autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r"

Transkrypt

1 Projekt dyplomowy: Szczeciñski Park Technologiczny Wydzia³ Budownictwa i Architektury Politechniki Szczeciñskiej Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego autor: Anita Wojewoda promotor: dr in.arch. Leszek Œwi¹tek CZÊŒÆ OPISOWA DO PROJEKTU paÿdziernik 2006r

2 SPIS TRESCI: 1.Przedmiot opracowania 2.Problem i cel opracowania 3.Okreœlenie metody 4.Badania: Specyfika potencja³u gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego warunkuj¹cego strategie rozwoju regionu (na podst. pracy autorskiej Krzysztofa Matusiaka pt.: Uwarunkowania opracowania regionalnej strategii innowacyjnoœci w Województwie Zachodniopomorskim ) 5.Opis inspiracji dotychczasowych doœwiadczeñ w rozwi¹zywaniu problemu. 6.Za³ozenia do projektu, idea funkcjonowania obiektu, idee i tezy 7.Opis rozwi¹zania projektowego 8.Wnioski koñcowe 9.Bibliografia - 2 -

3 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Szczeciñskiego Parku Technologicznego, podejmuj¹cy problem funkcjonowania Parku jako katalizatora rozwoju gospodarczego regionu. Za³o enia ideowe bêd¹ce motywem przewodnim ca³ego za³o enia projektowego, oparte s¹ na konkretnych badaniach rynku Regionu Zachodniopomorskiego oraz miedzy innymi na dotychczasowych doœwiadczeniach projektowych autora oraz inspiracjach zaczerpniêtych z innych projektów architektonicznych dostêpnych w literaturze i w Internecie. rys.1 Widok pojedynczego budynku od strony dziedziñca 2.1 Problem opracowania Wprowadzenie w tematykê projektu: Pojêcie Parków Technologicznych jest doœæ wieloznaczne. W praktyce odnosi siê do gamy nazw stosowanych w odniesieniu do zorganizowanych oœrodków gospodarczych, w ramach których tworzy siê dogodne warunki dla transferu i komercjalizacji technologii, co w praktyce ma prowadziæ do powstania i rozwoju ma³ych innowacyjnych firm. Nale y podkreœliæ fakt, ze nie ma jednego modelu ani -3-

4 szablonu organizacyjnego takiej jednostki, a ka de przedsiêwziêcie musi bazowaæ na lokalnych i regionalnych zasobach d¹ ¹c do ich najefektywniejszego wykorzystania. Mo na wskazaæ wspólne cechy spotykanych na ca³ym œwiecie technopolii, parków: naukowych, badawczych i technologicznych, gdzie g³ównymi cechami s¹: bazowanie na wyodrêbnionej i samodzielnie zarz¹dzanej nieruchomoœci obejmuj¹cej konkretny teren i/lub budynki (od kilku do 2-3 tyœ. hektarów) posiadanie koncepcji zagospodarowania i rozwoju obejmuj¹cej aktywnoœci naukowo-badawcze i produkcyjne zwi¹zane z kreacj¹ nowej wiedzy i technologii posiadanie formalnych powi¹zañ z instytucjami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi, lokaln¹ i regionaln¹ administracj¹ publiczn¹, dzia³aj¹c¹ w regionie instytucjami wspierania przedsiêbiorczoœci i transferu technologii oraz finansowania ryzyku (venture capital). Ka dy z parków technologicznych ma niepowtarzalny i indywidualny charakter odzwierciedlaj¹cy specyfikê lokalnego œrodowiska naukowego i gospodarczego, tradycje przemys³owe i uwarunkowania kulturowe. Najczêœciej powielanym b³êdem jest bezmyœlne kopiowanie silicon valley czy tez research triangle park. Ka dy z wymienionych modeli jest odpowiedzi¹ na czynniki gospodarcze charakteryzuj¹ce dany region. Poszczególne przedsiêwziêcia powinny w jak najszerszym zakresie byæ dopasowane do lokalnych uwarunkowañ i czynników wzrostu. Celem istnienia parków technologicznych jest stymulacja rozwoju gospodarczego regionu, podniesienie jego atrakcyjnoœci oraz tworzenie nowych, trwa³ych miejsc pracy. Czynnikami odró niaj¹cymi parki technologiczne od innych oœrodków gospodarczych s¹ miêdzy innymi: a) komasacja ma³ych i œrednich firm na jednym obszarze u³atwiaj¹ca wzajemne kontakty miêdzy przedsiêbiorcami. b) budowa elastycznych powi¹zañ nauki z praktyk¹ gospodarcz¹ ; inicjowanie kontaktów transferu technologii, prze³amywanie barier wspó³pracy œrodowiska naukowego z przedsiêbiorcami. c) koncentracja instrumentów wsparcia przedsiêbiorczoœci technologicznej oraz rozwoju ma³ych i œrednich innowacyjnych przedsiêbiorstw poprzez programy pomocy finansowej, technicznej i doradczej. d) koncentracja wyspecjalizowanych w dzia³aniach innowacyjnych zasobów ludzkich i finansowych

5 2.2 2.Zarys historyczny: Idea Parków Technologicznych wywodzi siê ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach czterdziestych po raz pierwszy zosta³a te urzeczywistniona. Pierwszymi tego typu instytucjami, skierowanymi na nowe innowacyjne przedsiêbiorstwa, by³ utworzony w 1948r Bohanson Research Park w Menlo/Kalifornia i zainicjowany w 1951r przez Stanford Uniwersity Stanford Industrial Park /obecnie Stanford Research Park w Palo Alto Kalifornia. Koncepcja parków rozwijana by³a w nastêpnych latach. Szczególny boom przypada na lata szeœædziesi¹te, kiedy liczba parków naukowych wzros³a do 81. Szybki wzrost gospodarczy w USA w latach 90tych by³ g³ównie zas³ug¹ firm ze s³ynnej Silicon Valley. W 1998r, przed za³amaniem siê mody na dotcomy i póÿniejszym kryzysem ca³ej bran y IT, kalifornijska Dolina Krzemowa mia³a przychody brutto tylko cztery razy mniejsze ni ca³e Chiny. Gdyby ten niewielki, licz¹cy kilkadziesi¹t kilometrów kwadratowych rejon sta³ siê samodzielnym pañstwem, bez trudu wszed³by do pierwszej dziesi¹tki najsilniejszych ekonomicznie krajów œwiata. Sukces Silicon Valley opiera³ siê przede wszystkim na przep³ywie ludzi i pomys³ów miêdzy przemys³em a wy szymi uczelniami, g³ównie Uniwersytetem Stanforda. Kopiowanie kalifornijskiego wzorca nie sta³o siê jednak kluczem do sukcesu innych krajów. Sam oœrodek, bowiem jest odpowiedzi¹ na pewne wymagania rynkowe. Nikt nie planowa³ powstania Doliny jako zwartego i zamkniêtego obiektu, powsta³a ona samoistnie i spontanicznie. Budowanie lokalnych krzemowych dolinek to dziœ tendencja ogólnoœwiatowa. W samych tylko Stanach Zjednoczonych ró nego rodzaju silikonowych rejonów jest a dziewiêæ, a niemal ka dy kraj na œwiecie o przeciêtnym potencjale ekonomicznym usi³uje stworzyæ w³asny oœrodek badawczoprodukcyjny. Najbardziej zawziêci w kopiowaniu amerykañskiego przepisu na boom gospodarczy s¹ Azjaci. Na terenie Tajwanu, w Japonii, Indiach, Filipinach, Hongkongu, Singapurze, Tajlandii, Wietnamie, Malezji i Indonezji. W Chinach powsta³y trzy du e specjalne strefy ekonomiczne, zorientowane na nowe technologie ko³o Pekinu, Szanghaju i w Shenzehen na pó³noc od Hongkongu. W tym ostatnim powstaje co trzeci dysk twardy. Nie wszystkie jednak przedsiêwziêcia koñcz¹ siê takim sukcesem. A jakoœæ przechodzi w iloœæ. Dla wielu krajów niemo liwe staje siê wype³nienie niezbêdnego warunku, jakim jest dobra infrastruktura. W Tajlandii na przyk³ad inwestorzy, którzy chcieliby otworzyæ swoje przedsiêbiorstwa mog¹ liczyæ na stare, miedziane kable telefoniczne i obietnice szerokopasmowych ³¹czy œwiat³owodowych, które maj¹ pojawiæ siê w bli ej nieokreœlonej przysz³oœci. Czêœæ z krzemowych dolinek wprawdzie uda³o siê przyci¹gn¹æ zagranicznych inwestorów, w tym œwiatowe koncerny, ale nie sta³y siê one przez to oœrodkami bêd¹cymi motorem narodowej gospodarki

6 W wielu przypadkach trudno w ogóle mówiæ o nowych technologiach w lokalnych Silicon Valleys zak³ada siê infolinie, biura handlowe, siedziby przedstawicieli handlowych, czasem wrêcz po prostu manufaktury, wykorzystuj¹c tani¹ si³ê robocz¹. Cyberport w Hongkongu mo e siê pochwaliæ przyci¹gniêciem Microsoftu, ale koncern ma tam tylko biura handlowo-marketingowe, obs³uguj¹ce tê czêœæ kontynentu. W malezyjski Multimedialny Superkorytarz rz¹d tego kraju zainwestowa³ 20mld dolarów, co nie przynios³o jednak o ywienia gospodarki. Wiêkszoœæ naukowców pracuj¹cych w chiñskich parkach przemys³owych pochodzi z Rosji i Indii. Trudno wiêc mówiæ o pe³nym sukcesie, którym by³aby stymulacja lokalnej przedsiêbiorczoœci i innowacyjnoœci. W tym przypadku import mózgów nie wp³ywa na rozwój lokalnych uczelni i tym samym sama inwestycja nie spe³nia swojej g³ównej roli, jak¹ jest katalizator przedsiêbiorczoœci. Kalifornijski sukces uda³o siê jednak powtórzyæ w Azji, i to a dwukrotnie. Pierwsze krzemowe oœrodki na tym kontynencie s¹ niewiele m³odsze ni amerykañski orygina³. Po³udniowokoreañskie Naukowe Miasto Daedeok pomog³y spopularyzowaæ telefony komórkowe i sta³y siê jednym z filarów potêgi koncernu Samsung. Sukcesem okaza³ siê tak e za³o ony kilka lat póÿniej w 1980r tajwañski Naukowo-Przemys³owy Park Hsinchu. Tu równie u podstaw przedsiêwziêcia le a³o zaanga owanie rz¹du, który dofinansowywa³ projekt kwot¹ 600 mln dolarów. Dziêki oœrodkowi Hsinchu Tajwan sta³ siê œwiatowym liderem w produkcji noteboków, a wiele lokalnych firm uzystaka³o status globalnych koncernów. Niezale nie od bardziej lub mniej sensownego kopiowania kalifornijskiego cudu warto sobie postawiæ pytanie, czy ten fenomen mo na powtórzyæ przez naœladownictwo. Osza³amiaj¹cy sukces rejonu po³o onego na po³udnie od San Francisco wcale nie by³ oczywisty. Znacznie bardziej predysponowany do stania siê wylêgarni¹ nowych technologii by³ rejon, w którym znajduj¹ siê dwie s³ynne uczelnie MIT oraz Harvard. Obecnie obserwuje siê wzrost liczby rz¹dowych inicjatyw maj¹cych na celu utworzenie nowych stref hi-tech. Mo na tez zauwa yæ jak wielka ró nica dzieli takie podejœcie od historii kalifornijskiego oœrodka, który powsta³ ca³kowicie spontanicznie, bez jakiegokolwiek projektu czy inspiracji. Najwiêkszym atutem Doliny Krzemowej jest potê ny venture capital, który mo e sfinansowaæ najbardziej oryginalne pomys³y. Specyfik¹ sukcesu kalifornijskiego by³ równie swobodny przep³yw informacji. Podczas np. lunchu spotyka³o siê ludzi pracuj¹cych nad poszczególnymi projektami. Motywacja do pracy nie by³a podyktowana decyzjami politycznymi, ale wszeobecnym pêdem za pieni¹dzem. W razie sukcesu firmy ich w³aœciciele i twórcy danego pomys³u stawali siê automatycznie bogaczami. Reasumuj¹c, o ostatecznym sukcesie danego oœrodka nie decyduj¹ tylko zainwestowane pieni¹dze, specjalne przepisy czy ulgi podatkowe, lecz kreatywnoœæ, wiedza i zaanga owanie ludzi

7 2.3 Przyk³ady Parków Technologicznych w Polsce. Mimo ró nych deklaracji w narodowych i regionalnych strategiach czy programach rozwoju parki technologiczne w Polsce znajduj¹ siê w powijakach. O technopoliach dopiero zaczyna siê mówiæ. Krakowski Park Technologiczny Zarz¹dzany przez Centrum zaawansowanych Technologii sp. z o.o., którego udzia³owcami s¹ Skarb Pañstwa, Miasto Kraków, Województwo Ma³opolskie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloñski, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Huta im. T.Sêdzimira. Tworz¹ go 4 parki: Park Technologiczny Uniwersytetu Jagielloñskiego, Park Technologiczny Politechniki Krakowskiej, Park Technologiczny Huty im. Sendzimira i Krakowski Klaster Przemys³owy. Dzia³alnoœci Krakowskiego Parku Technologicznego rozpoczê³a siê w 1998r. ¹czna powierzchnia strefy wynosi ponad 122ha i jest przeznaczona g³ównie pod nowe przedsiêwziêcia inwestycyjne tzw. green field investment. Planowane zatrudnienie osi¹gnie osób, a deklarowane inwestycje maj¹ wynieœæ 700 mln PLN. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Parku reguluje rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki. Wroc³awski Park Technologiczny Spó³ka akcyjna Politechniki Wroc³awskiej, Uniwersytetu Wroc³awskiego, Fundacji Rozwoju Politechniki Wroc³awskiej, Akademii Rolniczej, Dolnoœl¹skiej Izby Gospodarczej, Towarzystwa Inwestycyjnego Dolmel, Gminy Wroc³aw, Banku Zachodniego WBK S.A. i Skarbu Pañstwa. Wszyscy za³o yciele maj¹ równ¹ iloœæ g³osów oraz szczególne uprawnienia. Spó³ka powsta³a w 1998r. Jej g³ównym celem jest symulacja rozwoju przemys³u zaawansowanych technologii. Powierzchnia ca³ego Parku wynosi obecnie 10ha, na którym spó³ka posiada prawo do wieczystego u ytkowania gruntów wniesione aportem przez gminê Wroc³aw. Na terenie wydzielono 11 odrêbnych dzia³ek inwestycyjnych przeznaczonych do sprzeda y inwestorom prywatnym na zasadach prawa wieczystego u ytkowania. Teren wyposa ony jest w pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje, ze oko³o 16% powierzchni WPT zostanie przeznaczone na tereny rekreacyjne oraz wspólne parkingi, drogi wewnêtrzne, place itp. Sejmik województwa w³¹czy³ Park do regionalnej strategii rozwoju. WPT skupia siê przede wszystkim na takich dziedzinach jak: - 7 -

8 - telekomunikacja i elektronika - komputery i informatyka - przetworstwo rybno-spo ywcze - in ynieria genetyczna - biologia molekularna - urz¹dzenia i materia³y medyczne - farmaceutyka - ochrona œrodowiska - energetyka - nowe materia³y, tworzywa sztuczne - automatyka - aparatura pomiarowa i labolatoryjna - technologie kriogeniczne - technologie wysokich cisnieñ - technologie prózni Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Powsta³ w 1995r w ramach dzia³alnoœci statutowej i gospodarczej Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obejmuje 3,1 ha, a w planach jest rozszerzenie go o kolejne 8ha. PPNT dysponuje obecnie budynkiem biurowym i dwoma halami wielofunkcyjnymi. Posiada 3000m 2 powierzchni biurowej o wysokim standardzie, 2000m 2 powierzchni magazynowej oraz hale o powierzchni 1430m 2. Park oferuje: - us³ugi informacyjne - us³ugi konsultingowe i doradcze w zakresie zaawansowanych technologii i innowacji - pomoc dla organizacji pragn¹cych wzi¹æ udzia³ w 6 Programie Ramowym UE - us³ugi w zakresie transferu technologii i innowacji - pomoc w kojarzeniu partnerów gospodarczych z Polski i krajów UE - informacje patentow¹ - promocjê innowacji - 8 -

9 Na terenie PPNT ma siedzibê 8 jednostek organizacyjnych, 4 instytucje B+R, 7 MŒP i trzech innych lokatorów (stowarzyszenia). Liczba pracowników wynosi w sumie 167 osób. W perspektywie kilku lat ma powstaæ Wielkopolski Park Naukowo-Technologiczny bêd¹cy wspólnym przedstawicielem PPNT i innych organizacji, takich jak centra transferu informacji czy jednostki badawczo-rozwojowe oraz jednostki samorz¹dowe. Technopark ódÿ W grudniu 2001r zosta³o opracowane Przedinwestycyjne studium wykonalnoœci i op³acalnoœci projektu Parku. Park bêdzie zlokalizowany z po³udniowo-zachodniej czêœci miasta, blisko portu lotniczego, obwodnicy i trasy wylotowej z miasta w kierunku zachodnim, na terenie 14ha z du ¹ iloœci¹ zieleni. Celem ³ódzkiego parku jest udzia³ w tworzeniu nowoczesnej bazy gospodarczej i poprawa pozycji konkurencyjnej regionu poprzez: - osi¹gniêcie wysokiego stopnia innowacyjnosci i poziomu technicznego MŒP, - stymulowanie œrodowisk akademickich i strefy B+R w zakresie opracowywania i transferu technologii - tworzenie miejsc pracy w przedsiêbiorstwach innowayjnych i zorientowanych na stosowanie nowych technologii. Bran ami szczególnie po ¹danymi s¹ informatyka, telekomunikacja, elektrotechnika, telekomunikacja, elektronika, automatyka, robotyka, nowe materia³y, nowe Ÿród³a energii, in ynieria procesowa, ochrona œrodowiska, biotechnologia, zdrowa ywnoœæ, farmaceutyka, narzêdzia i sprzêt medyczny, aparatura kontrolno-pomiarowa. Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni Powsta³y w 2001r jako wspólna inicjatywa Pomorskiego Centrum Technologii i Urzêdu Miasta Gdyni. Park zlokalizowany jest na terenie o powierzchni 6ha, która wyposa ona jest we wszystkie media i jest w³asnoœci¹ miasta. PPNT jest zarz¹dzany merytorycznie i organizacyjnie przez Pomorskie Centrum Technologii maj¹ce swoj¹ siedzibê w Gdyni. Zadania PPNT obejmuj¹ stworzenie dogodnych warunków do realizacji przedsiêwziêæ opartych o wysoko zaawansowane technologie w nastêpuj¹cych modu³ach: 1. Modu³ Biotechnologii i Ochrony Œrodowiska, 2. Modu³ Wzornictwa Przemys³owego, 3.Modu³ informatyczny - 9 -

10 Oferta PPTN obejmuje: - wynajem powierzchni na prefencyjnych warunkach - opieke naukow¹ - pomoc doradcz¹ na preferencyjnych warunkach - u³atwienie dostêpu do narzêdzi wsparcia finansowego, takich jak: kredyty, granty, dotacje, fundusze inwestycyjne, - u³atwienie wspó³pracy z partnerami gospodarczymi. Projekt bêdzie finansowany w oparciu o ró ne Ÿród³a finansowania, miêdzy innymi: zasoby inicjatorów, œrodki UE, bud et pañstwa, samorz¹dów, uniwersytetów i podmiotów prywatnych. Celem PPNT jest skupienie dzia³añ prowadzonych na szczeblu lokalnym i regionalnym zmierzaj¹cych do aktywizacji rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego oraz stymulowania wspó³pracy pomiêdzy uniwersytetami a przedsiêbiorstwami, ze szczególnym uwzglêdnieniem transferu wysoko zaawansowanych technologii i rozwoju przedsiêbiorczoœci opartej na ich wdra aniu. Szczeciñski Park Naukowo Technologiczny W 1992r utworzono Szczeciñskie Centrum Przedsiêbiorczoœci Zak³ad Bud etowy Miasta Szczecina, które sta³o siê zal¹ kiem Szczeciñskiego Parku Technologicznego. Utworzonego w 2000r, dwa lata póÿniej nazwa zosta³a przekszta³cona na Szczeciñski Park Naukowo-Technologiczny. Kapita³ zak³adowy wynosi 5,5 mln PLN. Park ma formê sp. z o.o., której 100% -owym udzia³owcem jest Gmina Szczecin, a partnerem strategicznym jest Uniwersytet Szczeciñski, z którym spó³ka ma podpisan¹ umowê o zarz¹dzanie. Rada Nadzorcza powo³a³a Konsorcjum Doradcze, w sk³ad, którego wchodz¹ przedstawiciele samorz¹du, wy szych uczelni, sektora bankowego i najwiêkszych firm w Szczecinie. Strategia dzia³ania zak³ada blisk¹ wspó³prace ze wszystkimi uczelniami w Szczecinie i województwie. Misja SPNT jest wspieranie i rozwój przedsiêbiorczoœci oraz innowacyjnoœci w Szczecinie i regionie. Oferta SPNT to : - wynajem powierzchni - u³atwianie dostêpu do technologii i innowacji, transfer technologii - pomoc dla MŒP w znajdowaniu Ÿróde³ finansowania i analizy finansowe - promocja i dostarczanie informacji o wynikach badañ naukowych, technologiach, projektach i produktach innowacyjnych

11 - edukacja - doradztwo - obs³uga firm (biurowa, ksiêgowa, prawna, itd.) W ramach parku dzia³a inkubator o powierzchni 350m 2. Przewiduje siê, e na terenie parku bêdzie lokowa³o siê oko³o 20 firm rocznie. Osi¹gniêcie samodzielnoœci finansowej ma nast¹piæ w ci¹gu 7 lat. Park dysponuje powierzchnia do wynajêcia o wielkoœci 3,5ha. Ocena sytuacji Oceny polskich inicjatyw tworzenia parków naukowo-technologicznych dokona³ w 2002r amerykañski ekspert Ron Kysiak, v-ce prezes Parku Badawczego w Evanstone (Chicago). Wyró ni³ trzy modele i omówi³ je na przyk³adach parku poznañskiego i krakowskiego orak Technopolis Warszawa a. park poznañski najwiêksza rolê odgrywa tworzenie ma³ych firm typu spin-off w oparciu o uczelnie lub wydzia³y techniczne, komercjalizacja technologii oraz inkubacja przedsiêbiorczoœci za pomoc¹ centrum technologicznego i inkubatora. Jest to typ o du ym podobieñstwie z do ma³ych obszarowo amerykañskich parkach technologicznych nastawionych na rozwój nowych firm poprzez tworzenie inkubatorów przedsiêbiorczoœci, zapewnienie finansowania typu seed capital (kapita³ zasiewowy) i programy pomocy dla firm. Parki te nie s¹ nastawione na przyciaganie duzych korporacji technologicznych. Na ich terenie lokuja siê raczej ma³e i œrednie firmy, którym zale y na wykorzystaniu efektu synergii. Ten model parku jest dobry dla innych miast, które maja wyzsze uczelnie techniczne. b. park krakowski model parku opartego na zagospodarowaniu terenów i nieruchomoœci, ze szczególnym naciskiem na inwestycje typu green field oraz na zwolnieniu z podatku dochodowego. Model krakowski mo na wykorzystywaæ na obszarach mniej zurbanizowanych, jeœli dostêpne s¹ terenu odpowiedniej wielkoœci. Organizatorzy takich parków mniejsza wagê przywi¹zuj¹ do inkubatorów, kapita³u zasiewowego czy tranferu innowacji. W Polsce bez pomocy pañstwa szersze wykorzystanie tego modelu mo e byæ trudne. Jest to model dominuj¹cy w Europie Zachodniej oraz w USA, gdzie uniwersytety otrzymuj¹ wysokie granty pañmswtowe czy stanowe. c. Technopolis Warszawa zak³ada wykozystanie potencja³u ca³ego regionu i przekszta³cenie go w centrum zaawansowanych technologii o zasiêgu europejskim. Jest to projekt zakrojony na

12 szrok¹ skalê. Wymaga zasobów jakie mo na zanleœc tylko w duzych metropoliach. Specyfika tego modelu jest zró nicowana i kreatywna spo³ecznoœæ, która jest bardziej ni na obszarach niezurbanizoawanych, sk³onna przyjmowaæ nowe idee i innowacje, które z kolei stanowi¹ si³ê napêdow¹ przedsiêbiorczoœci. Zdaniem R.Kysiaka istotne jest aby dzia³alnoœæ parków nie by³a jedynie rozszerzeniem badañ naukowych uczelni a prowadzi³a do tworzenia firm przynosz¹cych zyski. Wed³ug jego zaleceñ wa ne jest jak najszybsze rozpoczêcie dzia³alnoœci i zrobienie pierwszego kroku, polegaj¹cego na zaoferowaniu ma³ym firmom powierzchni nawet bardzo ograniczonej albo s³abo wyposa onej, ale umo liwiaj¹cej mu rozwój. R.Kysiak zaleca tak e organizatorom parków, aby brali a ró nych modeli te elementy, które pasuj¹ do ich konkretnej sytuacji. 2.2 Cel opracowania: Na podstawie powy szych analiz, wynika ze województwo zachodniopomorskie wypada doœæ s³abo na tle innych województw, jeœli chodzi o potencja³ innowacyjnoœci. Mimo tak niskiego poziomu na terenia miasta Szczecina, znajduj¹ siê dwa parki technologiczne a. Szczeciñski Park Naukowo Technologiczny przy ul.kolumba b. Szczeciñski Park Technologiczny przy ul.mickiewicza Obie inwestycje opieraj¹ siê na tych samych za³o eniach i maj¹ na celu wspieranie lokalnej gospodarki i stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu. Poniewa za³o enia wy ej wymienionych placówek nie spe³niaj¹ swojej roli, nale y zastanowiæ siê nad zasadnoœci¹ powielania wzorców powszechnie uznanych za standardowe. W efekcie ci¹g³e powtarzanie tych samych rozwi¹zañ wydaje siê ma³o skuteczne. Projektowany budynek jest prób¹ odpowiedzi na pytanie, czym mo e byæ Park Technologiczny w Szczecinie, przy równoczesnej obecnoœci dwóch innych. Czy potrzebna jest placówka posiadaj¹ca t¹ sam¹ formê i cel, co istniej¹ce? Z za³o enia Parkiem Technologicznym nazywa siê oœrodek stymuluj¹cy gospodarkê w regionie. Ale czy jedynym wyjœciem jest powielanie przyjêtych w ca³ym kraju schematów, które nie spe³niaj¹ wyznaczonych celów? W zwi¹zku z tym g³ówne za³o enie projektu opiera siê na lokalnych potrzebach rynku, nie jest schematem skrótowym za³o enia innych parków, ale wprowadza nowe pojecie parku technologicznego, jako pojedynczego budynku posiadaj¹cego powierzchnie do

13 wynajêcia i pozwalaj¹cego na zachowanie to samoœci ka dej z rezyduj¹cych w nim firm. Z badañ wynika ze w naszym regionie znajduje siê wiele ma³ych i œrednich firm, które nawi¹zuj¹ wspó³prace z firmami zza Odry. S¹ to firmy w regu³y handlowe, nie produkcyjne, które nie potrzebuj¹ do swojej dzia³alnoœci du ych powierzchni terenu na np. hale magazynowe czy produkcyjne. Firmy te zlokalizowane s¹ w ró nych czêœciach miasta, co powoduje du e problemy z rozpoznaniem lub znalezieniem ich na mapie, nie wspominaj¹c o problemach z komunikacj¹. Projektowany budynek posiada takie rozwi¹zania, które umo liwi¹ umiejscowienie wielu firm w jednym obiekcie, stwarzaj¹c jednoczeœnie perspektywy wspó³pracy o ile bêdzie to konieczne. Wraz z umiejscowieniem kilku lub kilkunastu firm w jednym obiekcie, staj¹ siê one bardziej rozpoznawalne. Budynek, w którym siê znajduj¹ staje siê, bowiem wizytówk¹ i reklam¹ wszystkich u ytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnoœci ka dej z u ytkuj¹cych firm za pomoc¹ zmiennej elewacji ( zale noœæ od wielkoœci wynajmowanych powierzchni). Drug¹ wytyczn¹ projektow¹ sta³a siê koniecznoœæ dostosowywania siê budynku do warunków rynkowych, czyli pewna dynamicznoœæ rozwi¹zañ funkcjonalnych i projektowych. W jaki sposób zaprojektowaæ obiekt tak, eby móg³ zmieniaæ swoj¹ strukturê na przestrzeni lat i jak sprawiæ eby móg³ dostosowywaæ siê do bie ¹cych warunków. Koncepcja-skojarzenia, has³a Zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ Spo³eczeñstwo Praca Zmiany atwy dostêp Gospodarka Segmentation komórki jednostki rozwój przysz³oœæ klocki plastry budynek w ruchu bydynek dynamiczny

14 transparentnosæ katalizator kubicznoœæ fragmentacja wielopozomowoœc otwartosæ Projekt Szczeciñskiego Parku Technologicznego zosta³ opracowany na podstawie autorskich poszukiwañ odpowiedzi na pytania postawione w celu opracowania. W tym celu oparto siê na materia³ach badawczych, literaturze i inspiracjach. Specyfika potencja³u gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego warunkuj¹cego strategie rozwoju regionu (na podst. pracy autorskiej Krzysztofa Matusiaka pt.: Uwarunkowania opracowania regionalnej strategii innowacyjnoœci w Województwie Zachodniopomorskim ) Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza w Polsce ( 2002r ) prowadzi³o 838 podmiotów zatrudniaj¹cych osób, w tym 74% to pracownicy naukowo-badawczy. W porównaniu z 1998r zast¹pi³ spadek zatrudnienia o 4%.Polski sektor B+R zorganizowany jest w cztery piony instytucjonalne: - instytuty i samodzielne zak³ady Polskiej Akademii Nauk - resortowe instytuty i oœrodki naukowo-badawcze - - jednostki rozwojowe (prowadz¹ce prace badawczo-rozwojowe obok podstawowej dzia³alnoœci w przedsiêbiorstwach, zak³adach doœwiadczalnych itp.) - szko³y wy sze Województwo Zachodniopomorskie wytwarzaj¹ce 4,5% PKB dysponuje skromn¹ czêœci¹ krajowego potencja³u naukowo-badawczego: - 17 jednostek 2% podmiotów (11 miejsce w kraju)

15 - na dzia³alnoœæ B+R przeznacza siê w regionie 0,27% PKB (srednia krajowa to 0.61%)- 11 miejsce w kraju zatrudnionych przy dzia³alnoœci B+R ( 2,8% zatrudnionych 11 miejsce w kraju), w tym 316 profesorów, 303 dr habilitowanych, 1185 doktorów. - Na jednego mieszkañca przeznacza siê na dzia³alnoœæ sektora B+R 53 z³ przy œredniej krajowej 120z³ (dziewi¹te miejsce w kraju, Mazowsze 391z³.) - 1,97% ³¹cznych nak³adów na B+R ( 11 miejsce w kraju) tab.1 Pozycjonowanie potencja³u innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego na tle Polski i UE. WskaŸnik Zachodnio Polska EU pomorskie ogó³em max min 1. Wydatki na B+R w PKB[%] (2001r w %) 0,27 0,59 1,30 0,07 1,93 2. Wydatki na B+R na jednego mieszkañca (w ,40 z³otych) 3. Wydatki na B+R na jednego zatrudnionego w gospod. Narodowej (w z³.) 166,50 346, ,3 31,1 Brak danych 4. Liczba przedsiêbiorsw na jedn¹ placówke B+R 11487, , , ,4 Brak danych 5. Pracownicy zatrudnieni przy B+R ma ,50 4,5 10,70 1,30 10,7 aktywnych zawodowo 6. Udzia³ wydatków na prace rozwojowe w 13,80 35,50 64,0 13,80 49 nak³adach bie ¹cych na B+R (%) 7. Wynalazki zg³oszone do opatentowania na 1 mln mieszkañców Tab.2 Pozycjonowanie potencja³u innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego na tle wybranych regionów Polski WskaŸnik zachodnio pomorskie mazowi eckie wielkop olskie pomorsk ie dolnoœl ¹skie 1. Wydatki na B+R w PKB[%] (2001r w %) 0,27 1,30 0,47 0,53 0,47 2. Wydatki na B+R na jednego mieszkañca (w

16 z³otych) 3. Wydatki na B+R na jednego zatrudnionego w 166, ,30 261,6 305,8 291,1 gospod. Narodowej (w z³.) 4. Liczba przedsiêbiorsw na jedn¹ placówke B+R 11487,2 2029, ,5 6361,2 6147,3 5. Pracownicy zatrudnieni przy B+R ma ,5 10,7 3,6 4,5 4,4 aktywnych zawodowo 6. Udzia³ wydatków na prace rozwojowe w 13,8 35,1 30,5 51,0 35,5 nak³adach bie ¹cych na B+R (%) 7. Wynalazki zg³oszone do opatentowania na 1 mln mieszkañców Reasumuj¹c polska przestrzeñ gospodarcza (poza Mazowszem) jest najs³absza na innowacyjnej mapie Europy, a Województwo Zachodniopomorskie plasuje siê w ostatniej grupie wœród polskich regionów (11/12 miejsce) pod wzglêdem potencja³u innowacyjnego. Z pozycji regionalnego systemu innowacji szczególnie niepokoj¹ce s¹ wskaÿniki dotycz¹ce udzia³ prac rozwojowych w wydatkach na B+R (ostatnie miejsce w kraju) i udzia³ œrodków przedsiêbiorstw w finansowanie nauki ( 0.6% przy œredniej krajowej 9,9%, a dla UE oko³o 60%). Powy sze wskaÿniki pokazuj¹ brak wspó³pracy sektora gospodarczego z nauk¹ oraz nisk¹ komercyjn¹ orientacjê prowadzonych badañ. W tych warunkach oczywistym wydaj¹ siê trzy hipotezy: a. zachodniopomorskie instytucje B+R nie s¹ Ÿród³em innowacji dla lokalnej gospodarki. b. innowacyjnosæ lokalnych firm ma charakter odtwórczy tzn. przedsiêbiorstwa korzystaj¹ ze sprawdzonych ju rozwi¹zañ c. pojawienie siê nowych sektorów i trendów technologicznych oraz firm zorientowanych na innowacje i zaawansowane technologie. Wspó³praca z firmami zza Odry jest katalizatorem wzrostu innowacyjnoœci zachodniopomorskich przedsiêbiorstw. Wiêkszoœæ inspiracji zosta³a zaczerpniêta przypadkowo podczas podró y oraz przegl¹dania literatury, Internetu. Trudno jest przytoczyæ tutaj konkretne nazwy obiektów, gdy skupiono siê tutaj g³ównie na cechach charakterystycznych danych obiektów

17 lekkoœæ kompozycji - widoczne podzia³y elewacji - gra swiat³a i cienia - kolor 3. - fragmentarycznoœæ - proporcje wie y i czesci paretrowej - surowosc

18 - transparentnoœæ - brak jednoznacznych skojarzeñ z funkcj¹ - budynek nie wtapiaj¹cy siê w otoczenie - mocno uwidoczniona konstrukcja - sposób szklenia w fasadzie

19 kubicznoœæ - podzia³y na elewacji - elementy kontrastuj¹ce z lekk¹ konstrukcj¹ 7. - prostota i banalnosc - gra œwiat³em

20 8. - u³o enie elementów - kontrast 9. Na podstawie powy szych analiz, wynika ze województwo zachodniopomorskie wypada doœæ niekorzystnie na tle innych województw jeœli chodzi o potencja³ innowacyjnoœci. Mimo tak niskich wskaÿników (patrz pkt.4 tab.2) poziomu na terenia miasta Szczecina, znajduj¹ siê a dwa parki technologiczne: a. Szczeciñski Park Naukowo Technologiczny przy ul.kolumba b. Szczeciñski Park Technologiczny przy ul.mickiewicza Obie inwestycje opieraj¹ siê na tych samych za³o eniach i maj¹ na celu wspieranie lokalnej gospodarki i stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu. Poniewa za³o enia wy ej wymienionych placówek nie spe³niaj¹ swojej roli, nale y zastanowiæ siê nad zasadnoœci¹ powielania wzorców

21 powszechnie uznanych za standardowe. W efekcie czego ci¹g³e powtarzanie tych samych rozwi¹zañ wydaje siê ma³o skuteczne. Projektowany budynek jest prób¹ odpowiedzi na pytanie czym mo e byæ Park Technologiczny w Szczecinie, przy równoczesnej obecnoœci dwóch innych. Czy potrzebna jest placówka posiadaj¹ca t¹ sam¹ formê i cel co istniej¹ce? Z za³o enia Parkiem Technologicznym nazywa siê oœrodek stymuluj¹cy gospodarkê w regionie. Ale czy jedynym wyjœciem jest powielanie przyjêtych w ca³ym kraju schematów, które nie spe³niaj¹ wyznaczonych celów? W zwi¹zku z tym g³ówne za³o enie projektu opiera siê na lokalnych potrzebach rynku, nie jest schematem skrótowym za³o enia innych parków ale wprowadza nowe pojecie parku technologicznego, jako pojedynczego budynku posiadaj¹cego powierzchnie do wynajêcia i pozwalaj¹cego na zachowanie to samoœci ka dej z rezyduj¹cych w nim firm. Z badañ wynika ze w naszym regionie znajduje siê wiele ma³ych i œrednich firm, które nawi¹zuj¹ wspó³prace z firmami zza Odry. S¹ to firmy w regu³y handlowe, nie produkcyjne, które nie potrzebuj¹ do swojej dzia³alnoœci du ych powierzchni terenu na np. hale magazynowe czy produkcyjne. Firmy te zlokalizowane s¹ w ró nych czêœciach miasta co powoduje du e problemy z rozpoznaniem lub znalezieniem ich na mapie, nie wspominaj¹c o problemach z komunikacj¹. Projektowany budynek posiada takie rozwi¹zania, które umo liwi¹ umiejscowienie wielu firm w jednym obiekcie, stwarzaj¹c jednoczeœnie perspektywy wspó³pracy o ile bêdzie to konieczne. Wraz z umiejscowieniem kilku lub kilkunastu firm w jednym obiekcie, staj¹ siê one bardziej rozpoznawalne. Budynek, w którym siê znajduj¹ staje siê bowiem wizytówk¹ i reklam¹ wszystkich u ytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnoœci ka dej z u ytkuj¹cych firm za pomoc¹ zmiennej elewacji ( zale noœæ od wielkoœci wynajmowanych powierzchni). Nale y dodaæ równie e projekt zak³ada zmiennoœæ funkcji budynku zgodnie z warunkami panuj¹cymi w danym czasie. W opracowaniu przyjêto za³o enie z dnia dzisiejszego i taka problematykê podejmuje niniejszy projekt. Drug¹ wytyczn¹ projektow¹ sta³a siê koniecznoœæ dostosowywania siê budynku do warunków rynkowych, czyli pewna dynamicznoœæ rozwi¹zañ funkcjonalnych i projektowych. W jaki sposób zaprojektowaæ obiekt tak, eby móg³ zmieniaæ swoj¹ strukturê na przestrzeni lat i jak sprawiæ eby móg³ dostosowywaæ siê do bie ¹cych warunków? Nale y podkreœliæ ze opisywane rozwi¹zanie projektowe dotyczy jednego przedzia³u czasowego (tzn. dnia dzisiejszego) oraz stanowi próbê odpowiedzi na pytanie jak rozumieæ pojêcie Szczeciñskiego Parku Technologicznego

22 RYS.2 Widok na elewacje od strony dziedziñca Skojarzenia, has³a Zmieniaj¹ca siê rzeczywistoœæ Spo³eczeñstwo Praca Zmiany atwy dostêp Gospodarka Segmentation komórki jednostki rozwój przysz³oœæ klocki plastry budynek w ruchu bydynek dynamiczny transparentnosæ katalizator kubicznoœæ

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA

CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA Pierwsze centrum w Polsce realizuj¹ce ideê miast ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI www.rpo.lodzkie.pl DOTACJE z RPO WŁ SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ

PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ PRZEMYS OWE TERENY INWESTYCYJNE POZA STREF AKTYWNOŒCI GOSPODARCZEJ W wyniku transformacji gospodarki miasta, w tym restrukturyzacji du ych, pañstwowych zak³adów produkcyjnych pojawiaj¹ siê mo liwoœci inwestowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce motorem rozwoju regionalnego Toruń 1 Parki technologiczne w Polsce W prezentacji wykorzystano dane na podstawie raportu z roku 2009 pod tytułem Ośrodki innowacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow.

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow. Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow ruchową Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH. Dr Bogusław Klimczuk

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH. Dr Bogusław Klimczuk ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH Dr Bogusław Klimczuk POJĘCIE KLASTRA (1) Klaster gospodarczy Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu

Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Nowy park technologiczny otworzy się w tym roku we Wrocławiu Lucyna Róg 12.03.2013, aktualizacja: 12.03.2013 19:11 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,13548964,nowy_park_tec hnologiczny_otworzy_sie_w_tym_roku_we.html#ixzz2nuuqye9q

Bardziej szczegółowo

Grunty objęte patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako dodatkowa możliwość uatrakcyjnienia lokalizacji inwestycji

Grunty objęte patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako dodatkowa możliwość uatrakcyjnienia lokalizacji inwestycji Grunty objęte patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako dodatkowa możliwość uatrakcyjnienia lokalizacji inwestycji Seminarium Wsparcie procesu obsługi inwestora w gminach województwa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.p Warszawa: Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo