SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa 1A Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 01/2009 Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się: - w Biuletynie Zamówień Publicznych - na stronie internetowej: - na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w Wilkasach NAZWA ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach Przedmiot zamówienia określają następujące kody CPV ze wspólnego Słownika Zamówień : Główny przedmiot : Usługi nadzoru budowlanego Dodatkowy przedmiot: Nadzór nad robotami budowlanymi Doradcze usługi budowlanego Usługi zarządzania budową Usługi zarządzania projektem budowlanym Wilkasy, r. 1

2 I. Zamawiający Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Warszawa ul. Kredytowa 1A tel. /fax. (0 22) , Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone: 1. na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych i 2. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, tablica ogłoszeń Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek W Wilkasach, ul. Niegocińska 5, Wilkasy, Giżycko. II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.165z późn. zm.), zwanej dalej ustawa PZP. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art ustawy PZP. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ) 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763),Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach. Zakres zamówienia obejmuje sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu dla następujących obiektów: a) Przebudowa wiaty nad boiskiem do koszykówki wraz z nawierzchnią syntetyczną o pow. zabudowy ok. 560 m 2. b) Kompleksowa modernizacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy (6 cm wraz z wypełnieniem z granulatu SBR) o pow m 2 wraz z wykonaniem drenażu murawy i odwodnienia, piłkochwytów oraz oświetleniem boiska; c) Budowa hali nad kortami tenisowymi o min. pow. zabudowy ok. 660 m 2 wraz z wykonaniem nowej nawierzchni ze sztucznej trawy umożliwiającej grę w tenisa; d) Remont parkingów, wewnętrznych dróg dojazdowych i chodników z elementami zieleni drogowej o min. pow m 2 ; e) Rozbudowa Akademickiego Związku Sportowego Centralnego Ośrodka Sportu w Wilkasach o część rehabilitacyjno rekreacyjną o powierzchni użytkowej ok. 860m 2 wraz z wykonanie murów oporowych, wewnętrznych dróg, parkingów i chodników. 2

3 1. Obowiązki Wykonawcy zakres ogólny. a) W imieniu i na rzecz Zamawiającego, Wykonawca przejmuje obowiązek zorganizowania, przygotowania oraz kontrolowania procesu inwestycyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz ze zm.) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi poprzez reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z owiązującymi przepisami w branżach: - budowlano - konstrukcyjnej, - instalacji sanitarnych, - instalacji elektrycznych, oraz koordynacja robót poszczególnych branż,. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. b) W imieniu Zamawiającego pełni funkcję Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestycyjnego zgodnie z art. 27 polskiego Prawa Budowlanego Dz. Ustaw z 2006r. Nr 156, poz z póź. zmianami. c) Wykonawca współpracuje z Kierownictwem Ośrodka AZS w Wilkasach w zakresie: Sporządzania wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad roboty budowlanymi i montażowymi, objętych przedmiotem Kontraktu oraz rozliczeń finansowych zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , a także obowiązującymi przepisami prawa polskiego, Weryfikację kosztów realizacji robót objętych Kontraktem zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu, Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków z dnia 16 października 2008r., zgodnie z warunkami Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM /08-00 z dnia 13 sierpnia 2009r., Nadzorowanie zgodności zakresu wykonywanych robót budowlanych i montażowych z przedmiotem umów zawartych z ich Wykonawcami, Składanie Zamawiającemu raportów na temat postępu robót budowlanych objętych przedmiotem Kontraktu, umożliwiających wczesną analizę ewentualnych zagrożeń oraz przedkładanie zaleceń i propozycji rozwiązań w tym zakresie w formie sprawozdań kwartalnych do oceny Zamawiającego, Bieżące monitowanie Zamawiającego o obowiązujących uregulowaniach prawnych, w tym zmianie wytycznych w zakresie warunków i zasad realizacji Kontraktu, będącego przedmiotem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , 2. Obowiązki Wykonawcy zakres szczegółowy 1) Przestrzeganie wytycznych i wymagań oraz opracowywanie wszelkich dokumentów i rozliczeń z dotacji pochodzących z RPO WiM na lata (w tym sporządzanie odpowiednich okresowych i ostatecznych sprawozdań wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a także w innych umowach (np. z MSiT) zawartych przez Zamawiającego na okoliczność prowadzonego zakresu inwestycji, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie w ramach RPO WiM na lata ) W imieniu Zamawiającego przestrzeganie i realizacja wytycznych oraz wymagań opisanych w umowie nr UDA-RPWM /08-00 zawartej w dniu 13 sierpnia 2009r. pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Warmińsko-Mazurskim, a szczególności następujących warunków opisanych w niniejszych paragrafach ww. dokumentu: 4, pkt.4; 5; 6, pkt.4; 7; 9; 11; 12; 13; 15; 21, pkt.2 i 3. 3

4 Ww. umowa jest integralną częścią SIWZ i stanowi załącznik do niniejszego postępowania przetargowego. 3) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z kompletną dokumentacją techniczną, a także wszystkimi dokumentami dotyczącymi realizacji projektu, będącymi w dyspozycji Zamawiającego, w okresie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonania Umowy. 4) Inżynier Kontraktu zapewni po swojej stronie odpowiedni zespół osób, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w postaci: Kierownika Projektu, Inspektorów Nadzoru dla branży: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczegółowe wymagania jakie muszą spełnić ww. osoby zostały zapisane w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 5) Wykonawca Inżynier Kontraktu będzie współpracował z Zamawiającym z głosem doradczym w trakcie procedur przetargowych na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych, będących przedmiotem Kontraktu, 6) Wykonawca Inżynier Kontraktu dokona analizy i weryfikacji istniejącej dokumentacji technicznej wykonania robót budowlanych, będących przedmiotem jego Kontraktu oraz zaproponuje Zamawiającemu ewentualne, wymagane modyfikacje, mając na uwadze prawidłowe wykonania Kontraktu, 7) Wykonawca - Inżynier Kontraktu będzie współpracował z Zamawiającym z głosem doradczym w zakresie ewentualnych pytań ze strony potencjalnych Wykonawców robót budowlanych w trakcie prowadzonej procedur przetargowych w tym zakresie będzie służył Zamawiającemu pomocą w konstruowaniu odpowiedzi na techniczne pytania Wykonawców co do sposobu wykonania robót budowlanych. 8) Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym koordynuje sprawowanie nadzoru autorskiego, 9) W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentach tworzących Umowę i rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami robót budowlanych, będących przedmiotem jego Kontraktu przedkłada Zamawiającemu propozycje polubownych rozwiązań wraz z merytorycznym uzasadnieniem przedłożonych propozycji, 10) Rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, 11) Wykonawca - Inżynier Kontraktu, w imieniu Zamawiającego, będzie dokonywał bieżącej weryfikacji i kontroli w zakresie posiadania przez osoby wytypowane przez Wykonawców robót budowlanych, do ich nadzorowania, wymaganych uprawnień budowlanymi, zgodnie z podpisanymi w tym zakresie umowami na wykonanie robót budowlanych, 12) Zaopiniowanie projektów technicznych Wykonawcy robót budowlanych, materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.. 13) Przekazuje wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego i przy jego udziale, teren budowy, 14) Kontroluje prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonuje w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, 15) Sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z zawartymi umowami na roboty budowlane i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na w/w dostarczone urządzenia. 16) Opiniuje do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramy rzeczowo-finansowe dostarczone przez Wykonawców robót budowlanych, na tej podstawie opracowuje plany płatności i wskaźniki postępu rzeczowo-finansowego w formie i terminie ustalonym z Za- 4

5 mawiającym. 17) Wykonawca Inżynier Kontraktu ściśle współpracuje z pionem księgowo-finansowym i dostarcza wszystkie żądane dokumenty dotyczące rozliczeń, w tym wykaz środków trwałych; 18) Nadzorowanie czy roboty wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 19) Zlecanie za zgodą Zamawiającego badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 20) Zatwierdzanie przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawców robót budowlanych. 21) Sprawdzenie i weryfikacja posiadania autoryzacji Wykonawcy wydanej przez producenta urządzeń i materiałów jeżeli wpływa to na gwarancję obiektów i urządzeń. 22) Przeprowadzanie z Wykonawcami robót budowlanych odbiorów przejściowych, częściowych i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego. 23) Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez Wykonawców, w zakresie finansowym i rzeczowym. 24) Nadzór na testami i rozruchem oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę w celu przekazania obiektów Zamawiającemu. 25) W przypadku powiadomienia przez Wykonawców robót budowlanych o wystąpieniu warunków fizycznych, które Wykonawcy uznają za nieprzewidywalne, ma obowiązek sprawdzić czy i w jakich granicach warunki te były nieprzewidywalne i po określeniu ich wpływu na termin i koszt wykonania zadania niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 26) Wykonawca Inżynier Kontraktu ma obowiązek inicjować i prowadzić spotkania oraz cotygodniowe narady techniczne dotyczące postępu prac. Ponadto ma obowiązek raz w miesiącu sporządzić raport z ww. narad i przesłać go do Zamawiającego wraz ze wszystkimi protokołami. 27) Akceptacja wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji, 28) Wykonawca Inżynier Kontraktu weryfikuje otrzymane od Wykonawców robót budowlanych faktury częściowe i końcowe z wykonanych poszczególnych elementów robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i przedkłada je Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, w sposób nie powodujący opóźnień w dokonaniu płatności na rzecz Wykonawców robót budowlanych, 29) Weryfikacja kompletnej dokumentacji powykonawczej a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie i terminie ustalonym z Zamawiającym. W tym mapę geodezyjną do celów projektowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą terenu objętego inwestycją. 30) Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie instalacji. 31) Wykonawca Inżynier Kontraktu dostarcza Zamawiającemu harmonogramy rzeczowo- -finansowe, plany płatności i wskaźniki postępu rzeczowo-finansowego. 32) W razie zaistniałych sporów dąży do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów z Wykonawcami robót budowlanych. 33) Opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych, informacji dotyczących realizacji robót budowlanych, 34) Obsługa okresu gwarancyjnego 60 miesięcy od ukończenia poszczególnych robót budowlanych. Obsługa okresu gwarancyjnego polega na: - uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji po upływie każdego roku od odbioru obiektu, - uczestnictwie inspektorów nadzoru odpowiednich branż na zgłoszone przez Użytkownika i Zamawiającego usterki i wady w okresie gwarancji, - wyegzekwowaniu od wykonawcy robot budowlanych usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji. 35) Wykonawca zapewnia: - dyspozycyjność inspektorów nadzoru pod podanymi Zamawiającemu numerami telefonów komórkowych, 5

6 - dyspozycyjność inspektorów nadzoru również w soboty i niedziele w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych, 36) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z: - obowiązującymi przepisami ustawowymi i branżowymi, - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, - umową o realizację inwestycji, z którą Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. 37) Wykonawca Inżynier Kontraktu przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji Kontraktu do Instytucji Wdrążającej i Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WiM na lata , w tym wnioski o płatność, sprawozdania rzeczowe i finansowe, dokumentację niezbędną do rozliczenia Projektu. 38) Wykonawca Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności niewymienione w umowie i/lub umowach na roboty budowlane, które zostaną uznane za niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w ramach umówionej ceny ryczałtowej. 3. Zaleca się, aby Wykonawca Inżynier Kontraktu dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca Inżynier Kontraktu powinien założyć i utrzymywać przez cały czas trwania kontraktu (okres realizacji prac budowlanych i montażowych do r.) biuro w Wilkasach lub Giżycku, wyposażone w sposób zapewniający prawidłową realizację całego Kontraktu. Biuro to będzie przeznaczone do obsługi wszystkich Kontraktów na Roboty i będzie utrzymywane do zakończenia Kontraktu Inżyniera. Koszt, wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu będą pokryte przez Inżyniera. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia od ognia i kradzieży poniesie Inżynier. 5. Do praw Wykonawcy należy: a. wydawanie kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, b. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. IV. Termin wykonania zamówienia Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę od dnia podpisania umowy. Wymagany termin wykonania umowy: 1) Faza realizacji robót budowlanych i montażowych (Nadzór Inwestorski) r. 2) Faza rozliczenia kontraktów r. 3) Okres Zgłaszania Wad 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 6

7 Zamawiający może zmienić, w tym przedłużyć termin zakończenia realizacji umowy z Wykonawcą, określony w pkt. 1,2,3 w przypadku uzyskania zgody z instytucji Zarządzania RPO WiM. V. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. VI. VII. VIII. IX. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. X. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, której mowa w art. 91a ust. 1 Ustawy PZP. XI. XII. XIII. XIV. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania Umowy. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 Ustawy PZP). Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. XV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; a) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie posiadają doświadczenie zawodowe wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na wykonywanie funkcji Inżyniera Kontraktu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie; b) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponują osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Do wykonania zakresu prac, określonych w niniejszej SIWZ Wykonawca Inżynier Kontraktu musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi następujące poniższe warunki. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 1) co najmniej jedną osobą, mogącą pełnić funkcję: Kierownika Zespołu posiadającego wyższe wykształcenie techniczne minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Wykonawca przedłoży życiorys potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia technicznego i do- 7

8 świadczenie zawodowe. Kierownik Zespołu musi posiadać znajomość Ustawy Prawo budowlane, Ustawy Prawo zamówień publicznych a także doświadczenie jako Kierownik Zespołu w nadzorowaniu wykonania w ciągu ostatnich 3 lat liczonych do dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, co najmniej 1 projektu finansowanego z UE o wartości większej od 8 mln złotych. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić życiorys zgodnie z Załącznikiem nr 6. Uwaga: Od Kierownika Zespołu wymagany jest pobyt stały na budowie w okresie realizacji robót budowlanych i montażowych to jest do r. 2) co najmniej jedną osobą, posiadającą: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Inspektor Nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej musi posiadać, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym, co najmniej 5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych. Musi posiadać znajomość Ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedłoży życiorys potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia technicznego i doświadczenie zawodowe. Do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, wydane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić życiorys zgodnie z Załącznikiem nr 6. 3) co najmniej jedną osobą, posiadającą: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie jw. lub odpowiadające im uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Inspektor Nadzoru inżynier elektryk musi posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych. Musi posiadać znajomość Ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedłoży życiorys potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia technicznego i doświadczenie zawodowe. Do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w branży sanitarnej, wydane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić życiorys zgodnie z Załącznikiem nr 6. 4) co najmniej jedną osobą, posiadającą: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie jw. lub odpowiadające im uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Inspektor Nadzoru inżynier sanitarny musi posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych. Musi posiadać znajomość Ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedłoży życiorys potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia technicznego i doświadczenie zawodowe. Do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w branży elektrycznej, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić życiorys zgodnie z Załącznikiem nr 6. Ww. osoby winny posiadać ważny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 8

9 Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.) i dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Przez właściwe Zaświadczenie Kwalifikacyjne rozumie się takie, które zostało wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca załączy uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile będą one uprawniały do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie odpowiednim dla w/w specjalności. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a lub 12b Ustawy Prawo budowlane. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę o wartości nie mniejszej niż zł, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Spełnienie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty (zgodnie z rozdziałem IX SIWZ) Ocena spełnionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. XVI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie PZP i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 9

10 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych) usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzający wykonanie co najmniej 1 zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających należyte ich wykonanie; (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) (Załącznik nr 3 do SIWZ). 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności lub pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ): 8. Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt. 7, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz aktualny dokument stwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 9. Wzór umowy parafowany przez Wykonawcę (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605). XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Uprawnionymi pracownikami Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pan Jacek Nankiewicz Dyr. Ośrodka AZS w Wilkasach tel. (0 87) fax. (0 87) Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 ustawy PZP pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie pytań, odpowiedzi, informacji oraz zawiadomień faksem. W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca zobowiązany jest w ofercie podać nr faksu. 3. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu. Numery telefonów, faksu zamawiającego zostały podane w punkcie I niniejszej SIWZ. 4. Adres do korespondencji: Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach,ul. Niegocińska 5, Wilkasy, Giżycko. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub protesty były kierowane wyłącznie na ten adres. 5. Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia SIWZ należy wnieść nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert. 6. Zamawiający udzieli odpowiedzi pytającemu oraz prześle ją wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz 10

11 zamieszczona na stronie internetowej. 9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ. XVIII. Wymagania dotyczące wadium 1. Ustala się wadium w wysokości: zł ( słownie: cztery tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, na adres tj.: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY CENTRALNY OŚRODEK SPORTU AKADEMICKIEGO OŚRODEK W WILKASACH ul. Niegocińska 5, Wilkasy Giżycko Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku o numerze: Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego przetargu wadium dotyczy. 3. Wadium wniesione w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w kasie Ośrodka AZS Wilkasy w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert lub włożyć do koperty, w której znajduje się oferta ( nie bindować, nie zszywać z ofertą, jest to dokument, który nie stanowi oferty i podlega zwrotowi ) Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, dokumenty te muszą obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni art. 85 ustawy PZP oraz zawierać zapis o bezwarunkowej i na pierwsze żądanie płatności, na rzecz Zamawiającego. 5. Zaleca się by kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, podpisującą ofertę w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, lub przez osobę przyjmującą do depozytu w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, przykleić do koperty lub włożyć do koperty, w której znajduje się oferta przetargowa. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy : a) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 8. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 11

12 pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta a) została wybrana: b) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. XIX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XX. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z wypełnionymi załącznikami, wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami wymienionymi w rozdziale IX SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oświadczenia i dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie. 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę, do jej podpisywania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli nie wynika ono wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 6. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (Np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości a zapisane strony oferty były 12

13 ponumerowane. 10. Strony oferty stanowiące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, należy złożyć w oddzielnej nieprzezroczystej teczce i opisać na okładce. Wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 13. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. XXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: Oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach z dopiskiem Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert 2. Miejsce składania ofert: Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, Wilkasy, Giżycko Hotel - sekretariat biura. 3. Termin składania ofert: 02 grudnia 2009 r. do godz Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 6. Wykonawca może dokonać zmiany lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 7. Zmiany, poprawki złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 8. Koperty oznaczone ZMIANA i MODYFIKACJA będą otwarte w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. 9. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02 grudnia 2009 r. o godz w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, Wilkasy, Giżycko pok. Dyrektora Ośordka. 10.Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11.Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przez Sekretarza Generalnego AZS. Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy (siedzibę) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowane będą w protokole postępowania. 12.Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, zostanie przesłana informacja, o której mowa wyżej. 13.Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu podlegają udostępnieniu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 13

14 XXII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności (związania) oferty. Cena wskazana w ofercie będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 2. W cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty wynikające z SIWZ i warunków umowy. Do ceny oferty należy doliczyć również należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług. XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100%. cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Cena = cena badanej oferty x 100 pkt x 100% 3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmian. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełniania oświadczeń lub dokumentów. 7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób przewidziany w art. 87 ust 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 8. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli: a) oferta jest niezgodna z ustawą, b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o d) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, e) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, f) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, lub niezaproszonego do składania ofert. g) zawiera błędy w obliczeniu ceny, h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 14

15 9. Rażąco niskie ceny a) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. b) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne oraz wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy. c) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. XXIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, z podaniem nazwy (firmę) siedziby i adresu wybranego Wykonawcy, uzasadnieniem wyboru a także nazwy (firmy) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 4. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, spośród złożonych ważnych ofert przetargowych. 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale XV SIWZ. W przypadku złożenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, występujących wspólnie Umowę Konsorcjum. XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP). 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zabezpieczenie ustala się na 5 % ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie. 15

16 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy PZP. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, ich treść ma zawierać zapisy o bezwarunkowej i na pierwsze żądanie płatności na rzecz Zamawiającego. 7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku nr: Zwrot takiego zabezpieczenia odbędzie się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający ustala ogólny projekt umowy na realizację zamówienia wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były ocenione w toku postępowania. 4. Umowa będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy. 16

17 XXVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegółowe warunki protestów, odwołań i skargi określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatwierdzam... Sekretarz Generalny AZS Bartłomiej Korpak Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy Załącznik Nr Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 UZP Załącznik Nr Wykaz wykonanych podobnych usług Załącznik Nr Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia Załącznik Nr Projekt umowy Załącznik Nr Wzór życiorysu dla personelu Wykonawcy Załącznik nr Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM /08-00 z dnia 13 sierpnia 2009r. Załącznik nr 7. 17

18 .... (pieczątka adresowa Wykonawcy) Załącznik Nr 1 do SIWZ Numer sprawy: 01/2009 NAZWA ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach FORMULARZ OFERTY Zamawiający Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny Warszawa Ul. Kredytowa 1A tel. (0 22) , fax. (0 22) Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr.. poz... z dnia... o przetargu nieograniczonym oraz zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na usługi pn : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach w zakresie zgodnym z warunkami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie usług Inżyniera Kontraktu za cenę ryczałtową w wysokości :... zł netto + podatek VAT ( 22 %) w wysokości zł, co stanowi łączną kwotę brutto w wysokości... zł ( słownie :...) Jednocześnie oferuję termin wykonania zamówienia: 1. Faza realizacji robót budowlanych i montażowych (Nadzór Inwestorski) r. 2. Faza rozliczenia kontraktów r. 3. Okres Zgłaszania Wad 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. Akceptuję/nie akceptuję* warunki płatności określone w projekcie umowy. Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą akceptuję i przyjmuję, łącznie ze wszystkimi załącznikami i dokonanymi modyfikacjami, 2. wykonam zakres prac zawarty SIWZ zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej, 18

19 3. jestem /nie jestem* podatnikiem podatku VAT 4. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego w SIWZ, * niepotrzebne skreślić 2. Zastrzeżenie Wykonawcy. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3. Formularz cenowy Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu L.p. Wyszczególnienie 1 Faza realizacji robót budowlanych i montażowych (Nadzór Inwestorski) w tym koszty utrzymania biura Udział procentowy względem kwoty całkowitej max 70% 2 Faza rozliczenia kontraktów min. 29% 3 Okres Zgłaszania Wad min. 1% Cena netto Podatek 22% VAT Razem Razem Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są: a)... b)... c)... d)... e)... Oferta została złożona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr miejscowość, dnia.... (imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 19

20 Załącznik Nr 2 do SIWZ Numer sprawy: 01/2009 NAZWA ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach O Ś W I A D C Z E N I E w trybie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy:.. Adres Wykonawcy: Telefon:. Faks:.. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach oświadczamy, że spełniamy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655z późn. zm.) jak niżej: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujmy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.. (imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)... miejscowość, dnia 20

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Budowa chodników i oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.11.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 24.05.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.11.2016.GC. Nazwa zadania: Przebudowa Hali Sportowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 Zamawiający : Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Rydzynie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej)

Bardziej szczegółowo

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach.

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach. Page 1 of 5 Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach Numer ogłoszenia: 225335-2008; data zamieszczenia: 18.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo