Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r."

Transkrypt

1 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta skupiał uwagę na realizacji trwających w mieście inwestycji i remontów. Rozpoczął również cykl konsultacyjny Bliżej legniczan i ich spraw. Nadzorował ponadto przygotowania do organizowanego przez Urząd Miasta Legnicy spotkania z parlamentarzystami z naszego regionu, poświęconego legnickim inwestycjom i gospodarce. Prezydent uczestniczył także w Gali Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego, w którym Legnica zdobyła po raz kolejny tytuł Powiatu Przyjaznego Środowisku. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz i skarbnik miasta oraz koordynator radców prawnych. Zapraszano również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli instytucji zainteresowanych omawianymi problemami. Podczas posiedzeń omawiano zagadnienia z życia miasta i funkcjonowania Magistratu. Prezydent Miasta wydał łącznie 112 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012, - w sprawie zbycia nieruchomości: lokali mieszkalnych 45, lokali użytkowego 1, nieruchomości niezabudowanych 3, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, - w sprawie powołania komisji: do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Lotniczej 3, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Merkurego 6, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Pancernej 19, lokali mieszkalnych nr: 6, 7, 8, 11 i 12 położonego przy ul. Roosevelta 1, nieruchomości zabudowanych położonych przy: ul. Wierzyńskiego (dz. nr 1875), ul. Kartuskiej (dz. nr 849/9) i ul. Działkowa (dz. nr 1324/2), nieruchomości niezabudowanych położonych przy: ul. Torowej (dz. nr 158/1), ul. Poznańskiej (dz. nr 746/55), ul. Wielogórskiej 50 (dz. nr 113), al. Czerwonych Maków (dz. nr 930), ul. Rolniczej (dz. nr 161), ul. Pszczelarskiej (dz. nr 160), ul. Działkowej (dz. nr: 1324/1, 1324/3, 1324/5), ul. Stanisławowskiej (dz. nr 264/1) i ul. Fiołkowej (dz. nr: 950/4, 950/2, nr 950/5), lokalu użytkowego nr 1F położonego przy ul. Piekarskiej 1-3 oraz na

2 dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. gen. Sikorskiego (dz. nr 1865), przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na: realizacje zamówienia pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8 wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy w segmencie od strony ul. św. Piotra, konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych dotyczących powierzania, wspierania i opiniowania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku letniego, konkursowej i ustalenia zasad przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska: podinspektora ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych, podinspektora ds. prowadzenia stron internetowych Urzędu Miasta Legnicy oraz administrowania Biuletynem Informacji Publicznej w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli, Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy, - w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia, - w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia, - w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy zawieraniu umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi, które podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, - w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli. WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ Materiały przekazane Radzie Miejskiej: - projekt stanowiska w sprawie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, - projekty uchwał: w sprawie wyznaczania kierunku działania Prezydenta Miasta Legnicy, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych, w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych w Legnicy,

3 zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przejętego od Wojsk federacji Rosyjskiej kompleks JAR 32 tereny TBS w Legnicy, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy teren usług i mieszkalnictwa w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska, Rzemieślnicza, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy terenu pod Legnicki Park Technologiczny, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu PKS Trans Pol położonego przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy dla terenów MU 9.1 i U 6.1, w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. Materiały informacyjne: Prezydent Miasta przekazał Radzie Miejskiej: informację o przyjmowaniu, rozpatrywaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miasta Legnicy za rok 2011, sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności w roku Prezydent Miasta: zapoznał się z opiniami i wnioskami następujących komisji problemowych Rady Miejskiej: - Edukacji, Kultury i Sportu, - Gospodarki, - Budżetu i Finansów, - Rewizyjnej, - Spraw Obywatelskich i Rodziny, - Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej omówił tryb realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2012 r.

4 PODJĘTE DECYZJE 1. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami, komunalnej i mieszkaniowej Prezydent Miasta: utrzymał cenę lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Andersa 16 do 31 października 2012 r., tj. do czasu ważności operatu szacunkowego, nie skorzystał z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. gen. Dąbrowskiego 2 (dz. nr 415), wyraził zgodę na wydzielenie z zasobu mieszkaniowego lokali mieszkalnych położonych przy ul. Senatorskiej 18/3, Łukasińskiego 48/9, Daszyńskiego 14/12 i przeznaczenie ich do wynajmu jako lokale socjalne, zapoznał się z informacją wykazem lokali użytkowych gdzie w IV kw r. zastosowano obniżony czynsz najmu, wolne lokale użytkowe położone przy ul. Drukarskiej 8, Kościelnej 4 i Roosevelta 18 przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. W omawianym okresie: Sprzedano 30 komunalnych lokali mieszkalnych. Przeprowadzono 7 przetargów, w tym: 1 przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 D, 1 przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży budynku użytkowego położonego przy ul. Wrocławskiej 41, W wyniku tych przetargów nie wyłoniono nabywców. 3 przetargi ustne nieograniczone dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Dziennikarskiej 11, Traugutta 1, Złotoryjska 73, W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywcę na lokal mieszkalny położony przy ul. Złotoryjskiej przetargi ustne nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zachodniej (dz. nr 23 i 2/22), Jaworzyńskiej (dz. nr 1412) W wyniku tych przetargów nie wyłoniono nabywców na ww. nieruchomości.

5 2. W dziedzinie zdrowia i spraw społecznych Prezydent Miasta: ze względu na bardzo trudną sytuację rodziny, zwolnił ośmiu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z całości, a jednego z połowy odpłatności za wyżywienie. 3. W dziedzinie funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych Prezydent Miasta zapoznał się z: informacją na temat wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia i sprzedaży, informacją dotyczącą sprzedaży mienia komunalnego oraz z raportem z działań podjętych w zakresie procedury sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., z wykazem planowanych przez wydziały Urzędu Miasta w roku budżetowym 2012 postepowań o udzielenia zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, sprawozdaniem z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2011, strukturą bezrobocia w powiecie legnickim oraz projektami aktywizującymi osoby bezrobotne realizowanymi w 2011 r., sprawozdaniem z działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień w roku KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Prezydent Miasta zapoznał się z informacjami z kontroli w: Domu Dziecka przy ul. Wandy 10, Legnickim Centrum Kultury, Gimnazjum Nr 5, Legnickiej Bibliotece Publicznej. PRZYJMOWANIE MIESZKAŃCÓW Prezydent miasta i jego zastępcy przyjęli 27 legniczan w sprawach: - przydziału mieszkania, - wykupu mieszkania, - zaległości czynszowych, - eksmisji z lokalu mieszkalnego,

6 - uciążliwości lokatora, - dopisania zwolnionej części lokalu do mieszkania, - wymiany stolarki okiennej, - stanu technicznego budynku przy ul. Łukasińskiego 15, - remontu dachu budynku przy ul. Kartuskiej 3, - docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89a, - zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Legnica przy sprzedaży lokalu komunalnego, - uwłaszczenia garaży przy ul. Łabędziej, - funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. INWESTYCJE I REMONTY I. Działania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 1. W realizacji są następujące zadania inwestycyjne: a) Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 (w zakresie skrzydła: E i A ), b) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B w zakresie budowy ulicy Batalionu Zośka od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego oraz ulicy Pileckiego od ul. Hubalczyków do ul. Okulickiego, c) Budowa cmentarza komunalnego I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne, d) Wieża św. Jadwigi (XIII/XV w): renowacja wieży w zakresie etapu Ib-1, e) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno Profilaktycznego. 2. Prowadzone są kontrole budów w zakresie realizowania inwestycji miejskich przez osoby prowadzące zadania z powodu niskich temperatur zostały przerwane prace na budowach. 3. Prowadzone są rady budowy i spotkania w celu koordynacji i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 4. Prowadzone są przeglądy gwarancyjne w zakresie zakończonych zadań. II. Zadania w projektowaniu: Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy- etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - opracowano dokumentację

7 projektowo kosztorysową. Trwa uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. III. Remonty: Zrealizowano zadania remontowe w trzech placówkach oświatowych na łączną kwotę ,88 zł SPOTKANIA r. - spotkanie z Panem Zbigniewem Sieją Dyrektorem Oddziału Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu r. - konferencja prasowa Prezydenta Miasta Legnicy r. - spotkanie z Panem Tomaszem Dudą Prezesem Radia Wrocław ws. inicjatywy ścieżki biegowe r. - udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich (Sanok) r. - udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich (Sanok) r. - sesja Rady Miejskiej Legnicy r. - konferencja prasowa podsumowująca XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy r. - konferencja Innowacyjność i nowoczesne technologie w biznesie w ramach Akademii Przedsiębiorcy

8 r. - mecz 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej IKAR Legnica - Olimpia Sulęcin r. - mecz 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej IKAR Legnica Nafta Piła r. - III Legnickie Prezentacje Edukacyjne r. - obchody 67 rocznicy powrotu Legnicy do Macierzy r. - Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku (Warszawa) r. - spotkanie z cyklu Bliżej legniczan i ich spraw z mieszkańcami okolic ul. Chojnowskiej i ul. Złotoryjskiej Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Ewa Pietrakowska

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Świdnica, 26 lutego 2015 r. 24-31 stycznia Wraz z Romanem Szełemejem, prezydentem Wałbrzycha, Andrzejem Kosiórem, wicemarszałkiem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo