2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Adres pocztowy: ul. Targowa 1 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Rzeszów Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Ewelina Wojtas-Kędzierska Faks: / Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do dokumentów: (URL) Elektroniczne składanie kandydatur i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1 / 18

2 Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 / 18

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Pełnienie nadzoru przy realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz budową mostu na rzece Wisłok i rozbudową skrzyżowania ul. Rzecha z ul. Załęską realizowane w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: (Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 12 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 W przypadku zamówień na usługi kategorii zob. załącznik C1 czy zgadzają się Państwo na publikację niniejszego ogłoszenia? Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Rzeszów Kod NUTS: PL325 II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS) II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru przy realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok i rozbudową skrzyżowania ul. Rzecha z ul. Załęską, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zadanie realizowane będzie na podstawie dwóch decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) Etap I i Etap II wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Zakres robót przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji: I. Odcinek od ul. Rzecha do ul. Lubelskiej: 1. Budowę dwujezdniowej drogi od skrzyżowania ulic: Rzecha, Załęskiej z ulicą Lubelską klasy G o długości 1792,42 m, szer. jezdni 7 m w obrębie skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą poszerzenie jezdni dla wlotu do 10,5 m. 2. Budowę mostu podwieszonego o dł. 480 m, nad zbiornikiem wody technologicznej elektrociepłowni PGE i nad rzeką Wisłok, z jednym pylonem i układzie przęseł: 240 m i 150 m nad rzeką Wisłok i zbiornikiem wody technologicznej oraz 3* 30m nad terenami zalewowymi i ulicą Wioślarską. 3. Budowę dwóch jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi, w tym jedno z ruchem okrężnym (skrzyżowanie z ul. Lubelską). PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3 / 18

4 4. Budowę chodników i ścieżek rowerowych. 5. Budowę dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych dla zapewnienia komunikacji lokalnej. 6. Budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych. 7. Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej. 8. Przebudowę przejazdu kolejowego na torze bocznicowym do elektrociepłowni. 9. Budowę ekranów akustycznych. 10. Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi projektowanej z ulicą Ciepłowniczą. 11. Budowę urządzeń ochrony środowiska, itp. zapisanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wynikających z ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykonanej w ramach procedury uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 12. Budowę kanalizacji deszczowej. 13. Budowę oświetlenia drogi. 14. Wykonanie iluminacji mostu i systemu kamer zewnętrznych. 15. Wykonanie monitoringu mostu. 16. Wykonanie zabezpieczenia brzegów rzeki Wisłok i wykonanie zabezpieczę ewentualnych innych cieków wodnych. 17. Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 18. Wykonanie świetlnego oznakowania przeszkodowego pylonu. 19. Przebudowę istniejącego kolektora deszczowego fi 600 na fi 2000 biegnącego wzdłuż ulicy Lubelskiej wraz z budową zespołu urządzeń podczyszczających drogą dojazdową i wylotem do rzeki Wisłok. 20. Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak budowa zjazdów, wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki budynków i elementów dróg istniejących, przebudowa ogrodzeń bram i furtek. 21. Budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, oraz sieci wysokiego napięcia na słupach typu kratownica linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze, II. Skrzyżowanie Rzecha Załęska - realizacja przedsięwzięcia obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Załęskiej długość odcinka przebudowy ul. Załęskiej 230 m, droga jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokości 7,0 m, ciągi pieszo - rowerowe obustronne o szerokości 4 m, ciągi piesze obustronne o szerokości 2 m, przekrój uliczny: 1x2. 2. Przebudowę ul. Rzecha: 1) klasa drogi G", 2) długość odcinka przebudowy ul. Rzecha 145 m, 3) kategoria obciążenia ruchem KR5; 4) droga: dwujezdniowa, dwukierunkowa o szerokości jezdni dla wlotu 10,5 m i szerokości wylotu 7,0 m; 5) przekrój uliczny: 2x2; 6) nawierzchnia: jezdnia bitumiczna; 7) ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,0 m; 8) budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Załęska - ul. Rzecha; 9) rozbudowę skrzyżowania ul. Załęska ul. Rzecha w zakresie pokazanym na planie sytuacyjnowysokościowym; 10) przebudowę, budowę dróg dojazdowych zapewniających dostęp do drogi publicznej budowę urządzeń dla ruchu pieszego i rowerowego w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej; 11) budowę zatoki autobusowej; 12) budowę, przebudowę odwodnienia inwestycji odpowiadającej warunkom terenowym (w tym zakresie również odbiorników wód) w postaci kanalizacji deszczowej (kolektora deszczowego) na całym odcinku inwestycji oraz powiązanych z programem rozwoju kanalizacji deszczowej dla Rzeszowa; PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4 / 18

5 13) przebudowę, budowę oświetlenia drogi w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej oraz wynikających z warunków technicznych; 14) budowę, przebudowę, zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją zgodnie z warunkami technicznymi; 15) wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz ze zmianą organizacji ruchu wynikającej z budowy sygnalizacji świetlnej; 16) inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym m.in. wycinka zieleni, rozbiórka elementów dróg, budowa / przebudowa zjazdów itp. Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy, dotyczące realizacji umowy: 1. Na każdym etapie realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek: 1) wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego po podpisaniu umowy, 2) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z umową, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami, 3) uczestnictwa w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy oraz zajęciu i odbiorze terenu pod tzw. czasowe zajęcie wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów, 4) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, 5) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, 6) opracowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących Zamawiającemu do poznawania postępu realizacji robót, 7) pełnego monitorowania postępu realizacji robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z zobowiązującymi przy realizacji umowy harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu, 8) utrzymywania korespondencji pomiędzy Wykonawcą pełniącym nadzór a Zamawiającym, pisemnie, w tym telefaksem, 9) wystawienia polecenia rozpoczęcia robót, 10) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy, 11) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 12) organizacji oraz przewodniczenia i protokołowania nie rzadziej niż raz w miesiącu naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację umowy stron (wykonawca robót, kierownik projektu, inspektorzy nadzoru oraz inni oficjalni obserwatorzy), 13) egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 14) przeprowadzania na swój koszt badań kontrolnych przez niezależne laboratorium nie powiązane z Wykonawcą Robót. Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 10% badań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będących załącznikiem do umowy o roboty budowlane. Badania te winno wykonywać laboratorium nie związane z Zamawiającym ani Wykonawcą pełniącym nadzór zgodnie z zasadami wymienionymi w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby badania kontrolne obejmowały: materiały stosowane przez Wykonawcę do konstrukcji nawierzchni i obiektów oraz wykonane elementy konstrukcji nawierzchni i obiektów prefabrykaty (krawężniki, obrzeża itp.), 15) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót, 16) wydawania opinii odnośnie proponowanych przez Wykonawcę Robót Podwykonawców i przekazywania tych opinii Zamawiającemu, 17) uzyskiwania od projektanta niezbędnych opinii na rysunkach zamiennych, w przedmiocie istotności lub nieistotności dokonanej zmiany, 18) ścisłej współpracy z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego, PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 5 / 18

6 19) w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie rozstrzygania takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z projektantem, 20) weryfikowania "rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę Robót, 21) dokonywania i weryfikacji obmiaru wykonanych robót, 22) odbioru wszelkich robót w tym zanikających i ulegających zakryciu, 23) wskazania miejsc składowania materiałów z rozbiórki pozostających własnością Zamawiającego w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, 24) opiniowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, 25) kontroli zgodności oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu oraz wnioskowania zmian, 26) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na ternie budowy, 27) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty, 28) być przygotowanym do zachowania ciągłości ruchu w każdych warunkach wykonawstwa, 29) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 30) dopilnowania usunięcia wad przez Wykonawcę Robót i sporządzenia poświadczenia usunięcia wad, 31) przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych informacji o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zaleceń na temat wyceny wszelkich nieprzewidzianych robót wraz z weryfikacją wyceny przedstawionej przez Wykonawcę Robót, 32) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót poprzez informowanie Zamawiającego o możliwości powstania sporów oraz brania czynnego udziału w ich rozstrzyganiu, 33) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy w terminie do 3 dni od daty zaistnienia roszczeń, 34) oceny słuszności roszczeń, 35) kontroli i aprobaty dokumentów roszczeniowych Wykonawcy Robót, 36) wskazania i poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do zakończenia Kontraktu, 37) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 38) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót, 39) sprawdzenia wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem faktury końcowej, 40) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów, 41) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 42) oceny słuszności i ewentualnego wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej, 43) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne. 44) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem, 45) prowadzenia bieżącego nadzoru geodezyjnego nad zgodnością wykonania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 46) Wykonawca będzie poświadczał płatności należne Wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji robót 2. Wykonawca będzie w szczególności decydować o: 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6 / 18

7 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót, 3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót, 4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy, 3. Wykonawca ma prawo w szczególności: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania obliczeń, pomiarów kontrolnych prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 4. Wykonawca będzie opiniował w szczególności: 1) przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, harmonogram robót i harmonogram płatności, 2) propozycję wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy robót. 5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca: 1) sprawdzi wszystkie dokumenty związane z odbiorem całości robót, 2) wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie operatu kolaudacyjnego (odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w tym pełnej dokumentacji powykonawczej. Zadba również o dostarczenie przez Wykonawcę robót wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane oraz potwierdzi gotowość obiektu do Komisyjnego odbioru przez Zamawiającego, 3) dokona rozliczenia inwestycji z Wykonawcą Robót i wszystkimi instytucjami finansującymi. 6. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu, schemat organizacyjny zespołu wraz ze szczegółowym zakresem uprawnień i obowiązków, jakie zamierza powierzyć poszczególnym członkom zespołu. Sporządzi i przekaże w tym samym czasie wykaz telefonów kontaktowych do wszystkich członków zespołu. 7. Wykonawca założy i będzie utrzymywał przez cały czas trwania zadania pomieszczenia biurowe: pomieszczenie o powierzchni min. 25 m2 oraz salę konferencyjną mogącą pomieścić min. 15 osób wyposażoną w stół i krzesła z dostępem do pomieszczeń sanitarnych, dróg dojazdowych w Rzeszowie, w pobliżu terenu budowy (w odległości nie większej niż 15 km), wyposażone w sposób zapewniający realizację całego zadania, a personel biura wyposaży w środki transportu. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu zespołu Wykonawcy, tj. umożliwiać pracę równoczesna wszystkich członków zespołu. Biuro winno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Wykonawcy dostęp do linii telefonicznych, faksu, internetu. Biuro powinno być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do wykonania obowiązków. Koszt wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (media, czynsz, połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem, eksploatacją środków trwałych będą pokryte przez Wykonawcę pełniącego nadzór i nie będą przedmiotem odrębnego rozliczenia z Zamawiającym. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca zapewni salę raz w tygodniu w celu prowadzenia Rad Budowy. 9. Nie przewiduje się dostarczenia żadnego sprzętu ani zapewnienia jakichkolwiek pomieszczeń dla Wykonawcy w ramach kontraktu na roboty. 10. Wykonawca: 1) sporządzi raporty w czasie trwania umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej, 2) przedłoży Zamawiającemu wzory raportów w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7 / 18

8 Raporty sporządzane będą w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiającemu należy przekazywać po jednym egzemplarzu każdej wersji raportu. Raport otwarcia: W okresie 10 dni od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji umowy. Raporty miesięczne: Wykonawca przez cały okres realizacji niniejszej umowy sporządza raporty miesięczne. Wykonawca w ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Kierownikowi Projektu Raport miesięczny wyszczególniający wykonane prace, kontrolne badania laboratoryjne, informację o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport będzie zawierał w szczególności: informacje o czynnościach wykonywanych przez Wykonawcę pełniącego nadzór, opis postępu robót (narastająco w oparciu o wskaźniki postępu i stanu finansowego zadania), powstałych problemów wraz z propozycjami ich rozwiązania i działań naprawczych, zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót, zaangażowanie finansowe, postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, plan robót i finansów na kolejny miesiąc, graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem, fotografie dokumentujące postęp robót, wykaz zmian z wartością odnośnych robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do postępu robót budowlanych. Raport techniczny: Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. Raport techniczny powinien zawierać w szczególności: zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany, kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą, nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy robót, rysunki i/lub zdjęcia pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. Raport końcowy: W terminie 30 dni po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy zawierający pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności w szczególności: wstęp wraz z krótkim opisem projektu, organizację i zarządzanie umową wraz ze strukturą Wykonawcy Robót i strukturą Wykonawcy, wykonawstwo w tym chronologiczny postęp robót i uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót (dział ogólny, roboty ziemne, itd.), osiągniętą jakość robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi oraz przyczyny wystąpienia i sposób likwidacji wad, sprawy umowy o roboty budowlane (szczególnie zmiany i czas trwania umowy o roboty budowlane), sprawy finansowe, w tym kwota umowy z Wykonawcą Robót i wszelkie jej zmiany, kwota umowy z Wykonawcą i wszelkie jej zmiany, analiza płatności, końcowe rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonanych robót, uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy. 11. Wykonawca zobligowany będzie do uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem wniosku o płatność oraz do sporządzania wszelkich innych raportów wymaganych przez Zamawiającego lub instytucje zarządzające Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 8 / 18

9 12. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawami Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Wykonawca usługi musi zapewnić sprawowanie nadzoru zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 13. Na czele Zespołu nadzoru stać będzie przedstawiciel Wykonawcy - kierownik zespołu inspektorów nadzoru. Będzie on działał zgodnie z rolą jaką przypisano nadzorowi zewnętrznemu w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów prawnych regulujących wydatkowanie funduszy unijnych. 14. Wykonawca pełniący nadzór winien zapoznać się i stosować wytyczne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Priorytet III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu. Działanie 3.1 System miejskiego transportu zbiorowego. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak nie II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień): II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień): Wartość: Waluta: Bez VAT Łącznie z VAT Stawka VAT (%) wg stawki albo: Najniższa oferta: i najwyższa oferta: Waluta: PLN wg stawki brana pod uwagę PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 9 / 18

10 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna przyspieszona Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1) Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę wypełnić załącznik D1 IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena albo Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Kryteria Waga IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną tak nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) ZP IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) Ogłoszenie o zamówieniu Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 16/07/2014 (dd/mm/rrrr) Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy) Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 09/08/2014 (dd/mm/rrrr) Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 05/08/2014 (dd/mm/rrrr) Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 23/07/2014 (dd/mm/rrrr) Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S z dnia: 18/07/2014 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10 / 18

11 Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: Część nr: Nazwa: V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 23/09/2014 (dd/mm/rrrr) V.2) Informacje o ofertach: Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Oficjalna nazwa: Konsorcjum przedsiebiorców: MP- MOSTY sp. z o.o. i AYESA Polska sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Dekerta 18 Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy) Bez VAT Łącznie z VAT Stawka VAT (%) wg stawki Wartość: Waluta: PLN Całkowita końcowa wartość zamówienia Wartość: Waluta: PLN wg stawki albo: Najniższa oferta: i wg stawki najwyższa oferta: Waluta: brana pod uwagę Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać) liczbę lat: albo liczbę miesięcy: V.5) Informacje na temat podwykonawstwa Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: Wartość bez VAT: Nieznana: Waluta: Proporcja % Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom : (jeżeli są znane) (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11 / 18

12 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zadanie realizowane w ramach projektu pn. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki,które stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. VI.3) Procedury odwoławcze VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy ul. Postępu 17a Miejscowość Warszawa Kod pocztowy Państwo Polska (PL) Tel Faks Adres internetowy URL Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa Adres pocztowy Miejscowość Państwo Adres internetowy URL Kod pocztowy Tel. Faks VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12 / 18

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla

infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla 1/ 12 ENOTICES_technika 22/09/2010- ID:2010-125462 Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA infrastruktury informatycznej zwiększenie dostępności potencjału naukowego dla Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo