny z dyna micznie rozwijającym się Miastem spotkań. Charakte rys tycznym elemen tem konstrukcji jest rozpięta na stalowych pierścieniach siatka zewnętrzna, która okala stadion. Dzięki temu budowla sprawia wrażenie lekkiej i transparentnej. DANE TECHNICZNE STADIONU miejsc na trybunach miejsca biznesowe miejsca dla niepełnosprawnych miejsc dla prasy - pełne zadaszenie trybun ZASTOSOWANIA - systemy grzewcze, chłodnicze, zasilania w wo dę; - instalacja hydrantowa, tryskaczowa i odwodnienia; The Municipal Stadium in Wrocław resembles a lantern, whose shape is easily recognisable and associated with Wrocław as the dynamically developing City of Meetings. A characteristic element of the construction is an external grid spread on steel rings and surrounding the stadium. Thanks to the above, the structure looks light and transparent. TECHNICAL DATA seats business seats seats for disabled people press seats - full roofing stands APPLICATIONS - heating systems, cooling systems, water supply systems; - hydrant installations, sprinklers, dewatering systems;

9 DOSTARCZYLIŚMY PRODUKTY DELIVERED PRODUCTS MAGNA TPE SERIA 1000 TPE SERIA2000 TPED NBE HYDRO MPC NKF AP DP PREZENTUJEMY RECOMMENDATION NB/E Gdy moc silnika jest przewymiarowana występuje brak dopasowania mocy wyjściowej do obciążenia, co przyczynia się do marnotrawienia znaczących ilości energii. To dlatego, udoskonalone silniki Grundfos BlueFlux o klasie sprawności IE2 napędza jące pompy NB kryją w sobie ogromny potencjał w osz czędzaniu energi. NB/E When the motor power is oversized there is no output matched to load. It results in wasting significant amounts of energy. Therefore, improved Grundfos BlueFlux motors of efficiency class IE2 drive NB pumps and the same offer a huge potential to save energy.

10 2012 STADION ŚLĄSKI SILESIAN STADIUM Stadion Śląski po modernizacji można uznać za ikonę regionu. Jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym, bez piecznym i przyjaznym kibicom obiektem. Dzięki swojej konstrukcji, położeniu i bieżni lekkoatletycznej będzie miejscem wielkich wydarzeń sportowych, muzycznych i kulturalnych. DANE TECHNICZNE STADIONU miejsc na trybunach miejsc biznesowych miejsc dla niepełnosprawnych miejsc dla prasy - pełne zadaszenie trybun ZASTOSOWANIA - systemy grzewcze, chłodnicze; - instalacja odprowadzania ścieków, odwodnienia; Silesian Stadium after the modernization could be considered an icon of the region. It is a modern, multifunctional, safe and fans friendly object. Thanks to its design, location and athletic track the stadium will host the great sporting events, music concerts and other cultural events. TECHNICAL DATA seats business seats seats for disabled people press seats - full roofing stands APPLICATIONS - heating systems, cooling systems, - sewage disposal, dewatering systems;

11 DOSTARCZYLIŚMY PRODUKTY DELIVERED PRODUCTS UPS SERIA 100 UPS SERIA 200 MAGNA (D) TP TPED SLV SL1 DWK PREZENTUJEMY RECOMMENDATION SLV Pompy ściekowe odgrywają kluczową rolę w odprowadzaniu wody brudnej i ście ków. SLV wyposażone są w wysoce sprawny silnik, którego specjalna konstrukcja zmniejsza straty energii zachowując jednocześnie wybitne osiągi. Technologia silnikowa Grundfos BlueFlux sprawia, że uzyskuje się niższe temperatury silnika, dłuższą jego żywotność oraz niezawodność. SLV Sewage pumps play a crucial role in the discharge of wastewater. SLV are equipped with highly efficient motor, which special design reduces energy loss at the same maintaining outstanding performance. Thanks to Grundfos BlueFlux technology a motor temperature could be lower what means longer and reliable motor life.

12 2012 STADION MIEJSKI KRAKÓW MUNICIPAL STADIUM IN KRAKÓW Koncepcja projektowa stadionu została oparta na kompilacji wcześ niejszego projektu dwóch trybun stadionowych oraz projekcie nowoczes nego pawilonu medialnego w narożniku, między trybuną zachodnią a południową. Dwie dwupoziomowe trybuny wzdłuż boiska wraz z na rożnikami to twór powstały w wyniku modernizacji stadionu pod kątem EUFA EURO DANE TECHNICZNE STADIONU miejsc na trybunach miejsc biznesowych miejsc dla niepełnosprawnych miejsc dla prasy - pełne zadaszenie trybun ZASTOSOWANIA - systemy grzewcze, chłodnicze, zasilania w wodę; - instalacja na wad niania murawy, uzdatniania wody, odwadniania, odprowadzania ścieków; A concept design of the stadium was based on past construction projects for two grandstands and a modern media pavilion in a corner, between the western and southern grandstand. Both two-level stands along the side lines are the result of modernization for EUFA EURO TECHNICAL DATA seats business seats seats for disabled people press seats - full roofing APPLICATIONS - heating systems, cooling systems, water supply; - turf irrigation system, water treatment, dewatering systems, sewage disposal;

13 DOSTARCZYLIŚMY PRODUKTY DELIVERED PRODUCTS UPS SERIA 100 MAGNA MAGNA (D) TPE SERIA 1000 TPED HYDRO MULTI-E CM CRE UNILIFT CC UNILIFT KP AP MD MD1/MDV OXIPERM PRO MONITOR CR CONTROL MPC PREZENTUJEMY RECOMMENDATION HYDRO MULTI-E Specjalna konstrukcja wielostopniowych pomp odśrodkowych oraz silniki Grun d fos- BlueFlux o kla sie sprawności IE2, w które wyposażone są zestawy hydroforowe Hydro Multi-E zapewniają optymalne ciśnienie w sieci wodo ciągowej. Odpowiednie ciśnienie to mniej strat wskutek wycieków, a mniej wycieków oznacza zmniejszenie zużycia energii, co z kolei przekłada się na pozytywny wpływ na środowisko naturalne. HYDRO MULTI-E Booster systems Hydro Multi-E are equipped with multistage centrifugal pumps and Grundfos BlueFlux motors of efficiency class IE2, which thanks to a special design ensure optimum pressure in water supply networks. Appropriate pressure means less losses due to leaks, spills and less means reduction of energy consumption, which results in a positive impact on the environment.

14 2012 STADION NARODOWY WARSZAWA THE NATIONAL STADIUM IN WARSAW ZASTOSOWANIA: APPLICATIONS: Systemy klimatyzacyjne, grzewcze, chłodnicze; instalacja hydrantowa; układy sterowania, monitoringu i komunikacji; Air conditioning, heating and cooling systems, hydrant installation, controlling systems, monitoring and communication systems; PGE ARENA GDAŃSK PGE ARENA GDAŃSK ZASTOSOWANIA: APPLICATIONS: Systemy grzewcze, chłodnicze, zasilania w wodę; instalacja hydran towa, tryskaczowa, odprowadzania ścieków; układy sterowania, monitoringu i komunikacji; Heating systems, cooling systems, water supply systems; hydrant installations, sprinklers, sewage disposal, controlling systems, monitoring and communication systems; STADION MIEJSKI WROCŁAW MUNICIPAL STADIUM IN WROCŁAW ZASTOSOWANIA: APPLICATIONS: Systemy grzewcze, chłodnicze, zasilania w wo dę; instalacja hydrantowa, tryskaczowa i odwodnienia; Heating systems, cooling systems, water supply systems; hydrant installations, sprinklers, dewatering systems;

15 STADION ŚLĄSKI SILESIAN STADIUM ZASTOSOWANIA: APPLICATIONS: Systemy grzewcze, chłodnicze; instalacja odprowadzania ścieków, odwodnienia; Heating systems, cooling systems, sewage disposal, dewatering systems;. STADION MIEJSKI POZNAŃ CITY STADIUM IN POZNAŃ ZASTOSOWANIA: APPLICATIONS: Systemy grzewcze i chłodnicze; instalacja odwodnienia; Heating systems, cooling systems, dewatering systems; STADION MIEJSKI KRAKÓW MUNICIPAL STADIUM IN KRAKÓW ZASTOSOWANIA: APPLICATIONS: Systemy grzewcze, chłodnicze, zasilania w wodę; instalacja nawadniania murawy, uzdatniania wody, odwadniania, odprowadzania ścieków; Heating systems, cooling systems, water supply systems; turf irrigation system, water treatment, dewatering systems, sewage disposal;

16 Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament Myślenie o przyszłości otwiera możliwości Innowacje są istotą GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o. ul. Klonowa Przeźmierowo Kontakt linia: \ 9363 \ Corporate Branding \

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS

Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS Rozwiązania dla inteligentych Budynków intelligent Building SolutionS indeks index nowa JakoŚĆ Życia new Quality of life new Quality of life 03 comfort 04 engergy efficiency 05 SecuRity 06 flexibility

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb Spis treści Table of contents Spis treści 1 Table of contents 1 Przedmowa 2 Introduction 2 Torqway 6 Torqway 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd 8 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Arch. Min. Sci., Vol. 54 (2009), No 3, p. 563 572

Arch. Min. Sci., Vol. 54 (2009), No 3, p. 563 572 Arch. Min. Sci., Vol. 54 (2009), No 3, p. 563 572 Electronic version (in color) of this article is available: http://mining.archives.pl 563 ELEONORA SOLIK-HELIASZ*, MICHAŁ SKRZYPCZAK** THE TECHNOLOGICAL

Bardziej szczegółowo

Zespół Sokółka Okna i Drzwi S.A. Team of Sokółka Okna i Drzwi S.A.

Zespół Sokółka Okna i Drzwi S.A. Team of Sokółka Okna i Drzwi S.A. Dla wszystkich architektów, klientów oraz tych, którzy chcą czerpać inspiracje a także unikalne rozwiązania. Dla tych, których wyobraźnia sięga najszerszych horyzontów a ich śmiałość nie ma ograniczeń.

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

AFTER GAS SHOW 2013 - REPORT

AFTER GAS SHOW 2013 - REPORT ESTONIAN NATURAL GAS MARKET INTERVIEW WITH ANDERS MATHIASSON FROM SWEDISH GAS ASSOCIATION AFTER GAS SHOW 2013 - REPORT METAN DLA MOTORYZACJI - PODSUMOWANIE KONFERENCJI GasLube Spezial With the P1000 formula!

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

23.500. 40 pracowników 1.000.000. Firma Mazur to: Firma Mazur provides: Wysoce wykwalifikowani pracownicy Highly qualified employees

23.500. 40 pracowników 1.000.000. Firma Mazur to: Firma Mazur provides: Wysoce wykwalifikowani pracownicy Highly qualified employees Firma Mazur to: Firma Mazur provides: lat na rynku 25years on the market 10 350 40 pracowników employees 20 1.000.000 przedstawicielstw renomowanych firm dealerships zrealizowanych inwestycji executed

Bardziej szczegółowo

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci Tozsamosc projektowania / Design of identity Identity of design / Rozdział / Chapter 00 List dyrektora naczelnego teatru wielkiego

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

FORUM MIEDZI CZASOPISMO O WYKORZYSTANIU MIEDZI W BUDOWNICTWIE 23/2007

FORUM MIEDZI CZASOPISMO O WYKORZYSTANIU MIEDZI W BUDOWNICTWIE 23/2007 FORUM MIEDZI CZASOPISMO O WYKORZYSTANIU MIEDZI W BUDOWNICTWIE 23/2007 Apartamenty nad wodą Hinna Brygge w Stavanger (Norwegia) Nowa siedziba Brochem Metal koło Poznania Muzeum Lalek w norweskim Trondheim

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie

ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Containerboard ECO7 Make your business flourish Niech interes kwitnie Photo flower: TopTropicals.com SOLUTIONS. FOR YOUR SUCCESS. Our passion for customer satisfaction has opened up new horizons for innovative

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska]

OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] OFFICE BUILDING Warszawa [Polska] The Pacific Office Building is an exceptional office project located in Mokotów, Warsaw s most dynamic and popular business district. With its prime office location, superior

Bardziej szczegółowo