autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r"

Transkrypt

1 Projekt dyplomowy: Szczeciñski Park Technologiczny Wydzia³ Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciñskiej Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r

2 SPIS TRESCI: 1.Przedmiot opracowania 2.Problem i cel opracowania 3.Okreœlenie metody 4.Badania: Specyfika potencja³u gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego warunkuj¹cego strategie rozwoju regionu (na podst. pracy autorskiej Krzysztofa Matusiaka pt.: Uwarunkowania opracowania regionalnej strategii innowacyjnoœci w Województwie Zachodniopomorskim ) 5.Opis inspiracji dotychczasowych doœwiadczeñ w rozwi¹zywaniu problemu. 6.Za³ozenia do projektu, idea funkcjonowania obiektu, idee i tezy 7.Opis rozwi¹zania projektowego 8.Wnioski koñcowe 9.Bibliografia - 2 -

3 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Szczeciñskiego Parku Technologicznego, podejmuj¹cy problem funkcjonowania Parku jako katalizatora rozwoju gospodarczego regionu. Za³o enia ideowe bêd¹ce motywem przewodnim ca³ego za³o enia projektowego, oparte s¹ na konkretnych badaniach rynku Regionu Zachodniopomorskiego oraz miedzy innymi na dotychczasowych doœwiadczeniach projektowych autora oraz inspiracjach zaczerpniêtych z innych projektów architektonicznych dostêpnych w literaturze i w Internecie. rys.1 Widok pojedynczego budynku od strony dziedziñca 2.1 Problem opracowania Wprowadzenie w tematykê projektu: Pojêcie Parków Technologicznych jest doœæ wieloznaczne. W praktyce odnosi siê do gamy nazw stosowanych w odniesieniu do zorganizowanych oœrodków gospodarczych, w ramach których tworzy siê dogodne warunki dla transferu i komercjalizacji technologii, co w praktyce ma prowadziæ do powstania i rozwoju ma³ych innowacyjnych firm. Nale y podkreœliæ fakt, ze nie ma jednego modelu ani -3-

4 szablonu organizacyjnego takiej jednostki, a ka de przedsiêwziêcie musi bazowaæ na lokalnych i regionalnych zasobach d¹ ¹c do ich najefektywniejszego wykorzystania. Mo na wskazaæ wspólne cechy spotykanych na ca³ym œwiecie technopolii, parków: naukowych, badawczych i technologicznych, gdzie g³ównymi cechami s¹: bazowanie na wyodrêbnionej i samodzielnie zarz¹dzanej nieruchomoœci obejmuj¹cej konkretny teren i/lub budynki (od kilku do 2-3 tyœ. hektarów) posiadanie koncepcji zagospodarowania i rozwoju obejmuj¹cej aktywnoœci naukowo-badawcze i produkcyjne zwi¹zane z kreacj¹ nowej wiedzy i technologii posiadanie formalnych powi¹zañ z instytucjami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi, lokaln¹ i regionaln¹ administracj¹ publiczn¹, dzia³aj¹c¹ w regionie instytucjami wspierania przedsiêbiorczoœci i transferu technologii oraz finansowania ryzyku (venture capital). Ka dy z parków technologicznych ma niepowtarzalny i indywidualny charakter odzwierciedlaj¹cy specyfikê lokalnego œrodowiska naukowego i gospodarczego, tradycje przemys³owe i uwarunkowania kulturowe. Najczêœciej powielanym b³êdem jest bezmyœlne kopiowanie silicon valley czy tez research triangle park. Ka dy z wymienionych modeli jest odpowiedzi¹ na czynniki gospodarcze charakteryzuj¹ce dany region. Poszczególne przedsiêwziêcia powinny w jak najszerszym zakresie byæ dopasowane do lokalnych uwarunkowañ i czynników wzrostu. Celem istnienia parków technologicznych jest stymulacja rozwoju gospodarczego regionu, podniesienie jego atrakcyjnoœci oraz tworzenie nowych, trwa³ych miejsc pracy. Czynnikami odró niaj¹cymi parki technologiczne od innych oœrodków gospodarczych s¹ miêdzy innymi: a) komasacja ma³ych i œrednich firm na jednym obszarze u³atwiaj¹ca wzajemne kontakty miêdzy przedsiêbiorcami. b) budowa elastycznych powi¹zañ nauki z praktyk¹ gospodarcz¹ ; inicjowanie kontaktów transferu technologii, prze³amywanie barier wspó³pracy œrodowiska naukowego z przedsiêbiorcami. c) koncentracja instrumentów wsparcia przedsiêbiorczoœci technologicznej oraz rozwoju ma³ych i œrednich innowacyjnych przedsiêbiorstw poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej. d) koncentracja wyspecjalizowanych w dzia³aniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych

5 2.2 2.Zarys historyczny: Idea Parków Technologicznych wywodzi siê ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach czterdziestych po raz pierwszy zosta³a te urzeczywistniona. Pierwszymi tego typu instytucjami, skierowanymi na nowe innowacyjne przedsiêbiorstwa, by³ utworzony w 1948r Bohanson Research Park w Menlo/Kalifornia i zainicjowany w 1951r przez Stanford Uniwersity Stanford Industrial Park /obecnie Stanford Research Park w Palo Alto Kalifornia. Koncepcja parków rozwijana by³a w nastêpnych latach. Szczególny boom przypada na lata szeœædziesi¹te, kiedy liczba parków naukowych wzros³a do 81. Szybki wzrost gospodarczy w USA w latach 90tych by³ g³ównie zas³ug¹ firm ze s³ynnej Silicon Valley. W 1998r, przed za³amaniem siê mody na dotcomy i póÿniejszym kryzysem ca³ej bran y IT, kalifornijska Dolina Krzemowa mia³a przychody brutto tylko cztery razy mniejsze ni ca³e Chiny. Gdyby ten niewielki, licz¹cy kilkadziesi¹t kilometrów kwadratowych rejon sta³ siê samodzielnym pañstwem, bez trudu wszed³by do pierwszej dziesi¹tki najsilniejszych ekonomicznie krajów œwiata. Sukces Silicon Valley opiera³ siê przede wszystkim na przep³ywie ludzi i pomys³ów miêdzy przemys³em a wy szymi uczelniami, g³ównie Uniwersytetem Stanforda. Kopiowanie kalifornijskiego wzorca nie sta³o siê jednak kluczem do sukcesu innych krajów. Sam oœrodek, bowiem jest odpowiedzi¹ na pewne wymagania rynkowe. Nikt nie planowa³ powstania Doliny jako zwartego i zamkniêtego obiektu, powsta³a ona samoistnie i spontanicznie. Budowanie lokalnych krzemowych dolinek to dziœ tendencja ogólnoœwiatowa. W samych tylko Stanach Zjednoczonych ró nego rodzaju silikonowych rejonów jest a dziewiêæ, a niemal ka dy kraj na œwiecie o przeciêtnym potencjale ekonomicznym usi³uje stworzyæ w³asny oœrodek badawczoprodukcyjny. Najbardziej zawziêci w kopiowaniu amerykañskiego przepisu na boom gospodarczy s¹ Azjaci. Na terenie Tajwanu, w Japonii, Indiach, Filipinach, Hongkongu, Singapurze, Tajlandii, Wietnamie, Malezji i Indonezji. W Chinach powsta³y trzy du e specjalne strefy ekonomiczne, zorientowane na nowe technologie ko³o Pekinu, Szanghaju i w Shenzehen na pó³noc od Hongkongu. W tym ostatnim powstaje co trzeci dysk twardy. Nie wszystkie jednak przedsiêwziêcia koñcz¹ siê takim sukcesem. A jakoœæ przechodzi w iloœæ. Dla wielu krajów niemo liwe staje siê wype³nienie niezbêdnego warunku, jakim jest dobra infrastruktura. W Tajlandii na przyk³ad inwestorzy, którzy chcieliby otworzyæ swoje przedsiêbiorstwa mog¹ liczyæ na stare, miedziane kable telefoniczne i obietnice szerokopasmowych ³¹czy œwiat³owodowych, które maj¹ pojawiæ siê w bli ej nieokreœlonej przysz³oœci. Czêœæ z krzemowych dolinek wprawdzie uda³o siê przyci¹gn¹æ zagranicznych inwestorów, w tym œwiatowe koncerny, ale nie sta³y siê one przez to oœrodkami bêd¹cymi motorem narodowej gospodarki

6 W wielu przypadkach trudno w ogóle mówiæ o nowych technologiach w lokalnych Silicon Valleys zak³ada siê infolinie, biura handlowe, siedziby przedstawicieli handlowych, czasem wrêcz po prostu manufaktury, wykorzystuj¹c tani¹ si³ê robocz¹. Cyberport w Hongkongu mo e siê pochwaliæ przyci¹gniêciem Microsoftu, ale koncern ma tam tylko biura handlowo-marketingowe, obs³uguj¹ce tê czêœæ kontynentu. W malezyjski Multimedialny Superkorytarz rz¹d tego kraju zainwestowa³ 20mld dolarów, co nie przynios³o jednak o ywienia gospodarki. Wiêkszoœæ naukowców pracuj¹cych w chiñskich parkach przemys³owych pochodzi z Rosji i Indii. Trudno wiêc mówiæ o pe³nym sukcesie, którym by³aby stymulacja lokalnej przedsiêbiorczoœci i innowacyjnoœci. W tym przypadku import mózgów nie wp³ywa na rozwój lokalnych uczelni i tym samym sama inwestycja nie spe³nia swojej g³ównej roli, jak¹ jest katalizator przedsiêbiorczoœci. Kalifornijski sukces uda³o siê jednak powtórzyæ w Azji, i to a dwukrotnie. Pierwsze krzemowe oœrodki na tym kontynencie s¹ niewiele m³odsze ni amerykañski orygina³. Po³udniowokoreañskie Naukowe Miasto Daedeok pomog³y spopularyzowaæ telefony komórkowe i sta³y siê jednym z filarów potêgi koncernu Samsung. Sukcesem okaza³ siê tak e za³o ony kilka lat póÿniej w 1980r tajwañski Naukowo-Przemys³owy Park Hsinchu. Tu równie u podstaw przedsiêwziêcia le a³o zaanga owanie rz¹du, który dofinansowywa³ projekt kwot¹ 600 mln dolarów. Dziêki oœrodkowi Hsinchu Tajwan sta³ siê œwiatowym liderem w produkcji noteboków, a wiele lokalnych firm uzystaka³o status globalnych koncernów. Niezale nie od bardziej lub mniej sensownego kopiowania kalifornijskiego cudu warto sobie postawiæ pytanie, czy ten fenomen mo na powtórzyæ przez naœladownictwo. Osza³amiaj¹cy sukces rejonu po³o onego na po³udnie od San Francisco wcale nie by³ oczywisty. Znacznie bardziej predysponowany do stania siê wylêgarni¹ nowych technologii by³ rejon, w którym znajduj¹ siê dwie s³ynne uczelnie MIT oraz Harvard. Obecnie obserwuje siê wzrost liczby rz¹dowych inicjatyw maj¹cych na celu utworzenie nowych stref hi-tech. Mo na tez zauwa yæ jak wielka ró nica dzieli takie podejœcie od historii kalifornijskiego oœrodka, który powsta³ ca³kowicie spontanicznie, bez jakiegokolwiek projektu czy inspiracji. Najwiêkszym atutem Doliny Krzemowej jest potê ny venture capital, który mo e sfinansowaæ najbardziej oryginalne pomys³y. Specyfik¹ sukcesu kalifornijskiego by³ równie swobodny przep³yw informacji. Podczas np. lunchu spotyka³o siê ludzi pracuj¹cych nad poszczególnymi projektami. Motywacja do pracy nie by³a podyktowana decyzjami politycznymi, ale wszeobecnym pêdem za pieni¹dzem. W razie sukcesu firmy ich w³aœciciele i twórcy danego pomys³u stawali siê automatycznie bogaczami. Reasumuj¹c, o ostatecznym sukcesie danego oœrodka nie decyduj¹ tylko zainwestowane pieni¹dze, specjalne przepisy czy ulgi podatkowe, lecz kreatywnoœæ, wiedza i zaanga owanie ludzi

7 2.3 Przyk³ady Parków Technologicznych w Polsce. Mimo ró nych deklaracji w narodowych i regionalnych strategiach czy programach rozwoju parki technologiczne w Polsce znajduj¹ siê w powijakach. O technopoliach dopiero zaczyna siê mówiæ. Krakowski Park Technologiczny Zarz¹dzany przez Centrum zaawansowanych Technologii sp. z o.o., którego udzia³owcami s¹ Skarb Pañstwa, Miasto Kraków, Województwo Ma³opolskie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloñski, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Huta im. T.Sêdzimira. Tworz¹ go 4 parki: Park Technologiczny Uniwersytetu Jagielloñskiego, Park Technologiczny Politechniki Krakowskiej, Park Technologiczny Huty im. Sendzimira i Krakowski Klaster Przemys³owy. Dzia³alnoœci Krakowskiego Parku Technologicznego rozpoczê³a siê w 1998r. ¹czna powierzchnia strefy wynosi ponad 122ha i jest przeznaczona g³ównie pod nowe przedsiêwziêcia inwestycyjne tzw. green field investment. Planowane zatrudnienie osi¹gnie osób, a deklarowane inwestycje maj¹ wynieœæ 700 mln PLN. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Parku reguluje rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki. Wroc³awski Park Technologiczny Spó³ka akcyjna Politechniki Wroc³awskiej, Uniwersytetu Wroc³awskiego, Fundacji Rozwoju Politechniki Wroc³awskiej, Akademii Rolniczej, Dolnoœl¹skiej Izby Gospodarczej, Towarzystwa Inwestycyjnego Dolmel, Gminy Wroc³aw, Banku Zachodniego WBK S.A. i Skarbu Pañstwa. Wszyscy za³o yciele maj¹ równ¹ iloœæ g³osów oraz szczególne uprawnienia. Spó³ka powsta³a w 1998r. Jej g³ównym celem jest symulacja rozwoju przemys³u zaawansowanych technologii. Powierzchnia ca³ego Parku wynosi obecnie 10ha, na którym spó³ka posiada prawo do wieczystego u ytkowania gruntów wniesione aportem przez gminê Wroc³aw. Na terenie wydzielono 11 odrêbnych dzia³ek inwestycyjnych przeznaczonych do sprzeda y inwestorom prywatnym na zasadach prawa wieczystego u ytkowania. Teren wyposa ony jest w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje, ze oko³o 16% powierzchni WPT zostanie przeznaczone na tereny rekreacyjne oraz wspólne parkingi, drogi wewnêtrzne, place itp. Sejmik województwa w³¹czy³ Park do regionalnej strategii rozwoju. WPT skupia siê przede wszystkim na takich dziedzinach jak: - 7 -

8 - telekomunikacja i elektronika - komputery i informatyka - przetworstwo rybno-spo ywcze - in ynieria genetyczna - biologia molekularna - urz¹dzenia i materia³y medyczne - farmaceutyka - ochrona œrodowiska - energetyka - nowe materia³y, tworzywa sztuczne - automatyka - aparatura pomiarowa i labolatoryjna - technologie kriogeniczne - technologie wysokich cisnieñ - technologie prózni Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Powsta³ w 1995r w ramach dzia³alnoœci statutowej i gospodarczej Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obejmuje 3,1 ha, a w planach jest rozszerzenie go o kolejne 8ha. PPNT dysponuje obecnie budynkiem biurowym i dwoma halami wielofunkcyjnymi. Posiada 3000m 2 powierzchni biurowej o wysokim standardzie, 2000m 2 powierzchni magazynowej oraz hale o powierzchni 1430m 2. Park oferuje: - us³ugi informacyjne - us³ugi konsultingowe i doradcze w zakresie zaawansowanych technologii i innowacji - pomoc dla organizacji pragn¹cych wzi¹æ udzia³ w 6 Programie Ramowym UE - us³ugi w zakresie transferu technologii i innowacji - pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych z Polski i krajów UE - informacje patentow¹ - promocjê innowacji - 8 -

9 Na terenie PPNT ma siedzibê 8 jednostek organizacyjnych, 4 instytucje B+R, 7 MŒP i trzech innych lokatorów (stowarzyszenia). Liczba pracowników wynosi w sumie 167 osób. W perspektywie kilku lat ma powstaæ Wielkopolski Park Naukowo-Technologiczny bêd¹cy wspólnym przedstawicielem PPNT i innych organizacji, takich jak centra transferu informacji czy jednostki badawczo-rozwojowe oraz jednostki samorz¹dowe. Technopark ódÿ W grudniu 2001r zosta³o opracowane Przedinwestycyjne studium wykonalnoœci i op³acalnoœci projektu Parku. Park bêdzie zlokalizowany z po³udniowo-zachodniej czêœci miasta, blisko portu lotniczego, obwodnicy i trasy wylotowej z miasta w kierunku zachodnim, na terenie 14ha z du ¹ iloœci¹ zieleni. Celem ³ódzkiego parku jest udzia³ w tworzeniu nowoczesnej bazy gospodarczej i poprawa pozycji konkurencyjnej regionu poprzez: - osi¹gniêcie wysokiego stopnia innowacyjnosci i poziomu technicznego MŒP, - stymulowanie œrodowisk akademickich i strefy B+R w zakresie opracowywania i transferu technologii - tworzenie miejsc pracy w przedsiêbiorstwach innowayjnych i zorientowanych na stosowanie nowych technologii. Bran ami szczególnie po ¹danymi s¹ informatyka, telekomunikacja, elektrotechnika, telekomunikacja, elektronika, automatyka, robotyka, nowe materia³y, nowe Ÿród³a energii, in ynieria procesowa, ochrona œrodowiska, biotechnologia, zdrowa ywnoœæ, farmaceutyka, narzêdzia i sprzêt medyczny, aparatura kontrolno-pomiarowa. Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni Powsta³y w 2001r jako wspólna inicjatywa Pomorskiego Centrum Technologii i Urzêdu Miasta Gdyni. Park zlokalizowany jest na terenie o powierzchni 6ha, która wyposa ona jest we wszystkie media i jest w³asnoœci¹ miasta. PPNT jest zarz¹dzany merytorycznie i organizacyjnie przez Pomorskie Centrum Technologii maj¹ce swoj¹ siedzibê w Gdyni. Zadania PPNT obejmuj¹ stworzenie dogodnych warunków do realizacji przedsiêwziêæ opartych o wysoko zaawansowane technologie w nastêpuj¹cych modu³ach: 1. Modu³ Biotechnologii i Ochrony Œrodowiska, 2. Modu³ Wzornictwa Przemys³owego, 3.Modu³ informatyczny - 9 -

10 Oferta PPTN obejmuje: - wynajem powierzchni na prefencyjnych warunkach - opieke naukow¹ - pomoc doradcz¹ na preferencyjnych warunkach - u³atwienie dostêpu do narzêdzi wsparcia finansowego, takich jak: kredyty, granty, dotacje, fundusze inwestycyjne, - u³atwienie wspó³pracy z partnerami gospodarczymi. Projekt bêdzie finansowany w oparciu o ró ne Ÿród³a finansowania, miêdzy innymi: zasoby inicjatorów, œrodki UE, bud et pañstwa, samorz¹dów, uniwersytetów i podmiotów prywatnych. Celem PPNT jest skupienie dzia³añ prowadzonych na szczeblu lokalnym i regionalnym zmierzaj¹cych do aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowania wspó³pracy pomiêdzy uniwersytetami a przedsiêbiorstwami, ze szczególnym uwzglêdnieniem transferu wysoko zaawansowanych technologii i rozwoju przedsiêbiorczoœci opartej na ich wdra aniu. Szczeciñski Park Naukowo Technologiczny W 1992r utworzono Szczeciñskie Centrum Przedsiêbiorczoœci Zak³ad Bud etowy Miasta Szczecina, które sta³o siê zal¹ kiem Szczeciñskiego Parku Technologicznego. Utworzonego w 2000r, dwa lata póÿniej nazwa zosta³a przekszta³cona na Szczeciñski Park Naukowo-Technologiczny. Kapita³ zak³adowy wynosi 5,5 mln PLN. Park ma formê sp. z o.o., której 100% -owym udzia³owcem jest Gmina Szczecin, a partnerem strategicznym jest Uniwersytet Szczeciñski, z którym spó³ka ma podpisan¹ umowê o zarz¹dzanie. Rada Nadzorcza powo³a³a Konsorcjum Doradcze, w sk³ad, którego wchodz¹ przedstawiciele samorz¹du, wy szych uczelni, sektora bankowego i najwiêkszych firm w Szczecinie. Strategia dzia³ania zak³ada blisk¹ wspó³prace ze wszystkimi uczelniami w Szczecinie i województwie. Misja SPNT jest wspieranie i rozwój przedsiêbiorczoœci oraz innowacyjnoœci w Szczecinie i regionie. Oferta SPNT to : - wynajem powierzchni - u³atwianie dostêpu do technologii i innowacji, transfer technologii - pomoc dla MŒP w znajdowaniu Ÿróde³ finansowania i analizy finansowe - promocja i dostarczanie informacji o wynikach badañ naukowych, technologiach, projektach i produktach innowacyjnych

11 - edukacja - doradztwo - obs³uga firm (biurowa, ksiêgowa, prawna, itd.) W ramach parku dzia³a inkubator o powierzchni 350m 2. Przewiduje siê, e na terenie parku bêdzie lokowa³o siê oko³o 20 firm rocznie. Osi¹gniêcie samodzielnoœci finansowej ma nast¹piæ w ci¹gu 7 lat. Park dysponuje powierzchnia do wynajêcia o wielkoœci 3,5ha. Ocena sytuacji Oceny polskich inicjatyw tworzenia parków naukowo-technologicznych dokona³ w 2002r amerykañski ekspert Ron Kysiak, v-ce prezes Parku Badawczego w Evanstone (Chicago). Wyró ni³ trzy modele i omówi³ je na przyk³adach parku poznañskiego i krakowskiego orak Technopolis Warszawa a. park poznañski najwiêksza rolê odgrywa tworzenie ma³ych firm typu spin-off w oparciu o uczelnie lub wydzia³y techniczne, komercjalizacja technologii oraz inkubacja przedsiêbiorczoœci za pomoc¹ centrum technologicznego i inkubatora. Jest to typ o du ym podobieñstwie z do ma³ych obszarowo amerykañskich parkach technologicznych nastawionych na rozwój nowych firm poprzez tworzenie inkubatorów przedsiêbiorczoœci, zapewnienie finansowania typu seed capital (kapita³ zasiewowy) i programy pomocy dla firm. Parki te nie s¹ nastawione na przyciaganie duzych korporacji technologicznych. Na ich terenie lokuja siê raczej ma³e i œrednie firmy, którym zale y na wykorzystaniu efektu synergii. Ten model parku jest dobry dla innych miast, które maja wyzsze uczelnie techniczne. b. park krakowski model parku opartego na zagospodarowaniu terenów i nieruchomoœci, ze szczególnym naciskiem na inwestycje typu green field oraz na zwolnieniu z podatku dochodowego. Model krakowski mo na wykorzystywaæ na obszarach mniej zurbanizowanych, jeœli dostêpne s¹ terenu odpowiedniej wielkoœci. Organizatorzy takich parków mniejsza wagê przywi¹zuj¹ do inkubatorów, kapita³u zasiewowego czy tranferu innowacji. W Polsce bez pomocy pañstwa szersze wykorzystanie tego modelu mo e byæ trudne. Jest to model dominuj¹cy w Europie Zachodniej oraz w USA, gdzie uniwersytety otrzymuj¹ wysokie granty pañmswtowe czy stanowe. c. Technopolis Warszawa zak³ada wykozystanie potencja³u ca³ego regionu i przekszta³cenie go w centrum zaawansowanych technologii o zasiêgu europejskim. Jest to projekt zakrojony na

12 szrok¹ skalê. Wymaga zasobów jakie mo na zanleœc tylko w duzych metropoliach. Specyfika tego modelu jest zró nicowana i kreatywna spo³ecznoœæ, która jest bardziej ni na obszarach niezurbanizoawanych, sk³onna przyjmowaæ nowe idee i innowacje, które z kolei stanowi¹ si³ê napêdow¹ przedsiêbiorczoœci. Zdaniem R.Kysiaka istotne jest aby dzia³alnoœæ parków nie by³a jedynie rozszerzeniem badañ naukowych uczelni a prowadzi³a do tworzenia firm przynosz¹cych zyski. Wed³ug jego zaleceñ wa ne jest jak najszybsze rozpoczêcie dzia³alnoœci i zrobienie pierwszego kroku, polegaj¹cego na zaoferowaniu ma³ym firmom powierzchni nawet bardzo ograniczonej albo s³abo wyposa onej, ale umo liwiaj¹cej mu rozwój. R.Kysiak zaleca tak e organizatorom parków, aby brali a ró nych modeli te elementy, które pasuj¹ do ich konkretnej sytuacji. 2.2 Cel opracowania: Na podstawie powy szych analiz, wynika ze województwo zachodniopomorskie wypada doœæ s³abo na tle innych województw, jeœli chodzi o potencja³ innowacyjnoœci. Mimo tak niskiego poziomu na terenia miasta Szczecina, znajduj¹ siê dwa parki technologiczne a. Szczeciñski Park Naukowo Technologiczny przy ul.kolumba b. Szczeciñski Park Technologiczny przy ul.mickiewicza Obie inwestycje opieraj¹ siê na tych samych za³o eniach i maj¹ na celu wspieranie lokalnej gospodarki i stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu. Poniewa za³o enia wy ej wymienionych placówek nie spe³niaj¹ swojej roli, nale y zastanowiæ siê nad zasadnoœci¹ powielania wzorców powszechnie uznanych za standardowe. W efekcie ci¹g³e powtarzanie tych samych rozwi¹zañ wydaje siê ma³o skuteczne. Projektowany budynek jest prób¹ odpowiedzi na pytanie, czym mo e byæ Park Technologiczny w Szczecinie, przy równoczesnej obecnoœci dwóch innych. Czy potrzebna jest placówka posiadaj¹ca t¹ sam¹ formê i cel, co istniej¹ce? Z za³o enia Parkiem Technologicznym nazywa siê oœrodek stymuluj¹cy gospodarkê w regionie. Ale czy jedynym wyjœciem jest powielanie przyjêtych w ca³ym kraju schematów, które nie spe³niaj¹ wyznaczonych celów? W zwi¹zku z tym g³ówne za³o enie projektu opiera siê na lokalnych potrzebach rynku, nie jest schematem skrótowym za³o enia innych parków, ale wprowadza nowe pojecie parku technologicznego, jako pojedynczego budynku posiadaj¹cego powierzchnie do

13 wynajêcia i pozwalaj¹cego na zachowanie to samoœci ka dej z rezyduj¹cych w nim firm. Z badañ wynika ze w naszym regionie znajduje siê wiele ma³ych i œrednich firm, które nawi¹zuj¹ wspó³prace z firmami zza Odry. S¹ to firmy w regu³y handlowe, nie produkcyjne, które nie potrzebuj¹ do swojej dzia³alnoœci du ych powierzchni terenu na np. hale magazynowe czy produkcyjne. Firmy te zlokalizowane s¹ w ró nych czêœciach miasta, co powoduje du e problemy z rozpoznaniem lub znalezieniem ich na mapie, nie wspominaj¹c o problemach z komunikacj¹. Projektowany budynek posiada takie rozwi¹zania, które umo liwi¹ umiejscowienie wielu firm w jednym obiekcie, stwarzaj¹c jednoczeœnie perspektywy wspó³pracy o ile bêdzie to konieczne. Wraz z umiejscowieniem kilku lub kilkunastu firm w jednym obiekcie, staj¹ siê one bardziej rozpoznawalne. Budynek, w którym siê znajduj¹ staje siê, bowiem wizytówk¹ i reklam¹ wszystkich u ytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnoœci ka dej z u ytkuj¹cych firm za pomoc¹ zmiennej elewacji ( zale noœæ od wielkoœci wynajmowanych powierzchni). Drug¹ wytyczn¹ projektow¹ sta³a siê koniecznoœæ dostosowywania siê budynku do warunków rynkowych, czyli pewna dynamicznoœæ rozwi¹zañ funkcjonalnych i projektowych. W jaki sposób zaprojektowaæ obiekt tak, eby móg³ zmieniaæ swoj¹ strukturê na przestrzeni lat i jak sprawiæ eby móg³ dostosowywaæ siê do bie ¹cych warunków. Koncepcja-skojarzenia, has³a Zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ Spo³eczeñstwo Praca Zmiany atwy dostêp Gospodarka Segmentation komórki jednostki rozwój przysz³oœæ klocki plastry budynek w ruchu bydynek dynamiczny

14 transparentnosæ katalizator kubicznoœæ fragmentacja wielopozomowoœc otwartosæ Projekt Szczeciñskiego Parku Technologicznego zosta³ opracowany na podstawie autorskich poszukiwañ odpowiedzi na pytania postawione w celu opracowania. W tym celu oparto siê na materia³ach badawczych, literaturze i inspiracjach. Specyfika potencja³u gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego warunkuj¹cego strategie rozwoju regionu (na podst. pracy autorskiej Krzysztofa Matusiaka pt.: Uwarunkowania opracowania regionalnej strategii innowacyjnoœci w Województwie Zachodniopomorskim ) Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza w Polsce ( 2002r ) prowadzi³o 838 podmiotów zatrudniaj¹cych osób, w tym 74% to pracownicy naukowo-badawczy. W porównaniu z 1998r zast¹pi³ spadek zatrudnienia o 4%.Polski sektor B+R zorganizowany jest w cztery piony instytucjonalne: - instytuty i samodzielne zak³ady Polskiej Akademii Nauk - resortowe instytuty i oœrodki naukowo-badawcze - - jednostki rozwojowe (prowadz¹ce prace badawczo-rozwojowe obok podstawowej dzia³alnoœci w przedsiêbiorstwach, zak³adach doœwiadczalnych itp.) - szko³y wy sze Województwo Zachodniopomorskie wytwarzaj¹ce 4,5% PKB dysponuje skromn¹ czêœci¹ krajowego potencja³u naukowo-badawczego: - 17 jednostek 2% podmiotów (11 miejsce w kraju)

15 - na dzia³alnoœæ B+R przeznacza siê w regionie 0,27% PKB (srednia krajowa to 0.61%)- 11 miejsce w kraju zatrudnionych przy dzia³alnoœci B+R ( 2,8% zatrudnionych 11 miejsce w kraju), w tym 316 profesorów, 303 dr habilitowanych, 1185 doktorów. - Na jednego mieszkañca przeznacza siê na dzia³alnoœæ sektora B+R 53 z³ przy œredniej krajowej 120z³ (dziewi¹te miejsce w kraju, Mazowsze 391z³.) - 1,97% ³¹cznych nak³adów na B+R ( 11 miejsce w kraju) tab.1 Pozycjonowanie potencja³u innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego na tle Polski i UE. WskaŸnik Zachodnio Polska EU pomorskie ogó³em max min 1. Wydatki na B+R w PKB[%] (2001r w %) 0,27 0,59 1,30 0,07 1,93 2. Wydatki na B+R na jednego mieszkañca (w ,40 z³otych) 3. Wydatki na B+R na jednego zatrudnionego w gospod. Narodowej (w z³.) 166,50 346, ,3 31,1 Brak danych 4. Liczba przedsiêbiorsw na jedn¹ placówke B+R 11487, , , ,4 Brak danych 5. Pracownicy zatrudnieni przy B+R ma ,50 4,5 10,70 1,30 10,7 aktywnych zawodowo 6. Udzia³ wydatków na prace rozwojowe w 13,80 35,50 64,0 13,80 49 nak³adach bie ¹cych na B+R (%) 7. Wynalazki zg³oszone do opatentowania na 1 mln mieszkañców Tab.2 Pozycjonowanie potencja³u innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego na tle wybranych regionów Polski WskaŸnik zachodnio pomorskie mazowi eckie wielkop olskie pomorsk ie dolnoœl ¹skie 1. Wydatki na B+R w PKB[%] (2001r w %) 0,27 1,30 0,47 0,53 0,47 2. Wydatki na B+R na jednego mieszkañca (w

16 z³otych) 3. Wydatki na B+R na jednego zatrudnionego w 166, ,30 261,6 305,8 291,1 gospod. Narodowej (w z³.) 4. Liczba przedsiêbiorsw na jedn¹ placówke B+R 11487,2 2029, ,5 6361,2 6147,3 5. Pracownicy zatrudnieni przy B+R ma ,5 10,7 3,6 4,5 4,4 aktywnych zawodowo 6. Udzia³ wydatków na prace rozwojowe w 13,8 35,1 30,5 51,0 35,5 nak³adach bie ¹cych na B+R (%) 7. Wynalazki zg³oszone do opatentowania na 1 mln mieszkañców Reasumuj¹c polska przestrzeñ gospodarcza (poza Mazowszem) jest najs³absza na innowacyjnej mapie Europy, a Województwo Zachodniopomorskie plasuje siê w ostatniej grupie wœród polskich regionów (11/12 miejsce) pod wzglêdem potencja³u innowacyjnego. Z pozycji regionalnego systemu innowacji szczególnie niepokoj¹ce s¹ wskaÿniki dotycz¹ce udzia³ prac rozwojowych w wydatkach na B+R (ostatnie miejsce w kraju) i udzia³ œrodków przedsiêbiorstw w finansowanie nauki ( 0.6% przy œredniej krajowej 9,9%, a dla UE oko³o 60%). Powy sze wskaÿniki pokazuj¹ brak wspó³pracy sektora gospodarczego z nauk¹ oraz nisk¹ komercyjn¹ orientacjê prowadzonych badañ. W tych warunkach oczywistym wydaj¹ siê trzy hipotezy: a. zachodniopomorskie instytucje B+R nie s¹ Ÿród³em innowacji dla lokalnej gospodarki. b. innowacyjnosæ lokalnych firm ma charakter odtwórczy tzn. przedsiêbiorstwa korzystaj¹ ze sprawdzonych ju rozwi¹zañ c. pojawienie siê nowych sektorów i trendów technologicznych oraz firm zorientowanych na innowacje i zaawansowane technologie. Wspó³praca z firmami zza Odry jest katalizatorem wzrostu innowacyjnoœci zachodniopomorskich przedsiêbiorstw. Wiêkszoœæ inspiracji zosta³a zaczerpniêta przypadkowo podczas podró y oraz przegl¹dania literatury, Internetu. Trudno jest przytoczyæ tutaj konkretne nazwy obiektów, gdy skupiono siê tutaj g³ównie na cechach charakterystycznych danych obiektów

17 lekkoœæ kompozycji - widoczne podzia³y elewacji - gra swiat³a i cienia - kolor 3. - fragmentarycznoœæ - proporcje wie y i czesci paretrowej - surowosc

18 - transparentnoœæ - brak jednoznacznych skojarzeñ z funkcj¹ - budynek nie wtapiaj¹cy siê w otoczenie - mocno uwidoczniona konstrukcja - sposób szklenia w fasadzie

19 kubicznoœæ - podzia³y na elewacji - elementy kontrastuj¹ce z lekk¹ konstrukcj¹ 7. - prostota i banalnosc - gra œwiat³em

20 8. - u³o enie elementów - kontrast 9. Na podstawie powy szych analiz, wynika ze województwo zachodniopomorskie wypada doœæ niekorzystnie na tle innych województw jeœli chodzi o potencja³ innowacyjnoœci. Mimo tak niskich wskaÿników (patrz pkt.4 tab.2) poziomu na terenia miasta Szczecina, znajduj¹ siê a dwa parki technologiczne: a. Szczeciñski Park Naukowo Technologiczny przy ul.kolumba b. Szczeciñski Park Technologiczny przy ul.mickiewicza Obie inwestycje opieraj¹ siê na tych samych za³o eniach i maj¹ na celu wspieranie lokalnej gospodarki i stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu. Poniewa za³o enia wy ej wymienionych placówek nie spe³niaj¹ swojej roli, nale y zastanowiæ siê nad zasadnoœci¹ powielania wzorców

21 powszechnie uznanych za standardowe. W efekcie czego ci¹g³e powtarzanie tych samych rozwi¹zañ wydaje siê ma³o skuteczne. Projektowany budynek jest prób¹ odpowiedzi na pytanie czym mo e byæ Park Technologiczny w Szczecinie, przy równoczesnej obecnoœci dwóch innych. Czy potrzebna jest placówka posiadaj¹ca t¹ sam¹ formê i cel co istniej¹ce? Z za³o enia Parkiem Technologicznym nazywa siê oœrodek stymuluj¹cy gospodarkê w regionie. Ale czy jedynym wyjœciem jest powielanie przyjêtych w ca³ym kraju schematów, które nie spe³niaj¹ wyznaczonych celów? W zwi¹zku z tym g³ówne za³o enie projektu opiera siê na lokalnych potrzebach rynku, nie jest schematem skrótowym za³o enia innych parków ale wprowadza nowe pojecie parku technologicznego, jako pojedynczego budynku posiadaj¹cego powierzchnie do wynajêcia i pozwalaj¹cego na zachowanie to samoœci ka dej z rezyduj¹cych w nim firm. Z badañ wynika ze w naszym regionie znajduje siê wiele ma³ych i œrednich firm, które nawi¹zuj¹ wspó³prace z firmami zza Odry. S¹ to firmy w regu³y handlowe, nie produkcyjne, które nie potrzebuj¹ do swojej dzia³alnoœci du ych powierzchni terenu na np. hale magazynowe czy produkcyjne. Firmy te zlokalizowane s¹ w ró nych czêœciach miasta co powoduje du e problemy z rozpoznaniem lub znalezieniem ich na mapie, nie wspominaj¹c o problemach z komunikacj¹. Projektowany budynek posiada takie rozwi¹zania, które umo liwi¹ umiejscowienie wielu firm w jednym obiekcie, stwarzaj¹c jednoczeœnie perspektywy wspó³pracy o ile bêdzie to konieczne. Wraz z umiejscowieniem kilku lub kilkunastu firm w jednym obiekcie, staj¹ siê one bardziej rozpoznawalne. Budynek, w którym siê znajduj¹ staje siê bowiem wizytówk¹ i reklam¹ wszystkich u ytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnoœci ka dej z u ytkuj¹cych firm za pomoc¹ zmiennej elewacji ( zale noœæ od wielkoœci wynajmowanych powierzchni). Nale y dodaæ równie e projekt zak³ada zmiennoœæ funkcji budynku zgodnie z warunkami panuj¹cymi w danym czasie. W opracowaniu przyjêto za³o enie z dnia dzisiejszego i taka problematykê podejmuje niniejszy projekt. Drug¹ wytyczn¹ projektow¹ sta³a siê koniecznoœæ dostosowywania siê budynku do warunków rynkowych, czyli pewna dynamicznoœæ rozwi¹zañ funkcjonalnych i projektowych. W jaki sposób zaprojektowaæ obiekt tak, eby móg³ zmieniaæ swoj¹ strukturê na przestrzeni lat i jak sprawiæ eby móg³ dostosowywaæ siê do bie ¹cych warunków? Nale y podkreœliæ ze opisywane rozwi¹zanie projektowe dotyczy jednego przedzia³u czasowego (tzn. dnia dzisiejszego) oraz stanowi próbê odpowiedzi na pytanie jak rozumieæ pojêcie Szczeciñskiego Parku Technologicznego

22 RYS.2 Widok na elewacje od strony dziedziñca Skojarzenia, has³a Zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ Spo³eczeñstwo Praca Zmiany atwy dostêp Gospodarka Segmentation komórki jednostki rozwój przysz³oœæ klocki plastry budynek w ruchu bydynek dynamiczny transparentnosæ katalizator kubicznoœæ

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jolanta Walas Trębacz Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Uwagi wstępne Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu, ich charakter, ró norodnoœæ, dynamika i wzajemne przenikanie powoduj¹, e przedsiêbiorstwa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 9 MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 9 MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 9 Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki TARNÓW 2006 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo