Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r."

Transkrypt

1 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od r. do r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta skupiał uwagę na realizacji trwających w mieście inwestycji i remontów. Rozpoczął również cykl konsultacyjny Bliżej legniczan i ich spraw. Nadzorował ponadto przygotowania do organizowanego przez Urząd Miasta Legnicy spotkania z parlamentarzystami z naszego regionu, poświęconego legnickim inwestycjom i gospodarce. Prezydent uczestniczył także w Gali Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego, w którym Legnica zdobyła po raz kolejny tytuł Powiatu Przyjaznego Środowisku. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz i skarbnik miasta oraz koordynator radców prawnych. Zapraszano również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli instytucji zainteresowanych omawianymi problemami. Podczas posiedzeń omawiano zagadnienia z życia miasta i funkcjonowania Magistratu. Prezydent Miasta wydał łącznie 112 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2012, - w sprawie zbycia nieruchomości: lokali mieszkalnych 45, lokali użytkowego 1, nieruchomości niezabudowanych 3, - w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, - w sprawie powołania komisji: do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Lotniczej 3, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Merkurego 6, lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Pancernej 19, lokali mieszkalnych nr: 6, 7, 8, 11 i 12 położonego przy ul. Roosevelta 1, nieruchomości zabudowanych położonych przy: ul. Wierzyńskiego (dz. nr 1875), ul. Kartuskiej (dz. nr 849/9) i ul. Działkowa (dz. nr 1324/2), nieruchomości niezabudowanych położonych przy: ul. Torowej (dz. nr 158/1), ul. Poznańskiej (dz. nr 746/55), ul. Wielogórskiej 50 (dz. nr 113), al. Czerwonych Maków (dz. nr 930), ul. Rolniczej (dz. nr 161), ul. Pszczelarskiej (dz. nr 160), ul. Działkowej (dz. nr: 1324/1, 1324/3, 1324/5), ul. Stanisławowskiej (dz. nr 264/1) i ul. Fiołkowej (dz. nr: 950/4, 950/2, nr 950/5), lokalu użytkowego nr 1F położonego przy ul. Piekarskiej 1-3 oraz na

2 dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. gen. Sikorskiego (dz. nr 1865), przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na: realizacje zamówienia pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Plac Słowiański 8 wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy w segmencie od strony ul. św. Piotra, konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych dotyczących powierzania, wspierania i opiniowania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku letniego, konkursowej i ustalenia zasad przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska: podinspektora ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych, podinspektora ds. prowadzenia stron internetowych Urzędu Miasta Legnicy oraz administrowania Biuletynem Informacji Publicznej w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli, Komendanta Straży Miejskiej w Legnicy, - w sprawie sporządzenia informacji o stanie mienia, - w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia, - w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy zawieraniu umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi, które podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, - w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli. WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ Materiały przekazane Radzie Miejskiej: - projekt stanowiska w sprawie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, - projekty uchwał: w sprawie wyznaczania kierunku działania Prezydenta Miasta Legnicy, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska i terenów przyległych, w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych oraz przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych w Legnicy,

3 zmieniający uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Legnica ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przejętego od Wojsk federacji Rosyjskiej kompleks JAR 32 tereny TBS w Legnicy, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy teren usług i mieszkalnictwa w kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska, Rzemieślnicza, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy terenu pod Legnicki Park Technologiczny, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu PKS Trans Pol położonego przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy dla terenów MU 9.1 i U 6.1, w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. Materiały informacyjne: Prezydent Miasta przekazał Radzie Miejskiej: informację o przyjmowaniu, rozpatrywaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miasta Legnicy za rok 2011, sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności w roku Prezydent Miasta: zapoznał się z opiniami i wnioskami następujących komisji problemowych Rady Miejskiej: - Edukacji, Kultury i Sportu, - Gospodarki, - Budżetu i Finansów, - Rewizyjnej, - Spraw Obywatelskich i Rodziny, - Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej omówił tryb realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2012 r.

4 PODJĘTE DECYZJE 1. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami, komunalnej i mieszkaniowej Prezydent Miasta: utrzymał cenę lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Andersa 16 do 31 października 2012 r., tj. do czasu ważności operatu szacunkowego, nie skorzystał z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. gen. Dąbrowskiego 2 (dz. nr 415), wyraził zgodę na wydzielenie z zasobu mieszkaniowego lokali mieszkalnych położonych przy ul. Senatorskiej 18/3, Łukasińskiego 48/9, Daszyńskiego 14/12 i przeznaczenie ich do wynajmu jako lokale socjalne, zapoznał się z informacją wykazem lokali użytkowych gdzie w IV kw r. zastosowano obniżony czynsz najmu, wolne lokale użytkowe położone przy ul. Drukarskiej 8, Kościelnej 4 i Roosevelta 18 przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. W omawianym okresie: Sprzedano 30 komunalnych lokali mieszkalnych. Przeprowadzono 7 przetargów, w tym: 1 przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży lokalu użytkowego położonego przy ul. Najświętszej Marii Panny 14 D, 1 przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży budynku użytkowego położonego przy ul. Wrocławskiej 41, W wyniku tych przetargów nie wyłoniono nabywców. 3 przetargi ustne nieograniczone dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Dziennikarskiej 11, Traugutta 1, Złotoryjska 73, W wyniku tych przetargów wyłoniono nabywcę na lokal mieszkalny położony przy ul. Złotoryjskiej przetargi ustne nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Zachodniej (dz. nr 23 i 2/22), Jaworzyńskiej (dz. nr 1412) W wyniku tych przetargów nie wyłoniono nabywców na ww. nieruchomości.

5 2. W dziedzinie zdrowia i spraw społecznych Prezydent Miasta: ze względu na bardzo trudną sytuację rodziny, zwolnił ośmiu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z całości, a jednego z połowy odpłatności za wyżywienie. 3. W dziedzinie funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych Prezydent Miasta zapoznał się z: informacją na temat wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia i sprzedaży, informacją dotyczącą sprzedaży mienia komunalnego oraz z raportem z działań podjętych w zakresie procedury sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., z wykazem planowanych przez wydziały Urzędu Miasta w roku budżetowym 2012 postepowań o udzielenia zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, sprawozdaniem z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2011, strukturą bezrobocia w powiecie legnickim oraz projektami aktywizującymi osoby bezrobotne realizowanymi w 2011 r., sprawozdaniem z działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień w roku KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Prezydent Miasta zapoznał się z informacjami z kontroli w: Domu Dziecka przy ul. Wandy 10, Legnickim Centrum Kultury, Gimnazjum Nr 5, Legnickiej Bibliotece Publicznej. PRZYJMOWANIE MIESZKAŃCÓW Prezydent miasta i jego zastępcy przyjęli 27 legniczan w sprawach: - przydziału mieszkania, - wykupu mieszkania, - zaległości czynszowych, - eksmisji z lokalu mieszkalnego,

6 - uciążliwości lokatora, - dopisania zwolnionej części lokalu do mieszkania, - wymiany stolarki okiennej, - stanu technicznego budynku przy ul. Łukasińskiego 15, - remontu dachu budynku przy ul. Kartuskiej 3, - docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89a, - zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Legnica przy sprzedaży lokalu komunalnego, - uwłaszczenia garaży przy ul. Łabędziej, - funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. INWESTYCJE I REMONTY I. Działania w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych: 1. W realizacji są następujące zadania inwestycyjne: a) Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 (w zakresie skrzydła: E i A ), b) Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B w zakresie budowy ulicy Batalionu Zośka od ul. Armii Krajowej do ul. Jankowskiego oraz ulicy Pileckiego od ul. Hubalczyków do ul. Okulickiego, c) Budowa cmentarza komunalnego I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne, d) Wieża św. Jadwigi (XIII/XV w): renowacja wieży w zakresie etapu Ib-1, e) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno Profilaktycznego. 2. Prowadzone są kontrole budów w zakresie realizowania inwestycji miejskich przez osoby prowadzące zadania z powodu niskich temperatur zostały przerwane prace na budowach. 3. Prowadzone są rady budowy i spotkania w celu koordynacji i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 4. Prowadzone są przeglądy gwarancyjne w zakresie zakończonych zadań. II. Zadania w projektowaniu: Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy- etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - opracowano dokumentację

7 projektowo kosztorysową. Trwa uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. III. Remonty: Zrealizowano zadania remontowe w trzech placówkach oświatowych na łączną kwotę ,88 zł SPOTKANIA r. - spotkanie z Panem Zbigniewem Sieją Dyrektorem Oddziału Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu r. - konferencja prasowa Prezydenta Miasta Legnicy r. - spotkanie z Panem Tomaszem Dudą Prezesem Radia Wrocław ws. inicjatywy ścieżki biegowe r. - udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich (Sanok) r. - udział w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich (Sanok) r. - sesja Rady Miejskiej Legnicy r. - konferencja prasowa podsumowująca XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy r. - konferencja Innowacyjność i nowoczesne technologie w biznesie w ramach Akademii Przedsiębiorcy

8 r. - mecz 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej IKAR Legnica - Olimpia Sulęcin r. - mecz 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej IKAR Legnica Nafta Piła r. - III Legnickie Prezentacje Edukacyjne r. - obchody 67 rocznicy powrotu Legnicy do Macierzy r. - Gala Laureatów i Wyróżnionych XIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku (Warszawa) r. - spotkanie z cyklu Bliżej legniczan i ich spraw z mieszkańcami okolic ul. Chojnowskiej i ul. Złotoryjskiej Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Ewa Pietrakowska

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 marca 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta nadzorował realizację inwestycji miejskich, w tym także prace nad

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta wydał łącznie 99 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących:

Prezydent Miasta wydał łącznie 99 zarządzeń, między innymi: - w sprawach finansowych dotyczących: Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 19.10.2011 r. do 15.11.2011 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę na przygotowaniu projektu budżetu miasta na rok 2012.

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 kwietnia 2012 r. do 15 maja 2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta uczestniczył w XV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, podczas

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę m.in. na trwających i rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 lutego 2014 r. do 18.03.2014 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r.

od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY od 16 listopada do 13 grudnia 2011 r. LEGNICA, grudzień 2011 roku Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16.11.2011 roku do 13.12.2011r. W

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 14 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r. W analizowanym okresie odbyły się cztery posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 12 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydenta Miasta skupiał swoją uwagę na sprawnym wprowadzaniu nowego systemu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym

Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym 21.12.2012 r. - 04.01.2013 r. 1. Przyjęto zarządzenia w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 14 lipca 2015 r. W analizowanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 28 zarządzeń, zatwierdzono 16 wniosków, 14 wykazów

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w okresie od 13 kwietnia do 17 maja 2011 roku [2] Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13.04.2011 do 17.05.2011 r. W okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305 DUR.0012.6.2.2014.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok

Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok Raport z działalności Prezydenta Miasta za 2014 rok W analizowanym okresie odbyło się pięćdziesiąt trzy posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, sekretarz

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11 lutego 2015 r. do 17 marca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 214 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 21-22 za 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. w okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2011 roku

R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. w okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2011 roku R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA LEGNICY w okresie od 16 marca do 12 kwietnia 2011 roku 1 Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16.03.2011 r. do 12.04.2011 r. W okresie sprawozdawczym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 16 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta. w okresie od 16 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r. W omawianym okresie Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę m.in. na przygotowaniach Legnicy do EURO 2012. Prezydent

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Bartosz Guss Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP Poznań, 24.10.2014 Plan prezentacji 1. Struktura własności gruntów miasta

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN

Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lista instytucji objętych projektem sieci LEGMAN Lp Nazwa instytucji adres Docelowy typ łącza Łączna planowana przepusto wość w Mb/s up/down Planowa na przepus towość do sieci wmb/s up/dow n Docelowy zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje

SUPRA BROKERS F334. Nazwa jednostki Adres Inne lokalizacje Załącznik nr 9 do SIWZ 134/8/12/211/NO/ Zamawiający: Nazwa: Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Adres siedziby (dyrekcji): Gmina siedziba Urząd Miasta Legnicy, 5922, Plac Słowiański 8 NIP:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/223/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30

PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30 PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30 L.p. Tematyka posiedzeo Data posiedzenia Przygotowujący materiały Zaproszone osoby 1. 1. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 827/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2013. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 rok

Zarządzenie 827/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2013. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 rok Zarządzenie 827/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 lipca 2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1929 UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

PROTOKÅŁ z kontroli problemowej

PROTOKÅŁ z kontroli problemowej Wielkopolski Urząd WojewÅdzki Poznań, dnia 31 sierpnia 2006 r. w Poznaniu Wydział Prawny i Nadzoru PN.III 4.0932-26/06 Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r.

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. XVI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 30 października 2015r. Straży Gminnej w Kostkowie W sesji brali udział radni, sołtysi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.105.2013 Burmistrza Ozimka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO. 0050.61.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania GWD-gospodarka mieszkaniowa w Działdowie, w dniach 6.12-7.12.2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania GWD-gospodarka mieszkaniowa w Działdowie, w dniach 6.12-7.12.2012 r. Poznań, dnia 12.12.2012 r. Sprawozdanie ze spotkania GWD-gospodarka mieszkaniowa w Działdowie, w dniach 6.12-7.12.2012 r. 1. VI spotkanie GWD w zakresie komunalnej gospodarki mieszkaniowej odbyło się w

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku

UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku UCHWAŁA Nr 577/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.:

2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 2007 rok (NB) 2007 rok (NB) Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 24 stycznia 2007r.: 1. Treść UCHWAŁY NR IV/27/2007 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ

WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta skupiał swą uwagę na bezpiecznym przebiegu trwających ferii zimowych dzieci i młodzieży oraz jakości oferty, jaką przygotowali organizatorzy wypoczynku. Nadzorował

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4

Czynności przygotowawcze do sprzedaży nieruchomości podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Zarządu Spółki. 4 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH, LOKALI MIESZKALNYCH, USŁUGOWYCH I GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOWĆ WAŁBRZYSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 52/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 52/2011 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-radom). Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

RP.0057.5.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 29.06.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 28.05.2015r.do 29.06.2015 r.

RP.0057.5.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 29.06.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 28.05.2015r.do 29.06.2015 r. RP.0057.5.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 29.06.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 28.05.2015r.do 29.06.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo