Wychodzi raa w tygodniu. Abonament k w a r t a l n y...2*40 zł. p ó ł r o c z n y... 4*80 zł. r o c z n y zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wychodzi raa w tygodniu. Abonament k w a r t a l n y...2*40 zł. p ó ł r o c z n y... 4*80 zł. r o c z n y...9.50 zł."

Transkrypt

1 Wychodzi raa w tygodniu Porto rytłałtem opłacone W I A Z K U s t o w a r z y s z e ń k u p i e c k i c h M A Ł O P O L S K I Z A C H O D N I E J C e n a a b o n a m e n tu : Abonament k w a r t a l n y...2*40 zł. p ó ł r o c z n y... 4*80 zł. r o c z n y zł. Prenumeratę i ogłoszenia przyjmują wszystkie biura dzienników i ogłoszeń Nowe ceny podane w nagłówku odnoszą się tak e\dę poprzednio udzielonych zleceń o ile nie zostaną cou ^ je. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Gooziny urzędowe Redakcji od 8 do 7 wieczór. Redaktor Naczelny: D r. Ig n a c y ttlahler. O g ło s z e n ia : Wiersz mi i u. w dziale inser. na ol.adce.. 12 groszy, na pierwszej str. o kład Id.. 20 groszy. jednos'. paltowy w nadesł. wewn. nru 40 groszy Cała str. okł. Zł Pół strony Zł. 80, Ćwierć str. Zł. 40 Ósma str. Zł. 20. Redakcja i Admin.: Kraków, Grodzka 43 Telefon 3207 Konto P. K. O. Kraków Nr Kraków, dnia 3-go stycznia 1925 latarek elektrycznych, baterji i w yroby skórzane poleca najtaniej po cenach fabr. WEIS FEISENBAUM Kraków, ub. Meiselsa L. 13. STARA I RENOMOWANA FIRMA H E R M A N N H IRSCH FABRYKI OBU W IA Sp. Akc. WIEDEŃ, HOLICE, WŁASIM PO DŁUGOLETklEJ PRZERWIE'POLECA SWE W Y R O B Y ZN A N E Z D O B R O C I OD 60 LAT [KALOSZE ŚNIEGOWCE H U R T O W N I A C 0 H N i L ffib E S K IN D KRAKÓW GERTRUDY 28. ZASTĘPCY: COHN i LIEBESKIND K R A K Ó W, GERTRUDY 26

2 REPREZENTACJA i WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ NA MAŁOPOLSKĘ: oryginalna I sulihll UllilUli l JSlŁI amerykańska maszyna do pisania ~ K raków, ul. Starowiślna 1 Telefon2I90 Lwów, Kopernika 9 Telel'. 502 ja j Na zadanie demonstrujemy ł>e^. BIURO SPEDYCYJNE i KOMISOWE SPEDOKOM Sp. i osi odp. KRAKÓW, PAWIA 2. TELEFON Uskutecznia wszelkiego rodzaju ekspedycje w kraju i zagranicę. Wagony zbiorowe -- Oclenia - Składy towarowe. - Wozy meblowe P R Z E D S T A W I C I E L S T W O F IR M Y S P E D Y C Y J N E J CARO & JELLINEK S. A., Wiedeń I. D e u tsch m e iste rp la tz 4 i wszystkich oddziałów. Wyrabiam pieczątki na weksle g g zyń j do racho- S ik zw ed zk i la L O łz E i IMIECOWCE MARKI NA/ELECAMTJZE NAJTRW ALIZE i MA/TAHJZE!! 9 s ą o A V k u p u b z o o i d u m ; q u kupców znajdują: Czekolada: Sarotti Ciastka i herbatniki: Schmidt K akao: De Jong Karmelki śmietankowe: Kanold Mączka dla dzieci i mleko kond.: Nestla Oliwa nicejska: Castel Proszki do pieczyw a: Dr. Oetker Salami węgierskie Ser i serki szwajcarskie Lemami Żelatyna: Dr. Oetker P. T. K upcy m ający zapotrzebowanie powyż szych artykułów zechcą się zwrócić do przedstawicielstwa RflTAWiCZKI. KALOSZE Rękawiczk skórkowe j nappa, glace, zam szowe (d jr - skie), sarnie i ren ifertsu. białe i kolor, do prania w wodzie oraz podszyte ciepłą podszewką, męzkie i damskie WIMPASSING ' IV. G.F. Telefon 32t>8 ŚNIEGOWCE OBUWIE DO GIMNASTYKI płaszcze gumowe, artykuły sportowe, do zabawy poleca po cenach fabrycznych w Krakowie, Poselska 22 olsko-aostrjacki fabryczny skład gumowy, Sp. z ogr. odp. Kraków, Mikołajska 9. Ielifon4311.

3 Nr. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI HURTOWNY SKŁAD TOWARÓW MODNYCH KRAKÓW, DIETLOWSKA L. 32 CREPE DE OHINE CREPE MAROCAIN CREPE SATIN CREPE GEORGETTE CHARMEUSE SUROW Y JEDWAB YELOUR-CHIFFON OPAL HAFTY SZW AJCARSKIE VALANCIENKI FRANCUSKIE MARKIZETA KORONKI FRANCUSKIE BATYST W STĄŻKI JEDWABNE SATYN A FRANC. TAŚM Y JEDWABNE m Koiomi! WSZELKIE PRZYBORY DO KRAWIE- CZYZNY Dowiadujemy się w ostatniej chwili w krakowskiej Izbie Handlowej, że opłatę za patenty będzie można mścić do dnia 31 stycznia 1925 bez kary, tylko za opłatą odsetek zwłoki 1 procent, względnie 4 procent. III. WALNE ZGROMADZENIE Związku Stow. Kupieckich Małopolski Zachodniej odbędzie się w niedzielę, dnia 4 styczuia 1925 roku 0 godz. 11 przedpoł. w Sali Krak. Stow. Kupców. ' Porządek dzienny oraz zaproszenia członków w y słano Katownie. WALNE z g r o m a d z e n i e członków Stow. przem. Gremjum Ajentów Iiandlo w ych" w Krakowie, odbędzie się w sobotę, dnia 10. stycznia o godzinie 4-tej popołudniu w Izbie Handlowej i Przem ysłowej w Krakowie. Porządek dzienny: lj Odczytanie protokołu z ostatniego W alnego Zgromadzenia, 2) Sprawozdanie sekretarza z czynności _biura, 3) Zmiana statutu, 4) Sprawa lokalu Gremjum. 5) Zam knięcie rachunków za rok ) Preliminarz budżetu na rok ) W ybór Przełożeństwa i członków W ydziału. 8) W nioski i interpelacje. Uprasza się P. T. Członków o jak najliczniejsze 1 punktualne jawienie się. W razie braku kom pletu potrzebnego do pow zięcia uchwał, odbędzie się następne W alne Zgroma dzenie tego samego dnia o godzinie 5 tej popołudniu ( 17 statutu). Przelożeństwo Gremjum Ajentów Handlowych. ~ DO R T ABONEN TÓ W i : Upraszamy o bezzwłoczne uregulowanie zaległości i zapłatę prenumeraty za nowy kwartał, Geńa gazety na kwartał 2 zł 40 gr., jednego egzemplarza 20 gr jest tak niska, że stać na nią najbiedniejszego. Korzystanife z jednej tylko w iadomości podatkowej lub jednej porady opłaci nieraz stokrotnie cenę abonamentu, A w ięc nie zw lekajcie lecz płaćcie. Administracja, Ważne dla wszystkich kupców jest sporządzenie bilansu i poznanie dochodu za rok Niedługo nadejdzie pora sporządzenia fasji za rok i ten tylko będzie mógł liczyć, że zeznania jego znajdą wiarę, kto będzie się m ógł p ow ołać na księgi i bilans. Dlatego jest obowiązkiem każdego sporządzić bilans, ewentualnie obliczyć dochód osiągnięty w ro ku Przy zapłacie podatku dochodowego pollczają ró żne Kasy Skarbow e mylnie zaległe odsetki. Zw racam y tedy uwagę na artykuł nasz w Nrze 52 w tej sprawie. K to nie złożył fasji ma płacić 4 procent odsetek od 8 IX 1924, kto złożył i w płacił ma płacić od wymierzonej mu różnicy dopiero po 45 dniach od doręczenia. Kto zapłacił w ięcej m oże żądać zwrotu. Kalendarzyk podatkowy na styczeń. Podatek przemysłowy za II, półr. 1924, Od 1 stycznia do 1 lutego 1925 muszą kupcy I i II kategorji handlowej oraz przem ysłow cy I do V-tej przem y słowej oraz wykonujący wolne zawody złożyć zezna nia o obrocie za II półr, 1924 do władzy podatkow ej I. instancji. Spółki z ogr. poręką, akcyjne składają je do Izby Skarbowej. Także kupcy i przem ysłowcy innych kategorji mogą, ale nie muszą złożyć w tym czasie zeznania. Kto nie złoży zeznań nie ma prawa odwołania przeciw wymiarowi podatku przemysłowego i podlega karze. Także ci, którzy miesięcznie składali zeznania o obrocie muszą złożyć zeznania. Podatek przemysłowy za grudzień. D o dnia 15. stycznia winni kupcy I i II kategorji oraz przem y

4 4 PRZEGLĄD KUPIECKI Nr. 1 Za każde 10 koron miesięcznego zasadniczego czynszu, tj. czynszu z czerw ca 1914 roku, należy płacić miesięcznie w styczniu, lutym i marcu 1925 roku za 1) pokój albo pokój z kuchnią: 1 zł 99 i pół gr. 2) mieszkanie z 2 lub 3 pokoi, handel IV. kategorji, pracownia VIII. kat.: 2 zł 52 gr, 3) mieszkanie z 4 6 pokoi, pracownia VII. kategorji: 3 zł 04 i pół gr 4) mieszkanie z 7 pokoi, sklep i pracownie, które płaciły w roku 1914 czynsz mniejszy, niż 1500 k o ron, (lub 600 rubli, lub 1200 marek niem.), pensjonaty 3 zł 57 gr., 5) inne sklepy, składy i pracownie, które płaciły w roku 1914 więcej, niż 1500 koron, (lub 600 rubli lub 1200 marek niem.) i hotele: 4 09 i pół gr., 6) fabryki: 7 24 i pół gr., W dawnym zaborze rosyjskim, gdzie czynsz płacono w rublach, należy płacić miesięcznie od 1 styczn, 1925 za każde 10 rubli czynszu z czerwca 1914 od 1) 5 zł 05, od 2) 6 zł 38, od 3) 7 zł 71, od 4) 9 zł 04, c-d 5) 10 zł 37, od6)~ 17 zł 02. W dawnym zaborze pruskim, gdzie czynsz płacono w markach niemieckich należy płacić miesięcznie od 1 stycznia 1925 za każde 10 Marek czynszu z czerwca 1914 ad 1) 2 zł 37 gr., ad 2) 2 zł 95 gr., ad 3) 57 gr., ad 4) 4 zł 18 gr., ad 5) 4 zł 80 gr., ad 6) 7 zł 87 gr.; Dodatki: jako to: opłaty gminne od wody, kanalizacji, w yw óz nieczystości, czyszczenie kom inów, oświetlenie sieni, schodów, w yw óz śmieci; wynagrodzenie dozorcy, płaci się końcem miesiąca wedle rachunków, które właściciel przedłoży. M ożna na nie ustanowić ryczałt, jak ostatnio w K rakow ie: 3 procent czynszu zasadniczego (przedwojennego) od sklepów, a 4 procent od mieszkań; w domach bez kanalizacji o 1 procent więcej. Przedpokoi, łazienek, kuchni, pokoi dla służby, spiżarń itp, nie wlicza się do liczby pokoi m ie słow cy I V kategorji zapłacić podatek obrotow y - szkalnych, Zapłata komornego może nastąpić za grudzień; wynosi on 2 Yt procent, W razie nicuiszczenia biegną odsetki 4 procent miesięcznie od 29 pocztą. Podatek od lokali na rok 1925 nie m oże przekroczyć listopada. dla gmin: W arszawy, Krakowa, Lwowa, Wstrzymanie egzekucji podatku dochodowego. Bydgoszczy, Łodzi; Poznania i W ilna 6 procent, dla Ostatni Okólnik Ministerstwa Skarbu zezwala pozostałych gmin miejskich 4 i pół procent kom ornego z czerw ca w wypadkach na szczególne uwzględnienie zasługujących w razie wniesienia odwołania od podatku dochodowego, na wstrzymanie egzekucji najdalej Premja dla abonentów. do 31 marca br. Prawo to ma Prezes Izby Redakcja ustanawia niniejszem premję w kwocie 100 złotych dla abonenta^ który sprosta następującym zadaniom: Skarbowej, Absurdalność tzw, minimum egzystencji. Jak 1) rozumie ustawę o podatkach komunalnych, wiadom o każdy dochód wyższy, niż 1300 zł r o c z 2) obliczy kwotę, jaką płatnik, który zalega z podatkiem nie podlega podatkow i dochodow em u, czyli że płacić go musi każdy. Dziwi nas, że służby dom owej Marek ma zapłacić 1 stycznia 1925 roku, tytułem odsetek, obrotowym płatnym 1 listopada 1923, w kwocie 3 miljonów nie podciąga się pod obowiązek zapłaty podatku, kar za zwłokę i waloryzację, bo służąca zarabia najmniej około 400 zł rocznie, do 3) wskaże nam jednego ubezpieczonego w Powszechnym czego doliczając za utrzymanie dzienne najmniej 3 zł, Zakładzie Pensyjnym we Lwowie, który kiedykolwiek otrzymamy na rok 1100 zł, co łącznie z pensją 400 w ciągu ostatnich 10 lat otrzymał tytułem ubezpieczenia zł, wyniesie 1500 zł. Czyli każda służąca zarabia od tego Zakładu kwotę wyższą, Jak 5 zł, więcej, niż minimum egzystencji i powinna płacić 4) wskaże nam kupoai lub przemysłowca, któryby był podatek. D o tego doszedł już u nas hyp er fiskalizm. w stanie znać i obliczyć swój dochód w roku 1923 (za który obecnie płaci podatek). Kto Jedno tylko z tyfch zagadnień rozwiąże, otttrzyma Tabela czynszowa. bezpłatny abonament P, K. * na rok Ko rozwiąże zadanie 1) i tylko dwa dalsze (albo 2 i 3; 2 i 4; 3 i 4) otrzyma 50 zł i abonament roczny. W szyscy ubiegający się o nagrodę winni najpóźniej do dnia 1 lutego 1925 nadesłać pocztą, (kartkę, lub lisi) rozwiązanie ad 2) 3) i 4) do Redakcji i ewentualnie oświadczyć, że są w stanie sprostać zadaniu pod 1). Odnośnie do tego punktu winien poddać się ubiegający egzaminowi w skład komisji wchodzi: Redaktor, Prezes Związku Stowarzyszeń Kupieckich w Krakowie i nasz doradca prawny; egzamin odbędzie się najdalej 15 lutego, do którego ubiegający się będzie wezwany. O nagrodę ubiegać się może każdy abonent P, K. Premja będzie wypłacona w gotówce natychmiast. Redakcja, Z Nowym Rokiem. Smutnym bilansem zakończyliśm y rok 1924, Położenie kupiectwa jest ciężkie cięższem, niż p o ło żenie innych warstw gospodarczych: rolnikowi, któremu konjunktura nie sprzyja, pozostaje zawsze majątek, jakim jest grunt i inwentarz, fabrykantowi pozostaje fabryka; rzemieślnikowi warsztat pracy, a tylko kupcowi nic nie pozostaje, ani majątek, ani oparcie. Zła konjunktura niszczy bow iem kapitał kupca, zarówno obrotow y, jak i zakładowy; nie tylko pozbaw ia go dochodu; ale niszczy jego majątek, I w tem leży groza położenia i przyczyna zubożenia kupiectwa. Kupiec pozbawiony kapitału staje się proletarjuszem, albo skazanym na wegetację kra marzem. To wyniszczenie stanu kupieckiego jest zni szczeniem stanu średniego, zniszczeniem mieszczań stwa i zniszczeniem miast. Tak b y ło u nas po najazdach tatarskich w XIII, wieku, po wojnach k ozackich na kresach i w epoce królów saskich, gdzie wyniszczenie miast zniszczyło dobytek kulturalny państwa i jego siły gospodarcze. W szelkie przesłanki logiczne, nakazują wierzyć, że to nastąpić musi i teraz, a jednak nadzieja lepszego, która nas nigdy nie opuszcza, nie pozwala w to wierzyć. W ierzyć chcem y; że przetrzymamy

5 Nr i PRZEGLĄD KUPIECKI Waine dla fabryk parasoli! liśmy generalne zastępstwo fabryki materjałów do pokrycia parasoli Egidio & Pio Gavazzi, Milano we Włoszech i dostarczamy takowych w każdej ilości pod bardzo korzystnym i warunkami. "ciężk i kryzys, że rząd nareszcie się opam ięta i zrozumie, że samo kupiectw o nie m oże sprostać ciężarowi utrzymania całego państwa i płacić za wszystkich podatki, nie doznając żadnej pom ocy, ani opieki ze strony rządu. Chcem y w to w ierzyć i liczym y na lepsze jutro, które oby nam przyniósł R ok Nowy, rok 1925! LEOPOLD FROM OW ICZ. 0 współpracę całego Kupiectwa polskiego. Niemal w całym cywilizowanym świecie ludzie należący do jednej kategorji zatrudnień uznają k o nieczność zwoływania się na w iece celem om ów ienia położenia i dla powzięcia jednolitych uchwał ku wspólnemu przeciwdziałaniu przyczynom, które rozw ój tego zawodu krępują, D o licznych tego rodzaju zebrań należą także kongresy kupiectwa. Nic też dziwnego, że wszędzie tam, na Zachodzie, handel jednością silny, kwitnie i rozwija się. U nas poza kilku partykularnymi zjazdami rozdzielonego na dwa obozy kupiectw a chrześcijańskiego i ży dow skiego o wspólnym kongresie całego kupiectwa polskiego nie pom yślano dotąd, nie chcąc zrozumieć, że walka o byt, to nie walka człowieka z człow iekiem, lecz walka człow ieka z naturą. T o niezrozumienie tej najkardynalniejszej podsta w y ekonomicznej, stw orzyło u nas ohydną zasadę odżydzania handlu polskiego, tak, że dziś więcej jest u nas agitatorów nienawiścią ziejących do kupiectw a żydow skiego, aniżeli Żydów na takich stanowiskach, skądby wyrugować ich się opłacało. Nie ma bow iem u nas zrozumienia, że droga światow ego humanizmu nie prowadzi do odbierania przez jedną jednostkę drugiej tego, co ta już posiada, lecz kroczy po drodze wysiłku tworzenia nowych dóbr, A praca tw órcza nad zdobywaniem nowych dóbr staje się tem wydatniejszą, im w ięcej ma na usługi ludzi w harmonijnej współpracy skupionych. Żaden bow iem program nie m oże liczyć na p o w o dzenie, jeżeli z takiego założenia nie wychodzi, a już najmniej można liczyć na powodzenie programu uznającego wartość człow ieka w edle jego wyznania, czy narodow ości, a nie wedle jego osobistej wartości. T o też tworzenie państwa Polskiego przez usuwanie pewnej części społeczeństwa od współpracy bodaj czy nie było główną przyczyną naszych klęsk ekonom icznych, Zrozum iało to już wielu u czciwie z Polską myślących chociaż niestety nie wszyscy jeszcze. Telefon N r Nic też dziwnego, że stan taki nazywamy krzyw dzącym, albowiem w państwie praworządnem nie to jest krzywdą, że ktoś jest kupcem a inny nim nie jest, lecz bezsprzecznie krzywdą by było, gdyby ktoś, mając po temu zdolności, nie mógł nim zostać. Niesprawiedliwość bowiem dopiero w ów czas w ca łej jaskrawości występuje, jeżeli poszczególnemu członkow i społeczeństwa uniemożliwia się zużycie dla twórczej, ogólno społecznej pracy jego zdolnoścg i dawno nabytej praktyki. Od w spółpracy społecznej tylko złoczyńca usuniętym być winien. T w orzenie kategorji obywateli wedle recepty nienawiścią ziejących polityków wedle powierzchownych cech prowadzić musi do wzajemnego zwalczania się, a tem samem paraliżuje tw órczą pracę ogólnego rozwoju. Zrozumiałe jest bowiem, że każdy zaatakowany bronić się musi, a każda walka wewnętrzna prowadzić musi do podwójnej utraty sił społecznych Wskutek tej wewnętrznej walki leży cały szereg kwestji ekonom iczno-gospodarczych odłogiem a samo kupiectwo polskie, krępowane demagogją, nie znalazło już ani czasu, ani sił na odpowiednie rozwinięcie się, popadając coraz bardziej w obecny katastrofalny stan. Bo i jakże mogło być inaczej, skoro podzielono nas na dwa obozy, Z jednej strony kupiectw o ży dowskie z tradycyjną zdolnością i energją do ekonom iczno-gospodarczej w spółpracy, usuwane system a tycznie z zajmywanych placów ek z drugiej g a r nąca się dopiero do kupiectwa część społeczeństwa chrześcijańskiego, I oto pewna część tego kupieclw a, któremu nikt nie zabrania wykorzystania zdol ności i umiejętności w handlu, podjudzana przez demagogów, miast w ytężyć swe siły do wspólnego roz budowania początkującego handlu polskiego, zużywa swą energję na zwalczanie kupiectw a ży dowskiego. Toteż handel polski poza zw ykłe kramarstwo u nas ani na krok dalej nie ruszył gdzież nam mierzyć się z wielkim handlem Zachodu, jakiemiż zdobyczam i na polu handlu zagranicznego szczycić się m ożem y? Jakież rynki zbytu dla naszego przemysłu zdobyliśm y? Cóż stworzyliśmy na polu szkolnictwa handlow ego? Odpowiedź musi wypaść smutnie w najlepszym chyba razie, że ponad zw ykłą przeciętność nie w y szliśmy. Nie pochwalimy się przecież naszą kartą rejestracyjną (patentem) tym dziwolągiem, nigdzie nie znanym, z którego cała zagranica szydzi, Ani nie mogą również świadczyć o rozwoju naszego handlu nieszczęsne Puzapy, Guzy, Nuży i różne Guzohany. Serce się krwawi na w idok takiego marnotrawstwa sił i energji, a jednak jesteśmy bezsilni, bo rozdzieleni.

6 8 PRZEGLĄD KUPIECKI Nr. 1 W nas samych leży m ożność uzdrowienia tego smutnego stanu, trzeba tylko trochę obustronnej dobrej woli. Nam jej nie brak. T o też nie ustąpimy w nawoływaniu do zgody i podajem y ponownie myśl niezrażeni dotychczasow em n iepow odzeniem do zwołania ogólnego w iecu kupiectw a p o l skiego niechaj on się w ypow ie, czy walka cz ło wieka przeciw człow iek ow i ma trwać aż do zupełnego wyniszczenia, czy też tw órcza współpraca wszystkich obywateli, bez różnicy wyznania, ma nas w prow adzić w jaśniejszą przyszłość. M iejmy nadzieję, że kupiectw o poljskie zrozumie nareszcie doniosłość takiego zbliżenia się w obe cnych warunkach i że tylko przez wspólną pracę na tym samym terenie gospodarczym handel polski w k roczyć m oże na tory racjonalnej sanacji. Mamy wspólnych wrogów, którzy korzystając z naszego rozdzielenia biją nas oddzielnie, wedle za sady divide et impera. Bronić skutecznie wspólnego frontu możemy tylko razem, pomni słów Ody do m łodości: Jednością silni Ulgi podatkowe. Komunikat urzędowy. W skutek skarg na bezw zględne nieraz postępowanie władz skarbowych przy ściąganiu zaległości podatkowych, co doprowadzać ma płatników do ruiny ekonom icznej, ministerjum skarbu wyjaśnia: Uwzględniając położenie gospodarcze kraju, brak środków obrotowych, trudność uzyskania kredytu oraz klęski powodzi i nieurodzaju, min. skarbu w roku bieżącym udzielało szerokich ulg w uiszczaniu podatków, mianowicie: 1) w zakresie podatku gruntowego zarządzono odroczenie, względnie rozłożenie na raty podatku w wypadkach, gdy zbiory ziem iopłodów były znacznie niższe od normalnych dla danej m iejscowości, przyczem osiągnięcie zbiorów o 40 procent niższych od normalnych upoważniało płatników od otrzym a nia ulgi w uiszczaniu 100 proc. podw yżki podatku gruntowego; niezależnie od tego są udzielane znaczniejsze ulgi w w ypadkach stwierdzonej potrzeby; 2) w zakresie podatku majątkowego wydano cały szereg zarządzeń, upoważniających władze skarbowe do odraczania terminów płatności podatków w celu dania płatnikom możności zrealizowania części majątku w drodze sprzedaży lub uzyskania długoterm inowego kredytu; nadto dla m iejscowości dotkniętych klę-ską nieurodzaju przyznawano specjalne ulgi; 3) w zakresie podatku obrotow ego i dochodowego polecono władzom skarbowym przed wdrożę niem kroków egzekucyjnych prowizorycznie rozpatrzyć wniesione odwołania i w wypadkach zauważonych nieprawidłowości ograniczyć egzekucję do słusznych rozmiarów, jakkolwiek wniesienie rekursu w myśl obowiązujących przepisów nie wstrzy muje obow iązku uiszczenia podatku; 4) Ministerjum skarbu specjalnie czuwa nad tem, by nie działa się krzywda płatnikom ekonomicznie słabszym, zapobiegając tak w drodze pisemnych zarządzeń, jak i częstszych lustracji U rzędów I. instancji niesłusznemu pociąganiu do podatków, wzglę dnie wymierzaniu nadmiernych kw ot podatkow ych. S. HOROWITZ. Wasze bóle i bolączki. Utarło się już zdanie, że najwięcej i najbardziej skarży się na ciężary podatkow e handel i przemysł, aczkolw iek te wszystkie podatki bywają przerzucane na konsumentów tych w yprodukow anych i sprzedawanych artykułów. Czy i ile słuszności zawiera w sobie ten dzisiejszy v ox populi" postaramy 9ię wykazać, rozbijając kwestje te na dwie części: 1) czy faktycznie handel i przemysł są tak silnie obciążone podatkami i 2) czy słuszne i zgodne z rzeczyw istością jest ow o przerzucanie tych ciężarów podatkow ych na konsumentów. Jednym z najważniejszych i najdotkliwszych p o datków jest podatek obrotow y, który nie dotykając w zupełności włościan w ich handlu środkami spożyw czem i, z całą bezw zględnością zw raca swe drapieżne ostrze przeciw drobnemu kramarzowi, li tylko z tego powodu, że tesame i nabyte u tego zwoi nionego od podatku chłopa środki spożyw cze sprzedaje w swym kramiku czy też sklepie. Abstrahując od tej głębokiej niesprawiedliwości dw ojakiego traktowania obyw ateli jednego Ptństwa, podatek ob ro tow y stał się zw łaszcza dla kupiectw a w yrafinow a nym szykanowaniem i poniekąd ograniczeniem wol ności i godności osobistej. Zaprow adzono księgi obro towe, zaczęto na gwałt uczyć posiwiałych już w handlu kupców księgowania, co pewien czas wysyłano za drogie djeiy urzędników na stwierdzenie należytego prowadzenia tych ksiąg itd. itd. Po co? A b y później na skutek tajnych instrukcji z W arszawy zrobić z uczciw ych i lojalnych w obec Państwa obywateli zwyczajnych oszustów ba może nawet złodzieji! Po pół roku należytego księgow a nia, kupiec składa władzy skarbow ej zeznanie o d o konanym obrocie, poparte stwierdzeniem n ależytego prowadzenia ksiąg przez lotną komisję lustracyjną, a władza skarbowa przez usta komisji obywatel skiej podwyższa obrót o procent. Czyli innemi słow y klasylikuje zeznanie uczciw ego i należycie prow adzącego księgi kupca za akt oszustwa, a jego samego za zbrodniarza, któremu tylko w drodze łaski zamienia się wieloletnie więzienie na p o datek obrotow y. Nasuwa się pytanie, czy ten nowo stworzony dla podatku obrotow ego gatunek zbrodniarzy ma przy najmniej jakieś małe prawo obrony siebie i swej egzystencji przed tą ruiną materjalną i moralną? Tak, praw o ma, ale prawo to jest taką samą fikcją, jak i imputowany mu obrót. M.a prawo wnieść odwołanie znowu do komisji obywatelskiej (szczyt demokracji!), której jednak wolno tylko zaopinjować ow o odwołanie do łaskawej decyzji Izby skarbowej. Delikwent po 4 6 miesiącach otrzymuje zatw ierdzenie przez najwyższą instancję swej winy i kary, z tem, iż wskutek ośmielenia się wniesienia od w o łania zostaje mu kara podwojona w postaci odsetek za zw lok ę w uiszczeniu fikcyjnego podatku. Będąc już przy tym podatku, nie od rzeczy b ę dzie wspomnieć o roli komisji lustracyjnej ksiąg obro tu, składających się zazw yczaj z urzędnika i obywateli kupców. Niestety, acz z bólem serca należy stwierdzić, iż przy bezwzględnie taktownem i lojal

7 Nr. 1 PRZEG L Ą D KUPIEC K I 7 nem zachowaniu się urzędnika skarbowego, panowie kupcy lustratorzy nierzadko nie stoją na w y s o kości w łożonego nań przez kolegów zadania. Mamy cały szereg faktów, gdzie ci obyw atele lustratorzy miast pośredniczyć poniekąd między władzą a da nym kupcem, sami podawali urzędnikowi fikcyjne sumy obrotu, żądali otworzenia kasy, a w razie p ro testu ze strony naruszonego w swej ambicji kupca zmuszali urzędnika do wezwania pom ocy policji. Nie bylibyśmy o tem wspomnieli, gdyby naprowadzone przykłady bezprawia zostały dokonane z urzędu, lecz bezwarunkowo i jak najenergiczniej musimy zaprotestow ać przeciw podobnym w ybrykom ob y wateli kupców. (Przyp. redakcji: Podobne wypadki miały miejsce w Krakowie), Zalążkiem niejako podatku obrotow ego był prze szczepiony z byłej carskiej Rosji podatek w formie wykupna patentu, który według pierwotnego planu miał być jedynym podatkiem przem ysłowym. Z czasem jednak patent, niezależnie od podatku obrotow ego uzyskał pełne prawa fiskalne, stwarzając temsamem absurd dwojakim rodzajem podatku przemysłow ego i przyczyniając się w wysokiej mierze do celow ej ruiny życia gospodarczego. Organicznie poniekąd, złączony jest z podatkiem obrotow ym podatek dochodow y. Bo czyż trudną jest rzeczą obliczyć dochód jeśli się zna obrót, a przyjmie się procent rentowność przedsiębiorstw a? A jeśli obrót był fikcją? O dpow iedź jasna i podatek dochodow y jest fikcją! Lecz niestety, tylko przyjęty dochód przez obyw atelską k o misję jest fikcją sam zaś podatek jest najrealniejszą rzeczywistością pod obuchem którego cały szereg egzystencji się załamie. Podatek majątkowy któż nie pamięta chodzących po domach studentów i spisujących urządzenia dom ow e i inne przedmioty m ajątkowe? Po co? A bv później obywatelskie komisje, nieuznające złożonych zeznań, wym ierzyły podatek w obec którego śp. danina p- M ichalskiego była zerem. T o cztery najważniejsze podatki, gwiazdy niejako pierwszej w ielkości, po nich następuje cała plejada drugorzędnych, gnębiąca kupiectw o tak pod względem administrowania jak i w ydatków. Podatek luksusowy aż 10 procent ceny sprze dąży, podatek od uposażeń służbowych, podatek wojewódzki, (nowość), podatek lokatorski, podatek w odociągow y, który kupiec musi opłacać pomimo, ii w lokalu instalacji w odociągow ej nie posiada, p o datek szyldowy (najbliższa przyszłość!) now y poda tek w postaci zagadkowego zakładu ubezpieczeń od w ypadków w handlu, Zakładu pensyjnego, Kasa chorych, niezliczone datki na różne cele oto wiązanka ciężarów przytłaczających dziś handel i przemysł. Zbyteczne jest zastanawianie się dłuższe* nad tem, czy pierwsza część tego v o x populi" jest słuszną, gdyż każdy bezstronny czytelnik czuje, iż pod ciężarem tylu świadczeń na rzecz Państwa i samorządu nawet najsilniejszy i najzdrowszy płatnik musi się załamać. Odnośnie do kwestji przerzucania tych różnorakich ciężarów podatkow ych na konsum entów w formie dobijania ich procentow o do kalkulacji towaru, musimy stwierdzić, iż w dzisiejszych stosunkach go spodarczych jest ono fizyczną niemożliwością. Dziś żaden kupiec nie jest w stanie przewidzieć jaki p o datek po 6 7 miesiącach uchwali mu komisja oby watelska z ważnością wstecz, żaden kupiec nie jest w stanie zliczyć tych wszystkich wyżej wym ienionych podatków i uwzględnić ewentualnie późniejszych zmian w formie dopłat, aby sobie odtworzyć procentow y obraz ponoszonych ciężarów dla przerzucenia ich na konsumenta, A gdyby się nawet znalazł taki nadczłowiek, któryby to przewidział i obli czył, to przyszedłby szybko do przekonania, że" w obecnej stagnacji i przesileniu gospodarczęm, d o bijanie do ceny tow arów conajmniej 80 procent z ty tułu podatków, jest niczem innem jak ukruceniem pow olnego konania. Zdajemy sobie jasno sprawę z istniejącego stanu rzeczy, widzimy, iż grożącej nam ruiny w żaden 3po sób nie powstrzymamy, gdyż na każdym kroku spotykamy się z brakiem zrozumienia i wyrozumienia dla naszych zasadniczych praw i postulatów. Jak długo całe społeczeństwo, a z niem i sfery rządzące nie zrozumieją, że nie leży w interesie Pań stwa niszczenie głównych filarów skarbu, tj. handlu i przemysłu przez stwarzanie ciągle jeszcze nowych podatków i rozbudow ę starych, jak długo nie zarzuci się zgubnej taktyki forytowania pewnych warstw społeczeństwa na niekorzyść innych, tak długo pomimo wysiłku i ofiar nie będzie się można spodziew ać sanacji obecnych stosunków g o spodarczych. Nowe rozporządzenie o uigacii celnych. Ostatnie rozporządzenie o ulgach celnych z 19 grudnia br. weszło w życie 22 grudnia. W zasadzie utrzymuje ono dotychczasow e ulgi, jednak co do niektórych tow arów redukuje ulgi celne, co do innych je znosi, powiększa lub now ow prow adza. I tak Cofnięcie dotychczasowych ulg celnych odnosi się do następujących tow arów : cegły i płyty szamotowe, kamienie młyńskie złożone, łososie żywe i nieżywe, buhaje, stearyna, wosk pszczelny; płyty i kostki z kory korkow ej; kamienie budowlane; \mika, celuloid, galalit, bakelit; rury z masy p orow a tej; azotniak; naftalina oczyszczona; stopy żelazne ' od 5 30 procent innych składników, rury faliste o średnicy wyżej 300 mm, okucia do drzwi i okien, nożyce ręczne, pilniki; narzędzia ze stali i żelaza, w ozy ciężarowe, jedwab sztuczny i przędza z waty jedwabnej szt., noże do sieczkam i, kakao w ziarnach. Tow ary te i inne mniej ważne będą płaciły pełne cło. W yższą ulgę celną, jak dotąd będą miały: oleje roślinne osobno niewym ienione o zaw artości 1 procent i więcej tłuszczów dotąd 40 procent, obecnie 20 procent; przędza z surowego jedwabiu dotąd 80 procent, obecnie 40 procent, przędza ze skubanki jedwabnej dotąd 80 procent, obecnie 40 procent. T o znaczy dotąd płaciły 80 procent stawki, obecnie 40 procent. Nowe ulgi celne mieć będą: drzew o cedrow e do wyrobu ołów ków 40 procent, w yroby prasowane z węgla o długości 250 mm, wadze niżej 3 kg 10 p r o cent, popiół cynkow y 20 procent, szkła antyczne

8 8 PRZEGLĄD opalone, do wyrobu witraży 40 procent; siewniki rzutowe do naw ozów sztucznych 10 procent. Rozporządzenie to obowiązuje do 15 stycznia 1925 roku zdaje się jednak, że będzie przedłużone. 0 tak zwanym podatku od towarów zbytkowych.! (z[s) Jaką opieką rządu cieszy się kupiectw o 1 jak dąży się do jego zniszczenia, to już niejednokrotnie wskazywaliśmy. Niema dziedziny w handlu, któraby tej tendencji nie odczuwała. Wzamian za horendalne podatki, ściągane z bezwzględnością iście drakońską. Rząd na każdym kroku czyni kupcow i trudności, rzuca mu pod nogi kłody, o które potyka się normalny bieg interesów. W iadom o, że w każdej prawie gałęzi handlu są artykuły, zaliczone do kategorji zbytkow ych. Otóż istnieje rozporządzenie, zabraniające hurtownikowi sprzedawania artykułów zbytkow ych kupcom, k tórzy nie złożą u niego pisemnego zaświadczenia Starostwa lub Magistratu, że dany kupiec ma prawo sprzedawania tych artykułów i że ten kupiec p od a tek od zbytku, wynoszący 10 procent do Kasy Skar bow ej wpłaca. Jeżeli hurtownik towar bez otrzymania takiego zaświadczenia kupcow i sprzedaje, to, choć kupiec od tego samego towaru odpowiedni podatek do Kasy skarbowej wpłacił, zostaje zmuszony do zapłacenia jeszcze raz nietylko owego podatku (a przeważnie zarobek jego 10 procent nie wynosi), ale też i dotkliwej kary. A urzędnicy Starostw i Magistratów w większości naszych miast i miasteczek o podobnem zaświadczeniu nigdy w życiu nie słyszeli, toteż zgłaszającego się po nie kupca, odsyłają z kwitkiem; nie rozumiejąc i nie sta rając się zrozum ieć o co chodzi. Nie żądamy już zniesienia tego przykrego podatku, który obecnie stracił aktualność i jak wiadomo koszta ściągania podatku tego są wyższe, niż sam podatek, a obecnie pobierany jest od wielu artykułów, które zbytkowym i być przestały (np, srebrne zegarki, garnuszki porcelanow e z wzorem, skrzypce pianina, harmonie). To byłob y daremne. Lecz sądzimy, że skoro kupiec posiada odpow iednie świadectw o przem ysłowe, to zaświadczenie pow yższe staje się zbędnem. Żądamy, aby w ystarczyło pisemne zobowiązanie kupca, że podatek za przedmioty luksusowe zakupione u hurtownika, będzie od nabyw ców ściągał i w płacał do Kasy Skarbowej, Stan dotychczasow y utrudnia handel, powoduje szereg zbędnych i trudnych formalności i działa na niekorzyść kupca polskiego. Bo gdy kupuje się tzw. zbytk ow y tow ar z zagranicy, to ani się podatku od zbytku nie płaci, ani też nie potrzeba żadnych zaświadczeń. Tu w ięc jest kupiec tutejszy gorzej traktowany od zagranicznego. Oświadczenie. Po obopólnem porozumieniu się w sprawie honorow ej dośliśm y do przekonania, że zaszło nieporozumienie, co niniejszem stwierdzamy. M. Bettell A. Splnner KUPIECKI Nr. 1 Prasa a kupiectwo. W Nrze zamieściliśmy na str. 27 następu jącą notatkę: Cukier czeski kosztuje obecnie w handlu hurtownym 2' koron czeskich za 1 kg. Na złote wypada cukier grosza (Uwaga redakcji: tu zaszła omyłka drukarska, bo zamiast 30 ma być grosza, co zresztą z tekstu wynika); razem z polską opłatą akcyzow ą (35 gr.) kosztow ałby u nas czeski cukier groszy. Patrjotyczni baroni cukrowi łupią polskich konsumentów o cale 30 gr. na 1 kg. cukru. N otatkę tę całą przedrukowała dosłownie n a w et z pow yższą om yłką drukarską krakow ska N o wa Reform a 1 z dnia 24 grudnia w dziale gospod ar czym, zmieniła jednak zdanie ostatnie. Zamiast b o wiem zamieścić naszą konkluzję, że baroni cukrowi łupią konsumentów, zakończyła notatkę w ten charakterystyczny sposób: Tymczasem u nas cukier kosztuje w hurcie złotego z groszami, tak, że w ten sposób nasi pośrednicy zarabiają przeszło 30 groszy na 1 kilogramie. Dodatek ten jest niezmiernie charakterystyczny, raz dlatego, że winę drożyzny zwala ten organ dem okracji mieszczańskiej na kupców, po drugie dlatego, że dziennik ten uważał za niestosowne napiętnow ać producentów cukru, jak wiadom o największych naszych obszarników za pobieranie nadmiermiernych cen. Krak. mieszczański organ dem okratyczny ma jak widzimy pewne względy w obec baronów cukrowych i nie waha się zupełnie gołosłownie winić kupców, a w ięc większość swych czytelników jako sprawców drożyzny. Nie będziemy pouczali autora tej notatki pojawiła się ona w dziale gospodarczym że od przeszło 1 i pół roku żaden kupiec w obec w ysokiego cła nie sprowadził ani 1 kg. cukru z zagranicy, ani że żaden pośrednik w tem nie uczestniczył, że zatem żaden kupiec nie mógł wpły wać na podw yżkę ceny cukru im portowanego do nas; ani też o tem; że cenę cukru u nas dyktują cukrownie i że ceny cukru są w hurcie niższe; niż loco fabryka (vide ostatnie sprawozdania w Agencji W schodniej); że zatem kupcy wpływają raczej zniżk ow o na cenę. Chodziło nam tylko o uświadomienie czytelni kom ; jak prasa nasza mieszczańska traktuje kupców i jakie ma pojęcie o sprawach gospodarczych. Jak się oblicza odsetki zwłoki i egzekutne. Szereg U rzędów Skarbow ych i organów egzekucyjnych oblicza mylnie zaległe odsetki zw łoki i należytość egzekucyjną. Dlatego przypominamy wszystkim, że 4 procejnt. miesięczne odsetki zwłoki obowiązują przy wszystkich zaległościach od 1 sierpnia 1924, przyczem zaczęty miesiąc liczy się za cały, a egzekutne wynosi 5 procent od dłużnej, a niezapłaconej reszty podatku. Odsetki zwłoki płaci się dopiero po 14 dniach po płatności. Przykład 1: A winien jest tytułem podatku obrotowego płatnego 12 października kwotę 600 zło-

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 1930 ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

Kraków, dnia 17 października 1930 ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W ychodzi raz w tygoidniu. Porto opłacone ryczałtem. Rok XIII. Kraków, dnia 17 października 1930 Nr. 37. ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C en a a b o n a m e n t u : Abonament

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA", św. Gertrudy 5.

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA, św. Gertrudy 5. PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Dziś w K inoteatrze Dźwiękowym WANDA", św. Gertrudy 5. NA INAUGURACJĘ SEZONU JESIENNEGO! MARZĄCE USTA W głównej roli: Genjusz

Bardziej szczegółowo

ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Godziny urzędowe Redakcji od 6 do 7 wieczór Rękopisów Redakcja nie zwraca

ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ. Godziny urzędowe Redakcji od 6 do 7 wieczór Rękopisów Redakcja nie zwraca Wychodzi raz w tygodnia. Porto opłacone ryczałtem. Rok XII. Kraków, dnia 22 listopada 1929 Nr. 46. ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Cena abon am entu : Abonament kwartalny półroczny

Bardziej szczegółowo

WILIE IfillllllEIIE. wmli 1Mta. oi ) pil. wkrakowie, Walne Zgromadzenie Centr, Związku Stowarzyszenia Kupców Małopolski Zach.

WILIE IfillllllEIIE. wmli 1Mta. oi ) pil. wkrakowie, Walne Zgromadzenie Centr, Związku Stowarzyszenia Kupców Małopolski Zach. Nr. U PRZE6L Ą B KMPIESKI. 3 Numer dzisiejszy poświęcamy sprawię drożyzny. WILIE IfillllllEIIE Krakowsk. Stowarzyszenia Kupców o d b ę d z ie się wmli 1Mta. oi ) pil. wkrakowie, w lokalu Stowarzysz. Grodzka

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY

PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY TYGODNIK ORGAN TOW, NAUCZYCIELI SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH T. N. S. W. Pod m dakcją HENRYKA GALLEGO Nr, 20 Warszawa, 4 czerwca 1932 r. R, LI (16) SPIS RZECZY 1. JG.: O niezależności

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe I. Uzupełnienie. Ustawy walutowe [A ] zestawił Dr. Włodzimierz Dąbrowski >>l. ' * " : ;. * Dodatek Nr. 7

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! Rodacy! Zydostwo całego świata śle do Polski olbrzymie sumy pieniężne na rzecz prowadzonej przez miejscowe żydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015

WSPÓLNE SPRAWY. Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami W TYM NUMERZE. Otrzymaliśmy nagrodę Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami LUTY 2015 WSPÓLNE wszyscy SPRAWY Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami ustanowiła wyróżnienie pod nazwą Lider Zarządzania, przyznawane przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami wyróżniającym się

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

2/2012 Egzemplarz bezpłatny

2/2012 Egzemplarz bezpłatny 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1-

Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1- Stenogram z 39. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Powstanie Banku Anglii

Powstanie Banku Anglii Powstanie Banku Anglii W historii daje się zauważyć pewna prawidłowość, polegająca na tym, że wędrówki bankierów oraz lokalizacja centrów finansowych jest ściśle związana z polityką międzynarodową. W połowie

Bardziej szczegółowo